OB klinika a.s.
IČO: 28892950

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu13. 5. 2009
Obchodní firma
od 13. 5. 2009

OB klinika a.s.

Sídlo
od 13. 5. 2009 do 18. 11. 2009
Praha 9, Domanovická 1743, PSČ 190 16
IČO
od 13. 5. 2009

28892950

DIČ

CZ28892950

Identifikátor datové schránky:u7iffyr
Právní forma
od 13. 5. 2009
Akciová společnost
Spisová značka15268 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 2. 7. 2010
- činnosti, při kterých je porušována integrita lidské kůže
od 2. 7. 2010
- provozování nestátního zdravotnického zařízení
od 13. 5. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Ostatní skutečnosti
od 13. 2. 2012 do 30. 3. 2012
- Valná hromada rozhodla dne 01.02.2012 o zvýšení základního kapitálu společnosti takto: a) Valná hromada rozhodla o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) z částky ve výši 2,000.000,- Kč (slovy: dva miliony korun českých) na částku ve výši 4,000.000,- Kč (slovy: čtyři milion y korun českých) upsáním nových akcií peněžitými vklady. Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno úpisem 20 (slovy: dvaceti) kusů kmenových akcií na jméno, vydaných v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) každá. c) Všechny nové akcie budou upsány předem určenými zájemci, v souladus ust. § 204 odst. 5) obchodního zákoníku ve smlouvách o upsání akcií, které nahradí listinu upisovatelů. Předem určenými zájemci jsou: i. společnost PROGRESS MEDICAL a.s., se sídlem Praha 2, Lazarská 13/8, PSČ 120 00, IČ 284 75 682 (dále jen "Zájemce 1"), která upíše 18 (osmnáct) kusů akcií, a ii. pan Prof. MUDr. Martin Fried, CSc., nar. 30.10.1956, bytem Praha 5, U Jezera 2044/8, PSČ 155 00 (dále jen "Zájemce 2"), který upíše 2 (dva) kusy akcií. Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny v sídle Společnosti na adrese Praha 3, Žižkov, Pod Krejcárkem 975, PSČ 130 00, a to ve lhůtě dvou měsíců. Vzhledem ke skutečnosti, že předem určení zájemci, resp. jejich zástupci, jsou přítomni na této valné hromadě, oznamuje představenstvo Společnosti předem určeným zájemcům, že prvním dnem lhůty je den 8.2.2012, přičemž valná hromada pověřuje představenstvo s tím, aby návrh na zápis rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního kapitálu podalo u příslušného sou du nejpozději dne 7.2.2012. Návrh smlouvy o upsání akcií bude předem určeným zájemcům doručen osobně, a to nejpozději dne 8.2.2012. V případě, že by došlo z jakéhokoliv důvodu ke změně počátku běhu této lhůty, bude předem určeným zájemcům oznámena změna počátku běhu této lhůty předs tavenstvem, a to osobně nebo elektronickou poštou na adresy: zdenek.mojzisek@progressmedical.cz (Zájemce 1) a docfried@volny.cz (Zájemce 2). Smlouvy o upsání akcií budou uzavřeny s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Emisní kurs nových akcií činí 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých) za jednu kmenovou akcii v listinné podobě znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 100.000,- Kč (slovy: sto tisíc korun českých). Předem určení zájemci jsou povinni celý emisní kurs jimi upsaných akcií splatit ve lhůtě dvou měsíců počínaje dnem uzavření příslušné smlouvy o upsání akcií, a to na bankovní účet č. 5040xxxx.
od 16. 11. 2011 do 13. 2. 2012
- Valná hromada společnosti OB klinika a.s. přijala dne 10.11.2011 následující usnesení: Základní kapitál společnosti se zvyšuje z dosavadní výše 2.000.000,- Kč (dva miliony korun českých) o částku 2.500.000,-Kč (dva miliony pět set tisíc korun českých) na novou výši 4.500.000,-Kč (čtyři miliony pět set tisíc korun českých) za následujících p odmínek: - upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští, - nové akcie mohou být upsány výlučně peněžitým vkladem, - zvýšení základního kapitálu bude provedeno upsáním 249 ks (dvou set čtyřiceti devíti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, 9 ks (devíti kusů) nových kmenových akcií n a jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) každá, a 20 ks (dvaceti kusů) nových kmenových akcií na jméno, v listinné podobě, o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) každá, - akcie nebudou kótované a se všemi akciemi budou spojena stejná práva a povinnosti, - emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých), - emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), - emisní kurz každé nově upisované akcie o jmenovité hodnotě 50,- Kč (padesát korun českých) je roven její jmenovité hodnotě, a činí tak 50,- Kč (padesát korun českých), - akcie nebudou upisovány s využitím přednostního práva ve smyslu § 204a obchodního zákoníku vzhledem k tomu, že se všichni akcionáři vzdali před tímto rozhodnutím valné hromady svého přednostního práva na upisování akcií ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu svých podílů na základním kapitálu společnosti, - všechny nové akcie budou upsány na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu, která bude uzavřena mezi akcionáři společnosti dle ustanovení § 205 odst. 1 obchodního zákoníku, - místo a lhůta pro úpis nových akcií bez využití přednostního práva: dohoda o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu bude uzavřena ve formě notářského zápisu ve lhůtě 10 (deseti) dnů ode dne rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu, obsaženého v tomto notářském zápisu, a to v prostorách advokátní kanceláře Haškovcová & Co., na adrese Praha 1, Václavské nám. 33; dohoda může být uzavřena před zápisem usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, avšak po podání návrhu na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku a s rozvazovací podmínkou, jíž bude právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - v případě, že nebudou akcionáři společnosti na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu upsány všechny nové akcie v souladu s tímto rozhodnutím, je upisování akcií dle ustanovení § 167 obchodního zákoníku neúčinné, - akcionáři společnosti jsou povinni splatit emisní kurz nově upsaných akcií v poměru stanoveném dohodou o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu do 47 (čtyřiceti sedmi) dnů ode dne uzavření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu, a to peněžitým vkladem na zvláštní účet vedený u Raiffeisenbank a.s., zřízený společností za tímto účelem, č. účtu 5040xxxx. - připouští se možnost započtení níže uvedené peněžité pohledávky akcionáře, společnosti Global Health Partner Swe AB, proti pohledávce společnosti OB klinika a.s. na splacení emisního kursu nově upsaných akcií na základě dohody o rozsahu účasti na zvýšen í základního kapitálu; - pohledávku akcionáře, společnosti Global Health Partner Swe AB, tvoří nesplacená dlužná částka a její příslušenství, vzniklé z titulu půjčky na základě Smlouvy o poskytnutí peněžních prostředků, uzavřené mezi akcionářem, společností Global Health Partne r Swe AB, jako věřitelem a společností OB klinika a.s. jako dlužníkem dne 31.03.2010, přičemž pohledávka z uvedené smlouvy o úvěru činí dle předložené zprávy auditora, vyhotovené auditorskou společností BENE FACTUM a.s., se sídlem Praha 10, Kodaň ská 1441/46, PSČ 100 10, IČ 279 22 677, osvědčení č. 480, dne 26.10.2011 (dvacátého šestého října roku dvoutisícího jedenáctého), odpovědným auditorem Ing. Martinem Vorbelem, osvědčení č. 2132, k datu vydání zprávy auditora (dále jen "zpráva auditora") 1. 910.800,- SEK (jeden milion devět set deset tisíc osm set švédských korun) plus příslušenství, což dle převodního kurzu ke dni vydání zprávy auditora činí 5.222.216,40 Kč (pět milionů dvě stě dvacet dva tisíc dvě stě šestnáct korun českých a čtyřicet halé řů) plus příslušenství, které představuje dohodnutý úrok; - schvalují se pravidla postupu pro uzavření Dohody o započtení pohledávek: Dohoda o započtení pohledávek musí být uzavřena v prostorách advokátní kanceláře Haškovcová & Co., na adrese Praha 1, Václavské nám. 33 nejdéle do 47 (čtyřiceti sedmi) dnů od uzav ření dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu. Návrh Dohody o započtení pohledávek bude akcionáři, společnosti Global Health Partner Swe AB, předložen do 10 (deseti) dnů ode dne doručení uzavřené dohody o rozsahu účasti na zvýšení základního kapitálu společnosti OB klinika a.s.
Kapitál
od 30. 3. 2012
Základní kapitál 4 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 5. 2009 do 30. 3. 2012
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 40.
od 1. 3. 2012 do 30. 3. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 2. 7. 2010 do 1. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 2. 7. 2010 do 1. 3. 2012
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady
od 2. 7. 2010 do 1. 3. 2012
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 2. 7. 2010 do 1. 3. 2012
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady
od 13. 5. 2009 do 2. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 150.
od 13. 5. 2009 do 2. 7. 2010
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů
od 13. 5. 2009 do 2. 7. 2010
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 13. 5. 2009 do 2. 7. 2010
převoditelnost akcií je omezena předchozím souhlasem valné hromady a předkupním právem akcionářů
Statutární orgán
od 11. 11. 2016
Ing. ZDENĚK MOJŽÍŠEK - předseda představenstva
Praha - Dejvice, Hanzelkova, PSČ 160 00
den vzniku členství: 10. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2012
od 5. 12. 2014
Prof. MUDr. MARTIN FRIED, CSc. - člen představenstva
Praha - Stodůlky, U jezera, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 2. 2010
od 5. 12. 2014
MILAN KUDRNA - člen představenstva
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 22. 1. 2013
od 5. 12. 2014 do 11. 11. 2016
Ing. ZDENĚK MOJŽÍŠEK - předseda představenstva
Praha - Holešovice, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2012
od 24. 7. 2014 do 5. 12. 2014
MILAN KUDRNA - člen představenstva
Pardubice - Staročernsko, Podhumenská, PSČ 530 02
den vzniku členství: 22. 1. 2013
od 30. 1. 2013 do 24. 7. 2014
MILAN KUDRNA - člen představenstva
Pardubice - Polabiny, Prodloužená, PSČ 530 09
den vzniku členství: 22. 1. 2013
od 13. 2. 2012 do 30. 1. 2013
Johan Frederik Schering Ian Wachtmeister - člen představenstva
Stockholm, Eriksbergsgatan 13, 114 30, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 22. 1. 2013
od 13. 2. 2012 do 5. 12. 2014
Ing. Zdeněk Mojžíšek - předseda představenstva
Praha 7, Kamenická, PSČ 170 00
den vzniku členství: 10. 11. 2011
den vzniku funkce: 1. 2. 2012
od 16. 11. 2011 do 13. 2. 2012
Johan Frederik Schering Ian Wachtmeister - předseda představenstva
Stockholm, Eriksbergsgatan 13, 114 30, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010
den vzniku funkce: 27. 10. 2011 - 1. 2. 2012
od 14. 9. 2010 do 16. 11. 2011
Johan Frederik Schering Ian Wachtmeister - člen představenstva
Stockholm, Eriksbergsgatan 13, 114 30, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010
od 14. 9. 2010 do 16. 11. 2011
Daniel Öhman - člen představenstva
Gothenburg, Drottninggatan 20, 411 14, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 27. 10. 2011
od 14. 9. 2010 do 16. 11. 2011
Anna Ahlberg - člen představenstva
Billdal, Nordreviksvägen 5, PSČ 427 37, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 27. 10. 2011
od 14. 9. 2010 do 5. 12. 2014
Prof. MUDr. Martin Fried, CSc. - člen představenstva
Praha 5, U Jezera, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Johan Frederik Schering Ian Wachtmeister - člen představenstva
Stockholm, Eriksbergsgatan 13, PSČ 114 30, Švédské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Jenni Ruottinen - člen představenstva
Stockholm, Sankt Eriksgatan 1, PSČ 112 39, Švédské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Anna Ahlberg - člen představenstva
Billdal, Nordreviksvägen 5, PSČ 427 37, Švédské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
od 13. 2. 2012
Za předstaenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva společně s jedním členem představenstva.
od 13. 5. 2009 do 13. 2. 2012
Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva samostatně.
Dozorčí rada
od 5. 12. 2014
DRAHUŠE VLADAŘOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Žižkov, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 2. 2010
od 5. 12. 2014
Ing. ZDENĚK JIRSA - člen dozorčí rady
Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 28. 3. 2012 do 5. 12. 2014
Ing. Zdeněk Jirsa - člen dozorčí rady
Staré Hradiště - Ráby, , PSČ 533 52
den vzniku členství: 1. 2. 2012
od 13. 2. 2012 do 30. 1. 2013
Terese Sandberg - člen dozorčí rady
Västra Frölunda, Killingegangen 25, 42671, Švédské království
den vzniku členství: 1. 2. 2012 - 22. 1. 2013
od 14. 9. 2010 do 16. 11. 2011
Tobias Linebäck - člen dozorčí rady
Bohus-Björko, Starrvägen 7, 43094, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 27. 10. 2011
od 14. 9. 2010 do 13. 2. 2012
Jenni Ruottinen - člen dozorčí rady
Stockholm, Sankt Eriksgatan 1, 112 39, Švédské království
den vzniku členství: 15. 2. 2010 - 10. 11. 2011
od 14. 9. 2010 do 5. 12. 2014
Drahuše Vladařová - člen dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Ann-Sofi Birgitta Lodin - člen dozorčí rady
Landvetter, Östers väg 12, PSČ 438 33, Švédské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Daniel Öhman - člen dozorčí rady
Gothenburg, Drottninggatan 20, PSČ 411 14, Švédské království
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
od 13. 5. 2009 do 14. 9. 2010
Drahuše Vladařová - člen dozorčí rady
Praha 3, Kubelíkova 64, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 5. 2009 - 15. 2. 2010
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 4 komentáře

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Kolem AirBnB radši po špičkách

15. 6. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 18 komentářů

Kolem AirBnB radši po špičkách

AirBnB nejspíš není takovým požehnáním, jak ho maluje PR oddělení. Ale důkazů, že by astronomicky zvyšovalo nájmy, se nedostává.

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

15. 6. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Do čeho teď investovat?

Finanční trhy nezažívají nejlepší období. Kde hledat atraktivní investiční příležitosti a jak se vyhnout průšvihu, který zamává s vaším portfoliem? Zeptali jsme se předních ekonomů, analytiků, investorů a potrfolio manažerů investičních společností.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou klesá. Tvrdí to první průkazná studie na toto téma, kterou citoval minulý týden...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy o nakažlivosti a průběhu onemocnění. Je otázka, zda by nemocnému „běžně informovaný“...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací jehlici. Ta sloužila po nafouknutí gumové duše míče k tomu, aby bylo možné koženým...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+2
+
-
2.Roman Šmucler

Roman Šmucler

- stomatolog, televizní moderátor a podnikatel

-3
+
-
3.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-32
+
-
4.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-92
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-209
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 650,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 702,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 729,90 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

Proč naše IQ od 90. let začalo klesat?

IQ mladých lidí od druhé světové války nepřetržitě rostlo. Od devadesátých let ale najednou...více

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

O největší pokrok v léčbe HIV se postarala česká věda

Mezi lidmi, kteří o problematice HIV a AIDS vědí pouze z médií, převládají mylné představy...více

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Jak vývoj nakopl kopačák: Od prasečího měchýře po Telstar 18

Kdo si ještě pamatuje, na co byla ve fotbale potřebná žengle? Výraz vlastně znamená šněrovací...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.