Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

RenoFarma Záhoran, a.s.
IČO: 26810948

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
 
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu23. 7. 2003
Obchodní firma
od 1. 1. 2020

RenoFarma Záhoran, a.s.

od 23. 7. 2003 do 1. 1. 2020

Záhoran, a.s.

Sídlo
od 23. 7. 2003 do 18. 10. 2016
Všechovice, Všechovice 50, PSČ 753 53
IČO
od 23. 7. 2003

26810948

Identifikátor datové schránky:sbag34w
Právní forma
od 23. 7. 2003
Akciová společnost
Spisová značka2696 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 14. 8. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 7. 2003
- zemědělství, včetně prodeje nezpracovaných výrobků za účelem zpracování, nebo dalšího prodeje
od 23. 7. 2003
- opravy silničních vozidel
od 23. 7. 2003
- hostinská činnost
od 23. 7. 2003 do 14. 8. 2014
- velkoobchod
od 23. 7. 2003 do 14. 8. 2014
- provozování čerpacích stanic s palivy a mazivy
od 23. 7. 2003 do 14. 8. 2014
- přípravné práce pro stavby
Ostatní skutečnosti
od 1. 1. 2020
- Stanovy společnosti omezují převoditelnost akcií tak, že k převodu akcií je třeba předchozího souhlasu valné hromady společnosti
od 1. 1. 2019
- Ve společnosti Záhoran, a.s. se sídlem č.p. 50, 753 53 Všechovice Identifikační číslo: 268 10 948, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 2696, došlo k odštěpení části jejího jmění, které přešlo na nástupnickou s polečnost Zemědělské pozemky, a.s. se sídlem Lagnovská 669, 742 83 Klimkovice, Identifikační číslo: 292 33 968, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddílu B, vložce 10826, a to podle Projektu rozdělení formou odštěpení slouče ním, který byl schválen rozhodnutím jediného akcionáře dne 14.12.2018.
od 18. 4. 2018
- Valná hromada společnosti dne 10.4.2018 schválila, mimo jiné, usnesení tohoto znění: 1. Určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302 (dále též jen Hlavní a kcionář), která vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání této valné hromady (tj. ke dni 27. února 2018) přesahovala a ke dni konání této valné hromady (tj. ke dni 10. dubna 2018) přesahuje 90% základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Tato skutečnost byla Hlavním akcionářem osvědčena předložením akcií v jeho vlastnictví a výpisem ze seznamu akcionářů S polečnosti současně s doručením žádosti o svolání této valné hromady a byla shodně osvědčena i ke dni konání této valné hromady. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů všech účastnických cenný ch papírů (akcií) ostatních akcionářů Společnosti na Hlavního akcionáře v souladu s § 375 a násl. ZOK. 2. Rozhoduje dle ust. § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem účastnickým cenným papírům (akciím) Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře (dále jen Ostatní akcionáři), na Hlavního akcionáře, tj. na společnost RenoDevelopment, a.s., se sídlem Na lysině 1181/6, Podolí, 147 00 Praha 4, IČO 04744861, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 21302, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejněn í zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku Ostatní akcionáři. 3. Určuje, že Hlavní akcionář poskytne Ostatním akcionářům, případně zástavním věřitelům (dále společně Ostatní akcionáři a zástavní věřitelé též jako oprávněné osoby), protiplnění ve výši: 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů) za každou jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), a 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře) za jednu kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých), a 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů) za jednu kmenovou akcii Sp olečnosti znějící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých), a 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů) za jednu kmenovou akcii Společnosti zněj ící na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě po 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých), (dále jen společně Protiplnění). Přiměřenost Protiplnění byla Hlavním akcionářem doložena znaleckým posudkem č. 537-7-2018, vyhotoveným dne 19.2.20 18 a vypracovaným znaleckým ústavem VGD Appraisal, s.r.o., IČ: 28213645, se sídlem Bělehradská 314/18, Nusle, 140 00 Praha 4, zapsaným Ministerstvem spravedlnosti České republiky pod č.j. 22/2013-OSD-SZN/12, kterým byla stanovena hodnota akcií Společnosti ke dni 30. listopadu 2017, což znamená, že byla splněna podmínka stanovená v § 376 odst. 1 ZOK. V závěru znaleckého posudku je uvedeno následující: Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 4.480,60 Kč (slovy: čtyři tisíce čtyři sta osmdesát korun českých a šedesát haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: d eset tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 44.806,02 Kč (slovy: čtyřicet čtyři tisíc osm set šest korun českých a dva haléře). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesát tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 224.030,09 Kč (slovy: dvě stě dvacet čtyři tisíc třicet korun českých a devět haléřů). Výsledná stanovená hodnota jedné kmenové akcie na jméno o jmenovité hodnot ě 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých) emitované společností Záhoran, a.s., činí ke dni ocenění 448.060,19 Kč (slovy: čtyři sta čtyřicet osm tisíc šedesát korun českých a devatenáct haléřů). V souladu s ust. § 388 odst. 1 ZOK bude oprávněný m osobám vyplacen i úrok ve výši obvyklých úroků podle § 1802 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, přirůstající ode Dne účinnosti přechodu. 4. Schvaluje, že stanovené Protiplnění včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva k akciím Ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře bude poskytnuto dle ust. § 378 ZOK oprávněným osobám pověřenou osobou ve smyslu ust. § 378 ZOK, a to Komerč ní bankou, a.s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 11407, IČ: 45317054, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, Sp. zn. B 1360 (dále jen Pověřená osoba), bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 pracovních dnů po splnění podmínek dle ust. § 388 odst. 1 ZOK, tedy do 10 pracovních dnů od předání akcií Ostatních akcionářů Společnosti dle ust. § 387 ZOK. Pověřená osoba před konáním valné hromady písemně potvrdila a doložila, že Hlavní akcionář před konáním valné hrom ady převedl a předal Pověřené osobě peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě peněžního Protiplnění oprávněným osobám. Hlavní akcionář tuto skutečnost doložil Společnosti a jejímu představenstvu před konáním valné hromady. Pověřená osoba poskytne Prot iplnění tomu, kdo byl vlastníkem akcií Společnosti odlišným od Hlavního akcionáře ke Dni účinnosti přechodu, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto akciím, pak poskytne Protiplnění zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástav ní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). Protiplnění včetně případného úroku bude oprávněným osobám vyplaceno bezhotovostním převodem na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo na účet, který bude oprávněnou os obou sdělen při předání akcií Společnosti. 5. Stanovuje, že předkládání akcií za účelem výplaty Protiplnění bude probíhat, po Dni účinnosti přechodu, v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice, v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Právo na zaplacení Protiplnění vznikne opráv něným osobám okamžikem předání akcií Společnosti. Nepředloží-li Ostatní akcionáři akcie Společnosti do 1 měsíce po Dni účinnosti přechodu, bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nebude kratší než 14 dnů. Ostatní akcionáři, kteří nepředloží své akcie v rámci řádné lhůty, předloží své akcie Společnosti v dodatečné lhůtě podle ust. 387 odst. 2 ZOK v sídle Společnosti na adrese č.p. 50, 753 53 Všechovice v pracovní dny v době od 9.00hod do 14.00hod. Nepředloží-li Ostatní akcion áři své akcie ani v této dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 věty první ZOK. Při prodlení s předložením akcií Ostatních akcionářů Společnosti má oprávněná osoba (dosavadní vlastník či zástavní věřitel) právo na obvyklý úrok za dobu ode Dne účinnosti přechodu do posledního dne lhůty podle § 387 odst. 1 ZOK, a dále ode dne předání akcií Společnosti v náhradní lhůtě podle § 387 odst. 2 ZOK, popřípadě ode dne prohlášení těchto akcií za neplatné, do zaplacení Protiplnění podle § 389 ZOK.
od 14. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- Zapisuje se rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu ze dne 23.4.2004 Jediný akcionář společnosti Záhoran, a.s. tj. Zemědělské družstvo Záhoran se sídlem ve Všechovicích IČ : 00 14 98 53 jednající členy představenstva ing. Jaroslavem Tomášem, předsedou představenstva a ing. Vladimírem Helískem, členem představenstva činí v  souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí:
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 1. zvyšuje základní kapitál o částku 35 976 000 Kč (třicetpětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisíc korun) upsáním nových akcií podle ust. § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 2. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 1 936 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1 000 Kč 1 454 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10 000 Kč 390 kusů kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 50 000 Kč všechny akcie mají listinnou podobu,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 3. všechny akcie budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem (viz níže bod 9 tohoto rozhodnutí)
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 4. bere na vědomí, že v souladu s ust. § 59 odst. 3 a 4 obchodního zákoníku byl o hodnotě nepeněžitého vkladu (nemovitosti) dne 14.12.2003 vypracován znalecký posudek znalce Vladimíry Kubišové, znalec pro základní obor ekonomika, odvětví ceny a odhady nem ovitostí pod poř. číslem 1084/2003. Znalec byl za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu jmenovaný usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 25.9.2003 čj. Nc 5149/2003-7. O hodnotě nepeněžitého vkladu (věcí movitých) byl vypracován dne 10.1.2004 p osudek znalce Ing. Miroslava Štěpána, znalce pro základní obor ekonomika, odvětví specializace ceny a odhady motorových vozidel a zemědělských strojů a to pod číslem 01/21/03. O hodnotě nepeněžitého vkladu (zásob, nedokončené výroby, pohledávek) byl vypra cován dne 14.1.2004 znalecký posudek znalce Doc. Ing. Karla Novotného, CSc., znalce z oboru ekonomiky, odvětví a specializace ceny a odhady zemědělských podniků pod poř. č. P 021/2003. Oba znalci za účelem stanovení hodnoty nepeněžitého vkladu byli jmeno váni usnesením Krajského soudu v Ostravě ze dne 5.12.2003 č.j. Nc 5238/2003-6. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři, vykonávajícímu působnost valné hromady zprávu o hospodářské využitelnosti nepeněžitého vkladu ve vztahu k předmětu podnikání společnosti. Hospodářská hodnota majetku, který je předmětem nepeněžitého vkladu je zjistitelná, vyplývá ze znaleckých posudků. Představenstvo společnosti předložilo jedinému akcionáři zprávu, v níž uvedlo důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnilo výši navrhovaného emisního kursu akcií.
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 5. konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že akcie upisované na zvýšení základního kapitálu budou splaceny pouze nepeněžitým vkladem, nemá dosavadní akcionář přednostní právo na upsání akcií ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku a tudíž toto rozhodnutí neobsahuje náležitosti dle ust. § 203 odst. 2 písm. c) obchodního zákoníku,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 6. ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jedinému akcionáři nevzniklo přednostní právo upsat nové akcie společnosti určuje, že veškeré akcie, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydán y, budou nabídnuty určitému (předem určenému) zájemci, a to Zemědělskému družstvu Záhoran, se sídlem Všechovice okres Přerov, IČ 00149853,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 7. konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 8. ve smyslu ust. § 203 odst. 2 písm. e obchodního zákoníku stanovuje, že všechny akcie na zvýšení základního kapitálu lze upsat v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovice 50, PSČ 753 53 ve lhůtě 30 dnů počínaje dnem následujícím po dni doruče ní návrhu smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - určitému (předem určenému) zájemci. Tento návrh smlouvy o upsání akcií představenstvo upisovateli předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho sídla nebo mu jej osobně předá prot i písemnému potvrzení o jeho převzetí a to do deseti dnů ode dne, kdy bude Krajským soudem v Ostravě doručen návrh na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií a sdělení představenstva, že lhůta pro úpis akcií počíná běžet dnem následujícím po doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií. Emisní kurs akcií je ve výši její jmenovité hodnoty.
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 9. v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. h obchodního zákoníku určuje, že předmětem nepeněžitého vkladu jsou a) nemovitosti a to: hala - sklad na pozemku p.č. st. 127/2 budova - ubytovna na pozemku p.č. st. 128 hala - ocelokůlna na pozemku p.č. st. 290/1 a p.č. st. 268 hala - garáže na pozemku p.č. st. 361 mostní váha na pozemku p.č. st. 289 vodárna na pozemku p.č. st. 368 trafostanice na pozemku p.č. st. 153/5 studna na pozemku p.č. 221/1 venkovní úpravy - rampa na pozemku p.č. st. 321 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 625 pro katastrální území Všechovice u KÚ v Přerově budova - mostní váha na pozemku p.č. st. 195 hala - sklad na pozemku p.č. st. 223 hala - posklizňová linka na pozemku p.č. st. 192/1, 192/2, 192/3 a 192/4 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 335 pro katastrální území Malhotice u KÚ v Přerově hala porodna na pozemku p.č. st. 121/1, 121/2 a 121/3 hala opravářské dílny na pozemku p.č. st. 122/1, 122/2, 122/3 a 122/4 čerpací stanice na pozemku p.č. st. 150 a 151 sklad zeleniny na pozemku p.č. st. 146 včetně veškerého zákonného příslušenství a součástí, vše zapsáno na listu vlastnictví č. 248 pro katastrální území Rouské u KÚ v Přerově. Hodnota nemovitosti pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena na částku 9 341 000 Kč (slovy: devětmilionůtřistačtyřicetjedentisíckorun českých). b) dopravní prostředky, stroje, zařízení, technologie zemědělských objektů a to: - zemědělské traktory v počtu 30 kusů, jejiž přesná specifikace je vymezena ve znaleckém posudku č. 01/21/03 str. 3 až 8. - osobní a nákladní automobily v počtu 15 kusů, rovněž jejich přesná identifikace je uvedena ve shora označeném posudku na straně 8 až 11. - Vleky a přívěsy v počtu 15 kusů, přesně vymezeny na straně 11 až 13 znaleckého posudku 01/21/03. - Stroje a zařízení, které jsou předmětem nepeněžitého vkladu jsou položkově vymezeny na straně 14 až 21 znaleckého posudku č. 01/21/03. Hodnota těchto věcí movitých pro účely zvýšení základního kapitálu byla stanovena částkou 5 542 000 Kč (slovy: petmilionůpětsetčtyřicetdvatisíckorun českých). c)- zemědělská zvířata, základní stádo v počtu 214 dojnic a mladá zvířata, které jsou specifikovány v příloze č. 1 (obratová soupiska zvířat), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - zásoby, které jsou specifikovány v příloze č. 2 (výpis stavu zásob), která je nedílnou součástí rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003, - nedokončená výroba, pohledávky, cenné papíry, které jsou specifikovány v příloze č. 3 (hlavní kniha, účet 121, účty 311001-311500 a účet 063), jež tvoří nedílnou součást rozhodnutí KS v Ostravě o jmenování znalce ze dne 5.12.2003. Hodnota tohoto nepeněžitého vkladu byla stanovena znaleckým posudkem částkou 21 093 274 Kč (slovy: dvacetjedenmiliondevadesáttřitisícdvěstěsedmdesátčtyřikorun). Za nepeněžitý vklad popsaný v tomto bodě pod písm. a) b) a c) bude vydáno 1936 ks akcií na jméno ve jmenovtié hodnotě 1000 Kč, 1454 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10 000 Kč a 390 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 50 000 Kč. Nově vydané akcie jsou v listinné podobě.
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 10. ve smyslu ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku schvaluje, že akcie vydané na zvýšení základního kapitálu budou upsány a splaceny nepeněžitým vkladem popsaným v bodě 9 tohoto rozhodnutí,
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 11. v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku stanovuje, že 100 % emisního kursu upsaných akcií je upisovatel povinen splatit ve lhůtě 30 kalendářních dnů ode dne upsání akcií, v sídle společnosti Záhoran, a.s. na adrese Všechovic e 50, PSČ 753 53 takto: - nemovitosti formou písemného prohlášení učiněného podle ustanovení § 60 odst. 1 obchodního zákoníku v návaznosti na ustanovení § 204 odst. 3 obchodního zákoníku a předaného společnosti spolu s předáním těchto nemovitostí, - movité věci : předáním těchto věcí společnosti - pohledávky: smlouvou o postoupení pohledávky
od 28. 6. 2004 do 7. 9. 2004
- 12. konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 39 411 000 Kč (slovytřicetdevětmilionůčtyřistajedenácttisíckorun českých)
od 23. 7. 2003 do 1. 1. 2020
- Převoditelnost akcií: Akcie jsou převoditelné s předchozím souhlasem představenstva.
Kapitál
od 7. 9. 2004
Základní kapitál 39 411 000 Kč, splaceno 39 411 000 Kč.
od 23. 7. 2003 do 7. 9. 2004
Základní kapitál 3 435 000 Kč, splaceno 3 435 000 Kč.
od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 494.
od 7. 9. 2004
v listinné podobě
od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 971.
od 7. 9. 2004
v listinné podobě
od 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 390.
od 7. 9. 2004
v listinné podobě
od 23. 7. 2003
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30.
od 23. 7. 2003
v listinné podobě
od 23. 7. 2003 do 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 23. 7. 2003 do 7. 9. 2004
v listinné podobě
od 23. 7. 2003 do 7. 9. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 35.
od 23. 7. 2003 do 7. 9. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 1. 1. 2020
Mgr. PETR VLASÁK - Předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 1. 1. 2020
od 1. 1. 2020
Ing. MIROSLAV DVOŘÁK - Člen představenstva
Praha - Podolí, Na lysině, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 1. 1. 2020
PHILIPPE MARC MOREELS - Člen představenstva
Bratislava, Hriňovská 11, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
PETR VLASÁK - předseda představenstva
Praha - Smíchov, Na Hřebenkách, PSČ 150 00
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
MIROSLAV DVOŘÁK - člen představenstva
Praha - Podolí, Na lysině, PSČ 147 00
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
PHILIPPE MARC MOREELS - člen představenstva
Bratislava, Hriňovská 11, PSČ 811 02, Slovenská republika
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
ROMAN STANĚK - předseda představenstva
Vsetín, Žerotínova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
Ing. ZDENĚK JANUŠKA - člen představenstva
Otrokovice - Kvítkovice, Hálkova, PSČ 765 02
den vzniku členství: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
FRANTIŠEK DOBIÁŠ - člen představenstva
Valašské Meziříčí - Hrachovec, , PSČ 757 01
den vzniku členství: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
od 10. 7. 2013 do 14. 8. 2014
ROMAN STANĚK - předseda představenstva
Vsetín, Žerotínova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 22. 10. 2012 do 14. 8. 2014
František Dobiáš - člen představenstva
Valašské Meziříčí - Hrachovec, , PSČ 757 01
den vzniku členství: 28. 9. 2012 - 7. 7. 2014
od 10. 9. 2010 do 22. 10. 2012
Ing. Josef Hub - člen představenstva
Šenov u Nového Jičína, Zahradní, PSČ 742 42
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 31. 7. 2012
od 10. 9. 2010 do 10. 7. 2013
Roman Staněk - předseda představenstva
Valašské Meziříčí - Krásno nad Bečvou, Zámecká, PSČ 757 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 14. 8. 2009 do 10. 9. 2010
Ing. Josef Pokusa - předseda představenstva
Hulín - Záhlinice, 20, PSČ 768 24
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 24. 6. 2009 - 28. 6. 2010
od 14. 8. 2009 do 10. 9. 2010
Roman Staněk - člen představenstva
Valašské Meziříčí, Zámecká 133/78, PSČ 757 01
den vzniku členství: 24. 6. 2009
od 12. 1. 2009 do 14. 8. 2014
Ing. Zdeněk Januška - místopředseda představenstva
Otrokovice - Kvítkovice, Hálkova 286, PSČ 765 02
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 27. 9. 2013
od 12. 9. 2007 do 14. 8. 2009
Ing. Josef Pokusa - člen představenstva
Hulín - Záhlinice, 20, PSČ 768 24
den vzniku členství: 19. 6. 2007
od 25. 4. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Alena Němcová - člen představenstva
Horní Újezd, 104, PSČ 753 53
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 19. 6. 2007
od 25. 4. 2006 do 12. 1. 2009
Ing. Stanislav Gottfried - místopředseda představenstva
Slavičín - Hrádek na Vlárské dráze, 229, PSČ 763 21
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 27. 6. 2008
den vzniku funkce: 31. 1. 2006 - 27. 6. 2008
od 25. 4. 2006 do 14. 8. 2009
Antonín Kyjovský - předseda představenstva
Osíčko, 124, PSČ 768 61
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 20. 5. 2009
den vzniku funkce: 31. 1. 2006 - 20. 5. 2009
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Ing. Josef Tomáš - předseda představenstva
Všechovice, Všechovice 254, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Jan Šrámek - místopředseda představenstva
Všechovice, Malhotice 107, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Ing. Alena Němcová - člen představenstva
Všechovice, Všechovice 64, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
od 1. 1. 2020
Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
Společnost zastupuje navenek každý člen představenstva samostatně. Právním jednáním vůči zaměstnancům společnosti je pověřen samostatně předseda představenstva.
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
Společnost zastupují navenek vždy dva členové představenstva společně.
od 23. 7. 2003 do 14. 8. 2014
J e d n á n í : Za představenstvo jedná samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 1. 1. 2020
Ing. ZDENĚK VALEŠ - Předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Na Drahách, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 1. 1. 2020
od 1. 1. 2020
Ing. JAKUB HELUS - Člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Do Zámostí, PSČ 326 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 1. 1. 2020
JUDr. JOSEF RUBÁŠ - Člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Pod Záhorskem, PSČ 301 00
den vzniku členství: 1. 1. 2020
od 18. 10. 2016 do 1. 1. 2020
JAKUB HELUS - člen dozorčí rady
Plzeň - Černice, Do Zámostí, PSČ 326 00
den vzniku členství: 12. 10. 2016 - 1. 1. 2020
od 26. 5. 2016 do 28. 6. 2016
ROMAN STANĚK - člen dozorčí rady
Vsetín, Žerotínova, PSČ 755 01
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 8. 6. 2016
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
ZDENĚK VALEŠ - předseda dozorčí rady
Plzeň - Černice, Na Drahách, PSČ 326 00
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
den vzniku funkce: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
od 26. 5. 2016 do 1. 1. 2020
JOSEF RUBÁŠ - člen dozorčí rady
Plzeň - Severní Předměstí, Pod Záhorskem, PSČ 301 00
den vzniku členství: 11. 5. 2016 - 1. 1. 2020
od 14. 8. 2014 do 26. 5. 2016
JIŘÍ KAŠPAROVSKÝ - předseda dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
den vzniku funkce: 7. 7. 2014 - 11. 5. 2016
od 4. 9. 2013 do 14. 8. 2014
JIŘÍ KAŠPAROVSKÝ - předseda dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 10. 9. 2010 do 4. 9. 2013
Jiří Kašparovský - předseda dozorčí rady
Vsetín, Bratří Hlaviců, PSČ 755 01
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
den vzniku funkce: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 10. 9. 2010 do 14. 8. 2014
Františka Trlifajová - člen dozorčí rady
Všechovice - Provodovice, , PSČ 753 53
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 10. 9. 2010 do 14. 8. 2014
Jolana Andrýsková - člen dozorčí rady
Opatovice, Nová, PSČ 753 56
den vzniku členství: 28. 6. 2010 - 7. 7. 2014
od 12. 1. 2009 do 10. 9. 2010
Ing. Stanislav Gottfried - předseda dozorčí rady
Slavičín, Hrádek na Vlárské dráze 229, PSČ 763 21
den vzniku členství: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2008 - 28. 6. 2010
od 12. 1. 2009 do 10. 9. 2010
Ing. Alena Němcová - člen dozorčí rady
Horní Újezd, 104, PSČ 753 53
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 28. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 6. 2007 - 27. 6. 2008
od 13. 2. 2008 do 12. 1. 2009
Zdeněk Januška - člen dozorčí rady
Otrokovice, Hálkova 286, PSČ 765 02
den vzniku členství: 23. 1. 2008 - 27. 6. 2008
od 12. 9. 2007 do 13. 2. 2008
Michal Mrocek - člen dozorčí rady
Studénka - Hukovice, 71, PSČ 742 13
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 23. 1. 2008
od 12. 9. 2007 do 12. 1. 2009
Ing. Alena Němcová - předseda dozorčí rady
Horní Újezd, 104, PSČ 753 53
den vzniku členství: 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 6. 2007
od 12. 9. 2007 do 10. 9. 2010
Ing. Mária Zapletalová - člen dozorčí rady
Rakov, 88, PSČ 753 54
den vzniku členství: 19. 6. 2007 - 28. 6. 2010
od 15. 11. 2006 do 12. 9. 2007
Michal Mrocek - člen dozorčí rady
Studénka - Hukovice, 71, PSČ 742 13
den vzniku členství: 16. 10. 2006 - 19. 6. 2007
od 5. 9. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Mária Zapletalová - člen dozorčí rady
Rakov, 88, PSČ 753 54
den vzniku členství: 25. 7. 2006 - 19. 6. 2007
od 25. 4. 2006 do 5. 9. 2006
Ing. Vojtěch Kreuzman - člen dozorčí rady
Dnešice, 240, PSČ 334 43
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 25. 7. 2006
od 25. 4. 2006 do 15. 11. 2006
Ing. Stanislav Skála - člen dozorčí rady
Holešov - Dobrotice, 4, PSČ 769 01
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 16. 10. 2006
od 25. 4. 2006 do 12. 9. 2007
Ing. Josef Tomáš - předseda dozorčí rady
Všechovice, 254, PSČ 753 53
den vzniku členství: 31. 1. 2006 - 19. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 1. 2006 - 19. 6. 2007
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Josef Tvrdoň - předseda
Všechovice, Rouské 12, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
den vzniku funkce: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Alena Kubešová - člen
Všechovice, Malhotice 66, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
od 23. 7. 2003 do 25. 4. 2006
Zdenka Stáhalová - člen
Všechovice, Všechovice 178, PSČ 753 53
den vzniku členství: 23. 7. 2003 - 31. 1. 2006
Akcionáři
od 21. 2. 2019
RenoDevelopment, a.s., IČO: 04744861
Klimkovice, Lagnovská, PSČ 742 83
od 25. 5. 2018 do 21. 2. 2019
RenoDevelopment, a.s., IČO: 04744861
Praha - Podolí, Na lysině, PSČ 147 00
od 23. 7. 2003 do 5. 9. 2006
Zemědělské družstvo " Záhoran", IČO: 00149853
Všechovice,
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 690,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 690,00 Kč
Komerční banka 2 736,88 Kč
ČSOB 2 747,90 Kč
Poštovní spořitelna 2 747,90 Kč
Expobank CZ 2 757,30 Kč
Česká spořitelna 2 760,00 Kč
Raiffeisenbank 2 785,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 815,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

+6
+
-
2.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+1
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

0
+
-
4.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

0
+
-
5.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-5
+
-

Články na Heroine.cz

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Spiritualitu zabíjí nesvoboda, říká muž pomáhající bývalým Svědkům Jehovovým

Život v uzavřené církevní komunitě není pro každého, ale opustit společenství a změnit...více

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services