Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík ING Real Estate Praha Housing, a.s. v likvidaci
IČO: 25062999 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 7. 1996
Datum zániku30. 7. 2009
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 11. 1. 2007 do 30. 7. 2009

ING Real Estate Praha Housing, a.s. v likvidaci

od 3. 7. 1996 do 11. 1. 2007

ING Real Estate Praha Housing, a.s.

Adresa sídla
od 16. 6. 2003 do 30. 7. 2009
Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00
od 3. 7. 1996 do 16. 6. 2003
Praha 1, 28. října 1001/3
IČO
od 3. 7. 1996 do 30. 7. 2009

25062999

Právní forma
od 3. 7. 1996 do 30. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka4153 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 7. 1996 do 30. 7. 2009
- realitní kancelář
Ostatní skutečnosti
od 30. 7. 2009 do 30. 7. 2009
- Vymazává se obchodní společnost ING Real Estate Praha Housing, a.s., v likvidaci, se sídlem Praha 2, Jiráskovo nám. 1981/6, PSČ 120 00, identifikační číslo 250 62 999 z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace
od 11. 1. 2007 do 30. 7. 2009
- Dne 13.12.2006 přijala společnost NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX.,B.V. jako jediný akcionář společnosti ING Real Estate Praha Housing, a.s. (nyní ING Real Estate Praha Housing, a.s. v likvidaci) (dále jen "Společnost") při výkonu působnosti valné hrom ady Společnosti rozhodnutí ve formě notářského zápisu NZ 359/2006, N 459/2006, na základě kterého rozhodla mimo jiné o zrušení Společnosti s likvidací, a to ke dni 1.1.2007.
od 20. 12. 2006 do 30. 7. 2009
- Společnost NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V., se sídlem Schenkkade 65, 2595 AS, Nizozemské království (dále též jen "jediný akcionář") jako jediný akcionář společnosti ING Real Estate Praha Housing, a.s. (dále jen "Společnost") při výkonu působnosti valné hromady Společnosti učinil dne 13.12.2006 toto rozhodnutí: základní kapitál Společnosti ve výši 65.570.000,- Kč (slovy: šedesát pět miliónů pět set sedmdesát tisíc korun českých), který byl v plném rozsahu splacen, se zvyšuje upisováním nových akci í na částku 199.570.000,- Kč (slovy: jedno sto devadesát devět miliónů pět set sedmdesát tisíc korun českých), jejichž emisní kurz bude splacen peněžitými vklady, následovně: zvyšuje základní kapitál společnosti o částku 134.000.000,- Kč (slovy: jedno sto třicet čtyři miliónů korun českých), zároveň určuje, že se nepřipouští upisování akcií nad částku, o níž se základní kapitál zvyšuje s tím, že a) celkový počet upisovaných akcií činí 13.400 (slovy: třináct tisíc čtyři sta) kusů, jmenovitá hodnota nově upisovaných akcií: 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), druh: akcie, s nimiž nejsou spojena žádná zvláštní práva - kmenové, forma: znějící na jméno, podoba všech upisovaných akcií: listinná, žádná z nově upisovaných akcií nebude kótovaným cenným papírem, b) vzdání se přednostního práva: přednostní právo jediného akcionáře, tj. společnosti NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V., se neuplatní, neboť jediný akcionář se svého přednostního práva na upisovaní akcií vzdal podle ustanovení § 204a odst. 7 obchodn ího zákoníku; c) způsob, lhůta a místo pro upsání akcií bez využití přednostního práva: všechny nové akcie budou upsány předem určeným zájemcem - jediným akcionářem Společnosti, tj. společností NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V. na základě smlouvy o upsání akcií p odle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií je 30 (třicet) kalendářních dnů; počátek běhu této lhůty bude jedinému akcionáři oznámen doručením návrhu smlouvy o upsání akcií, tj. tato lhůta počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcio náři tento návrh smlouvy o upsání akcií doručen, představenstvo společnosti je povinno jedinému akcionáři doručit návrh smlouvy o upsání akcií do 15 (patnácti) pracovních dnů po zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku, úpis nových akcií nemůže začít dříve, než bude rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže by smlouva o upsání nových akcií obsahovala rozvazovací podmínku, jímž j e právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, smlouva o upsání akcií bude uzavřena v sídle Lovells sdružení advokátů na adrese Slovanský dům, Praha 1, Na Příkopě 22, d) emisní kurz nově upisovaných akcií: emisní kurz každé nové akcie se bude rovnat její jmenovité hodnotě, tj. bude činit 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); emisní ážio se tedy neupisuje, e) připouští možnost započtení peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu, nebo její části; jedná se o peněžitou pohledávku vzniklou z důvodu čerpání úvěru na základě úvěr ových smluv uzavřených mezi společností ING REI Investment II B.V. se sídlem Haag, Schenkkade 65, 2595 AS Haag, Nizozemí, jako věřitelem a společností ING Real Estate Praha Housing, a.s. jako dlužníkem; tato peněžitá pohledávka byla na základě smlouvy o p ostoupení postoupena společností ING REI Investment II B.V. ke dni 1.11.2006 na společnost NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V., společnost NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V. jakožto jediný akcionář má tedy vůči společnosti ING Real Estate Praha H ousing, a.s. existující pohledávku, z potvrzení auditorů, kterými jsou společnost VGD - AUDIT, s.r.o., Praha 4, Bělehradská 18, 140 00, osvědčení č. 271 a paní Ing. Dagmar Duškové, osvědčení č. 1919, ze dne 13.12.2006, vyplývá, že pohledávka z důvodu čerpání úvěru na základě úvěrových smluv je vedena v účetnictví společnosti a její aktuální výše činí 6.915.337,07 EUR (slovy: šest miliónů devět set patnáct tisíc tři sta třicet sedm euro 7/100) a po přepočtu kurzem České národní banky platným k dnešnímu dni činí 192.799.597,52 Kč (slovy: jedn o sto devadesát dva miliónů sedm set devadesát devět tisíc pět set devadesát sedm korun českých 52/100), f) připuštěním možnosti započtení výše uvedené peněžité pohledávky jediného akcionáře vůči společnosti proti pohledávce společnosti vůči akcionáři na splacení emisního kurzu upsaných akcií, nebo její části, současně připouští možnost splacení emisního kur zu všech jím upsaných akcií započtením, tímto započtením bude emisní kurz všech akcií upsaných jediným akcionářem zcela splacen, písemný návrh dohody o tomto započtení vyhotoví Společnost ve lhůtě patnácti (15) dnů od upsání akcií jediným akcionářem, tj. od uzavření smlouvy o upsání akcií a doručí ji jedinému akcionáři, dohoda o započtení musí být uzavřena do patnácti (15) dnů od ode dne, kdy bude její návrh jedinému akcionáři doručen, nejpozději však před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a před podáním tohoto návrhu musí nastat i její účinnost, tedy musí dojít ke střetu pohledávek na základě této dohody, a tím ke splacení emisního kurzu všech upsaných akcií, má-li akcionář využít možnosti započtení shora uvedené pohledávky, g) nevyužije-li akcionář připuštěné možnosti započtení shora uvedené pohledávky nebo nemá-li v době upisování akcií vůči společnosti takovou pohledávku nebo započítávaná pohledávka je nižší než výše emisního kurzu upisovaných akcií, je tento akcionář povi nen oznámit tuto skutečnost Společnosti nejpozději do jednoho měsíce ode dne, kdy se o této skutečnosti dozvěděl, a splatit celý emisní kurz všech jím upsaných akcií nebo jeho část nejpozději do jednoho (1) roku od uzavření smlouvy o upsání nových akcií n a zvláštní účet společnosti, který za tímto účelem zřídí představenstvo.
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
- Na valné hromadě konané dne 19.3.1998 bylo rozhodnuto, že základní jmění společnosti se zvyšuje o částku 64,570.000,-Kč. Upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního jmění se nepřipouští.
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
- Článek druhý: Na navržené zvýšení základního jmění má být upsáno 100 (slovy: jednosto) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě každé akcie 645.700.-Kč (slovy: šestsetčtyřicetpěttisícsedmset korun českých) znějících na jméno, které budou vydány v listinné podobě a nebudou veřejně obchodovatelné.
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
- Článek třetí: Všech 100 ks (slovy: jednosto kusů) akcií bude upsáno podle § 205 obch. zákoníku jediným akcionářem společnosti, společností NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX B.V.
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
- Článek čtvrtý: Akcie musí být upsány jediným akcionářem v sídle advokátní kanceláře Jablonský v Praze 1, ul. 28. října 100/3 v době do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze, kterým se povoluje zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku, nikoli však dříve než dne následujícího po právní moci uvedeného usnesení Krajského obchodního soudu v Praze. Emisní kurs jedné akcie o jmenovité hodnotě 645.700,-Kč (slovy: šestsetčtyřicetpěttisícsedmset korun českých).
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
- Článek pátý: Jediný akcionář je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií na účet společnosti vedený u ING Barrings č.ú. 10601036 do 7 (sedmi) dnů od upsání akcií.
Kapitál
od 3. 1. 2007 do 30. 7. 2009
Základní kapitál 199 570 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 6. 2001 do 3. 1. 2007
Základní kapitál 65 570 000 Kč
od 3. 7. 1996 do 13. 6. 2001
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 3. 1. 2007 do 30. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 13 500.
od 3. 1. 2007 do 30. 7. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 13. 6. 2001 do 3. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 13. 6. 2001 do 3. 1. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 3. 7. 1996 do 13. 6. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 17. 2. 2006 do 30. 7. 2009
Roland Bebčák - člen představenstva
Bratislava, Ružová dolina 7, PSČ 821 08, Slovenská republika
den vzniku funkce: 23. 1. 2006
od 3. 11. 2005 do 30. 7. 2009
Jan Kubíček - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Terronská 1095/22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 8. 2005
den vzniku funkce: 8. 10. 2005
od 3. 11. 2005 do 30. 7. 2009
Max De Groot - člen představenstva
Praha 6, Terronská 22, PSČ 160 00
den vzniku členství: 16. 8. 2005
od 16. 10. 2002 do 16. 10. 2002
Peter T. Davies - předseda představenstva
Praha 5, Zapova 15/1559, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 3. 2002
den vzniku funkce: 15. 4. 2002
od 16. 10. 2002 do 3. 11. 2005
Peter T. Davies - předseda představenstva
Praha 5, Zapova 18/1559, PSČ 150 00
den vzniku členství: 20. 3. 2002 - 16. 8. 2005
den vzniku funkce: 15. 4. 2002 - 16. 8. 2005
od 16. 10. 2002 do 3. 11. 2005
Otakar Langer - člen představenstva
Praha 3, Vlkova 5, PSČ 130 00
den vzniku členství: 20. 3. 2002 - 16. 8. 2005
od 16. 10. 2002 do 17. 2. 2006
Kateřina Kašová - člen představenstva
Praha 4, Za kovářským rybníkem 266, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 3. 2002 - 23. 1. 2006
od 26. 10. 1998 do 16. 10. 2002
Paul Koch - předseda
Praha 6-Nebušice, Na Malé Šárce 744/7, PSČ 160 00
od 26. 10. 1998 do 16. 10. 2002
Ing. Jan Struž - člen
Řež u Prahy, Husinec 47, PSČ 250 06
od 26. 10. 1998 do 16. 10. 2002
Ing. Miroslav Tacl - člen
Praha 4, Květnového vítězství 493, PSČ 140 00
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
Ing. Pavel Satorie - člen
Praha 1, Dlouhá 14
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
JUDr. Vladimír Jablonský - člen
Praha 6, Glinkova 14
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
Ing. Miroslav Tacl - člen
Praha 4, Květnového vítězství 493
od 3. 11. 2005 do 30. 7. 2009
Jménem společnosti jedná představenstvo, jehož jménem jednají vždy kteříkoliv dva členové představensta společně.
od 3. 7. 1996 do 3. 11. 2005
Za společnost jedná předseda představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí osoby oprávněné jednat za představenstvo své jméno, funkci a podpis.
Likvidace
od 11. 1. 2007 do 30. 7. 2009
Ing. Jiří Talkner
Praha 5, Petržílkova 2259/28, PSČ 158 00
Dozorčí rada
od 10. 3. 2006 do 30. 7. 2009
Pieter Adrianus Hendrikse - předseda dozorčí rady
Voorburg, Laan van Heldenburg 45, 2271 AS, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 8. 2005
den vzniku funkce: 7. 9. 2005
od 17. 2. 2006 do 30. 7. 2009
Jan Vermaas - člen dozorčí rady
Voorschoten, Charlotte de Bourbonlaan 6, Nizozemské království
den vzniku členství: 16. 8. 2005
od 17. 2. 2006 do 30. 7. 2009
Pieter Roozenboom - člen dozorčí rady
Amsterdam, Laagte Kadijk 8-1, Nizozemské království
den vzniku funkce: 16. 8. 2005
od 9. 11. 2002 do 17. 2. 2006
George Jautze - člen
Rockanjelaan 39, 2554 BP ´S-Gravenhage, Nizozemské království
den vzniku funkce: 20. 3. 2002 - 16. 8. 2005
od 9. 11. 2002 do 10. 3. 2006
Johan Jakob Reíjnders - člen
Homeruslaan 34, 3707 GT Zeist, Nizozemské království
den vzniku funkce: 20. 3. 2002
od 26. 10. 1998 do 9. 11. 2002
Jacobus Cornelius Maria Gillis, nar. 27.4.1954 - člen
Agter Kampen 4, 1261 RB Blaricum, Nizozemské království
od 26. 10. 1998 do 9. 11. 2002
Herman Christian Van Den Berg, nar. 3.6.1943 - člen
Elzenlaan 53, 3871 BL Hoevelaken, Nizozemské království
od 26. 10. 1998 do 17. 2. 2006
Jan Doet Doets, nar. 12.12.1944 - člen
Jan Luykenstraat 28 hrs, 1071 CP Amsterdam, Nizozemské království
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
Jan D. Doets - člen
Amsterdam, Jan Luykenstraat 28-hs, Nizozemské království
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
Yan G. Scheere - člen
Brusel, Avenue du Vert Chasseur 11, Belgické království
od 3. 7. 1996 do 26. 10. 1998
A.H.G.M. Dekkers - člen
Prinsenbeek, Beeksestraat 107, Nizozemské království
Akcionáři
od 26. 10. 1998 do 30. 7. 2009
NATIONALE-NEDERLANDEN INTERVEST IX.,B.V.
Schenkkade 65, 2595 AS, S'-Gravenhage, Nizozemsko, Nizozemské království
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 4 komentáře

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 12 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 14 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 5 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

10. 11. 2020 | | Petr Kučera | 22 komentářů

Nový kompenzační bonus: Začíná příjem žádostí

Oproti jarnímu programu Pětadvacítka dosáhne na přímou podporu mnohem méně podnikatelů. A i ti, kteří mají nárok, musí počítat s omezeními.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 630,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 640,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 686,50 Kč
ČSOB 2 686,50 Kč
Expobank CZ 2 692,40 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Komerční banka 2 696,44 Kč
Česká spořitelna 2 710,00 Kč
Raiffeisenbank 2 738,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 747,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 137 466 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+25
+
-
2.Vojta Kotek

Vojta Kotek

- herec, režisér

+13
+
-
3.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

+12
+
-
4.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

-46
+
-
5.Daniel Křetínský

Daniel Křetínský

- miliardář, spoluvlastník AC Sparta Praha a Le Monde

-70
+
-

Články na Heroine.cz

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Co mě moje dvouletá dcera naučila o feminismu

Díky narození dcery jsem si feministickou otázku začal uvědomovat mnohem palčivěji než...více

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Může být věřící žena feministka? Jak to vidí mladé české křesťanky

Jak se tisíce let stará pravidla slučují s postmoderní dobou a Instagramem? V čem moderním...více

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Testujeme UFO 2 od Foreo. Efekt jako ze salonu za 90 vteřin

Vyzkoušeli jsme účinky nové řady kosmetického přístroje UFO, které poskytuje hned tři...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru
Poradna > Poradna při finanční tísni > Půjčka - Zákon o spotřebitelském úvěru

Otázka: Dobrý den, můj syn si vzal u jedný nebankovní společnosti půjčku celkově mu půjčili 30 073,00 Kč můžete mi říct jak mu muzou pujcit když měl do nedávna jen brigádu žádnou smlouvu nic.. Je to měsíc zpátky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services