Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Invest Prima Service a.s.
IČO: 26452341 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu21. 5. 2001
Datum zániku23. 9. 2014
StavVymazáno
Obchodní firma
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014

Invest Prima Service a.s.

Sídlo
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00
IČO
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014

26452341

DIČ

CZ26452341

Právní forma
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Akciová společnost
Spisová značka7204 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
- realitní činnost
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
- správa a údržba nemovitostí
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
- reklamní činnost a marketing
Ostatní skutečnosti
od 23. 9. 2014 do 23. 9. 2014
- Vymazává se společnost Invest Prima Service a.s., IČ: 26452341, se sídlem Úvalská 669, 100 00 Praha 10, z obchodního rejstříku. Společnost Invest Prima Service a.s., IČ: 26452341, se sídlem Úvalská 669, 100 00 Praha 10 zanikla s převodem jmění na společní ka pana Vladimíra Přibyla, r.č.: xxxx, IČ: 10173889, bytem a sídlem Čerčanská 622/16, 140 00 Praha 4, dle zákona č. 125/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, ve znění pozdějších předpisů.
od 26. 2. 2008 do 14. 3. 2008
- Valná hromada společnosti Invest Prima Service a.s. rozhodla dne 22.2.2008 formou notářského zápisu o zvýšení základního kapitálu společnosti upsáním nových akcií dle § 203 a násl. obchodního zákoníku, a to následujícím nepeněžitým vkladem: rozestavěná bu dova (jiná st.) na pozemku parc. č. 2723/3, zapsaná v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro hlavní město Prahu, katastrální pracoviště Praha, pro katastrální území Braník, obec Praha, na listu vlastnictví č. 4099. Ve znaleckém posudku ze dn e 26.1.2008, č. 2901-05/2008, vyhotoveném znalcem panem Ing. Ladislavem Kubíkem, dat. nar. 15.5.1955, bytem Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda, jmenovaným usnesením Městského soudu v Praze ze dne 26.11.2007, č.j.: 2 Nc 6226/2007-5, které nabylo prá vní moci dne 28.11.2007, byla hodnota předmětné rozestavěné budovy stanovena na 78.800.000,- Kč (slovy: Sedmdesátosmmilionůosmsettisíc korun českých). Základní kapitál společnosti se zvýší o částku 78.000.000,- Kč (slovy: Sedmdesátosmmilionů korun českých ). Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Celkem bude upsáno 78 (slovy: sedmdesátosm) kusů nových kmenových akcií na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilio n korun českých). Všechny tyto akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to společnosti VOLF Real, a.s., se sídlem Praha 3, Vlkova 11, IČ: 26203898. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu, stanovenou posudkem znalce, a jmenovitou hodnotou akcií , které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tedy částka 800.000,- Kč (slovy: osmsettisíc korun českých), bude emisním ážiem. Emisní kurs akcií se rovná hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené výše uvedeným posudkem znalce. Upsání nových akcií bude prove deno nepeněžitým vkladem, proto při tomto zvýšení základního kapitálu nebudou mít stávající akcionáři přednostní právo k upsání nových akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Místem pro upisování nových akcií bude sídlo společnosti Invest Prima Se rvice a.s., tedy Praha 10, Úvalská 669, PSČ: 100 00. Společnost Invest Prima Service a.s. doručí společnosti VOLF Real, a.s. jako určitému zájemci nejpozději do devadesáti dnů ode dne nabytí právní moci usnesení o zápisu rozhodnutí o zvýšení základního ka pitálu do obchodního rejstříku písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním určitému zájemci oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci bude dne m počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií bude činit šedesát dnů.
od 4. 12. 2002 do 7. 2. 2005
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 17.10.2002 při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku: Jediný akcionář společnosti Invest Prima Service a.s. r o z h o d u j e, že z důvodu získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti zvyšuje základní kapitál společnosti ze stávající částky 134.000.000,--Kč (tj. slovy. jedno sto třicet čtyři miliony korun českých) na částku 142.000.000,--Kč )tj. slovy: jedno sto čtyřicet dva miliony korun českých), tedy základní kapitál společnosti se zvyšuje o částku 8.000.000,-- Kč (tj. slovy: osm milionů korun českých) upsáním nových akcií. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Nově upisované akcie budou kmenové, v listinné podobě a ve firmě na majitele, a to v počtu 8ks (slovy: osm kusů) o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-- Kč (slovy: jeden milion korun českých), přičemž emisní kurs každé akcie činí částku 1.116.973,75 Kč (tj. slovy: jeden milion jedno sto šestnáct tisíc devět set sedmdesát tři koruny české a 75/100). Nové akcie budou upsány nepeněžitým vkladem, přednostní právo úpisu nových akcií stávajícím akcionářem se vylučuje ve smyslu ust. § 204a odst. 1 Obch. zák. Nové akcie budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to obchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., IČ 25627848, se sídlem Praha 4, Vrbova 1427, PSČ 147 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městský soudem v Praze, oddíl B, vložka 5064. Upisovaní akcií společnosti se provede nepeněžitým vkladem, jehož předmětem je rodinný dům č.p. 213 v Ohrobci postavený na pozemku parc. č.st. 830, pozemek parc. č.st. 830 a pozemek parc. č. 425/34, včetně součástí a příslušenství (tj. vedlejší stavba - kůlna, venkovní úpravy - vodovodní a kanalizační přípojka, kanalizační šachta, přípojka elektro třífázová, pilíř elektro, plynová přípojka, nádrž na plyn podzemní, zpevněná plocha, schodiště venkovní, obrubníky, opěrná zídka, uliční plot, podezdívka pod uličním plotem, vjezdová vrata, plotová vrátka, bazén venkovní nezakrytý, šachta pro filtry bazénu, pergola dřevěná, a trvalé porosty, vše v k.ú. a obci Ohrobec, okr. Praha západ. Tyto nemovitosti jsou zapsány na listu vlastnictví č. 813 pro obec a k.ú. Ohrobec u Katastrálního úřadu Praha západ. Zjištěná hodnota předmětu vkladu podle znaleckého posudku č. 1835-130/2002 ze dne 18.8.2002 (tj. slovy: osmnáctého srpna roku dva tisíce dva) Ing. Ladislava Kubíka, soudního znalce pro odbor ekonomika - ceny a odhady nemovitostí, jmenovaného za účelem odhadu předmětu vkladu rozhodnutím Městského soudu č.j. Nc 4262/2002-6 ze dne 15.7.2001, činí 8.935.790,--Kč (tj. slovy: osm milionů devět set třicet pět tisíc sedm set devadesát korun českých) Za tento nepeněžitý vklad bude vydáno 8 (tj. osm) kmenových akcií, ve jmenovité hodnotě 1.000.000,--Kč (tj. slovy: jeden milion korun českých) ve formě na majitele s listinnou podobou. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad, tedy částka 935.790,--Kč )tj slovy: devět set třicet pět tisíc sedm set devadesát korun českých), je emisní, ážiem. Předem určený zájemce upíše nové akcie uzavřením smlouvy o upsání akcií se společností ve smyslu ust. § 204 odst. 5 Obch. zák., přičemž lhůta k upsání akcií činí 60 (slovy: šedesát) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci. Společnost Invest Prima Service a.s. doručí písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií předem určenému zájemci, společnosti YAMA MOTO Sport a.s. doporučeným dopisem nebo osobním předáním s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Za místo úpisu nových akcií se považuje sídlo společnosti Invest Prima service a.s., Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00.
od 25. 2. 2002 do 4. 12. 2002
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 20.12.2001 při výkonu působnosti valné hromady dle § 190 obchodního zákoníku : Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti Invest Prima Service a.s., se sídlem Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00, identifikační číslo 26452341, je získání nemovitostí k provozování podnikatelské činnosti společnosti. Základní kapitál obchodní společnosti Invest prima Service a.s., se sídlem Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00, identifikační číslo 26452341, se zvyšuje o částku 132,000.000,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny korun českých, tedy z částky 2,000.000,- Kč, slovy dva milióny korun českých, na částku 134,000.000,-Kč, slovy jednostotřicetčtyři milióny korun českých, s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku zvýšení základního kapitálu a tato částka je konečná. Zvýšení základního kapitálu společnosti Invest Prima Service a.s. bude provedeno upsáním nových akcií, nepeněžitým vkladem. Proto při tomto zvýšení základního kapitálu nemá stávající akcionář přednostní právo k upsání nových akcií podle § 204a odst. 1 obchodního zákoníku. Celkem bude upisováno a následně vydáno 132 kusů (slovy:jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč, slovy jeden milión korun českých. Všechny tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání určitému zájemci, a to obchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10, Knojedská 18, identifikační číslo 25627848, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložce 5064, tedy celkem bude tomuto určitému zájemci nabídnuto k upsání všech 132 kusů (slovy: jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,-Kč, slovy jeden milión korun českých. Schvaluje se, že určitý zájemce, a to obchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10, Konojedská 18, identifikační číslo 25627848, upíše všechny nové akcie následujícím nepeněžitým vkladem, který tvoří : Celé nemovitosti v okrese Hl.m. Praha, obci Praha, katastrálním území Braník, a sice budova číslo popisné 1427 Braník s rozestavěnou nástavbou a přístavbou, postavená na pozemku parc.č. 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemky parcelních čísel 2723/1 ostatní plochy, 2723/3 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/5 ostatní plochy a 2723/6 ostatní plochy, včetně venkovních úprav, a to vodovodní přípojky, vodoměrné šachty, kanalizační přípojky, přípojky plynu, zpevněných ploch ze zámkové dlažby,zpevněných ploch z litého asfaltu, zpevněných ploch ze zatravňovacích tvárnic, obrubníků silničních, obrubníků betonových, odvodňovacího žlabu,zábradlí, opěrné zdi, opěrné zdi původní,venkovního schodiště betonového, oplocení, vrat vjezdových, vrátek plotových a reklamního stožáru. Tyto nemovitosti, a sice budova číslo popisné 1427, postavená na pozemku parc.č. 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, s pozemky parceálních čísel 2723/1 ostatní plochy, 2723/3 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/4 zastavěná plocha a nádvoří, 2723/5 ostatní plochy a 2723/6 ostatní plochy, jsou zapsány v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha-město, na listě vlastnictví číslo 2002/ pro okres Hl.m. Praha, katastrálním území Braník. Ocenění tohoto nepeněžitého vkladu se stanovuje na částku částkou 132,702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdva tisíce jednosto korun českých, na základě společného znaleckého posudku dvou znalců, a to pana Ing. Ladislava Kubíka, bytem Panenské Břežany 163, 250 70 Odolena Voda a pana Ing. Jaroslava Kubáta, bytem Na Stírce 5, 182 00 Praha 8, pod číslem 1698-194/2001, ze dne 16.12.2001, jmenovaných usnesením Městského soudu v Praze, čj. Nc 4379/2001-7, ze dne 11.12.2001, právní moc ze dne 14.12.2001. Za tento nepeněžitý vklad bude určitému zájemci, a to společnosti obchodní společnosti YAMA MOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10, Konojedská 18, identifikační číslo 25627848, vydáno všech 132 kusů (slovy : jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden miliÓn korun českých. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jmenovitou hodnotou akcií, které budou za tento nepeněžitý vklad vydány, tedy částka 702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdva tisíce jednosto korun českých, je emisním ážiem. Místem pro upisování nových akcií, tedy pro uzavření smlouvy o upsání nových akcií mezi určitým zájemcem, a to obchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s., se sídlem Praha 10, Konojedská 18, identifikační číslo 25627848, a do obchodní společnosti Invest Prima Service a.s., se sídlem Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00, identifikační číslo 26452341, je sídlo obchodní společnosti Invest Prima Service a.s., tedy Praha 10, Úvalská 669, PSČ 100 00. Obchodní společnost Invest Prima Service a.s. doručí nejpozději do devadesáti ode dne právní moci usnesení o zapsání tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku určitému zájemci, a to obchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s., písemný návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to formou doporučeného dopisu nebo osobním předáním určitému zájemci oproti podpisu, s tím, že v tomto návrhu uvede, že den doručení tohoto návrhu určitému zájemci je dnem počátku běhu lhůty pro upsání akcií. Lhůta pro upsání nových akcií určitým zájemcem, tedy obchodní společnost Invest Prima Service a.s., tedy lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií, činí šedesát dnů. Celkový emisní kurs všech takto upisovaných 132 kusů (slovy: jednostotřicetdva kusů) nových kmenových akcií, znějících na majitele,v listinné podobě, o jmenovité hodnotě každé akcie 1,000.000,- Kč, slovy jeden milión korun českých, činí 132,702.100,- Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdva tisíce jednosto korun českých. Určitému zájemci společnosti YAMA MOTO Sport a.s. budou tedy všechny nové akcie nabídnuty k upsání za celkový emisní kurz všech upisovaných akcií 132,702.100,-Kč, slovy jednostotřicetdva milióny sedmsetdva tisíce jednosto korun českých. Nepeněžitý vklad, kterým určitý zájemce, a to obchodní společnost YAMA MOTO Sport a.s.,splácí upsané akcie, je povinen tento splatit ve lhůtě šedesáti dnů ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Místem pro splacení nepeněžitého vkladu, tedy pro předání písemného prohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku spolu s předáním nemovitostí, jejž jsou předmětem nepeněžitého vkladu, je adresa těchto nemovitostí, tedy Praha 4, Braník, Vrbova 1427.
Kapitál
od 14. 3. 2008 do 23. 9. 2014
Základní kapitál 220 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 3. 2003 do 14. 3. 2008
Základní kapitál 142 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2002 do 17. 3. 2003
Základní kapitál 134 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 21. 5. 2001 do 13. 5. 2002
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 5. 2014 do 23. 9. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 220.
od 14. 3. 2008 do 26. 5. 2014
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 220.
od 14. 3. 2008 do 26. 5. 2014
Podoba akcií: listinná.
od 17. 3. 2003 do 14. 3. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 142.
od 17. 3. 2003 do 14. 3. 2008
Podoba akcií: listinná.
od 13. 5. 2002 do 17. 3. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 134.
od 13. 5. 2002 do 17. 3. 2003
Podoba akcií: listinná.
od 21. 5. 2001 do 13. 5. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 21. 5. 2001 do 13. 5. 2002
Podoba akcií: listinná.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 18. 10. 2010 do 23. 9. 2014
Vladimír Přibyl - místopředseda představenstva
Praha 4, Čerčanská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 14. 9. 2010
od 21. 5. 2001 do 18. 10. 2010
Vladimír Přibyl - člen
Praha 4, Čerčanská 622/16, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Ing. Jiří Marian - předseda
Praha 10, Konojedská 1560/18, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
PaedDr. Marta Marianová - člen
Praha 10, Konojedská 1581/38, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
od 18. 10. 2010 do 23. 9. 2014
Jménem společnosti jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to buď předseda nebo místopředseda samostatně anebo všichni členové představenstva společně. Písemné úkony, které činí buď předseda nebo místopředseda představenstva samo statně anebo všichni členové představenstva společně, podepisují tito tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 21. 5. 2001 do 18. 10. 2010
Za společnost jedná a vůči třetím osobám společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně předseda a všicni členové představenstva, nebo samostatně předseda představenstva.Písemné úkony , které buď činí předseda a všichni ostatní členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně, podepisují tito tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Martin Marian - předseda
Praha 10, Konojedská 1560/18, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Petr Marian - člen
Praha 10, Konojedská 1560/18, PSČ 100 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
od 21. 5. 2001 do 23. 9. 2014
Ing. Václav Marian - člen
Praha 10, Malešická 547/73, PSČ 108 00
den vzniku členství: 21. 5. 2001
den vzniku funkce: 21. 5. 2001
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

18. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Banky zpřísnily úvěry pro firmy. Někomu nepůjčí vůbec

Banky jsou při poskytování podnikatelských úvěrů výrazněji opatrnější. Ukazují to zkušenosti finanční skupiny SFG Holding, která pomáhá firmám zajistit bankovní financování investic do nemovitostí, developmentu, podnikání a startupů.

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

17. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Končí prodloužený termín pro přehledy OSVČ

V pátek končí prodloužený termín, do kterého musí osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) odevzdat přehledy sociálního a zdravotního pojištění za rok 2019.

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

17. 9. 2020 | | Veronika Hejná | 5 komentářů

Omezení Airbnb: Jak má vypadat, až se vrátí turisté?

Hlasy kritiků „platforem pro sdílené ubytování“ sílí. Ve hře je hned několik návrhů na regulaci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 700,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 777,80 Kč
ČSOB 2 785,60 Kč
Poštovní spořitelna 2 785,60 Kč
Česká spořitelna 2 798,00 Kč
Expobank CZ 2 801,60 Kč
Raiffeisenbank 2 824,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 853,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 814 339 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-148
+
-
2.Boleslav Polívka

Boleslav Polívka

- herec

-218
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-257
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-279
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-281
+
-

Články na Heroine.cz

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Nejdřív máma, pak astronautka? Away je rozkročené mezi sci-fi a vztahovým dramatem

Seriál Away (Daleko) z produkce Netflixu je v krátkém čase už druhým audiovizuálním dílem,...více

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Václav Klaus ml. radí matkám, jak by měly žít

Předseda Trikolóry radí často a rád a stejně tak rád se stylizuje do podoby moudrého muže,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Kde platit sociální a zdravotnípojištění
Poradna > Daně > Pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění > Kde platit sociální a zdravotnípojištění

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na platbu sociálního a zdravotního pojištění v případě, kdy jsem nastoupila od 1.9. k pojišťovně na smlouvu o obchodním zastoupení a pomoci při správě. Bylo mi řečeno,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services