LIPONOVA, a.s.
IČO: 25282778

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 1. 1998
Obchodní firma
od 22. 1. 1998

LIPONOVA, a.s.

Sídlo
od 22. 1. 1998 do 26. 9. 2016
Lipoltice, čp. 104, PSČ 533 64
IČO
od 22. 1. 1998

25282778

DIČ

CZ25282778

Identifikátor datové schránky:u5yeyu8
Právní forma
od 22. 1. 1998
Akciová společnost
Spisová značka1687 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 15. 11. 2010
- truhlářství, podlahářství
od 15. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 1. 1998
- Zemědělská výroba
od 22. 1. 1998 do 15. 12. 2009
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 29. 12. 2015 do 23. 4. 2016
- Valná hromada společnosti přijala dne 22.12.2015 následující usnesení: 1.určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je Ing. Václav Stárek, dat. nar. 1. května 1978, bytem Dobrovského 1046, 535 01 Přelouč (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jme novitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90 % (devadesátiprocentní) podíl na hla sovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 20. listopadu 2015 jejich předložením představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akc ionářů, který vede Společnost. V souladu s ust. § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě , jejichž souhrnná jmenovitá hodnota v souhrnné výši 54.694.000,- Kč(padesát čtyři miliony šest set devadesát čtyři tisíc korun českých) představuje 90,086 % (devadesát celých a osmdesát šest tisícin procenta) základního kapitálu a 90,086 % (devadesát cel ých a osmdesát šest tisícin procenta) podílu na hlasovacích právech Společnosti. Ing. Václav Stárek je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu; 2.rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveře jnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku oso by odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění v následující výši za každou jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě rozlišené dle nominální hodnoty akcií: - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč (jedno sto tisíc korun českých): 48.000,- Kč (čtyřicet osm tisíc korun českých), - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých): 4.800,- Kč (čtyři tisíce osm set korun českých), - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jeden tisíc korun českých): 480,- Kč (čtyři sta osmdesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo P 063/2015 zpracovaným dne 18. listopadu 2015 Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., se sídlem Praha 5, Vacínovská 831/4, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo: M 1261/98. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 30. září 2015. Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, jakožto pověřené osobě dle ust. § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti Česká spořitelna, a.s.; 3.informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 22. prosince 2015, bude po jeho zhotovení v souladu s ust. § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod.; 4.schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v ust. § 378 ZOK, společnosti Česká spořitelna, a.s. se sídlem v Praze 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 452 44 782, zapsané v obchodním rejst říku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 1171, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou; 5.stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s ust. § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech, v době 8.00 hod. do 14.00 hod.; 6.upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude S polečnost postupovat podle ust. § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost Česká spořitelna, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavní ho práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK); 7.konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s ust. § 387 odst. 3 ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s ust. § 387 odst. 4 ZOK bez zbyteč ného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
Kapitál
od 4. 12. 2014
Základní kapitál 60 713 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 1. 1998 do 4. 12. 2014
Základní kapitál 60 713 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 12.
od 6. 4. 2018
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Svůj záměr převést akcie musí akcionář oznámit dva měsíce předem představenstvu a současně nabídnout akcie ostatním akcionářům k odkoupení.
od 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 713 000, počet akcií: 1.
od 6. 4. 2018
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Svůj záměr převést akcie musí akcionář oznámit dva měsíce předem představenstvu a současně nabídnout akcie ostatním akcionářům k odkoupení.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 99.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 1 035.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 1 000, počet akcií: 1 102.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Kmenové akcie na jméno 39 361 000, počet akcií: 1.
od 4. 12. 2014 do 6. 4. 2018
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva. Představenstvo společnosti je povinno udělit souhlas s převodem akcií na rodinné příslušníky akcionáře v přímé linii.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 99.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 035.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 102.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie na jméno 39 361 000, počet akcií: 1.
od 19. 6. 2013 do 4. 12. 2014
Akcie společnosti jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 713.
od 6. 9. 2002 do 19. 6. 2013
v listinné podobě
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 200.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 000.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 713.
od 22. 1. 1998 do 6. 9. 2002
Akcie jsou převoditelné se souhlasem představenstva.
Statutární orgán
od 26. 9. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - Člen představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 27. 7. 2016 do 26. 9. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - Člen představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 4. 3. 2015 do 27. 7. 2016
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 4. 3. 2015
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
JANA VÝBORNÁ - Místopředseda představenstva
Litošice, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 2. 8. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Ing. KAREL VOHRADNÍK - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce, PSČ 538 62
den vzniku členství: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Václav Stárek - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 8. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce, PSČ 538 62
den vzniku členství: 30. 7. 2010
od 4. 6. 2007 do 15. 11. 2010
Ing. Karel Vohradník - člen představenstva
Hrochův Týnec, Na Hlásce 294, PSČ 538 62
den vzniku členství: 15. 3. 2007 - 30. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 4. 6. 2007
Hana Holánková - člen představenstva
Lipoltice, 30, PSČ 533 64
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 23. 11. 2006
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, čp. 24
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 30. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Ing. Václav Stárek - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského 1381, PSČ 535 01
den vzniku členství: 20. 6. 2005 - 30. 7. 2010
den vzniku funkce: 1. 7. 2005 - 30. 7. 2010
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Jana Výborná - Místopředseda představenstva
Litošice, čp. 24
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 8. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 5. 2001 do 13. 9. 2005
Jan Vojáček - Člen představenstva
Lipoltice, čp. 90, PSČ 533 64
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 5. 2001 do 13. 9. 2005
Ing. Vladimír Raba - Předseda představenstva
Přelouč, Žižkova 884, PSČ 535 01
den vzniku členství: 4. 7. 2000 - 20. 6. 2005
den vzniku funkce: 15. 8. 2000 - 20. 6. 2005
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Jan Vojáček
Lipoltice, čp. 90, PSČ 533 64
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Ing. Vladimír Raba
Přelouč, Žižkova 884, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 23. 5. 2002
Jana Výborná
Litošice, čp. 24
od 27. 7. 2016
Společnost zastupuje člen představenstva.
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
od 22. 1. 1998 do 4. 12. 2014
Způsob jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje vůči třetím osobám předseda představenstva nebo místopředseda představenstva. Za společnost podepisuje předseda nebo místopředseda představenstva a to tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis každý samostatně. Za společnost mohou na základě plné moci udělené představenstvem podepisovat i jednat jiné pověřené osoby.
Dozorčí rada
od 13. 1. 2018
Mgr. IVAN VRÁGA - člen dozorčí rady
Přelouč, Jana Dítěte, PSČ 535 01
den vzniku členství: 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 6. 6. 2017
od 26. 9. 2016 do 13. 1. 2018
VÁCLAV LINHART - Člen dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 24. 6. 2016 - 6. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2016 - 6. 6. 2017
od 27. 7. 2016 do 26. 9. 2016
VÁCLAV LINHART - Člen dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
Ing. PAVEL DVOŘÁK - předseda dozorčí rady
Přelouč - Tupesy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
VÁCLAV LINHART - místopředseda dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
den vzniku funkce: 30. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 4. 12. 2014 do 27. 7. 2016
VÁCLAVA SEDLÁKOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 29. 7. 2010 - 24. 6. 2016
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Ing. Pavel Dvořák - předseda dozorčí rady
Přelouč - Tupesy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 29. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Václav Linhart - místopředseda dozorčí rady
Lipoltice, , PSČ 533 64
den vzniku členství: 29. 7. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2010
od 15. 11. 2010 do 4. 12. 2014
Václava Sedláková - člen dozorčí rady
Pardubice - Polabiny, kpt. Bartoše, PSČ 530 09
den vzniku členství: 29. 7. 2010
od 29. 6. 2009 do 15. 11. 2010
Ing. Pavel Dvořák - člen dozorčí rady
Tupesy, 9, PSČ 535 01
den vzniku členství: 12. 6. 2008 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 29. 6. 2009
Ing. Dagmar Hosnedlová
Podhořany, 16
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 3. 4. 2008
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Jaroslav Trojan
Brloh, 18
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Josef Václavek
Přelouč, Příčná 1398
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Václav Linhart
Lipoltice, čp. 22, PSČ 533 64
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Ladislav Březina - člen dozorčí rady
Poběžovice, 35, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 13. 9. 2005 do 15. 11. 2010
Miroslav Šefránek - člen dozorčí rady
Tupesy, 20, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 6. 2005 - 29. 7. 2010
od 6. 9. 2002 do 13. 9. 2005
Václav Linhart
Lipoltice, čp. 22, PSČ 533 64
den vzniku členství: 18. 5. 2001 - 2. 6. 2005
od 6. 9. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Zdeněk Karabec
Urbanice, čp. 18, PSČ 535 01
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Jaroslav Trojan
Brloh, 18
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Dagmar Hosnedlová
Podhořany, 16
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Ing. Václav Nesládek
Brno - Trávníky, 34
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 23. 5. 2002 do 13. 9. 2005
Josef Václavek
Přelouč, Příčná 1398
den vzniku členství: 9. 6. 2000 - 2. 6. 2005
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Josef Bervid
Brloh, čp. 78
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Ing. Marie Konečná
Přelouč, Příčná 1394, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Josef Polák
Turkovice, čp. 56
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Jaroslav Král
Sovolusky, čp. 4
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Stanislav Kuba
Mokošín, čp. 41
Akcionáři
od 23. 4. 2016
VÁCLAV STÁREK
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
od 22. 1. 1998 do 22. 5. 2001
Agrodružstvo Lipoltice, IČO: 00127451
Lipoltice, , PSČ 533 64
Hodnocení firmy
+2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

23. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 1 komentářů

Nový výpočet mateřské. Rodiny s vyššími příjmy si polepší

Poslanci TOP 09 navrhují zrušení redukčních hranic pro výpočet peněžité pomoci v mateřství. Pokud novinka projde, polepší si zhruba třicet procent rodičů s vyššími příjmy. Co konkrétně se změní a o kolik jim mateřská stoupne?

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 28 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+301
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+62
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-64
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-263
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-288
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 545,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 614,00 Kč
Expobank CZ 2 611,10 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
Česká spořitelna 2 657,00 Kč
ČSOB 2 649,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 694,50 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Ostoupení od smlouvy
Poradna > Realitní poradna > Ostoupení od smlouvy

Otázka: Dobrý den. Před měsícem a půl jsme uzavřeli s realitní kanceláří exkluzivní zprostředkovatelskou smlouvu na dobu určitou (3 měsíce) na prodej bytu. Makléř byt vyfotil,vytvořil jeden inzerát a to byla podle...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.