Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
IČO: 24135780

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu30. 6. 2011
Obchodní firma
od 9. 11. 2011

ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.

od 9. 11. 2011 do 9. 11. 2011

ČEZ OZ uzavřený investiční fond, a.s.

od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011

Patronus sedmý, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Praha 1, Na Příkopě , PSČ 110 00
IČO
od 30. 6. 2011

24135780

DIČ

CZ24135780

Identifikátor datové schránky:btw362i
Právní forma
od 30. 6. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17323 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 30. 6. 2011
- kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 18. 8. 2017
- Valná hromada obchodní společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČ 241 35 780, se sídlem Duhová 1444/2, 140 53 Praha 4, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 17323 (dále jen Společnost) dne 16.8.2017 (dá le jen valná hromada) přijala toto rozhodnutí: I. Valná hromada Společnosti rozhoduje o snížení základního kapitálu Společnosti: 1.) Základní kapitál Společnosti se snižuje o částku 6.018.565.080,00 Kč (šest miliard osmnáct milionů pět set šedesát pět tisíc osmdesát korun českých) tedy z částky 7.080.664.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíce osm set korun českých) na částku ve výši 1.062.099.720,00 Kč (jedna miliarda šedesát dva milionů devadesát devět tisíc sedm set dvacet korun českých). 2.) Důvodem navrhovaného snížení základního kapitálu je skutečnost, že hospodářský výsledek běžného roku nedostačuje k pokrytí požadavku akcionářů na výši dividendy, dividenda je každoročně z části vyplácena z hospodářského výsledku běžného roku a z části z nerozděleného zisku minulých let a, jak je nerozdělený zisk společnosti postupně vyplácen, snižují se zdroje na výplatu budoucích dividend. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vytvořit dostatečný objem disponibilních vlastních zdrojů, po užitelných pro flexibilní výplatu výnosů mezi akcionáře v budoucích letech. 3.) Snížení základního kapitálu bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti o částku 170,00 Kč (jedno sto sedmdesát korun českých), tedy z částky 200,00 Kč (dvě stě korun českých) na částku 30,00 Kč (třicet korun českých). 4.) Částka odpovídající snížení základního kapitálu bude převedena z účtu základního kapitálu Společnosti na účet ostatní kapitálové fondy Společnosti v rámci vlastního kapitálu Společnosti. Částka odpovídající snížení základního kapitálu tedy nebude vypl acena akcionářům. 5.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako zaknihované cenné papíry se provede na základě příkazu osobě, které vede evidenci zaknihovaných cenných papírů. 6.) Snížení jmenovité hodnoty akcií vydaných jako cenné papíry se provede výměnou akcií za akcie s nižší jmenovitou hodnotou. Valná hromada stanoví akcionářům lhůtu k předložení akcií vydaných jako cenné papíry v délce 3 (tří) měsíců od zápisu snížení zák ladního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 1. 7. 2015
- Dle projektu rozdělení odštěpením sloučením mezi zúčastněnými společnostmi - společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., se sídlem Křižíkova 788/2, 500 03 Hradec Králové, IČ 259 38 924, na straně jedné jako rozdělovanou společností, a společností ČEZ Korp orátní služby, s.r.o., se sídlem 28. října 3123/152, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, IČ 262 06 803, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, IČ 241 35 780, na straně druhé jako nástupnickými společ nostmi, došlo k odštěpení a přechodu části jmění rozdělované společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., uvedené v projektu, na nástupnickou společnost ČEZ Korporátní služby, s.r.o. a nástupnickou společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s.
od 2. 4. 2013 do 25. 4. 2013
- Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 28. 3. 2013 o zvýšení základního kapitálu takto: Zvyšuje se základní kapitál Společnosti o částku ve výši 5.000.000.000,00 Kč (pět miliard korun českých), tj. z částky ve výši 2.080.664.800,00 Kč (dvě miliardy osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých) na částku ve výši 7.080.6 64.800,00 Kč (sedm miliard osmdesát milionů šest set šedesát čtyři tisíc osm set korun českých), a to upsáním nových akcií s tím, že upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu Společnosti se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno úpisem nových 25 000 000 (dvaceti pěti milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (d vě stě korun českých). Akcie nebudou kótované. S nově upisovanými akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva, budou s nimi spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi. Převoditelnost nově vydaných akcií bude v souladu s článkem 7. stanov Společno sti omezena. Poukázky na akcie nebudou vydávány. Veškeré nově upisované akcie budou upsány bez využití přednostního práva, neboť všichni akcionáři se vzdali přednostního práva na upisování akcií před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu Společnosti ve smyslu ustanovení § 204a odst. 7 zákona č. 513/ 1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění (dále i jen obchodní zákoník). Veškeré nově upisované akcie budou nabídnuty Předem určenému zájemci - akcionáři - obchodní společnosti ČEZ, a. s., IČO: 452 74 649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, vedené u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581, (dále i jen ČEZ, a. s. nebo Předem určený zájemce), který upíše všech nových 25 000 000 (dvacet pět milionů) kusů kmenových akcií, které budou vydány v listinné podobě, budou znít na jméno, o jmenovité hodnotě každé jedné nově upsané akcie ve výši 200,00 Kč (dvě stě korun če ských). Tento Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se Společností. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň určení počtu, druhu, formy, podoby, jmenovité hodnoty akcií, výši emisního kursu a lhůtu jeho splacení. Emisní kurs každé jednotlivé nově upisované akcie je 376,6817588 Kč (tři sta sedmdesát šest korun českých šest milionů osm set sedmnáct tisíc pět set osmdesát osm haléřů). Rozdíl mezi emisním kursem a jmenovitou hodnotou akcie tvoří emisní ážio. Emisní ku rs nově upisovaných akcií bude splacen peněžitým vkladem, a to výhradně započtením v souladu s tímto rozhodnutím. Místem pro úpis akcií Předem určeným zájemcem je adresa sídla Společnosti, tj. Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, v době od 9.00 hodin do 15.00 hodin. Lhůta pro úpis akcií Předem určeným zájemcem bude činit 3 (tři) týdny ode dne doručení návrhu na uzavře ní smlouvy o upsání akcií dle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, který bude obsahovat náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovateli předá tak, že jej buď zašle dopo ručeným dopisem na adresu jeho sídla, nebo mu je osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisova teli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií. -- Připouští se možnost započtení peněžité pohledávky Společnosti za akcionářem ČEZ, a. s., na splacení emisního kursu do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) proti pohledávce ČEZ, a. s., za Společností z titulu smlouvy o úvěrovém rámci - číslo 201 2/13 uzavřené dne 19. 11. 2012 (devatenáctého listopadu roku dva tisíce dvanáct) mezi Společností, jako dlužníkem, a ČEZ, a. s., jako věřitelem, v celkové výši jistiny 9.417.043.970,98 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých devadesát osm haléřů), která se započítává do celkové výše 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých). Existence peněžité pohledávky společnosti ČEZ, a. s., vůči Společnosti k dnešnímu dni je doložena zprávou auditora, vypracovanou společností Ernst & Young Audit, s.r.o., IČO 267 04 153, se sídlem Praha 2, Karlovo náměstí 10, PSČ 120 00, zapsanou v obchodn ím rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 88504. Emisní kurs upsaných akcií je Předem určený zájemce povinen splatit peněžitým vkladem. Předem určený zájemce jako upisovatel splatí emisní kurs akcií, které upíše na základě rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 obchodního zákoníku, takto: - emisní kurs upsaných akcií, tedy částku ve výši 9.417.043.970,00 Kč (devět miliard čtyři sta sedmnáct milionů čtyřicet tři tisíc devět set sedmdesát korun českých) splatí Předem určený zájemce jako upisovatel dnem, kdy se Společností uzavře dohodu o zap očtení, a to tak, jak je uvedeno v tomto rozhodnutí. Tento způsob a pravidla postupu při splacení emisního kursu nově upisovaných akcií valná hromada schvaluje. Pravidla postupu pro uzavření dohody o započtení se stanoví takto - lhůta 30 (třicet) dní pro uzavření dohody o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření dohody o započtení, který bude doručen Předem určenému zájemci společně s návrhem na uzavření smlouvy o upsání akcií. - dohodu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle Společnosti nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami.
od 1. 11. 2012
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako rozdělované společnosti, a společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, došlo k odštěpení vymezené čá sti jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4 , Duhová 1444/2, PSČ 140 53. Na základě projektu fúze sloučením ze dne 24. 8. 2012 došlo ke sloučení společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako nástupnické společnosti, se společnostmi eEnergy Ralsko a.s., eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., eEnergy Hodonín a.s., FVE Vranovsk á Ves a.s., GENTLEY a.s., 3 L invest a.s., AREA-GROUP CL a.s., DOMICA FPI s.r.o., Bohemian Development, a.s., Bioplyn technologie s.r.o., FVE Buštěhrad a.s. a KEFARIUM, a.s., jako zanikajícími společnostmi. Na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a. s., IČO: 24135780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 14053, jako společnost nástupnickou, přešlo v důsledku fúze sloučením jmění zanikajících společností eEnergy Ralsko a.s., IČO: 28217918, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Ralsko - Kuřívody a.s., IČO: 28208811, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; eEnergy Hodonín a.s., IČO: 28217853, se sídlem Hodonín, Smetanova 4250/17, PSČ 695 01; FVE Vranovská Ves a.s., IČO: 28432495, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1 444/2, PSČ 140 53; GENTLEY a.s., IČO: 28209117, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; 3 L invest a.s., IČO: 26780828, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; AREA-GROUP CL a.s., IČO: 25431781, se sídlem Praha 4, Michle, Duhov á 1444/2, PSČ 140 53; DOMICA FPI s.r.o., IČO: 28289650, se sídlem Praha, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bohemian Development, a.s., IČO: 28073142, se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 1444/2, PSČ 140 53; Bioplyn technologie s.r.o., IČO: 26407086, se sídl em Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; FVE Buštěhrad a.s., IČO: 27420493, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03; a KEFARIUM, a.s., IČO: 27936392, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03.
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 28. 8. 2012 vyhotoveného společností ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., jako společností rozdělovanou, a společností ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s., jako společností nástupnickou, došlo k odštěp ení vymezené části jmění společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s. r. o., IČO 259 38 924, se sídlem Hradec Králové, Křižíkova 788, PSČ 500 03, definované v článku VII. projektu rozdělení odštěpením sloučením, na společnost ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s ., IČO 241 35 780, se sídlem Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53.
od 21. 11. 2011 do 19. 12. 2011
- Valná hromada společnosti ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. rozhodla dne 15. 11. 2011 o zvýšení základního kapitálu takto: Základní kapitál Společnosti, který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodníh o zákoníku z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 50.000.000,- Kč (padesát milionů korun českých) na výslednou částku 52.000.000,- Kč (padesát dva milionů korun českých), a to peněžitými vklady ve výši 50.000.000,- Kč (padesá t milionů korun českých), s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 500 (slovy: pět set) kusů nových kmenových akcií ve formě na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií bude roven jejich jmenovité hodnotě. Akcie budou upsány peněžitými vklady. Akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva, neboť se všichni akcionáři přednostního práva vzdali v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu, a to formou prohlášení v ú vodu tohoto usnesení. S přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že se všichni akcionáři vzdali svého přednostního práva na upisování akcií, se určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, b udou nabídnuty předem určeným zájemcům, a to 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základ ního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ, a. s., IČ 45274649, se sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, a 250 (slovy: dvě stě padesát) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 100.000,- Kč (slovy: jedn o sto tisíc korun českých), znějící na jméno a mající listinou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty předem určenému zájemci, společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o., IČ 25938924, se sídlem Hradec Králové, Křižík ova 788, PSČ 500 03. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky a předem určení zájemci upíší akcie postupem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavřou se Společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úř edně ověřeny. Ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanovuje, že předem určení zájemci mohou akcie upsat v sídle Společnosti na adrese Praha 4, Duhová 1444/2, PSČ 140 53, ve lhůtě 14 (slovy: čtrnácti) dnů počínaje dnem, ve kterém bude doru čen návrh smlouvy o upsání akcií upisovatelům, tj. určitým (předem určeným) zájemcům. Tento návrh smlouvy o upsání akcií Společnost upisovatelům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jejich sídla, nebo jim je osobně předá proti písemné mu potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu valnou hromadou. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsán í akcií. Emisní kurs upisovaných akcií odpovídá jmenovité hodnotě a činí částku 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) na jednu akcii. Upisovatelé akcií jsou povinni splatit 100 % (slovy: jedno sto procent) emisního kurzu upsaných akcií na účet číslo 4xxxx, vedený u České spořitelny, a.s. a to ve lhůtě 50 (slovy: padesáti) dnů ode dne upsání nových akcií. Započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
Kapitál
od 22. 12. 2017
Základní kapitál 1 062 099 720 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 4. 2013 do 22. 12. 2017
Základní kapitál 7 080 664 800 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
Základní kapitál 1 273 312 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2012 do 25. 4. 2013
Základní kapitál 2 080 664 800 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 12. 2011 do 1. 11. 2012
Základní kapitál 52 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 6. 2011 do 19. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 30, počet akcií: 30 092 826.
od 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 30, počet akcií: 5 310 498.
od 18. 8. 2015 do 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 30 092 826.
od 18. 8. 2015 do 22. 12. 2017
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 5 310 498.
od 10. 8. 2015 do 18. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 35 403 324.
od 10. 8. 2015 do 18. 8. 2015
30.092.826 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako cenné papíry. 5.310.498 kusů kmenových akcií na jméno, každá o jmenovité hodnotě 200,00 Kč. Tyto akcie společnosti jsou vydány jako zaknihované cenné papíry.
od 25. 4. 2013 do 10. 8. 2015
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 35 403 324.
od 25. 4. 2013 do 10. 8. 2015
K převodu akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva a dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 6 366 560.
od 1. 11. 2012 do 1. 11. 2012
K převodu akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva a dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 1. 11. 2012 do 25. 4. 2013
Kmenové akcie na jméno 200, počet akcií: 10 403 324.
od 1. 11. 2012 do 25. 4. 2013
K převodu akcií je nezbytný předchozí písemný souhlas představenstva a dozorčí rady společnosti. V případě, že by převodem akcií mělo dojít ke změně ovládající osoby společnosti, je podmínkou převodu akcií souhlas valné hromady společnosti.
od 19. 12. 2011 do 1. 11. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 520.
od 30. 6. 2011 do 19. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 1. 9. 2017
Mgr. MARTINA UNGROVÁ - Člen představenstva
Praha - Nusle, Bartoškova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2017
od 24. 8. 2016
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 24. 8. 2016
Mgr. TOMÁŠ PETRÁŇ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 16. 3. 2016 do 24. 8. 2016
Mgr. TOMÁŠ PETRÁŇ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 9. 2011 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 23. 11. 2015 - 30. 6. 2016
od 4. 1. 2016 do 16. 3. 2016
Mgr. TOMÁŠ PETRÁŇ - místopředseda představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 23. 11. 2015
od 4. 1. 2016 do 1. 9. 2017
Ing. JAN SEDLÁČEK - Člen představenstva
Čejetice, , PSČ 386 01
den vzniku členství: 15. 11. 2015 - 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 15. 11. 2015 - 1. 9. 2017
od 8. 1. 2015 do 4. 1. 2016
Mgr. TOMÁŠ PETRÁŇ - člen představenstva
Praha - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 9. 2011
od 8. 1. 2015 do 24. 8. 2016
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 26. 9. 2011 - 30. 6. 2016
od 25. 5. 2014 do 8. 1. 2015
Mgr. ANDRZEJ MARTYNEK - předseda představenstva
Praha 7 - Holešovice, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 26. 9. 2011
od 15. 5. 2014 do 27. 11. 2014
Ing. MARTIN ZEMAN - člen představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Zámecká, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 15. 11. 2011 - 30. 4. 2014
od 2. 4. 2013 do 4. 1. 2016
OLDŘICH KOŽUŠNÍK - místopředseda představenstva
Jesenice, Mezi Domy, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 31. 10. 2015
den vzniku funkce: 26. 9. 2011 - 31. 10. 2015
od 21. 11. 2011 do 15. 5. 2014
Ing. Martin Zeman - člen představenstva
Ostrava, Zámecká, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 15. 11. 2011
od 9. 11. 2011 do 9. 11. 2011
Ing. Oldřich Kožušník - člen představenstva
Jesenice, Za Rybníkem, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 26. 9. 2011
od 9. 11. 2011 do 2. 4. 2013
Ing. Oldřich Kožušník - místopředseda představenstva
Jesenice, Za Rybníkem, PSČ 252 42
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 26. 9. 2011
od 9. 11. 2011 do 25. 5. 2014
Mgr. Andrzej Martynek - předseda představenstva
Praha 7, Umělecká, PSČ 170 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 26. 9. 2011
od 9. 11. 2011 do 8. 1. 2015
Mgr. Tomáš Petráň - člen představenstva
Praha 1 - Staré Město, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 22. 9. 2011
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Ing. Michal Bečvář - předseda představenstva
Praha 4, Klostermannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Ing. Ondřej Horák - člen představenstva
Brno, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Petra O´Keefe - člen představenstva
Praha 1, Štupartská, PSČ 110 01
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
od 21. 11. 2011
Způsob jednání : Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to některým z následujících způsobů: a) společně všichni členové představenstva nebo b) společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva nebo c) jeden člen představenstva, který je k tomu písemně pověřen ostatními členy představenstva
od 30. 6. 2011 do 21. 11. 2011
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda spolu s jedním členem představenstva.
Dozorčí rada
od 5. 4. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 1. 9. 2017
Ing. JAN SEDLÁČEK - Člen dozorčí rady
Čejetice, , PSČ 386 01
den vzniku členství: 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2017
od 20. 9. 2016
Ing. TOMÁŠ PLESKAČ, MBA - předseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 3. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 20. 9. 2016 do 5. 4. 2019
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 24. 8. 2016 do 20. 9. 2016
Ing. TOMÁŠ PLESKAČ, MBA - člen dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 1. 3. 2016
den vzniku funkce: 1. 3. 2016
od 24. 8. 2016 do 20. 9. 2016
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - člen dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 6. 2016
od 12. 12. 2015 do 1. 9. 2017
Mgr. MARTINA UNGROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Nusle, Bartoškova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014 - 1. 9. 2017
den vzniku funkce: 17. 12. 2014 - 1. 9. 2017
od 11. 6. 2015 do 12. 12. 2015
Mgr. MARTINA UNGROVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 28. 1. 2015 do 11. 6. 2015
Mgr. MARTINA STROSSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 17. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 12. 2014
od 27. 11. 2014 do 28. 1. 2015
Mgr. MARTINA STROSSOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Hostivař, Pražská, PSČ 102 00
den vzniku členství: 16. 9. 2014 - 17. 12. 2014
od 27. 11. 2014 do 24. 8. 2016
Ing. JAN BROŽÍK, MBA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Kbely, Vrbická, PSČ 197 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014 - 29. 2. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2014 - 29. 2. 2016
od 27. 11. 2014 do 24. 8. 2016
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 30. 6. 2016
den vzniku funkce: 16. 9. 2014 - 30. 6. 2016
od 6. 6. 2014 do 27. 11. 2014
Ing. DANIEL BENEŠ, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 1 - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 25. 6. 2014
den vzniku funkce: 19. 9. 2011 - 25. 6. 2014
od 22. 5. 2014 do 27. 11. 2014
Ing. IVO FOLTÝN - člen dozorčí rady
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 3. 2013 - 25. 6. 2014
od 19. 12. 2013 do 27. 11. 2014
PETR SEDLÁK - člen dozorčí rady
Kyšice, Ejpovická, PSČ 330 01
den vzniku členství: 29. 8. 2013 - 25. 6. 2014
od 2. 9. 2013 do 27. 11. 2014
Ing. MARTIN NOVÁK, MBA - člen dozorčí rady
Praha 10 - Strašnice, Nad kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
od 2. 4. 2013 do 22. 5. 2014
Ing. Ivo Foltýn - člen dozorčí rady
Praha 8, Nová, PSČ 184 00
den vzniku členství: 28. 3. 2013
od 30. 5. 2012 do 19. 12. 2013
Ing. Martin Hanzlík - člen dozorčí rady
Praha 8 - Troja, Na Šutce
den vzniku členství: 30. 4. 2012 - 28. 8. 2013
od 16. 1. 2012 do 30. 5. 2012
Ing. Martin Hanzlík - člen dozorčí rady
Praha - Troja, Na Šutce, PSČ 182 00
den vzniku členství: 1. 1. 2012 - 30. 4. 2012
od 21. 11. 2011 do 27. 11. 2014
Ing. Tomáš Pleskač - člen dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova, PSČ 674 01
den vzniku členství: 15. 11. 2011 - 25. 6. 2014
od 9. 11. 2011 do 21. 11. 2011
Ing. Pavel Cyrani - člen dozorčí rady
Roztoky u Prahy, Spěšného, PSČ 252 63
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 15. 11. 2011
od 9. 11. 2011 do 16. 1. 2012
Ing. Vladimír Schmalz - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, Nad Údolím, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 19. 12. 2011
od 9. 11. 2011 do 2. 4. 2013
Ing. Ivo Foltýn - člen dozorčí rady
Praha 8, Nová, PSČ 184 00
od 9. 11. 2011 do 2. 9. 2013
Ing. Martin Novák, MBA - člen dozorčí rady
Praha 10, Nad Kapličkou, PSČ 100 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
od 9. 11. 2011 do 6. 6. 2014
Ing. Daniel Beneš, MBA - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 19. 9. 2011
od 9. 11. 2011 do 27. 11. 2014
Ing. Tomáš Dzik - člen dozorčí rady
Český Těšín, Komorní, PSČ 737 01
den vzniku členství: 7. 9. 2011 - 25. 6. 2014
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Ing. Pavel Scholz - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Brabcova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
den vzniku funkce: 30. 6. 2011
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Zuzana Jarolímová - člen dozorčí rady
Zdiby, Topolová, PSČ 250 66
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
od 30. 6. 2011 do 9. 11. 2011
Ing. Vít Vařeka - člen dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 6. 2011 - 7. 9. 2011
Akcionáři
od 30. 6. 2011 do 21. 11. 2011
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558
Praha 8 - Karlín, Pobřežní, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Czech Exchange 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 784,70 Kč
ČSOB 2 784,70 Kč
Expobank CZ 2 792,30 Kč
Komerční banka 2 796,68 Kč
Česká spořitelna 2 804,00 Kč
Raiffeisenbank 2 834,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 840,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+115
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

+111
+
-
3.Martin Kasa

Martin Kasa

- podnikatel, Pilulka.cz

-6
+
-
4.Karel Komárek

Karel Komárek

- miliardář, Sazka

-156
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-396
+
-

Články na Heroine.cz

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Covidová revoluce: Home office bude standard, pracoviště se přizpůsobí

Práce z domova kombinovaná s efektivními pracovními setkáními. Tak bude podle Magdalény...více

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Skauting, škola pro život. Výchova pro pravdu a lásku i krizový management

Letošní rok nás vystavil výzvám, při kterých jsme si museli chtě nechtě vzpomenout na...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Bazos.cz - klamavá koupě zboží
Poradna > Spotřebitelská poradna > Bazos.cz - klamavá koupě zboží

Otázka: Dobrý den, chtěl bych se zeptat. Na portále Bazos.cz jsem koupil PC komponent. Jednalo se o RAM paměti. Zboží jsem zakoupil od fyzické osoby. Po předání jsem zboží zkoušel doma. Dotyčná osoba tvrdila,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services