Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

MINDPAX Tech a.s.
IČO: 04848934

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu24. 3. 2016
Obchodní firma
od 24. 3. 2016

MINDPAX Tech a.s.

Sídlo
IČO
od 24. 3. 2016

04848934

Právní forma
od 24. 3. 2016
Akciová společnost
Spisová značka21395 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 3. 2016
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 24. 3. 2016
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 13. 8. 2018 do 4. 9. 2018
- Řádná valná hromada obchodní společnosti s obchodní firmou MINDPAX Tech a.s. konaná dne 3.8.2018 přijala tato rozhodnutí: Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu Společnosti upsáním nových akcií. Řádná valná hromada rozhoduje takto: a)Základní kapitál se zvyšuje o částku ve výši 180.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát tisíc korun českých) upsáním nových akcií, a to z dosavadní výše základního kapitálu, která činí 11.893.761,- Kč (slovy: jedenáct milionů osm set devadesát tři tisíce s edm set šedesát jedna korun českých) na novou výši základního kapitálu, která představuje 12.073.761,- (slovy: dvanáct milionů sedmdesát tři tisíc sedm set šedesát jedna korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští. b)Celkový počet nově upisovaných akcií činí 180 (slovy: jedno sto osmdesát) kusů akcií o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč (slovy: tisíc korun českých) každá (i) druh všech nově upisovaných akcií: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva kmenové, (ii) forma všech nově upisovaných akcií: na jméno, všechny nově upisované akcie budou vydány jako listinné cenné papíry (iii) navrhovaný emisní kurz každé nově upisované akcie činí 5.555,-- Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za jednu akcii, kdy částka ve výši 4.555,--Kč (slovy: čtyři tisíce pět set padesát pět korun českých) převyšující jmenovitou hodn otu jedné nové akcie, představuje emisní ážio (dále též Nově upisované akcie). Rozhodnutí valné hromady o vyloučení přednostního práva akcionářů na upsání nových akcií. Řádná valná hromada rozhoduje takto: c)Valná hromada Společnosti rozhoduje dle ustanovení § 488 odst. 1 zákona o obchodních korporacích o vyloučení přednostního práva akcionářů na upisování Nově upisovaných akcií, a to v důležitém zájmu Společnosti. d)Nově upisované akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva a všechny Nově upisované akcie budou nabídnuty k úpisu předem určeným zájemcům, a to: 1)zájemci panu Tomáši Kováříkovi, nar. 16.05.1978, bydlištěm Šlikova 313/58, Praha 6 Břevnov, 169 00 (Tomáš Kovářík), který upíše část v rozsahu 126 (slovy: sto dvacet šest) kusů nových akcií, ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, přičemž emisní k urz každé akcie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 5.555,-- Kč za jednu akcii, emisní kurz upisovaných akcií tak činí 699.930,-- Kč; 2)zájemci paní Soně Sikorové, nar. 22.11.1979, bydlištěm Nad Okrouhlíkem 17, Praha 8, 182 00 (Soňa Sikorová), která upíše část v rozsahu 54 (slovy: padesát čtyři) kusů nových akcií ve jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,-- Kč, přičemž emisní kurz každé ak cie nebude odpovídat její jmenovité hodnotě, ale bude činit 5.555,-- Kč za jednu akcii, emisní kurz upisovaných akcií tak činí 299.970 Kč. (společně dále jako zájemci). e)Upisování akcií může začít následující pracovní den po dni přijetí tohoto usnesení řádnou valnou hromadou Společnosti (počátek běhu upisovací lhůty). f)Lhůta pro upisování akcií se stanoví na 30 (slovy: třicet) dnů. Návrh smlouvy o upsání akcií bude určeným zájemcům zaslán elektronicky prostřednictvím e-mailu. Upisováním akcií se rozumí uzavření písemné smlouvy o upsání akcií podle ust. § 479 zákona o obchodních korporacích mezi Společností, na straně jedné a předem určeným zájemcem, jakožto upisovatelem, na straně druhé, s úředně ověřenými podpisy obou účastníků smlouvy. g)Místem pro upisování akcií je sídlo Společnosti, vždy v každý pracovní den od 9 hodin do 16 hodin. Rozhodnutí valné hromady o schválení smluv o započtení pohledávek věřitelů za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kurzu. Řádná valná hromada rozhoduje takto: h)Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Tomáše Kováříka ve výši 705.178,08 Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Tomáši Kováříkovi na splacení emisního kurzu ve výši 699.930,-- Kč; jedná se o peněžité pohledávky Tomáše Kováříka vyplývající ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Tomášem Kováříkem jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 02.03.2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit Tomáši Kováříko vi peněžité prostředky představující jistinu 700.000,-- Kč spolu s úroky 5.178,08 Kč, celkem 705.178,08 Kč. Započtením zanikne zcela pohledávka Společnosti na splacení emisního kurzu a pohledávka Tomáše Kovaříka zanikne částečně, přičemž její zbylou výši 5.248,08 Kč vrátí Společnost na účet Tomáše Kovaříka na jeho účet. Existence pohledávky Tomáše Kovaříka byla osvědčena zprávou auditora s tím, že údaje o pohledávce odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena do 15 dnů od konání této va lné hromady v sídle Společnosti. i)Valná hromada Společnosti připouští možnost započtení peněžitých pohledávek Soni Sikorové ve výši 302.219,18 Kč vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Soně Sikorové na splacení emisního kurzu ve výši 299.970,-- Kč; jedná se o peněžité pohledávky Soni Sikorové vyplývající ze smlouvy označené jako Smlouva o zápůjčce uzavřené mezi Soňou Sikorovou jakožto zapůjčitelem a Společností jakožto vydlužitelem dne 02.03.2018, na základě které existuje závazek Společnosti vrátit Soně Sikorové peněžité prostředky představující jistinu 300.000,-- Kč spolu s úroky 2.219,18 Kč, celkem 302.219,18 Kč. Započtením zanikne zcela pohledávka Společnosti na spl acení emisního kurzu a pohledávka Soni Kovaříkové zanikne částečně, přičemž její zbylou výši 2.249,18 Kč vrátí Společnost Soně Sikorové na její účet. Existence pohledávky Soni Sikorové byla osvědčena zprávou auditora s tím, že údaje o pohledávce odpovídaj í skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena do 15 dnů od konání této valné hromady v sídle Společnosti. j)Připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky Tomáše Kováříka a Soni Sikorové vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Tomáši Kováříkovi a Soně Sikorové na splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií valná hromada současně připouští možnost splacení emisního kurzu Nově upisovaných akcií peněžitým vkladem formou započtení; tímto započtením bude emisní kurz všech Nově upisovaných akcií splacen. k)Valná hromada tímto současně ve smyslu ustanovení § 21 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh Smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi Společností a Soňou Sikorovou, která je přílohou zápisu z této valné hromady. Smlouva o započtení bude uz avřena v sídle Společnosti a její účinnost nastane do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi zájemci a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě Smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisníh o kurzu všech Nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Soně Sikorové doručit návrh Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. l)Valná hromada tímto současně ve smyslu ustanovení § 21 zákona o obchodních korporacích schvaluje návrh Smlouvy o započtení pohledávek uzavřené mezi Společností a Tomášem Kováříkem, která je přílohou zápisu z této valné hromady. Smlouva o započtení bude uzavřena v sídle Společnosti a její účinnost nastane do patnácti (15) dnů ode dne, kdy bude mezi zájemci a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií, tedy musí dojít ke střetu vzájemných pohledávek na základě Smlouvy o započtení, a tím ke splacení emisn ího kurzu všech Nově upisovaných akcií. Představenstvo Společnosti je povinno Tomáši Kováříkovi doručit návrh Smlouvy o započtení do pěti (5) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. m)Nevyužijí-li zájemci připuštění možnosti započtení shora uvedených pohledávek, jsou povinni tuto skutečnost oznámit Společnosti, a splatit celý emisní kurz všech jimi Nově upsaných akcií nejpozději do třiceti (30) dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií na účet Společnosti.
od 13. 9. 2017 do 4. 1. 2018
- Valná hromada Společnosti dne 13.9.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 472.000,--Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých) b) určuje se, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, tj. nad částku 472.000,--Kč (slovy: čtyři sta sedmdesát dva tisíce korun českých)se nepřipouští c) určuje se počet, jmenovitá hodnota, druh upisovaných akcií a forma takto: počet: 472 (slovy: čtyři sta sedmdesát dva) kusy akcií, jmenovitá hodnota: 1.000,--Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) druh upisovaných akcií: kmenové, forma: na jméno d) vzhledem k tomu, že se všichni zájemci před hlasováním o zvýšení základního kapitálu vzdali přednostního práva na upsání nových akcií budou nabídnuty a upsány určitými zájemci a to: 1) zájemci panu Pavlu Brabencovi, nar. 13.1.1970, bydlištěm Zvole, U lesa 290, který upíše část v rozsahu 364 (slovy: tři sta šedesát čtyři) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií 2) zájemci paní Kláře Jakubcové, nar. 9.4.1978, bydlištěm Praha 6, Sestupná 680/32a, která upíše část v rozsahu 72 (slovy: sedmdesát dva) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií 3) zájemci paní Soně Sikorové, nar. 22.11.1978, bydlištěm Praha 8, Na Okrouhlíkem 17, která upíše část v rozsahu 36 (slovy: třicet šest) kusů nových akcií, na základě smlouvy o upsání akcií e) určuje se emisní kurs nových akcií tak, že emisní kurs nových akcií činí 5.555,--Kč (slovy: pět tisíc pět set padesát pět korun českých) za jednu akcií, kdy částka ve výši 4.555,--Kč (slovy: čtyři tisíce pět set padesát pět korun českých) převyšující j menovitou hodnotu jedné nové akcie, představuje emisní ážio, f) určuje se upisovací lhůta (lhůta pro upsání nových akcií) tak, že počátek lhůty je dne 13.9.2017 (slovy: třináctého září roku dva tisíce sedmnáct) v 15.30 (slovy: patnáct hodin třicet minut) a konec lhůty dne 13.10.2017 (slovy: třináctého října roku d va tisíce sedmnáct) ve 24.00 (slovy: dvacet čtyři) hodin g) určuje se účet u banky pro splacení emisního kurzu nových akcií - č. účtu 2112xxxx h) určuje se lhůta pro splacení emisního kurzu akcií tak, že tato lhůta činí 30 (slovy: třicet dnů) od okamžiku úpisu akcií jednotlivým zájemcem i) připouští se možnost započtení pohledávky zájemce pana Pavla Brabence, nar. 13.1.1970, bydlištěm Zvole, U lesa 290, vůči Společnosti z titulu smlouvy o zápůjčce ze dne 25.7.2017 (slovy: dvacátého pátého července roku dva tisíce sedmnáct) v celkov é výši 2,023.013,-- Kč (slovy: dva milióny dvacet tři tisíce třináct korun českých), ze které bude započtena částka ve výši 2,022.020,--Kč (slovy: dva milióny dvacet dva tisíce dvacet korun českých) proti pohledávce Společnosti na splacení emisního kursu akcií ve výši 2,022.020,--Kč (slovy: dva milióny dvacet dva tisíce dvacet korun českých) s tím, že zbývající částka, která se nezapočítává ve výši 993,--Kč (slovy: devět set devadesát tři koruny české) vrátí Společnost zájemci panu Pavlu Brabencovi na jeho účet. Existence pohledávky tohoto zájemce vůči Společnosti byla stvrzena zprávou auditora paní Ing. Ivetou Markovou (číslo auditorského oprávnění Komory auditorů ČR 1679) ze dne 12.9.2017, s tím, že údaje o pohledávce uvedené odpovídají skutečnému stavu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a zájemcem panem Pavlem Brabencem ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od okamžiku uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že smlouva bude uzavřena v písemné formě, přičemž podpisy na této smlouvě b udou úředně ověřeny.
od 19. 6. 2017 do 4. 1. 2018
- Valná hromada přijala dne 8.6.2017 rozhodnutí následujícího obsahu: a) základní kapitál Společnosti se podmíněně zvyšuje v rozsahu částky 4,550.000,--Kč (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc korun českých), tj. z původních 11,074.000,--Kč (slovy: jedenácti miliónů sedmdesáti čtyř tisíc korun českých) na maximální čá stku 15,624.000,--Kč (slovy: patnáct miliónů šest set dvacet čtyři tisíce korun českých), b) částka, o níž se základní kapitál skutečně zvýší, závisí na počtu dluhopisů, ohledně kterých dojde ke včasnému uplatnění práva na výměnu. Proto valná hromada nerozhoduje o výši této částky (jež není v době rozhodování valné hromady známa), ale pouze o rozsahu zvýšení, tedy o částce, o niž se může základní kapitál maximálně zvýšit, budou-li uplatněna práva na výměnu se všemi vydanými dluhopisy. Její výše závisí na počtu vyměnitelných dluhopisů vydaných Společností, c) důvodem k tomuto zvýšení základního kapitálu je současné usnesení valné hromady o vydání vyměnitelných dluhopisů (konvertibilních investičních dluhopisů) dle bodu třetího programu valné hromady Společnosti za účelem rozšíření zdrojů financování Společn ost, d) zvýšení základního kapitálu je určeno pro vykonání výměnných práv z dluhopisů, e) podmíněné zvýšení je v rozsahu částky 4,550.000,--Kč (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc korun českých), tj. z původních 11,074.000,--Kč (slovy: jedenácti miliónů sedmdesáti čtyř tisíc korun českých) na maximální částku 15,624.000,--Kč (slovy: patnáct miliónů šest set dvacet čtyři tisíce korun českých). f) v souvislosti se zvýšením základního kapitálu může být vydáno až 4,550.000 (slovy: čtyři milióny pět set padesát tisíc) kmenových akcií na jméno v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká). g) představenstvo Společnosti se pověřuje k určení emisního kursu akcií, které mohou být v souvislosti s podmíněným zvýšením základního kapitálu vydány, a to ve výši v souladu s čl. 2. Emisních podmínek vyměnitelných dluhopisu (konvertibilních investičníc h dluhopisů) s tím, že nejnižší možná výše takto určeného emisního kursu může být 1,--Kč (slovy: jedna koruna česká) a musí být pro všechny upisovatele dluhopisů stejná.
od 1. 3. 2017 do 4. 1. 2018
- Valná hromada Společnosti dne 6.2.2017 rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto: a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku ve výši 7,674.000,- Kč (slovy: sedm milionů šest set sedmdesát čtyři tisíce korun českých), z původní výše 3,400.000,- Kč (slovy: tři miliony čtyři sta tisíc korun českých) na částku 11,074.000,- Kč (slo vy: jedenáct milionů sedmdesát čtyři tisíce korun českých), přičemž upisování akcií nad ani pod tuto částku se nepřipouští b)Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 7.674 (slovy: sedm tisíc šest set sedmdesát čtyři) kusů kmenových akcií znějících na jméno. Jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Akcie nebudou zaknihované. c)Všechny akcie budou upsány předem určenými zájemci, kterými jsou akcionáři Společnosti, a to: 1.Společnost EC Property a.s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 28219074, která upíše 7.174 kusů akcií 2.Pan Ing. Jan Novák, nar. 21.2.1976, bytem Elišky Přemyslovny 398, Zbraslav, 156 00 Praha 5, který upíše 200 kusů akcií 3.Pan Ing. Daniel Novák, PhD., nar. 23.2.1976, bytem Praha 5, Drtinova 539/6, Smíchov, 150 00, Praha 5, který upíše 200 kusů akcií 4.Pan Ing. Pavel Nevický, nar. 23.12.1975, bytem Za Zahradami 419/48, Dolní Měcholupy, 109 00, Praha 10, který upíše 100 kusů akcií d)Všechny akcie budou upsány ve Smlouvách o upsání akcií, které budou uzavřeny ve lhůtě třiceti dnů, počínaje okamžikem skončení této valné hromady. Emisní kurs nových akcií činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za jednu akcii a rovná se tak jejich jmenovité hodnotě. e)Připouští se možnost započtení pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení části emisního kursu, a to takto: - celá pohledávka, kterou má společnost EC Property s.r.o. za Společností, vzniklá a existující na základě: 1. Smlouvy o bezúročné zápůjčce finančních prostředků ve výši 5,000.000,- Kč, uzavřené dne 18.1.2017 mezi akcionářem, společností EC Property s.r.o. jako věřitelem na straně jedné a Společností jako dlužníkem na straně druhé (dále jen Smlouva o zápůjčce) , a 2. Smlouvy o postoupení pohledávky ze dne 9.12.2016 mezi společností Redwood Capital a.s., se sídlem Rybná 716/24, Staré Město, 110 00 Praha 1, IČ 241 37 979, jako postupitelem, a akcionářem, společností EC Property s.r.o., jako postupníkem (dále jen Smlo uva o postoupení pohledávky), kterou společnost Redwood Capital a.s. postoupila na společnost EC Property s.r.o. pohledávku za společností MINDPAX s.r.o., se sídlem Oldřichova 106/49, Nusle, 128 00 Praha 2, IČ 04153359, ve výši 174.000,- Kč, vzniklou z ti tulu ceny za poskytnuté služby (poradenství), společností Redwood Capital a.s., a vyfakturované dne 30.11.2016 (a splatně dne 14.12.2016) společnosti MINDPAX s.r.o., a dále na základě Smlouvy o převzetí dluhu ze dne 9.12.2016 uzavřené mezi akcionářem, spo lečností EC Property s.r.o., jakožto věřitelem, společností MINDPAX s.r.o., jakožto dlužníkem, a Společností, jakožto přebírajícím dlužníkem (dále jen Smlouva o převzetí dluhu), kterou Společnost se souhlasem věřitele, společnosti EC Property s.r.o., pře vzala dluh dlužníka, společnosti MINDPAX s.r.o., a stala se tak novým dlužníkem věřitele, a ve které byl dohodou všech smluvních stran stanoven nový termín splatnosti dluhu, a to ke dni 31.3.2017 se započte proti pohledávce Společnosti na splacení části e misního kursu společností EC Property s.r.o. upsaných akcií. Pohledávka společnosti EC Property s.r.o., vyplývající ze Smlouvy o zápůjčce, Smlouvy o postoupení pohledávky a Smlouvy o převzetí dluhu, není ke dni konání valné hromady splatná a valná hromada souhlasí se započtením i před její splatností. Dle vyjádření auditora paní Ing. Ivety Markové (osvědčení KAČR č. 1679) ze dne 2.2.2017 je závazek Společnosti vůči akcionáři, společnosti EC Property s.r.o., ve výši 5,174.000,- Kč ke dni 25.1.2017 v účetnictví Společnosti řádně veden a údaje výše uvedené odpovídají skutečnému stavu. Vyjádření auditora tvoří přílohu č. 2 notářského zápisu. Smlouva o započtení bude uzavřena mezi Společností a společností EC Property s.r.o. ve lhůtě jednoho týdne ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií, kdy prvním dnem lhůty je den uzavření Smlouvy o upsání akcií. Uzavřením smlouvy o započtení bude pohledáv ka na splacení emisního kursu, kterou bude mít Společnost za společností EC Property s.r.o., z titulu uzavření Smlouvy o upsání akcií, splacena v částce ve výši 5,174.000,- Kč, a pohledávka, kterou má společnost EC Property s.r.o. za Společností z titu lu Smlouvy o zápůjčce, Smlouvy o postoupení pohledávky a Smlouvy o převzetí dluhu, jak shora uvedeno, bude splacena zcela. Zbývající část emisního kursu akcií upsaných společností EC Property s.r.o. ve výši 2,000.000,- Kč bude společností EC Property s.r. o. uhrazena v penězích na níže v písm. f) uvedený účet Společnosti. Návrh smlouvy o započtení tvoří přílohu č. 3 notářského zápisu. f)Emisní kurs akcií splácený penězi bude všemi akcionáři splacen na účet Společnosti č. 2112xxxx ve lhůtě třiceti dnů ode dne uzavření Smlouvy o upsání akcií.
Kapitál
od 4. 9. 2018
Základní kapitál 12 073 761 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 2017 do 4. 9. 2018
Základní kapitál 11 893 761 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 10. 2017 do 31. 10. 2017
Základní kapitál 11 546 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 3. 2017 do 18. 10. 2017
Základní kapitál 11 074 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 3. 2016 do 1. 3. 2017
Základní kapitál 3 400 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 9. 2018
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 11 726.
od 4. 9. 2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: v případě, že akcionář hodlá převést jakýkoli počet akcií na třetí osobu, tedy na osobu, která není akcionářem společnosti nebo není osobou, která byla v minulosti akcionářem společnosti, mají ostatní akcionáři před kupní právo na tyto akcie, přičemž způsob využití předkupního práva je uveden v článku 10, odst. 10.2. až 10.11. stanov společnosti ze dne 25.2.2016, ve znění změn ze dne 6.2.2017 a ve znění změn ze dne 13.9.2017
od 31. 10. 2017
Akcie na jméno 1, počet akcií: 347 761.
od 31. 10. 2017
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: v případě, že akcionář hodlá převést jakýkoli počet akcií na třetí osobu, tedy na osobu, která není akcionářem společnosti nebo není osobou, která byla v minulosti akcionářem společnosti, mají ostatní akcionáři před kupní právo na tyto akcie, přičemž způsob využití předkupního práva je uveden v článku 10, odst. 10.2. až 10.11. stanov společnosti ze dne 25.2.2016, ve znění změn ze dne 6.2.2017 a ve znění změn ze dne 13.9.2017
od 18. 10. 2017 do 4. 9. 2018
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 11 546.
od 18. 10. 2017 do 4. 9. 2018
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: v případě, že akcionář hodlá převést jakýkoli počet akcií na třetí osobu, tedy na osobu, která není akcionářem společnosti nebo není osobou, která byla v minulosti akcionářem společnosti, mají ostatní akcionáři před kupní právo na tyto akcie, přičemž způsob využití předkupního práva je uveden v článku 10, odst. 10.2. až 10.11. stanov společnosti ze dne 25.2.2016, ve znění změn ze dne 6.2.2017 a ve znění změn ze dne 13.9.2017
od 13. 9. 2017 do 18. 10. 2017
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 11 074.
od 13. 9. 2017 do 18. 10. 2017
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: v případě, že akcionář hodlá převést jakýkoli počet akcií na třetí osobu, tedy na osobu, která není akcionářem společnosti nebo není osobou, která byla v minulosti akcionářem společnosti, mají ostatní akcionáři před kupní právo na tyto akcie, přičemž způsob využití předkupního práva je uveden v článku 10, odst. 10.2. až 10.11. stanov společnosti ze dne 25.2.2016, ve znění změn ze dne 6.2.2017 a ve znění změn ze dne 13.9.2017
od 1. 3. 2017 do 13. 9. 2017
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 11 074.
od 1. 3. 2017 do 13. 9. 2017
Omezení převoditelnosti akcií na jméno: v případě, že akcionář hodlá převést jakýkoli počet akcií na třetí osobu, tedy na osobu, která není akcionářem společnosti nebo není osobou, která byla v minulosti akcionářem společnosti, mají ostatní akcionáři před kupní právo na tyto akcie, přičemž způsob využití předkupního práva je uveden v článku 10, odst. 10.2. až 10.11. stanov společnosti ze dne 25.2.2016, ve znění změn ze dne 6.2.2017.
od 24. 3. 2016 do 1. 3. 2017
Akcie na jméno 1 000, počet akcií: 3 400.
Statutární orgán
od 7. 4. 2018
Ing. PAVEL NEVICKÝ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016
Ing. DANIEL NOVÁK, Ph.D. - člen představenstva
Praha - Smíchov, Drtinova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016
TOMÁŠ HARDT - člen představenstva
Dobřichovice, 5. května, PSČ 252 29
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016 do 7. 4. 2018
Ing. PAVEL NEVICKÝ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016
Za představenstvo jednají vždy nejméně dva členové představenstva společně.
Dozorčí rada
od 24. 3. 2016
JAN NOVÁK - člen dozorčí rady
Praha - Zbraslav, Elišky Přemyslovny, PSČ 156 00
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016
Mgr. MAREK ŠIMÁK - předseda dozorčí rady
Praha - Radotín, Prvomájová, PSČ 153 00
den vzniku členství: 24. 3. 2016
den vzniku funkce: 24. 3. 2016
od 24. 3. 2016 do 14. 6. 2017
MUDr. FILIP ŠPANIEL - člen dozorčí rady
Zdiby, Střední, PSČ 250 66
den vzniku členství: 24. 3. 2016 - 28. 1. 2017
den vzniku funkce: 24. 3. 2016 - 28. 1. 2017
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera

Pošta má novou konkurenci. Balík přes Zásilkovnu už pošle kdokoliv

Dosud mohly Zásilkovnu využívat jen e-shopy, od 24. dubna se otevírá každému. Poslání balíku má být jednodušší i levnější než s Českou poštou.

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

23. 4. 2019 | Co se děje | Petr Kučera | 2 komentáře

Eura už pošlete zadarmo. Druhá banka ruší poplatek, zlevnit musí všichni

Fio banka, která patří k nejlevnějším v Česku, ode dneška ruší i poplatek za takzvané europlatby. Kvůli novému nařízení EU budou muset zlevnit také další banky. Nový ceník Fio přináší třeba i výhodnější výběry z cizích bankomatů.

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

23. 4. 2019 | Jak na to | Jana Poncarová

Nakupujte na zahradě. Co si snadno vypěstujete i jako začátečník?

Jsou to snadné kupecké počty. Hlávkový salát stojí kolem patnácti dvaceti korun, přitom za stejnou cenu pořídíte i sáček semínek, z něhož vypěstujete třeba dvacet salátů. Podobné je to s ředkvičkami. Pak už záleží na tom, na kolik si ceníte své práce – nebo jestli zahradničení berete jako kombinaci příjemného s užitečným.

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

22. 4. 2019 | Kvíz | Gabriel Pleska | 10 komentářů

Kdy nakoupím? Otestujte si, jak se vyznáte v zákazu prodeje o svátcích

Už dvakrát se opozice pokusila sestřelit zákon, který zakazuje větším obchodům prodávat v některé svátky. Debatuje se o něm co půl roku. Ale pořád platí. A pořád jsme zmatení, kdy si vlastně můžeme, a kdy nemůžeme nakoupit. Nebo ne? Vyzkoušejte si to v našem kvízu.

Móda v digitálním věku

20. 4. 2019 | Publicistika | Pavel Jégl | 2 komentáře

Móda v digitálním věku

Velká část nového čísla Finmagu je věnovaná módě. Ať chceme, nebo nechceme, obklopuje nás. A formuje. Oblečení vyrábíme rychleji, blíž a se stále menší porcí lopoty. Ne každý v tom vidí dobré zprávy. Odemykáme podstatnou část úvodního textu k tématu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Česká spořitelna 2 688,00 Kč
Sberbank CZ 2 710,00 Kč
ČSOB 2 688,50 Kč
Komerční banka 2 710,87 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 751,50 Kč
Raiffeisenbank 2 763,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 157 517 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

+16
+
-
2.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-2
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-76
+
-
4.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-101
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-102
+
-

Články na Heroine.cz

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Jsem žena a jsem rychlá. Caster Semenyaová se opět musí bránit

Více testosteronu než je u žen obvyklé z ní dělá terč pro soupeřky i atletické funkcionáře....více

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Zdravím z noční. #6 Dětské úrazy

Záchranář Vít Samek a porodní asistentka Alžběta Samková se střídají v psaní o situacích,...více

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně máminých rukou. Olfaktorický průvodce

Vůně vypraného prádla. Maminčiny ruce namazané krémem. Oblíbený parfém. Naše životy nenápadně...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobrý den, bydlím od 1.1.2019 trvale v bytě pronajatém. Mohu teď v dubnu požádat zpětně o příspěvek na bydlení? (nárok na něj jinak kvůli financím atd mám) A můžu žádat od 1.1. nebo musím žádat až od 1.2.,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services