LIMART a.s.
IČO: 25569678

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu15. 7. 1999
Obchodní firma
od 25. 7. 2000

LIMART a.s.

od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000

Limart steel service centrum, a.s.

Sídlo
IČO
od 15. 7. 1999

25569678

Identifikátor datové schránky:akbbiqf
Právní forma
od 15. 7. 1999 do
Akciová společnost
Spisová značka3039 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 12. 11. 2002 do 4. 10. 2005
- silniční motorová doprava nákladní vnitrostátní
od 14. 3. 2001 do 4. 10. 2005
- zámečnictví
od 15. 7. 1999 do 4. 10. 2005
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 15. 7. 1999 do 4. 10. 2005
- zprostředkovatelská činnost
Ostatní skutečnosti
od 14. 8. 2004
- Usnesením Městského soudu v Brně č.j. 2098/2004-4 ze dne 28.05.2004 byla nařízena exekuce na majetek povinného k uspokojení pohledávky oprávněného ve výši 5002,-Kč. Provedením exekuce byl pověřen: Mgr. Jiří Král, soudní exekutor, se sídlem Poděbradova 41, 702 00 Ostrava.
od 25. 9. 2003 do 15. 3. 2004
- Na základě vykonatelného notářského zápisu JUDr. Alice Sedlákové č.j. NZ 556/2003 ze dne 18.6.2003, a vykonatelného notářského zápisu JUDr. Alice Sedláková, č.j. N 540/2003 ze dne 18.6.2003, v souladu s usnesením Městského soudu v Brně ze dne 15.9.2003, č .j. 69 Nc 5321/2003-10, k uspokojení pohledávky oprávněného v částce 160.452.629,50 Kč, nákladů exekuce a nákladů oprávněného, jejíž výše bude stanovena příkazem k úhradě nákladů exekuce, se nařizuje exekuce prodejem podniku s názvem LIMART a.s., IČ 255 6 9 678, se sídlem Tovární 1, Brno, PSČ 643 00 a to věcí, práv a jiných majetkových hodnot, které slouží k provozování podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a to podle stavu, jaký tu je v době příklepu. Správcem podniku se ustanovuje JUDr. Kateřina Pavlíková, Horní 32, Brno, PSČ 639 00. Rozhodnutí sp. zn. EX 1801/03-34 ze dne 22.9.2003 nabylo právní moci dne 25.9.2003.
od 12. 11. 2002
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 16.10.2002.
od 27. 4. 2001
- Společnost se řídí stanovami schválenými mimořádnou valnou hromadou společnosti dne 21.3.2001, ve znění změn způsobených jinými právními skutečnostmi dle ustanovení § 173 odst. 4 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění,
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Zvýšení základního jmění: Základní kapitál společnosti se zvyšuje ze 170 200 000,-Kč na 270 200 000,-Kč, a to upsáním 1 000 000 ks nových kmenových akcií, každá o jmenovité hodnotě 100,-Kč, ve formě na majitele, v zaknihované podobě (dále jen "Nové akcie"). Upisování Nových akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští, a to bez omezení. Orgánem, který rozhodne o konečné částce zvýšení základního kapitálu je představenstvo společnosti.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Důvodem zvýšení základního kapitálu je získání dodatečných vlastních zdrojů financování nezbytných k dalšímu rozvoji společnosti.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Nové akcie budou nabídnuty k úpisu společnosti EPIC Securities, a.s. IČO: 61858781 se sídlem Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1. Vedle toho mohou být Nové akcie nabídnuty k úpisu též dalším osobám vybraných představenstvem. Společnost EPIC Securities, a.s. a popřípadě jiný upisovatel vybraný představenstvem (každý jednotlivě dále jen "Upisovatel") upíšou Nové akcie na základě smlouvy o upsání akcií (případně listiny upisovatelů), a to v souladu s příslušnými ustnoveními Obchodního zákoníku a tímto usnesením.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Vylučuje se přednostní právo akcionářů společnosti v souladu s ustanovením § 204a odst. 5 Obchodního zákoníku. Důvodem vyloučení přednostního práva je potařeba zajištění dodatečných zdrojů financování společnosti nutných k dalšímu rozvoji společnosti s tím, že financování uvažovaného objektu cizími zdroji není pro společnost optimální a současní akcionáři nejsou schopni se na financování uvažovaného objemu podílet.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Představenstvo se tímto usnesením pověřuje, aby určilo emisní kurs Nových akcií s tím, že minimální výše emisního kurzu, v jaké může být emistní kurs každé Nové akcie určen, je 175,-Kč.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Upisování akcií nemůže začít dříve, než toto usnesení valné hromady bude zapsáno do obchodního rejstříku, ledaže byl podán návarh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a upisování akcií je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítutí návrhu na zápis rohodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Lhůta pro upisování bude trvat čtrnáct kalendářních dnů (dále "Lhůta pro upisování"). Počátek běhu Lhůty pro upisování bude stanoven přdstavenstvem v souladu s Obchodním zákoníkem tak, aby připadl do období dvanácti měsíců ode dne podání návrhu na zápis tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku, a bude oznámen písemným oznámením doručeným každému pisovateli. Upisovatel je povinen splatit 100% peněžitého vkladu (tj. celou výši emisního kursu) nejpozději do konce třetího pracovního dne následujícího po dni uzavření smlouvy o upsání akcií (popřípadě zápisu do listiny upisovatelů), a to bankovním převodem na bankovní účet č. xxxx vedený u ABN AMRO Bank N.V: organizační složka se sídlem na adrese Lazarská 3, Praha 1, případně jiný účet společnosti zřízený společností v souladu s ustanovením § 204 odst. 2 Obchodního zákoníku.
od 27. 4. 2001 do 17. 12. 2001
- Místem upisování Nových akcií je sídlo společnosti EPIC Securities, a.s. tj. Karlovo nám. 24, 110 00 Praha 1, a to v době od 9.00 hod. do 17.00hod. každý den určený ve Lhůtě pro upisování.
od 22. 3. 2001
- společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou dne 15.12.2000.
od 25. 1. 2001 do 22. 3. 2001
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 21.12.2000. Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o 66.700.000,- Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 667.000 kusů akcií na majitele v listinné podobě, druh upisovaných akcií-kmenové ve jmenovité hodnotě 100,- Kč. Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboť zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybraným zájemcem-obchodní společností LIMART SSC, s.r.o., IČ: 64 51 08 59, se sídlem Tovární l, Brno. Lhůta pro upisování nových akcií je 5-ti denní a počíná běžet následující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Tovární l, Brno. Emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 66.712.000,- Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emisní ážio. Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti LIMART, a.s., Tovární l, Brno. Lhůta pro splácení emisního kurzu je pět dnů od konce lhůty pro upisování. Nový druh akcií se nevydává. Předmětem nepeněžitého vkladu je movitý majetek, a to: technologická linka LST 2000/15. Předmět nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudku Ing. Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, č. posudku 030/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o., č. znaleckého posudku 111/2000. Hodnota nepeněžitého vkladu určená na základě dvou znaleckých posudků byla stanovena na 66.712.000,- Kč. Akcie společnosti budou rozděleny (štěpeny) na více akcií o nižší jmenovité hodnotě. Nominální hodnota l kusu akcie bude 100,- Kč. Lhůta k předložení listinných akcií k výměně je 15-ti denní a začne běžet poté, co bude v obchodním rejstříku zapsána nová výše základního jmění.
od 18. 12. 2000
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou společnosti dne 3.10.2000.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 3.10.2000:
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o 32.000.000,- Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 30 kusů akcií na majitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovité hodnotě 1.000.000,- Kč, 3 kusy akcií na majitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovité hodnotě 500.000,- Kč a 10 kusů akcií na majitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboť zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybraným zájemcem - obchodní společností LIMART SSC s.r.o., IČ: 64510859, Tovární 1, Brno.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Lhůta pro upisování nových akcií je 15-ti denní a počíná běžet následující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši Kč 32.200.000,-. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emisní ážio.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Limart steel service centrum, a.s., se sídlem Tovární 1, Brno, PSČ 643 00. Lhůta pro splácení emisního kurzu je 30 dnů od konce lhůty pro upisování.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Nový druh akcií se nevydává.
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Předmětem nepeněžitého vkladu: je movitý majetek, a to: - linka na stříhání plechů, evidenční číslo HIM 99003.1 výrobce, dodavatel NOVASTILMEC S.p.A., Itálie typové označení 1600/6 - linka na stříhání plechů, evidenční číslo HIM 99010.1 výrobce, dodavatel TECHNA, spol. s r.o., Itálie typové označení QA-Turbo 1550/1,75
od 13. 11. 2000 do 18. 12. 2000
- Předmět nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudku Ing. Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, číslo posudku 024/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o. zapsaným pod č.j. 32/99 - OOD, číslo znaleckého posudku 084/2000. Hodnota nepeněžitého vkladu určená na základě dvou znaleckých posudků byla stanovena na Kč 32.200.000,- Kč.
od 19. 9. 2000
- Společnost se řídí stanovami schválenými valnou hromadou společnosti dne 27.6.2000.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Zapisuje se usnesení valné hromady ze dne 27.6.2000:
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Základní jmění bude zvýšeno nepeněžitým vkladem o 70.500.000,-Kč, upisování nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Ke zvýšení základního jmění bude vydáno 70 kusů akcií na majitele v listinné podobě, druh akcií - kmenové o jmenovité hodnotě 1.000.000,-Kč a jeden kus akcie na majitele v listinné podobě, druh akcie kmenová o jmenovité hodnotě 500.000,-Kč
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Přednostní právo dosavadních akcionářů upsat část nových akcií v rozsahu jejich podílu na základním jmění se nepřipouští, neboť zvýšení bude provedeno nepeněžitým vkladem předem vybraným zájemcem - obchodní společnosti LIMART SSC s.r.o., IČ: 64510859, Tovární 1, Brno.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Lhůta pro upisování nových akcií je 15-ti denní a počíná běžet následující den po zveřejnění usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění v Obchodním věstníku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Emisní kurz bude splacen nepeněžitým vkladem ve výši 70.512.000,-Kč. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií se považuje za emisní ážio.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Místem pro splácení nepeněžitých vkladů je sídlo společnosti Limart steel service centrum, a.s. se sídlem Tovární 1, Brno, PSČ 643 00. Lhůta pro splácení emisního kurzu je 30 dnů od konce lhůty pro upisování.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Nový druh akcií se nevydává.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Předmětem nepeněžitého vkladu je nemovitý majetek: průmyslový objekt na pozemku p.č. 1893/11, a pozemky p.č. 1893/11, p.č. 1893/145, p.č. 1893/156, id. 2/5 průmyslového objektu na pozemku p.č. 1893/5 a id 2/5 pozemku p.č. 1893/5 vše v k.ú. Chrlice, obec Brno a dále věci movité - transformátory T2, T3 nacházející se v průmyslovém objektu na pozemku p.č. 1893/5 v k.ú. Chrlice, obec Brno.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
- Předmětem nepeněžitého vkladu je popsán ve znaleckém posudku Ing. Dagmar Bělohoubkové, soudního znalce č. Spr. 2756/96, číslo posudku 021/2000 a dále v posudku znaleckého ústavu B.AUDIT s.r.o. zapsaným pod č.j. 32/99 - OOD, číslo znaleckého posudku 064/2000. Hodnota nepeněžitého vkladu určená na základě dvou znaleckých posudků byla stanovena na 70.512.000,-Kč.
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
- Omezení převoditelnosti akcií: jestliže se akcionář rozhodne převést svoje akcie, musí učinit nabídku na prodej těchto akcií všem dosavadním akcionářům. Tito mají předkupní právo na převáděné akcie, které je možno uplatnit ve lhůtě 1 měsíce od oznámení převodu akcií, a to podle jejich podílů na základním jmění společnosti. Po této lhůtě lze akcie na jméno převést na osoby, které dosud nejsou akcionáři, avšak jen se souhlasem valné hromady.
Kapitál
od
Základní kapitál 170 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 3. 2001 do 22. 3. 2001
Základní kapitál 103 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 18. 12. 2000 do 18. 12. 2000
Základní kapitál 71 500 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 9. 2000 do 19. 9. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 9.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 18.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 16.
od 12. 11. 2002
v listinné podobě
od 27. 4. 2001 do 12. 11. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 702 000.
od 27. 4. 2001 do 12. 11. 2002
v zaknihované podobě
od 22. 3. 2001 do 27. 4. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 702 000.
od 22. 3. 2001 do 27. 4. 2001
v listinné podobě
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 100.
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
v listinné podobě
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
v listinné podobě
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 18. 12. 2000 do 22. 3. 2001
v listinné podobě
od 19. 9. 2000 do 18. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 70.
od 19. 9. 2000 do 18. 12. 2000
v listinné podobě
od 19. 9. 2000 do 18. 12. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 3.
od 19. 9. 2000 do 18. 12. 2000
v listinné podobě
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 25. 7. 2000 do 19. 9. 2000
v listinné podobě
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
Akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 15. 7. 1999 do 25. 7. 2000
v listinné podobě
Statutární orgán
od 19. 12. 2011 do 31. 1. 2012
Martin Procházka - místopředseda představenstva
Brno, Pražákova 257/49, PSČ 619 00
od 4. 8. 2004 do 31. 1. 2012
Libor Kotouček - předseda představenstva
Jedovnice, Vyškovská 640, PSČ 679 06
od 14. 3. 2001 do 19. 12. 2011
Martin Procházka - místopředseda představenstva
Brno, Pražákova 257/49, PSČ 639 00
od 15. 7. 1999 do 14. 3. 2001
Martin Procházka - místopředseda představenstva
Mokrá, 323
od 15. 7. 1999 do 4. 8. 2004
Libor Kotouček - předseda představenstva
Jedovnice, 423
od 15. 7. 1999 do 31. 1. 2012
Ing. Luděk Pánek - člen představenstva
Frýdek-Místek, Tolstého 110
od 15. 7. 1999
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to samostatně kterýkoliv člen představenstva. Podepisování za společnost: za společnost podepisuje samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2011 do 31. 1. 2012
Ing. Pavel Ždych - člen
Vikýřovice, 524, PSČ 788 13
den vzniku funkce: 23. 3. 2001 - 23. 6. 2006
od 27. 4. 2001 do 10. 3. 2004
prof. ing. Milan Sojka, CSc. - předseda
Praha 8, Vítkova 24, PSČ 180 00
den vzniku funkce: 21. 3. 2001 - 20. 6. 2003
od 27. 4. 2001 do 10. 3. 2004
Vladimír Dvořák - člen
Pelhřimov, Jiráskova 1382, PSČ 393 01
den vzniku funkce: 21. 3. 2001 - 22. 9. 2003
od 27. 4. 2001 do 19. 12. 2011
Ing. Pavel Ždych - člen
Vikýřovice, 524, PSČ 688 13
den vzniku funkce: 23. 3. 2001
od 27. 4. 2001 do 31. 1. 2012
Iveta Kotoučková - místopředsedkyně
Jedovnice, Vyškovská 640, PSČ 679 06
den vzniku funkce: 23. 3. 2001 - 23. 6. 2006
od 27. 4. 2001 do 31. 1. 2012
Lenka Vráblíková - členka
Dyjákovice, 308, PSČ 671 26
den vzniku funkce: 21. 3. 2001 - 21. 6. 2006
od 27. 4. 2001 do 31. 1. 2012
Vladimíra Mikulášková - členka
Kuřim, Na Loučkách 1201, PSČ 664 34
den vzniku funkce: 21. 3. 2001 - 21. 6. 2006
od 15. 7. 1999 do 27. 4. 2001
Iveta Kotoučková - předseda dozorčí rady
Jedovnice, Vyškovská 640
od 15. 7. 1999 do 27. 4. 2001
Lenka Vráblíková - člen dozorčí rady
Dyjákovice, 308
od 15. 7. 1999 do 27. 4. 2001
Vladimíra Mikulášková - člen dozorčí rady
Kuřim, Na Loučkách 1201
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-24
+
-
2.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-54
+
-
3.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-56
+
-
4.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-98
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-390
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.