Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

eBanka, a.s.
IČO: 00562246 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1990
Datum zániku7. 7. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 28. 5. 2001 do 7. 7. 2008

eBanka, a.s.

od 8. 9. 1999 do 28. 5. 2001

Expandia Banka, a.s.

od 14. 11. 1997 do 8. 9. 1999

EXPANDIA BANKA, a.s.

od 13. 12. 1995 do 14. 11. 1997

Zemská banka, a.s.

od 21. 1. 1993 do 13. 12. 1995

Zemská banka, akciová společnost

od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993

Agrobanka Olomouc, akciová společnost

Sídlo
od 28. 5. 2001 do 7. 7. 2008
Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19
od 16. 10. 1998 do 28. 5. 2001
Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19
od 25. 2. 1997 do 16. 10. 1998
Olomouc, Karolíny Světlé 2
od 1. 9. 1994 do 25. 2. 1997
Olomouc, Krapkova 4
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Olomouc, Blanická 1
od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993
Olomouc,
IČO
od 29. 12. 1990 do 7. 7. 2008

00562246

DIČ

CZ00562246

Právní forma
od 29. 12. 1990 do 7. 7. 2008
Akciová společnost
Spisová značka5642 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 9. 1994 do 7. 7. 2008
- provádění všech bankovních obchodů a poskytování všech bankovních služeb v tuzemsku i ve vztahu k zahraničí, v rozsahu vymezeném právními předpisy a povolením České národní banky, pokud je ho k některým činnostem zapotřebí. Společnost se může zůčastnit na společnostech a jiných druzích právnických osob v i tuzemsku zahraničí jako akcionář nebo jiný podílník podle druhu společnosti či právnické osoby, i když jejiím předmětem podnikání není činnost v oboru peněžnictví
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
- Předmětem podnikání společnosti je provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu zákonné úpravy o bankách. Zejména přijímání vkladů, poskytování úvěrů, investování do cenných papírů na vlastní účet, finanční pronájem, platební styk a zůčtování, včetně platebních styku se zahraničím. Vydávání platebních prostředků, platebních karet a cestovních šeků. Poskytování záruk, otevírání akreditů obstarávání inkasa, obchodování na vlastní účet nebo na účet klienta s devizovými hodnotami. V oblasti termínovaných obchodů a opcí, včetně kursových a termínovaných obchodů a s převoditelnými cennými papíry, účast na vydávání akcií a poskytování souvisejících služeb a finančního makléřství. Poskytování porad ve věcech podnikání, obhospodařování cených papírů nebo jiných hodnot. Výkon funkce depozitáře investičního fondu, směnárenská činnost, poskytování bankovních informací a pronájem bezpečnostních schránek.
od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993
- Předmětem činnosti společnosti je provádění bankovních obchodů a peněžních služeb v plném rozsahu činností podle § 9 zákona č. 158/1989 Sb. o bankách a spořitelnách, jakož i služby konzultační, poradenské a zprostředkovatelské. Tyto služby poskytuje banka zejména akcionářům, organizacím zemědělsko-potravinářského komplexu ale i dalším právnickým a fyzickýcm osobám v tuzemsku.
Ostatní skutečnosti
od 7. 7. 2008 do 7. 7. 2008
- V důsledku fúze sloučením se společnostíRaiffeisenbank a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 2006/9, PSČ 14021, IČ: 49240901, došlo k zániku společnosti eBanka, a.s. bez likvidace, přičemž veškeré její jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vzt ahů na Raiffeisenbank a.s. jako na nástupnickou společnost.
od 30. 11. 2005 do 19. 12. 2005
- Jediný akcionář rozhodl dne 21.11.2005 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Jediný akcionář rozhodl o zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávající výše 1.144.500.000 Kč o 40.000.000 Kč na částku 1.184.500.000 Kč s tím, že upisování akcií nad navrženou částku zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští. Podmínky tohoto zvýšení stanovuje jediný akcionář v souladu se zněním § 202 a násl. obchodního zákoníku takto: Zvýšení základního kapitálu společnosti bude realizováno úpisem 194.990 kusů kmenových akcií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a 20.501.000 kusů kmenových akc ií společnosti, znějících na jméno v zaknihované podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 1 Kč (slovy: jedna koruna česká). S nově upisovanými akciemi nejsou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100 Kč činí 625 Kč (slovy: šest set dvacet pět korun českých) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 100 Kč (slovy: jedno sto korun českých) a výše emisního ážia, která či ní 525 Kč (slovy:pět set dvacet pět korun českých). Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1 Kč činí 6,25 Kč (slovy: šest korun českých 25 haléřů) a je dán součtem výše jmenovité hodnoty akcie, která činí 1 Kč (slovy: jedna koruna česk á) a výše emisního ážia, která činí 5,25 Kč (slovy: pět korun českých 25 haléřů). Emisní kurs všech upisovaných akcií společnosti bude splacen peněžitým vkladem. Přednostní právo jediného akcionáře na úpis nových akcií společnosti se neuplatní, neboť jediný akcionář se tímto v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 za obdobného použití § 220b odst. 5 obchodního zákoníku vzdává svého přednostního práva na úpis nových akcií společnosti. Všechny nové akcie společnosti, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu společnosti, budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ: 45272956, se sídlem v Praze 1, Spálená 75/16, PSČ: 11304 (dále jen ?Určený zájemce?). Úpis všech nových akcií společnosti bude v souladu s ustanovením § 204 odst. 5 obchodního zákoníku proveden prostřednictvím Smlouvy o upsání akcií. Lhůta pro úpis (lhůta pro uzavření Smlouvy o upsání akcií) bude činit 14 dní a počne běžet v den, kte rý bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva společnosti, zaslaném Určenému zájemci do 2 pracovních dnů poté, co o zvýšení základního kapitálu společnosti rozhodl jediný akcionář, a to na adresu Určeného zájemce, uvedenou v e výpisu z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů. Upsat lze jen všechny nové akcie jako celek. Místem pro upisování akcií bude právní oddělení společnosti, na adrese Praha 1, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10:00 do 15:00 hod. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Určený zájemce je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na zvláštní účet společnosti, číslo 2004xxxx, vedený u společnosti PPF banka a. s., se sídlem v Praze 4, Na Strži 1702/65, PSČ: 14062, nejpozději do 30 dnů ode dne účinného upsání nových akcií společnosti Určeným zájemcem. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií společnosti je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Nebudou-li všechny nové akcie společnosti účinně upsány ve Smlouvě o upsání akcií tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí, je upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ustanovením § 167 obchodního zákoníku. 2. Jediný akcionář dále uložil představenstvu Společnosti zabezpečit realizaci výše uvedeného rozhodnutí.
od 10. 8. 2005 do 9. 6. 2006
- Usnesení valné hromady ze dne 1.8.2005 1. Valná hromada společnosti eBanka, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valn é hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcionáře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta cenných papírů vedeného p ro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 25.7.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 524 970 200 kusů akcií na jméno, o jmenovi té hodnotě 1,-- Kč, a 5 148 038 kusů akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100,-- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši 90,85% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 1,90 Kč (slovy: jedna koruna česká a devadesát haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,-- Kč a 190,-- Kč (slovy: jednostodevadesát korun českých) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100,-- Kč. Přiměřenost navržené výše protiplnění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16190581, se sídlem Karlovo náměstí 10, Prah a 2, č. 17/1114690/05, ze dne 8.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Hlavní akcionář nám dne 7.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti eBanka, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 190,-- Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 100,-- Kč a ve výši 1,90 Kč na jednu akcii Společnosti o nominální hodnotě 1,-- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku v e znění účinném k 1.7.2005." 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcioná řům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránká ch společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů, obsahujícího identifikaci zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti, zpracovan ého ke dni účinnosti a předá jej, spolu s identifikací zástavních věřitelů oprávněných ze zástavního práva k akciím společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dnů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplněn í oprávněným osobám.
od 22. 11. 2004 do 7. 7. 2008
- akcie mají omezenou převoditelnost
od 5. 11. 2004 do 20. 12. 2004
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodla dne 25,10,2004 takto: 1. Způsob a rozsah zvýšení Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.094.417.121,- Kč o minimálně 50.082.879,- Kč maximálně však o 1.094.417.121,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit minimálně 1.144.500.000,- Kč, maximálně však 2.188.834.242,- Kč, přičemž u pisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejprve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využitím předn ostního práva, budou neupsané akcie nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci. 2. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem maximálně 579.416.121 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč a maximálně 5.150.010 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 100,- Kč. Toto platí jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi nejsou spojená žádná zvláštní práva a náleží jim stejná práva, která dle obecně závazných předpisů a stanov společnosti náleží ostatním kmenovým akciím vydaným společností. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč je stanoven ve výši 5,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 1,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 4,- Kč na jednu takovou n ovou akcii. Emisní kurs jedné nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč je stanoven ve výši 500,- Kč. Emisní kurs je dán součtem výše jmenovité hodnoty jedné takto nově upisované akcie, která činí 100,- Kč, a výše emisního ážia, která činí 400,- Kč na jednu t akovou novou akcii. Emisní kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. 3. Místo a lhůta pro upsání akcií 3.1. Úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, PSČ 117 19 a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako p rvní den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ). Toto oznámení představenstva společnosti bude odesláno na adresu akcionářů společnosti uvedenou ve výpisu z registru společnosti, coby emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 pracovních dnů po dni, ve kterém dojde k přijetí usnesení mimořádné valné hromady o zvýšerní základního kapitálu společnosti. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obch odním věstníku. Rozvazovací podmínkou upisování nových akcií je právní moc rozhodnutí příslušného soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva bude den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Na jednu dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jeden kus nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 100,- Kč. Upisovat lze pouze celé akcie. 3.2. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie společnosti, které nebudou v určené lhůtě upsány na základě využití přednostního práva na jejich úpis a nové akcie, jejíchž úpis byl v rámci úpisu s využitím přednostního práva neúčinný, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na této mimořádné valné hromadě společnosti, přičemž smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první uplatní u společnosti v určené lhůtě stanoveným způsobem své právo upsat akcie, které nebyly upsány s využitím přednostního práva. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií ) bude činit čtrnáct dnů a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva zaslaném všem předem určeným zájemcům do dvou pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií, a to na adresu těchto osob uvedenou ve výpise z registru společnosti coby emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 18,10,2004. Upsat lze libovolný počet nových akcií, které nebyly upsány s  využitím přednostního práva, přičemž platí, že předem určený zájemce upíše alespoň tolik nových akcií, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota spolu se souhrnnou jmenovitou hodnotou nových akcií, které byly upsány na základě využití přednostního práva na úpis , dosáhne výši 50.082.879,- Kč. Smlouva o upsání nových akcií bude uzavřena s předem určeným zájemcem, pokud ve lhůtě pro úpis osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání nových akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru návrhu smlouvy o  upsání nových akcií přiloženého k oznámení představenstva doručeného předem určenému zájemci společností a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlouvu o upsání nových akcií s předem určeným zájemcem řádně uzavřít v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byl řádně podepsaný návrh smlouvy o upsání nových akcií společnosti doručen, a její uzavření včetně data jejího uzavření př edem určenému zájemci v tentýž den písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci 3.1 pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva pro úpis. 4. Způsob splácení emisního kursu Upisovatel je povinen splatiti 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií tak, aby úhrada za emisní kurs všech jím upsaných nových akcií byla připsána na bankovní účet společnosti eBanka, a.s., číslo 26004386xxxx, vedený u Calyon Bank Czec h Republic, a.s., s účetním datem nejpozději posledního dne lhůty pro upisování nových akcií s využitím přednostního práva, resp. posledního dne lhůty pro upisování nových akcií předem určeným zájemcem.
od 2. 8. 2004 do 22. 11. 2004
- Omezení převoditelnosti akcií: a) k převodu akcií společnosti a ke zřízení zástavního práva k těmto akciím je nezbytný předchozí souhlas dozorčí rady společnosti, o němž dozorčí rada rozhoduje na základě žádosti akcionáře, který má v úmyslu své akcie společnosti převést či k nim zřídit zástavní právo, přičemž dozorčí rada je povinna rozhodnout o příslušné žádosti do 2 měsíců ode dne jejího doručení b) dozorčí rada je povinna souhlas k převodu akcií společnosti, resp. ke zřízení zástavního práva k akciím společnosti udělit vždy: i) jedná-li se o převod akcií ve prospěch jiného akcionáře společnosti, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem akcionář společnosti, nebo ii) jedná-li se o převod akcií ve prospěch osoby tvořící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů, resp. jedná-li se o zřízení zástavního práva k akciím společnosti, je-li zástavním věřitelem osoba tvoř ící s akcionářem, který o souhlas dozorčí rady žádá, koncern ve smyslu obecně závazných předpisů c) náležitosti žádosti akcionáře o udělení souhlasu dozorčí rady a podrobnosti ve vztahu ke způsobu rozhodování dozorčí rady jsou upraveny ve stanovách společnosti
od 22. 3. 2004 do 22. 3. 2004
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využ itím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jej ich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti. Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisn í kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Místo a lhůta pro upsání akcií: Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvede né lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1 nově upisovanou akcii. Upisovat lze pouze celé akcie. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem p ředem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcion ářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek. Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Způsob splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne naby tí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004xxxx.
od 22. 3. 2004 do 8. 6. 2004
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s. se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČO 00562246 rozhodla dne 2,12,2003 o zvýšení základního kapitálu: Základní kapitál se zvyšuje ze stávající výše 1.042.302.020,- Kč o 52.115.101,- Kč na novou výši základního kapitálu, která bude činit 1.094.417.121,- Kč, přičemž upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií s tím, že nejpve budou všechny nové akcie nabídnuty k upsání stávajícím akcionářům k využití jejich přednostního práva na úpis nových akcií. Nedojde-li k upsání všech upisovaných akcií s využ itím přednostního práva, budou takové akcie nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, z nichž bude příslušný upisovatel vybrán níže uvedeným způsobem. Charakteristika upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Zvýšení základního kapitálu bude realizováno úpisem celkem 52.115.101 kusů nových kmenových akcií, znějících na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Toto platí, jak pro úpis nových akcií s využitím přednostního práva k jej ich úpisu, tak pro úpis nových akcií předem určeným zájemcem. S nově upisovanými akciemi budou spojena stejná práva jako s doposud vydanými akciemi společnosti. Emisní kurs 1 nově upisované akcie je stanoven ve výši 2,50 Kč, celkem tedy 130.287.752,50 Kč za všechny nově upisované akcie. Je dán součtem výše jmenovité hodnoty 1 nově upisované akcie a výše emisního ážia, které činí 1,50 Kč na 1 takovou akcii. Emisn í kurs je shodný jak pro nové akcie upisované s využitím přednostního práva k jejich úpisu, tak pro nové akcie upisované předem určeným zájemcem. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Místo a lhůta pro upsání akcií: Úpis nových akcií s využitím přednsotního práva k jejich úpisu: Upsat nové akcie s využitím přednostního práva k jejich úpisu mohou oprávněné osoby v právním oddělení společnosti v Praze, Na Příkopě 19, a to v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě 4 týdnů, počínaje dnem, který bude označen jako první den uvede né lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva ( obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obch. zák. ), které bude odesláno na adresu akcionářů uvedenou ve výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů, a to do 2 dnů po dni, ve kterém dojde k pravomocnému zápisu rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den, kdy oprávněné osoby budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis ve výše uvedeném oznámení představenstva. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 1/20 nově upisované akcie. Na 1 dosavadní akcii společnosti o jmenovité hodnotě 100,- Kč bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 5 nově upisovaných akcií. Upisovat lze pouze celé akcie. Úpis nových akcií předem určeným zájemcem: Nové akcie, které nebudou v určené lhůtě upsány s využitím přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, kterými jsou všechny osoby oprávněné účastnit se a hlasovat na mimořádné valné hromadě společnosti dne 2.12.2003. Lhůta pro úpis ( lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií ) bude činit 2 týdny a počne běžet v den, který bude označen jako první den této lhůty v písemném oznámení představenstva, jehož přílohou bude návrh smlouvyo o upsání akcií, a které bude zasláno všem p ředem určeným zájemcům do 5 pracovních dnů po uplynutí lhůty pro vykonání přednostního práva na úpis akcií na jejich adresu dle výpisu z registru ( společnosti) emitenta zaknihovaných cenných papírů ke dni 25.11.2003, tj. k rozhodnému dni pro účast akcion ářů na mimořádné valné hromadě společnosti, konané dne 2.12.2003. Upsat lze jen všechny nové akcie, které nebyly upsány s využitím p řednostního práva, jako celek. Smlouva o úpisu nových akcií bude uzavřena s takovou osobou z okruhu předem určených zájemců, která jako první v příslušné lhůtě osobně či prostřednictvím jí pověřené osoby doručí do místa úpisu návrh smlouvy o upsání akcií, který se nebude obsahově lišit od vzoru přiloženého k oznámení představenstva a v němž budou uvedeny všechny náležitosti a bude opatřen úředně ověřenými podpisy upisovatele nebo osob oprávněných jednat jeho jménem. Společnost je povinna smlovu o upsání akcií s příslušným upisovatelem, který splnil stanovené podmínky, řádně podepsat v pracovní den bezprostředně následující po dni, kdy byla smlouva o úpisu společnosti doručena, a její uzavření včetně datumu uzavření takovému upisovateli písemně potvrdit. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva. Způsob splácení emisního kursu: Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu všech jím upsaných nových akcií ve lhůtě 5 dní ode dne, kdy k úpisu akcií došlo, tj. ode účinného úpisu do listiny upisovatelů v případě úpisu nových akcií s využitím přednostního práva, resp. ode dne naby tí účinnosti smlouvy o upsání akcií v případě úpisu nových akcií předem určeným zájemcem. Částka odpovídajcí emisnímu kursu upsaných akcií bude splácena na bankovní účet vedený u První městské banky, a.s., číslo účtu 2004xxxx.
od 28. 11. 2001 do 31. 12. 2001
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti eBanka, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 19, PSČ 117 19, IČ 00562246 rozhodla dne 15.11.2001 o zvýšení základního kapitálu. Důvody navrhovaného zvýšení: Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je kapitálové posílení banky. Způsob a rozsah zvýšení: Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových kmenových akcií na jméno s tím, že nové akcie budou nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využití jejich přednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsány stávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Na Poříčí 25, Praha 1, IČ 60196858. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní kapitál bude zvýšen o částku 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto- padesátjedentisícdeset korun českých) tedy na částku 1.042.302.020,- Kč (slovy: jednamiliardačtyřicetdvamilionytřistadvatisícedvacet korun českých). Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Druh, podoba, forma, počet a jmenovitá hodnota akcií: Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 521 151 010 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Toto platí, jak pro úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu akcionáři banky, tak pro úpis nových akcií určitým zájemcem. Místo, lhůta pro upsání akcií, navrhovaná výše emisního kursu, lhůta pro splacení upsaných akcií: Úpis nových akcií při využití přednostního práva k jejich úpisu akcionáři banky: Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři banky vykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky v Praze, Na Příkopě 19, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje dnem, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva (obsahujícím další informace zejména dle § 204a odst. 2 obchodního zákoníku) zaslaném všem akcionářům do dvou dnů po konání mimořádné valné hromady, a to na adresu akcionářů uvedenou ve výpise z registru banky coby emitenta cenných papírů; uvedené oznámení představenstva bude rovněž zveřejněno, v souladu s § 204a odst. 2 obchodního zákoníku, v Obchodním věstníku. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva je den kdy akcionáři budou moci vykonat své právo poprvé, tedy den, který bude označen jako první den uvedené lhůty pro úpis v písemném oznámení představenstva zaslaném všem akcionářům způsobem stanoveným výše. Emisní kurs je stanoven ve výši 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká), celkem tedy 521.151.010,- Kč (slovy: pětsetdvacetjedenmilionjednosto- padesátjedentisícdeset korun českých) za všechny nově vydávané akcie. S nově vydanými akciemi busou spojena práva určená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jadna koruna česká). Na jednu dosavadní akcii banky o jmenovité hodnotě 100,- Kč (slovy: jednosto korun českých) bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat 100 kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (slovy: jedna koruna česká). Upisovat lze pouze celé akcie. Každý akcionář je povinen splatit upsané akcie v peněžitém plnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a to na účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu 2004xxxx. Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než bude návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případě by bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodního zákoníku a dalších právních předpisů. Úpis nových akcií určitým zájemcem: Akcie, u nichž nebude ve shora zmíněné dvoutýdenní lhůtě využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti INVESTIČNÍ KLUB, a.s., se sídlem Na Poříčí 25, Praha 1, IČ 60196858, přičemž lhůta úpisu (lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií) bude dvoutýdenní a počne běžet první pracovní den po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. Návrh smlouvy o upsání akcií určitým zájemcem bude určitému zájemci doručen druhý pracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedenými v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionáři banky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvo zmíněnému zájemci písemnou formou. Určitý zájemce je povinen splatit upsané akcie v peněžitém plnění tak, že do třiceti dnů od úpisu akcií splatí 30% jmenovité hodnoty upsaných akcií a zbývající část jmenovité hodnoty upsaných akcií splatí do 1 roku od jejich upsání, a to na účet vedený u První městské banky, a.s. číslo účtu 2004xxxx. Upisování akcií bude realizováno s využitím možnosti upsání akcií před zápisem usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku v souladu s § 203 odst. 4 obchodního zákoníku. Nemůže tedy začít dříve než bude návrh na zápis usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu podán k zápisu do obchodního rejstříku a je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. V případě splnění této podmínky je upsání akcií neúčinné. V tomto případě by bylo dále postupováno dle platných ustanovení obchodního zákoníku a dalších platných právních předpisů.
od 22. 12. 2000 do 4. 4. 2001
- Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO: 00562246 dne 21.12.2000 rozhodla: O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů z důvodu kapitálového posílení banky, včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytí ztrát banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno s tím, že bylo schváleno vyloučení přednostního práva dosavadních akcionářů k úpisu nových akcií v důležitém zájmu společnosti podle § 204a obchodního zákoníku, a akcie budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, na Pankráci 121, IČ:63998131. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000.000,- Kč,tedy na celkovou částku 521.151.010,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 1.000.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. S nově vydanými akciemi budou spojena práva stejná jako s dosavadními akciemi, upravená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Místem úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s. v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00 hodin. Všechny nové akcie budou upsány bez veřejné výzvy k upisování akcií určitým zájemcem, kterým je společnost PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČ: 63998131, která bude moci úpis vykonat ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje prvním pracovním dnem následujícícím po dni, ve kterém bude určitému zájemci doručeno oznámení představenstva společnosti Expandia Banka, a.s. o tom, že usnesení o zvýšení základního jmění bylo pravomocně zapsáno do obchodního rejstříku. Emisní kurz je stanoven ve výši 320 Kč (třistadvacet korun českých) na 1 (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- (jedna koruna česká), tedy celkem 320.000.000,- Kč za všechny nově vydávané akcie. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií v peněžitém plnění v plné výši do dvou týdnů od úpisu akcií, a to na účet vedený v Expandia Bance, a.s., č.ú.:8xxxx.
od 13. 10. 2000 do 29. 11. 2000
- Valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s., se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, IČO 00562246 dne 25.8.2000 rozhodla: O zvýšení základního jmění kvalifikovanou dvoutřetinou hlasů přítomných akcionářů z důvodu kapitálového posílení banky, včetně doplnění ážiového fondu pro potřeby krytí ztráty banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových zaknihovaných akcií na jméno s tím, že nové akcie budou nabídnuty nejprve k upsání stávajícím akcionářům banky k využití jejich přednostního práva na úpis. Akcie, které nebudou upsány stávajícími akcionáři banky při využití jejich přednostního práva na úpis, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci. Upsané akcie, resp. jejich emisní kurs, bude splacen peněžitým vkladem, přičemž základní jmění bude zvýšeno o částku 5.150.010,- Kč, tedy na částku 520.151.010,- Kč. Upisování nad částku navrhvaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 5.150.010 ks o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč. Přednostní právo úpisu nových akcií mohou akcionáři banky vykonat, tedy upsat nové akcie, v právním oddělení banky v Praze, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin ve lhůtě dvou týdnů (počátek lhůty bude uveden v oznámení představenstva banky o přednostním právu uveřejněnýmv souladu s § 204a odst.2 obchod.zák.). Emisní kurs je stanoven ve výši 14,20 Kč (čtrnáct korun českých dvacet haléřů) na jednu (jednu) novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), celkem tedy 73.130.142,- Kč za všechny nově vydané akcie. S nově vydanými akciemi budou spojena práva určená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti. Na jednu dosavadní akcii banky bude možno při využití přednostního práva k úpisu upsat jednu novou kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva na upisování akcií je první den lhůty stanovené pro upisování akcií akcionáři banky při využití přednostního práva, tedy den, který bude jako počátek této lhůty uveden v oznámení představenstva banky o přednostním právu. Akcie u nichž nebude využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, přičemž lhůta úpisu bude dvoutýdenní a počne běžet první pracovní den po skončení dvoutýdenní lhůty pro výkon přednostního práva na úpis akcií. Emisní kurs a místo úpisu budou shodné s emisním kursem a místem uvedeným v předchozím odstavci pro úpis akcií s využitím přednostního práva akcionáři banky. Datum počátku uvedené lhůty oznámí představenstvo zmíněnému zájemci písemnou formou. Emisní kurs musí být splacen při využití přednostního práva k upisování akcií do 14 dnů od posledního dne lhůty k úpisu akcií při využití přednostního práva a při upisování akcií určitým zájemcem do 14 dnů od poslední lhůty k úpisu akcií touto osobou, a to v obou případech na účet vedený u Expandia Banky, a.s., č.ú. 8xxxx. Řádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, rozhodla dvoutřetinou hlasů přítomných akcionářů o tom, že předem určeným zájemcem k úpisu akcií je Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO: 45272956.
od 5. 5. 2000 do 29. 5. 2000
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti Expandia Banka, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, dne 26.4.2000 rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst.5 Obchodního zákoníku. Přednostní právo stávajících akcionářů je vyloučeno s tím, že důležitým zájmem společnosti je v daném případě její kapitálové posílení a vytvoření ážiového fondu pro krytí ztráty společnosti a aby mohlo být nabídnuto k úpisu akcií určitému zájemci všech 150.000 ks nových akcií za celkový emisní kurs 185.002.500,- Kč. Společnost PPF Capital Management, a.s. se sídlem v Praze 4, Na Pankráci 121, IČO: 63998131 je ochotna tyto akcie upsat za celkový emisní kurs 185.002.500,- Kč, a tím umožnit kapitálové posílení společnosti a vytvoření ážiového fondu pro krytí ztrát banky. Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o úpisu akcií určitému zájemci, a to společnosti PPF Capital Management, a.s., se sídlem Praha 4, Na Pankráci 121, IČO: 63998131, přičemž lhůta úpisu tímto určitým zájemcem je jeden týden, a to počínaje druhým kalendářním dnem po dni, kdy bude společností tomuto zájemci odesláno vyrozumění o tom, že nabylo právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místo úpisu bude právní oddělení Expandia Banky, a.s., v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10,00 do 15,00. Emisní kurs musí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisu akcií tímto určitým zájemcem, a to na účet č. 8xxxx vedený v Expandia Bance, a.s. Mimořádná valná hromada dne 26.4.2000 dále rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o částku 15.000.000,- Kč (slovy: patnáctmilionů korun českých) z 500.0001.000,- Kč na 515.001.000,- Kč, přičemž důvodem návrhu na zvýšení základního jmění je kapitálové posílení banky, včetně ážiového fondu pro potřeby krytí ztrát banky. Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jmění bude zvýšeno o částku 15.000.000,- Kč z 500.001.000,- Kč na 515.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nebude připuštěno. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 150.000 ks o jmenovité hodnotě každé akcie po 100,- Kč. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši 1.233,35 Kč za každou akcii, tedy celkem 185.002.500,- Kč. S nově upsanými akciemi budou spojena práva stanovená Obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejná práva jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi společnosti.
od 5. 1. 2000 do 30. 3. 2000
- Mimořádná valná hromada rozhodla o vyloučení přednostního práva akcionářů podle § 204a odst.5 obch.zák. Přednostní právo stávajícíh akcionářů je vyloučeno v důležitém zájmu společnosti, a to z důvodu, aby všech 10 ks nově upisovaných akcií v celkové jmenovité hodnotě 1.000,- Kč bylo nabídnuto k úpisu určitému zájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO:45272956. Uvedená společnost upíše tyto akcie za celkový emisní kurs 61.300.000,- Kč, a tím umožní úhradu ztráty společnosti z minulého období. Mimořádná valná hromada dne 10.12.1999 dále rozhodla o zvýšení základního jmění o částku 1.000,- Kč (slovy:jedentisic korun českých) z 500.000.000,- Kč na 500.001.000,- Kč, přičemž důvodem zvýšení základního jmění je zvýšení základního jmění za účelem vypořádání ztráty společnosti z minulého období. Vytvořený ážiový fond bude v plné výši použit k úhradě zmíněné ztráty. Zvýšení základního jmění bude provedno upsáním nových akcií. Upsané akcie budou splaceny peněžitým vkladem. Základní jmění bude zvýšeno o částku 1.000,- Kč z 500.000.000,- Kč na 500.001.000,- Kč. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění nebude připuštěno. Nové akcie budou vydány jako kmenové akcie znějící na jméno v zaknihované podobě v počtu 10 ks o jmenovité hodnotě každé akcie po 100,- Kč. Emisní kurs jedné nově upisované akcie je stanoven ve výši 6.130.000,- Kč za každou akcii, tedy celkem 61.300.000,- Kč. S nově upsanými akciemi budou spojena práva stanovená obchodním zákoníkem a stanovami společnosti pro kmenové akcie, tj.stejná práva jako práva spojená s dosavadními kmenovými akciemi společnostmi. Akcie, u kterých je přednostní právo na úpis akcií vyloučeno, tj. všechny upisované akcie, budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci, a to společnosti Česká pojišťovna, a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 16, IČO: 45272956, přičemž lhůta k úpisu tímto určitým zájemcem je 14 dnů ode dne nabytí právní moci rozhodnutí soudu o zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Místo úpisu bude na právním oddělení Expandia Banky, a.s. v Praze 1, Ovocný trh 8, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin. Emisní kurs musí být v tomto případě splacen do 14 dnů od úpisu akcií tímto určitým zájemcem, a to na účet vedený u Expandia Banky, a.s. č. účtu: 8xxxx.
od 5. 5. 1999 do 22. 11. 2004
- Obchodní společnost EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Praha 1, Ovocný trh 8, PSČ 117 19, identifikační číslo 00 56 22 46 se v y m a z á v á z oddílu B vložka 96 obchodního rejstříku Krajského obchodního soudu v Ostravě.
od 13. 11. 1998 do 22. 11. 2004
- Obchodní společnost se k 13.11.1998 zapisuje u Krajského obchodního soudu v Praze do oddílu B vložky číslo 5642.
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA,a.s. se sídlem Olomouc, K. Světlé 2, IČO 00562246, konaná dne 15.5.1998 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti o 360 miliónů Kč na 500 miliónů Kč kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií z důvodu zachování minimální výše základního jmění 500 mil. Kč, kapitálového posílení banky a získání zdrojů v rámci stabilizačního programu malých a středních bank prováděného ČNB a Českou finanční s.r.o. v souladu s § 203 odst. 2) obch. zákoníku takto: a) základní jmění bude zvýšeno o 360 milionů Kč na 500 milionů Kč. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští, b) nové akcie budou vydány v počtu 3 600 000 ks ve jmenovité hodnotě 100,-Kč jako akcie kmenové, znějící na jméno v zaknihované podobě, c) všechny nově emitované akcie mohou být upsány s využitím přednostního práva akcionáře v souladu s § 204 a) obchodního zákoníku, to znamená, že toto přednostní právo se týká všech dosavadních akcionářů vlastnících 7 890 ks akcií.
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- Přednostní právo úpisu je možno vykonat osobně na právním oddělení EXPANDIA BANKY, a.s v Olomouci, ulice Karolíny Světlé č. 2, v pátém patře, v pracovní dny od 10.00 do 15.00 hodin, a to ve lhůtě dvou týdnů, a to počínaje sedmým kalendářním dnem po dni zvěřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního jmění v Hospodářských novinách, MF Dnes a v Obchodním věstníku u akcionářů, kteří mají akcie na majitele, a počínaje sedmým kalendářním dnem po doručení dopisu o zveřejnění zápisu usnesení mimořádné valné hormady o zvýšení základního jmění u akcionářů majících akcie na jméno.
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- Na každou dosavadní akcii společnosti ve jmenovité hodnotě: * 28 000,-Kč lze upsat 720 ks nových akcií * 14 000,-Kč lze upsat 360 ks nových akcií * 2 800,-Kč lze upsat 72 ks nových akcií * 1 400,-Kč lze upsat 36 ks nových akcií. S využitím přednostního práva se budou tedy upisovat kmenové akcie znějící na jméno ve jmenovité hodnotě 100,-Kč v zaknihované podobě. Emisní kurz jedné nově upisované akcie s využitím přednostního práva je stanoven na 167,-Kč Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního práva u zaknihovaných akcií je první den dvoutýdenní lhůty pro úpis akcií.
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- d) všechny akcie, u kterých nebude využito přednostní právo na úpis stávajícími akcionáři, budou nabídnuty k úpisu společnosti Expandia Holding, a.s. se sídlem Praha 4, Gončarenkova 12, IČO 25327046,
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- e) místo pro upsání akcií, u kterých nebude využito přednostního práva, je shodné s místem pro přednostní úpis, lhůta je dvoutýdenní a počíná běžet první den po skončení dvoutýdenní lhůty pro přednostní úpis akcií. Emisní kurz jedné akcie je shodný s emisním kurzem pro přednostní úpis, tj. 167,-Kč za každou jednu upsanou akcii,
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- f) upisovatelé jsou povinni splatit celé emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie na účet EXPANDIA BANKY, a.s. vedený v EXPANDIA BANCE, a.s. č. 62186-904/2400 bez zbytečného odkladu nejpozději však tak, aby platba byla připsána na uvedený účet vždy do konce dvoutýdenní lhůty pro úpis s využitím přednostního práva a bez využití přednostního práva,
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- g) EXPANDIA BANKA, a.s. upozorňuje akcionáře, že v případech uvedených v § 16 z.č. 21/1992 Sb. o bankách jsou povinni požádat ČNB se sídlem v Praze, Na Příkopě 28 o udělení předchozího souhlasu.
od 25. 5. 1998 do 30. 3. 2000
- Akcie budou emitovány jako zaknihovaný cenný papír, registrovány ve Středisku cenných papírů. Upisovateli, který splatí celé emisní ážio a alespoň 30 % jmenovité hodnoty akcie, bude vydán po zápisu zvýšení základního jmění v obchodním rejstříku zatímní list.
od 16. 2. 1998 do 30. 3. 2000
- Mimořádná valná hromada akciové společnosti EXPANDIA BANKA, a.s., se sídlem Olomouc, K.Světlé 2, IČO: 00562246, konaná dne 16.12.1997 schvaluje kvalifikovanou dvoutřetinovou většinou hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií následující usnesení: Mimořádná valná hromada schvaluje snížení základního jmění akciové společnosti EXPANDIA BANKA, a.s. se sídlem Olomouc, K.Světlé 2, IČO: 00562246 z částky 500 000 000,-Kč o částku 360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč, přičemž a) důvody snížení základního jmění: důvodem snížení základního jmění je úhrada ztrát z minulých let a snížení základního jmění za účelem převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty následujících období ve výši 360 000 000,-Kč, přičemž částka ve výši 318 852 943,24 Kč bude použita na úhradu ztráty z minulých období převodem této částky do rezervního fondu. b) rozsah snížení základního jmění: navrhované snížení základního jmění je z částky 500 000 000,-Kč o částku 360 000 000,-Kč na částku 140 000 000,-Kč. c) způsob snížení základního jmění: jako způsob snížení základního jmění je navrženo poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií, a to bezúplatně, přičemž snížení jmenovité hodnoty každé akcie je na 28 % její jmenovité hodnoty. d) lhůta pro předložení listinných akcií: akcie v listinné podobě budou společnosti předloženy akcionáři v souvislosti se snížením základního jmění do 1 měsíce od zápisu snížení základního jmění do obchodního rejstříku. U akcií v zaknihované podobě bude snížení jmenovité hodnoty provedeno v evidenci ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti po vyznačení zápisu snížení základního jmění v obchodním rejstříku.
od 24. 2. 1997 do 22. 11. 2004
- Zemská banka, a.s. prodala 9 smlouvami o prodeji částí podniku tvořících organizačně a funkčně vymezený celek ze dne 1.4.1996 svou pobočkovou síť - pobočku 114 Olomouc, 124 Přerov, 154 Ostrava, 214 Brno, 314 Hradec Králové, 614 Olomouc, 814 Opava, 844 Šumperk, 864 Bruntál BANCE HANÁ, a.s., IČO 54 66 82 se sídlem Újezd 12, 796 00 Prostějov.
od 29. 12. 1990 do 22. 11. 2004
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena jednorázově dle ustanovení § 25 zák. č. 104/90 Sb. na základě zakladatelské smlouvy a přijatých stanov.
od 29. 12. 1990 do 22. 11. 2004
- Den vzniku: 1. ledna 1991
Kapitál
od 19. 12. 2005 do 7. 7. 2008
Základní kapitál 1 184 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 12. 2004 do 19. 12. 2005
Základní kapitál 1 144 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 6. 2004 do 20. 12. 2004
Základní kapitál 1 094 417 121 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2002 do 8. 6. 2004
Základní kapitál 1 042 302 020 Kč, splaceno 100 %.
od 27. 11. 2002 do 11. 12. 2002
Základní kapitál 1 042 302 020 Kč
od 31. 12. 2001 do 27. 11. 2002
Základní kapitál 1 042 302 020 Kč, splaceno 65 %.
od 4. 4. 2001 do 31. 12. 2001
Základní kapitál 521 151 010 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2000 do 4. 4. 2001
Základní kapitál 520 151 010 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 5. 2000 do 29. 11. 2000
Základní kapitál 515 001 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2000 do 29. 5. 2000
Základní kapitál 500 001 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 6. 1999 do 30. 3. 2000
Základní kapitál 500 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 7. 1998 do 22. 6. 1999
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 6. 4. 1998 do 8. 7. 1998
Základní kapitál 140 000 000 Kč
od 23. 9. 1997 do 6. 4. 1998
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 1. 9. 1994 do 23. 9. 1997
Základní kapitál 500 000 000 Kč
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Základní kapitál 200 000 000 Kč
od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 22. 12. 2006 do 7. 7. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 184 500.
od 6. 2. 2006 do 22. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 118 450.
od 19. 12. 2005 do 6. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 600 000 000.
od 19. 12. 2005 do 6. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 845 000.
od 20. 12. 2004 do 19. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 579 499 000.
od 20. 12. 2004 do 19. 12. 2005
akcie v zaknihované podobě
od 20. 12. 2004 do 19. 12. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 650 010.
od 20. 12. 2004 do 19. 12. 2005
akcie v zaknihované podobě
od 8. 6. 2004 do 20. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 579 416 121.
od 8. 6. 2004 do 20. 12. 2004
akcie v zaknihované podobě
od 31. 12. 2001 do 8. 6. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 527 301 020.
od 31. 12. 2001 do 8. 6. 2004
v zaknihované podobě
od 31. 12. 2001 do 20. 12. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 150 010.
od 31. 12. 2001 do 20. 12. 2004
v zaknihované podobě
od 4. 4. 2001 do 31. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 150 010.
od 29. 11. 2000 do 4. 4. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 150 010.
od 29. 5. 2000 do 31. 12. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 150 010.
od 30. 3. 2000 do 29. 5. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000 010.
od 16. 10. 1998 do 30. 3. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 000 000.
od 8. 7. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 600 000.
od 8. 7. 1998 do 16. 10. 1998
v zaknihované podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 450.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v listinné podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 500.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v zaknihované podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 790.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v listinné podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 950.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v listinné podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v listinné podobě
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 6. 4. 1998 do 16. 10. 1998
v listinné podobě
od 14. 11. 1997 do 6. 4. 1998
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 9. 1994 do 14. 11. 1997
Zaměstnanecké akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 1. 9. 1994 do 6. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 950.
od 1. 9. 1994 do 6. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 790.
od 1. 9. 1994 do 6. 4. 1998
Prioritní akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 450.
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 800.
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 21. 1. 1993 do 6. 4. 1998
Akcie na majitele err, počet akcií: 950.
od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Statutární orgán
od 27. 2. 2008 do 7. 7. 2008
Mgr. Alexandr Borecký - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/15
den vzniku členství: 7. 12. 2007
od 28. 8. 2007 do 7. 7. 2008
Mgr. Jan Kubín - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Na Rovnosti 14A/2742, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 8. 2007
od 7. 3. 2007 do 28. 8. 2007
Igor Helekal - člen představenstva
Praha 6, V středu 249/28, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 30. 6. 2007
od 7. 3. 2007 do 7. 7. 2008
Mgr. Martin Kolouch - místopředseda představenstva
Praha 5, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 3. 1. 2007
od 7. 3. 2007 do 7. 7. 2008
Mgr. Lubor Žalman - předseda představenstva
Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64
den vzniku členství: 1. 1. 2007
den vzniku funkce: 3. 1. 2007
od 7. 3. 2007 do 7. 7. 2008
Mgr. Mario Drosc - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 1. 2007
od 21. 2. 2007 do 7. 3. 2007
Mgr. Martin Kolouch - místopředseda představenstva
Praha 5, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 24. 8. 2006
od 21. 2. 2007 do 7. 3. 2007
Mgr. Lubor Žalman - předseda představenstva
Mnichovice, Pod Šibeničkami 778, PSČ 251 64
od 21. 2. 2007 do 7. 3. 2007
Igor Helekal - člen představenstva
Praha 6, V středu 249/28, PSČ 160 00
od 21. 2. 2007 do 7. 3. 2007
Mgr. Mario Drosc - člen představenstva
Praha 6 - Vokovice, Irská 796/5, PSČ 160 00
od 19. 9. 2006 do 21. 2. 2007
Mgr. Martin Kolouch - předseda
Praha 5, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005
den vzniku funkce: 24. 8. 2006 - 31. 12. 2006
od 25. 10. 2005 do 19. 9. 2006
ing. Luboš Černý - předseda
Praha 5 - Stodůlky, Harmonická 1386/9, PSČ 155 00
den vzniku členství: 11. 10. 2002 - 31. 8. 2006
den vzniku funkce: 14. 8. 2004 - 23. 8. 2006
od 25. 10. 2005 do 19. 9. 2006
Mgr. Martin Kolouch - člen
Praha 5, Högerova 15, PSČ 152 00
den vzniku členství: 1. 10. 2005
od 27. 1. 2005 do 4. 7. 2005
Igor Helekal - člen
Praha 6 - Vokovice, U středu 249/28
den vzniku členství: 17. 12. 2004 - 10. 7. 2005
od 27. 1. 2005 do 19. 9. 2006
Petr Řehák - člen
Poříčí nad Sázavou, Okružní 370
den vzniku členství: 1. 6. 2004 - 11. 9. 2006
od 27. 1. 2005 do 27. 2. 2008
Mgr. Alexandr Borecký - člen představenstva
Praha 5 - Hlubočepy, Högerova 1098/15
den vzniku členství: 18. 11. 2002 - 7. 12. 2007
od 15. 11. 2004 do 27. 1. 2005
Petr Řehák - člen
Ústí nad Labem, Šumavská 3105/13, PSČ 400 11
den vzniku členství: 1. 6. 2004
od 15. 11. 2004 do 25. 10. 2005
ing. Luboš Černý - předseda
Praha 5 - Stodůlky, Volutova 2516/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 10. 2002
den vzniku funkce: 14. 8. 2004
od 15. 11. 2004 do 6. 2. 2006
ing. Petr Pištělák - místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Volutova 14, PSČ 158 00
den vzniku členství: 9. 1. 2004 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 14. 8. 2004 - 24. 1. 2006
od 13. 10. 2003 do 15. 11. 2004
ing. Luboš Černý - místopředseda
Praha 5 - Stodůlky, Volutova 2516/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 10. 2002
den vzniku funkce: 1. 10. 2003 - 13. 8. 2004
od 11. 12. 2002 do 15. 11. 2004
Ing. Vlastimil Nigrin - člen
Praha 8, Kadaňská 28, PSČ 184 00
den vzniku členství: 18. 11. 2002 - 12. 8. 2004
od 11. 12. 2002 do 27. 1. 2005
Mgr. Alexandr Borecký - člen
Mikulov, Nová 9, PSČ 692 01
den vzniku členství: 18. 11. 2002
od 11. 11. 2002 do 11. 11. 2002
ing. Radimír Lašák - předseda
Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 400 21
den vzniku členství: 20. 9. 2002
den vzniku funkce: 24. 9. 2002
od 11. 11. 2002 do 13. 10. 2003
ing. Luboš Černý - člen
Praha 5 - Stodůlky, Volutova 2516/2, PSČ 158 00
den vzniku členství: 11. 10. 2002
od 11. 11. 2002 do 15. 11. 2004
ing. Radomír Lašák - předseda
Ústí nad Labem, K Vilám 209, PSČ 400 21
den vzniku členství: 20. 9. 2002 - 13. 8. 2004
den vzniku funkce: 24. 9. 2002 - 13. 8. 2004
od 17. 7. 2002 do 4. 9. 2002
Ing. Jan Vlk - člen představenstva
Praha 4, Roškotova 1737
den vzniku členství: 26. 6. 2001 - 31. 5. 2002
od 17. 7. 2002 do 11. 11. 2002
Ing. Jiří Nosál - člen představenstva
Praha 4, Štůrova 1701/55
den vzniku členství: 1. 3. 2001 - 11. 10. 2002
od 12. 9. 2001 do 17. 7. 2002
Ing. Jiří Nosál - člen představenstva
Praha 1, Skořepka 422/7
den vzniku členství: 1. 3. 2001
od 5. 9. 2001 do 11. 11. 2002
Ing. Roman Mentlík - předseda představenstva
Hostivice, Letní 1538
den vzniku členství: 31. 1. 2001 - 31. 8. 2002
den vzniku funkce: 6. 2. 2001 - 31. 8. 2002
od 13. 10. 2000 do 11. 11. 2002
Ing. Pavel Hrubý - člen představenstva
Praha 4, Na kolejním statku 6/308
od 29. 3. 2000 do 13. 10. 2000
Jan Kala - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Masarykova 632
od 29. 3. 2000 do 5. 9. 2001
Tomáš Pardubický - předseda představenstva
Praha 10, Slunečná 28
od 21. 4. 1998 do 16. 10. 1998
Mgr. Vít Skopal - místopředseda představenstva
Olomouc, Fischerova 32
od 21. 4. 1998 do 9. 2. 1999
Ing. Pavel Čech - člen představenstva
Brno, Kosmova 7
od 21. 4. 1998 do 29. 3. 2000
Jan Kala - předseda představenstva
Kralupy nad Vltavou, Masarykova 632
od 21. 4. 1998 do 29. 3. 2000
Tomáš Pardubický - člen představenstva
Praha 10, Slunečná 28
od 21. 4. 1998 do 30. 3. 2000
Ing Vojtěch Pečenka - člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 48
od 21. 4. 1998 do 13. 10. 2003
Peter Hollovič - místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, U Slovanky 1986/12
od 14. 11. 1997 do 21. 4. 1998
George Jedlicka - předseda představenstva
Praha 6, Šlikova 11
od 14. 11. 1997 do 21. 4. 1998
Ing. Juraj Černička - místopředseda představenstva
Praha 5, Přecechtělova 2397
od 14. 11. 1997 do 21. 4. 1998
Jan Kala - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Masarykova 632
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
JUDr. Tibor Nyitray - předseda představenstva
Praha, Láskova 1819
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Ing. Michal Kamas - místopředseda představenstva
Prostějov, Moravská 18
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Ing. Pavel Strašák - místopředseda představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Ing. Drahomír Prášil - člen představenstva
Prostějov, Tyršova 4
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Jiří Staveník - člen představenstva
Brno, Osová 579/2
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jaroslav Snášel - místopředseda představenstva
okr. Prostějov, Bedihošť 415
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
JUDr. Tibor Nyitray - předseda představenstva
Praha, Láskova 1819
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Pavel Strašák - místopředseda představenstva
Brno, Ukrajinská 19
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Michal Kamas - člen představenstva
Prostějov, Moravská 18
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jana Vorrethová - člen představenstva
Prostějov, Moravská 5
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Drahomír Prášil - člen představenstva
Prostějov, Tyršova 4
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Ondřej Klazar - člen představenstva
Libčany 81,
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Vladimír Karger - předseda představenstva
Červenka, Komenského 269
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Stanislav Svítek - první místopředseda představenstva
Litovel-Chudobín 54,
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Zdeněk Puchinger - člen představenstva
Olomouc, B. Martinů 30
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. František Tuhý - člen představenstva
Prostějov-Čechovice, Stroupežnického 25
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Jaroslav Snášel - druhý místopředseda představenstva
okr. Prostějov, Bedihošť 415
od 21. 1. 1993 do 1. 9. 1994
Ing. Jaroslav Snášel - člen představenstva
okr. Prostějov, Bedihošť 415
od 29. 12. 1990 do 21. 1. 1993
Ing. Oldřich Fiala - člen představenstva
Krnov, Jiráskova 44
od 29. 12. 1990 do 1. 9. 1994
Ing. Miroslav Kavan - člen představenstva
Přerov, Velká Dlážka 318
od 29. 12. 1990 do 1. 9. 1994
Ing. Josef Dejčík - člen představenstva
Čadca, Žarec blok 7
od 29. 12. 1990 do 1. 9. 1994
Vladimír Karger - člen představenstva
Červenka, Komenského 269
od 29. 12. 1990 do 1. 9. 1994
Ing. Stanislav Svítek - člen představenstva
Litovel-Chudobín 54,
od 29. 12. 1990 do 13. 12. 1995
Ing. Bořivoj Chytka - člen představenstva
Staré Město pod Sněžníkem, sídliště 1. máje 369
od 29. 12. 1990 do 13. 12. 1995
Ing. František Buzrla - člen představenstva
Olomouc, Heyrovského 6
od 9. 9. 1999 do 7. 7. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jsou oprávněni jednat jménem společnosti vždy nejméně dva členové představenstva společně. Podepisování se děje tak,že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí své podpisy dva členové představenstva s uvedením svých funkcí.
od 14. 11. 1997 do 9. 9. 1999
Jednání a podepisování: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že za společnost jsou oprávněni jednat a k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojit svůj podpis vždy nejméně dva členové představenstva, a to předseda a místopředseda představenstva nebo předseda představenstva a člen představenstva nebo místopředseda představenstva a člen představenstva.
od 13. 12. 1995 do 14. 11. 1997
Jednání a podepisování: Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - samostatně vždy dva členové představenstva, a to: předseda a místopředseda nebo předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
od 29. 12. 1990 do 13. 12. 1995
Podepisování: Podpisování za společnost se děje v souladu s organizačním a podpisovým řádem společnosti tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis: - všichni členové představenstva, nebo - dva členové představenstva, nebo - prokuristé a další zplnomocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci, nebo - jiní pracovníci a funkcionáři společnosti v rozsahu dispozic daných organizačním řádem a podpisovým řádem akciové společnosti k plnění pracovních úkolů.
Prokura
od 25. 1. 1991 do 13. 12. 1995
Ing. František Buzrla
Olomouc, Heyrovského 6
od 25. 1. 1991 do 13. 12. 1995
- s účinností od 29.1.1991
od 25. 1. 1991 do 6. 11. 1996
Ing. Jaroslav Snášel
Bedihošť č. 415,
od 25. 1. 1991 do 6. 11. 1996
- s účinností od 29.1.1991
Dozorčí rada
od 1. 11. 2007 do 1. 11. 2007
Mag. Peter Lennkh - člen
1130 Vídeň, Testarellogasse 14/12, Rakouská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2006 - 30. 6. 2007
od 1. 11. 2007 do 7. 7. 2008
Dr. Herbert Stepic - předseda
1160 Vídeň, Hertlgasse 1, Rakouská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2006
den vzniku funkce: 14. 12. 2006
od 1. 11. 2007 do 7. 7. 2008
Dkfm. Rainer Franz - člen
Bratislava, Stromová 40, PSČ 831 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2006
od 1. 11. 2007 do 7. 7. 2008
Ing. Miroslav Uličný - člen
Bratislava, Pod Rovnicami 61, PSČ 841 04, Slovenská republika
den vzniku členství: 24. 10. 2006
od 1. 11. 2007 do 7. 7. 2008
Aris Bogdaneris - člen
1130 Vídeň, Lainzer Strasse 77, Rakouská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2007
od 10. 5. 2007 do 7. 7. 2008
Petr Štětka - člen dozorčí rady
Praha 4, Hrusická 2527/36, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 3. 2007
od 9. 6. 2006 do 1. 11. 2007
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Praha 4, Slepá II/458, PSČ 142 00
den vzniku členství: 5. 6. 2005 - 23. 10. 2006
od 9. 6. 2006 do 1. 11. 2007
Ing. Ladislav Chvátal - předseda
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742, PSČ 190 14
den vzniku členství: 1. 1. 2006 - 23. 10. 2006
den vzniku funkce: 12. 1. 2006 - 23. 10. 2006
od 4. 7. 2005 do 1. 11. 2007
ing. Václav Šrajer - člen
Olomouc, Dvořákova 6
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 23. 10. 2006
od 27. 1. 2005 do 9. 6. 2006
ing. Ladislav Chvátal - předseda
Praha 9 - Klánovice, Smidarská 742
den vzniku členství: 12. 10. 2002 - 31. 12. 2005
den vzniku funkce: 6. 6. 2003 - 31. 12. 2005
od 22. 11. 2004 do 7. 7. 2008
Ivana Finková - člen
Praha 10, Jabloňová 2/2891, PSČ 106 00
den vzniku členství: 6. 9. 2004
od 15. 11. 2004 do 22. 11. 2004
Pavel Makovský - člen
Praha 6, Tomanova 86, PSČ 169 00
den vzniku členství: 5. 2. 2004 - 30. 4. 2004
od 15. 11. 2004 do 10. 5. 2007
Roman Knaus - člen
Olomouc, U sokolovny 4, PSČ 783 02
den vzniku členství: 5. 2. 2004 - 14. 12. 2006
od 15. 11. 2004 do 1. 11. 2007
ing. Kamil Ziegler - člen
Praha 4, Vídeňská 1185/112, PSČ 148 00
den vzniku členství: 13. 8. 2004 - 23. 10. 2006
od 13. 10. 2003 do 27. 1. 2005
ing. Ladislav Chvátal - předseda
Praha 9, Krausova 605, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 10. 2002
den vzniku funkce: 6. 6. 2003
od 13. 10. 2003 do 4. 7. 2005
Ing. Petr Dvořák - člen
Praha 7, Pod Havránkou 10B
den vzniku členství: 9. 3. 2001 - 28. 4. 2005
den vzniku funkce: 9. 3. 2001 - 5. 6. 2003
od 11. 11. 2002 do 13. 10. 2003
ing. Ladislav Chvátal - člen
Praha 9, Krausova 605, PSČ 190 00
den vzniku členství: 12. 10. 2002
od 11. 11. 2002 do 15. 11. 2004
Pavla Pešková - člen
Starý Plzenec, Sedlec 151
den vzniku členství: 4. 2. 2002 - 31. 12. 2003
od 4. 9. 2002 do 11. 11. 2002
Pavla Eichenbaumová - člen
Starý Plzenec, Sedlec 151
den vzniku členství: 4. 2. 2002
od 4. 9. 2002 do 15. 11. 2004
ing. Zdenko Janoško - člen
Ostrava - Poruba, Hlavní 557
den vzniku členství: 9. 4. 2002 - 31. 12. 2003
od 17. 7. 2002 do 4. 9. 2002
Mgr. Hana Fousková - člen
Stránčice, 8. května 102
den vzniku členství: 30. 3. 2001 - 30. 3. 2002
od 17. 7. 2002 do 11. 11. 2002
Ing. Jan Blaško - člen
Praha 4, Nad Lesním divadlem 1113/14
den vzniku členství: 9. 3. 2001 - 9. 3. 2002
od 17. 7. 2002 do 15. 11. 2004
Ing. Jan Přibyl - místopředseda
Praha 9 - Prosek, U prosecké školy 820/2a
den vzniku členství: 9. 3. 2001 - 16. 6. 2004
den vzniku funkce: 18. 6. 2001 - 16. 6. 2004
od 5. 9. 2001 do 12. 9. 2001
Ing. Jiří Nosál - člen
Praha 1, Skořepka 422/7
den vzniku členství: 1. 3. 2001
od 8. 3. 2001 do 17. 7. 2002
Radoslav Tesař - člen
Ústí nad Labem, Gočárova 15
den vzniku členství: 17. 10. 2000 - 30. 3. 2002
od 31. 5. 2000 do 13. 10. 2003
Ing. Petr Dvořák - předseda
Praha 7, Pod Havránkou 10B
den vzniku členství: 9. 3. 2001
den vzniku funkce: 9. 3. 2001
od 29. 5. 2000 do 8. 3. 2001
Ing. Zdeněk Jakoubek - člen
Praha 5, U Starého židovského hřbitova 3125/7
od 29. 5. 2000 do 8. 3. 2001
Ing. Petr Kellner - člen
Vrané nad Vltavou, Březovská 509
od 29. 5. 2000 do 17. 7. 2002
Ing. Petr Prokop - místopředseda
Praha 5, Polívkova 540
od 29. 5. 2000 do 9. 6. 2006
Ing. Ladislav Bartoníček - člen
Praha 4, Slepá II/458
den vzniku členství: 26. 4. 2000 - 4. 6. 2005
od 30. 3. 2000 do 8. 3. 2001
Ing. Vojtěch Pečenka - člen
Praha 10, Kodaňská 48
od 30. 3. 2000 do 5. 9. 2001
Ing. Vladimír Dráb - člen
Benešov, Bezručova 1271
od 5. 1. 2000 do 5. 9. 2001
Ing. Václav Šrajer - člen
Olomouc, Dvořákova 6
od 9. 2. 1999 do 29. 5. 2000
Ing. Zdeněk Jakoubek - předseda
Praha 5, U Starého židovského hřbitova 3125/7
od 16. 10. 1998 do 29. 5. 2000
JUDr. Radim Kříž - místopředseda
Praha 4, Podolské nábřeží 30
od 16. 10. 1998 do 5. 9. 2001
Václav Špirhanzl - člen
Praha 6, Na baště Sv. Jiří 3
od 14. 11. 1997 do 16. 10. 1998
Ing. Miroslav Singer - místopředseda
Praha 6, Nad Šárkou 111
od 14. 11. 1997 do 16. 10. 1998
JUDr. Radim Kříž - člen
Praha 4, Podolské nábřeží 30
od 14. 11. 1997 do 9. 2. 1999
Ing. Zdeněk Jakoubek - předseda
Praha 5, Franty Kocourka 19
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Ing. Ivo Hložánek - předseda
Brno, Tišnovská 13
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Ing. Zdeněk Kovařík - člen
Olomouc, Na zákopě 16
od 25. 2. 1997 do 14. 11. 1997
Radovan Ujházy - člen
Praha 5, Běhounkova 2460
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Ivo Hložánek - předseda
Brno, Tišnovská 13
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
JUDr. Miroslav Kučera - místopředseda
Brno, Mahenova 2
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Zdeněk Kovařík - člen
Olomouc, Na zákopě 16
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Jiří Tesner - člen
Hradec Králové 2, Hrubínova 1460
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Radovan Ujházy - člen
Praha 5, Běhounkova 2460
od 13. 12. 1995 do 25. 2. 1997
Ing. Josef Kovář - člen
Luká 54,
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Anděla Pecháčková - předseda
Olomouc, V hlinkách 13
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Zdeněk Kovařík - místopředseda
Olomouc, Na zákopě 16
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Miroslav Bureš, CSc. - člen
Olomouc, Trnkova 16
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Jindřich Hefner - člen
Šumperk, Lidická 13
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
Ing. Vladimír Lukavský - člen
Zlín, Lipová 1649
od 1. 9. 1994 do 13. 12. 1995
In. Jiří Tesner - člen
Hradec Králové, Hrubínova 1460
Akcionáři
od 20. 12. 2006 do 27. 2. 2008
Raiffeisen International Bank - Holding AG
Wien, Am Stadtpark 9, 1030, Rakouská republika
od 25. 10. 2005 do 20. 12. 2006
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Hodnocení firmy
+8
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

9. 7. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

S námi je právo dostupné všem, říká muž, který dluhy řeší digitálně

Nástup krize byl rychlý, nové pohledávky řešíme třeba za neproplacené faktury, říká v rozhovoru Tomáš Medřický, šéf služby ePohledávky.cz. Vysvětluje také, proč je podle něj pro normálního člověka nebo drobného podnikatele těžké dostat se ke svým penězům klasickou cestou přes právníky a exekutory, a říká, že když projde návrh na teritorialitu, vymahatelnost se zhorší.

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 738,30 Kč
ČSOB 2 738,30 Kč
Expobank CZ 2 745,00 Kč
Komerční banka 2 745,22 Kč
Česká spořitelna 2 762,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 801,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+4
+
-
2.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-5
+
-
3.Jiří Mádl

Jiří Mádl

- herec, režisér

-7
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-31
+
-
5.Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-45
+
-

Články na Heroine.cz

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Nejsem oběť a nebudu zticha! Nahrajte si do mozku nouzový software pro nouzovou situaci

Dá se za dvě hodiny naučit, jak se ubránit při napadení? Je lepší vyjednávat, kopnout...více

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

Než skončí léto: film o zamilovaných teenagerech, který se dokáže vyhnout snad každému klišé

„Troufnu si tvrdit, že jeden z mých nejsilnějších filmových zážitků loňského podzimu je...více

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Když se ženy začaly hlásit o kvalifikovanou práci, nastaly potíže, říká historička Milena Lenderová

Milena Lenderová je jednou z předních českých historiček. Zaměřuje se mimo jiné na každodennost...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services