Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci"
IČO: 27951685 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 8. 2007
Datum zániku16. 6. 2011
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 29. 4. 2010 do 16. 6. 2011

Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci"

od 28. 1. 2008 do 29. 4. 2010

Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s.

od 29. 8. 2007 do 28. 1. 2008

Fortius Global Investments, a.s.

Sídlo
od 2. 10. 2009 do 16. 6. 2011
Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00
od 29. 8. 2007 do 2. 10. 2009
Praha 5, Janáčkovo nábř. 140/55, PSČ 150 00
IČO
od 29. 8. 2007 do 16. 6. 2011

27951685

Právní forma
od 29. 8. 2007 do 16. 6. 2011
Akciová společnost
Spisová značka12295 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 28. 1. 2008 do 16. 6. 2011
- výkon kolektivního investování spočívající - ve vytváření a obhospodařování podílových fondů ( § 14 odst. 1 písm. a) zákona o kolektivním investování), - v obhospodařování investičních fondů na základě smlouvy o obhospodařování ( § 14 odst. 1 písm. b) zákona o kolektivním investování)
od 29. 8. 2007 do 28. 1. 2008
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb, zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 16. 6. 2011 do 16. 6. 2011
- Společnost Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. "v likvidaci," se sídlem Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 11000, IČ: 27951685 se vymazává ke dni nabytí právní moci rozhodnutí o výmazu z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je sk ončení likvidace. Likvidace skončila rozdělením likvidačního zůstatku mezi akcionáře společnosti dle ust. § 75a odst. 1 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.
od 29. 4. 2010 do 16. 6. 2011
- Valná hromada rozhodla dne 5.3.2010 o zrušení společnosti s likvidací s tím, že dnem vstupu společnosti do likvidace se stanoví den 15.4.2010.
od 19. 1. 2010 do 2. 4. 2010
- Mimořádná valná hromada společnosti Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. přijala dne 18.12.2009 následující usnesení o zvýšení základního kapitálu: - základní kapitál společnosti Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s. (dále též společnost) se zvyšuje o 2,000.000,- Kč (slovy: dvamilionykorunčeských) ze stávajících 9,000.000,- Kč (slovy: devětmilionůkorunčeských) na 11,000.000,- Kč (sl ovy: jedenáctmilionůkorunčeských). Nepřipouští se možnost upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Důvodem zvýšení základního kapitálu společnosti je řešení ztráty společnosti a posílení její likvidity. - v rámci zvýšení základního kapitálu společnosti bude upsáno 40 ks (slovy: čtyřicetkusů) nových kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000,- Kč, které budou v listinné podobě. Akcie nebudou kótovány. - Emisní kurs upisovaných akcií se bude rovnat jejich nominální hodnotě a bude činit 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 50.000,- Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). Emisní kurs akcií bude možno splatit výluč ně peněžitými vklady, tj. v penězích, resp. s připuštění níže uvedeného započtení. - jelikož se všichni akcionáři vzdali svého práva na přednostní upisování akcií, budou všechny akcie nabídnuty k upsání předem určeným zájemcům, kterými jsou Ing. René Holeček, r.č. xxxx, bytem Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01 a paní Monika Stanieczková, r.č. xxxx, bytem Těrlicko, Hradiště 39, PSČ 735 42 (dále jen předem určení zájemci) s tím, že každému z uvedených předem určených zájemců bude nabídnuto k upsání 20 ks (slovy: dvacetkusů) akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 50.000, - Kč (slovy: padesáttisíckorunčeských). - lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva předem určenými zájemci činí 30 (slovy: třicet) dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady společnosti o tomto zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, přičemž konkrétnímu předem určené mu zájemci musí být návrh smlouvy o upsání akcií doručen nejpozději 14 (slovy: čtrnáct) dnů před uplynutím uvedené lhůty pro upsání akcií. Předem určenému zájemci bude oznámen počátek běhu lhůty představenstvem společnosti, doporučeným dopisem zaslaným na adresu upisovatele nebo osobně mu předaným, a to nejpozději 5. (slovy: pátý) pracovní den běhu této lhůty. - místem pro upsání akcií je sídlo společnosti na adrese Praha 1, Opletalova 1284/37, PSČ 110 00. Každý z předem určených zájemců upíše akcie v písemné smlouvě o upsání akcií, kterou uzavře se společností, přičemž na smlouvě musí být úředně ověřené podpis y smluvních stran. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat minimálně náležitosti uvedené v ust. § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. - oba předem určení zájemci jsou povinni splatit 100 % (slovy: stoprocent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (třicet) dnů od upsání shora uvedených akcií. Každý z předem určených zájemců splatí část emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000 ,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) započtením své pohledávky za společností, a pokud by z jakéhokoliv důvodu k takovému započtení nedošlo, pak peněžními prostředky na zvláštní účet u banky, otevřený na jméno společnosti, číslo účtu 266xxxx, ved ený u Československá obchodní banka, a.s., na který budou předem určení zájemci hradit i zbývající část emisního kursu upsaných akcií, jenž nemá být předmětem započtení. - valná hromada uděluje souhlas k tomu, aby část pohledávky společnosti na splacení emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce Ing. René Holečka, r. č. xxxx, bytem Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01 za společností na vrácení půjčky ve výši 500.000 Kč ( (slovy: pětsettisíckorunčeských) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 17.12.2009, a dále rovněž aby část pohledávky společnosti na splace ní emisního kursu upsaných akcií ve výši 500.000,- Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) byla započtena proti peněžité pohledávce předem určeného zájemce paní Moniky Stanieczkové, r.č. xxxx, bytem Těrlicko, Hradiště 39, PSČ 735 42 za společností na vrácení půjčky ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) vyplývající ze smlouvy o půjčce ze dne 23.11.2009. Pohledávky jsou způsobilé k započtení. Smlouva o započtení mezi společností a konkrétním předem určeným zájemcem bude uzavřena ve lhůtě třicet (30) dnů ode dne upsání nových akcií společnosti daným předem určeným zájemcem. Návrh smlouvy o započtení pohled ávek obdrží předem určený zájemce při podpisu smlouvy o upsání akcií - další pravidla postupu pro uzavření smlouvy o započtení jsou: a) smlouva o započtení musí mít náležitosti stanovené obecně platnými právními předpisy, a to zejména ust. § 580 a násl. zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a ust. § 358 a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů, b) ve smlouvě o započtení musí být přesně specifikovány pohledávky, které jsou předmětem započtení s uvedením, že se jedná o pohledávky, jejichž započtení bylo schváleno rozhodnutím valné hromady společnosti, c) peněžitá pohledávka každého z předem určených zájemců bude započtena ve výši 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských) s pohledávkou společnosti za předem určeným zájemcem na splacení emisního kursu jím upsaných akcií, d) dnem účinnosti smlouvy o započtení dojde k započtení předmětných pohledávek specifikovaných v tomto rozhodnutí a ve smlouvě o započtení, tj. u každého předem určeného zájemce v rozsahu 500.000 Kč (slovy: pětsettisíckorunčeských).
od 1. 5. 2009 do 16. 6. 2011
- Na společnost Fortius Global Investments, investiční společnost, a.s., IČ: 27951685, se sídlem Praha 5, Janáčkovo nábř. 140/55, jakožto přejímajícího akcionáře přešlo jmění zanikající společnosti TERION CZ a.s., IČ: 27078744, se sídlem Praha 4, U Habrovky 247/11, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 8551, a to do majetku tvořícího Uzavřený podílový fond Fortius 1, Fortius Global Investments, investiční společnosti, a.s., ve smyslu § 337 odst. 1 a § 354 zákona č. 1 25/2008 Sb., o přeměnách obchodních společností a družstev, a to na základě projektu převzetí jmění podepsaného dne 22.12.2008 s rozhodným dnem převodu jmění 1.4.2008.
od 22. 9. 2008 do 26. 9. 2008
- Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadních 7.000.000,-- Kč o 2.000.000,-- Kč na výslednou celkovou částku 9.000.000,-- Kč, přičemž upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení se nepřipouští. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním nových akcií, a to celkem 40 kmenových akcií o jmenovité hodnotě 50.000,-- Kč každá. Akcie budou znít na jméno a budou mít listinnou podobu. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, budou upsány akcionáři na základě dohody všech akcionářů, uzavřené ve formě notářského zápisu podle § 205 obchodního zákoníku. Ve smyslu § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku se stanoví, že akcie upisované bez přednostního práva všichni akcionáři upíší dohodou dle § 205 obchodního zákoníku v sídle Notářského úřadu Heleny Čapkové na adrese Praha 1, Národní tř. 21. Upisování a kcií bude vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dohoda musí být uzavřena do 14 dnů od podání návrhu na z ápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Počátek běhu lhůty bude akcionářům oznámen písemně. Emisní kurs každé nově vydané akcie bude roven její jmenovité hodnotě a bude splacen výlučně v penězích. Emisní kurs upisovatelé splatí v rozsahu 100 % na zvláštní účet k tomu účelu zřízený u Československé obchodní banky, a.s., číslo účtu: 266xxxx, a to ve lhůtě do 14 dnů ode dne upsání akcií. S nově vydanými akciemi budou spojena tatáž práva, která se pojí k dosud emitovaným akciím společnosti. Při upisování se nepřipouští možnost započtení peněžité pohledávky vůči společnosti. Upisování nepeněžitými vklady se nepřipouští. Poukázky na akcie se nevydávají.
Kapitál
od 2. 4. 2010 do 16. 6. 2011
Základní kapitál 11 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 9. 2008 do 2. 4. 2010
Základní kapitál 9 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 8. 2007 do 26. 9. 2008
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 4. 2010 do 16. 6. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 220.
od 26. 9. 2008 do 2. 4. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 180.
od 29. 8. 2007 do 26. 9. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 140.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 29. 4. 2010 do 16. 6. 2011
Ing. Radek Baloun - místopředseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 5. 3. 2010
den vzniku funkce: 8. 3. 2010
od 4. 3. 2010 do 29. 4. 2010
Ing. Radek Baloun - místopředseda představenstva
Praha 10, Na Palouku 3219/3, PSČ 100 00
den vzniku členství: 28. 1. 2010 - 5. 3. 2010
den vzniku funkce: 28. 1. 2010 - 5. 3. 2010
od 4. 3. 2010 do 16. 6. 2011
Ing. Tomáš Stoszek - předseda představenstva
Krmelín, Lyskova 545, PSČ 739 24
den vzniku členství: 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 27. 1. 2010
od 4. 3. 2010 do 16. 6. 2011
Ing. Andrea Srbová - člen představenstva
Jesenice, Jasanová 480, PSČ 252 42
den vzniku členství: 29. 8. 2008
od 7. 7. 2009 do 4. 3. 2010
Ing. Tomáš Stoszek - člen představenstva
Krmelín, Lyskova 545, PSČ 739 24
den vzniku členství: 25. 6. 2009
od 16. 9. 2008 do 4. 3. 2010
Ing. Andrea Srbová - místopředseda představenstva
Jesenice, Jasanová 480, PSČ 252 42
den vzniku členství: 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2008 - 27. 1. 2010
od 29. 8. 2007 do 16. 9. 2008
JUDr. Martin Klimpl - místopředseda představenstva
Praha 10, Mečíková 2851/10, PSČ 100 00
den vzniku členství: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
od 29. 8. 2007 do 7. 7. 2009
RNDr. Antonín Lešanovský - člen představenstva
Praha 9, Litoměřická 833/19A, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 8. 2007 - 25. 6. 2009
den vzniku funkce: 29. 8. 2007 - 25. 6. 2009
od 29. 8. 2007 do 4. 3. 2010
Ing. Ivan Pilip - předseda představenstva
Praha 5, U Nikolajky 382/30, PSČ 150 00
den vzniku členství: 29. 8. 2007 - 27. 1. 2010
den vzniku funkce: 29. 8. 2007 - 27. 1. 2010
od 29. 8. 2007 do 16. 6. 2011
Jménem společnosti jedná samostatně každý člen představenstva.
Likvidace
od 29. 4. 2010 do 16. 6. 2011
Ing. Radim Mikeska
Ostrava - Výškovice, Srbská, PSČ 700 30
Dozorčí rada
od 16. 9. 2008 do 16. 6. 2011
Ing. Rudolf Ovčaří - předseda dozorčí rady
Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01
den vzniku členství: 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2008
od 16. 9. 2008 do 16. 6. 2011
JUDr. Martin Klimpl - člen dozorčí rady
Praha 10, Mečíková 2851/10, PSČ 100 00
den vzniku členství: 29. 8. 2008
od 29. 8. 2007 do 16. 9. 2008
Ing. Rudolf Ovčaří - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Slezská 2889, PSČ 738 01
den vzniku členství: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
od 29. 8. 2007 do 16. 9. 2008
Ing. Andrea Srbová - člen dozorčí rady
Jesenice, Jasanová 480, PSČ 252 42
den vzniku členství: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
den vzniku funkce: 29. 8. 2007 - 29. 8. 2008
od 29. 8. 2007 do 16. 6. 2011
Ing. René Holeček - člen dozorčí rady
Frýdek-Místek, Mánesova 475, PSČ 738 01
den vzniku členství: 29. 8. 2007
den vzniku funkce: 29. 8. 2007
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

25. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 9 komentářů

Stát dá lidem 70 % mzdy, když zůstanou v krizi doma

Vláda se dohodla na pravidlech takzvaného stálého kurzarbeitu. Firmy budou moci při ekonomických potížích poslat zaměstnance na část týdne domů, na mzdy jim přispěje stát.

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka

Podnikatelé můžou žádat o terminál na rok zdarma

Drobní obchodníci a živnostníci si mohou říci o platební terminál, který dostanou na rok zdarma. Projekt Česko platí kartou prodloužil do konce roku termín, ve kterém se podnikatelé o terminály mohou hlásit. Nově je dostanou i provozovatelé e-shopů.

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

23. 9. 2020 | | Jiří Hovorka | 11 komentářů

Restaurace zavřou už v deset. Prymula oznámil nová opatření

Restaurace a další stravovací zařízení budou muset zavírat v deset hodin večer. Omezí se také počet povolených osob na hromadných akcích. Nová opatření, které reagují na nárůst počet nakažených koronavirem z posledních dnů, představil ministr zdravotnictví Roman Prymula.

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

19. 9. 2020 | | Martin Vlnas | 7 komentářů

Nekopu do hráče, jdu po míči. Jak se staví tým pro finanční poradenství

Kariéra finančního poradce se vám slibně rozjíždí, klientů přibývá a vy najednou zjistíte, že by bylo fajn nebýt na všechno sám. Jenže kde sehnat ty správné lidi, jak je namotivovat a hlavně jak je udržet, aby vám po dvou měsících nedali košem? Michal Krejčí, který vede v Partners tým 230 lidí, má v rukávu pár tipů, které by vám mohly usnadnit krušné začátky.

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

18. 9. 2020 | | Petr Kučera | 9 komentářů

Technické normy budou zdarma, podnikatelé ušetří

Veřejnost získá bezplatný přístup k závazným technickým normám. Rozhodli o tom poslanci na návrh Pirátů. Elektrikáři, stavaři a další živnostníci tak mohou ušetřit tisíce korun ročně na poplatcích.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 740,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 794,80 Kč
ČSOB 2 794,80 Kč
Komerční banka 2 802,15 Kč
Expobank CZ 2 802,60 Kč
Česká spořitelna 2 811,00 Kč
Raiffeisenbank 2 836,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 849,70 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 850 242 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ladislav  Vízek

Ladislav Vízek

- fotbalový internacionál

+118
+
-
2.Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

+114
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-335
+
-
4.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

-376
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-546
+
-

Články na Heroine.cz

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

Stačí málo. Jan Němec radí, jak žít minimalisticky v miniaturních domech

V rámci festivalu minimalismu Stačí málo, jehož je Heroine mediálním partnerem, bude přednášet...více

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

Nebát se a pomáhat. Alice Masaryková prosazovala myšlenky, které provokují i dnes

S Masarykovým „nebát se a nekrást“ si ani po sto letech tak úplně nevíme rady. Moralizujícímu...více

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Ve snech vycházíme své duši vstříc. Zkusme jim rozumět, říká terapeut Lukáš Karas

Práce se sny připomíná komunikaci s cizincem, jemuž nerozumíme. Pokud chceme, můžeme se...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Automatické prodloužení reklamace
Poradna > Spotřebitelská poradna > Automatické prodloužení reklamace

Otázka: Dobrý den, píši z pozice pracovnice na reklamačním oddělení. Lhůty pro reklamaci / odstoupení, výměnu vždy splňujeme, jak nám je ukládá zákon. Bohužel stále tápeme nad tím, jak vyřešit reklamaci, když...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services