Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Total Brokers a.s.
IČO: 27379345

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
Finanční subjekty
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu19. 9. 2005
Obchodní firma
od 19. 9. 2005

Total Brokers a.s.

Sídlo
od 19. 9. 2005 do 27. 10. 2005
Praha 4, Ke Stáčírně 2268/28, PSČ 140 00
IČO
od 19. 9. 2005

27379345

Identifikátor datové schránky:9mqgp9f
Právní forma
od 19. 9. 2005
Akciová společnost
Spisová značka10174 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 2. 2006
- výkon činnosti pojišťovacího makléře podle ust. § 8 zák. č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojist ných událostí)
od 23. 2. 2006
- výkon činnosti pojišťovacího agenta podle ust. § 7 zák. č. 28/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona (zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistný ch událostí)
od 23. 2. 2006
- výkon činnosti vázaného pojišťovacího zprostředkovatele podle ust. § 5 zák. č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona ( zákon o pojišťovacích zprostředkovatelích a l ikvidátorech pojistných událostí)
od 19. 9. 2005
- pronájem nemovitostí,bytů a nebytových prostor a poskytování základních služeb s tímto pronájmem spojených
od 19. 9. 2005
- vydavatelské a nakladatelské činnosti
od 19. 9. 2005
- vázání a konečné zpracování knih a dalších tiskovin
od 19. 9. 2005
- grafické práce a kresličské práce
od 19. 9. 2005
- zprostředkování obchodu služeb
od 19. 9. 2005
- velkoobchod
od 19. 9. 2005
- specializovaný maloobchod a maloobchod smíšeným zbožím
od 19. 9. 2005
- malobchod provozovaný mimo řádné provozovny
od 19. 9. 2005
- reklamní činnost a marketing
od 19. 9. 2005
- pořádání odborných kurzů, školení a jiných vzdělávacích akcí včetně lektorské činnosti
od 19. 9. 2005
- činnost podnikatelských, finančních,organizačních a ekonomických poradců
Ostatní skutečnosti
od 29. 7. 2006 do 3. 1. 2007
- Mimořádná valná hromada, konaná dne 24. května 2006, přijala toto usnesení: Valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Total Brokers a.s., se sídlem Praha 4, Za Skalkou 421/10, PSČ 147 00, IČ: 27379345 (dále jen ,,Společnost´´) takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je řešení ztráty společnosti a posílení jejího kapitálového vybavení, a to v zájmu zajištění nezbytné finanční stability Společnosti s ohledem na její další rozvoj. Zvýšení základního kapitálu bude proveden o v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Zvyšuje se základní kapitál společnosti z částky 10.000.000,- Kč (slovy: desetmiliónůkorun českých) o částku 20.000.000,- Kč (slovy: dvacetmiliónůkorun českých) n a částku 30.000.000,- Kč (slovy: třicetmilionůkorun českých). Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Na zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 20.000 (slovy: dvacet tisíc) kusů nekótovaných kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionářů zůstanou zachována.Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby.Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeh o podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií arčených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) lze upsat dvě (2) nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých), znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s v yužitím přednostního práva potrvá čtyři (4) týdny a počně běžet dnem následujícím po zvěřejnění (oznámení) informace o přednostním právu akcionářů podle ust. § 204a odst. 2 obchodního zákoníku. Tato informace bude zveřejněna (oznámena) akcionářům způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů poté, kdy nabude právní moci rozhodnu tí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti SPGroup a.s. na adrese Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00, a to v pracovních dnec h od 9.00 hod do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 1.000,- Kč (slovy: tisíckorun českých) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 166xxxx zřízený emitentem u Československé obchodní banky, a.s. tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsá na nejpozději do 4 (slovy: čtyř) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, nebo v hotovosti v místě úpisu ve stejné lhůtě, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě spla cen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole, budou všechny nabídnuty určitému zájemci, jímž je společnost SPGroup a.s. se sídlem Praha 1, Masarykovo nábřeží 28, IČ: 630 78 571. Tento určitý zájemce upisuje akci e ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude tomuto určitému zájemci poskytnuta lhůta patnácti (15) pracovních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitému zájemci, společnosti SPGroup a.s. bez zbytečného odkladu, nejpozději však do deseti (10) dnů od uplynutí čtyřtýdenní lhůty určené pro upsání akcií s využitím přednostního práva v 1. kole. Určitý zájemce je povinen splatit 100% emisního kurzu (jmenovité hodnoty) upsaných akcií na účet Společnosti za tím účelem zvlášť zřízený u Česk oslovenské obchodní banky, a.s. č. účtu 166xxxx, a to ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kursu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající emisnímu kursu na shora uvedený účet.
Kapitál
od 3. 1. 2007
Základní kapitál 30 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 19. 9. 2005 do 3. 1. 2007
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 30 000 v listinné podobě.
od 3. 1. 2007
Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na jiného akcionáře nebo třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést akcie nebo jejich část, je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jejich části.Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením, je neplatný.
od 19. 9. 2005 do 3. 1. 2007
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10 000 v listinné podobě.
od 19. 9. 2005 do 3. 1. 2007
Akcie na jméno mají omezenou převoditelnost.Každý z akcionářů společnosti, který je vlastníkem akcií, je oprávněn převést akcie nebo jejich část na jiného akcionáře nebo třetí osobu pouze po předchozím souhlasu valné hromady společnosti. Akcionář, který má v úmyslu převést akcie nebo jejich část, je povinen nejdříve o svém úmyslu vyrozumět písemně představenstvo, které je povinno bez zbytečného odkladu po obdržení takového vyrozumění zajistit svolání valné hromady za účelem udělení souhlasu s převodem akcií akcionáře či jejich části.Jakýkoli převod akcií, který bude proveden ze strany převádějícího akcionáře v rozporu s tímto ustanovením, je neplatný.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 5. 12. 2019
TOMÁŠ BREZULA - člen představenstva
Praha - Břevnov, Šlikova, PSČ 169 00
den vzniku členství: 1. 10. 2019
od 11. 12. 2018
JAKUB VYŠEHRADSKÝ - člen představenstva
Slavkov u Brna, Polní, PSČ 684 01
den vzniku členství: 1. 10. 2018
od 11. 12. 2018 do 5. 12. 2019
MARTIN KŘÍŽ - člen představenstva
Praha - Řepy, Španielova, PSČ 163 00
den vzniku členství: 1. 10. 2018 - 1. 10. 2019
od 12. 10. 2018
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 21. 7. 2018 do 12. 10. 2018
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Chodov, Benkova, PSČ 149 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 6. 2016
od 7. 4. 2018 do 11. 12. 2018
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 111 01
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 30. 9. 2018
od 15. 12. 2016 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 6. 2016
od 15. 12. 2016 do 21. 7. 2018
VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 21. 6. 2016
od 22. 9. 2015 do 7. 4. 2018
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 26. 6. 2015
od 4. 11. 2014 do 22. 9. 2015
Ing. LADISLAV ZMUDA - člen představenstva
Radějovice, , PSČ 251 68
den vzniku členství: 1. 9. 2014 - 26. 6. 2015
od 1. 1. 2014 do 15. 12. 2016
Ing. VLASTIMIL NAVRÁTIL - člen představenstva
Praha - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 21. 6. 2016
od 19. 12. 2013 do 16. 4. 2015
MOJMÍR BOUCNÍK - místopředseda
Chrustenice, , PSČ 267 12
den vzniku členství: 3. 12. 2013 - 9. 2. 2015
den vzniku funkce: 3. 12. 2013 - 9. 2. 2015
od 18. 9. 2013 do 22. 9. 2015
Ing. PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 26. 6. 2015
od 3. 9. 2013 do 4. 11. 2014
MARTIN ČERMÁK
Hřebeč, Husova, PSČ 273 45
den vzniku členství: 19. 8. 2013 - 13. 8. 2014
od 2. 7. 2013 do 3. 9. 2013
ALEŠ ŠPÍREK - člen představenstva
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Sídliště BSS, PSČ 250 01
den vzniku členství: 25. 10. 2012 - 19. 8. 2013
od 2. 7. 2013 do 19. 12. 2013
BOHUMIL VRHEL - místopředseda představenstva
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 3. 12. 2013
den vzniku funkce: 22. 5. 2013 - 3. 12. 2013
od 5. 6. 2013 do 2. 7. 2013
Ing. BOHUMIL VRHEL - člen představenstva
Strakonice - Strakonice II, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 3. 12. 2013
od 5. 6. 2013 do 2. 7. 2013
ALEŠ ŠPÍREK - místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem-Stará Boleslav - Brandýs nad Labem, Sídliště BSS, PSČ 250 01
den vzniku členství: 25. 10. 2012
den vzniku funkce: 19. 2. 2013 - 22. 5. 2013
od 31. 5. 2013 do 15. 12. 2016
Ing. PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 21. 6. 2016
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 21. 6. 2016
od 21. 2. 2013 do 5. 6. 2013
Aleš Špírek - místopředseda představenstva
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 25. 10. 2012
den vzniku funkce: 19. 2. 2013 - 22. 5. 2013
od 21. 11. 2012 do 21. 2. 2013
Aleš Špírek - člen představenstva
Neratovice, Kojetická, PSČ 277 11
den vzniku členství: 25. 10. 2012
od 20. 9. 2012 do 4. 11. 2014
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze, PSČ 252 30
den vzniku členství: 30. 6. 2012 - 1. 9. 2014
od 21. 6. 2012 do 20. 9. 2012
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze, PSČ 252 30
den vzniku členství: 31. 5. 2012 - 30. 6. 2012
od 21. 6. 2012 do 21. 11. 2012
Mgr. Jiří Bunda - místopředseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Rostovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 25. 10. 2012
den vzniku funkce: 31. 5. 2012 - 25. 10. 2012
od 29. 2. 2012 do 21. 6. 2012
Mgr. Jiří Bunda - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Rostovská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 12. 8. 2011 do 12. 8. 2011
Ing. Vlasimil Navrátil - člen představenstva
Praha 2, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 12. 8. 2011 do 21. 6. 2012
Ing. Petr Šubrt - místopředseda představenstva
Praha 6, Ve Višňovce, PSČ 161 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011 - 31. 5. 2012
den vzniku funkce: 21. 6. 2011 - 31. 5. 2012
od 12. 8. 2011 do 31. 5. 2013
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 21. 6. 2011
od 12. 8. 2011 do 1. 1. 2014
Ing. Vlastimil Navrátil - člen představenstva
Praha 2, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 21. 6. 2011
od 24. 9. 2010 do 12. 8. 2011
Ing. Vlastimil Navrátil - předseda představenstva
Praha 2, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 21. 6. 2011
den vzniku funkce: 23. 6. 2010 - 21. 6. 2011
od 24. 9. 2010 do 29. 2. 2012
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze, PSČ 252 30
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 23. 1. 2012
od 24. 9. 2010 do 5. 6. 2013
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů, PSČ 386 01
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 3. 12. 2013
od 24. 9. 2010 do 18. 9. 2013
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za Zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 26. 3. 2009 do 26. 3. 2009
Ing. Vlastimil Navrátil - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 54, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 17. 2. 2009
od 26. 3. 2009 do 24. 9. 2010
Ing. Vlastimil Navrátil - předseda představenstva
Praha 2, Mánesova 54, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 17. 2. 2009 - 22. 6. 2010
od 28. 8. 2007 do 24. 9. 2010
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů 248, PSČ 386 01
den vzniku členství: 25. 6. 2007 - 22. 6. 2010
od 23. 5. 2006 do 24. 9. 2010
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze 1092, PSČ 252 30
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 17. 5. 2006 do 23. 5. 2006
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze 1092, PSČ 252 03
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 17. 5. 2006
RNDr. Michal Resl - člen představenstva
Řevnice, V Úvoze 1029, PSČ 252 03
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 28. 8. 2007
Ing. Petr Ryska, Ph.D. - člen představenstva
Praha 2, Na Kozačce 4, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 25. 6. 2007
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 26. 3. 2009
Ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 140 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 20. 1. 2009
den vzniku funkce: 19. 9. 2005 - 20. 1. 2009
od 19. 9. 2005 do 26. 3. 2009
Ing. Vlastimil Navrátil - člen představenstva
Praha 2, Mánesova 54, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 24. 9. 2010
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami 398, PSČ 109 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 4. 11. 2014
Za společnost jedná: a) samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva, b) společně místopředseda představenstva a jeden člen představenstva s výjimkou následujících právních jednání: právní jednání, z nichž vyplývá jakýkoliv závazek společnosti přesahující částku 2.000.000,- Kč v jedné obchodní záležitosti, nebo vztahující s e jedné osobě, nebo skupině vzájemně propojených osob, darovací a obdobné smlouvy, právní jednání, jejichž účinky jsou delší než 12 měsíců.
od 21. 2. 2013 do 4. 11. 2014
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 30. 11. 2012 do 21. 2. 2013
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření, d) společně dva členové představenstva ve všech věcech.
od 12. 8. 2011 do 30. 11. 2012
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány: a) samostatně předseda představenstva ve všech věcech, b) samostatně místopředseda představenstva ve všech věcech, c) samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, a to v rozsahu tohoto pověření.
od 19. 9. 2005 do 12. 8. 2011
Za představenstvo jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představenstva.
Dozorčí rada
od 4. 11. 2014
Ing. PETR POŘÍZEK - člen dozorčí rady
Praha - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 13. 8. 2014
od 28. 12. 2013 do 4. 11. 2014
Ing. JIŘÍ STANĚK - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 13. 8. 2014
od 20. 9. 2012 do 15. 5. 2014
Mgr. Pavel Drabina - člen dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 30. 6. 2012 - 1. 4. 2014
od 24. 9. 2010 do 20. 9. 2012
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem, PSČ 198 00
den vzniku členství: 22. 9. 2010 - 30. 6. 2012
od 24. 9. 2010 do 28. 12. 2013
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 22. 6. 2010
od 24. 9. 2010 do 4. 11. 2014
Ing. Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická, PSČ 190 16
den vzniku členství: 22. 6. 2010 - 13. 8. 2014
den vzniku funkce: 23. 6. 2010 - 13. 8. 2014
od 28. 3. 2008 do 24. 9. 2010
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 19. 9. 2006 - 22. 6. 2010
od 28. 3. 2008 do 24. 9. 2010
Ing. Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
den vzniku členství: 19. 9. 2006 - 22. 6. 2010
den vzniku funkce: 19. 9. 2006 - 22. 6. 2010
od 28. 3. 2008 do 24. 9. 2010
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005 - 22. 6. 2010
od 19. 9. 2005 do 28. 3. 2008
Ing. Petr Pořízek - předseda dozorčí rady
Praha 9 - Újezd nad Lesy, Domanovická 1204, PSČ 190 16
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 28. 3. 2008
Mgr. Milan Kolanda - člen dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
od 19. 9. 2005 do 28. 3. 2008
Ing. Jiří Staněk - člen dozorčí rady
Praha 5, U Albrechtova vrchu 26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 19. 9. 2005
den vzniku funkce: 19. 9. 2005
Akcionáři
od 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
od 20. 9. 2012 do 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábřeží, PSČ 110 00
od 19. 9. 2005 do 2. 5. 2006
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábř. 28, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-75
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

6. 8. 2020 | | Petr Kučera | 1 komentářů

Berete méně než kolega v Praze? Máte šanci na víc, řekl soud

Nejvyšší soud dal naději zaměstnancům, kteří na stejné pozici v rámci jedné firmy mají nižší mzdu než jejich kolegové v Praze a dalších lépe placených regionech Česka. O důležitém rozhodnutí informuje web E15.

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

6. 8. 2020 | | Ondřej Preuss

Odstupné při výpovědi, servis kanceláří... Co teď právník nejvíc řeší

Téměř 200 zájemců využilo od poloviny března poradnu, kterou web DostupnýAdvokát.cz spustil na pomoc s dopady pandemie Covid-19. Zakladatel služby Ondřej Preuss popisuje, jaké problémy řešili lidé při bezplatné konzultaci nejčastěji.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

5. 8. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus. Kromě dohodářů

Osoby samostatně výdělečně činné a společníci malých společností s ručením omezeným mohou požádat o pomoc z programu Pětadvacítka nejpozději v pátek 7. srpna.

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

5. 8. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Změny v daňovém přiznání. Co všechno je letos jinak

V polovině letních prázdnin je to pro řadu lidí už dávno vyřízená věc. Díky dvěma mimořádným odkladům se ale termín pro podání přiznání za rok 2019 teprve blíží. Připomeneme, jak na to.

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

3. 8. 2020 | | Petr Kučera

Nový semafor: Omezení hrozí jenom v devíti okresech

Ve většině okresů České republiky je teď nulové nebo zanedbatelné riziko nákazy Covid-19. Jenom v devíti okresech je nebezpečí o trochu vyšší, stále ale mírné.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 650,00 Kč
Czech Exchange 2 655,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 660,00 Kč
Komerční banka 2 700,28 Kč
ČSOB 2 702,50 Kč
Poštovní spořitelna 2 702,50 Kč
Česká spořitelna 2 714,00 Kč
Expobank CZ 2 716,10 Kč
Raiffeisenbank 2 745,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 563 018 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+10
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+4
+
-
3.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-37
+
-
4.Jan  Hrušínský

Jan Hrušínský

- herec

-41
+
-
5.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-47
+
-

Články na Heroine.cz

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Vegankou v Česku? Stále se musíte smířit s nechápavými pohledy národa masožravců

Ještě před rokem na dveřích od mého pokoje visela cedulka s nápisem: Nikomu není nic do...více

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Špatné dcery, trapné matky. Mluvit o stárnutí rodičů je pořád do jisté míry tabu

Dospíváme v závislosti na tom, jakých dosahujeme životních met. Někdo dospěje manželstvím...více

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

„Já proti vám nic nemám, ale ten Pride, ten vám škodí!“

Byla jsem nervózní a nevěděla co mám čekat. Budou na nás útočit nějací náckové nebo rozlícení...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vrácení zálohy
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vrácení zálohy

Otázka: V půjčovně svatebních šatů jsem si zamluvila zapůjčení svatebních šatů na 4. září 2020. Musela jsem zaplatit zálohu 5000 Kč. Nyní moje maminka onemocněla na koronavirus 19 a leží v nemocnici na infekčním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services