Kempton Finance a.s.
IČO: 26423529

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu2. 1. 2001
Obchodní firma
od 27. 11. 2006

Kempton Finance a.s.

od 2. 1. 2001 do 27. 11. 2006

Kempton Finance, a.s.

Sídlo
od 10. 10. 2007 do 26. 9. 2016
Praha 5, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00
od 15. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Praha 5, Na Hřebenkách 1196/21, PSČ 150 00
od 2. 1. 2001 do 15. 12. 2004
Praha 3, Táboritská 1000/23, PSČ 130 87
IČO
od 2. 1. 2001

26423529

Identifikátor datové schránky:cwtergb
Právní forma
od 2. 1. 2001
Akciová společnost
Spisová značka6959 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 4. 1. 2010
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 4. 2002 do 4. 1. 2010
- realitní činnost
od 2. 1. 2001
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb spojených s pronájmem
Ostatní skutečnosti
od 13. 5. 2013 do 30. 7. 2013
- Mimořádná valná hromada společnosti dne 5. 4. 2013 rozhodla o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), tedy z dosavadní výše 8.445.000,- Kč (osm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) na novou výši 53.445.000,- Kč (padesát tři milionů čtyř i sta čtyřicet pět tisíc korun českých), a to úpisem nových akcií bez veřejné nabídky na úpis akcií. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští; b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií, a to jednoho kusu nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); c) Vzhledem ke skutečnosti, že emisní kurz nově upisované akcie bude splácen výhradně nepeněžitým vkladem, nemají stávající akcionáři přednostní právo na úpis nových akcií; d) Úpis jednoho kusu nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých) bude nabídnut předem určenému zájemci - Ing. Raduši Řezníčkové, dat. nar. 14.05.1957, bytem Nad Výšinkou 3218/ 11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, která emisní kurs upisované akcie splatí v celém rozsahu dále popsaným nepeněžitým vkladem; e) Emisní kurs nově upisované akcie se rovná její jmenovité hodnotě a činí 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých); f) Předmětem nepeněžitého vkladu jsou: - bytová jednotka č. 3218/1, umístěná v budově č.p. 3218 na parcele č. 3666/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 5246/6867, - bytová jednotka č. 3218/2, umístěná v budově č.p. 3218 na parcele č. 3666/3, spolu se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu o velikosti 1621/6867, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 8624 pro obec Praha, k.ú. Smíchov, vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, a - pozemek parc. č. 3666/3 zapsaný na listu vlastnictví č. 8623 pro obec Praha, k.ú. Smíchov vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, Katastrální pracoviště Praha, které jsou blíže popsány ve znaleckém posudku č. 3825-045/13, zpracovaném Ing. Janem Benešem, znalcem pro základní obor ekonomika, pro odvětví ceny a odhady nemovitostí, IČ: 673 81 235, se sídlem Za Strahovem 41, Praha 6, PSČ 169 00, který byl pro tento ú čel jmenován usnesením Městského soudu v Praze ze dne ze dne 12. března 2013 č.j. 2 Nc 4749/2013-6, které nabylo právní moci dne 15. března 2013, kterým byla hodnota předmětu nepeněžitého vkladu stanovena na částku ve výši 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět mi lionů korun českých); g) Za takto popsaný nepeněžitý vklad v hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet pět milionů korun českých), bude společností předem určenému zájemci vydán jeden kus nové kmenové, listinné akcie ve formě na majitele o jmenovité hodnotě 45.000.000,- Kč (čtyřicet p ět milionů korun českých); h) Předem určený zájemce upíše akcie na základě písemné smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat náležitosti dle § 205 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku. Podpisy na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Lhůta pro úpis akcií bude činit 14 (čtrnáct) dnů a počíná běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií představenstvem Společnosti předem určenému zájemci. Počátek běhu lhůty k upisování akcií bude předem určenému zájemci oznámen doručením návrhu na uzavř ení smlouvy o upsání akcií, který je představenstvo Společnosti povinno odeslat upisovateli do tří dnů ode dne, kdy nabude právní moci usnesení příslušného soudu o zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu; i) Místo pro úpis akcií, tj. místo kde bude uzavřena smlouva o upsání akcií, je sídlo Společnosti na adrese Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00; j) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu jím upsaných akcií ve lhůtě do 7 dnů (sedmi) ode dne úpisu akcií, tj. ode dne uzavření Smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku tak, že určený zájemce předá Společnosti v jejím s ídle na adrese Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00 (místo splacení nepeněžitého vkladu), písemné prohlášení o vkladu popsaného nepeněžitého vkladu do základního kapitálu společnosti, spolu s předáním nepeněžitého vkladu společnosti.
od 4. 1. 2010 do 9. 3. 2010
- Mimořádná valná hromada obchodní společnosti Kempton Finance a.s., IČ 26423529, která se konala dne 11. 12. 2009 přijala toto rozhodnutí: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu obchodní společnosti Kempton Finance a.s., IČ 264 23 529, se sídlem Nad Výšinkou 3218/11, Praha 5, Smíchov, PSČ 150 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 6959 (dále jen "Společnost") z původní výše 1.000.000,- Kč (slovy: jeden milion korun českých) o částku ve výši 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Upisování nad částku 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých) se nepřipouští. Celková výše základního kapitálu Společnosti po jeho zvýšení bude činit 8.445.000,- Kč (slovy: osm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti vložením předmětných nemovitostí (uvedených níže) je, že se jedná o nemovitosti, které Společnost využije v rámci své podnikatelské činnosti (pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování j iných než základních služeb spojených s pronájmem a realitní činnost) a jejich vložením do základního kapitálu Společnosti dojde k rozvinutí činnosti Společnosti. Vlastníkem veškerých níže uvedených nemovitostí je pan Stanislav Ron, r.č. xxxx, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upisováním nových akcií Společnosti, a to o částku ve výši 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). V souvislosti se zvýšením základního kapitálu Společnosti Nepeněžitým vkladem (viz níže) budou vydány následující nové akcie Společnosti: 7 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000.000,- Kč (slovy: jeden m ilion korun českých); 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých); 4 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 10.000 ,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých); 5 ks kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé z nich ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Emisní kurs jednotlivých akcií odpovídá jejich jmenovité hodnotě. Nově vydávané akcie Společnosti nebudou kótované. Níže uvedenému předem určenému zájemci o upsání akcií bude poskytnuta lhůta k upsání akcií v délce 14 (čtrnácti) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro upsání akcií je sídlo Společnosti (Praha 5, Smíchov, Nad Výšinkou 3218/1 1, PSČ 150 00). Emisní kurs nově vydávaných akcií upisovaných níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií bude činit 7.445.000,- Kč (slovy: sedm milionů čtyři sta čtyřicet pět tisíc korun českých). Emisní kurs se tak bude rovnat jmenovité hodnotě nově vydaných a kcií. Předmětem vkladu vkládaným níže uvedeným předem určeným zájemcem o upsání akcií (dále jen "Nepeněžitý vklad") jsou následující nemovitosti (včetně všech jejich součástí a příslušenství) zapsané v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Libere cký kraj, Katastrálním pracovištěm Semily na LV č. 392 pro obec Klokočí, katastrální území Klokočí u Turnova: budova bez čp/če, zemědělská stavba, postavená na pozemcích parc. č. St. 320/1 a St. 320/2, budova bez čp/če, jiná stavba, postavená na pozemcích parc. č. St. 344/1 a St. 344/2, pozemek parc. č. St. 319, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. St. 320/2, zastavěná plocha a nádvoří, pozemek parc. č. 71/7, ostatní plocha, pozemek parc. č. 72/2, orná půda, pozemek parc. č. 81/1, orná půda, pozem ek parc. č. 81/6, ostatní plocha, pozemek parc. č. 81/8, orná půda, pozemek parc. č. 95/1, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 95/3, ovocný sad, pozemek parc. č. 105/2, trvalý travní porost, pozemek parc. č. 220/2, lesní pozemek, pozemek parc. č. 220/3 , lesní pozemek a pozemek parc. č. 223/2, lesní pozemek. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckým posudkem č. 3175-185/2009 ze dne 11.11.2009 vypracovaným znalcem Ing. Janem Kontou, bytem U Zdravotního ústavu 1856/3, Praha 10, PSČ 100 00, který byl pro účely jeho vypracování ustanoven usnesením Městského soudu v P raze ze dne 12.10.2009, č.j. 2 Nc 4992/2009-6, které nabylo právní moci dne 23.10.2009. Představenstvo předložilo valné hromadě písemnou zprávu, ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií Nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. Předložená zpráva je přílohou číslo 5 tohoto notářského zápisu. Valná hromada schvaluje, aby všechny výše uvedené nově vydávané akcie Společnosti byly upsány předem vybraným zájemcem, a to panem Stanislavem Ronem, r.č. xxxx, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00, který je výlučným vlastníkem N epeněžitého vkladu. Společnost má dva akcionáře, a to pana Stanislava Rona, r.č. xxxx a paní Ing. Raduši Řezníčkovou, r.č. xxxx. Akcionáři společnosti jsou manželi a jednají spolu ve shodě. Na žádného z akcionářů Společnosti se proto v souladu s ustanovením § 1 86c odst. 4 obchodního zákoníku nevztahuje zákaz výkonu hlasovacího práva uvedený v ustanoveních § 186c odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku a § 186c odst. 3 obchodního zákoníku. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určenému zájemci panu Stanislavu Ronovi, r.č. xxxx, bytem Taškentská 1415/4, Praha 10, Vršovice, PSČ 101 00 bez zbytečného odkladu spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Pravidla postupu pro uzavření smlouvy o upsání akcií: a) Lhůta pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen představenstvem Společnosti předem určen ému zájemci spolu s oznámením, že bylo zapsáno rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; b) Předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované (tzn. z jeho strany podepsané) smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem Společnosti) do výše uvedeného sídla Společnosti; c) Předem určený zájemce je povinen akceptovanou smlouvu o upsání akcií doručit Společnosti nejpozději do 14 (čtrnácti) dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií k jeho rukám. Předem určený zájemce je povinen splatit emisní kurs všech upsaných akcií nejpozději do 15 (patnácti) dnů od doručení akceptované smlouvy o upsání akcií Společnosti.
Kapitál
od 30. 7. 2013
Základní kapitál 53 445 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 3. 2010 do 30. 7. 2013
Základní kapitál 8 445 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 1. 2001 do 9. 3. 2010
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 7. 2013
Kmenové akcie na majitele 45 000 000, počet akcií: 1.
od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 7.
od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 14.
od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 10 000, počet akcií: 4.
od 13. 5. 2013
Kmenové akcie na majitele 1 000, počet akcií: 5.
od 9. 3. 2010 do 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 7.
od 9. 3. 2010 do 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 14.
od 9. 3. 2010 do 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 4.
od 9. 3. 2010 do 13. 5. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5.
od 10. 10. 2007 do 9. 3. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 25. 9. 2001 do 10. 10. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 25. 9. 2001 do 10. 10. 2007
vydané v listinné podobě
od 2. 1. 2001 do 25. 9. 2001
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 2. 1. 2001 do 25. 9. 2001
vydané v listinné podobě základní jmění splaceno : Lenka Říhová - splaceno 500000,- Kč Lenka Straková-splaceno 500000,- Kč
Statutární orgán
od 29. 9. 2016
STANISLAV RON - statutární ředitel
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
od 14. 10. 2015 do 29. 9. 2016
STANISLAV RON - statutární ředitel
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
od 11. 11. 2013 do 14. 10. 2015
STANISLAV RON - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 25. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 13. 5. 2013 do 11. 11. 2013
STANISLAV RON - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012
den vzniku funkce: 25. 9. 2012
od 13. 5. 2013 do 14. 10. 2015
EVA KOTKOVÁ - člen představenstva
Praha - Veleslavín, Krásného, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 13. 5. 2013 do 14. 10. 2015
RADUŠE ŘEZNÍČKOVÁ - člen představenstva
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Eva Kotková - člen
Praha 6, Krásného 337/1, PSČ 162 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Stanislav Ron - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
den vzniku funkce: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Ing. Raduše Řezníčková - člen představenstva
Praha 5 - Smíchov, Nad Výšinkou 3218/11, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 15. 12. 2004 do 27. 11. 2006
Stanislav Ron - člen
Praha 10, Taškentská 1415, PSČ 101 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 9. 11. 2006
od 15. 12. 2004 do 27. 11. 2006
Ing. Raduše Řezníčková - člen
Praha 5, Na Hřebenkách 1196/21, PSČ 150 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 9. 11. 2006
od 15. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Eva Kotková - člen
Praha 6, Krásného 337/1, PSČ 162 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 10. 9. 2007
od 31. 8. 2004 do 15. 12. 2004
Ing. Vít Kec - předseda
Praha 4, Emilie Hyblerové 532, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2001
od 25. 9. 2001 do 5. 4. 2002
Hana Hejnicová - člen
Praha 10, Rezlerova 278, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2001 - 27. 11. 2001
od 25. 9. 2001 do 5. 4. 2002
Kateřina Smítalová - člen
Praha 8, Famfulíkova 1142, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2001 - 27. 11. 2001
od 25. 9. 2001 do 31. 8. 2004
Vít Kec - předseda
Praha 4, Emilie Hyblerové 532, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 9. 5. 2001
od 2. 1. 2001 do 25. 9. 2001
Lenka Říhová - předseda
Protivín, Sportovní 727, PSČ 398 11
od 2. 1. 2001 do 25. 9. 2001
Vendula Petrželková - člen
Vsetín, Jiráskova 1817, PSČ 755 01
od 2. 1. 2001 do 25. 9. 2001
Lenka Straková - člen
Brandýs nad Labem, Lipová 1498, PSČ 250 01
od 14. 10. 2015
Za společnost jedná navenek statutární ředitel.
od 15. 12. 2004 do 14. 10. 2015
Za společnost jedná navenek kterýkoliv člen představenstva.
od 5. 4. 2002 do 15. 12. 2004
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo, a to samostatně jeho předseda nebo kterákoliv jiná osoba, která k tomu byla předsedou představenst- va písemně zmocněna. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě společnosti připojí své jméno a podpis osoby výše uvedené.
od 2. 1. 2001 do 5. 4. 2002
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti každý z členů představenstva samostatně.Podepisování za společnost se děje tak, že některý z členů představenstva připojí svůj podpis k nadepsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti.
Správní rada
od 29. 9. 2016
STANISLAV RON - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
od 29. 9. 2016
Ing. RADUŠE ŘEZNÍČKOVÁ - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
od 29. 9. 2016
MILADA ŘEZNÍČKOVÁ - člen správní rady
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
od 14. 10. 2015 do 29. 9. 2016
STANISLAV RON - předseda správní rady
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 19. 8. 2015
od 14. 10. 2015 do 29. 9. 2016
Ing. RADUŠE ŘEZNÍČKOVÁ - člen správní rady
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
od 14. 10. 2015 do 29. 9. 2016
MILADA ŘEZNÍČKOVÁ - člen správní rady
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 19. 8. 2015
Dozorčí rada
od 17. 4. 2015 do 14. 10. 2015
ANNA RONOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Vinohrady, Sázavská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 29. 11. 2013 do 17. 4. 2015
ANNA RONOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Krkonošská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012
od 13. 5. 2013 do 29. 11. 2013
ANNA RONOVÁ - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Slovinská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012
od 13. 5. 2013 do 14. 10. 2015
MILADA ŘEZNÍČKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
den vzniku funkce: 24. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 13. 5. 2013 do 14. 10. 2015
RADOŠ ŘEZNÍČEK - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Nad Výšinkou, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2012 - 19. 8. 2015
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Milan Šotek - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Neustupného 1833/20, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
den vzniku funkce: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Stanislav Ron - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 10. 10. 2007 do 13. 5. 2013
Anna Ronová - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Taškentská 1415/4, PSČ 101 00
den vzniku členství: 10. 9. 2007 - 10. 9. 2012
od 15. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Ing. Vít Kec - člen
Praha 4, Emilie Hyblerové 532, PSČ 149 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 10. 9. 2007
od 15. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Stanislav Ron - člen
Praha 10, Taškentská 1415, PSČ 101 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 10. 9. 2007
od 15. 12. 2004 do 10. 10. 2007
Anna Ronová - člen
Praha 10, Taškentská 1415, PSČ 101 00
den vzniku členství: 4. 8. 2004 - 10. 9. 2007
od 31. 8. 2004 do 15. 12. 2004
Kateřina Hatiarová - člen
Praha 4 - Libuš, Jirčanská 742/20, PSČ 142 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2001
od 5. 4. 2002 do 31. 8. 2004
Kateřina Smítalová - člen
Praha 8, Famfulíkova 1142, PSČ 182 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2001
od 5. 4. 2002 do 15. 12. 2004
Martin Kec - předseda
Praha 4, Emilie Hyblerové 532, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2001
od 5. 4. 2002 do 15. 12. 2004
Hana Hejnicová - člen
Praha 10, Rezlerova 278, PSČ 100 00
den vzniku funkce: 27. 11. 2001
od 2. 1. 2001 do 5. 4. 2002
Martin Hospodár - předseda
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 2. 1. 2001 do 5. 4. 2002
Hana Hospodárová - člen
Košice, Šafárikova 9, Slovenská republika
od 2. 1. 2001 do 5. 4. 2002
Valéria Janusová - člen
Košice, Murdoňova 25, Slovenská republika
Akcionáři
od 27. 11. 2006 do 10. 10. 2007
Eva Kotková
Praha 6, Krásného 337/1, PSČ 162 00
od 15. 12. 2004 do 27. 11. 2006
Stanislav Ron
Praha 10, Taškentská 1415, PSČ 101 00
od 31. 8. 2004 do 15. 12. 2004
Ing. Petr Pakosta
Praha 2 - Vinohrady, Na Švihance 1527/9, PSČ 120 00
od 25. 9. 2001 do 31. 8. 2004
Králodvorské železárny, a.s., IČO: 14803828
Králův Dvůr,
Hodnocení firmy
+42
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

25. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Po rozvodu. Kdy musíte platit výživné bývalému manželovi

Po rozvodu se nemusí platit alimenty jen dětem. Za určitých okolností je potřeba přispívat i exmanželovi.

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

25. 4. 2018 | Co se děje | Monika Hájková

Spotřebitel a ochrana osobních údajů. Co přinese GDPR?

Na účinnost unijního nařízení GDPR se chystají především firmy a podnikatelé. Co ale nařízení o ochraně osobních údajů znamená pro ty, kteří mají být chránění, tedy pro zákazníky? Poradíme.

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

24. 4. 2018 | Jak na to | Monika Hájková

Máte po svatbě? Kde všude hlásit změnu příjmení

Jakmile vlezete do chomoutu, věci se změní. Přinejmenším příjmení. Komu to hlásit a jaké termíny si pohlídat? Poradíme.

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

24. 4. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Dluhy na nájmu: jak rostou. Přehled a kalkulačka úroků

Když nájemník neplatí, nehrozí mu jen výpověď z bytu, naskakuje taky úrok z prodlení. Spočítá vám ho naše kalkulačka. Přečtěte si podrobnosti. I o tom, co už si pronajímatel účtovat nesmí.

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

23. 4. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled pro sociálku a zdravotní pojišťovnu na poslední chvíli. Jak na to

Na podání přehledu o příjmech a výdajích za rok 2017 zdravotní pojišťovně a okresní správě sociálního zabezpečení zbývá většině podnikatelů už jen pár dní. Připomínáme vše důležité a nabízíme čerstvé formuláře i kalkulačku.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-108
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-138
+
-
3.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-144
+
-
4.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-219
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-300
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 290 561 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 547,00 Kč
Czech Exchange 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
Sberbank CZ 2 614,00 Kč
MONETA Money Bank 2 620,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Česká spořitelna 2 663,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 672,21 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 700,80 Kč
Raiffeisenbank 2 704,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Mateřská při dálkovém studiu VŠ
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > Mateřská při dálkovém studiu VŠ

Otázka: Dobrý den, letos maturuji je mi 19 let. A chystám se nastoupit do zaměstnání a zároveň začít dálkově studovat VŠ. Chtěli bychom se během roku s přítelem pokusit o miminko. Zajímá nás však, zda-li mám...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.