AUDRY CZ a.s.
IČO: 25297619

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1999
Obchodní firma
od 14. 4. 1999

AUDRY CZ a.s.

od 1. 1. 1999 do 14. 4. 1999

GAPO-OLYMP CZ a.s.

Sídlo
od 31. 10. 2012 do 30. 10. 2013
Obříství, Semilkovická , PSČ 277 42
od 18. 1. 1999 do 31. 10. 2012
Obříství, čp. 200, PSČ 277 42
od 1. 1. 1999 do 18. 1. 1999
Hradec Králové, V kopečku 88
IČO
od 1. 1. 1999

25297619

DIČ

CZ25297619

Identifikátor datové schránky:g8zcxya
Právní forma
od 1. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka1871 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 31. 10. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 1. 1999 do 31. 10. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1999 do 31. 10. 2012
- servis automatických expanzních nádob (mimo přílohu č. 1-3 k zákonu č. 455/1991 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 25. 3. 2016 do 17. 8. 2016
- Usnesení valné hromady konané dne 23. března 2016 : Valná hromada souhlasí se snížením základního kapitálu společnosti, a to z důvodů, v rozsahu a způsobem, jak je dále uvedeno, tedy : Základní kapitál společnosti se snižuje o částku 15.984.000,-- Kč, slovy: patnáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je - úhrada ztráty společnosti za rok 2015 a ztráty společnosti z předchozích let - oprava účetnictví minulých let - a převod do rezervního fondu ( zřízeného jako fond ze zisku - § 15 vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví ) Částka odpovídající celkové částce snížení základního kapitálu společnosti, tj. 15.984.000,-- Kč, slovy: patnáct milionů devět set osmdesát čtyři tisíc korun českých, bude použita takto: - částka 11.064.022,07 Kč, slovy: jedenáct milionů šedesát čtyři tisíc dvacet dva korun českých, sedm haléřů, bude použita na úhradu ztráty společnosti za rok 2015 a z předchozích let, - částka 1.924,-- Kč, slovy: jeden tisíc devět set dvacet čtyři korun českých, bude použita na pokrytí jiného výsledku hospodaření vzniklého opravou účetnictví minulých let, - částka 4.918.053,93 Kč, slovy: čtyři miliony devět set osmnáct tisíc padesát tři korun českých, devadesát tři haléřů, bude převedena do rezervního fondu ( zřízeného jako fond ze zisku - § 15 vyhl. č. 500/2002 Sb., o účetnictví. Základní kapitál společnosti bude snížen poměrným snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti. Jmenovitá hodnota každé z 36 ( slovy: třiceti šesti ) akcií o dosavadní jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč, slovy: pět set tisíc korun českých, bude snížena o 444.000,-- Kč, slovy: čtyři sta čtyřicet čtyři tisíc korun českých, tj. na 56.000,-- Kč, slovy: padesát šest tisíc korun českých. Akcionáři jsou povinni předložit akcie ve lhůtě třiceti dnů ode dne, kdy budou představenstvem vyzváni, aby je předložili. Představenstvo vyzve akcionáře k předložení akcií nejdéle do třiceti dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu do obchodního re jstříku.
od 26. 1. 2004 do 31. 10. 2012
- Valná hromada konaná 19. prosince 2003 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: 1. Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých). Zvýšení základního kapitálu nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2. Na zvýšení základního kapitálu bude upsáno 16 (šestnáct) kusů listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pětsettisíc korun českých) znějících na majitele. Všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu, a nebudou regist rované. 3. Všichni akcionáři společnosti se přednostního práva akcionářů na upisování akcií dle ustanovení§ 204a, odstavce 7 obchodního zákoníku vzdali prohlášením učiněným na valné hromadě. 4.Upsání všech 16 (šestnácti) kusů kmenových listinných akcií společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pětsettisíc korun českých) znějících na majitele bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Janu Audrlickému, r.č. 45 04 27/086, bytem Hradec Králové , Truhlářská čp. 262. 5. Akcie je možno upsat v sídle společnosti AUDRY CZ a.s., v Obříství čp. 200, PSČ 277 42, v pracovních dnech od 8,00 do 16,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií činí dva měsíce a počíná běžet dnem doručení návrhu smlouvy o upsání akcií určitému zájemci. 6. Předem určený zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, které uzavírá se společností. Smlouva o upsání akcií musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst avci 3) obchodního zákoníku. 7. Počátek běhu lhůty k upsání akcií sdělí společnost AUDRY CZ a.s. určitému zájemci písemným oznámením zaslaným doporučeným dopisem nebo předaným určitému zájemci osobně proti podpisu, přičemž nedílnou součástí oznámení musí být návrh smlouvy o upsání ak cií. Společnost je tak povinna učinit nejpozději do jednoho týdne ode dne zápisu tohoto usnesení v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. 8. Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tzn. jedna akcie společnosti o jmenovité hodnotě 500.000,-- Kč (pětsettisíc korun českých) bude upsána emisním kurzem 500.000,-- Kč (pětsettisíc korun českých). 9. Emisní kurs upsaných akcií bude splacen peněžitým vkladem. Peněžitý vklad je upisovatel povinen splatit nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne upsání akcií. Připouští se možnost, aby emisní kurs akcií byl výhradně splacen započtením pohledávek tak, že proti pohledávce společnosti AUDRY CZ a.s. ve výši 8.000.000.,-- Kč (osmmilionů korun českých) za určitým zájemcem Ing. Janem Audrlickým z titulu splacení upsan ého emisního kursu akcií byla započtena jistina peněžité pohledávky Ing. Jana Audrlického za společností AUDRY CZ a.s. ve výši 8.000.000,-- Kč (osmmilionů korun českých) z titulu dohody o novaci závazku uzavřené mezi Ing. Janem Audrlickým, na straně jedné jako věřitelem, a společnosti AUDRY CZ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, dne 19. prosince 2003.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- Valná hromada konaná dne 23. června 2000 rozhodla o zvýšení základního jmění společnosti takto:
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- 1) Základní jmění společnosti se zvýší o částku 7.500.000,-Kč (sedmmilionůpětsettisíc korun českých), zvýšení základního jmění nad tuto navrhovanou částku se nepřipouští. 2) Na zvýšení základního jmění bude upsáno 15 (patnáct) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (pětsettisíc korun českých) znějících na majitele, přičemž všechny akcie budou akciemi kmenovými, tedy stejného druhu.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- 3) Upsání všech akcií bude nabídnuto určitému zájemci - Ing. Janu Audrlickému, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové, Truhlářská čp. 262.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- 4) Akcie je možno upsat v sídle společnosti AUDRY CZ, a.s. na adrese Obříství čp. 200, PSČ 277 42, ode dne následujícího po dni zápisu úmyslu zvýšit základní jmění do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze na základě tohoto rozhodnutí valné hromady, lhůta pro upisování akcií skončí šedesátým dnem ode dne jejího počátku.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- 5) K upsání akcií dochází zápisem do listiny upisovatelů, přičemž zápis zahrnuje počet, jmenovitou hodnotu, formu, podobu, popřípadě druh upisovaných akcií, hodnotu vkladu s uvedením že se jedná o vklad nepeněžitý, předmět vkladu a způsob jeho ocenění, emisní kurs upsaných akcií, lhůty pro splácení, jméno a bydliště upisovatele a jeho podpis.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- 6) Emisní kurs upsaných akcií je shodný s jejich jmenovitou hodnotou - 15 (patnáct) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (pěttisíc korun českých) znějících na majitele tedy bude upsáno emisním kursem 7.500.000,-Kč (sedmmilionůpětsettisíc korun českých). Základní jmění ve výši 7.500.000,- (sedmmilionůpětsettisíc korun českých) bude upsáno nepeněžitým vkladem ve výši 7.500.000,-Kč (sedmmilionůpětsettisíc korun českých), který je tvořen: a) v nominální hodnotě vloženou pohledávkou Ing. Jana Audrlického, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové, Truhlářská čp. 262, ve výši 5.000.000,-Kč (pětmilionů korun českých) vzniklou z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 27. července 1999 mezi Ing. Janem Audrlickým, na straně jedné jako věřitelem, a společnosti AUDRY CZ a.s., na straně druhé jako dlužníkem, b) v nominální hodnotě vlouženou pohledávkou Ing. Jana Audrlického, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové, Truhlářská čp. 262, ve výši 2.500.000,-Kč (dvamilionypětsettisíc korun českých) vzniklou z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. října 1999 mezi Ing. Janem Audrlickým, na straně jedné jako věřitelem, a společnosti AUDRY CZ a.s., na straně druhé jako dlužníkem.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- Nepeněžitý vklad bude splacen účinností smlouvy o postoupení výše uvedených pohledávek uzavřené v sídle společnosti AUDRY CZ a.s. mezi Ing. Janem Audrlickým, na straně jedné jako postupitelem, a společností AUDRY CZ a.s. , na straně druhé jako postupníkem (k témuž dni pohledávka a jí odpovídající dluh zanikají), a to nejpozději ve lhůtě tří dnů ode dne upsání základního jmění v souladu s odstavcem 4) tohoto usnesení.
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky Ing. Jana Audrlického vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 27. července 1999 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 5.000.000,-Kč (pětmilionůkorunčeských).
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- Nepeněžitý vklad spočívající ve vložení pohledávky Ing. Jana Audrlického vzniklé z titulu smlouvy o půjčce uzavřené dne 14. října 1999 se oceňuje nominální hodnotou vkládané pohledávky, tedy částkou 2.500.000,-Kč (dvamilionypětsettisíc korun českých).
od 2. 3. 2001 do 31. 10. 2012
- Nepeněžitým vkladem bude upsáno 15 (patnáct) kusů listinných akcií společnosti ve jmenovité hodnotě 500.000,-Kč (pětsettisíc korun českých) znějících na majitele.
od 8. 3. 1999 do 31. 10. 2012
- Obchodní společnost GAPO-OLYMP CZ a.s., identifikační číslo 25297619 se po přenesení příslušnosti od Krajského soudu v Hradci Králové, kde byla zapsána v oddíle B, vložka 1871, z a p i s u j e do obchodního rejstříku vedeného Krajským obchodním soudem v Praze do oddílu B vložky číslo 5827.
Kapitál
od 17. 8. 2016
Základní kapitál 2 016 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 2004 do 17. 8. 2016
Základní kapitál 18 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 7. 2001 do 31. 3. 2004
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1999 do 4. 7. 2001
Základní kapitál 2 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 36.
od 29. 12. 2015 do 17. 8. 2016
Akcie na jméno err, počet akcií: 36.
od 31. 3. 2004 do 29. 12. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 36.
od 4. 7. 2001 do 31. 3. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 20.
od 1. 1. 1999 do 4. 7. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 5.
Statutární orgán
od 29. 12. 2015
Ing. JAN AUDRLICKÝ - předseda představenstva
Hradec Králové, V Kopečku, PSČ 500 03
den vzniku členství: 23. 12. 2015
den vzniku funkce: 23. 12. 2015
od 31. 10. 2012 do 29. 12. 2015
Ing. Jan Audrlický - Předseda představenstva
Hradec Králové, V Kopečku, PSČ 500 03
od 6. 4. 2002 do 29. 12. 2015
Stanislav Zrno - Člen představenstva
Praha, Kosmická 741, PSČ 149 00
den vzniku členství: 27. 7. 2001 - 23. 12. 2015
den vzniku funkce: 27. 7. 2001
od 1. 1. 1999 do 6. 4. 2002
Helena Vokatá - Člen představenstva
Hradec Králové, Na Zahrádkách čp. 225
od 1. 1. 1999 do 31. 10. 2012
Ing. Jan Audrlický - Předseda představenstva
Hradec Králové, Truhlářská čp. 262
od 1. 1. 1999 do 29. 12. 2015
PhDr. Klement Hartinger - Člen představenstva
Hradec Králové, K.H.Máchy čp. 604
od 29. 12. 2015
Společnost zastupuje samostatně člen představenstva.
od 26. 1. 2004 do 29. 12. 2015
Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.
od 1. 1. 1999 do 26. 1. 2004
Zastupování a podepisování za společnost: Za společnost je oprávněn jednat předseda představenstva. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 12. 2015
PhDr. KLEMENT HARTINGER - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Karla Hynka Máchy, PSČ 500 02
den vzniku členství: 23. 12. 2015
od 25. 6. 2014 do 29. 12. 2015
Ing. VLADIMÍR ZIKA - Člen dozorčí rady
Býšť - Bělečko, , PSČ 534 01
den vzniku funkce: 27. 7. 2001
od 31. 10. 2012 do 29. 12. 2015
Lucie Sedláčková - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, Brožíkova, PSČ 500 12
den vzniku členství: 22. 10. 2012 - 23. 12. 2015
od 6. 4. 2002 do 25. 6. 2014
Ing. Vladimír Zika - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, E. Beneše 1432
den vzniku funkce: 27. 7. 2001
od 1. 1. 1999 do 6. 4. 2002
Stanislav Zrno - Člen dozorčí rady
Praha, Kosmická čp. 741
od 1. 1. 1999 do 31. 10. 2012
Ilona Sedláčková - Člen dozorčí rady
Hradec Králové, Brožíkova 1685
od 1. 1. 1999 do 29. 12. 2015
René Josíf - Předseda dozorčí rady
Hradec Králové, K Biřičce čp. 1654
Akcionáři
od 1. 1. 1999 do 10. 1. 2000
GAPO-OLYMP spol. s r.o., Hradec Králové, IČO: 47450100
Hradec Králové, Svatojánské nám. 88
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+27
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+16
+
-
3.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-47
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-233
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-267
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.