Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

LIPONOVA, a.s.
IČO: 25282778

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 1. 1998
Obchodní firma
od 22. 1. 1998

LIPONOVA, a.s.

Sídlo
od 22. 1. 1998 do 26. 9. 2016
Lipoltice, čp. 104, PSČ 533 64
IČO
od 22. 1. 1998

25282778

DIČ

CZ25282778

Identifikátor datové schránky:u5yeyu8
Právní forma
od 22. 1. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1687 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 11. 2010
- truhlářství, podlahářství
od 15. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 1. 1998
- Zemědělská výroba
od 22. 1. 1998 do 15. 12. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2015 do 23. 4. 2016
- Valná hromada společnosti přijala dne 22.12.2015 následující usnesení: 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Václav Stárek, dat. nar. 1. května 1978, bytem Dobrovského 1046, 535 01 Přelouč (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jme novitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hla sovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20. listopadu 2015 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akc ionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota v souhrnné výši 54.694.000,- Kč(padesát čtyři miliony šest set devadesát čtyři tisíc korun českých) představuje 90,086 % (devadesát celých a osmdesát šest tisícin procenta) základního kapitálu a 90,086 % (devadesát cel ých a osmdesát šest tisícin procenta) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Ing. Václav Stárek je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu; 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveře jnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku oso by odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění v následující výši za každou jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě rozlišené dle nominální hodnoty akcií: - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých): 48.000,- Kč (čtyřicet osm tisíc korun českých), - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých): 4.800,- Kč (čtyři tisíce osm set korun českých), - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých): 480,- Kč (čtyři sta osmdesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo P 063/2015 zpracovaným dne 18. listopadu 2015 Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., se sídlem Praha 5, Vacínovská 831/4, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo: M 1261/98. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30. září 2015. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle ust. § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s.; 3.informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 22. prosince 2015, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.; 4.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v ust. § 378 ZOK, společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou; 5.stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech, v době 8.00 hod. do 14.00 hod.; 6.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude S polečnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost Česká spořitelna, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavní ho práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK); 7.konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4 ZOK bez zbyteč ného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 4. 12. 2014
Základní kapitál 60 713 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 1. 1998 do 4. 12. 2014
Základní kapitál 60 713 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 12.
od 6. 4. 2018
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Svůj záměr převést akcie musí akcionář oznámit dva měsíce předem představenstvu a současně nabídnout akcie ostatním akcionářům k odkoupení.
od 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 713 000, počet akcií: 1.
od 6. 4. 2018
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Svůj záměr převést akcie musí akcionář oznámit dva měsíce předem představenstvu a současně nabídnout akcie ostatním akcionářům k odkoupení.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 99.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 035.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 102.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 39 361 000, počet akcií: 1.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 035.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 102.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno 39 361 000, počet akcií: 1.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 713.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 713.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 26. 9. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - Člen představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 27. 7. 2016 do 26. 9. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - Člen představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 4. 3. 2015 do 27. 7. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 4. 3. 2015
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
JANA VÝBORNÁ - Místopředseda představenstva
Litošice, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Ing. KAREL VOHRADNÍK - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce, PSČ 538 62
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Václav Stárek - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce, PSČ 538 62
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 4. 6. 2007 do 15. 11. 2010
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce 294, PSČ 538 62
den vzniku členství: 15. 3. 2007 - 30. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 4. 6. 2007
Hana Holánková - člen představenstva
Lipoltice, 30, PSČ 533 64
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 23. 11. 2006
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, čp. 24
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 30. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Ing. Václav Stárek - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského 1381, PSČ 535 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 30. 7. 2010
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, čp. 24
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 8. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 5. 2001 do 13. 9. 2005
Jan Vojáček - Člen představenstva
Lipoltice, čp. 90, PSČ 533 64
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 5. 2001 do 13. 9. 2005
Ing. Vladimír Raba - Předseda představenstva
Přelouč, Žižkova 884, PSČ 535 01
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 8. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Jan Vojáček
Lipoltice, čp. 90, PSČ 533 64
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Ing. Vladimír Raba
Přelouč, Žižkova 884, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 23. 5. 2002
Jana Výborná
Litošice, čp. 24
od 27. 7. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva.
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 22. 1. 1998 do 4. 12. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis každý samostatně. Za společnost mohou na základě plné moci udělené představenstvem podepisovat i jednat jiné pověřené osoby.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2018
Mgr. IVAN VRÁGA - člen dozorčí rady
Přelouč, Jana Dítěte, PSČ 535 01
den vzniku členství: 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 6. 6. 2017
od 26. 9. 2016 do 13. 1. 2018
VÁCLAV LINHART - Člen dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2016 - 6. 6. 2017
od 27. 7. 2016 do 26. 9. 2016
VÁCLAV LINHART - Člen dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Ing. PAVEL DVOŘÁK - předseda dozorčí rady
Přelouč - Tupesy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
VÁCLAV LINHART - místopředseda dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
VÁCLAVA SEDLÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Pavel Dvořák - předseda dozorčí rady
Přelouč - Tupesy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 29. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Václav Linhart - místopředseda dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 29. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Václava Sedláková - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 29. 7. 2010
od 29. 6. 2009 do 15. 11. 2010
Ing. Pavel Dvořák - člen dozorčí rady
Tupesy, 9, PSČ 535 01
den vzniku členství: 12. 6. 2008 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 29. 6. 2009
Ing. Dagmar Hosnedlová
Podhořany, 16
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 3. 4. 2008
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Jaroslav Trojan
Brloh, 18
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Josef Václavek
Přelouč, Příčná 1398
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Václav Linhart
Lipoltice, čp. 22, PSČ 533 64
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Ladislav Březina - člen dozorčí rady
Poběžovice, 35, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Miroslav Šefránek - člen dozorčí rady
Tupesy, 20, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 6. 9. 2002 do 13. 9. 2005
Václav Linhart
Lipoltice, čp. 22, PSČ 533 64
den vzniku členství: 18. 5. 2001 - 2. 6. 2005
od 6. 9. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Zdeněk Karabec
Urbanice, čp. 18, PSČ 535 01
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Jaroslav Trojan
Brloh, 18
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Dagmar Hosnedlová
Podhořany, 16
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Václav Nesládek
Brno - Trávníky, 34
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Josef Václavek
Přelouč, Příčná 1398
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Josef Bervid
Brloh, čp. 78
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Ing. Marie Konečná
Přelouč, Příčná 1394, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Josef Polák
Turkovice, čp. 56
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Jaroslav Král
Sovolusky, čp. 4
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Stanislav Kuba
Mokošín, čp. 41
Akcionáři
od 23. 4. 2016
VÁCLAV STÁREK
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Agrodružstvo Lipoltice, IČO: 00127451
Lipoltice, , PSČ 533 64
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 6 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 40 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Česká spořitelna 2 629,00 Kč
Komerční banka 2 633,72 Kč
Expobank CZ 2 640,90 Kč
Sberbank CZ 2 654,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 695,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 090 995 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+109
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-11
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-32
+
-
4.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-38
+
-
5.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-52
+
-

Články na Heroine.cz

Koktejl z éček

Koktejl z éček

Vyndat z regálu, zvednout k očím, zaostřit, přečíst, vrátit. A znovu. A zase. Rezignovat....více

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

Neziskovky nepotřebují vypadat lacině

S šéfkou Nadačního fondu Českého rozhlasu Gabrielou Drastichovou o měnícím se neziskovém...více

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Věcné břemena
Poradna > Hypoteční úvěr > Věcné břemena

Otázka: Dobrý den, koupili jsme pozemek na kterém by jsme příští rok chtěli začat stavět rodinný dům, který by jsme financovali hypotékou a do zástavy by jsme dali pozemek. Už nějakou dobu nás uhání majitel vedlejšího...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services