4-Energetická, a.s.
IČO: 28550901

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 3. 2009
Obchodní firma
od 20. 3. 2009

4-Energetická, a.s.

Sídlo
IČO
od 20. 3. 2009

28550901

DIČ

CZ28550901

Identifikátor datové schránky:fk3drr5
Právní forma
od 20. 3. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15147 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 26. 11. 2012
- výroba tepelné energie a rozvod tepelné energie, nepodléhající licenci realizovaná ze zdrojů tepelné energie s instalovaným výkonem jednoho zdroje nad 50 kW
od 20. 3. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 18. 8. 2017 do 1. 11. 2017
- Jediný akcionář činí toto rozhodnutí Jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady Společnosti: Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00, IČ 000 63 584 (dále jen Městská část Praha 4), dle ust. § 94 odst. 2 pís m. g) ve spojení s § 68 odst. 2 písm. h) zákona č. 131/2000 Sb., o hlavním městě Praze, ve znění pozdějších předpisů, jako jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s., se sídlem Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, zapsané v obchodním re jstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15147 (dále jen Společnost) činí toto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 zák. č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění (dále jen ZOK): I. Zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými a peněžitými vklady Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady rozhodl o schválení zvýšení základního kapitálu Společnosti nepeněžitými a peněžitými vklady, jak je uvedeno níže: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Základní kapitál se zvyšuje nepeněžitým vkladem o částku určenou dle následujícího vzorce 20575*(xxxx) korun českých (slovy: dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna závorka korun českých) (tedy se zaokrouhlením o částku 78.530.534,35114504 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů pět set třicet tisíc pět set třicet čtyři čárka tři pět jedna jedna čtyři pět nula čtyři korun českých) částka tvořící rozdíl mezi částkou 78.533.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm mi lionů pět set třicet tři tisíce korun českých) a [20575*(xxxx)] Kč (slovy: hranatá závorka dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát kulatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka hranatá závorka korun českých) tvoří emisní ážio (přibližně 2465,65 Kč) (slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých šedesát pět haléřů českých), a to vložením hmotného majetku tepelného hospodářství, přičemž úpis akcií bude realizován prostřednictvím uzavření smlouvy o úpisu akcií. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem Základní kapitál se zvyšuje peněžitým vkladem o částku určenou dle následujícího vzorce 1360*(xxxx) korun (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun) (tedy se zaokrouhlením o částku 5190839,694 656489 Kč) (slovy: pět milionů jedno sto devadesát tisíc osm set třicet devět čárka šest devět čtyři šest pět šest čtyři osm devět korun českých) částka tvořící rozdíl mezi částkou 5.191.086 Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát jedna tisíc osmdesát šest korun českých) (1360*[xxxx]) Kč (slovy: kulatá závorka jeden tisíc tři sta šedesát krát hranatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna hranatá závorka kulatá závorka korun českých), tvoří emisní ážio (přibližně 246,30 Kč) (slovy: d vě stě čtyřicet šest korun českých třicet haléřů českých), přičemž zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem bude realizováno prostřednictvím uzavření smlouvy o úpisu akcií s možností započtení - kapitalizace pohledávky Městské části Praha 4, se sídle m Praha 4, Antala Staška 2059/80b, Krč, 140 00, IČ 000 63 584 (dále jen Městská část Praha 4) za Společností ve výši 5.191.086 Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát jedna tisíc osmdesát šest korun českých), vzniklé v minulosti v souvislosti se zápočt em vzájemných pohledávek a závazků na základě rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, vypořádání úplaty ze zaniklého věcného břemene nebo oprav a investic do tepelného hospodářství. Kapitalizací ve smyslu tohoto ustanovení se má na mysli zapo čtení pohledávky na emisní kurs akcií a na emisní ážio. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 3. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií emitovaných v souvislosti s nepeněžitým vkladem: 20575 ks (slovy: dvacet tisíc pět set sedmdesát pět ks) akcií o jmenovité hodnotě xxxx Kč (slovy: pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun českých) (pro upřesnění se sděluje, že j menovitá hodnota akcií činí částku vyjádřenou zlomkem, kdy hodnota pět set tisíc korun je vydělena hodnotou sto třicet jedna výsledek tohoto zlomku v korunách tvoří jmenovitou hodnotu jedné akcie přibližně jde o částku 3816,79 Kč (slovy: tři tisíce osm set šestnáct korun českých sedmdesát devět haléřů českých) . Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti. Počet akcií emitovaných v souvislosti s peněžitým vkladem: 1360 ks (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát ks) akcií o jmenovité hodnotě xxxx Kč (slovy: pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun českých) (pro upřesnění se sděluje, že jmenovitá h odnota akcií činí částku vyjádřenou zlomkem, kdy hodnota pět set tisíc korun je vydělena hodnotou sto třicet jedna výsledek tohoto zlomku v korunách tvoří jmenovitou hodnotu jedné akcie přibližně jde o částku 3816,79 Kč (slovy: tři tisíce osm set šestná ct korun českých sedmdesát devět haléřů českých). Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie Všechny akcie budou upsány jediným akcionářem Společnosti. 4. Uzavření smlouvy o úpisu akcií dle ust. § 479 odst. 1 ZOK Akcie upisované v návaznosti na nepeněžitý vklad hmotného majetku tepelného hospodářství dle přílohy usnesení budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem, jímž je Městská část Praha 4 a to prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené mezi jediným akcionářem a Společností. Místem pro podpis a uzavření smlouvy o úpis akcií je sídlo Společnosti, tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČO: 285 50 901, kancelář č. B013. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro podpis a uzavření smlouvy o úpis akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Lze upisovat pouze celé akcie. Akcie upisované na základě peněžitého vkladu (s možností započtení pohledávky) budou upsány s využitím přednostního práva akcionáře, a to jediným akcionářem, jímž je Městská část Praha 4 a to prostřednictvím písemné smlouvy uzavřené mezi jediným akcionáře m a Společností, přičemž tato smlouva bude umožňovat tzv. kapitalizaci pohledávky tedy možnost započtení pohledávky jediného akcionáře za Společností proti pohledávkám Společnosti na splacení emisního kursu nově vydaných akcií. Místem pro podpis a uzavření smlouvy o úpis akcií je sídlo Společnosti, tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČO: 285 50 901, kancelář č. B013. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro podpis a uzavření smlouvy o úpis akcií činí 30 (slovy: třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Lze upisovat pouze celé akcie. 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Předmětem nepeněžitého vkladu ve smyslu ust. § 15 odst. 2 ZOK jsou zařízení tepelného hospodářství, kterými se rozumí soubor technologických zařízení energetických zdrojů, včetně primárních a sekundárních rozvodů, jenž slouží k výrobě a rozvodu tepla a te plé vody, které jsou umístěny převážně v nemovitostech ve vlastnictví Městské části Praha 4 (dále jen Zařízení), kdy podrobný seznam Zařízení a nemovitostí, ve kterých je Zařízení umístěno, je připojen a tvoří obsah znaleckého posudku č. 5685/30/17 zpraco vaného Ing. Josefem Řepou, CSc., se sídlem Radhošťská 2278/1, 130 00 Praha 3 Vinohrady (dále jen Znalecký posudek), přičemž všechna jmenovaná Zařízení ve Znaleckém posudku tvoří předmět vkladu ve smyslu ust. § 15 odst. 2 ZOK. Přičemž Městská část Praha 4 a Společnost deklarují, že část Zařízení tvoří samostatnou věc ve smyslu ust. § 496 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen OZ) a to ty, které jsou inženýrskými sítěmi ve smyslu § 509 OZ, přičemž tyto věci js ou definovány ve Znaleckém posudku v části IV. nazvané Obvyklá cena tepelných kanálů v Praze 4 pod položkami 1) 10). U těchto věci dojde ke vnesení vkladu ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 ZOK předáním datových nosičů (stavební a technologické dokumentac e), které zachycují tyto předávané věci. Přičemž Městská část Praha 4 a Společnost deklarují, že část Zařízení netvoří samostatnou věc ve smyslu ust. § 496 a násl. OZ a to ty, které jsou upevněnými zařízeními ve smyslu § 508 OZ, přičemž tyto věci jsou definovány ve Znaleckém posudku v části I. n azvané Obvyklá cena jednotlivých tepelných zdrojů ve školských objektech ke dni 31. 5. 2017 pod položkami 1) 33), v části II. nazvané Obvyklá cena tepelných zdrojů v bytových domech v Praze 4 pod položkami 1) 18), v části III. nazvané Obvyklá cena tepel ných zdrojů v nebytových domech v Praze 4 pod položkami 1) 12). U těchto věcí dojde ke vnesení vkladu ve smyslu ustanovení § 20 odst. 2 předáním datových nosičů (stavební a technologické dokumentace), které zachycují tyto předávané věci, čímž dojde k pře vodu vlastnictví k těmto věcem. Následně Městská část Praha 4 a Společnost 4 Energetická, a.s. vzájemnou kooperací vloží do veřejného seznamu (katastru nemovitostí) výhradu, která bude deklarovat odlišné vlastnictví nemovitostí (budov), ve kterých jsou up evněné zařízení umístěny a samotných upevněných zařízení to vše v souladu s ust. § 508 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Nepeněžitý vklad byl oceněn Znaleckým posudkem. Na základě uvedeného Znaleckého posudku obvyklá cena tepelných zdrojů činila ke dni 31.5.2017 částku 78.533.000 Kč (slovy: sedmdesát osm milionů pět set třicet tři tisíc korun českých). Aby bylo možné vydat celé akcie, tvoří zvyšovaný základní kapitál nepeněžitým vkladem částku podle následujícího vzorce 20575*(xxxx) korun (slovy: dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna závorka korun), (tedy se zaokro uhlením částku 78.530.534,35114504 Kč) (slovy: sedmdesát osm milionů pět set třicet tisíc pět set třicet čtyři čárka tři pět jedna jedna čtyři pět nula čtyři korun českých) částka tvořící rozdíl mezi částkou 78.533.000,- Kč (slovy: sedmdesát osm milionů p ět set třicet tři tisíc korun českých) a 20575*(xxxx),- Kč (slovy: dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun českých) tvoří emisní ážio (po zaokrouhlení 2465,65 Kč) (slovy: dva tisíce čtyři sta šedesát pět korun českých šedesát pět haléřů českých). Akcie lze upsat v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901. Upisovací lhůta činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ust. § 479 ZOK. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje a smlouvu o upsání akcií v této lhůtě Společnosti doru čí. Smlouva o úpisu akcií bude uzavřena v písemné formě a bude obsahovat následující náležitosti: -Identifikaci smluvních stran; -Odkaz na toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; -Identifikace, jakými prostředky bude zvýšen základní kapitál; -Stanovení, že nově emitované akcie budou obsahovat stejná práva jako již akcie vydané dle stanov Společnosti; -Identifikaci, že nově vydané akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované; -Závazek jediného společníka řádně upsat nově emitované akcie; -náležitosti vyžadované ustanovením § 479 ZOK, jimiž jsou: oúdaj o tom, že se ostatní akcionáři vzdali přednostního práva na upisování, nebo že ho již vykonali, případně podmínky, za jakých tak učinili, ledaže akcie upisuje jediný akcionář (v tomto případě není potřeba, neboť akcie upisuje jediný akcionář); odruh, počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich formu ovýši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, případně číslo účtu u banky pro splácení peněžitého vkladu, a opopis nepeněžitého vkladu, je-li vnášen, a částku jeho ocenění postupem podle tohoto zákona, popřípadě o číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie. -Závěrečná ustanovení, kde bude stanoveno alespoň: oPočet vyhotovení smlouvy o úpisu akcií; oÚčinnost stanovená ihned po signací této smlouvy; -Identifikaci podepisujících Smlouvu s tímto obsahem předloží představenstvo Společnosti k podpisu a se smlouvou s tímto obsahem rada městské části v postavení jediného akcionáře Společnosti souhlasí. Smlouvu, která bude obsahovat podmínky v podstatných aspektech odlišné od výše uved eného, není představenstvo Společnosti oprávněno předložit a Městská část Praha 4 uzavřít. Emisní kurz nových akcií je v návaznosti na výše uvedené následující: Každá akcie má emisní kurs, který tvoří součet její jmenovité hodnoty a emisního ážia, kdy u jednotlivé akcie je to částka xxxx korun + ([78.533.000 - ]/20575) korun (slovy: pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun plus kulatá závorka hranatá závorka sedmdesát osm milionů pět set třicet tři tisíc plus složená závorka dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát kulatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka složená závorka hranatá závorka lomeno dv acet tisíc pět set sedmdesát pět kulatá závorka korun). 6. Započtení pohledávky Připouští se, aby Městská část Praha 4 započetla svoji pohledávku za Společností ve výši 5.191.086 Kč (slovy: pět milionů jedno sto devadesát jedna tisíc osmdesát šest korun českých), vzniklé v minulosti v souvislosti se zápočtem vzájemných pohledávek a z ávazků na základě rozhodnutí o zvýšení či snížení základního kapitálu, vypořádání úplaty ze zaniklého věcného břemene nebo oprav a investic do tepelného hospodářství a to oproti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, emitovaných v návaznosti na peně žitý vklad. Pohledávka je blíže specifikovaná v příloze, kterou tvoří kopie Dohody o vypořádání práv a závazků, která v ustanovení čl. III. odst. 2 definuje uznání konkrétní výše pohledávky, kdy dále jsou v příloze připojeny rozhodnutí Rady městské části Praha 4, kon krétně 18R-628/2015 z 1.7.2015; 20R-829/2015 z 26.8.2015; 21R-838/2015 z 9.9.2015; 15R-829/2016 z 24.8.2016, které dále popisují předmětnou pohledávku. Aby bylo možné kapitalizovat pohledávku a zároveň vydat celé akcie, tvoří zvyšovaný základní kapitál částku podle následujícího vzorce 1360*(xxxx) korun (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna záv orka korun) (tedy se zaokrouhlením částku 5.190.839,694656489 Kč) /pět milionů jedno sto devadesát tisíc osm set třicet devět čárka šest devět čtyři šest pět šest čtyři osm devět korun českých/ částka tvořící rozdíl mezi částkou 5.191.086 Kč (slovy: pět m ilionů jedno sto devadesát jedna tisíc osmdesát šest korun českých) a 1360*(xxxx) Kč (slovy: jeden tisíc tři sta šedesát krát závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna závorka korun českých) tvoří emisní ážio (po zaokrouhlení 246,30 Kč) (s lovy: dvě stě čtyřicet šest korun českých třicet haléřů českých). Akcie lze upsat v sídle Společnosti, tj. na adrese Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 a to prostřednictvím uzavření smlouvy o úpisu akcí. Emisní kurz nových akcií je v návaznosti na výše uvedené následující: Každá akcie má emisní kurs, který tvoří součet její jmenovité hodnoty a emisního ážia, kdy u jednotlivé akcie je to částka xxxx korun + ([5.191.086 - ]/1360) ko run (slovy: pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna korun plus kulatá závorka hranatá závorka pět milionů jedno sto devadesát jedna tisíc osmdesát šest plus složená závorka jeden tisíc tři sta šedesát krát kulatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka složená závorka hranatá závorka lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka korun). Smlouva o úpisu akcií včetně započtení bude uzavřena v písemné formě a bude obsahovat následující náležitosti: -Identifikaci smluvních stran; -Odkaz na toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti; -Identifikace, jakými prostředky bude zvýšen základní kapitál; -Stanovení, že nově emitované akcie budou obsahovat stejná práva jako již akcie vydané dle stanov Společnosti; -Identifikaci, že nově vydané akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na oficiálním trhu s cennými papíry; nebudou kótované; -Závazek jediného společníka řádně upsat nově emitované akcie; -náležitosti vyžadované ustanovením § 479 ZOK, jimiž jsou: oúdaj o tom, že se ostatní akcionáři vzdali přednostního práva na upisování, nebo že ho již vykonali, případně podmínky, za jakých tak učinili, ledaže akcie upisuje jediný akcionář (v tomto případě není potřeba, neboť akcie upisuje jediný akcionář); odruh, počet a jmenovitou hodnotu upisovaných akcií, jejich formu ovýši emisního kursu a lhůtu pro jeho splacení, případně číslo účtu u banky pro splácení peněžitého vkladu, a opopis nepeněžitého vkladu, je-li vnášen, a částku jeho ocenění postupem podle tohoto zákona, popřípadě o číslo majetkového účtu, na který mají být vydány zaknihované akcie. -Náležitosti umožňující započtení pohledávky Městské části Praha 4 za Společností, která je blíže popsána v tomto rozhodnutí. -Závěrečná ustanovení, kde bude stanoveno: oPočet vyhotovení smlouvy o úpisu akcií; oÚčinnost stanovená ihned po signací této smlouvy; -Identifikaci podepisujících Smlouvu s tímto obsahem předloží představenstvo Společnosti k podpisu a se smlouvou s tímto obsahem rada městské části v postavení jediného akcionáře Společnosti souhlasí. Smlouvu, která bude obsahovat podmínky v podstatných aspektech odlišné od výše uved eného, není představenstvo Společnosti oprávněno předložit a Městská část Praha 4 uzavřít. Návrh smlouvy úpisu akcií včetně možnosti započtení, v souladu s obsahem usnesení o zvýšení základního kapitálu, připraví Společnost a předloží tento návrh jedinému akcionáři Městské části Praha 4 nejpozději do 15 (slovy: patnácti) dnů. Jediný akcionář je povinen smlouvu o započtení akceptovat nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od doručení návrhu smlouvy o úpisu akcií a o započtení a v téže lhůtě též akceptovaný návrh smlouvy Společnosti doručit. Schvaluje se návrh smlouvy o započtení. II. Změna stanov Společnosti 1.Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady Společnosti rozhodl o schválení změny stanov Společnosti: Platné znění čl. VIII. stanov a čl. 9. 3. stanov Společnosti se nahrazuje zněním novým, které zní následovně: Článek VIII. Výše základního kapitálu, způsob a lhůty pro splacení emisního kurzu zakladatelských akcií 8.1. Základní kapitál Společnosti činí celkem [20575*(xxxx)]+[1360*(xxxx)] +[24.000.000] korun českých (slovy: hranatá závorka dvacet tisíc pět set sedmdesát pět krát kulatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka hr anatá závorka plus hranatá závorka jeden tisíc tři sta šedesát krát kulatá závorka pět set tisíc lomeno jedno sto třicet jedna kulatá závorka hranatá závorka plus hranatá závorka dvacet čtyři milionů hranatá závorka korun českých) (po zaokrouhlení jde o č ástku 107.721.374,0458015 Kč /slovy: jedno sto sedm milionů sedm set dvacet jedna tisíc tři sta sedmdesát čtyři čárka nula čtyři pět osm nula jedna pět korun českých/, kdy však je směrodatná částka dle vzorce uvedeného před touto závorkou). 8.2. Základní kapitál Společnosti je rozdělen na 28.223 (slovy: dvacet osm tisíc dvě stě dvacet tři tři) listinných kmenových akcií na jméno, z nichž každá má jmenovitou hodnotu odpovídající částce xxxx korun (slovy: pět set tisíc lomeno jedno sto t řicet jedna korun) (pro upřesnění se sděluje, že jmenovitá hodnota akcií činí částku vyjádřenou zlomkem, kdy hodnota pět set tisíc je vydělena hodnotou sto třicet jedna výsledek tohoto zlomku v korunách tvoří jmenovitou hodnotu jedné akcie přibližně jde o částku 3816,79 Kč /slovy: tři tisíce osm set šestnáct korun českých sedmdesát devět haléřů českých). S každou akcií je spojen 1 (jeden) hlas pro hlasování na valné hromadě Společnosti. 8.3. Základní kapitál při založení Společnosti ve výši 2.000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) byl v celé výši splacen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurz akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a zaklad atel je povinen tento emisní kurz splatit na zvláštní účet u banky, který k tomuto účelu bude zřízen správcem vkladu. Emisní kurz akcií musí být splacen před podáním návrhu na zápis Společnosti do obchodního rejstříku, a to do 90 (slovy: devadesáti) dnů o d založení Společnosti. a 9.3. veškeré akcie Společnosti jsou akciemi na jméno s tím, že jejich jmenovitá hodnota je specifikována v čl. 8.2. stanov. Akce nejsou kótované. V ostatním zůstávají stanovy Společnosti nezměněny. Změna stanov Společnosti nabývá účinnosti okamžikem nabytí právní moci usnesení příslušného rejstříkového soudu o povolení zápisu zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstříku. Toto rozhodnutí Jediného akcionáře je činěno v souladu s rozhodnutím Rady městské části Prahy 4 ze dne 28.6.2017 dle jejího Usnesení 13. zasedání číslo 13R-546/2017.
od 20. 11. 2014 do 23. 6. 2015
- Městská část Praha 4, se sídlem Úřadu městské části na adrese Praha 4, ul. Antala Staška č.p. 2059/80b, IČ: 000 63 584, zastoupena Pavlem Caldrem, starostou, vykonávající jako jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. se sídlem Praha 4, Táborská 350 /32, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901 (dále jen Společnost) působnost valné hromady, učinila dne 15.9.2014 následující rozhodnutí ve formě notářského zápisu č. NZ 1387/2014, N 1466/2014, sepsaného Mgr. Richardem Brázdou, notářem se sídlem v Brně, ve znění oprav né doložky ze dne 13.10.2014: Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. snižuje základní kapitál společnosti 4-Energetická, a.s., o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) ze současné výše 125 760 000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) na novou výši 24 000 000 Kč (dvacet čtyři milionů korun českých) po snížení základního kapitálu. a) Důvodem a současně i účelem snížení základního kapitálu o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) je zefektivnění kapitálové struktury společnosti 4-Energetická, a.s. b) Částka ve výši 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základního kapitálu bude vyplacena jedinému akcionáři společnosti 4-Energetická, a.s., kterým je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, u l. Antala Staška 2059/80b, IČ 00063584, ve formě peněžitého plnění. Společnost 4-Energetická, a.s. je alternativně oprávněna vyplatit částku ve výši 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) odpovídající snížení základní ho kapitálu, nebo její část, jedinému akcionáři společnosti 4-Energetická, a.s. ve formě nepeněžitého plnění, a to převodem vlastnického práva k tepelným zdrojům specifikovaných pod písm. f) rozhodnutí, přičemž hodnota tepelných zdrojů je v souladu se sta novami společnosti stanovena ve výši 102 990 280 Kč (jedno sto dva miliony devět set devadesát tisíc dvě stě osmdesát korun českých), přičemž rozdíl bude se společností finančně vypořádán. c) Snížení základního kapitálu o částku 101 760 000 Kč (jedno sto jeden milion sedm set šedesát tisíc korun českých) bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií tak, že jmenovitá hodnota každé ze 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti dvou) kusů kmenov ých akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč (dvacet tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 001 až 06288 bude snížena o částku odpovídající rozdílu částky 20.000 ,- Kč (dvacet tisíc korun českých) a částky odpovídající podílu 500.000/131 K (pět set tisíc ku jedno sto třiceti jedné korun českých) ze současné výše jmenovité hodnoty každé akcie 20.000 Kč (dvacet tisíc korun českých) na jmenovitou hodnotu každé akcie ve výši odpovídající částce podílu 500.000/131 Kč (pět set tisíc ku jedno sto třicet jedné korun českých). d) Snížení jmenovité hodnoty akcií bude provedeno výměnou dosavadních 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti osmi) kusů kmenových akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20 000 Kč ( dvacet tisíc korun českých) označených pořadovými čísly 001 až 06288, za 6.288 (šesti tisíc dvou set osmdesáti dvou) kusů kmenových akcií emitovaných společností 4-Energetická, a.s., znějících na jméno v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě odpovída jící podílu 500.000/131 Kč (pět set tisíc ku jedno sto třiceti jedné korun českých). e) Lhůta pro předložení listinných akcií za účelem jejich výměny za listinné akcie s nižší jmenovitou hodnotou se stanoví na 40 (čtyřicet) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku. f) Tepelné zdroje představující nepeněžité plnění podle písm. b) rozhodnutí tvoří: Tepelné zdroje ve školských objektech: 1 El. akumulační kotel., Jitřní 424/2; 2 Plynová kotelna, Hudečkova 893/8; 3 Plyn. kotel.(podružná), Jitřní 185/6; 4 Plynová kotelna, Bezová 1592/4; 5 Plynová kotelna, Boleslavova 1675/1; 6 Plynová kotelna, Družstevní Ochoz 1308/5; 7 Plynová kotelna, Jihozápadní 1760/4; 8 Plynová kotelna, Jitřní185/6; 9 Plynová kotelna, Jižní IV. 1750/10; 10 Plynová kotelna, K podjezdu 1077/2; 11 Plynová kotelna, Křesomyslova 724/2; 12 Plynová kotelna, Mezivrší 32/15; 13 Plynová kotelna, Na Bučance 1189/5; 14 Plynová kotelna, Na Lánech 1107/22; 15 Plynová kotelna, Na Větrově 1022/91; 16 Plynová kotelna, Na Větrově 1023/22; 17 Plynová kotelna, Nedvědovo nám. 101/8; 18 Plynová kotelna, Nedvědovo nám. 140/13; 19 Plynová kotelna, Přímětická 1247/7; 20 Plynová kotelna, Sdružení 1080/2a; 21 Plynová kotelna, Školní 700/5; 22 Plynová kotelna, Táborská 122/19; 23 Plynová kotelna, Táborská 421/45; 24 Plynová kotelna, Točitá 1751/4; 25 Plynová kotelna, Voráčovská 324/2; 26 Plynová kotelna, V Zápolí 1249/19; 27 Předávací stanice, Fillova 1084/11; 28 Předávací stanice, Filosofská 1166/3; 29 Předávací stanice, Horáčkova 1095/1; 30 Předávací stanice, Jánošíkova 1300/6; 31 Předávací stanice, Jánošíkova 1320/2; 32 Předávací stanice, Jeremenkova 1003/29; 33 Předávací stanice, Jílovská 1175/75; 34 Předávací stanice, Jílovská 1100/16; 35 Předávací stanice, Kaplická 841/14; 36 Předávací stanice, Kotorská 1591/5; 37 Předávací stanice, Kukučínova 1150/3; 38 Předávací stanice, Matěchova 1069/4; 39 Předávací stanice, Na Chodovci 2540/5; 40 Předávací stanice, Na Zvoničce 1030/13; 41 Předávací stanice, Němčická 1111/16; 42 Předávací stanice, Ohradní 1367/2; 43 Předávací stanice, Plamínkové 1589/42; 44 Předávací stanice, Rabasova 1068/12; 45 Předávací stanice, Sedlčanská 526/14; 46 Předávací stanice, Svojšovická 2923/3; 47 Předávací stanice, Tajovského 1309/6; 48 Předávací stanice, Trenčínská 2770/7; 49 Tepelné čerpadlo, Bítovská 1246/1; 50 Tepelné čerpadlo, Plamínkové 1593/2; 51 Tepelné čerpadlo, V Zápolí 1249/19; 52 Výměníková stanice, Bítovská 1246/1; 53 Výměníková stanice, Horáčkova 1100; 54 Výměníková stanice, K Sídlišti 840/2; 55 Výměníková stanice, Mendíků 1000/1; 56 Výměníková stanice, Na Chodovci 2700/94; 57 Výměníková stanice, Na Líše 936/16; 58 Výměníková stanice, Na Planině 1393/13; 59 Výměníková stanice, Ohradní 1366/49; 60 Výměníková stanice, Plamínkové 1593/2; 61 Výměníková stanice, Poláčkova 1067. Tepelné zdroje v bytových domech: 1 Plynová kotelna, Branická 43/55; 2 Plynová kotelna, Branická 65/46; 3 Plynová kotelna, Družstevní Ochoz 1305/264 Plynová kotelna, Choceradská 3035/34; 5 Plynová kotelna, Lounských 791/10; 6 Plynová kotelna, Marie Cibulkové 626/4; 7 Plynová kotelna, Marie Cibulkové 837/32; 8 Plynová kotelna, Mečislavova 1357/16; 9 Plynová kotelna, Michelská 1270/91; 10 Plynová kotelna, Mikuláše z Husi 921/11; 11 Plynová kotelna, Na Pankráci 604/113; 12 Plynová kotelna, Na Pankráci 1252/67; 13 Plynová kotelna, Nad Cihelnou 616/6; 14 Plynová kotelna, nám. Hrdinů 727/9; 15 Plynová kotelna, Nuselská 113/17; 16 Plynová kotelna, Nuselská 297/5; 17 Plynová kotelna, Nuselská 603/94; 18 Plynová kotelna, 5. května 1245/49; 19 Plynová kotelna, Pod Terebkou 1139/15; 20 Plynová kotelna, Podolská 208/31; 21 Plynová kotelna, Podolská 554/96; 22 Plynová kotelna, Sinkulova 840/71; 23 Plynová kotelna, Svatoslavova 213/28; 24 Plynová kotelna, Viktorinova 1151/3; 25 Plynová kotelna, Viktorinova 1210/8; 26 Plynová kotelna, Za Zelenou liškou 953/1a; 27 Předávací stanice, Krčská 971/54; 28 Předávací stanice, Krčská 993/57; 29 Předávací stanice, Krumlovská 527/4; 30 Předávací stanice, V Zápolí 1252/27; 31 Předávací stanice, V Zápolí 1253/29; 32 Předávací stanice, V Zápolí 1254/31; 33 Předávací stanice, V Zápolí 1255/33; 34 Výměníková stanice, Na Strži 1683/40; 35 Výměníková stanice, Rabasova 1064/3; 36 Výměníková stanice, Tilschové 1070/4; 37 Výměníková stanice, Bítovská 1245/3; 38 Výměníková stanice, Jihlavská 605/6; 39 Výměníková stanice, Krumlovská 527/4; 40 Výměníková stanice, Na Líše 1269/13a; 41 Výměníková stanice, Na Úlehli 1266/11; 42 Výměníková stanice, V Zápolí 1268/25. Tepelné zdroje v nebytových objektech: 1 Centrální ohřev TUV, Michelská 96/36; 2 El. vytápění a ohřev, U Michelského ml. 157/25; 3 Elektrické vytápění, U Šálkovny 1741/1; 4 Plynová kotelna, Branická 145/41; 5 Plynová kotelna, Branická 411/63; 6 Plynová kotelna,Jasná I. 1181/6; 7 Plynová kotelna, Nad Malým mýtem 1402/2; 8 Plynová kotelna, Školní 24/4; 9 Plynová kotelna, Školní 195/3; 10 Plynová kotelna, Točitá 1752/40; 11 Plynová kotelna, Hadovitá 1023/7; 12 Plynová kotelna, Michelská 1/7; 13 Plynová kotelna, Michelská 6/23; 14 Plynová kotelna, Boleslavova 49/13a; 15 Plynová kotelna, Boleslavova 250/1; 16 Plynová kotelna, Křesomyslova 625/4; 17 Plynová kotelna, Lounských 129/4; 18 Plynová kotelna, Na Jezerce 1451/2a; 19 Plynová kotelna, Na Pamkráci 420/54; 20 Plynová kotelna, Na Úspěchu 1696/9; 21 Plynová kotelna, Svatoslavova 288/10; 22 Plynová kotelna, Svatoslavova 333/6; 23 Plynová kotelna, Podolská 448/54; 24 Předávací stanice, Němčická 1749/4; 25 Předávací stanice, Hurbanova 1285/2; 26 Předávací stanice, Pujmanové 1219/8; 27 Předávací stanice, Šípková 1838/1; 28 Předávací stanice, Jílovská 432/11; 29 Předávací stanice, Ohradní 1370/12; 30 Předávací stanice, Hvězdova 1594/19; 31 Předávací stanice, Plamínkové 1592/4; 32 Předávací stanice, Bojanovická 2848/1; 33 Předávací stanice, Hrusická 2537/7; 34 Předávací stanice, Malovická 3304/2; 35 Výměníková stanice, Novodvorská 1013/151; 36 Výměníková stanice, Choceradská 2600/13. Topné kanály: 1 Topný kanál 1, Choceradská; 2 Topný kanál 2, Jihlavská; 3 Topný kanál 3, Krumlovská; 4 Topný kanál 4, Rabasova; 5 Topný kanál 5, M. Tilschové; 6 Topný kanál 6, Na Úlehli; 7 Topný kanál 7, V Zápolí; 8 Topný kanál 8, Na Liše; 9 Topný kanál 9, Poláčkova.
od 8. 7. 2013 do 16. 9. 2013
- Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s. při výkonu působnosti valné hromady rozhodl dne 26. 6. 2013 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: Jediný akcionář společnosti 4-Energetická, a.s., zvyšuje základní kapitál společnosti 4-Energetick á, a.s., o částku 15.000.000,- Kč (patnáct milionů korun českých) ze současné výše 110.760.000,- Kč (jedno sto deset milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) na výši 125.760.000,- Kč (jedno sto dvacet pět milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) za následujících podmínek: (a) Upisování nad tuto částku se nepřipouští; (b) Základní kapitál bude zvýšen upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen pouze peněžitým vkladem, s nabídkou upisování akcií určitému zájemci; (c) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 750 (sedmi set padesáti)kusů nových kmenových akcií znějících na jméno, o jmenovité hodnotě jedné akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), které všechny budou vydány v listinné podobě a nebudou kótované na oficiálním trhu; (d) Akcie nebudou upsány s využitím přednostního práva, jelikož se jediný akcionář vzdal přednostního práva. Všechny akcie budou nabídnuty jednomu určitému zájemci, kterým je Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, ul. Antala Staška 2059/80b, IČ 00063584 ; (e) Místem pro upsání akcií bez využití přednostního práva je sídlo společnosti 4-Energetická, a.s., vždy v každý pracovní den lhůty pro upisování akcií od 9,00 hodin do 16,00 hodin; (f) Upisování akcií může začít po podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, přičemž je upisování vázáno na roz vazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze; (g) Lhůta pro upisování akcií se stanoví na třicet dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře při výkonu působnosti valné hromady společnosti 4-Energetická, a.s., do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Počátek té to lhůty bude upisovateli oznámen představenstvem společnosti 4-Energetická, a.s., písemným oznámením zaslaným upisovateli; (h) Akcie budou upsány způsobem uvedeným v § 204 odst. 5 ObchZ, tedy smlouvou o upsání akcií, která musí mít písemnou formu, podpisy smluvních stran musí být úředně ověřeny a musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 ObchZ. K upsání akcií je povinna společnost poskytnout lhůtu patnáct dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií; (i) Emisní kurs každé upisované akcie o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) se bude rovnat její jmenovité hodnotě a bude činit 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii znějící na jméno o jmenovité hodnotě jed né akcie 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých), vydanou v listinné podobě, která nebude kótovaná na oficiálním trhu; (j) Emisní kurs akcií musí být splacen nejpozději do třiceti dní ode dne upsání akcií, tedy ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií, na účet společnosti, vedený u společnosti Česká spořitelna, a.s., se sídlem Praha 4, Olbrachtova 1929/62, PSČ 140 00, IČ: 45244782, č. účtu 118xxxx.
od 15. 11. 2011 do 9. 12. 2011
- Jediný akcionář při výkonu působnosti valné hromady přijal dne 31.8.2011 následující usnesení: 1. Rozsah zvýšení základního kapitálu peněžitými a nepeněžitými vklady Základní kapitál se celkově zvyšuje o 108.760.000,- Kč (slovy: jedno sto osm milionů sedm set šedesát tisíc korun českých), přičemž co do částky 7.000.000,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých) se zvyšuje peněžitými vklady a co do částky 101.760.000,- K č (slovy: jedno sto jedna milionů sedm set šedesát tisíc korun českých) nepeněžitými vklady. Není připuštěno upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. 2. Počet, jmenovitá hodnota, druh, forma a podoba upisovaných akcií Počet akcií: 5.438 (slovy: pět tisíc čtyři sta třicet osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých) Druh akcií: kmenové akcie Forma akcií: akcie na jméno Podoba akcií: listinné akcie 3. Přednostní právo na upisování akcií a údaje pro účely výkonu přednostního práva dle ustanovení § 204a odst. 2 obch. zák. Akcie upisované peněžitým vkladem budou upsány s využitím přednostního práva. Část akcií v počtu 350 (slovy: tři sta padesát) kusů nových akcií, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), je - s ohledem na svůj 100% podíl n a základním kapitálu společnosti - oprávněn upsat jediný akcionář společnosti, tj. Městská část Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ 000 63 584. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo společnosti 4-energetická, a.s., tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, kancelář č. B013. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro vykonání přednostního práva činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude jedinému akcionáři doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může jedinému akcionáři návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Na jednu dosavadní akcii o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), lze upsat 3,5 (slovy: tři a pět desetin) kusů nových akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých). Lze upisovat pouze celé akcie. S využitím přednostního práva lze upsat akcie upisované peněžitými vklady, tedy 350 (slovy: tři sta padesát) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma akcií: na jméno, podoba akcií: listinné a kcie. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 4. Akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva (akcie upisované nepeněžitým vkladem), budou nabídnuty předem určenému zájemci Akcie upisované nepeněžitým vkladem budou nabídnuty předem určenému zájemci, a to jedinému akcionáři společnosti, tj. Městské části Praha 4, se sídlem Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ 000 63 584. Místem pro upsání akcií upisovaných nepeněžitým vkladem je sídlo společnosti 4-Energetická, a.s., tj. Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901, v kanceláři kancelář č. B013. Akcie bude možno upsat v místě upisování v pracovních dnech vždy od 8,00 hodin do 12,00 hodin. Lhůta pro upsání akcií upisovaným nepeněžitým vkladem činí 30 (třicet) dnů a počíná dnem následujícím po dni, ve kterém bude určenému zájemci doručen návrh smlouvy o upsání akcií. Představenstvo může určenému zájemci návrh smlouvy o upsání akcií doručit nejdříve dnem následujícím po dni, ve kterém bude toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti zapsáno do obchodního rejstříku. Určený zájemce může bez využití přednostního práva upsat akcie upisované nepeněžitým vkladem, tedy 5.088 (slovy: pět tisíc osmdesát osm) ks akcií o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (slovy: dvacet tisíc korun českých), druh: kmenové akcie, forma akcií: na jmé no, podoba akcií: listinné akcie. Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 5. Předmět nepeněžitého vkladu a výše jeho ocenění Předmětem nepeněžitého vkladu je 148 tepelných zdrojů a topných kanálů, a to: - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1592 postavené na pozemku parc. č. 1747/1, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Bezová 1592/4, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice a předávacích stanic, včetně tepelného čerpadla, základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1246 postavené na pozemku parc. č. 310/80, obec Praha, k.ú. Michle, nac házející se na adrese Praha 4, Bítovská 1246/1, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1675 postavené na pozemku parc. č. 123/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 1675/1a, PSČ 147 0 0, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1308 postavené na pozemku parc. č. 2578/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Družstevní Ochoz 1308/5, PSČ 1 40 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1084 postavené na pozemku parc. č. 1256/5, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Fillova 1084/11, PSČ 1 40 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1166 postavené na pozemku parc. č. 2612/79, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Filosofská 1166/3, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice nacházející se v prvním podzemním podlaží pavilonů B a C, a v prvním nadzemním podlaží pavilonu A nacházejících se v areálu mateřské školy umístěné v budově č.p. 1095 postavené na pozemcích parc. č. 1052/16, 1052/17 a 1052/18, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Horáčkova 1095/1, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1100 postavené na pozemku parc. č. 1052/34, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Horáčkova 1100/14, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 893 postavené na pozemku parc. č. 1853/3, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Hudečkova 893/8, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice Gymnasia PORG nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1300 postavené na pozemku parc. č. 2869/127, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Jánošíkova 1300/6, P SČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1320 postavené na pozemcích parc. č. 2869/126 a 2869/402, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Jánoší kova 1320/2, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - potrubní rozvod předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1003 postavené na pozemku parc. č. 380/55, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Gončarenkova 1003/29, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1760 postavené na pozemku parc. č. 5282, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Jihozápadní IV 1760/4, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1175 postavené na pozemku parc. č. 2612/55, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 1175/75, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1100 postavené na pozemku parc. č. 2612/44, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 1100/16, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 424 postavené na pozemku parc. č. 452/1, obec Praha, k.ú. Hodkovičky, nacházející se na adrese Praha 4, Jitřní 424/2, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží podsklepené pětipodlažní budovy č.p. 185 postavené na pozemcích parc. č. 444 a 440, obec Praha, k.ú. Hodkovičky, a soubor movitého majetku - technologická část podružné kotelny (pro kuchyňský blok) nacházející se na pozemku parc. č. 440, oboje na adrese Praha 4, Jitřní 185/6, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1750 postavené na pozemcích parc. č. 4482 a 4483/2, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Jižní IV 1750/10, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1077 postavené na pozemku parc. č. 1011/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, K podjezdu 1077/2, PSČ 140 0 0, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 840 postavené na pozemku parc. č. 1770/4, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, K Sídlišti 840/2, P SČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 841 postavené na pozemku parc. č. 1770/44, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Kaplická 841/14, PS Č 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1591 postavené na pozemcích parc. č. 2910/54 a 2910/55, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Kotorsk á 1591/5, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se ve čtvrtém nadzemním podlaží pětipodlažní (1+4) školní budovy č.p. 724 postavené na pozemku parc. č. 121, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Křesom yslova 724/2, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1150 postavené na pozemku parc. č. 2869/78, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Kukučínova 1150/3, PS Č 142 00, - soubor movitého majetku ? technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1069 postavené na pozemku parc. č. 1285/21, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha, Halasova 1069/4, PSČ 1 40 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1000 postavené na pozemcích parc. č. 1045/1 a 1045/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Mendíků 1000/2, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 32 postavené na pozemku parc. č. 4/3, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Mezivrší 32/15, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1189 postavené na pozemku parc. č. 1514, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Bučance 1189/5, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice umístěná ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/278 nacházejícího se uvnitř areálu mateřské školy - budovy č.p. 2540 postavené na pozemku parc. č. 2848/65, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nach ázející se na adrese Praha 4, Měchenická 2540/5, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2700 postavené na pozemku parc. č. 2848/158, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Na Chodovci 2 700/54, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1107 postavené na pozemku parc. č. 1833/27, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Lánech 1107/22, PSČ 141 0 0, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 936 postavené na pozemcích parc. č. 1835/9 a 1835/1, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Líše 936/16, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1393 postavené na pozemcích parc. č. 580, 585/7, 586 a 585/49, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, N a Planině 1393/13, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1022 postavené na pozemku parc. č. 1951/7, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Větrově 1022/22, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1023 postavené na pozemku parc. č. 1951/1, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Větrově 1023/22a, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1030 postavené na pozemku parc. č. 1244/2, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Na Zvoničce 1030/13 , PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 101 postavené na pozemku parc. č. 319/1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nedvědovo náměstí 101/8, PSČ 14 7 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 140 postavené na pozemku parc. č. 1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nedvědovo náměstí 140/13, PSČ 147 0 0, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1111 postavené na pozemku parc. č. 2692/43, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Němčická 1111/6, P SČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1367 postavené na pozemcích parc. č. 700/172 a 700/25, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradní 1367/2, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1366 postavené na pozemcích parc. č. 700/18 a 700/135, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradn í 1366/49, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1589 postavené na pozemcích parc. č. 2910/47 a 2910/48, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamín kové 1589/42, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice, včetně tepelného čerpadla, základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1593 postavené na pozemku parc. č. 2910/50, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamínkové 1593/2, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1067 postavené na pozemku parc. č. 1256/7, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Poláčkova 1067/3, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1247 postavené na pozemcích parc. č. 310/89, 310/90 a 310/179, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Přímětick á 1247/7, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1068 postavené na pozemku parc. č. 1256/2, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Rabasova 1068/12, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1080 postavené na pozemku parc. č. 2753/4, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Sdružení 1080/2a, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 526 postavené na pozemku parc. č. 200/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Sedlčanská 526/14, P SČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy umístěná ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/283 nacházejícího se uvnitř areálu mateřské školy - budovy č.p. 2923 postavené na pozemku parc. č. 2848/262, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Svojšovická 2923/3, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 700 postavené na pozemku parc. č. 9, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 700/5, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 122 postavené na pozemku parc. č. 929, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Táborská 122/19, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny základní školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 421 postavené na pozemku parc. č. 220, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Táborská 421/45, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1309 postavené na pozemku parc. č. 2869/143, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Tajovského 1309/6, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1751 postavené na pozemcích parc. č. 3144/16, 3145/7 a 3145/8, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Točitá 1751/ 38, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2770 postavené na pozemku parc. č. 5721/75, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Trenčínská 277 0/7, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny mateřské školy nacházející se v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 324 postavené na pozemku parc. č. 823, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Voráčovská 324/2, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny, včetně tepelného čerpadla, mateřské školy nacházející se v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1249 postavené na pozemcích parc. č. 1748/12 a 1748/13, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adre se Praha 4, V Zápolí 1249/19, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku (zařízení) umístěný v kotelně umístěné v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 43 postavené na pozemku parc. č. 1492, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 43/55, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb stojící na parcele 1765/12, přiléhající k bytovému objektu č.p. 65 postavené na pozemku parc. č. 1765/10, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se n a adrese Praha 4, Branická 65/46, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1305 postavené na pozemku parc. č. 2398, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Družstevní Ochoz 1305/26, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 3035 postavené na pozemku parc. č. 2848/711, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Choceradská 3035/34, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 791 postavené na pozemku parc. č. 932/3, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Lounských 791/10, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 626 postavené na pozemku parc. č. 1646, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Marie Cibulkové 626/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 837 postavené na pozemku parc. č. 1669, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Marie Cibulkové 837/32, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1357 postavené na pozemku parc. č. 339, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Mečislavova 1357/16, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1270 postavené na pozemku parc. č. 1848/7, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 1270/91, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 921 postavené na pozemku parc. č. 1573, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Mikuláše z Husi 921/11, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 604 postavené na pozemku parc. č. 1956, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 604/113, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1252 postavené na pozemku parc. č. 1029, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 1252/67, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 616 postavené na pozemku parc. č. 1566/1, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Nad Cihelnou 616/6, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 727 postavené na pozemku parc. č. 780/8, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, náměstí Hrdinů 727/9, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 113 postavené na pozemku parc. č. 281, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 113/17, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 297 postavené na pozemku parc. č. 287, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 297/5, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 603 postavené na pozemku parc. č. 312/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Nuselská 603/94, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1245 postavené na pozemku parc. č. 1022, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, 5. května 1245/49, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1139 postavené na pozemku parc. č. 827, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Pod Terebkou 1139/15, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 208 postavené na pozemku parc. č. 33, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 208/31, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 554 postavené na pozemku parc. č. 472, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 554/96, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 840 postavené na pozemku parc. č. 1678/5, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Sinkulova 840/71, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 213 postavené na pozemku parc. č. 650/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 213/28, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1151 postavené na pozemku parc. č. 1042, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Viktorinova 1151/3, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1210 postavené na pozemku parc. č. 1041, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Viktorinova 1210/8, PSČ 140, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 953 postavené na pozemcích parc. č. 1241/1 a 1241/2, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Za Zelenou liškou 953/1a, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 971 postavené na pozemku parc. č. 1264/1, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Krčská 971/54, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 993 postavené na pozemku parc. č. 1273, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Krčská 993/57, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb postavené na pozemku parc. č. 206/1, sousedící s budovou č.p. 527 postavené na pozemku parc. č. 206/2, obec Praha, k.ú. Michle, n acházející se na adrese Praha 4, Krumlovská 527/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1252 postavené na pozemku parc. č. 1748/4, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1252/27, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1253 postavené na pozemku parc. č. 1748/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1253/29, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1254 postavené na pozemku parc. č. 1748/5, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1254/31, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část domovní předávací stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1255 postavené na pozemku parc. č. 1748/10, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1255/33, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1683 postavené na pozemku parc. č. 1142/28, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Na Strži 1683/40, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1064 postavené na pozemku parc. č. 1255/6, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Rabasova 1064/3, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1070 postavené na pozemku parc. č. 1263/5, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Tilschové 1070/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1245 postavené na pozemcích parc. č. 310/97 a 310/98, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Bítovská 1245/3, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na pozemku parc. č. 291/4, sousedící s budovou č.p. 605, č.p. 606, č.p. 607 postavenou na pozemcích parc. č. 291/6, 291/7 a 29 1/5, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Jihlavská 605/6, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy bez čp/če tech.vyb postavené na pozemku parc. č. 206/1, sousedící s budovou č.p. 527 postavenou na pozemku parc. č. 206/2, obec Praha, k.ú. Michle, nacháze jící se na adrese Praha 4, Krumlovská 527/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1269 postavené na pozemku parc. č. 2125/3, sousedící s budovou č.p. 1269 postavené na pozemku parc. č. 2125/3, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Líše 1269/13a, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1266 postavené na pozemku parc. č. 1848/6, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Úlehli 1266/11, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1268 postavené na pozemku parc. č. 1748/6, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, V Zápolí 1268/25, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotlů umístěných v prvním podzemním, v prvním, druhém a třetím nadzemním podlaží budovy č.p. 145 postavené na pozemku parc. č. 43, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 145/41, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotlů umístěných v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 411 postavené na pozemku parc. č. 1504, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Branická 411/63, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1181 postavené na pozemku parc. č. 766/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Jasná I 1181/6, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1402 postavené na pozemku parc. č. 1794/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Nad Malým mýtem 1402/2, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 24 postavené na pozemku parc. č. 39, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 24/4, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 195 postavené na pozemku parc. č. 45/1, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Školní 195/3, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku (akumulační kamna v počtu čtyř kusů a závěsný elektrický boiler) zajišťující vytápění umístěný v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1741 postavené na pozemku parc. č. 954/2, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Pra ha 4, U Šálkovny 1741/4, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1752 postavené na pozemku parc. č. 3144/18, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Točitá 1752/40, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1023 postavené na pozemku parc. č. 1415, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Hadovitá 1023/7, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část dvou kotelen v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1 postavené na pozemku parc. č. 1321, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 1/7, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 6 postavené na pozemku parc. č. 1335, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 6/23, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku (dva přímotopné plynové ohřívače) zajišťující centrální ohřev TUV umístěný ve čtvrtém nadzemním podlaží budovy č.p. 96 postavené na pozemku parc. č. 775, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Michelská 96/36, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku (dvacet elektrických přímotopných konvektorů a šest závěsných elektrických boilerů) zajišťující ohřev TUV a vytápění umístěný v prvním a druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 157 postavené na pozemku parc. č. 930, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, U Michelského mlýna 157/25, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 49 postavené na pozemku parc. č. 101/2, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 49/13a, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 250 postavené na pozemku parc. č. 122, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Boleslavova 250/1, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 625 postavené na pozemku parc. č. 104, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Křesomyslova 625/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v budově č.p. 129 postavené na pozemku parc. č. 931, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Lounských 129/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v druhém nadzemním podlaží budovy č.p. 1451 postavené na pozemku parc. č. 2386/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Jezerce 1451/2a, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 420 postavené na pozemku parc. č. 1722, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Pankráci 420/54, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1696 postavené na pozemku parc. č. 2056/2, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Na Úspěchu 1696/9, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v pátém nadzemním podlaží budovy č.p. 288 postavené na pozemku parc. č. 629/1, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 288/10, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 333 postavené na pozemku parc. č. 622, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Svatoslavova 333/6, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část kotelny v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 448 postavené na pozemku parc. č. 1113, obec Praha, k.ú. Podolí, nacházející se na adrese Praha 4, Podolská 448/54, PSČ 147 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1749 postavené na pozemku parc. č. 2692/113, obec Praha, k.ú. Braník, nacházející se na adrese Praha 4, Němčická 1749/4, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1285 postavené na pozemcích parc. č. 2869/157, 2869/158, 2869/159 a 2869/160, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Hurbanova 1285/1 4, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1219 postavené na pozemku parc. č. 1052/86, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Pujmanové 1219/8, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1838 postavené na pozemku parc. č. 2893/13, obec Praha, k.ú. Krč, nacházející se na adrese Praha 4, Šípková 1838/1, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 432 postavené na pozemcích parc. č. 140/45 a 140/44, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Jílovská 432/11, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1013 postavené na pozemku parc. č. 140/55, obec Praha, k.ú. Lhotka, nacházející se na adrese Praha 4, Novodvorská 1013/151, PSČ 142 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 1370 postavené na pozemku parc. č. 700/96, obec Praha, k.ú. Michle, nacházející se na adrese Praha 4, Ohradní 1370/12, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1594 postavené na pozemcích parc. č. 2910/71 a 2910/72, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Hvězdova 1594/19, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 1592 postavené na pozemku parc. č. 2910/49, obec Praha, k.ú. Nusle, nacházející se na adrese Praha 4, Plamínkové 1592/4, PSČ 140 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice v prvním podzemním podlaží budovy č.p. 2848 postavené na pozemku parc. č. 2848/241, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Bojanovická 2848/1, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice umístěné ve venkovní šachtě pozemku parc. č. 2848/66 nacházející se uvnitř areálu školského zařízení č.p. 2537 postavené na pozemku parc. č. 2848/68, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Hrusická 2537/7, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část výměníkové stanice umístěné v budově č.p. 2600 postavené na pozemku parc. č. 2848/270, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Choceradská 2600/13, PSČ 141 00, - soubor movitého majetku - technologická část předávací stanice v prvním nadzemním podlaží budovy č.p. 3304 postavené na pozemku parc. č. 2848/874, obec Praha, k.ú. Záběhlice, nacházející se na adrese Praha 4, Malovická 3304/2, PSČ 141 00, - topný kanál KT/1 (včetně šesti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Choceradská vedený po pozemcích par. č. 2848/711, 2848/403, 2848/396, 2848/397, 2848/399, 2848/406, 2848/703, 2848/709, 2848/704, 2848/702, 2848/697, 2848/695, 2848/694, 2 848/687 a 2848/691, v k.ú. Záběhlice, - topný kanál KT/2 (včetně tří revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Jihlavská vedený po pozemcích parc. č. 291/4, 291/7, 290/12, 290/15, 227/5, 235, 238, 241/5, 291/14, 291/15, 291/16, 291/2, 290/18, 290/19, 290/7, 227/12, 227/14, 227/13, 23 6, 3301/1, 239/1, 239/2, 240/1 a 241/1, v k.ú. Michle, - topný kanál KT/3 (včetně šestnácti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Krumlovská vedený po pozemcích parc. č. 206/1, 221/1, 221/2, 214/5, 178/1, 200/3, 206/2, 330/1, 221/7, 221/8, 219, 214/11, 214/12, 213/1, 213/2, 213/3, 178/2 a 200/4, v k.ú. Michle, - topný kanál KT/5 (včetně osmi revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Rabasova vedený po pozemcích parc. č. 1285/23, 1285/28, 1255/7, 1255/11, 1255/12, 1255/14, 1255/16, 1255/20, 1255/25, 1255/30, 1255/6, 1264/1, 1285/33, 1273, 1264/29, 1264/ 3, 1285/54, 1285/56, 1285/55, 1285/57, 1285/58, 1277/1, 1277/2, 1277/3, 1255/46, 1255/17, 1255/34, 1255/23, 1255/36, 1255/37, 1255/38, 1255/39, 1255/40, 1255/41, 1255/42, 1255/53, 1255/43, 3203/1, 1246/4 a 1264/31, v k.ú. Michle, - topný kanál KT/6 (včetně čtrnácti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici M. Tilschové vedený po pozemcích k budovám č.p. 1008, 1011, 1014, 1017, 1020, 1023, 1026, 1029, 1069, 983, 974, 985, 976, 988, 978, 898 a 980, v obci Praha, k.ú. Michle , - topný kanál KT/7 (včetně pěti revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Na Úlehli vedený po pozemcích parc. č. 1848/6, 1848/5, 1848/4, 1848/3, 1848/11, 1848/8, 1848/9, 1848/41, a 1848/1, v k.ú. Michle, - topný kanál KT/8 (včetně čtyř revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici V Zápolí vedený po pozemcích parc. č. 1748/6, 1748/7, 1748/11, 1748/8, 1748/3, 1748/14, 1748/18, 1748/4, 1748/2, 1748/5, 1748/10, 1748/21, 1748/17, 1748/110, 1748/114, 1748 /115, 1748/125, 1748/20 a 3453/2, v k.ú. Michle, - topný kanál KT/9 (včetně sedmi revizních šachet na trase kanálu) umístěný v ulici Na Líše vedený po pozemcích parc. č. 2125/3, 2125/4, 2125/5, 2125/6, 2125/7, 1943/3, 1943/2, 2125/2, 2142/3, 2142/3, 2079/3, 1943/4, 1943/5, 2079/20, 2119, 2121/2, 2125/1, 2125/18, 2125/21, 2125/22, 2125/34, 2125/35, 2125/8, 2125/9, 2142/4, 3342, 2125/27 a 3442/2, v k.ú. Michle, - topný kanál Poláčkova č.p. 1067 umístěný v areálu Základní školy Praha 4, Poláčkova s napojením na mateřskou školu nacházející se v ulici Fillova a jesle nacházející se v ulici Rabasova, který je veden po pozemcích parc. č. 1256/7, 1256/3, 1256/6, 1256/ 21, 3102/4, 1256/4 1256/2, vše v k.ú. Krč. Nepeněžitý vklad byl oceněn znaleckými posudky zpracovanými Ing. Stanislavem Vinklerem, znalcem z oboru ekonomika, odvětví účetní evidence, který byl dle ustanovení § 204 odst. 3 ve spojení s § 59 odst. 3 obchodního zákoníku jmenován Usnesením Městského s oudu v Praze ze dne 12.6.2009, č.j.: 2 Nc 4389/2009-9, které nabylo právní moci dne 18.6.2009, a přizvaným konzultantem Ing. Ladislavem Kubíkem, znalcem z oboru ekonomika, ceny a odhady nemovitostí z oboru stavebnictví stavby obytné. Na základě uvedených znaleckých posudků byla obvyklá cena nepeněžitého vkladu stanovena na 101.760.000,- Kč. Na tento nepeněžitý vklad bude vydáno 5.088 (slovy: pět tisíc osmdesát osm) ks kmenových akcií, znějících na jméno, v listinné podobě, každá o jmenovité hodnotě 20.000,- Kč (dvacet tisíc korun českých). 6. Místo kde lze upsat akcie Akcie lze upsat v sídle společnosti 4-Energetická, a.s., tj. na adrese Praha 4, Táborská 350, PSČ 140 45, IČ: 285 50 901. 7. Lhůta, ve které lze akcie upsat Činí 30 (třicet) dnů a počíná běžet dnem následujícím po dni, ve kterém bude upisovateli doručen návrh smlouvy o upsání akcií s náležitostmi alespoň v rozsahu stanoveném v ustanovení § 205 odst. 3 obch. zák. Upsání akcií bude považováno za účinné, pokud ve výše zmíněné lhůtě 30 (třicet) dnů od doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovatel tuto smlouvu o upsání akcií v předepsané formě akceptuje (§ 204 odst. 5 obch. zák.) a smlouvu o upsání akcií v této l hůtě společnosti doručí. 8. Emisní kurz upisovaných akcií Emisní kurz nových akcií je shodný s jejich nominální hodnotou. 9. Splacení upsaných akcií Peněžité i nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit ve lhůtě 30 (třiceti) dnů, počínaje dnem následujícím po dni, ve kterém bude uzavřena smlouva o upsání akcií. S ohledem na ustanovení § 204 odst. 2 věta druhá obch. zák. budou peněžité vklady považovány za splacené připsáním částky ve výši 7.000.000,- Kč na zvláštní účet u UniCredit Bank Czech Republic, a.s. číslo účtu 210 660 5867/2700. S ohledem na ustanovení § 60 odst. 2, věta čtvrtá, obch. zák. (vkladem je věc movitá) budou nepeněžité vklady považovány za splacené předáním předmětu nepeněžitého vkladu společnosti, a to na základě protokolu o předání a převzetí předmětu vkladu.
Kapitál
od 1. 11. 2017
Základní kapitál 107 721 374 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 5. 2015 do 1. 11. 2017
Základní kapitál 24 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 9. 2013 do 22. 5. 2015
Základní kapitál 125 760 000 Kč, splaceno 100 %.
od 9. 12. 2011 do 16. 9. 2013
Základní kapitál 110 760 000 Kč, splaceno 100 %.
od 20. 3. 2009 do 9. 12. 2011
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 28 223.
od 1. 11. 2017
Výše jmenovité hodnoty jedné akcie odpovídá částce xxxx Kč.
od 22. 5. 2015 do 1. 11. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 288.
od 22. 5. 2015 do 1. 11. 2017
Výše jmenovité hodnoty jedné akcie odpovídá částce xxxx Kč.
od 16. 9. 2013 do 22. 5. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 6 288.
od 9. 12. 2011 do 16. 9. 2013
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 5 538.
od 20. 3. 2009 do 9. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 29. 3. 2017
Ing. VLADIMÍR VEDRAL - místopředseda představenstva
Milovice, Družstevní, PSČ 289 24
den vzniku členství: 16. 12. 2014
den vzniku funkce: 17. 8. 2016
od 29. 3. 2017
Mgr. KAREL DVOŘÁK - člen představenstva
Praha - Krč, Halasova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 7. 2016
od 23. 6. 2015
FILIP NEUSSER - Předseda představenstva
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 19. 5. 2015
od 10. 2. 2015 do 23. 6. 2015
FILIP NEUSSER - Místopředseda představenstva
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 12. 2014
den vzniku funkce: 5. 1. 2015 - 19. 5. 2015
od 10. 2. 2015 do 29. 3. 2017
Ing. VLADIMÍR VEDRAL - Člen představenstva
Milovice, Družstevní, PSČ 289 24
den vzniku členství: 15. 12. 2014
od 20. 11. 2014 do 10. 2. 2015
Ing. JOSEF TUNKL - člen představenstva
Zdiby, Lipová, PSČ 250 66
den vzniku členství: 1. 9. 2014 - 15. 12. 2014
od 26. 7. 2014 do 23. 6. 2015
PAVEL JAROŠ - předseda představenstva
Praha - Stodůlky, Jeremiášova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 25. 3. 2013 - 19. 5. 2015
den vzniku funkce: 17. 6. 2013 - 19. 5. 2015
od 2. 7. 2013 do 26. 7. 2014
PAVEL JAROŠ - předseda představenstva
Praha 4 - Kamýk, Rabyňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 3. 2013
den vzniku funkce: 17. 6. 2013
od 2. 7. 2013 do 10. 2. 2015
STANISLAV PAVELKA - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Ambrožova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 11. 6. 2013 - 15. 12. 2014
od 14. 5. 2013 do 2. 7. 2013
PAVEL JAROŠ - člen představenstva
Praha 4 - Kamýk, Rabyňská, PSČ 142 00
den vzniku členství: 25. 3. 2013
od 14. 5. 2013 do 20. 11. 2014
PAVEL FIKAR - místopředseda představenstva
Praha 4 - Braník, Ludvíkova, PSČ 147 00
den vzniku členství: 25. 3. 2013 - 31. 8. 2014
den vzniku funkce: 4. 4. 2013 - 31. 8. 2014
od 12. 12. 2012 do 14. 5. 2013
RADEK JURIŠ - místopředseda představenstva
Praha 4 - Nusle, Pod vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 30. 1. 2013
den vzniku funkce: 20. 9. 2012 - 30. 1. 2013
od 12. 12. 2012 do 14. 5. 2013
PAVEL MASNER - člen představenstva
Praha 4 - Michle, Batelovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 15. 11. 2012 - 30. 1. 2013
od 12. 12. 2012 do 14. 5. 2013
OLGERD PUKL - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Marie Cibulkové, PSČ 140 00
den vzniku členství: 13. 12. 2012 - 25. 3. 2013
od 12. 12. 2012 do 14. 5. 2013
FRANTIŠEK KADLEČEK - člen představenstva
Praha 4 - Braník, Psohlavců, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 25. 3. 2013
od 12. 12. 2012 do 2. 7. 2013
JAN SCHNEIDER - předseda představenstva
Praha 4 - Záběhlice, Hrusická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 24. 11. 2011 - 11. 6. 2013
den vzniku funkce: 7. 1. 2013 - 11. 6. 2013
od 3. 4. 2012 do 12. 12. 2012
Bc. Jan Schneider - člen představenstva
Praha 4, Hrusická, PSČ 141 00
den vzniku funkce: 24. 11. 2011 - 11. 6. 2013
od 11. 4. 2011 do 12. 12. 2012
František Kadleček - místopředseda představenstva
Praha 4, Psohlavců, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011
den vzniku funkce: 12. 1. 2011
od 11. 4. 2011 do 12. 12. 2012
Radek Juriš - člen představenstva
Praha 4, Pod Vilami, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 30. 1. 2013
od 20. 3. 2009 do 11. 4. 2011
Mgr. Milan Mikunda - místopředseda představenstva
Praha 4 - Krč, Za Dvorem 1863/1, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
od 20. 3. 2009 do 11. 4. 2011
Radim Brouček - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Na Pískách 1182/86, PSČ 160 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
od 20. 3. 2009 do 3. 4. 2012
Radovan Vašek - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Tererova 1353/13, PSČ 149 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 24. 11. 2011
od 20. 3. 2009 do 12. 12. 2012
Radek Lohynský - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Školní 1/8, PSČ 147 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 12. 12. 2012
den vzniku funkce: 20. 3. 2009 - 12. 12. 2012
od 20. 3. 2009 do 12. 12. 2012
Marek Benda - člen představenstva
Praha 4 - Nusle, Vlastislavova 605/20, PSČ 140 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 14. 11. 2012
od 20. 11. 2014
Společnost zastupují vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 20. 3. 2009 do 20. 11. 2014
Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti vždy společně dva členové představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva.
Dozorčí rada
od 29. 3. 2017
MUDr. ANETA KRAJCOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Michle, Vokáčova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 7. 2016
od 16. 7. 2015 do 29. 3. 2017
Mgr. LUCIE JIRŮTKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 4. 2015 - 27. 7. 2016
od 23. 6. 2015
Mgr. PETRA REJCHRTOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha - Krč, Hurbanova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 4. 2015
od 23. 6. 2015 do 16. 7. 2015
Mgr. LUCIE JIRŮTKOVÁ - Člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Klausova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 8. 4. 2015
od 10. 2. 2015
Ing. DANIEL KUNC - Předseda dozorčí rady
Praha - Michle, Bítovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 15. 12. 2014
od 10. 2. 2015 do 23. 6. 2015
VLADIMÍR ŘÍHA - Člen dozorčí rady
Praha - Braník, Na výspě, PSČ 147 00
den vzniku členství: 10. 12. 2014 - 8. 4. 2015
od 14. 5. 2013 do 20. 11. 2014
PAVEL MASNER - člen dozorčí rady
Praha 4 - Michle, Batelovská, PSČ 140 00
den vzniku členství: 30. 1. 2013 - 31. 3. 2014
od 14. 5. 2013 do 20. 11. 2014
FRANTIŠEK KADLEČEK - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Psohlavců, PSČ 147 00
den vzniku členství: 17. 4. 2013 - 30. 4. 2014
od 22. 6. 2012 do 20. 11. 2014
Mgr. Lukáš Kaucký - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Dvorecká, PSČ 140 00
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 31. 3. 2014
od 22. 6. 2012 do 20. 11. 2014
Ing. Alois Těšitel - člen dozorčí rady
Praha 4 - Záběhlice, Jihovýchodní VI, PSČ 141 00
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 29. 3. 2014
od 22. 6. 2012 do 20. 11. 2014
Karel Skoupil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, V Pláni, PSČ 142 00
den vzniku členství: 2. 5. 2012 - 21. 5. 2014
od 11. 4. 2011 do 10. 2. 2015
Mgr. Milan Mikunda - předseda dozorčí rady
Praha 4, Za Dvorem, PSČ 142 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 10. 12. 2014
den vzniku funkce: 24. 1. 2011 - 10. 12. 2014
od 11. 4. 2011 do 10. 2. 2015
JUDr. Jan Kotík - člen dozorčí rady
Praha 6, U Ryšánky, PSČ 147 00
den vzniku členství: 5. 1. 2011 - 10. 12. 2014
od 11. 4. 2011 do 23. 6. 2015
Miloš Hájek - člen dozorčí rady
Praha 4, Matěchova, PSČ 140 00
den vzniku členství: 1. 1. 2011 - 1. 4. 2015
od 20. 3. 2009 do 11. 4. 2011
Ing. Petr Staník - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Novodvorská 1093/118, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
od 20. 3. 2009 do 11. 4. 2011
František Kadleček - člen dozorčí rady
Praha 4 - Braník, Psohlavců 1499/55, PSČ 147 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
od 20. 3. 2009 do 11. 4. 2011
Karel Skoupil - člen dozorčí rady
Praha 4 - Lhotka, V Pláni 532/7, PSČ 142 00
den vzniku členství: 20. 3. 2009 - 1. 1. 2011
Akcionáři
od 22. 8. 2015
Městská část Praha 4, IČO: 00063584
Praha - Krč, Antala Staška, PSČ 140 00
od 22. 6. 2012 do 22. 8. 2015
Městská část Praha 4, IČO: 00063584
Praha 4 - Krč, Antala Staška, PSČ 140 46
od 20. 3. 2009 do 22. 6. 2012
Městská část Praha 4, IČO: 00063584
Praha 4 - Nusle, Táborská 350/32, PSČ 140 45
Hodnocení firmy
-3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+114
+
-
2.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+12
+
-
3.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-32
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-72
+
-
5.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-79
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 550,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 560,00 Kč
MONETA Money Bank 2 617,00 Kč
Expobank CZ 2 616,20 Kč
Sberbank CZ 2 617,00 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 699,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.