Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

VÚHŽ NEMO a.s.
IČO: 27768988 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 5. 2006
Datum zániku30. 6. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008

VÚHŽ NEMO a.s.

Sídlo
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
Dobrá 240, PSČ 739 51
IČO
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008

27768988

DIČ

CZ27768988

Právní forma
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
Akciová společnost
Spisová značka3031 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
- zprostředkování obchodu a služeb
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
- velkoobchod
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
- realitní činnost
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
- pronájem a půjčování věcí movitých
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2008 do 30. 6. 2008
- Vymazává se ke dni právní moci usnesení z obchodního rejstříku společnost Obchodní společnost VÚHŽ NEMO a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 277 68 988 Právní důvod výmazu: Obchodní společnost VÚHŽ NEMO a.s. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 277 68 988 zanikla fúzí sloučením bez likvidace s jediným akcionářem společností H&S PROGRESS s.r.o. se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 619 46 460.
od 23. 4. 2007 do 22. 6. 2007
- Valná hromada společnosti přijala dne 6.4.2007 toto rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti VÚHŽ NEMO a.s. je společnost H & S PROGRESS s.r.o., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ 619 46 460 (dále jen "hlavní akcionář"). Hlavní akcionář byl ke dni doručení žádosti hlavního akcionáře ve smyslu ustanovení § 183i odst . 1 obchodního zákoníku a je ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti VÚHŽ NEMO a.s. vlastníkem 38.998 kusů kmenových nekótovaných akcií VÚHŽ NEMO a.s. na majitele, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,- Kč (dále jen "akcie VÚHŽ NEMO a.s."), což v souhrnu představuje podíl na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti VÚHŽ NEMO a.s. 97//,33 %. Vlastnictví takovéhoto počtu účastnických cenných papírů VÚHŽ NEMO a.s. hlavním akcionářem ke dni doručení žádosti o svolání mimořádné valné hromady bylo osvědčeno čestným prohlášením hlavního akcionáře ze dne 21.2.2007. Ke dni účasti hlavního akcionáře na valné hromadě bylo jeho vlastnictví akcií VÚHŽ NEMO a.s. osvědčeno předložením příslušného počtu kusů akcií VÚHŽ NEMO a.s. Hlavní akcionář je tedy ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií VÚHŽ NEMO a.s. 2. Přechod ostatních akcií VÚHŽ NEMO a.s. na hlavního akcionáře Valná hromada schvaluje ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím VÚHŽ NEMO a.s. ve vlastnictví menšinových akcionářů na hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho (1) měsíce od zve řejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku. Na hlavního akcionáře tak dnem účinnosti přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ NEMO a.s. přejde vlastnické právo ke všem akciím VÚHŽ NEMO a.s., jejichž vlastníky budou k tomuto okamžik u menšinoví akcionáři. 3. Výše protiplnění Oprávněné osoby mají ve smyslu ustanovení § 183m odst. 1 obchodního zákoníku právo na protiplnění v penězích, jehož výši určil hlavní akcionář na 132,- Kč, slovy: stotřicetdva korun českých, za jednu (1) akcii VÚHŽ NEMO a.s. Navržená výše protiplnění, res p. jeho přiměřenost je ve smyslu ustanovení § 183j odst. 6 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 07-02/07 ze dne 6.2.2007 vypracovaným znalcem Ing. Petrem Pelcem, Ph.D., Zlatá Hora 1365, 684 01 Slavkov u Brna. Ve výrokové části znaleckého pos udku se uvádí: "Výsledná hodnota je určena aplikací nejvíce vhodné metody majetkové - likvidační. Výnosová metoda a majetková účetní hodnota byly použity jako podpůrné. K datu ocenění 30.11.2006 činil odhad hodnoty vlastního kapitálu 16.656.000,- Kč, a na základě toho došel znalec k závěru, že výše přiměřeného protiplnění za akcii činí 132,- Kč". Výši protiplnění prozkoumala Česká národní banka a dne 8.2.2007, č.j. Sp/544/4/2007 2007/2177/540 udělila předchozí souhlas podle § 183i odst. 5 obchodního zákon íku k přijetí tohoto usnesení. Peněžní prostředky určené na výplatu protiplnění v celkové výši 444.576,- Kč složil hlavní akcionář ve smyslu ustanovení § 183i odst. 6 obchodního zákoníku na klientský účet založený pro tento účel u obchodníka s cennými pap íry. 4. Lhůta pro předání akcií VÚHŽ NEMO a.s. Dosavadní menšinoví akcionáři předloží akcie VÚHŽ NEMO a.s. obchodníkovi s cennými papíry, společnosti CYRRUS, a.s., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ 639 07 020 (dále jen "obchodník"), který je pověřen jejich převzetím mandátní smlouvou. Lhůta p ro předání akcií VÚHŽ NEMO a.s. dosavadními akcionáři je v souladu s ustanoveními § 183l obchodního zákoníku jeden (1) měsíc po přechodu vlastnického práva akcií VÚHŽ NEMO a.s. na hlavního akiconáře. Pro případ prodlení menšinových akcionářů s předáním ak cií VÚHŽ NEMO a.s. v uvedené lhůtě, vyzve představenstvo společnosti VÚHŽ NEMO a.s. akcionáře, způsobem určeným pro svolání valné hromady, aby předložili akcie VÚHŽ NEMO a.s. v dodatečně přiměřené lhůtě, která nesmí být kratší než čtrnáct (14) dnů. 5. Poskytnutí protiplnění Ve smyslu ustanovení § 183m obchodního zákoníku vyplatí obchodník oprávněným osobám bez zbytečného odkladu protiplnění, a to po předání akcií VÚHŽ NEMO a.s. obchodníkovi. Osobou oprávněnou k přijetí protiplnění bude vždy vlastník vykoupených akcií VÚHŽ NE MO a.s., ledaže bude prokázáno zastavení akcií VÚHŽ NEMO a.s.; v takovém případě obchodník poskytne částku odpovídající hodnotě zastavených akcií VÚHŽ NEMO a.s. zástavnímu věřiteli; to neplatí, prokáže-li vlastník akcií VÚHŽ NEMO a.s., že zástavní právo j iž zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Oprávněné fyzické osoby současně s předáním akcií VÚHŽ NEMO a.s. musí předožit pro evidenční a kontrolní účely průkaz totožnosti; oprávněné právnické osoby se dále pro evidenční a kon trolní účely prokážou aktuálním výpisem z obchodního rejstříku.
od 19. 9. 2006 do 30. 6. 2008
- Dne 28.8.2006 se valná hromada společnosti VÚHŽ NEMO a.s. v souladu se zákonem a stanovami společnosti usnesla na zvýšení základního kapitálu společnosti. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upsáním akcií zní: Důvodem návrhu na zvýšení základního kapitálu je skutečnost, že stávající základní kapitál společnosti je nedostatečný. Společnost potřebuje nový kapitál na svůj další rozvoj a financování provozní činnosti. Základní kapitál se zvyšuje v rozsahu 4.204.200,- Kč, slovy: čtyřimilionydvěstěčtyřitisícedvěstě korun českých, tedy z původní výše 2.102.100,- Kč, slovy: dvamilionystodvatisícesto korun českých, na celkovou výši 6.306.300,- Kč, slovy: šestmilionůtřistaše sttisíctřista korun českých. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Ke zvýšení základního kapitálu dochází upsáním nově emitovaných akcií společnosti. Celkový počet nově emitovaných akcií bude osmdesátčtyřitisí ceosmdesátčtyři (84.084) kusů. Nově emitované akcie budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě. Realizace přednostního práva: - Úpis nově emitovaných akcií bude probíhat prostřednictvím obchodníka s cennými papíry CYRRUS, a.s., IČ 639 07 020, se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00. Představenstvo společnosti zveřejní bez zbytečného odkladu od zápisu usnesení valné hromady o zvýš ení základního kapitálu do obchodního rejstříku, způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva úpisu a počátku běhu lhůty pro úpis. Délka lhůt y pro uplatnění přednostního práva úpisu stávajícími akcionáři bude 15 dnů od zveřejnění oznámení, které bude obsahovat informace pro akcionáře o možnosti uplatnění přednostního práva. - Emisní poměr je stanoven na 1 : 2. Na jednu (1) dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, může stávající akcionář s přednostním právem upsat dvě (2) nové akcie o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých. - Nově emitované akcie upisované s využitím přednostního práva budou kmenové akcie na majitele o jmenovité hodnotě 50,- Kč, slovy: padesát korun českých, v listinné podobě. Emisní kurs je stanoven na 50,- Kč, slovy: padesát korun českých. - Rozhodný den pro uplatnění přednostního práva se neuplatní, jelikož společnost nevydala zaknihované akcie. Společnost vydala listinné akcie. Ve druhém kole budou akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, nabídnuty určenému zájemci, kterého schválí valná hromada společnosti. Představenstvo společnosti navrhuje valné hromadě, aby tímto určeným zájemcem byla společnost REX Invest , s.r.o., IČ 257 86 385, se sídlem Praha 1, Národní 6, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, v oddílu C, vložka 70135. Předem určený zájemce upíše nově emitované akcie na základě smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře se společností. K upsání akcií mu bude poskytnuta lhůta alespoň čtrnáct (14) dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Nebude probíhat úpis bez přednostního práva. Upisovatel je povinen splatit emisní kurs upsaných akcií na bankovní účet emitenta, který je veden u Komerční banky a.s., pobočky ve Frýdku-Místku, č. účtu 35-6875xxxx. Upisovatel je povinen splatit 30 % emisního kursu upsaných akcií do sedmi (7) dnů od zápisu do listiny upisovatelů. Zbylou část emisního kursu jsou povinni splatit do jednoho (1) roku od zápisu do listiny upisovatelů. Upisovatelé mohou splatit emisní kurs pouze peněžitými vklady.V souvislosti se zvýšením základního kapitálu nebudou vydány akcie nového druhu. Nebude probíhat upisování nepeněžitými vklady. Možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu se nepřipouští. Poukázky na akcie nebudou vydávány.
od 31. 5. 2006 do 30. 6. 2008
- Společnost VÚHŽ NEMO a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, vznikla v důsledku rozdělení společnosti VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51, IČ: 45193797, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B., vložka 360, se založe ním dvou nástupnických společností. Na společnost VÚHŽ NEMO a.s. přešlo jmění zanikající společnosti VÚHŽ a.s. dle pravidel pro rozdělení jmění zanikající společnosti uvedených v projektu rozdělení ze dne 28.3.2006. Druhou nástupnickou společností je VÚHŽ a.s., se sídlem Dobrá 240, PSČ 739 51.
Kapitál
od 3. 9. 2007 do 30. 6. 2008
Základní kapitál 6 306 300 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 12. 2006 do 3. 9. 2007
Základní kapitál 6 306 300 Kč, splaceno 54 %.
od 29. 11. 2006 do 11. 12. 2006
Základní kapitál 6 306 300 Kč, splaceno 30 %.
od 31. 5. 2006 do 29. 11. 2006
Základní kapitál 2 102 100 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 11. 2006 do 30. 6. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 126 126.
od 31. 5. 2006 do 29. 11. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 42 042.
Statutární orgán
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Jaroslav Zachurczok - předseda představenstva
Bystřice, 1329, PSČ 739 95
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Miroslav Bialožyt - první místopředseda představenstva
Třinec - Dolní Líštná, Topolová 188, PSČ 739 61
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Slavomír Hořejš, CSc. - druhý místopředseda představenstva
Ostrava - Svinov, E. Rošického 23, PSČ 718 00
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 20. 6. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Oldřich Žák - člen představenstva
Frýdek-Místek, E. Destinové 97, PSČ 738 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Jan Roháč, CSc. - člen představenstva
Frýdek-Místek, Říční 1822, PSČ 738 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007
od 19. 9. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Milan Jánský - člen představenstva
Dobrá, 953, PSČ 739 51
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 19. 9. 2006
Ing. Milan Jánský - člen představenstva
Dobrá, 780, PSČ 739 51
den vzniku členství: 31. 5. 2006
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Petr Pácl, CSc. - předseda představenstva
Frýdek-Místek, E. Destinové 97, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Doc. Ing. Richard Rechtenberg, CSc. - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, E. Krásnohorské 2979, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Slavomír Hořejš, CSc. - místopředseda představenstva
Ostrava - Svinov, E. Rošického 23, PSČ 718 00
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Jan Kaňák - člen představenstva
Frýdek-Místek, Smetanova 476, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Ivan Talpa, CSc. - člen představenstva
Frýdek-Místek, Wolkerova 831, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Miroslav Košař, CSc. - člen představenstva
Metylovice, 275, PSČ 739 49
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 31. 7. 2007
Ing. Josef Dostál, CSc. - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Pod Zámečkem 3380, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to vždy společně dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předseda nebo místopředseda představenstva.
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to samostatně předseda představenstva nebo jakýkoliv z místopředsedů představenstva.
Dozorčí rada
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Martin Lahner - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, K Hájku 2983, PSČ 738 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Ing. Lenka Baranková - místopředseda dozorčí rady
Ostrava, V. Vlasákové 20/969, PSČ 700 30
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 3. 7. 2007
od 30. 7. 2007 do 30. 6. 2008
Bohumír Mojžíšek - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, J.E.Purkyně 2987, PSČ 738 01
den vzniku členství: 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Oldřich Žák - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, E. Destinové 97, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Bohumír Mojžíšek - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, J.E.Purkyně 2987
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
od 31. 5. 2006 do 30. 7. 2007
Ing. Martin Lahner - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, K Hájku 2983, PSČ 738 01
den vzniku členství: 31. 5. 2006 - 14. 6. 2007
Akcionáři
od 22. 6. 2007 do 30. 6. 2008
H & S Progress s.r.o., IČO: 61946460
Dobrá, 240, PSČ 739 51
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 46 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění. Když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců stát odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválili poslanci.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 720,00 Kč
Komerční banka 2 773,19 Kč
ČSOB 2 774,40 Kč
Poštovní spořitelna 2 774,40 Kč
Expobank CZ 2 782,00 Kč
Česká spořitelna 2 787,00 Kč
Raiffeisenbank 2 813,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 830,80 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Rosický

Tomáš Rosický

- fotbalista

+22
+
-
2.Miloš Knor

Miloš Knor

- moderátor, bavič

-20
+
-
3.Simona Krainová

Simona Krainová

- modelka

-23
+
-
4.Karel Janeček

Karel Janeček

- miliardář, bojovník s korupcí

-93
+
-
5.Libor Bouček

Libor Bouček

- moderátor

-112
+
-

Články na Heroine.cz

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Špičky za lodičky. Monika Souza zvládla kariéru baletky i úspěšné finanční poradkyně

Balet je náročná disciplína. Monika Souza se mu naplno věnovala šestnáct let. Pak se rozhodla...více

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Babička je víc než Marie Kondo. Každý v sobě máme kus nostalgického hoardera

Už léta se na mě odevšad hrnou dobré rady o tom, jak mám mít v bytě minimalistický pořádek,...více

Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

 Minisérie Mrs. America ukazuje, že bez vzájemné solidarity ženy svá práva nevybojují

Když rozčarovaná Gloria Steinem v sedmé epizodě Mrs. America říká „Je mi zle z utahování...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services