Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Nouvelle EU SE
IČO: 24810142

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 2. 2011
Obchodní firma
od 14. 2. 2011

Nouvelle EU SE

Sídlo
od 14. 2. 2011 do 11. 10. 2016
Dolní Břežany, Pražská , PSČ 252 41
IČO
od 14. 2. 2011

24810142

Identifikátor datové schránky:m2hya45
Právní forma
od 14. 2. 2011
Evropská společnost
Spisová značka314 H, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 14. 2. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 14. 2. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 3. 2012 do 22. 5. 2012
- Valná hromada společnosti rozhodla, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 5.929.800,- Kč (slovy: pět milionů devětsetdvacetdevět tisíc osmset korun českých) o částku 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesát tisíc korun českých) na výslednou částku 6.389.800,- Kč (slovy: šest milionů třistaosmdesátdevět tisíc osmset korun českých). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je, že dojde k vložení níže uvedeného majetku, který tvoří nepeněžitý vklad, do obchodního jmění a tento majetek bude sloužit k dalšímu podnikání společnosti - pronájmu nemovitostí (resp. bytů). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 23 ks (slovy:dvacetitří kusů) nových kmenových akcií v listinné podobě ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitým vkladem. Převod akcií nebude omezen. Emisní kurs každé nové akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých) bude činit 100.000,- Kč (slovy: jednostotisíc korun českých), tedy emisní kurs všech 23 nově upisovaných akcií bude činit celkem 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony třistatisíc korun českých). Dosavadní akcie, tedy jejich druh, forma, podoba, jmenovitá hodnota a práva s nimi spojená zůstávají beze změny. Akcie budou upisovány bez veřejné nabídky. Akcie budou upsány předem určeným konkrétním zájemcem, jímž je pan Jiří Vaněk, nar. 9.10.1987, bytem Praha 7, Holešovice, Argentinská 194/14 (dále též jen "Konkrétní zájemce"). Konkrétní zájemce upíše všech 23 (slovy: dvacettři) kusů nových akcií ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacettisíc korun českých), tedy akcie o celkové jmenovité hodnotě 460.000,- Kč (slovy: čtyřistašedesát tisíc korun českých). Emisní kurz těch akcií bude splacen vkladem bytové jednotky č. 194/43 v budově číslo popisné 19 postavené na pozemku parcelní číslo 1101 v katastrálním území Holešovice, v obci Praha, se spoluvlastnickým podílem ve výši 605/63156 (slovy: šestsetpět lomeno šedesátitřemitisíci jednímstem padesátišesti) na společných částech uvedené budovy číslo popisné 194 a na uvedeném pozemku parcelní číslo 1101, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 75-3/2012 ze dne 27.2.2012 vypracované znalkyní Ing. Petrou Kroupovou, jmenovanou usnesením Městského soudu v Praze, č.j. 2 Nc 4582/2012-4, ze dne 9.2.2012, 2.300.000,- Kč (slovy: dva miliony třistatisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií bude tvořit emisní ážio. Akcie budou upsány postupem dle § 204 odst. 5 obch.zák. Konkrétní zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis nových akcií, t.j. pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci představenstvem. Představenstvo odešle návrh smlouvy o upsání akcií Konkrétnímu zájemci do 30 (slovy: třiceti) dnů od zápisu rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií oznámí představenstvo Konkrétnímu zájemci v písemném oznámení doručeném Konkrétnímu zájemci současně s návrhem smlouvy o upsání akcií. Místem pro úpis nových akcií je sídlo společnosti na adrese Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 252 41. Lhůta pro splacení nepeněžitého vkladu činí 6 (slovy: šest) měsíců ode dne upsání akcií. Místo pro splacení nepeněžitého vkladu bude na adrese Praha 7, Holešovice, Argentinská 194/14. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 14. 4. 2011 do 1. 6. 2011
- Jediný akcionář v působnosti valné hromady rozhodl, že základní kapitál společnosti se zvyšuje z částky 2.989.800 Kč (slovy: dva miliony devět set osmdesát devět tisíc osm set korun českých) o částku 2.940.000 Kč (slovy: dva miliony devět set čtyřicet tis íc korun českých). Základní kapitál tedy po zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku bude činit 5.929.800 Kč (slovy: pět milionů devět set dvacet devět tisíc osm set korun českých). Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním 147 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, které budou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota každé akcie bude činit 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun česk ých) s tím, že emisní kurz tvoří jmenovitá hodnota upisovaných akcií a emisní ážio. S těmito akciemi nebudou spojena žádná zvláštní práva. Emisní kurz akcií bude splacen nepeněžitými vklady těchto předem určených zájemců: 1. Předem určený zájemce Marcela Nesvačilová, nar. 21.3.1985, bytem Praha 7, Kamenická 678/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vyd ány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Marcelou Nesvačilovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 678/3 v domě č.p.678 se spoluvlastnickým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na společných částech domu č.p.678 stojícího na pozemku p.č.1965 a se spoluvlastni ckým podílem 532/14507 (slovy: pět set třicet dva lomeno čtrnáct tisíc pět set sedm) na pozemcích p.č.1965 zastavěná plocha a nádvoří a p.č.1966 zahrada - vše zapsáno na LV č. 9506, 7198 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraven ém usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio. 2. Předem určený zájemce Alena Wojnarová, nar. 17.10.1978, bytem Praha 7, U Pergamenky 1471/8, upíše 25 ks (slovy: dvacet pět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vy dány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Alenou Wojnarovou bude tedy činit 500.000 Kč (slovy: pět set tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 928/16 v domě č.p.928 se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících n a pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 617/50592 (slovy: šest set sedmnáct lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 7654, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petr ou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.500.000 Kč (slovy: dva miliony pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.000.000 Kč (slovy: dva miliony korun českých) se považuje za emisní ážio. 3. Předem určený zájemce Jaroslav Hocký, nar. 10.10.1974, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 930/32, upíše 29 ks (slovy: dvacet devět kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které bud ou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Jaroslavem Hockým bude tedy činit 580.000 Kč (slovy: pět set osmdesát tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 930/8 v domě č.p.930 se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojícíc h na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 586/50592 (slovy: pět set osmdesát šest lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a ná dvoří - vše zapsáno na LV č. 8031, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní In g. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.900.000 Kč (slovy: dva miliony devět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.320.000 Kč (slovy: dva miliony tři sta dvacet tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. 4. Předem určený zájemce Martina Šlapáková, nar. 12.10.1987, bytem Praha 7, Ortenovo náměstí 931/33, upíše 26 ks (slovy: dvacet šest kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které b udou vydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Martinou Šlapákovou bude tedy činit 520.000 Kč (slovy: pět set dvacet tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 931/9 v domě č.p.931 se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na společných částech domů č.p.928, č.p.929, č.p.930, č.p.931 stojících na p ozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 a se spoluvlastnickým podílem 620/50592 (slovy: šest set dvacet lomeno padesát tisíc pět set devadesát dva) na pozemcích p.č.762/1, p.č.762/2, p.č.762/3, p.č.762/4 ? vše zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 10089, 7602 v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou K roupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.600.000 Kč (slovy: dva miliony šest set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.080.000 Kč (slovy: dva miliony osmdesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. 5. Předem určený zájemce Lenka Váňová, nar. 12.11.1982, bytem Praha 7, Farského 1385/1, upíše 15 ks (slovy: patnáct kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou vydány v lis tinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Lenkou Váňovou bude tedy činit 300.000 Kč (slovy: tři sta tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/1 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na poz emku p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 2846/135502 (slovy: dva tisíce osm set čtyřicet šest lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katas trálního úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 46 81/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 1.500.000 Kč (slovy: jeden milion pět set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 1.200.000 Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. 6. Předem určený zájemce Ladislav Vaškeba, nar. 21.7.1967, bytem Praha 7, Dobrovského 1483/31, upíše 27 ks (slovy: dvacet sedm kusů) nových kmenových akcií na majitele, každá o jmenovité hodnotě 20.000 Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), které budou v ydány v listinné podobě. Jmenovitá hodnota všech akcií upsaných Ladislavem Vaškebou, bude tedy činit 540.000 Kč (slovy: pět set čtyřicet tisíc korun českých). Emisní kurz bude splacen vkladem bytové jednotky č. 1385/17 v domě č.p.1385 se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na společných částech domu č.p.1385 stojícího na pozemk u p.č.1289 a se spoluvlastnickým podílem 4813/135502 (slovy: čtyři tisíce osm set třináct lomeno jedno sto třicet pět tisíc pět set dva) na pozemku p.č.1289 zastavěná plocha a nádvoří - vše zapsáno na LV č. 9796, 4757 v katastru nemovitostí u Katastrálníh o úřadu pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro obec Praha, katastrální území Holešovice, v hodnotě dle znaleckého posudku č. 67-3/2011 vypracovaném znalkyní Ing. Petrou Kroupovou podle usnesení Městského soudu v Praze č.j. 2Nc 4681/2011 - 18 ze dne 25.2.2011, opraveném usnesením č.j. 2Nc 4681/2011 - 22 ze dne 14.3.2011, 2.700.000 Kč (slovy: dva miliony sedm set tisíc korun českých). Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií ve výši 2.160.000 Kč (slovy: dva miliony jedno sto šedesát tisíc korun českých) se považuje za emisní ážio. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově emitované akcie bude možno upsat ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se společností Nouvelle EU SE, přičemž návrh smlouvy o upsání akcií, podepsané ze strany společnosti Nouvelle EU SE, doručí představenstvo společnosti upisovatelům - předem určeným z ájemcům - ve lhůtě 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi upisovateli - předem určenými zájemci - a společností Nouvelle EU SE, bude sídlo společnosti Nouvelle EU SE, tedy Dolní Břežany, Pražská 636, okres Praha-západ, PSČ 25 2 41. Lhůta pro upisování nových akcií upisovateli - předem určenými zájemci, tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, se určuje 30 (slovy: třicet) dnů ode dne doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatelům - předem určeným zájemcům. Tato lhůta bude upisovatelům - předem určeným zájemcům - oznámena v návrhu smlouvy o upsání akcií. Upisovatelé - předem určení zájemci - jsou povinni splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, avšak před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Nové akcie budou vydány a doručeny upisovatelům - předem určeným zájemcům - do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 22. 5. 2012
Základní kapitál 6 389 800 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 6. 2011 do 22. 5. 2012
Základní kapitál 5 929 800 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 2. 2011 do 1. 6. 2011
Základní kapitál 2 989 800 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 21. 1. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 22. 5. 2012 do 21. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 170.
od 1. 6. 2011 do 22. 5. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 147.
od 14. 2. 2011 do 21. 1. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 21. 1. 2015
LADISLAV VAŠKEBA - člen představenstva
Praha - Holešovice, Farského, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 1. 2015
od 14. 2. 2011 do 21. 1. 2015
Martin Lacko - člen představenstva
Praha 6, Junácká, PSČ 169 00
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 12. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 2. 2011
od 21. 1. 2015
Jediný člen představenstva jedná za společnost samostatně.
od 14. 2. 2011 do 21. 1. 2015
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 21. 1. 2015
JIŘÍ VANĚK - člen dozorčí rady
Praha - Holešovice, Argentinská, PSČ 170 00
den vzniku členství: 12. 1. 2015
od 14. 2. 2011 do 21. 1. 2015
Tomáš Mach - člen dozorčí rady
Beroun, Chrustenice, PSČ 267 12
den vzniku členství: 14. 2. 2011 - 12. 1. 2015
den vzniku funkce: 14. 2. 2011
Akcionáři
od 14. 2. 2011 do 17. 1. 2012
MENGOLD SE, IČO: 28367375
Praha 2, Karlovo náměstí, PSČ 120 00
Hodnocení firmy
-4
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 31 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 15 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Broadway Change 2 588,00 Kč
Czech Exchange 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
Komerční banka 2 653,92 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Sberbank CZ 2 671,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 716,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+46
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-10
+
-
3.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-33
+
-
4.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-39
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-80
+
-

Články na Heroine.cz

Když muži vyprávějí svět

Když muži vyprávějí svět

Mírou všech věcí je člověk, říká řecký filozof. Ve skutečnosti se ale svět celá tisíciletí...více

Revoluce ve fantasy. Hrdinky už nejsou chlapi v sukních

Revoluce ve fantasy. Hrdinky už nejsou chlapi v sukních

Když americká spisovatelka N. K. Jemisinová psala první díl trilogie Zlomená země, dospěla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vyplata
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Vyplata

Otázka: Dobrý den, chci se zeptat muj zaměstnavatel vyplaci mzdu na ruku 15 den v mesici. Jenom mam taky problem ze ja odjizdim do zahranici na delsi dobu jeste pres 15 dnem v mesici. Muj zamestnavatel mi odmita...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services