NMS, a.s., IČO: 28161173 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti NMS, a.s. Údaje byly staženy 23. 6. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 28161173. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 28161173 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 11. 2007
Obchodní firma
od 1. 11. 2007

NMS, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
IČO
od 1. 11. 2007

28161173

DIČ

CZ28161173

Identifikátor datové schránky:it5fej4
Právní forma
od 1. 11. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12372 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 23. 12. 2008
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 23. 12. 2008
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 23. 12. 2008
- geologické práce
od 23. 12. 2008
- výkon zeměměřických činností
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- zprostředkování obchodu a služeb
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- ubytovací služby
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- realitní činnost
od 21. 2. 2008 do 19. 7. 2010
- správa a údržba nemovitostí
Předmět činnosti
od 19. 7. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 1. 11. 2007 do 19. 7. 2010
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 1. 11. 2017
- Na základě projektu rozdělením odštěpením se vznikem nových společností, schváleného rozhodnutím jediného akcionáře společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku veden ém Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372, dne 17. 10. 2017, pod sp. zn. NZ 1044/2017, byla část jmění společnosti NMS, a.s. se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, identifikační číslo 281 61 173, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Mě stským soudem v Praze, oddíl B, vložka 12372 (společnost rozdělovaná) odštěpena a tato část převedena na nově vznikající společnosti NEMCB s.r.o. (společnost nástupnická 1) a NEMKV s.r.o. (společnost nástupnická 2).
od 14. 7. 2015
- Změna stanov ke dni 29.6.2015.
od 7. 4. 2015
- Valná hromada společnosti NMS, a.s. (dále jen Společnost) konaná dne 20. 3. 2015 od 10:05 hodin ve velkém sále v 2. nadzemním podlaží budovy spolku Amicia na adrese Za sídlištěm 2177/1, Praha 4 Komořany, PSČ 143 00, rozhodující o návrhu na přechod účastn ických cenných papírů Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti v souladu s ustanoveními § 375 a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), v platném znění (dále jen zákon o obchodních korpor acích) přijala následující rozhodnutí: Valná hromada rozhoduje takto: a)určuje, že dle výpisu z příslušného majetkového účtu příslušné evidence zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů, a.s. vyhotovenému ke dni 10. 2. 2015 dokládajícímu počet akcií emitovaných Společností ve vlastnictví společnost i PRAGOCONSULT spol. s r.o., se sídlem Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČO: 496 23 907, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 24766 (dále jen PRAGOCONSULT), je společnost PRAGOCONSULT hlavním akcionář em Společnosti s počtem 112 219 zaknihovaných kmenových akcií znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých) a jejichž souhrnná jmenovitá hodnota tedy činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa) základní ho kapitálu Společnosti, na nějž byly vydány akcie s hlasovacími právy, přičemž s nimi spojený podíl na hlasovacích právech ve Společnosti činí 92,87 % (zaokrouhleno na 2 desetinná místa); b)konstatuje a osvědčuje, že společnost PRAGOCONSULT je ve smyslu ustanovení § 375 zákona o obchodních korporacích hlavním akcionářem Společnosti, kterému svědčí právo požadovat svolání valné hromady Společnosti, které bude předložen ke schválení nucený p řechod všech ostatních účastnických cenných papírů (akcií) Společnosti od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ustanovení § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích, a že hlavní akcionář, společnos t PRAGOCONSULT, požádal o svolání takové valné hromady žádostí, jež byla Společnosti doručena dne 11. 2. 2015; c)osvědčuje, že hlavní akcionář, společnost PRAGOCONSULT, doložil Společnosti ve smyslu ustanovení § 378 odst. 2 zákona o obchodních korporacích potvrzením vydaným společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., se sídlem Veveří 3163/111, Žabovřesky, Brno, PS Č 616 00, IČO: 277 58 419, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 5249 (dále jen CYRRUS), která je pověřenou osobou ve smyslu ustanovení § 378 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, že před konáním této valné hrom ady hlavní akcionář Společnosti předal finanční prostředky potřebné k poskytnutí protiplnění, včetně obvyklého úroku ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodní ch korporacích, tj. částku ve výši 16 325 476,26 Kč (slovy: šestnáct miliónů tři sta dvacet pět tisíc čtyři sta sedmdesát šest korun českých a dvacet šest haléřů), této pověřené osobě za účelem jejich výplaty oprávněným osobám dle ustanovení § 388 a 389 z ákona o obchodních korporacích; d)rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů Společnosti, tj. všech ostatních zaknihovaných kmenových akcií Společnosti znějících na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu 500 Kč (slovy: pět set korun českých), které nejsou ve vl astnictví hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT, v celkovém počtu 8 616 (slovy: osm tisíc šest set šestnáct) o souhrnné jmenovité hodnotě 4 308 000 Kč (slovy: čtyři miliony tři sta osm tisíc korun českých) na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSU LT, a to za podmínek stanovených v ustanoveních § 375 a násl. zákona o obchodních korporacích; e)určuje, že výše protiplnění za každou jednu zaknihovanou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 500 Kč (slovy: pět set korun českých) činí částku 1 894 Kč (slovy: jeden tisíc osm set devadesát čtyři korun českých) a že přiměřeno st výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. 1/749/2015 ze dne 9. 2. 2015 vypracovaným dle ustanovení § 376 odst. 1 zákona o obchodních korporacích společností TPA Horwath Valuation Services s.r.o., znalecký ústav zapsaný pro znaleckou činnost v oboru ekonomika Ministerstvem spravedlnosti České republiky, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2027/79, PSČ 140 00, IČO: 255 07 796, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 151055; f)určuje, že protiplnění bude poskytnuto oprávněným osobám ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích společností CYRRUS do 7 kalendářních dní po splnění podmínek dle ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích, tj. do 7 kalendářních dní ode dne zápisu vlastnického práva hlavního akcionáře společnosti PRAGOCONSULT na majetkovém účtu v příslušné evidenci zaknihovaných cenných papírů ke všem zaknihovaným akciím Společnosti, které přešly na hlavního akcionáře společnost P RAGOCONSULT, a to včetně úroků obvyklých v době přechodu vlastnického práva těchto akcií Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti určených na základě úrokové sazby ve výši 2,16 % p. a. a naběhlých ode dne, kdy došlo k přechodu vlastnického práva k tě mto akciím Společnosti na hlavního akcionáře Společnosti. Bez zbytečného odkladu po uplynutí shora uvedené lhůty pro výplatu vrátí pověřená osoba společnost CYRRUS zbylé peněžní prostředky spolu s úrokem, jež nebyly vyplaceny oprávněným osobám zejména z d ůvodu absence potřebného bankovního spojení identifikovaného ve smyslu usnesení valné hromady uvedeném pod písm. h), hlavnímu akcionáři dle ustanovení § 378 odst. 3 zákona o obchodních korporacích. Po tomto okamžiku mohou oprávněné osoby ve smyslu ustanov ení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích uplatňovat nárok na zaplacení protiplnění přímo u hlavního akcionáře, společnosti PRAGOCONSULT, který vyplatí protiplnění ve lhůtě 10 pracovních dnů ode dne, kdy obdrží písemnou žádost oprávněné osoby, jež bude ve formě uvedené v usnesení valné hromady dle písm. h); g)konstatuje, že oprávněnými osobami jsou vlastníci akcií Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře Společnosti, přičemž však platí, že jsou-li akcie Společnosti zastaveny, bude protiplnění poskytnuto v souladu s ustanovením i § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích vždy příslušnému zástavnímu věřiteli, jemuž svědčí zástavní právo k příslušné akcii Společnosti; to neplatí, prokáže-li vlastník příslušné akcie Společnosti, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnické ho práva na hlavního akcionáře společnost PRAGOCONSULT zaniklo; h)určuje, že pověřená osoba, společnost CYRRUS, vyplatí oprávněným osobám výše uvedené protiplnění v korunách českých, bezhotovostním převodem na bankovní účet oprávněné osoby, který oprávněná osoba písemně sdělí na adresu sídla Společnosti nejpozději ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, přičemž toto sdělení musí být opatřeno úředně ověřeným podpisem oprávněné osoby či jejího zástupce na základě plné moci, jejíž orig inál nebo ověřená kopie s úředně ověřeným podpisem zmocnitele musí být rovněž doložena. Uvedené sdělení musí být vyhotoveno v souladu se vzorem sdělení bankovního účtu pro účely výplaty protiplnění za nucený přechod akcií, který je uveřejněn na webových s tránkách Společnosti na adrese: www.N-M-S.cz. U vlastníků zaknihovaných akcií Společnosti, kteří jsou oprávněnými osobami ve smyslu ustanovení § 389 odst. 2 zákona o obchodních korporacích a kteří nesdělí bankovní účet pro účely výplaty protiplnění dle vý še uvedeného, avšak mají ke dni bezprostředně předcházejícímu den, kdy dojde k přechodu vlastnického práva k akciím Společnosti na hlavního akcionáře, zapsán bankovní účet vedený v evidenci zaknihovaných cenných papírů u Centrálního depozitáře cenných p apírů, a.s., provede pověřená osoba, společnost CYRRUS, výplatu protiplnění na tento bankovní účet. Po dobu, po kterou nebude žádným způsobem ve smyslu usnesení valné hromady dle tohoto písm. h) identifikován bankovní účet oprávněné osoby pro výplatu pro tiplnění, není hlavní akcionář PRAGOCONSULT, Společnost ani pověřená osoba společnost CYRRUS v prodlení s poskytnutím výplaty protiplnění oprávněné osobě a po tuto dobu prodlení s identifikací bankovního účtu rovněž nevzniká oprávněné osobě právo na obvyk lý úrok ve smyslu ustanovení § 388 odst. 1 zákona o obchodních korporacích; i)pověřuje představenstvo Společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy v této souvislosti. Valná hromada Společnosti dále pověřuj e představenstvo Společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s nuceným přechodem akcií Společnosti na hlavního akcionáře, včetně součinnosti potřebné v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám.
od 18. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 18. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 18. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 18. 7. 2014
- Nové znění stanov ze dne 26.6.2014.
od 1. 11. 2007
- Společnost vznikla rozdělením odštěpením společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., IČ 45272387, se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 1434, se vznikem nové společnosti NMS, a. s., se sídlem Praha 4, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54, IČ 28161173. Na novou společnost NMS, a.s. přešla část jmění rozdělované společnosti PRAGOPROJEKT, a.s., včetně práv a povinností plynoucích z pracovněprávních vztahů, za podmínek stanovených projektem rozdělení odštěpením ze dne 11.9.2007.
Kapitál
od 1. 11. 2007
Základní kapitál 60 417 500 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120 835 v listinné podobě.
od 14. 7. 2015
Převod akcií podléhá předchozímu písemnému souhlasu představenstva.
od 1. 11. 2007 do 14. 7. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 120 835 v zaknihované podobě.
od 1. 11. 2007 do 14. 7. 2015
Převod akcií podléhá předchozímu písemnému souhlasu představenstva.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 5. 2021
Ing. MAREK SVOBODA - Předseda představenstva
Praha - Krč, K Ryšánce, PSČ 147 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2014
od 18. 7. 2014 do 4. 5. 2021
Ing. MAREK SVOBODA - Předseda představenstva
Praha - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2014
od 2. 11. 2012 do 2. 11. 2012
Ing. Marek Svoboda - předseda
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2012 do 2. 11. 2012
Ing. Vladimír Veselý - člen
Praha 3, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2012 do 18. 7. 2014
Ing. Vratislav Škvor - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2012 do 18. 7. 2014
Ing. Marek Svoboda - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 100 00
den vzniku členství: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
od 2. 11. 2012 do 18. 7. 2014
Ing. Vladimír Veselý - člen představenstva
Praha 3, Lucemburská, PSČ 130 00
den vzniku členství: 2. 11. 2012 - 26. 6. 2014
od 14. 8. 2012 do 2. 11. 2012
Ing. Vratislav Škvor - člen
Praha 3 - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 28. 6. 2012 - 26. 6. 2014
od 1. 11. 2007 do 14. 8. 2012
Ing. Libor Brožek - člen představenstva
Praha 5 - Zbraslav, Žitavského 494/13, PSČ 156 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 28. 6. 2012
od 1. 11. 2007 do 2. 11. 2012
Ing. Marek Svoboda - předseda představenstva
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
od 1. 11. 2007 do 2. 11. 2012
Ing. Vladimír Veselý - člen představenstva
Praha 1 - Malá Strana, U Železné lávky 557/6, PSČ 118 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 1. 11. 2012
od 18. 7. 2014
Předseda představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech společnosti samostatně. Za společnost mohou ve vymezených záležitostech jednat také další osoby, a to buď na základě a v rozsahu plné moci udělené jim předsedou představenstva, anebo na základě vykonávané funkce.
od 1. 11. 2007 do 18. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně předseda představenstva.
Dozorčí rada
od 18. 7. 2014
Ing. RENATA JIŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Lhotka, Nad Zátiším, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 26. 6. 2014
od 20. 8. 2013 do 18. 7. 2014
RENATA JIŘÍKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické, PSČ 148 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2014
od 20. 8. 2013 do 18. 7. 2014
LUKÁŠ SVOBODA
Praha 10 - Vršovice, Vršovická, PSČ 100 00
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2014
od 20. 8. 2013 do 18. 7. 2014
JAROSLAV FRČKA
České Budějovice - České Budějovice 5, E. Beneše, PSČ 370 06
den vzniku členství: 27. 6. 2013 - 26. 6. 2014
od 21. 7. 2009 do 20. 8. 2013
Ing. Renata Jiříková - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Kunratice, Velké Kunratické 1406/26, PSČ 148 00
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 26. 6. 2013
den vzniku funkce: 26. 6. 2008 - 26. 6. 2013
od 13. 8. 2008 do 21. 7. 2009
Ing. Renata Jiříková - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 58/32, PSČ 142 00
den vzniku členství: 26. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 6. 2008
od 13. 8. 2008 do 20. 8. 2013
Ing. Lukáš Svoboda - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 100 00
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 26. 6. 2013
od 13. 8. 2008 do 20. 8. 2013
Ing. Jaroslav Frčka - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše 2607/141, PSČ 370 06
den vzniku členství: 26. 6. 2008 - 26. 6. 2013
od 1. 11. 2007 do 13. 8. 2008
Ing. Renata Jiříková - předseda dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 58/32, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 26. 6. 2008
den vzniku funkce: 1. 11. 2007 - 26. 6. 2008
od 1. 11. 2007 do 13. 8. 2008
Ing. Lukáš Svoboda - člen dozorčí rady
Praha 10 - Vršovice, Vršovická 671/77, PSČ 100 00
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 26. 6. 2008
od 1. 11. 2007 do 13. 8. 2008
Ing. Jaroslav Frčka - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše 2607/141, PSČ 370 06
den vzniku členství: 1. 11. 2007 - 26. 6. 2008
Akcionáři
od 25. 5. 2021
PRAGOCONSULT spol. s r.o., IČO: 49623907
Praha 4 - Krč, K Ryšánce 1668/16, PSČ 147 54
Hodnocení firmy
+3
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+193

+
-
Adam Gebrian

Adam Gebrian

- architekt

+101

+
-
Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-23

+
-
Jaroslav  Tvrdík

Jaroslav Tvrdík

- místopředseda představenstav CEFC, bývalý ministr obrany

-99

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-179

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-206

+
-

A tohle už jste četli?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Firmám chybějí zaměstnanci. Výše mzdy je teď důležitější než jistota práce

Nedostatek zaměstnanců se prohlubuje v celém Česku, a to napříč všemi obory. Firmy musí bojovat o pracovníky, jenže ne všechny jim mohou zvýšit mzdu tak, jak lidé chtějí. Vyplývá to z rozsáhlého průzkumu personální agentury Grafton Recruitment, která sleduje 300 pracovních pozic v osmi hlavních oborech ekonomiky.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 584 154 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Na Česko se valí sociální bouře. Smete i vládu?

Vláda konečně naznačila, jak chce zvládnout energetickou krizi. Podoba a výsledek jejího záchranného...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services