KARIPER a.s.
IČO: 25854135

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu16. 3. 2000
Obchodní firma
od 3. 10. 2006

KARIPER a.s.

od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006

KARIPER s.r.o.

Sídlo
od 16. 3. 2000 do 23. 7. 2014
Třinec, Frýdecká 272, PSČ 739 61
IČO
od 16. 3. 2000

25854135

DIČ

CZ25854135

Identifikátor datové schránky:q32epxh
Právní forma
od 3. 10. 2006
Akciová společnost
od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006
Společnost s ručením omezeným
Spisová značka3103 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 31. 10. 2012
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 31. 10. 2012 do 23. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006
- opravy silničních vozidel
od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006
- opravy karosérií
od 16. 3. 2000 do 31. 10. 2012
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Předmět činnosti
od 23. 7. 2014
- Správa vlastního majetku.
Ostatní skutečnosti
od 22. 5. 2017 do 23. 5. 2017
- Rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu obchodní společnost KARIPER a.s. I.Základní kapitál obchodní společnosti KARIPER a.s., se sídlem Frýdecká 272, Staré Město, 739 61 Třinec, identifikační číslo 258 54 135, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložka 3103 (dále jen Společnost) se zvyš uje o částku 100 000 000,-- Kč (slovy: Sto miliónů korun českých), tj. z částky 2 000 000,- Kč (slovy: Dva milióny korun českých) na částku 102 000 000,- Kč (slovy: Sto dva miliónů korun českých) upsáním nových akcií předem určeným zájemcem stávajícím a kcionářem společnosti, a to ve smlouvě o upsání akcií dle § 479 zákona o obchodních korporacích. Upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. II.Základní kapitál Společnosti bude zvýšen upsáním nových akcií v počtu celkem 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Nové akcie budou mít formu cenného papíru na řad. Nové akcie tedy nebudou vydány jako zaknihované cenné papíry. Převoditelnost nově vydaných akcií na jméno bude omezena tak, že k jejich převodu či zastavení se bude vyžadovat předchozí souhlas valné hromady. III. Vzhledem k tomu, že se před rozhodnutím valné hromady o zvýšení základního kapitálu akcionáři vzdali přednostního práva na upsání nových akcií, nebudou nové akcie upisovány s využitím přednostního práva dle § 484 a násl. zákona o obchodních korporací ch. IV. Všechny nové akcie budou nabídnuty k upsání bez veřejné nabídky předem určenému zájemci, kterým je: pan Ing. Ján Moder, nar. 25.01.1958, bytem Bystřice 1241, PSČ 739 95, Česká republika (dále jen Předem určený zájemce), který upíše svým nepeněžitým v kladem 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií Společnosti znějících na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Navrhovaná výše úhrnného emisního kursu akcií činí 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm se t šedesát miliónů korun českých), Navrhovaná výše emisního kursu každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč činí 743,000.000,-- Kč, (slovy: sedm set čtyřicet tři milióny korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou cenné papíry - akcie emitenta MINERFIN, a.s. a emitenta FINITRADING, a.s., jež jsou ve výlučném vlastnictví Předem určeného zájemce - akcionáře Ing. Jána Modera, a to A) Emitent akcií společnost MINERFIN, a.s. se sídlem Námestie Ľudovíta Štúra 2, Bratislava 81102, Slovenská republika, identifikační číslo 31 401 333, 457 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série K č. 5-00459 až 5-00915, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 31, č. emise LP 0000303380/23.10.2003; 284 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série K č. 5-02115 až 5-02398, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 3, č. emise LP 0000303380/23.10.2003; 34 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série K č. 7-00035 až 7-00068, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 38, č. emise LP 0009900227/09.12.1999; 634 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série K č. 7-00799 až 7-01432, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 21, č. emise LP 0009900227/09.12.1999; 28 kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 332,- EUR, série Z č. 6-02751 až 6-02778, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 50, č. emise LP 0009900228/29.09.1997; 80 kusů prioritních akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 3 154,- EUR, série Z č. 8-02801 až 8-02880, jež jsou nahrazeny Hromadnou akcií č. 56, č. emise LP 0009900229/09.12.1999. S akciemi série K emitenta MINERFIN, a.s. nejsou spojena žádná zvláštní práva, akcie série Z jsou prioritní akcie, s nimiž jsou spojena přednostní práva na podíl na zisku dle stanov společnosti MINERFIN, a.s. Od akcií nejsou oddělena či převedena samostat ně převoditelná práva. Převoditelnost akcií je omezena tak, že k jejich převodu se vyžaduje souhlas valné hromady emitenta. Shora uvedené akcie představují podíl na základním kapitálu emitenta a na hlasovacích právech ve výši 25 %, slovy: dvacet pět proce nt. B) Emitent akcií společnost FINITRADING, a.s. se sídlem nám. Svobody 526, Lyžbice, 739 61 Třinec, identifikační číslo 61974692, 13 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč, č. akcií 000035 až 000047, emise 04, datum emise 04.09.2007; 90 kusů kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 500 000,- Kč, č. akcií 000221 až 000310, emise 04, datum emise 04.09.2007. S akciemi emitenta FINITRADING, a.s. nejsou spojena žádná zvláštní práva, rovněž od akcií nejsou oddělena či převedena samostatně převoditelná práva ve smyslu § 281 zákona o obchodních korporacích. Převoditelnost akcií je omezena tak, že k jejich převodu či zastavení se vyžaduje souhlas valné hromady emitenta. Shora uvedené akcie představují podíl na základním kapitálu emitenta a na hlasovacích právech ve výši 12,858%, slovy: dvanáct procent a osm set padesát osm tisícin procenta. (dále jen "Cenné papíry"). Nepeněžitý vklad (Cenné papíry) byl ve smyslu ustanovení § 251 zákona o obchodních korporacích oceněn posudkem znalce znaleckého ústavu E & Y Valuations s.r.o., se sídlem Na Florenci 2116/15, 110 00 Praha 1 Nové Město, IČ: 161 90 581, ze dne 5. květ na 2017, č. posudku 8/37390427/17, který je tímto rozhodnutím určen k ocenění nepeněžitého vkladu. Ocenění nepeněžitého vkladu bylo dle znaleckého posudku provedeno částkou ve výši 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů k orun českých). Za tento nepeněžitý vklad bude Předem určenému zájemci panu Ing. Jánu Moderovi vydáno jako protiplnění 20 ks, slovy: dvacet kusů, kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč na jednu akcii. Výše úhrnného e misního kursu akcií činí 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů korun českých). Emisní kurs každé jedné akcie o jmenovité hodnotě 5,000.000,-- Kč činí 743,000.000,-- Kč, (slovy: sedm set čtyřicet tři milióny korun českých). Rozdíl mezi cenou (oceněním) nepeněžitého vkladu - Cenných papírů určenou na základě shora uvedeného znaleckého posudku a jmenovitou hodnotou akcií, které budou upisovateli vydány za tento nepeněžitý vklad jako protiplnění, tj. částka 14 760 000 000,- K č (slovy: Čtrnáct miliard sedm set šedesát miliónů korun českých), se považuje a určuje tímto rozhodnutím za emisní ážio dle § 249 zákona o obchodních korporacích. V. Předem určený zájemce upíše akcie ve smlouvě o upsání akcií uzavřené se Společností podle § 479 zákona o obchodních korporacích. Smlouva musí mít písemnou formu, podpisy musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 479 zákon a o obchodních korporacích. Návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií bude doručen Předem určenému zájemci představenstvem společnosti v den rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. Lhůta k uzavření smlouvy o upsání akcií se stanoví v délce pěti (5) praco vních dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Předem určenému zájemci. Smlouvu lze uzavřít i v den, kdy bylo o zvýšení základního kapitálu rozhodnuto. Místem upisování akcií je Kulturní dům TRISIA, náměstí Svobody 526, Třinec, II. patro, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hod. Účast notáře zajistí na své náklady Společnost. VI. Předem určený zájemce je povinen vnést svůj nepeněžitý vklad a splnit tak vkladovou povinnost ve lhůtě pěti (5) pracovních dnů ode dne, kdy bude mezi ním a Společností uzavřena smlouva o upsání akcií. Předem určený zájemce vnese svůj nepeněžitý vklad ve shora uvedené lhůtě jeho předáním Společnosti na základě smlouvy o vnesení nepeněžitého vkladu. Návrh smlouvy vypracuje představenstvo Společnosti a doručí jej Předem určenému zájemci při úpisu akcií (uzavření smlouvy o upsání akcií). Upisovatel je pov inen ve výše uvedené lhůtě písemnou smlouvu se Společností uzavřít a nepeněžitý vklad Společnosti předat. Podpisy na smlouvě musí být úředně ověřeny. Předem určený zájemce může splnit vkladovou povinnost i v den, kdy bude uzavřena smlouva o upsání akcií. Místem pro splnění vkladové povinnosti je Kulturní dům TRISIA, náměstí Svobody 526, Třinec, II. patro, v pracovní dny od 9.00 do 16.00 hodin. Vkladová povinnost musí být splněna před podáním návrhu na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejs tříku. VII. Započtení pohledávek Předem určeného zájemce vůči Společnosti proti pohledávce Společnosti vůči Předem určenému zájemci na splacení emisního kursu upsaných akcií v souvislosti s tímto zvýšením základního kapitálu se nepřipouští. IX. Valná hromada schvaluje nepeněžitý vklad Předem určeného zájemce, jak je výše popsán, a schvaluje jeho ocenění (cenu) ve výši 14 860 000 000,- Kč (slovy: Čtrnáct miliard osm set šedesát miliónů korun českých) .
od 23. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2014
- Společnost KARIPER a.s. byla transformována změnou právní formy ze společnosti KARIPER s.r.o. rozhodnutím jediného společníka ze dne 27.09.2006.
Kapitál
od 22. 5. 2017
Základní kapitál 102 000 000 Kč, splaceno 102 000 000 Kč.
od 3. 10. 2006 do 22. 5. 2017
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006
Základní kapitál 100 000 Kč
od 22. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 22. 5. 2017
Převoditelnost akcií společnosti je omezena tak, že k jejich převodu či zastavení je zapotřebí předchozí souhlas valné hromady.
od 22. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno 5 000 000, počet akcií: 20.
od 22. 5. 2017
Převoditelnost akcií společnosti je omezena tak, že k jejich převodu či zastavení je zapotřebí předchozí souhlas valné hromady.
od 3. 10. 2006 do 22. 5. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
Statutární orgán
od 22. 5. 2017
IRENA MODEROVÁ - místopředseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 29. 10. 2015
den vzniku funkce: 22. 5. 2017
od 22. 5. 2017
Ing. JÁN MODER - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 22. 5. 2017
den vzniku funkce: 22. 5. 2017
od 22. 5. 2017 do 22. 5. 2017
JÁN MODER - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 22. 5. 2017
den vzniku funkce: 22. 5. 2017
od 26. 11. 2015 do 22. 5. 2017
IRENA MODEROVÁ - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 29. 10. 2015
den vzniku funkce: 29. 10. 2015
od 26. 11. 2015 do 22. 5. 2017
JIŘÍ MIKULA - místopředseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 29. 10. 2015 - 21. 5. 2017
den vzniku funkce: 29. 10. 2015 - 21. 5. 2017
od 26. 11. 2015 do 22. 5. 2017
Ing. RADEK MALYSZ - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 29. 10. 2015 - 21. 5. 2017
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
JIŘÍ MIKULA - místopředseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
Ing. RADEK MALYSZ - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 7. 11. 2011
od 24. 8. 2013 do 26. 11. 2015
IRENA MODEROVÁ - předseda představenstva
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 30. 11. 2011 do 23. 7. 2014
Ing. Radek Malysz - člen představenstva
Třinec - Lyžbice, Jeřabinová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 7. 11. 2011
od 14. 4. 2008 do 24. 8. 2013
Irena Moderová - předseda představenstva
Bystřice, 1241, PSČ 739 95
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 10. 7. 2007 do 14. 4. 2008
Irena Lipusová - předseda představenstva
Bystřice, 1241, PSČ 739 95
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 10. 7. 2007 do 30. 11. 2011
Bc. Jana Kufová - člen představenstva
Třinec, Lidická 542, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006 - 7. 11. 2011
od 10. 7. 2007 do 23. 7. 2014
Jiří Mikula - místopředseda představenstva
Bystřice, 1171, PSČ 739 95
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 25. 10. 2006 do 10. 7. 2007
Bc. Jana Kufová - místopředseda představenstva
Třinec, Lidická 542, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006
den vzniku funkce: 3. 10. 2006 - 15. 6. 2007
od 3. 10. 2006 do 25. 10. 2006
Bc. Jana Kufová - člen
Třinec, Lidická 542, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006
od 3. 10. 2006 do 10. 7. 2007
Jiří Mikula - předseda
Bystřice, 1171, PSČ 739 95
den vzniku členství: 3. 10. 2006
den vzniku funkce: 3. 10. 2006 - 15. 6. 2007
od 3. 10. 2006 do 10. 7. 2007
Magda Mikulová - člen
Bystřice, 1153, PSČ 739 95
den vzniku členství: 3. 10. 2006 - 15. 6. 2007
od 9. 9. 2004 do 3. 10. 2006
Jiří Mikula - jednatel
Bystřice, č.1171
den vzniku funkce: 16. 3. 2004
od 23. 6. 2004 do 9. 9. 2004
Monika Husová - jednatel
Hrádek, 390
od 16. 3. 2000 do 23. 6. 2004
Monika Golasowská - jednatel
Hrádek, 390
od 16. 3. 2000 do 9. 9. 2004
Jiří Mikula - jednatel
Bystřice, č.1171
od 25. 10. 2006
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná vždy každý člen představenstva samostatně.
od 16. 3. 2000 do 3. 10. 2006
Způsob jednání za společnost: Jednatelé jednají za společnost samostatně a v plném rozsahu.
Prokura
od 10. 7. 2007 do 30. 11. 2011
Ing. Radek Malysz
Třinec - Dolní Líštná, Sosnová 362, PSČ 739 61
od 10. 7. 2007 do 30. 11. 2011
- Prokurista společnosti je oprávněn ke všem právním úkonům, k nimž dochází při provozu podniku, i když se k nim vyžaduje zvláštní plná moc. Prokurista jedná za společnosti samostatně.
Dozorčí rada
od 26. 11. 2015
Mgr. LENKA KLUSOVÁ - předseda dozorčí rady
Třinec - Staré Město, Bezručova, PSČ 739 61
den vzniku členství: 29. 10. 2015
den vzniku funkce: 29. 10. 2015
od 26. 11. 2015
ROMANA MIKULOVÁ - člen dozorčí rady
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 29. 10. 2015
od 26. 11. 2015
PETRA KUFOVÁ - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, B. Němcové, PSČ 739 61
den vzniku členství: 29. 10. 2015
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
Mgr. LENKA KLUSOVÁ - předseda dozorčí rady
Třinec - Staré Město, Bezručova, PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
ROMANA MIKULOVÁ - člen
Bystřice, , PSČ 739 95
den vzniku členství: 3. 10. 2006
od 23. 7. 2014 do 26. 11. 2015
PETRA KUFOVÁ - člen
Třinec - Lyžbice, B. Němcové, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006
od 31. 10. 2012 do 23. 7. 2014
Mgr. Lenka Klusová - předseda dozorčí rady
Třinec - Staré Město, Bezručova, PSČ 739 61
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 10. 7. 2007 do 31. 10. 2012
Mgr. Lenka Boturová - předseda dozorčí rady
Jablunkov, Nádražní 842, PSČ 739 91
den vzniku členství: 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 15. 6. 2007
od 3. 10. 2006 do 10. 7. 2007
Ing. Radek Malysz - předseda
Třinec, Sosnová 362, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006 - 15. 6. 2007
den vzniku funkce: 3. 10. 2006 - 15. 6. 2007
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2014
Romana Mikulová - člen
Bystřice, 1171, PSČ 739 95
den vzniku členství: 3. 10. 2006
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2014
Petra Kufová - člen
Třinec, Kpt. Nálepky 864, PSČ 739 61
den vzniku členství: 3. 10. 2006
Společníci s vkladem
od 9. 9. 2004 do 3. 10. 2006
Jiří Mikula
Bystřice, 1171
Vklad: 100 000 Kč, splaceno 100 %. Obchodní podíl 100 %
od 23. 6. 2004 do 9. 9. 2004
Monika Husová
Hrádek, 390
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 3. 2000 do 23. 6. 2004
Monika Golasowská
Hrádek, 390
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 3. 2000 do 9. 9. 2004
Jiří Mikula
Bystřice, 1171
Vklad: 50 000 Kč, splaceno 100 %.
Akcionáři
od 23. 7. 2014 do 7. 10. 2016
JIŘÍ MIKULA
Bystřice, , PSČ 739 95
od 3. 10. 2006 do 23. 7. 2014
Jiří Mikula
Bystřice, 1171, PSČ 739 95
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 3 komentáře

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

18. 4. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 8 komentářů

Dlouhodobé pravidelné investice: vyplatí se předplácet poplatky na třicet let?

Předplacené poplatky jsou u podílových fondů logicky nižší než ty placené průběžně. Na třicetiletém a delším investičním horizontu s sebou ale přinášejí rizika.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-70
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-106
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-135
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-192
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-222
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 604,00 Kč
Sberbank CZ 2 606,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 644,00 Kč
Komerční banka 2 661,18 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 690,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vlhkost v domě
Poradna > Realitní poradna > Vlhkost v domě

Otázka: Dobrý den Chtěl bych Vás poprosit o radu. Loni v létě jsme koupili s přítelkyní rodinný dům. Dům byl po vyklizení předchozího majitele k nastěhování a tak jsme vymalovali a nastěhovali se. Vybavili jsme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.