Rokycanská nemocnice, a.s.
IČO: 26360900

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu26. 8. 2003
Obchodní firma
od 26. 8. 2003

Rokycanská nemocnice, a.s.

Sídlo
od 26. 8. 2003 do 13. 8. 2014
Rokycany, Voldušská 750, PSČ 337 22
IČO
od 26. 8. 2003

26360900

DIČ

CZ26360900

Identifikátor datové schránky:p3cf3jj
Právní forma
od 26. 8. 2003
Akciová společnost
Spisová značka1071 B, Krajský soud v Plzni
Předmět podnikání
od 13. 8. 2014
- poskytování zdravotních služeb
od 29. 5. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a ž 3 živnostenského zákona
od 29. 5. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 29. 5. 2014
- čištění a praní textilu a oděvů
od 6. 4. 2004
- hostinská činnost
od 6. 4. 2004
- masérské, rekondiční a regenerační služby
od 6. 4. 2004 do 29. 5. 2014
- realitní činnost
od 6. 4. 2004 do 29. 5. 2014
- specializovaný maloobchod
od 6. 4. 2004 do 29. 5. 2014
- výroba potravinářských výrobků
od 6. 4. 2004 do 29. 5. 2014
- praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 26. 8. 2003 do 13. 8. 2014
- provozování nestátního zdravotnického zařízení
Ostatní skutečnosti
od 26. 2. 2015
- Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., při výkonu působnosti valné hromady této společnosti přijal dne 17.12.2014 toto rozhodnutí: Jediný akcionář rozhoduje v působnosti valné hromady v souladu s ust. § 421 odst. 2 písm. b) zákona o obchodních korporacích o zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., upsáním nových akcií a splacením jejich emisního ku rzu peněžitým vkladem jediného akcionáře takto: - základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., ve výši 90.670.000 Kč (slovy: devadesát milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) se zvyšuje o částku 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) na částku 108.670.000 Kč (slovy: je dno sto osm milionů šest set sedmdesát tisíc korun českých) - upisování akcií nad nebo pod částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští - základní kapitál společnosti bude zvýšen upsáním 1.800 (slovy: jednoho tisíce osmi set) kusů nových kmenových akcií vedených na jméno, v zaknihované podobě, o jmenovité hodnotě každé jedné akcie 10.000 Kč (slovy: deset tisíc korun českých) - všechny nové akcie budou nabídnuty k úpisu předem určenému zájemci jedinému akcionáři, tj. Plzeňskému kraji, se sídlem Škroupova 18, 301 00 Plzeň, IČO: 708 90 366 - akcie nebudou upsány na základě veřejné nabídky - předem určený zájemce Plzeňský kraj, jako jediný akcionář společnosti, upíše všechny nové akcie společnosti způsobem dle § 479 zákona o obchodních korporacích, tj. uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností a splatí je peněžitým vkladem ve výši 18. 000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) - peněžitý vklad jediného akcionáře ve výši 18.000.000 Kč (slovy: osmnáct milionů korun českých) je určen na pořízení počítačového tomografu (CT přístroje) nezbytného k provozování zdravotních služeb jako služeb obecného hospodářského zájmu, jejichž posky továním je společnost pověřena - jedinému akcionáři společnosti jako upisovateli je poskytnuta lhůta pro upsání nových akcií v délce 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne přijetí tohoto rozhodnutí, přičemž v této lhůtě uzavře společnost s jediným akcionářem smlouvu o upsání akcií - emisní kurz nově upsaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě a bude splacen do 30 (slovy: třiceti) dnů od dne uzavření smlouvy o upsání akcií, a to na zvláštní účet společnosti č.ú.: 35-0060xxxx vedený u Komerční banky, a.s.
od 13. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 13. 8. 2014 do 5. 10. 2017
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 13. 8. 2014 do 5. 10. 2017
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 12. 10. 2009 do 16. 12. 2009
- Plzeňský kraj jako jediný akcionář společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. při výkonu působnosti valné hromady této společnosti podle § 190 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, v platném znění dne 28.8.2009 přijal rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu: Jediný akcionář rozhodl dne 28. srpna 2009 takto: a) Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. se zvyšuje o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 Obchodního zákoníku. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního k apitálu se nepřipouští. Základní kapitál společnosti Rokycanské nemocnice, a.s. se zvyšuje z částky 83.670.000,-- Kč (slovy osmdesát tři miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých) o částku 7.000.000,-- Kč (slovy sedm miliónů korun českých) na částku 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Základní kapitál společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. po zvýšení činí 90.670.000,-- Kč (slovy devadesát miliónů šest set sedmdesát tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu je posílení vlastního kapitálu, získání finančních prostředků a  zvýšení finanční stability společnosti. b) Společnost bude ke zvýšení základního kapitálu vydávat 700 kusů (slovy sedm set kusů) kmenových akcií znějících na jméno, v zaknihované podobě, se jmenovitou hodnotou 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) každé jedné akcie. Akcie nebudou kótov ány na regulovaném trhu. c) Všechny výše specifikované nově vydané akcie společnosti budou upsány jediným akcionářem, Plzeňským krajem s využitím přednostního práva způsobem dle § 204 odst. 5 Obchodního zákoníku, t.j. uzavřením smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcioná ř se společností Rokycanská nemocnice, a.s. Návrh smlouvy podle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku bude jedinému akcionáři zaslán společností Rokycanská nemocnice, a.s. nejpozději do 30 (třiceti) dnů po zápisu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, jedinému akcionáři jako upisovateli bude poskytnuta lhůta k úpisu akcií v délce 30 (třiceti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude jedinému akcionáři jako upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen návrh smlouvy o  upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo společnosti jedinému akcionáři jako upisovateli předá tak, že jej buď zašle jedinému akcionáři doporučeným dopisem na adresu Plzeňský kraj, Škroupova 1760/18, 301 00 Plzeň, k rukám hejtmanky kraje nebo tento návrh smlouvy osobně doručí jedinému akcionáři proti písemnému potvrzení o jeho převzetí. Místem pro upisování nových akcií je sídlo jediného akcionáře, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Rozhodným dnem pro uplatnění přednostního prá va k úpisu akcií je následující den po doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. d) Emisní kurs všech nově vydaných akcií činí 10.000,-- Kč (slovy deset tisíc korun českých) na jednu akcii. Emisní kurs bude splacen výhradně peněžitým vkladem. e) Upisovatel je povinen v souladu s ust. § 204 odst. 4 obchodního zákoníku splatit emisní kurs upsaných akcií na zvláštní bankovní účet společnosti Rokycanská nemocnice, a.s., č.ú.: 35-60xxxx vedený u Komerční banky a.s. tak, že celý emisní kurs j e povinen splatit nejpozději do třiceti (30) dnů ode dne uzavření smlouvy o úpisu akcií. f) Upisování akcií může začít dříve, než usnesení o zvýšení základního kapitálu bude zapsáno do obchodního rejstříku. Představenstvo společnosti však musí před uzavřením smlouvy o úpisu akcií podat návrh na zápis výše usnesení o zvýšení základního kapitál u do obchodního rejstříku a upsání akcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Bude-li zamítnut návrh na zápis zvýšení základního kap itálu do obchodního rejstříku, je upsání akcií neúčinné.
od 23. 10. 2008 do 19. 11. 2008
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 3.10. 2008 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnoti z původní částky 66.510.000,- Kč, slovy: šedesát šest milionů pět set deset tisíc korun českých, o částku ve výši 17.160.000, - Kč, slovy: sedmnáct milionů jedno sto šedesát tisíc korun českých, na částku celkem 83.670.000,- Kč, slovy: osmdesát tři miliony šest set sedmdesát tisíc korun českých, a to peněžitým vkladem jediného akcionáře - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupov a 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366 ve výši 17.160.000,- Kč. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je vytvoření silného ekonomického subjektu schopného poskytnout dostatečné záruky k plnění všech svých závazků a úkolů, které přešly z příspěvkové o rganizace Nemocnice Rokycany a týkají se řádného a kvalitního poskytování zdravotnické péče, jak směrem k nejširší veřejnosti, tak i k obchodním partnerům obchodní společnosti Rokycanská nemocnice, a.s. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj, se sídlem Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13, IČ: 708 90 366. Lhůta pro upsání nových akcií počne běžet od druhého dne od zápisu usnesení jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským so udem v Plzni a skončí uplynutím třicet kalendářních dnů od zápisu usnesení rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni. Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli či svátek, je poslední den lhůty nejbližší pracovní den. V této lhůtě musí jediný akcionář společnosti uzavřít smlouvu o upsání akcií dle ust. § 204 odst. 5 obch.zák. Způsob a rozsah zvyšování základního kapitálu: úpisem nových akcií peněžitým vkladem v rozsahu 17.160 .000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští.Lhůta pro splacení emisního kurzu: emisní kurz je povinen zaplatit nejpozději do třiceti dnů od uzavření smlouvy o upsání akcií, a to pokud jde o zvýšení kapitálu peněžitým vkladem ve výši 17.160.000,- K č na zvláštní účet obchodní společnosti vedený u Komerční banky, a.s., č.ú.: 35-0060xxxx. Místo pro upisování nových akcií: v sídle jediného akcionáře - Plzeňský kraj, Plzeň, Škroupova 1760/18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovi tá hodnota nových akcií: zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 1716 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie je 10.000,- Kč.
od 14. 3. 2005 do 16. 7. 2005
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 1. 11. 2004 toto rozhodnutí: Zvyšuje se základní kapitál společnosti ve výši 23.850.000,- Kč o částku 42.660.000,- Kč nově na základní kapitál ve výši 66.510.000,- Kč, a to: a) peněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 5.000.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: shromáždění finančních prostředků pro investiční činnost s polečnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií peněžitými vklady v rozsahu 5.000.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splacení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a to na zvláštní účet obchodní společnosti, vedený u peněžného ústavu, Komerční banka, a.s., pobočka Rokycany, č.ú. 35-0060xxxx. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 500 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. b) nepeněžitým vkladem jediného akcionáře Plzeňský kraj, se sídlem Škroupova 18, 306 13 Plzeň, identifikační číslo 708 90 366, ve výši 37.660.000,- Kč. Důvod navrhovaného zvýšení základního kapitálu: jedná se o majetek potřebný k provozní a odborné činnosti obchodní společnosti, nutný pro její další podnikatelskou činnost v souladu s předmětem její činnosti. Závazek ke zvýšení vkladu se zavazuje převzít jediný akcionář - Plzeňský kraj. Lhůta pro upsání nových akcií: Do třiceti dnů ode dne zápisu rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Jediný akcionář je oprávněn začít upisovat nové akcie dříve, a to po podání návrhu na zápis usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchod ního rejstříku. Pokud bude upisováno takto dříve, je upisování akcií vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Způsob a rozsah zvýšení základního kapitálu: Úpisem nových akcií nepeněžitým vkladem - souborem movitých věcí tak, jak jsou popsány ve znaleckém posudku soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, výše ocen ění 37.660.000,- Kč, když nad tuto částku se úpis nepřipouští. Lhůta pro splácení emisního kurzu: Emisní kurz bude splacen předáním souboru movitých věcí v dohodě o předání a převzetí těchto věcí způsobem a ve lhůtě uvedeným. Druh, podoba, forma, počet, jmenovitá hodnota nových akcií: Zaknihované kmenové akcie na jméno v počtu 3.766 kusů, jmenovitá hodnota jedné akcie 10.000,- Kč. Místo pro upisování nových akcií: Sídlo jediného akcionáře - Plzeňský kraj, v Plzni, Škroupova 18, kancelář hejtmana. Předmět nepeněžitého vkladu: Předmět nepeněžitého vkladu tvoří soubor movitých věcí popsaný ve znaleckém posudku Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, a tento znalecký posudek tvoří přílohu tohoto notářského zápisu. Hodnota nepeněžitého vkladu jediného akcionáře Plzeňského kraje je určena celkem na částku 37.660.000,- Kč, a to znaleckým posudkem soudní znalkyně Ing. Jaroslavy Medvědové, č. posudku 322/2003 ze dne 28.11.2003, jmenované pravomocným usnesením Krajského soudu v Plzni.
Kapitál
od 26. 2. 2015
Základní kapitál 108 670 000 Kč
od 16. 12. 2009 do 26. 2. 2015
Základní kapitál 90 670 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 11. 2008 do 16. 12. 2009
Základní kapitál 83 670 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 7. 2005 do 19. 11. 2008
Základní kapitál 66 510 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 8. 2003 do 16. 7. 2005
Základní kapitál 23 850 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno 10 000, počet akcií: 10 867.
od 26. 2. 2015
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 16. 12. 2009 do 26. 2. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 067.
od 16. 12. 2009 do 26. 2. 2015
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 19. 11. 2008 do 16. 12. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 8 367.
od 19. 11. 2008 do 16. 12. 2009
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 16. 7. 2005 do 19. 11. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 651.
od 16. 7. 2005 do 19. 11. 2008
Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 6. 4. 2004 do 16. 7. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 385.
od 6. 4. 2004 do 16. 7. 2005
zaknihované Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
od 26. 8. 2003 do 6. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 385.
od 26. 8. 2003 do 6. 4. 2004
v listinné podobě, zaknihované Akcie jsou omezeně převoditelné, a to po předchozím souhlasu valné hromady.
Statutární orgán
od 4. 1. 2018
Ing. JIŘÍ VEVERKA - předseda představenstva
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, Albrechtická, PSČ 794 01
den vzniku členství: 1. 12. 2017
den vzniku funkce: 1. 12. 2017
od 5. 10. 2017
Mgr. JAROSLAV ŠÍMA, MBA - místopředseda představenstva
Boršov nad Vltavou - Jamné, , PSČ 370 01
den vzniku členství: 20. 6. 2017
den vzniku funkce: 13. 7. 2017
od 5. 10. 2017
Ing. MAREK KÝHOS, MBA - člen představenstva
Plzeň - Severní Předměstí, Brněnská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 16. 5. 2017
od 5. 10. 2017
MUDr. ALAN SUTNAR, Ph.D. - člen představenstva
Plzeň - Skvrňany, Lábkova, PSČ 318 00
den vzniku členství: 16. 5. 2017
od 5. 10. 2017
Ing. MICHAL FILAŘ - člen představenstva
Plzeň - Bolevec, Rabštejnská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 1. 9. 2017
od 1. 4. 2016 do 5. 10. 2017
VÁCLAV KOČÍ - místopředseda představenstva
Rokycany - Plzeňské Předměstí, K Lesu, PSČ 337 01
den vzniku členství: 27. 1. 2016 - 15. 5. 2017
den vzniku funkce: 24. 2. 2016 - 15. 5. 2017
od 16. 5. 2015 do 4. 1. 2018
MUDr. HANA PERKOVÁ, MBA - předseda představenstva
Rokycany - Nové Město, Pod Ohradou, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 9. 2014 - 30. 11. 2017
den vzniku funkce: 1. 9. 2014 - 30. 11. 2017
od 13. 8. 2014 do 16. 5. 2015
MUDr. HANA PERKOVÁ - předseda představenstva
Rokycany - Nové Město, Pod Ohradou, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 1. 9. 2014
den vzniku funkce: 17. 9. 2009 - 1. 9. 2014
od 13. 8. 2014 do 1. 4. 2016
Mgr. JOSEF BAUM - člen představenstva
Mýto, Pražská, PSČ 338 05
den vzniku členství: 27. 1. 2011 - 27. 1. 2016
od 13. 8. 2014 do 5. 10. 2017
Mgr. JAN KARÁSEK - člen představenstva
Přeštice, Na Chmelnicích, PSČ 334 01
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 15. 5. 2017
od 29. 5. 2014 do 13. 8. 2014
Mgr. JAN KARÁSEK - člen představenstva
Přeštice, Na Chmelnicích, PSČ 334 01
den vzniku členství: 17. 2. 2014
od 3. 3. 2011 do 13. 8. 2014
Mgr. Josef Baum - člen představenstva
Mýto, Pražská, PSČ 338 05
den vzniku členství: 27. 1. 2011
od 25. 9. 2009 do 3. 3. 2011
František Bláha - člen představenstva
Stupno, 19, PSČ 338 24
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 27. 1. 2011
od 25. 9. 2009 do 29. 5. 2014
MUDr. František Jirava - místopředseda představenstva
Holoubkov, 159, PSČ 338 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 17. 9. 2009 - 17. 2. 2014
od 25. 9. 2009 do 13. 8. 2014
MUDr. Hana Perková - předseda představenstva
Rokycany - Nové Město, Pod Ohradou 70, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009
den vzniku funkce: 17. 9. 2009
od 18. 7. 2007 do 25. 9. 2009
Ing. František Janeček - člen představenstva
Plzeň, K starým valům 17, PSČ 326 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 31. 8. 2009
od 5. 6. 2006 do 18. 7. 2007
Ing. Vladimír Gabriel - člen představenstva
Plzeň 2 - Slovany - Koterov, Pod Kopcem 605/4, PSČ 326 00
den vzniku členství: 16. 9. 2003 - 26. 6. 2007
od 6. 4. 2004 do 5. 6. 2006
Ing. Vladimír Gabriel - člen představenstva
Plzeň, Vrchlického 1578/4, PSČ 301 00
den vzniku členství: 16. 9. 2003
od 26. 8. 2003 do 6. 4. 2004
Ing. Miroslav Duchek - člen představenstva
Plzeň, Sokolovská 124, PSČ 323 15
den vzniku členství: 26. 8. 2003 - 15. 9. 2003
od 5. 10. 2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy dva členové představenstva společně.
od 13. 8. 2014 do 5. 10. 2017
Společnost zastupuje představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva samostatně nebo místopředseda společně s dalším členem představenstva.
od 25. 9. 2009 do 13. 8. 2014
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva.
od 6. 4. 2004 do 25. 9. 2009
Způsob jednání: Společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. Podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva.
od 26. 8. 2003 do 6. 4. 2004
Způsob jednání: a) Zastupování - společnost zastupuje představenstvo, a to jeden člen představenstva samostatně. b) Podepisování - podepisování se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis osoby oprávněné společnost zastupovat.
Dozorčí rada
od 5. 10. 2017
VÁCLAV ŠLAJS - předseda dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Tachovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 23. 5. 2017
den vzniku funkce: 13. 6. 2017
od 5. 10. 2017
Mgr. JAN ŠAŠEK - člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Raisova, PSČ 337 01
den vzniku členství: 23. 5. 2017
od 16. 5. 2015
FRANTIŠEK KUNEŠ - člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Nad Kalvárií, PSČ 337 01
den vzniku členství: 16. 12. 2014
od 13. 8. 2014 do 16. 5. 2015
ANNA BAUEROVÁ - člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Bezručova, PSČ 337 01
den vzniku členství: 18. 11. 2009 - 18. 11. 2014
od 29. 5. 2014 do 5. 10. 2017
JITKA HEJLOVÁ - předseda dozorčí rady
Hrádek, Družstevní, PSČ 338 42
den vzniku členství: 17. 2. 2014 - 15. 5. 2017
den vzniku funkce: 24. 4. 2014 - 15. 5. 2017
od 30. 4. 2013 do 29. 5. 2014
VÁCLAV GRŰNER - předseda dozorčí rady
Žihle, , PSČ 331 65
den vzniku členství: 19. 2. 2013 - 17. 2. 2014
den vzniku funkce: 26. 3. 2013 - 17. 2. 2014
od 30. 4. 2013 do 5. 10. 2017
JAROMÍR DROZD - člen dozorčí rady
Plzeň - Bolevec, Krašovská, PSČ 323 00
den vzniku členství: 19. 2. 2013 - 22. 5. 2017
od 26. 9. 2011 do 30. 4. 2013
Antonín Přikryl - člen dozorčí rady
Rokycany, Roháčova, PSČ 337 01
den vzniku členství: 25. 8. 2011 - 18. 2. 2013
od 16. 12. 2009 do 26. 9. 2011
Pavel Behenský - člen dozorčí rady
Holoubkov, 156, PSČ 338 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 25. 8. 2011
od 16. 12. 2009 do 30. 4. 2013
Doc. Ing. Jaroslav Tuček, CSc. - předseda dozorčí rady
Rokycany, Pražská 612, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 18. 2. 2013
den vzniku funkce: 2. 4. 2009 - 18. 2. 2013
od 16. 12. 2009 do 13. 8. 2014
Anna Bauerová - člen dozorčí rady
Rokycany - Nové Město, Bezručova 395, PSČ 337 01
den vzniku členství: 18. 11. 2009
od 27. 2. 2009 do 25. 9. 2009
František Bláha - člen dozorčí rady
Břasy, Stupno 19, PSČ 338 24
den vzniku členství: 1. 1. 2009 - 31. 8. 2009
od 27. 2. 2009 do 16. 12. 2009
Doc. Ing. Jaroslav Tuček, CSc. - člen dozorčí rady
Rokycany, Pražská 612, PSČ 337 01
den vzniku členství: 1. 1. 2009
od 5. 6. 2006 do 27. 2. 2009
Ing. Miroslav Jaroš - předseda dozorčí rady
Radnice, Zámostí 175, PSČ 338 28
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 31. 12. 2008
den vzniku funkce: 14. 11. 2005 - 31. 12. 2008
od 16. 7. 2005 do 5. 6. 2006
Ing. Miroslav Jaroš - člen dozorčí rady
Radnice, Zámostí 175, PSČ 338 28
den vzniku členství: 18. 1. 2005
od 16. 7. 2005 do 27. 2. 2009
Prof. MUDr. Karel Novák, Dr. Sc. - člen dozorčí rady
Rokycany, Žižkova 748/III., PSČ 337 01
den vzniku členství: 18. 1. 2005 - 31. 12. 2008
od 16. 7. 2005 do 16. 12. 2009
MUDr. Josef Perk - člen dozorčí rady
Rokycany, Pod Ohradou 70/02, PSČ 337 01
den vzniku členství: 6. 10. 2004 - 18. 11. 2009
od 26. 8. 2003 do 16. 7. 2005
Prof. MUDr. Karel Novák, Dr.Sc. - člen
Rokycany, Žižkova 748/III., PSČ 337 01
den vzniku členství: 26. 8. 2003 - 26. 11. 2004
od 26. 8. 2003 do 16. 7. 2005
Stanislav Rampas - člen
Rokycany, Ejpovice 61, PSČ 337 01
den vzniku členství: 26. 8. 2003 - 26. 11. 2004
od 26. 8. 2003 do 16. 7. 2005
MUDr. Josef Perk - člen
Rokycany, Pod Ohradou 70/02, PSČ 337 01
den vzniku členství: 26. 8. 2003 - 6. 10. 2004
Akcionáři
od 13. 8. 2014
Plzeňský kraj, IČO: 70890366
Plzeň - Jižní Předměstí, Škroupova, PSČ 301 00
od 26. 8. 2003 do 13. 8. 2014
Plzeňský kraj, IČO: 70890366
Plzeň, Škroupova 18, PSČ 306 13
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Teb vozům pomohl projít emisními testy. Když to praskolo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 7 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

16. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 11 komentářů

Očima expertů: Ekonomika frčí. Kdy šlápneme Západu na patu?

Dokážeme přetavit aktuální úspěchy našeho hospodářství v dlouhodobý růst životní úrovně? A jak ještě víc dupnout na plyn a dohnat vyspělejší evropské státy?

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

16. 3. 2018 | FINMARKET | Radim Zelený

Totální hypotéka. Marketingový trik, nebo skutečné výhody?

Totální hypotéka je produkt portálu Hypotecnikalkulacka.cz. S tímto předhypotečním úvěrem můžete získat neomezenou částku a mít v kapse peníze už před nalezením té pravé nemovitosti. Líp tak můžete čelit prodejci nebo realitnímu makléři, který vám nutí zcela zaručeně nejvýhodnější hypotéku od banky, se kterou spolupracuje, nebo svého známého poradce.

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

15. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Porod na dohled: jaké formality vyřídit před ním, jaké těsně po něm

Během příprav na narození potomka byste neměli opomenout několik úředních povinností. Pro nastávající rodiče shrnujeme administrativu, kterou bude třeba obstarat.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+343
+
-
2.Stanislav Bernard

Stanislav Bernard

- podnikatel, politik a pivovarník

+140
+
-
3.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+85
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-156
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-201
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 075 143 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 619,00 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 617,20 Kč
Oberbank 2 636,00 Kč
Česká spořitelna 2 661,00 Kč
ČSOB 2 654,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přesčasy v třísměnném provozu
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Přesčasy v třísměnném provozu

Otázka: Dobrý den, na dotaz viz. níže mně bylo odpovězeno také viz. níže. Zákoník práce jsem četl několikrát. Vím kde ho najít a co v něm hledat. Bohužel výklad zákona se občas chápe trochu jinak. Můžete mi...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.