Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

TERILORA a.s.
IČO: 24155322

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu4. 10. 2011
Obchodní firma
od 4. 10. 2011

TERILORA a.s.

Sídlo
IČO
od 4. 10. 2011

24155322

DIČ

CZ24155322

Identifikátor datové schránky:3846bkc
Právní forma
od 4. 10. 2011
Akciová společnost
Spisová značka17496 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 10. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 28. 2. 2014 do 14. 5. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 28. 2. 2014 do 14. 5. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 27. 1. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona o obchodních společnostech a družstvech.
od 27. 1. 2014 do 12. 6. 2014
- Rozhodnutí jediného akcionáře společnosti ze dne 7.1.2014 o snížení základního kapitálu společnosti: a) důvody a účel navrhovaného snížení základního kapitálu: Důvodem snížení základního kapitálu je přebytek vlastních zdrojů, které společnost vzhledem k rozsahu své podnikatelské činnosti a svých závazků nepotřebuje. Účelem snížení základního kapitálu je vyplacení přebytku vlastních zdrojů odpovídajícího rozsahu snížení základního kapitálu akcionáři. b) rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacet milionů korun českých) z původní výše 64.000.000,- Kč (slovy: šedesát čtyři milionů korun českých) na novou výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicet čtyři milionů korun českých) . c) způsob, jak má být snížení základního kapitálu provedeno: Vzhledem ke skutečnosti, že společnost nemá ve svém majetku žádné vlastní akcie bude snížení základního kapitálu provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti tak, že se současná jmenovitá hodnota každé akcie sníží z 10.000,- Kč (s lovy: deseti tisíc korun českých) na novou jmenovitou hodnotu 6.875,- Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých) každé akcie společnosti, tj. po snížení základního kapitálu bude základní kapitál ve výši 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyři milionů korun českých) rozdělen na 6.400 (slovy: šest tisíc čtyřista) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě 6.875,-Kč (slovy: šest tisíc osmset sedmdesát pět korun českých), znějících na jméno a majících listinnou podobu. Snížení jmenovité hodnoty akc ií bude provedeno výměnou současných za akcie o nižší jmenovité hodnotě. d) způsob, jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: Částka ve výši 20.000.000,- (slovy: dvacet milionů korun českých) odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu bude vyplacena akcionáři společnosti. Na každou akcii bude vyplacena částka odpovídající snížení její jmenovité hodnoty, tedy na každ ou akcii z 6.400 (slovy: šestitisíc čtyřista) kusů akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deseti tisíc korun českých) bude vyplacena částka 3.125,- Kč (slovy: tři tisíce jednosto dvacet pět korun českých). e) lhůta k předložení listinných akcií: Představenstvo společnosti bez zbytečného odkladu po zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře společnosti k předložení akcií za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě. Lhůta pro předložení akcií akcionáři společnosti za účelem jejich výměny za akcie o nižší jmenovité hodnotě činí 60 (slovy: šedesát) kalendářních dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního rejstříku a místem k předložení akcií je adresa sídla společnosti Praha 6 - Břevnov, Nad alejí 1851/4, PSČ 162 00. Pokud akcionář ve stanovené lhůtě akcie nepředloží, není oprávněn až do jejich předložení vykonávat akcionářská práva s nimi spojená a představenstvo uplatní pos tup podle § 537 až 541 zákona o obchodních korporacích.
od 5. 3. 2012 do 18. 4. 2012
- Jediný akcionář obchodní společnosti TERILORA a.s., s adresou sídla Praha 6, Břevnov, Nad Alejí 1851/4, PSČ 162 00, IČ 24155322, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17496, Ing. Vladimír Hošek, nar. 21.7.1956, trv ale bytem Praha 6, Nad Alejí 1851/4 rozhodl v působnosti valné hromady společnosti o zvýšení základního kapitálu společnosti TERILORA a.s. 1) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o 62,000.000 Kč (slovy: šedesát dva milionů korun českých), tj. ze stávající výše 2,000.000,- Kč na novou výši základního kapitálu 64,000.000,- Kč. 2) Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním 6.200 ks nových kmenových akcií společnosti, v listinné podobě, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 10.000,- Kč, jejichž emisní kurz bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. 3) Upisování nad částku zvýšení základního kapitálu o 62,000.000,- Kč se nepřipouští. 4) Nové akcie budou upsány jediným akcionářem ve smlouvě o upsání akcií dle 204 odst. 5 obchodního zákoníku uzavřené se společností. 5) Nové akcie budou v důležitém zájmu společnosti splaceny nepeněžitým vkladem, kde předmětem vkladu bude soubor následujících nemovitostí: a) - budova č. p. 584 (bydlení), nacházející se na pozemku č. 889; - budova bez čp/č.ev (garáž), nacházející se na pozemku č. 890/2; - pozemek č. 889 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 283 m2; - pozemek č. 890/1 (zahrada) o výměře 292 m2; - pozemek č. 890/2 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 37 m2; - pozemek č. 890/3 (zahrada) o výměře 3 m2; kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 1009 vedeném pro obec Praha, část obce Podolí, katastrální území Podolí, včetně příslušenství uvedených nemovito stí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, zpevněná plocha, venkovní schody, oplocení a plotová vrátka. b) - budova č. p. 2412 (rodinný dům), nacházející se na pozemku č. 2626; - pozemek č. 2626 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 209 m2; - pozemek č. 2627 (zahrada) o výměře 542 m2; kde všechny uvedené nemovitosti jsou zapsány Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, na listu vlastnictví č. 2818 vedeném pro obec Praha, část obce Smíchov, katastrální území Smíchov, včetně příslušenství uvedených nemovi tostí, které je tvořeno venkovními úpravami, a to vodovodní přípojka, kanalizační přípojka, přípojka plynu, oplocení a plotová vrátka. 6) Veškeré nemovitosti, včetně příslušenství, jsou podrobně popsány ve znaleckých posudcích znalkyně Ing. Kristina Gajdová, PhD., znalce v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady nemovitostí, jmenovaného Městským soudem v Praze usnesením čj. 2Nc 4634/2012- 7, ze dne 7.2.2012, č. znaleckých posudků 125/2012-03 a 126/2012-04, ze dne 20.2.2012, v němž jsou předměty vkladů shodně oceněny na částku 31,000.000,- Kč, tj. celkem na 62,000.000,- Kč. Za tento nepeněžitý vklad obdrží jediný akcionář nové akcie. 7) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby mu návrh na uzavření smlouvy podle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, doručilo nejpozději do 10 dnů po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. K uzavřen í této smlouvy poskytne představenstvo jedinému akcionáři Ihůtu nejméně 20 dnů od doručení výzvy. Výzvu jedinému akcionáři lze doručit buď osobně nebo doporučeně držitelem poštovní licence. Žádný jiný způsob doručení se nepřipouští. Lhůta k uzavření smlou vy musí skončit nejpozději 40. (čtyřicátý) den po zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem uzavření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude sídlo společnosti, a t o po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod. 8) Jediný akcionář, který upíše nové akcie, je povinen splatit celý nepeněžitý vklad a tím i celý emisní kurs všech nových akcií před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to nejdéle ve lhůtě 10 (deset) dní od uzav ření smlouvy dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. 9) Emisní kurs nových akcií bude splacen výše uvedeným nepeněžitým vkladem, a to předáním písemného prohlášení jediného akcionáře podle § 60 odst. 1 a 2 obchodního zákoníku společnosti spolu s předáním nemovitosti, a to nejpozději do 10 dnů ode dne uzavře ní smlouvy o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Pokud jde o fyzické předání nemovitostí bude mezi jediným akcionářem a společností sepsána listina nadepsaná ?Předávací protokol11, v níž bude alespoň uvedeno, že jediný akcionář nemovi tosti společnosti předal, společnost je převzala, veškerý další obsah tohoto protokolu je dispozitivní, zejména jde o vady, stav měřičů médií ke dni předání. Závisí zcela na vůli stran, zda tyto údaje do předávacího protokolu pojmou či nikoliv. 10) Návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nelze podat, pokud nebudou veškeré podmínky uvedené v předchozích třech odstavcích splněny. 11) Jediný akcionář ukládá představenstvu společnosti, aby nové akcie emitovalo nejpozději do 1 (jednoho) měsíce po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a k převzetí těchto akcií jej vyzvalo výzvou doručenou mu buď osobně, nebo dopor učeně držitelem poštovní licence nejpozději do 15 dnů po datu emise akcií, přičemž místem převzetí akcií bude sídlo společnosti a to v rozpětí nejméně 10 (deseti) pracovních dnů, a to po celou pracovní dobu, tj. od 8,00 do 16,00 hod., přičemž tato lhůta m usí skončit nejpozději do 1 měsíce po datu emise akcií.
Kapitál
od 12. 6. 2014
Základní kapitál 44 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 4. 2012 do 12. 6. 2014
Základní kapitál 64 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 10. 2011 do 18. 4. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 6 875, počet akcií: 6 400 v listinné podobě.
od 27. 1. 2014 do 12. 6. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 6 400 v listinné podobě.
od 18. 4. 2012 do 27. 1. 2014
Akcie na majitele err, počet akcií: 6 400 v listinné podobě.
od 4. 10. 2011 do 18. 4. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 200 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 6. 5. 2020
Mgr. DAGMAR HOŠKOVÁ - člen představenstva
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 5. 2020
od 14. 5. 2015 do 5. 5. 2020
Mgr. DAGMAR HOŠKOVÁ - člen představenstva
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 5. 2015 - 5. 5. 2020
od 27. 11. 2013 do 14. 5. 2015
JAROSLAV KULA - předseda představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 18. 11. 2013 - 6. 5. 2015
den vzniku funkce: 18. 11. 2013 - 6. 5. 2015
od 26. 9. 2013 do 14. 5. 2015
LAURA HOŠEK - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012 - 6. 5. 2015
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 3. 7. 2012 do 26. 9. 2013
Laura Hošková - člen představenstva
Praha 6, Nad Alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 6. 2012
od 4. 10. 2011 do 3. 7. 2012
Ing. Jaroslav Kula - člen představenstva
Praha 9 - Horní Počernice, Lhotská, PSČ 193 00
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 20. 6. 2012
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 20. 6. 2012
od 4. 10. 2011 do 27. 11. 2013
Teresa Hošek - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Nad Alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 18. 11. 2013
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 18. 11. 2013
od 4. 10. 2011 do 14. 5. 2015
Dagmar Hošková - člen představenstva
Praha 6 - Břevnov, Nad Alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 6. 5. 2015
den vzniku funkce: 4. 10. 2011
od 27. 1. 2014
Společnost zastupuje ve všech záležitostech každý člen představenstva samostatně.
od 4. 10. 2011 do 27. 1. 2014
Jménem společnosti navenek jedná představenstvo tak, že ve všech záležitostech jedná jménem společnosti samostatně předseda představenstva, nebo dva členové představenstva společně.
Prokura
od 13. 10. 2020
Ing. LAURA HOŠEK, MBA
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
od 13. 10. 2020
- Prokurista je oprávněn zastupovat společnost samostatně. Prokurista není oprávněn zcizit nebo zatížit nemovitou věc.
Dozorčí rada
od 6. 5. 2020
Ing. VLADIMÍR HOŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 5. 2020
od 13. 4. 2017 do 5. 5. 2020
Ing. VLADIMÍR HOŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 5. 2015 - 5. 5. 2020
od 12. 4. 2017 do 13. 4. 2017
Ing. VLADIMÍR HOŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Bubeneč, Čs. armády, PSČ 160 00
den vzniku členství: 6. 5. 2015
od 14. 5. 2015 do 12. 4. 2017
Ing. VLADIMÍR HOŠEK - člen dozorčí rady
Praha - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 5. 2015
od 28. 2. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. VLADIMÍR HOŠEK - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Nad alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 5. 10. 2012 - 6. 5. 2015
den vzniku funkce: 8. 10. 2012 - 6. 5. 2015
od 28. 2. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. MICHAL HOŠEK - člen dozorčí rady
Velká Dobrá, Smrková, PSČ 273 61
den vzniku členství: 5. 10. 2012 - 6. 5. 2015
od 28. 2. 2014 do 14. 5. 2015
Ing. PETR KNAP - člen dozorčí rady
Kostelec u Křížků, , PSČ 251 68
den vzniku členství: 5. 10. 2012 - 6. 5. 2015
od 16. 8. 2013 do 28. 2. 2014
Ing. MICHAL HOŠEK - člen dozorčí rady
Velká Dobrá, Smrková, PSČ 273 61
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
od 4. 10. 2011 do 16. 8. 2013
Ing. Michal Hošek - člen dozorčí rady
Velká Dobrá, Smrková, PSČ 273 61
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
od 4. 10. 2011 do 28. 2. 2014
Ing. Vladimír Hošek - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Břevnov, Nad Alejí, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
od 4. 10. 2011 do 28. 2. 2014
Ing. Petr Knap - člen dozorčí rady
Kostelec u Křížků, , PSČ 251 68
den vzniku členství: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
den vzniku funkce: 4. 10. 2011 - 4. 10. 2012
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

27. 10. 2020 | | Petr Kučera | 12 komentářů

Jednu a dost. Kompenzační bonus už nejde čerpat s jinou podporu

Kdo chce pomoc z volného pokračování programu Pětadvacítka, nemusí už dosáhnout na státní příspěvek na nájemné, ošetřovné pro OSVČ nebo na speciální podporu pro některé obory. Pravidla jsou o dost přísnější než na jaře.

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

26. 10. 2020 | | Petr Kučera

Záchrana pracovních míst: Prodlouží se i Antivirus B

Vláda prodloužila program Antivirus do konce roku také v části B. Jejím prostřednictvím mohou firmy žádat o náhradu mezd zaměstnancům, pokud musely omezit výrobu nebo služby kvůli omezení poptávky, dostupnosti zdrojů nebo výpadku personálu.

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

26. 10. 2020 | | Petr Kučera | 15 komentářů

Pokuta za daňové přiznání e-mailem. Nesmysl, rozhodl soud

Nejste stát ve státě, vzkázal Nejvyšší správní soud finanční správě. Ta podle něj chybovala, když odmítala přijmout daňové přiznání zaslané e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem.

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 19 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 64 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 738,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 740,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 750,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 802,70 Kč
ČSOB 2 802,70 Kč
Komerční banka 2 809,92 Kč
Expobank CZ 2 815,00 Kč
Česká spořitelna 2 828,00 Kč
Raiffeisenbank 2 858,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 868,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 993 854 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Marcel  Gecov

Marcel Gecov

- bývalý fotbalista, podnikatel

-19
+
-
2.Miroslav  Topolánek

Miroslav Topolánek

- bývalý premiér,podnikatel

-179
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-203
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-205
+
-
5.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-229
+
-

Články na Heroine.cz

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Emoce, aromaterapie a životní balanc. Oriflame představuje kolekci Mind & Mood

Už i neurověda prokázala, že esenciální oleje ovlivňují stav mysli, těla i naši náladu....více

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Proč jsem feministka. Výzkum ukazuje na potřebu rovných možností a života bez předsudků

Aktuální číslo tištěného magazínu Heroine má jako své téma feminismus. Mluví o něm - a...více

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Je Harry Potter gay? Karanténa vyzývá k ponoření do alternativního světa fanfikce

Fenomén fanfikce postupně proniká ze zapadlých koutů internetu do mainstreamu. A má to...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services