Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Bestsport, a.s.
IČO: 24214795

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu6. 2. 2012
Obchodní firma
od 1. 8. 2015

Bestsport, a.s.

od 6. 2. 2012 do 1. 8. 2015

Bestsport Arena, a.s.

Sídlo
od 6. 2. 2012 do 29. 10. 2015
Praha 9, Českomoravská , PSČ 190 00
IČO
od 6. 2. 2012

24214795

Identifikátor datové schránky:eip9n9x
Právní forma
od 6. 2. 2012
Akciová společnost
Spisová značka17875 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 3. 2017
- Činnost účetních poradců, vedené účetnictví, vedení daňové evidence
od 9. 12. 2015
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 6. 2. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 2. 2012
- hostinská činnost
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2019
- Na základě projektu vnitrostátní fúze sloučením ze dne 22.6.2018 došlo ke sloučení společnosti Bestsport, a.s. jako nástupnické společnosti se společnostmi LINDUS Real s.r.o., IČ 291 39 309, se sídlem Evropská 2690/17, Praha 6, Dejvice, JH Media Services Plus s.r.o., IČ 040 02 423, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, C & R Office Center Two s.r.o., IČ 282 27 913, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, a COLANDS s.r.o., IČ 038 83 663, se sídlem Českomoravská 2345/17, Praha 9, Libeň, jakožto společnostmi zanikajícími. Jmění zanikajících společností LINDUS Real s.r.o., JH Media Services Plus s.r.o., C & R Office Center Two s.r.o. a COLANDS s.r.o. přešlo na nástupnickou společnost Bestsport, a.s.
od 31. 7. 2015
- Valná hromada společnosti přijala dne 31.7.2015 toto rozhodnutí: Řádná valná hromada Společnosti v souladu s § 375 a následující zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (ZOK): 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost LINDUS SERVICES LIMITED, se sídlem Themistokli Dervi 48, Athienitis Centennial Building, Flat/Office 603, 1066 Nikósie, Kyperská republika, reg. číslo: HE 281891 (Hlavní akcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 3. července 2015) přesahovala a k rozhodnému dni pro konání této valné hromady přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla osvědčena výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 10. června 2015, který byl vyhotoven ke dni 9. června 2015 a zároveň výpisem z emise zaknihovaných cenných papírů vedené Centrálním depozitářem cenných papírů, a.s. ze dne 27.07.2015, který byl vyhotoven ke dni 24.07.2015, tj. k rozhodnému dni pro účast na této valné hromadě. D le článku 8 odst. 2 stanov Společnosti je seznam akcionářů nahrazen evidencí zaknihovaných cenných papírů. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenných papírů (akcií) osta tních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK; 2.Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uply nutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k ta kovému okamžiku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. Představenstvo Společnosti je povinno dát bez zbytečného odkladu po Dni účinnosti přechodu pokyn Centrálnímu depozitáři cenných papírů, a.s. k zápisu přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenn ým papírů (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ve vztahu k účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti; 3.Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne všem ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 0,85 Kč (slovy: osmdesát pět haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na majitele, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě po 1 Kč, a dále určuje, že protiplnění poskytne Hlavní akcionář, resp. jím pověřená osoba ve lhůtě nejpozději do 30 (třiceti) dní ode Dne účinnosti přechodu. Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 14/33544092/15 ze dne 30. června 2015 vypracovaným znaleckým ústavem, společností E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 161 90 581. Znalecký posudek byl zpracován k 30. dubnu 2015, což znamená, že byla splněna podmínka stanove ná v § 376 odst. 1 ZOK. Ve výrokové části znaleckého posudku je uvedeno následující: Závěrečný výrok: Na základě podkladů, předpokladů, omezení a vlastních analýz uvedených v tomto Posudku je Znalec názoru, že výše přiměřeného protiplnění v penězích na je dnu Akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1 Kč pro účely procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Bestsport Arena, a.s., činí k Datu ocenění: 0,811 Kč neboli 81,1 haléřů. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplněn í předal Hlavní akcionář společnosti PPF banka a.s., se sídlem Evropská 2690/17, 160 41 Praha 6, IČ 47116129, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 1834, která je bankou s licencí udělenou Českou národní bankou (Pověřená osoba). Skutečnost, že Hlavní akcionář předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši odpovídající celkové částce protiplnění pro všechny ostatní akcionáře Společnosti, doložil Hlavní akcionář předáním potvrzení vydaného Pověřenou osobou před konáním této valné hromady představenstvu Společnosti; 4.Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Pověřené osoby. Pověřená osoba poskytne protiplnění tomu, kdo bude vlastníkem účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti ke Dni účinnosti přechodu, ledaže bude prokáz án vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 1. ZOK), a to nejpozději do 30 (třiceti) dní po Dni účinnosti přechodu.
od 28. 3. 2014 do 18. 12. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 7. 2. 2014 do 18. 12. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 4
od 16. 10. 2012 do 5. 11. 2012
- Insolvenční správce společnosti BESTSPORT akciová společnost JUDr. Josef Cupka (dále jen „Insolvenční správce“) vydal v působnosti valné hromady společnosti Bestsport Arena, a.s. (dále také „BSS Arena“) rozhodnutí, jímž rozhodl o z výšení základního kapitálu společnosti Bestsport Arena, a.s. takto: a) Společnost Bestsport Arena, a.s. zvyšuje svůj základní kapitál. Důvodem zvýšení základního kapitálu je realizace záměrů stanovených v reorganizačním plánu společnosti BESTSPORT akciová společnost, zveřejněného v insolvenčním rejstříku dne 3.9.2012 pod č. d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-129 a schváleného Městským soudem v Praze usnesením ze dne 1.10.2012 pod č.d.: MSPH 89 INS 5393/2011-B-136 ve znění opravného usnesení Městského soudu v Praze ze dne 3.10.2012 č.d. MSPH 89 INS 5393/2011-B-138 (dále jen &#8222 ;Reorganizační plán“), který předpokládá že BESTSPORT akciová společnost vloží svůj majetek do dvou nově založených dceřiných společností - BSS Arena a Bestsport Services, a.s., se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, Česká republika, identifikační číslo 242 15 171 (dále jen „BSS Services“) a zjištěné pohledávky věřitelů BESTSPORT akciová společnost uspokojí předáním akcií těchto dvou dceřiných společností, přičemž v případě BSS Arena Reorganizační plán předpokládá, že poté , co Reorganizační plán nabude účinnosti rozhodne BESTSPORT akciová společnost o zvýšení základního kapitálu BSS Arena o částku 1.721.900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jeden milion devět set tisíc korun) vkladem Podniku BESTSPORT akciová společ nost (jak je definován níže) jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, upíše 1.721.900.000 kusů (jednu miliardu sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc) Akcií BSS Arena a jejich emisní kurs splatí vkladem Podniku. b) Základní kapitál společnosti Bestsport Arena, a.s. se zvyšuje o částku 1.721.900.000, Kč (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc korun českých), tedy z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) na novou výši 1.723 .900.000,- Kč (jedna miliarda sedm set dvacet tři milionů devět set tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. c) Ke zvýšení základního kapitálu bude emitováno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). d) Emisní kurs každé jedné nově vydávané akcie činí 1,028515 Kč (jedna celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun českých), a emisní ážio na 1 akcii proto bude činit 0,028515 Kč (nula celá dvacet osm tisíc pět set patnáct miliontin korun český ch). Emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem upisovatele, kterým je společnost BESTSPORT akciová společnost, jako vlastník dále popsaného předmětu nepeněžitého vkladu. e) Předmětem vkladu upisovatele je podnik BESTSPORT akciové společnosti, se sídlem na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9, IČ: 190 13 825, která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložce 4485, přičemž v so uladu s Reorganizačním plánem součástí podniku pro účely vkladu podniku nejsou: (i) peněžní prostředky nabyté BESTSPORT akciová společnost na základě Smlouvy o úvěrovém financování uzavřené mezi BESTSPORT akciová společnost a společností PPF Healthcare N.V., založenou a existující podle práva Nizozemského království, se sídlem World Trade Center, Tower B, Level 9, Strawinskylaan 933, 1077XX Amsterdam, Nizozemské království, registrační číslo nizozemského obchodního rejstříku 34308251 dne 13. února 2012, ve znění dodatku č. 1 ze dne 26.3.2012 a dodatku č. 2 ze dne 30. srpna 2012 (dále jen „Smlouva o úvěrovém financování“), ani práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost z této smlouvy; (ii) účet č. 107-0090xxxx vedený u Komerční banky, a.s., na který budou prostředky na základě Smlouvy o úvěrovém financování čerpány a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o vedení tohoto účtu; (iii) peněžní prostředky BESTSPORT akciová společnost ve výši 39.000.000,- Kč (třicet devět milionů korun českých) na účtu č. 107-0090xxxx vedeném u Komerční banky, a.s., které jsou BESTSPORT akciová společnost určeny na pokrytí nákladů reorganizac e; (iv) majetkový účet sloužící k evidenci investičních nástrojů v centrální evidenci cenných papírů vedené Centrálním depozitářem nebo evidenci na ni navazující a vedené oprávněnou osobou, vedený pro BESTSPORT akciová společnost či notifikovaný BESTSPORT ak ciová společnost v souladu s Reorganizačním plánem pro účely převzetí 1.723.900.000 kusů (jedné miliardy sedmi set dvaceti tří milionů devět set tisíc) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS A rena v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) kmenových akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě a 183.000.000 kusů (jednoho sta osmdesáti tří milionů) prioritních akcií na majitele o jmenovité hodnotě 1,- Kč (jedna koruna česká), vydaných společností BSS Services v zaknihované podobě, smlouva o jeho vedení a práva a pohledávky BESTSPORT akciová společnost ze smlouvy o jeho vedení; (v) smlouva o úschově uzavřená mezi společností PPF banka a.s., se sídlem Praha 6, Evropská 2690/17, PSČ 160 41, Česká republika, identifikační číslo 471 16 129 (dále jen „Uschovatel“) a BESTSPORT akciová společnost po datu účinnosti Reorganiz ačního plánu, na jejímž základě budou u Uschovatele uloženy akcie BSS Arena a akcie BSS Services, které mají být podle Reorganizačního plánu předány věřitelům, avšak dosud se tak nestalo, a pohledávky z této smlouvy; (vi) podíly BESTSPORT akciová společnost ve společnostech BSS Arena a BSS Services; a (vii) budoucí pohledávka BESTSPORT akciová společnost za společností SAZKA, a.s., se sídlem Praha 9, K Žižkovu čp. 851, PSČ 190 93, Česká republika, identifikační číslo 471 163 07, z titulu regresního postihu ve výši 1.313.800.000,- Kč (jedna miliarda tři sta třináct milionů osm set tisíc korun), odpovídajícího hodnotě zástavy - budovy, obecně též označované jako O2 ARENA, č.p. 2345, stavby pro shromažďování většího počtu osob, umístěnou na pozemku parc. č. 3343/35 v katastrálním území Libeň, obec Praha, část obce Libeň, okres Hlavní město Praha, zapsané na listu vlastnictví č. 7024 pro katastrální území Libeň, obec Praha, okres Hlavní město Praha, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu se sídlem v Praze, Katastrálním pracovištěm Praha (dále j en „Zástava“) stanovené usnesením Městského soudu v Praze o ceně majetkové podstaty ze dne 21. listopadu 2011 (č.j. MSPH 89 INS 5393/2011-B-89), který BESTSPORT akciová společnost jako zástavnímu dlužníku vznikne v důsledku uspokojení zajištěn ého věřitele - společnosti společnost THE BANK OF NEW YORK MELLON, LONDON BRANCH, se sídlem One Canada Square, Londýn, E14 5AL, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, identifikační číslo 5522, další identifikační číslo BR000818 ze Zástavy zp ůsobem stanoveným Reorganizačním plánem (dále jen „Podnik“). Společnost BSS Arena přebírá spolu s Podnikem při vkladu Podniku pouze následující závazky: a) nepeněžité závazky BESTSPORT akciová společnost, vyplývající ze smluv, uzavřených ohledně majetku Podniku a trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, zejména nepeněžité záv azky BESTSPORT akciová společnost z nájemních smluv a dalších smluv, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012; b) ty z peněžitých závazků BESTSPORT akciová společnost, které (i) vyplývají ze smluv, trvajících k datu splacení vkladu Podniku dle § dle 204 odst. 3 a § 60 odst. 1 zák. č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a týkajících se bezprostředně provozování Podni ku, jež jsou podle stavu k 16. srpnu 2012 uvedeny v příloze 8 Reorganizačního plánu, přičemž k datu splacení vkladu Podniku budou zohledněny změny, ke kterým došlo po 16. srpnu 2012; a (ii) k datu splacení vkladu Podniku již vznikly, ale nejsou ještě spla tné; c) pracovněprávní závazky BESTSPORT akciová společnost podle jejich stavu k datu splacení vkladu Podniku. Vkládaný Podnik byl oceněn znaleckým posudkem č. P41670/12 ze dne 29. srpna 2012 (dále jen „Znalecký posudek“), vystaveným znalcem, společností EQUITA Consulting s.r.o., se sídlem na adrese Praha 1, Nové Město, Truhlářská 1108/3, PSČ 110 00, I Č: 257 61 421, dle ustanovení § 59a odst. 2 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku pro účely určení hodnoty Podniku jako nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti BSS Arena, na 1.771.000.000,- Kč (jednu miliardu sedm set sedmdesát jedna milionů korun českých). Za popsaný nepeněžitý vklad bude vydáno celkem 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) nových zaknihovaných, kmenových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká). f) Společnost BESTSPORT akciová společnost, jakožto jediný akcionář společnosti BSS Arena, a Insolvenční správce, jakožto osoba vykonávající práva a povinnosti akcionáře ohledně všech akcií společnosti BSS Arena zahrnutých do majetkové podstaty společnost i BESTSPORT akciová společnost, byli písemnou zprávou podrobně informováni představenstvem společnosti BSS Arena o důvodech zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem do základního kapitálu společnosti BSS Arena, když takové zvýšení základního kapitá lu nepeněžitým vkladem je v souladu s Reorganizačním plánem. g) Všechny nově upisované zaknihované, kmenové akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě každé akcie 1,- Kč (jedna koruna česká), v počtu 1,721,900,000 kusů (jedna miliarda sedm set dvacet jedna milionů devět set tisíc kusů) budou nabídnuty k úpisu p ředem určenému zájemci, kterým je BESTSPORT akciová společnost. h) Místo pro úpis akcií, tedy místo, kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo společnosti BSS Arena na adrese Českomoravská 2345/17, 190 00 Praha 9. i) Předem určený zájemce - BESTSPORT akciová společnost bude upisovat všechny nové akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 dnů (čtrnáct) a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti BSS Arena předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto rozhodnutí Inso lvenčního správce v působnosti valné hromady BSS Arena o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. j) Emisní kurz upsaných akcií je upisovatel povinen splatit nejpozději do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, a to nepeněžitým vkladem Podniku.
Kapitál
od 1. 1. 2019
Základní kapitál 1 811 040 000 Kč, splaceno 1 811 040 000 Kč.
od 22. 6. 2018 do 1. 1. 2019
Základní kapitál 1 724 800 000 Kč, splaceno 1 724 800 000 Kč.
od 5. 11. 2012 do 22. 6. 2018
Základní kapitál 1 723 900 000 Kč, splaceno 1 723 900 000 Kč.
od 6. 2. 2012 do 5. 11. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 2019
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 724 800 000 v zaknihované podobě.
od 22. 6. 2018 do 1. 1. 2019
Kmenové akcie na majitele 1, počet akcií: 1 724 800 000 v zaknihované podobě.
od 16. 3. 2017 do 22. 6. 2018
Kmenové akcie na majitele 1, počet akcií: 1 723 900 000 v zaknihované podobě.
od 9. 12. 2015 do 16. 3. 2017
Kmenové akcie na jméno 1, počet akcií: 1 723 900 000 v listinné podobě.
od 5. 11. 2012 do 9. 12. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 723 900 000 v zaknihované podobě.
od 6. 2. 2012 do 5. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2 000 000 v zaknihované podobě.
Statutární orgán
od 21. 5. 2019
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ - členka představenstva
Praha - Dejvice, Dejvická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 18. 2. 2019
od 21. 5. 2019
Ing. JAN TOMANÍK - člen představenstva
Praha - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 12. 2018
od 22. 7. 2016 do 21. 5. 2019
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ - člen představenstva
Praha - Dejvice, Dejvická, PSČ 160 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 17. 2. 2019
od 9. 12. 2015
ROBERT SCHAFFER - předseda představensta
Praha - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 1. 11. 2015
den vzniku funkce: 10. 11. 2015
od 18. 12. 2014 do 9. 12. 2015
Ing. RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 30. 6. 2015
den vzniku funkce: 22. 9. 2014 - 30. 6. 2015
od 18. 12. 2014 do 21. 5. 2019
JAN TOMANÍK - člen představenstva
Praha - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 12. 2013 - 19. 12. 2018
od 28. 3. 2014 do 18. 12. 2014
JAN TOMANÍK - místopředseda představenstva
Praha 3 - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 12. 2013
den vzniku funkce: 24. 1. 2014 - 22. 9. 2014
od 28. 3. 2014 do 18. 12. 2014
VLADIMÍR MLYNÁŘ - člen představenstva
Praha 5 - Stodůlky, Jindrova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 20. 6. 2014
od 28. 3. 2014 do 22. 7. 2016
KATEŘINA ČAJÁNKOVÁ - člen představenstva
Odolena Voda, Kudrnova, PSČ 250 70
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 7. 2. 2014 do 28. 3. 2014
JAN TOMANÍK - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, U zásobní zahrady, PSČ 130 00
den vzniku členství: 19. 12. 2013
od 27. 11. 2013 do 27. 11. 2013
ROBERT SCHAFFER - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012
od 27. 11. 2013 do 7. 2. 2014
ROBERT SCHAFFER - člen představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, U bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 19. 12. 2013
od 27. 11. 2013 do 28. 3. 2014
PAVEL ŠAROCH - místopředseda představenstva
Praha 6 - Vokovice, Nepálská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 23. 1. 2014
den vzniku funkce: 24. 10. 2013 - 23. 1. 2014
od 27. 11. 2013 do 18. 12. 2014
RICHARD BENÝŠEK - předseda představenstva
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 24. 10. 2013 - 22. 9. 2014
od 6. 2. 2012 do 27. 11. 2013
Ing. Robert Schaffer - předseda představenstva
Praha 5 - Velká Chuchle, U Bažantnice, PSČ 159 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 24. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 27. 11. 2013
Ing. Alexandr Kokuňko - člen představenstva
Horoměřice, Komenského, PSČ 252 62
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 8. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 28. 3. 2014
Mgr. Radek Dyntar - člen představenstva
Praha 4, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 23. 1. 2014
od 9. 12. 2015
Za společnost jedná předseda představenstva samostatně a členové představenstva vždy dva společně.
od 18. 12. 2014 do 9. 12. 2015
Za společnost jednají vždy 2 (dva) členové představenstva společně.
od 27. 11. 2013 do 18. 12. 2014
Jménem společnosti jednají vždy: a) předseda představenstva a místopředseda představenstva společně; nebo b) předseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo c) místopředseda představenstva společně se dvěma členy představenstva; nebo d) společně všichni členové představenstva.
od 6. 2. 2012 do 27. 11. 2013
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 17. 6. 2020
Mgr. LUBOMÍR KRÁL - předseda dozorčí rady
Praha - Břevnov, Na Petřinách, PSČ 162 00
den vzniku členství: 18. 2. 2019
den vzniku funkce: 3. 4. 2019
od 21. 5. 2019
Mgr. PAVEL HELLEBRAND, Ph.D. - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 18. 2. 2019
od 21. 5. 2019
KATARÍNA KMEŤOVÁ - členka dozorčí rady
Praha - Troja, Hnězdenská, PSČ 181 00
den vzniku členství: 3. 4. 2019
od 21. 5. 2019 do 17. 6. 2020
Mgr. LUBOMÍR KRÁL - předseda dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, K Palečku, PSČ 193 00
den vzniku členství: 18. 2. 2019
den vzniku funkce: 3. 4. 2019
od 29. 10. 2015 do 21. 5. 2019
LUBOMÍR KRÁL - místopředseda dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, K Palečku, PSČ 193 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 17. 2. 2019
den vzniku funkce: 17. 2. 2014 - 17. 2. 2019
od 29. 10. 2015 do 21. 5. 2019
PAVEL HELLEBRAND - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 17. 2. 2019
od 28. 3. 2014 do 29. 10. 2015
LUBOMÍR KRÁL - místopředseda dozorčí rady
Praha - Horní Počernice, K Palečku, PSČ 193 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 2. 2014
od 28. 3. 2014 do 29. 10. 2015
-
od 28. 3. 2014 do 29. 10. 2015
PAVEL HELLEBRAND - člen dozorčí rady
Praha - Hlubočepy, Wassermannova, PSČ 152 00
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 28. 3. 2014 do 29. 10. 2015
-
od 28. 3. 2014 do 21. 5. 2019
PETR DOHNAL - předseda dozorčí rady
Praha - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013 - 3. 4. 2019
den vzniku funkce: 24. 1. 2014 - 3. 4. 2019
od 14. 3. 2014 do 28. 3. 2014
PETR DOHNAL - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 8. 10. 2013 - 23. 1. 2014
od 27. 11. 2013 do 14. 3. 2014
PETR DOHNAL - místopředseda dozorčí rady
Praha 9 - Libeň, Podvinný mlýn, PSČ 190 00
den vzniku členství: 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 8. 10. 2013 - 23. 1. 2014
od 27. 11. 2013 do 28. 3. 2014
JOSEF NOVOTNÝ - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 8. 10. 2013 - 24. 1. 2014
od 15. 2. 2013 do 15. 2. 2013
JOSEF NOVOTNÝ
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
od 15. 2. 2013 do 27. 11. 2013
RICHARD BENÝŠEK - předseda
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
den vzniku funkce: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
od 15. 2. 2013 do 27. 11. 2013
JOSEF NOVOTNÝ - člen
Praha 2 - Vinohrady, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 17. 2. 2014
od 15. 2. 2013 do 27. 11. 2013
ZDENĚK ERTL - člen
Praha 10 - Vinohrady, Dykova, PSČ 101 00
den vzniku členství: 28. 12. 2012 - 8. 10. 2013
od 6. 2. 2012 do 15. 2. 2013
Ing. Richard Benýšek - předseda dozorčí rady
Olomouc, Šemberova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
den vzniku funkce: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
od 6. 2. 2012 do 15. 2. 2013
JUDr. Josef Novotný - člen dozorčí rady
Praha 2, Jana Masaryka, PSČ 120 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
od 6. 2. 2012 do 15. 2. 2013
JUDr. Ing. Zdeněk Ertl - člen dozorčí rady
Praha 10, Dykova, PSČ 101 00
den vzniku členství: 6. 2. 2012 - 28. 12. 2012
Akcionáři
od 9. 12. 2015
LINDUS SERVICES LIMITED
1066 Nikósie, Themistokli Dervi 48, ATHIENITIS CENTENNIAL BUILDING, Kyperská republika
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

+9
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

0
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-10
+
-
4.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-14
+
-
5.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-14
+
-

Články na Heroine.cz

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services