Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

PROPERTY TRUST, a.s.
IČO: 24262463

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
 
 
Datum zápisu21. 8. 2012
Obchodní firma
od 3. 2. 2015

PROPERTY TRUST, a.s.

od 18. 6. 2013 do 3. 2. 2015

PROPERTY TRUST, uzavřený investiční fond a.s.

od 21. 8. 2012 do 18. 6. 2013

Patronus patnáctý, uzavřený investiční fond, a.s.

Sídlo
od 21. 8. 2012 do 18. 6. 2013
Praha 1, Opletalova , PSČ 110 00
IČO
od 21. 8. 2012

24262463

Identifikátor datové schránky:vj7jk7h
Právní forma
od 21. 8. 2012
Akciová společnost
Spisová značka18472 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 2. 2015
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 3. 2. 2015
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 21. 8. 2012 do 3. 2. 2015
- kolektivní investování
Ostatní skutečnosti
od 5. 8. 2019
- Na základě Projektu rozdělení odštěpením se vznikem nové společnosti ze dne 27.6.2019 došlo u společnosti PROPERTY TRUST, a.s., IČO: 24262463, se sídlem Dyjská 845/4, Čakovice, 19600 Praha 9, jako společnosti rozdělované, k odštěpení části jejího jmění uv edené v projektu a k přechodu této odštěpené části jmění na nástupnickou společnost PROPERTY APARTMENTS, a.s., IČO: 08391025, se sídlem Dyjská 845/4, Čakovice, 19600 Praha 9.
od 20. 6. 2013 do 24. 6. 2013
- Valná hromada rozhodula o zvýšení základního kapitálu takto: 1) zvyšuje základní kapitál o částku 1.133.000.000,-Kč (slovy: jedna miliarda jednostotřicettřimilionů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu; ve smyslu Článku 8 bod 8.9 stanov konstatuje, že předpokládaný výnos emise akcií vydaných na toto zvýšení základního kapitálu bude ve výši nominální hodnoty zvýšení základního kapitálu, přičemž tyto prostředky budou použity za účelem ekonomického zajištění společnosti, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno:  11.330 (slovy: jedenácttisíc třistatřicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na evropském regulovaném trhu ani za hraničním trhu obdobném regulovanému trhu regulovaném trhu, 3) určuje, že všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady (viz níže bod 9 a 10 tohoto rozhodnutí), 4) bere na vědomí, že: - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele - společnosti IMPERA spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Dyjská 845/4, PSČ 196 00, IČO: 161 90 378, vypracován znalecký posudek č. 332-17/2 013, který byl vypracován znalcem Ing. Rastislavem Machů, (dále jen „znalecký posudek č. 1“), - shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti IMPERA spol. s r.o. jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5069/2013-10 ze dne 30.5.2013 které nabyl o právní moci dne 31.5.2013, - v souladu s ustanovením § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu vkladatele - společnosti My Fields a.s., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Oderská 333, PSČ 196 00, IČO: 282 18 302, vypracován znalecký posudek č. 333-18/2013, k terý byl vypracován znalcem Ing. Rastislavem Machů (dále jen „znalecký posudek č. 2“), - shora uvedený znalec byl v souladu ustanovením § 59 odst. 3 obchodního zákoníku za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu společnosti My Fileds a.s. jmenován Usnesením Městského soudu v Praze čj. 2 Nc 5068/2013-9 ze dne 30.5.2013 které nabylo práv ní moci dne 31.5.2013, - představenstvo společnosti předložilo valné hromadě zprávu, která obsahuje důvody upisování akcií nepeněžitými vklady a odůvodnění výše navrhovaného emisního kurzu akcií (§ 204 odst. 3 obchodního zákoníku); - společnost Patronus patnáctý, uzavřený investiční fond, a.s. je speciálním fondem kvalifikovaných investorů ve smyslu zákona č. 189/2004 Sb., o kolektivním investování, v platném znění (dále jen „zákon o kolektivním investování“) a tedy nepe něžité vklady do základního kapitálu jsou připuštěny; 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitými vklady, nemají dosavadní akcionáři přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204a odst. 1 obchodního zákoník u a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že žádnému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti, určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydán y, budou nabídnuty určitým (předem určeným) zájemcům, a to takto: a) společnosti IMPERA spol. s r.o., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Dyjská 845/4, PSČ 196 00, IČO: 161 90 378 bude nabídnuto 10.300 (slovy: desettisíc třista) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotis íc korun českých), majících listinnou podobu, b) společnosti My Fields a.s., se sídlem Praha 9 - Čakovice, Oderská 333, PSČ 196 00, IČO: 282 18 302 bude nabídnuto 1.030 (slovy: jedentisíc třicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc koru n českých), majících listinnou podobu, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určití (předem určení) zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ověřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO: 274 37 558, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií jednotlivým upisovatelům (tj. shora uvedeným předem určeným zájemcům); tento návrh smlouvy o upsání akcií představ enstvo upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu sídla každého z nich nebo jim jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů ode dne, kdy bude za psáno do obchodního rejstříku toto usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu; počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovatelům - určitým (předem určeným) zájemcům oznámen tím, že jim bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; so učástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstva, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs akcií činí částku 100.000,-Kč (slovy: jednostotisí c korun českých) na jednu akcii o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), 9) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: - předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce společnosti IMPERA spol. s r.o. je část podniku společnosti IMPERA spol. s r.o. jako organizační složka s charakterem samostatné výnosové jednotky, která je v účetnictví společnosti IMPERA spol. s r.o. odděleně evidovaná na středisku s označením IMPERA I (dále také „ nepeněžitý vklad č. 1“); - nepeněžitý vklad č. 1 je tvořen souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti IMPERA spol. s r.o. evidovaných na středisku s označením IMPERA I; - náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti IMPERA spol. s r.o. a slouží k provozování části podniku IMPERA I nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, - nepeněžitý vklad č. 1 je blíže podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 1 (viz shora); znalecký posudek č. 1 byl vypracován podle stavu ke dni 30.4.2013; seznam majetku a závazků obsažený ve znaleckém posudku č. 1 je pouze stavovým zachycením je dnotlivých složek části podniku a závazků souvisejících s částí podniku k určitému dni; aktuální stav je zjistitelný z účetnictví společnosti IMPERA I; - znalecký posudek č. 1 definuje nepeněžitý vklad č. 1 s ohledem na zákonné podmínky zjistitelnosti hospodářské hodnoty předmětu vkladu a jeho hospodářské využitelnosti ve vztahu k předmětu podnikání společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodníh o zákoníku; vzhledem k tomu, že předmětem podnikání je „kolektivní investování“, předmět nepeněžitého vkladu č. 1 splňuje náležitosti investičního majetku v souladu se zákonem o kolektivním investování; potvrzení o této skutečnosti vydala dne 14.6.2013 společnost AMISTA investiční společnost, a.s., se sídlem Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, IČO: 274 37 558, s níž má společnost uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu; společnost proto může hospodářsky využít nepeněžitý vklad č. 1 ve vztahu ke svému předmětu podnikání ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku; - celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 1 dle znaleckého posudku č. 1 činí částku 1.030.000.000,-Kč (slovy: jednumiliardu třicetmilionů korun českých); - za nepeněžitý vklad č. 1 bude vydáno 10.300 (slovy: desettisíc třista) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na evropském r egulovaném trhu ani zahraničním trhu obdobném regulovanému trhu; - součástí nepeněžitého vkladu č. 1 jsou tyto nemovitosti: a) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 671, katastrální území Čakovice, obec Praha:- Pozemek parc. č. Druh 506 orná půda 1099/1 ostatní plocha 1099/7 zastavěná plocha a nádvoří 1099/8 zastavěná plocha a nádvoří 1099/9 zastavěná plocha a nádvoří 1099/10 zastavěná plocha a nádvoří 1099/11 zastavěná plocha a nádvoří 1099/12 zastavěná plocha a nádvoří 1099/14 zastavěná plocha a nádvoří 1099/15 zastavěná plocha a nádvoří 1099/16 zastavěná plocha a nádvoří 1099/18 zastavěná plocha a nádvoří 1099/19 zastavěná plocha a nádvoří 1099/20 zastavěná plocha a nádvoří 1099/21 zastavěná plocha a nádvoří 1099/22 zastavěná plocha a nádvoří 1099/27 zastavěná plocha a nádvoří 1099/30 zastavěná plocha a nádvoří 1099/32 zastavěná plocha a nádvoří 1099/33 ostatní plocha 1099/34 ostatní plocha 1099/35 zastavěná plocha a nádvoří 1099/40 ostatní plocha 1099/42 ostatní plocha 1099/43 ostatní plocha 1099/44 ostatní plocha 1099/45 ostatní plocha 1099/46 ostatní plocha 1099/47 ostatní plocha 1099/48 ostatní plocha 1099/49 ostatní plocha 1099/50 ostatní plocha 1099/51 ostatní plocha 1099/52 ostatní plocha 1099/53 ostatní plocha 1099/54 ostatní plocha 1099/59 ostatní plocha 1099/62 ostatní plocha 1099/64 ostatní plocha 1099/66 ostatní plocha 1099/68 ostatní plocha 1099/69 ostatní plocha 1099/73 zastavěná plocha a nádvoří 1099/77 zastavěná plocha a nádvoří 1099/78 ostatní plocha 1099/79 zastavěná plocha a nádvoří 1099/80 zastavěná plocha a nádvoří 1099/81 ostatní plocha 1147/1 zahrada 1147/3 zastavěná plocha a nádvoří 1147/4 zastavěná plocha a nádvoří 1147/5 zastavěná plocha a nádvoří 1147/6 zastavěná plocha a nádvoří 1147/7 zastavěná plocha a nádvoří 1151/2 ostatní plocha 1151/11 ostatní plocha 1151/40 zastavěná plocha a nádvoří 1151/41 zastavěná plocha a nádvoří 1292/14 orná půda 1292/18 orná půda 1308 ostatní plocha 1309/2 ostatní plocha 1309/5 orná půda 1309/9 orná půda 1309/12 orná půda 1309/24 orná půda 1309/27 orná půda 1309/28 orná půda 1309/38 orná půda 1309/76 zastavěná plocha a nádvoří 1316/1 ostatní plocha Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Čakovice č.p. 333 průmyslový objekt 1099/7 Čakovice č.p. 845 objekt občanské vybavenosti 1147/4, 1147/3 Čakovice č.p. 851 průmyslový objekt 1099/32, 1099/14 Čakovice č.p. 882 jiná stavba 1099/35, 1099/30 bez čp/če průmyslový objekt 1099/8 bez čp/če průmyslový objekt 1099/9 bez čp/če průmyslový objekt 1099/10 bez čp/če jiná stavba 1099/11 bez čp/če průmyslový objekt 1099/12 bez čp/če průmyslový objekt 1099/15 bez čp/če průmyslový objekt 1099/16 bez čp/če průmyslový objekt 1099/18 bez čp/če průmyslový objekt 1099/19 bez čp/če průmyslový objekt 1099/22 bez čp/če průmyslový objekt 1099/27 bez čp/če stavba pro výrobu a skladování 1099/73 bez čp/če jiná stavba 1099/77 bez čp/če jiná stavba 1099/79 bez čp/če jiná stavba 1099/80 bez čp/če jiná stavba 1147/6 bez čp/če jiná stavba 1147/7 bez čp/če stavba technického vybavení 1309/76 b) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1104, katastrální území Čakovice, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh Podíl 1099/67 ostatní plocha 2/5 (slovy: dvě pětiny) c) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1421, katastrální území Čakovice, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh Podíl 1099/58 ostatní plocha (slovy: jedna polovina) d) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1428, katastrální území Čakovice, obec Praha: - Pozemek parc. č. Druh Podíl 1099/57 ostatní plocha (slovy: jedna polovina) e) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1467, katastrální území Čakovice, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh Podíl 1099/65 ostatní plocha (slovy: jedna polovina) f) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 473, katastrální území a obec Hovorčovice:- Pozemek parc. č. Druh St. 1037 zastavěná plocha a nádvoří St. 1053 zastavěná plocha a nádvoří St. 1091 zastavěná plocha a nádvoří 147/2 zahrada 147/3 zahrada 149/5 orná půda Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc.č. Hovorčovice, č.p. 826 víceúčel St. 1037 Hovorčovice, č.p. 827 jiná stavba St. 1053 Hovorčovice, č.p. 828 víceúčel St. 1091 g) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 408, katastrální území Třeboradice, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh 449/8 orná půda h) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1598, katastrální území Kyje, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh 1822/2 zastavěná plocha a nádvoří 1822/3 zastavěná plocha a nádvoří 1824 zahrada Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Kyje, č.p. 1419 jiná stavba 1822/3 i) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1707, katastrální území Vinohrady, obec Praha:- Pozemek parc. č. Druh 2624/1 zastavěná plocha a nádvoří 2624/3 ostatní plocha Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Vinohrady, č.p. 1728 bydlení 2624/1 j) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1327, katastrální území Žižkov, obec Praha: Pozemek parc. č. Druh 1005 zastavěná plocha a nádvoří Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Žižkov, č.p. 1153 bydlení 1005 k) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 878, katastrální území Letňany, obec Praha: Číslo jednotky Způsob využití Ideální spoluvlastnický podíl na společných částech domu a pozemku 640/5 byt 6578/330108 (slovy: šesttisíc pětsetsedmdesátosm ku třistatřicettisíc jednostoosm) 640/6 byt 11781/330108 (slovy: jedenácttisíc sedmsetosmdesátjedna ku třistatřicettisíc jednostoosm) 640/8 byt 5179/330108 (slovy: pěttisíc jednostosedmdesátdevět ku třistatřicettisíc jednostoosm) 640/9 byt 7042/330108 (slovy: sedmtisíc čtyřicetdva ku třistatřicettisíc jednostoosm) 640/112 garáž 3705/330108 (slovy: třitisíce sedmsetpět ku třistatřicettisíc jednostoosm) Uvedené jednotky se převádějí včetně shora uvedeného spoluvlastnického podílu na následujícím bytovém domě a pozemcích, které jsou zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 460, katastrální území Letňany, obec Praha: Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Letňany č.p. 640 bytový dům 10/68 Pozemek parc. č. Druh 10/2 ostatní plocha 10/68 zastavěná plocha a nádvoří 10/72 ostatní plocha l) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 387, katastrální území a obec Paseky nad Jizerou:- Pozemek parc. č. Druh St. 77 zastavěná plocha a nádvoří St. 78 zastavěná plocha a nádvoří 383/1 trvalý travní porost 383/2 trvalý travní porost 383/3 trvalý travní porost 383/4 trvalý travní porost 397/2 trvalý travní porost 398/1 trvalý travní porost 398/2 ostatní plocha 1579/1 ostatní plocha 1579/2 ostatní plocha Stavba (část obce) Způsob využití Na pozemku parc. č. Paseky nad Jizerou, č.p. 92 rod. rekr St. 78 bez čp/če zemědělská stavba St. 77 m) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 1362, katastrální území a obec Harrachov:- Pozemek parc. č. Druh 120/9 trvalý travní porost 120/11 trvalý travní porost 120/15 trvalý travní porost 1197/3 vodní plocha n) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 227, katastrální území Sklenařice, obec Vysoké nad Jizerou: Pozemek parc. č. Druh 1054 lesní pozemek 1058/2 lesní pozemek 1058/4 lesní pozemek 1065/2 lesní pozemek 1066/2 lesní pozemek 1067/2 lesní pozemek 1072/2 lesní pozemek 1072/4 lesní pozemek 1084/2 lesní pozemek 1266 lesní pozemek 1267/2 lesní pozemek 1268/2 lesní pozemek 1269 lesní pozemek 1270 lesní pozemek 1271/1 lesní pozemek 1273 lesní pozemek 1279 lesní pozemek 1280/1 lesní pozemek 1290 lesní pozemek 1618/2 ostatní plocha 1619/2 orná půda 1622/1 trvalý travní porost 1632/1 orná půda o) Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 699, katastrální území Mstětice, obec Zeleneč:- Pozemek parc. č. Druh 86/1 orná půda 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. h) obchodního zákoníku určuje, že: - předmětem nepeněžitého vkladu určitého (předem určeného) zájemce společnosti My Fields a.s. je část podniku společnosti My Fields a.s. jako organizační složka s charakterem samostatné výnosové jednotky, která je v účetnictví společnosti My Fields a.s. o dděleně evidovaná na středisku s označením My Fields I (dále také „ nepeněžitý vklad č. 2“); - nepeněžitý vklad č. 2 je tvořen souborem hmotných, jakož i osobních a nehmotných složek podnikání společnosti My Fields a.s. evidovaných na středisku s označením My Fields I, - náleží k němu věci, práva a jiné majetkové hodnoty, které patří společnosti My Fields a.s. a slouží k provozování části podniku My Fields I nebo vzhledem ke své povaze mají k tomuto účelu sloužit, - nepeněžitý vklad č. 2 je blíže podrobně popsán a oceněn ve znaleckém posudku č. 2 (viz shora); znalecký posudek č. 2 byl vypracován podle stavu ke dni 30.4.2013; seznam majetku a závazků obsažený ve znaleckém posudku č. 2 je pouze stavovým zachycením je dnotlivých složek části podniku a závazků souvisejících s částí podniku k určitému dni; aktuální stav je zjistitelný z účetnictví společnosti My Fields a.s., - znalecký posudek č. 2 definuje nepeněžitý vklad č. 2 s ohledem na zákonné podmínky zjistitelnosti hospodářské hodnoty předmětu vkladu a jeho hospodářské využitelnosti ve vztahu k předmětu podnikání společnosti ve smyslu ustanovení § 59 odst. 2 obchodníh o zákoníku; vzhledem k tomu, že předmětem podnikání je „kolektivní investování“, předmět nepeněžitého vkladu č. 2 splňuje náležitosti investičního majetku v souladu se zákonem o kolektivním investování; potvrzení o této skutečnosti vydala dne 14.6.2013 společnost AMISTA investiční společnost, a.s., s níž má společnost uzavřenu smlouvu o obhospodařování majetku investičního fondu; společnost proto může hospodářsky využít nepeněžitý vklad č. 2 ve vztahu ke svému předmětu podnikání ve smyslu usta novení § 59 odst. 2 obchodního zákoníku; - celková výše ocenění uvedeného nepeněžitého vkladu č. 2 dle znaleckého posudku č. 2 činí částku 103.000.000,-Kč (slovy: jednostotřimiliony korun českých); - za nepeněžitý vklad č. 2 bude vydáno: 1.030 (slovy: jedentisíc třicet) kusů kmenových akcií znějících na jméno, každá o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), majících listinnou podobu; akcie nebudou kótované na evropském regulovaném trhu ani zahraničním trhu obd obném regulovanému trhu, - součástí nepeněžitého vkladu č. 2 jsou tyto nemovitosti: Zapsané v Katastru nemovitostí na LV č. 2365, katastrální území Čakovice a obec Praha: Pozemek parc. č. Druh 1309/4 orná půda 1309/6 orná půda 11) ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitými vklady č. 1 a č. 2 popsanými v bodě 9 a 10 tohoto rozhodnutí, 12) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100% emisního kursu upsaných akcií jsou upisovatelé povinni splatit před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to ve lhůtě 30 (sl ovy: třiceti) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti AMISTA investiční společnost, a.s., na adrese Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00, v pracovní dny od 10 do 16 hodin, a to tak, že vkladatelé (upisovatelé) podepíšou smlouvu o vkladu části podniku a zároveň předají nepeněžité vklady (části podniku) společnosti, přičemž o tomto předání bude mezi upisovatelem a společností sepsán zápis; s přihlédnutím ke skutečnosti, že součástí nepeněžitého vkladu jsou též nemovitosti musí smlouva o vk ladu části podniku obsahovat též písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, - 13) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 1.135.000.000,-Kč (slovy: jednamiliarda jednostotřicetpětmilionů
Kapitál
od 5. 8. 2019
Základní kapitál 908 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 24. 6. 2013 do 5. 8. 2019
Základní kapitál 1 135 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 8. 2012 do 24. 6. 2013
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno 80 000, počet akcií: 11 350 v listinné podobě.
od 24. 6. 2013 do 5. 8. 2019
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 11 350 v listinné podobě.
od 21. 8. 2012 do 24. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 20 v listinné podobě.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 2. 6. 2020
JAROSLAV POKORNÝ - předseda představenstva
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018
od 2. 6. 2020
JUDr. EVA POKORNÁ - člen představenstva
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018
od 2. 6. 2020
Ing. VLADIMÍR PILNÝ - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Na Skalách, PSČ 278 01
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018
od 18. 6. 2013 do 12. 2. 2016
SANDRA POKORNÁ - člen představenstva
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 27. 1. 2016
od 18. 6. 2013 do 12. 2. 2016
KAREL SLADOVNÍK - člen představenstva
Slapy, , PSČ 252 08
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 27. 1. 2016
od 18. 6. 2013 do 2. 6. 2020
JAROSLAV POKORNÝ - předseda představenstva
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 7. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 18. 6. 2013 do 2. 6. 2020
EVA POKORNÁ - člen představenstva
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 18. 6. 2013 do 2. 6. 2020
VLADIMÍR PILNÝ - člen představenstva
Kralupy nad Vltavou, Na Skalách, PSČ 278 01
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 12. 6. 2013 do 18. 6. 2013
Ing. MICHAL BEČVÁŘ - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Klostermannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 12. 6. 2013 do 18. 6. 2013
Ing. ONDŘEJ HORÁK - člen představenstva
Brno - Bohunice, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 12. 6. 2013
Ing. Michal Bečvář - předseda představenstva
Praha 4 - Modřany, Klostermannova, PSČ 143 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 12. 6. 2013
Ing. Ondřej Horák - člen představenstva
Brno-Bohunice - Bohunice, Uzbecká, PSČ 625 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 18. 6. 2013
Ing. Pavel Scholz - člen představenstva
Praha 4 - Podolí, Brabcova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 3. 2. 2015
Společnost zastupuje kterýkoli člen představenstva, pokud jde o právní jednání, jejichž hodnota nepřesáhne částku 1,000.000,- Kč (jeden milion korun českých). Nad tuto částku zastupuje společnost vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představ enstva.
od 18. 6. 2013 do 3. 2. 2015
Jménem společnosti jedná a podepisuje jeden člen představenstva, pokud jde o úkony do částky 1,000.000,- Kč. Nad tuto částku jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
od 21. 8. 2012 do 18. 6. 2013
Jménem společnosti jedná a podepisuje vždy předseda představenstva spolu s jedním členem představenstva.
Prokura
od 27. 7. 2017
PAVEL DUŽÍK
Praha - Žižkov, Chelčického, PSČ 130 00
Dozorčí rada
od 2. 6. 2020
JIŘÍ ŠTĚPÁNSKÝ - předseda dozorčí rady
Postřižín, Lesní, PSČ 250 70
den vzniku členství: 15. 4. 2020
den vzniku funkce: 15. 4. 2020
od 2. 6. 2020
ANDREA PROCHÁZKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018
od 2. 6. 2020
DENISA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Chelčického, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018
od 2. 6. 2020 do 3. 6. 2020
ROMAN POKORNÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 6. 6. 2018 - 15. 4. 2020
od 7. 6. 2014 do 2. 6. 2020
DENISA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Chelčického, PSČ 130 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 18. 6. 2013 do 7. 6. 2014
DENISA POKORNÁ - člen dozorčí rady
Praha 9 - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013
od 18. 6. 2013 do 2. 6. 2020
ROMAN POKORNÝ - předseda dozorčí rady
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
den vzniku funkce: 7. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 18. 6. 2013 do 2. 6. 2020
ANDREA PROCHÁZKOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Třeboradice, K teplárně, PSČ 196 00
den vzniku členství: 6. 6. 2013 - 6. 6. 2018
od 12. 6. 2013 do 18. 6. 2013
JANA KREJČOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 12. 6. 2013 do 18. 6. 2013
ZUZANA JAROLÍMOVÁ - člen dozorčí rady
Zdiby, Topolová, PSČ 250 66
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 12. 6. 2013
Jana Krejčová - člen dozorčí rady
Praha 4 - Chodov, Hrudičkova, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 12. 6. 2013
Zuzana Jarolímová - člen dozorčí rady
Zdiby, Topolová, PSČ 250 66
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
od 21. 8. 2012 do 18. 6. 2013
Ing. Vít Vařeka - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Krč, Nad Ryšánkou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
den vzniku funkce: 21. 8. 2012 - 6. 6. 2013
Akcionáři
od 21. 8. 2012 do 24. 6. 2013
AMISTA investiční společnost, a.s., IČO: 27437558
Praha 8, Pobřežní 620/3, PSČ 186 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 650,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Komerční banka 2 713,86 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
Raiffeisenbank 2 759,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 598 921 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

+6
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-2
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-49
+
-
4.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-58
+
-
5.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-59
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výrobce nedokáže opravit reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výrobce nedokáže opravit reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se poradil, než budu situaci eskalovat dále. Notebook české značky byl velmi poruchový, dvě uznané reklamace během záruční doby, jedna vedla k výměně celého kusu. Teď, zhruba 2 měsíce...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services