Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Aqua Logo CZ,a.s.
IČO: 25741071

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 2. 1999
Obchodní firma
od 26. 1. 2004

Aqua Logo CZ,a.s.

od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004

PD Holding a.s.

Sídlo
od 26. 1. 2004 do 11. 9. 2008
Praha 5, Holečkova 100/9, PSČ 150 00
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Poděbrady, Revoluční 1381, PSČ 290 01
IČO
od 26. 2. 1999

25741071

DIČ

CZ25741071

Identifikátor datové schránky:bmqcu8i
Právní forma
od 26. 2. 1999
Akciová společnost
Spisová značka5811 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 11. 9. 2008
- zprostředkování obchodu a služeb
od 11. 9. 2008
- velkoobchod
od 26. 2. 1999
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (s vyloučením činností uvedených v přílohách Živnostenského zákona)
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2008
- Jediný akcionář obchodní společnosti Aqua Logo CZ, a.s., při výkon působnosti valné hromady dne 20.5.2008 rozhodl o: zvýšení základního kapitálu společnosti ze stávajících 1,000.000,-Kč (slovy:jedenmilion korun českých) na 5,000.000,-Kč (slovy:pětmilionů korun českých) o 4.000.000,-Kč (slovy čtyřimiliony korun českých), s účinností k 21.5.2008. Nepřipouští se možnost up isování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, bez omezení.Důvodem zvýšení základního kapitálu této společnosti je řešení závazků společnosti a získání peněžních prostředků k financování podnikatelské činnosti. Základní kapitál společn osti je v plném rozsahu splacen. Základní kapitál se zvyšuje upsáním celkem 400 kusá (čtyři sta) nových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10.000,-Kč (slovy:desettisíc korun českých) za jednu akcií, v listinné podobě, akcie nebudou kótovány. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich nominální hodnotě, to je 10.000,-Kč (slovy:desettiscíkorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 10.000,-Kč(slovy:desestsisíc korun českých) rozhodl dále, že akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou nabídnuty předem určeném zájemci, kterým je pan Boris Polgeym, nar. 12.4.1966, bytem Leninský Prospekt d. 85, kv. 15, Moskva, Rusko (dále jen předem určený zájemce) Lhůta pro upsání akcií činí 30 (třicet) dnů ode dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do příslušného obchodního rejstříku. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnost, doporučeným dopisem zaslaný m na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5.(pátý) pracovní den běhu této lhůty, přičemž součástí toho dopisu bude i návrh Smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je nové sídlo společnosti na adrese Praha 10, Třebohostická 14, PSČ 100 31.Předem určený zájemce upíše akci ve Smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společnosti a která musí mít písemnou formu s ověřenými podpisy smluvní stran, dále musí obsahovat minimálně náležitosti § 205 odst. 3 obch.zák. Rozhodl dále o splacení emisního kursu nových akcií nepeněžitými vklady, tak, že předem určený zájemce je povinen splatit část jmenovité hodny jím uspaných akcií nejméně ve výši 30% (třicet procent) ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání akcií a zbývající čá st jmenovité hodnoty jím upsaných akcií ve lhůtě jednoho roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, na běžný )čet společnosti číslo účtu 188xxxx, vedený u ČSOB, a.s.. Část jmenovité hodnoty nových akcií, jež má být nejméně ve výši 30% (třicet procent) splacena do 30 (třicet) dnů od upsání akcií, bude hrazena ve výši 3,894.317,16Kč (slovy:třimilionyosmsetdevadesátštyřitisíctřistasedmnáctkorunčeských a šestnácthaléřů) započtením peněžité pohledávky předem určeného zájemce Bor ise Polgeyma za společnost Aqua Logo CZ a.s., a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, který společnost otevře na své jméno, zbytek jmenovité hodnoty nových akcií bude uhrazen ve výši 105.682,84 Kč (slovy: jednostopěttisícšestsetosmedástdva korun českých a osmdesátčtyřihaléřů) na účet společnosti výše uvedený ve lhůtě do 1 roku od zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku Rozhodl dále o udělení souhlasu k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce vzniklé na základě bezúročných půjček jím poskytnutých společnosti na základ ě následujících smluv půjčkách: Smlouva půjčce uzavřená mez Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo Cz a.s, ze dne 16.7.2007 na částku 9.500,-USD (devěttisíc pětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 191.197,-Kč( jednostodevadesátjedentisíc jednost odevadesátsedm korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 17.5.2006 na částku 300,-USD (třista amerických dolarů), což činí v přepočtu 6.306,-Kč (šesttisíctřistašest korun českých), Smlouva o pů jčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 25.8.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 255.780,-Kč (dvěstěpadesátpěttisícsedmsetosmdesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mez i Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 16.11.2006 na částku 11.000,-USD (jedenáctitisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 236.192,-Kč (dvěstětřicetšesttisícjednostodevadesátdva korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Boris em Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 29.7.2005 na částku 5.000,-USD (pěttisíc americkýc hdolarů), což činí v přepočtu 122.940,-Kč (jednostodvacetdvatisíc devětsetčtyřicet korun českých), Smlouva o půjčce uzavřen á mezi Borisem Polgeymem a s polečností Aqua Logo CZ a.s. ze dne 14.3.2006 na částku 4.500,-USD (čtyřitisícepětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 105.453,-Kč (jednostopěttisíc čtyřistapadesátři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aq ua Logo CZ a.s, ze dne 24.6.2005 na částku 4.989,-USD (čtyřitisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů) což činí v přepočtu 122.669,53 Kč (jednostodvacetdvatisíc šestsetšedesátdevět korun českých a padesáttři haléřů), Smlouva o půjčce uzavřená mez Bor isem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 15.6.2005 na částku 3.000,-USD (třitisíceameririskýchdolarů), což činí v přpočtu 73.764,-Kč (sedmdesáttřitisíc sedmsetšedesátčtyřikorunčeských), Smklouva o půjčce uazvřená mezi Borisem Polgeymem a spol ečností Aqua Logo CZ a.s, ze dn 28.4.2005 na čásktu 2.989 USD (dvatisícedevětset osmdesátdevět amerických dolarů,), což činí v přepočtu 43.850,-Kč (čtyřicettřitisícosmsetpadesát korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnost í Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.10.2005 na částku 6.000,-USD (šesttisícamerických dolarů), což činí v peřpočtu 147.528,-Kč (jednostočtyřicetsedmtisíc pětsetdvacetosm korun českých), Smlouva o půjče uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 18.5.2006 na částku 5.000,-USD (pěttisícamerických dolarů), což iní v přepočtu 108.305,-Kč (jednostoosmtisíctřistapětkorunčeských), smlouv o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s ze dne 23.1.2006 na částku 4.000 ,- USD (čtyři tisíce korun českých), což ční v přpočtu 91.404,- Kč (devadesátjednatisícčtyřistačtyři korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společností Aqua Logo CZ a.s, ze dne 9.2.2005 na částku 8.600,-USD (osmtisícšestsetamer ických dolarů), což činí v přpočtu 203.523,30 Kč (dvěstětřitisícpětsetdvacetrř ikorun českých a třicet haléřů, Smlouva o půjčce uzavřená mezi Borisem Polgeymem a společnstí Aqua Logo CZ a.s, ze dne 14.9.2004 na částku 10.000,-USD (desettisíc amerických dolarů), což činí v přepočtu 253.000,-Kč (dvěstěpadesáttřitisíc korun českých), Smlouva o půjčce uzavřená mezi Bo risem Polgeymem a společností Aqua Lgo CZ a.s ze dne 10.11.2004 na částku 8.500,- USD (osmtisícpětset amerických dolarů), což činí v přepočtu 199.911,50 Kč (jednostodevadesát devěttisícdevětsetjedenáct korun českých a padesát haléřů), které činí v celkové výši 2,235.317,16 Kč (dvamilionydvěstětřicetpěttisíctřistasedmnáct korun českých a šestnáct haléřů), a pohledávky vzniklé na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 11.7.2005 mezi panem Dušanem Plačkem, r.č. xxxx,bytem Kanín čp.94, Op olany, okres Nymburk, PSČ 289 07, na částku, 1,659.000,-Kč (jedenmilionšestsetpadesát devěttisíckorunčeských), což činí v úhrnné výši 3,894.317,16 Kč (slovy:třimilionyosmset devadesátčtyřitisíctřistasedmnáct kourn českých a šestnáct haléřů)
Kapitál
od 26. 2. 1999
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 1. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 26. 1. 2004
v listinné podobě
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 7. 4. 2018
PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
PAVEL BENEŠ - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Pavel Beneš - předseda představenstva
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Věnceslava Plačková - předseda představenstva
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Ing. Dalibor Petr - místopředseda představenstva
Praha 4, Čenětická 3126, PSČ 149 00
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 26. 1. 2004 do 18. 4. 2005
Jiří Véle - předseda
Svárov, čp.80, PSČ 273 51
den vzniku členství: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
od 26. 1. 2004 do 18. 4. 2005
Dušan Plaček - místopředseda
Kanín, čp.94, PSČ 289 07
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 25. 7. 2003 - 5. 1. 2005
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Dušan Plaček - předseda
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Vladimír Miksa - místopředseda
Praha 4, Zdiměřická 149/8, PSČ 149 00
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 25. 7. 2003
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Marcela Pochmannová - člen
Poděbrady, Čihákova 404, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
od 26. 1. 2004
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen předstvenstva. Členové představenstva se podepisují tak, že k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 26. 2. 1999 do 26. 1. 2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány každý člen představenstva samostatně (dále je oprávněné osoby). Za společnost se podepisují oprávněné osoby tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 7. 4. 2018
Ing. JOSEF BENEŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 7. 4. 2018
JANA BENEŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 15. 10. 2016
Ing. DALIBOR PETR - člen dozorčí rady
Praha - Křeslice, Heřmánková, PSČ 104 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
Ing. JOSEF BENEŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 15. 8. 2013 do 7. 4. 2018
JANA BENEŠOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Ing. Josef Beneš - předseda dozorčí rady
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 8. 2013
Jana Benešová - člen dozorčí rady
Praha 10 - D.Měcholupy, Za zahradami 409/28, PSČ 109 01
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 11. 9. 2008 do 15. 10. 2016
Ing. Dalibor Petr - člen dozorčí rady
Praha 10, Heřmánková 129, PSČ 104 00
den vzniku členství: 20. 5. 2008
od 18. 4. 2005 do 11. 9. 2008
Dušan Plaček - předseda dozorčí rady
Kanín čp.94, Opolany, PSČ 289 07, okres Nymburk
den vzniku členství: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 5. 1. 2005 - 20. 5. 2008
od 26. 2. 1999 do 18. 4. 2005
Věnceslava Plačková - předseda
Poděbrady, Karla Hampla 424/III, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 5. 1. 2005
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Vlasta Plačková - místopředseda
Poděbrady, Husova 536, PSČ 290 01
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
den vzniku funkce: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
od 26. 2. 1999 do 11. 9. 2008
Stanislava Cepková - člen
Přední Lhota 44, PSČ 290 01 Poděbrady
den vzniku členství: 26. 2. 1999 - 20. 5. 2008
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

30. 9. 2020 | | Petr Kučera | 3 komentáře

Nová omezení: Vnitřní akce 10 lidí, venku 20, sport bez diváků

Vláda od pondělí 5. října vyhlásí nouzový stav a s ním další výrazná omezení s cílem zpomalit šíření epidemie Covid-19. Jde o plošné rozhodnutí bez ohledu na takzvaný semafor.

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 769,17 Kč
ČSOB 2 778,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 778,60 Kč
Expobank CZ 2 780,00 Kč
Česká spořitelna 2 791,00 Kč
Raiffeisenbank 2 822,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 848,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+5
+
-
2.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+1
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

0
+
-
4.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

-7
+
-
5.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

-12
+
-

Články na Heroine.cz

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Druhá vlna je tady. Co to bude znamenat pro rovnost žen a mužů?

Na jaře jsme se ve velké míře stáhli do svých domovů, změnil se způsob, jakým studujeme,...více

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

Novinky v péči o zuby. Zubní pasty bez vody i obaly vstřícnější k přírodě

V péči o zuby stále platí, že čistit je nutné alespoň dvakrát denně. Jinak se ale změnilo...více

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Pojď na trek! Mladá městská generace vyráží do lesů

Cesta lesem, výhledy do krajiny, spaní pod širým nebem, šumění větru. A taky vypnutý telefon...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: SD za pronájem vozidla
Poradna > Daně > Majetkové daně > Silniční daň > SD za pronájem vozidla

Otázka: Dobrý den , chci se zeptat zda jsem povinen platit SD za auto / přípojné vozidlo které bude přihlášené na IČO a budu jej používat pouze k pronájmu fyzickým osobám pro jejich osobní účely nikoliv pro podnikání...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services