Pražská strojírna a. s.
IČO: 60193298

Výpis z obchodního rejstříku


Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 4. 1994
Obchodní firma
od 1. 4. 1994

Pražská strojírna a. s.

Sídlo
od 1. 4. 1994 do 12. 2. 2008
Praha 8 - Karlín, Sokolovská 115
IČO
od 1. 4. 1994

60193298

Právní forma
od 1. 4. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2318 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 22. 2. 2013
- zednictví
od 22. 2. 2013
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 22. 2. 2013
- projektová činnost ve výstavbě
od 29. 6. 2011
- výroba, instalace, opravy elektrických strojů a přístrojů, elektronických a telekomunikačních zařízení
od 29. 6. 2011
- montáž, opravy, revize a zkoušky elektrických zařízení
od 29. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 6. 2011
- kovářství, podkovářství
od 29. 6. 2011
- obráběčství
od 29. 6. 2011
- klempířství a oprava karoserií
od 29. 6. 2011
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 29. 6. 2011
- zámečnictví, nástrojářství
od 25. 4. 1994 do 29. 6. 2011
- výroba svařovaných ocelov. mostních konstrukcí ČD, svařování kolejových vozidel a vyhrazených kolejových zařízení v dopravě -výroba, instalace a opravy elektrických strojů a přístrojů -montáž, oprava,údržba vyhrazených elektrických zařízení a výroba rozvaděčů nízkého napětí
od 1. 4. 1994 do 29. 6. 2011
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyjímkou zboží vyloučeného zákonem č. 455/91 Sb. a jeho přílohami)
od 1. 4. 1994 do 29. 6. 2011
- Výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků (pokud nejsou uvedeny v příloze č. 1 zákona č. 455/91 Sb.)
od 1. 4. 1994 do 29. 6. 2011
- Stavba strojů s mechanickým pohonem
Ostatní skutečnosti
od 3. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 3. 7. 2014
- Počet členů představenstva: 5
od 3. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 10. 2009 do 2. 12. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna a. s. 1.důvod zvýšení Základní kapitál společnosti Pražské strojírny a.s. se zvyšuje z důvodu posílení ekonomiky společnosti, zajištění finanční stability a snížení závazků společnosti jejich započtením. 2.rozsah zvýšení Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) bez možnosti úpisu nad tuto částku, z dosavadní výše 166.701.770,- Kč (slovy: jedno sto šedesát šest milionů sedm set jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých) na novou výši základního kapitálu 186.501.770,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát šest milionů pět set jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých) peněžitým vkladem, když emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 3.způsob zvýšení Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií jediným akcionářem bez výzvy k upisování. 4.Navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií -druh: kmenové -podoba: listinné -forma: na majitele -počet: 100 kusů 5.Jmenovitá hodnota jedné nové akcie činí: 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých). 6.Navrhovaná výše emisního kursu a obchodovatelnost Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 198.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát osm tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 7.Práva spojená s novými akciemi Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. 8.Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 100 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 198.000,- Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. Lhůta pro upsání nových akcií: Společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí. Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., ve výši 19.800.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set tisíc korun českých), vzniklá na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko odběratelských vztahů při dodávkách výrobků mezi Společností jako dlužníkem a Upisovatelem jako věřitelem (Vyjádření auditora o existenci pohledávek je přílohou č.3 notářského zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 7 (sedmi) dnů ode dne, kdy upisovatel- jediný akcionář upsal akcie. 10. Společnost je povinna emitovat nové akcie do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň patnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod. na adrese sídla společnosti.
od 28. 4. 2008 do 10. 9. 2008
- při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna a.s. 1. Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše 127.277.770Kč (slovy: jednnostodvacetsedmmilionůdvěstěsedmdesátsedmtisícsedmsetsedmdesát korun českých) na částku 146.861.770Kč (slovy:jednostočtyřicetšest milionůosmsetšedesátjednatisícsedmsetsedmdesát korun českých), tj. o částku 19. 584.000Kč(slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíckorunčeských). 2. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je posílení zdrojů společnosti, zajištění finanční stability a snížení závazků společnosti jejich započtením. Emisní kurs všech dříve upsaných akcií byl v plném rozsahu splacen a zvýšení základního kapitálu úpisem nových akcií je tudíž přípustné. Upisování akcií nad výše uvedenou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 3. Základní kapitál společnosti se zvyšuje úpisem nových akcií s vyloučením přednostního práva jediného akcionáře, a to předem stanoveným zájemcem společností Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886, bez výzvy k upisování 4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet a jmenoviitá hodnota nových akcií:- druh akcií: kmenové ; podoba akcií: listinné; forma akcií: na majitele; počet akcií: 153 kusů jmenovitá hodnota jedné akcie: 128.000,-Kč Nové akcie budou mít stejná práva jako již vydané dle stanov společnosti. 5. Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 128 000,-Kč za jednu upisovanou akcii. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované. 6. Předem stanovený zájemce - společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 000 05 886, jako upisovatel, upíše veškeré nové akcie, tj. 153 ks akcií na majitele, o jmenovité hodnotě každé akcie 128.000,-Kč, v listinné podobě, peněžitým vkladem (započtením pohledávek). 7. Akcie budou upsány stanoveným zájemcem v sídle společnosti na adrese Praha 9, Vinoř, Mladoboleslavská 133, v pracovní dny v době od 10 do 15 hodin. Lhůta pro upsání nových akcií: společnost je povinna do 3 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat určenému zájemci na adresu jeho sídla návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 pracovních dnů, počínaje dnem doručení návrhu. Upisování akcií je v tomtopřípadě vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 8. Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu: Připouští se, aby proti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií v celkové výši 19.548.000,-Kč (slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyři tisíc korun českých) byla započtena pohledávka určeného zájemce - společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886, ve výši 19.584.000,- Kč (slovy: devatenáctmilionůpětsetosmdesátčtyřitisíc korun českých), vzniká na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko odběratelských vztahů při dodávkách výrobků mezi společností jako dlužníkem a upisovatelem jako věřitelem. Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do sedmi dnů ode dne, kdy upisovatel upsal akcie. 9. Společnost je povinna emitovat nové akcie do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného zájemce doporučeným dopisem zaslaným na adresu jeho sídla, aby ja převzal ve lhůtě alespoň patnácti pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8. 00 do 16.00 hodin na adrese sídla společnosti.
od 5. 3. 1999 do 30. 10. 2004
- Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele ve výši 127.277.770,- Kč a jeho peněžitým vkladem ve výši 15.000.000,- Kč.
od 2. 11. 1998 do 5. 3. 1999
- Jediný akcionář Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, se sídlem v Praze 7, Bubenská 1, rozhodl dne 7.9.1998 o zvýšení základního jmění ze 112.277.770,-Kč peněžitým vkladem akcionáře ve výši 15.000.000,- Kč na celkových 127.277.770,- Kč. Na zvýšení základního jmění vydá společnost nové akcie v počtu 1.500 ks o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč, druh akcií - na jméno, emisního kursu 10.000,- Kč á 1 ks akcie, podoba - listinná. Převoditelnost akcií nebude omezena. Úpis nad rámec navrženého zvýšení se nepřipouští. Všechny akcie budou upsány s využitím přednostního práva práva jediným akcionářem společnosti, kterým je Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost. Úpis akcií s využitím přednostního práva pro stávajícího akcionáře Dopravní podnik hl.m.Prahy, akciová společnost, bude zahájen 1 den poté, kdy společnost obdrží usnesení Krajského obchodního soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku a trvá po dobu 30 dnů. Místem úpisu je sídlo společnosti v Praze 8, Sokolovská 115, I. patro, sekretariát ředitele společnosti. Upisovatel je povinen splatit jednorázově na účet společnosti celou jmenovitou hodnotu upsaných akcií ve lhůtě 10 dnů od úpisu akcií.
od 1. 4. 1994
- Datum podpisu zakladatelské smlouvy: 8. 12. 1993
od 1. 4. 1994
- Zakladatel společnosti: Dopravní podnik hl. m. Prahy se sídlem Praha 7, Bubenská 1 Základní jmění společnosti je tvořeno nepeněžitým vkladem zakladatele.
Kapitál
od 15. 10. 2013
Základní kapitál 157 594 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 10. 2013
základní kapitál se snižuje za účelem úhrady ztráty minulých období dle §216a odst. 1
od 2. 12. 2009 do 15. 10. 2013
Základní kapitál 186 501 770 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 5. 2009 do 2. 12. 2009
Základní kapitál 166 701 770 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2009 do 12. 5. 2009
Základní kapitál 146 861 770 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 1. 2009 do 12. 5. 2009
Společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ: 00005886 prohlašuje, že jí je znám záměr zvýšení základního kapitálu společnosti, a jako předem určený zájemce s ním souhlasí, nemá zájem o úpis akcií s využitím přednostního práva a ve smyslu ust. §204a odst.7 Obchodního zákoníku se svého přednostního práva výslovně vzdává. Prohlašuje, že má zájem o úpis akcií ve smyslu dále učiněného rozhodnutí jako předem vybraný zájemce. Společnost Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, se sídlem Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22, IČ 00005886, prostřednictví statutárního orgánu, činí toto Rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti Pražská strojírna a. s. 1.Důvod zvýšení Základní kapitál společnosti Pražské strojírny a.s. se zvyšuje z důvodu posílení ekonomiky společnosti, zajištění finanční stability a snížení závazků společnosti jejich započtením. 2.Rozsah zvýšení Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze současné výše o 19.840.000, Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) bez možnosti úpisu nad tuto částku, z dosavadní výše 146.861. 770 Kč (slovy: jedno sto čtyřicet šest milionů osm set šedesát jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých), na novou výši základního kapitálu 166.701.770,-Kč (slovy: jedno sto šedesát šest milionů sedm set jedna tisíc sedm set sedmdesát korun českých). Peněžitým vkladem, když emisní kurs dříve upsaných akcií je zcela splacen. 3.Způsob zvýšení Základní kapitál se zvyšuje úpisem nových akcií jediným akcionářem bez výzvy k upisování. 4.Navrhovaný druh, podoba, forma a počet nových akcií: druh : kmenové podoba: listinné forma : na majitele počet : 155 kusů 5. Jmenovitá hodnota jedné nové akcie 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých) 6.Navrhovaná výše emisního kursu a obchodovatelnost Emisní kurs nových akcií se shoduje s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. že činí 128.000,- Kč (slovy: jedno sto dvacet osm tisíc korun českých) za jednu upisovanou akcii. Akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. 7.Práva spojená s novými akciemi Nové akcie budou mít stejná práva jako již akcie vydané dle stanov společnosti. 8.Upisovatel, místo, lhůta pro upisování akcií, podrobnosti týkající se emisního kursu Upisovatel: jediný akcionář využívá svého přednostního práva a upíše veškeré nové akcie, tj. 155 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 128.000,- Kč, kmenové, na majitele v listinné podobě, a to peněžitým vkladem (započtením pohledávek). Místo: akcie budou upsány uzavřením smlouvy podle § 204 odst. 5 obch. zák., mezi jediným akcionářem a společností v sídle společnosti v pracovní dny v době od 10 do 15 hod. ?Lhůta pro upsání nových akcií: společnost je povinna do 7 dnů po podání návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku zaslat jedinému akcionáři na jeho adresu uvedenou v obchodním rejstříku návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obch.zák. a k jejímu uzavření mu poskytne lhůtu 15 souvislých pracovních dnů, počínající dnem doručení návrhu. Upisování akcií v tomto případě je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí Městského soudu v Praze o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnuti o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9.Schválení možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu : Připouští se, aby proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií celkem ve výši 19.840.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých) byla započtena pohledávka jediného akcionáře, společnosti Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s., ve výši 19.840.000,- Kč (slovy: devatenáct milionů osm set čtyřicet tisíc korun českých), vzniklá na základě neuhrazených závazků z dodavatelsko odběratelských vztahů při dodávkách výrobků mezi Společností jako dlužníkem a Upisovatelem jako věřitelem (Potvrzení auditora o existenci pohledávek je přílohou č.3 notářského zápisu). Splacení emisního kursu bude provedeno smlouvou o započtení pohledávek, uzavřenou mezi Společností a upisovatelem. Smlouva o započtení musí být uzavřena před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, nejpozději však do 10 (deseti) dnů od dne, kdy upisovatel ? jediný akcionář upsal akcie. 10. Společnost je povinna emitovat nové akcie do jednoho měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvat jediného akcionáře doporučeným dopisem zaslaným na jeho adresu známou z obchodního rejstříku, aby je převzal ve lhůtě alespoň patnácti souvislých pracovních dnů po datu emise po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hodin na adrese sídla společnosti.
od 10. 9. 2008 do 6. 1. 2009
Základní kapitál 146 861 770 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 10. 2003 do 10. 9. 2008
Základní kapitál 127 277 770 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 3. 1999 do 21. 10. 2003
Základní kapitál 127 277 770 Kč
od 12. 2. 1996 do 5. 3. 1999
Základní kapitál 112 277 770 Kč
od 24. 8. 1994 do 12. 2. 1996
Základní kapitál 30 330 000 Kč
od 1. 4. 1994 do 24. 8. 1994
Základní kapitál 19 530 000 Kč
od 14. 7. 2014
Akcie na jméno 128 000, počet akcií: 83 v listinné podobě.
od 14. 7. 2014
Akcie na jméno 198 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 15. 10. 2013
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 12 717 v listinné podobě.
od 15. 10. 2013 do 14. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele 128 000, počet akcií: 83 v listinné podobě.
od 2. 12. 2009 do 14. 7. 2014
Kmenové akcie na majitele 198 000, počet akcií: 100 v listinné podobě.
od 12. 5. 2009 do 15. 10. 2013
Kmenové akcie na majitele 128 000, počet akcií: 308 v listinné podobě.
od 10. 9. 2008 do 12. 5. 2009
Kmenové akcie na majitele 128 000, počet akcií: 153 v listinné podobě.
od 5. 3. 1999 do 15. 10. 2013
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 12 727.
od 12. 2. 1996 do 5. 3. 1999
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 11 227.
od 12. 2. 1996 do 15. 10. 2013
Akcie na jméno 7 770, počet akcií: 1.
od 24. 8. 1994 do 12. 2. 1996
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 3 033.
od 1. 4. 1994 do 24. 8. 1994
Akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 953.
Statutární orgán - představenstvo
od 25. 7. 2012
Ing. Ladislav Sarnovský - člen představenstva
Praha - Braník, Jeremenkova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2012
od 25. 7. 2012
Ing. Miroslav Kolář - místopředseda představenstva
Praha - Chodov, Hráského, PSČ 148 00
den vzniku členství: 6. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2012
od 25. 7. 2012
Ing. Luboš Pavlíček - člen představenstva
Klecany, 1. máje, PSČ 250 67
den vzniku členství: 6. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2012
od 16. 3. 2011
Ing. Jan Šurovský, Ph.D. - člen představenstva
Praha 4, Pištěkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 30. 11. 2010
od 12. 2. 2008 do 25. 7. 2012
Vlasta Bartoňová - člen představenstva
Jesenice u Prahy, V Lázních 308, PSČ 252 42
den vzniku členství: 11. 12. 2007 - 5. 6. 2012
od 22. 11. 2007 do 16. 3. 2011
Ing. Tomáš Petana - člen představenstva
Praha 5, Fantova 1751/21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 2. 10. 2007 - 29. 11. 2010
od 22. 11. 2007 do 25. 7. 2012
Pavel Hurda - místopředseda představenstva
Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 26. 9. 2007 - 18. 12. 2011
od 17. 10. 2007
Ing. Vladimír Říha - předseda představenstva
Praha 4, Na Mlejnku 1679/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 8. 2007
den vzniku funkce: 15. 8. 2007
od 17. 10. 2007 do 12. 2. 2008
Jiří Horký - člen představenstva
Praha 9, Malkovského 600, PSČ 199 00
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 10. 12. 2007
od 17. 10. 2007 do 25. 7. 2012
Ing. Ladislav Houdek - člen představenstva
Praha 4, Cyprichova 707, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 5. 2007 - 15. 5. 2012
od 21. 10. 2003 do 1. 9. 2004
Milan Dratnal - člen
Praha 9, Havířovská 424, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 1. 2000 - 6. 2. 2003
od 21. 10. 2003 do 22. 11. 2007
Pavel Hurda - člen
Praha 3, Kubelíkova 1548/27, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 4. 2003 - 26. 9. 2007
od 12. 7. 2003 do 17. 10. 2007
Ing. Jiří Medlín - předseda představenstva
Praha 6, Heyrovského nám. 803/7, PSČ 162 00
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 15. 8. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2002 - 15. 8. 2007
od 12. 7. 2003 do 17. 10. 2007
Miloš Pirkl - místopředseda představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2115/14
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 14. 5. 2007
den vzniku funkce: 22. 5. 2002 - 14. 5. 2007
od 12. 7. 2003 do 17. 10. 2007
Ing. Milan Pokorný - člen představenstva
Praha 8, Pod Kotlaskou 557/5
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 14. 5. 2007
od 12. 7. 2003 do 17. 10. 2007
Jiří Horký - člen představenstva
Praha 1, Jakubská 649/8
den vzniku členství: 29. 4. 2002
od 1. 7. 1998 do 1. 7. 1998
Ing. Milan Pokornýc - Člen představenstva
Praha 8, Pod Kotlaskou 557/5
od 1. 7. 1998 do 12. 7. 2003
Miloš Pirkl - Místopředseda představenstva
Praha 5, Suchý vršek 2115
od 1. 7. 1998 do 12. 7. 2003
Ing. Milan Pokorný - člen představenstva
Praha 8, Pod Kotlaskou 557/5
od 1. 7. 1998 do 12. 7. 2003
Ing. Jiří Medlín - Předseda představenstva
Praha 6, Heyrovského nám. 7/803
od 18. 11. 1997 do 1. 7. 1998
Miloš Pirkl - Předseda představenstva
Praha 5, U Nikolajky 17
od 18. 11. 1997 do 1. 7. 1998
Ing. Jiří Medlín - Místopředseda představenstva
Praha 6, Heyrovského nám. 7/803
od 23. 7. 1997 do 12. 7. 2003
Ing. Miroslav Kubelka - Člen představenstva
Praha 6, Na Petřinách 1867/25
od 18. 3. 1996 do 21. 10. 2003
RNDr. Jan Seidl - Člen představenstva
Praha 7, U Sparty 12
den vzniku členství: 19. 2. 1996 - 31. 12. 1999
od 1. 4. 1994 do 18. 3. 1996
Ing. Petr Bechyňák - Člen představenstva
Praha 10 - Horní Počernice, Mezilesí 652/100
od 1. 4. 1994 do 23. 7. 1997
Ing,. Miroslav Kubelka - Člen představenstva
Praha 6, Na Petřínkách 1867/25
od 1. 4. 1994 do 18. 11. 1997
Miloš Pirkl - Místopředseda představenstva
Praha 5, U Nikolajky 17
od 1. 4. 1994 do 18. 11. 1997
Soběslav Holec - Předseda představenstva
Praha 8, Ratibořská 754
od 1. 4. 1994 do 1. 7. 1998
Doc.ing. Václav Skurovec, CSc. - Člen představenstva
Praha 2, Plavecká 3
od 14. 7. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva.
od 12. 2. 2008 do 14. 7. 2014
Způsob jednání a podepisování za společnost: Za představenstvo jedná jménem společnosti předseda a místopředseda představenstva, a to každý samostatně nebo představenstvem pověřený člen představenstva.
od 1. 4. 1994 do 12. 2. 2008
Způsob jednání a podepisování za společnost: společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva, člen představenstva na základě plné moci vydané představenstvem. Společnost zastupuje navenek generální ředitel (výkonný ředitel), ekonomický náměstek, další vedoucí pracovníci v rámci výkonu své funkce. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podepis předseda předsta- venstva, popřípadě osoby zmíněné v předchozím odstavci, a to způ- sobem výše stanoveným.
Dozorčí rada
od 25. 7. 2012
Prof. Ing. Václav Skurovec, CSc. - předseda dozorčí rady
Měšice, Zámecká, PSČ 250 64
den vzniku členství: 6. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2012
od 25. 7. 2012
Ing. Mgr. Vladimír Kopecký - místopředseda dozorčí rady
Trutnov - Horní Předměstí, Žižkova, PSČ 541 01
den vzniku členství: 6. 6. 2012
den vzniku funkce: 6. 6. 2012
od 31. 1. 2012
Milan Valenta - člen dozorčí rady
Martinice v Krkonoších, , PSČ 512 32
den vzniku členství: 6. 10. 2011
od 17. 10. 2007 do 31. 1. 2012
Karel Černý - člen dozorčí rady
Praha 4, Senohrabská 2944/8, PSČ 141 00
den vzniku členství: 8. 11. 2006 - 6. 10. 2011
od 1. 9. 2004 do 25. 7. 2012
Ing. Vladimír Novák - člen dozorčí rady
Praha 10, Nučická 1744/5, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 4. 2004
od 21. 10. 2003 do 1. 9. 2004
Ing. Ladislav Houdek - člen
Praha 4, Cyprichova 707, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2000 - 26. 4. 2004
od 12. 7. 2003 do 17. 10. 2007
Josef Kadlec - člen dozorčí rady
Praha 9 - Kbely, Troskovická 71 E
den vzniku členství: 29. 4. 2002 - 8. 11. 2006
od 12. 7. 2003 do 25. 7. 2012
Doc. Ing. Václav Skurovec, CSc. - člen dozorčí rady
Praha 2, Plavecká 1291/3
den vzniku členství: 29. 4. 2002
od 1. 7. 1998 do 12. 7. 2003
Doc. Ing. Václav Skurovec, CSc.
Praha 2, Plavecká 3
od 1. 7. 1998 do 12. 7. 2003
Pavel Šedivák
Praha 8, Poznaňská 457/8
od 18. 3. 1996 do 1. 7. 1998
Ing. Jan Fiedler
Praha 2, Záhřebská 8
od 1. 4. 1994 do 18. 3. 1996
Ing. Jiří Medlín
Praha 6, Heyrovského nám. 7
od 1. 4. 1994 do 1. 7. 1998
Jana Nelhýbelová
Praha 8, U sluncové 607/1
od 1. 4. 1994 do 21. 10. 2003
Ing. Jiří Brož
Praha 8, Černého 428
den vzniku členství: 1. 4. 1998 - 31. 12. 1999
Akcionáři
od 29. 11. 2013
Dopravní podnik hl.m. Prahy ,akciová společnost, IČO: 00005886
Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
od 21. 10. 2003 do 29. 11. 2013
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost, IČO: 00005886
Praha 9, Sokolovská 217/42, PSČ 190 22
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.


Tip redakce

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se... Více

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si, o kolik bude větší váš

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si...

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2015 vracejí k pravidlům, která platila před rokem 2013. Starobní důchod... Více

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konce ledna. Přečtěte si, jak a kde podat daňové přiznání, kolik na dani... Více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+127
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+113
+
-
3.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+67
+
-
4.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-88
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-120
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  2 546 081 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 760,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 770,00 Kč
Sberbank CZ 2 829,00 Kč
Expobank CZ 2 830,40 Kč
Česká spořitelna 2 869,00 Kč
ČSOB 2 864,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 886,41 Kč
Raiffeisenbank 2 887,44 Kč

TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut – vytiskněte si slevový kupón.

Slevy na mobilní paušály

Chcete neveřejnou slevu na svůj tarif? Vyplňte svůj telefon! Dokážeme snížit cenu paušálu až o 50 %.
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Splacení hypoteky
Poradna > Hypoteční úvěr > Splacení hypoteky

Otázka: Dobrý den,prodala jsem byt na kterem byla hypotéka.Výše cílové částky byl 1 000 050kč.Cerpaná hypotéka byla 400 000.Cílová častka byla snížena z duvodu nedobírani na častku 400 000 a ta byla vyplacena...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek

Největší sbírka platných i historických bankovek na českém internetu.

Muzeum bankovek

Udělejte přátelům radost a pošlete jim peníze!

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

ústava, kurzy měn, velký bratr, ochrana spotřebitele, centrální banky, 3D televize, psycholog, k. s., asistovaná reprodukce, investiční sazba, mzda a plat, konkurenční, specifický symbol, odměna advokáta, transfery

4L48177, 3M06859, 5T89307, 1AK6020, 2K87909, 5A76699, 5M11462, 4B73894, 6S33990, 5A76700, 4U28801, 5C47123, 6S33991, 4U28802, 4L48187

Přihlášení

Jméno

Nemáte registraci? Zaregistrujte se zde!

Všechny materiály © 2000 - 2015 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.