CEMOS Ostrava, a.s.
IČO: 45193240 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu22. 1. 1992
Datum zániku30. 6. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 1. 1992 do 30. 6. 2006

CEMOS Ostrava, a.s.

Sídlo
od 14. 12. 1995 do 30. 6. 2006
Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 2
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
Ostrava - Kunčičky,
IČO
od 22. 1. 1992 do 30. 6. 2006

45193240

DIČ

CZ45193240

Právní forma
od 22. 1. 1992 do 30. 6. 2006
Akciová společnost
Spisová značka298 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 2. 12. 1997 do 3. 6. 2002
- výroba tepla
od 2. 12. 1997 do 3. 6. 2002
- rozvod tepla
od 2. 12. 1997 do 3. 6. 2002
- rozvod elektřiny
od 2. 12. 1997 do 30. 6. 2006
- pronájem movitých věcí a nemovitostí včetně služeb
od 14. 12. 1995 do 14. 5. 2002
- automatizované zpracování dat
od 14. 12. 1995 do 30. 6. 2006
- výroba cementového zboží a umělého kamene
od 14. 12. 1995 do 30. 6. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyjímkou činností uvedených v příloze č. 1 - 3 zákona č. 455/1991 Sb.
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
- obchodní, výrobní, poskytování služeb
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
- ostatní zpracovatelský průmysl
Ostatní skutečnosti
od 30. 6. 2006 do 30. 6. 2006
- Vymazává se ke dni 30.6.2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost CEMOS Ostrava, a.s. se sídlem Lihovarská 2, Ostrava - Kunčičky, identifikační číslo 451 93 240. Právním důvodem výmazu společnosti CEMOS Ostrava, a.s. je fúze sloučením s nástupnickou společností Cement Hranice, akciová společnost, IČ: 15504077 se sídlem Hranice I-město, Bělotínská 288, PSČ: 75339 na základě smlouvy o fúzi uzavřené dne 21.6.2006.
od 27. 9. 2005 do 30. 6. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti CEMOS Ostrava, a.s., se sídlem na adrese: Ostrava - Kunčičky, Lihovarská 2, IČ: 451 93 240, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 298, dále také jen "společnost", rozhodla o pře chodu všech akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění. 1. Určení hlavního akcionáře Určuje se, že Cement Hranice, akciová společnost, se sídlem na adrese: Hranice I - Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39, IČ: 155 04 077, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vl.č. 140, dále také jen "hlavní akcionář", je hlavním akcionářem obchodní společnosti CEMOS Ostrava, a.s., neboť je vlastníkem 234 500 ks kmenových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v listinné podobě (hromadná akcie ze dne 22. dubna 1997, č. 000001 -234500) a vlastníkem 94 410 ks km enových akcií na majitele ve jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v zaknihované podobě (ISIN CZ000843356), vydaných společností, což představuje 95,91 % podíl na základním kapitálu společnosti a hlasovacích právech společnosti a je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu účastnických cenných papírů (akcií) podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno při prezenci na této mimořádné valné hromadě předložením listinné akcie a prostřednictvím výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů. 2. Přechod ostatních akcií vydaných společností na hlavního akcionáře Mimořádná valná hromada společnosti CEMOS Ostrava, a.s., schvaluje podle ustanovení § 183i odst.1 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni u plynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku, dále jen "den účinnosti přechodu akcií", na hlavního akcionáře. Ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem bu dou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře, na hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie peněžité protiplnění ve výši Kč 645,--, slovy: šestsetčtyřicetpětkorunčeských, za jednu akcii, dále také jen "protiplnění".Navržená výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem č. ÚOM VŠB-TUO-036/08/2005 vyp racovaným Ústavem oceňování majetku při EkF VŠB - TU Ostrava, sídlo: Sokolská třída 33, 701 21 Ostrava 1, IČ: 61989100, dále také jen "znalecký posudek". V závěru znaleckého posudku se uvádí, že hodnota společnosti byla stanovena pomocí substanční metody s využitím likvidační hodnoty a odráží tak současný stav majetku a závazků společnosti, její výkonovou stránku, postavení na trhu, způsob řízení, vývoj na kapitálovém trhu a současnou akcionářskou strukturu. 4. Poskytnutí protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění ve výši Kč 645,-- za jednu kmenovou akcii společnosti CEMOS Ostrava, a.s., na majitele o jmenovité hodnotě Kč 1000,-- v zaknihované podobě, vlastníkovi vykoupených akcií společnosti, resp. zástavnímu věřiteli, v soulad u s ustanovením § 183m odst. 4 obchodního zákoníku ve lhůtě do třiceti dnů po zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Osobou oprávněnou k poskytnutí protiplnění bude vždy dosavadní vlastník vykoupených akcií, ledaže bude prokázáno zastavení akcií, pak hlavní akcionář poskytne příslušnou částku zástavnímu věřiteli (to neplatí prokáže-li vlastník akcií, že zástavní právo z aniklo, nebo, že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak), dále také jen "oprávněné osoby". Hlavní akcionář zajistí výplatu protiplnění oprávněné osoby - právnické osoby a pro oprávněné osoby - zahraniční fyzické osoby, kromě akcionářů s bydlištěm na území Slovenské republiky, převodem na účet oprávněné osoby, pro oprávněné osoby - fyzické osob y, včetně oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, formou výplatní poukázky. Oprávněné osoby - právnické osoby a oprávněné osoby zahraniční fyzické osoby, vyjma oprávněných osob s bydlištěm na území Slovenské republiky, jsou povinny spol ečnosti nebo osobě pověřené výplatou protiplnění sdělit podklady k výplatě protiplnění. Výplata bude provedena na náklady hlavního akcionáře. Jestliže oprávněná osoba protiplnění nepřevezme, bude každý další pokus o výplatu protiplnění proveden na její ná klady. Žádost o opakovanou výplatu protiplnění musí být doručena nejpozději do čtyř let ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k vykoupeným akciím na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů. Uplynutím této lhůty se právo na zapl acení protiplnění promlčí v souladu s českým právem. 5. Pověření Valná hromada pověřuje představenstvo společnosti k provedení veškerých kroků potřebných k zápisu usnesení této mimořádné valné hromady do obchodního rejstříku a k realizaci dalších kroků vyžadovaných právními předpisy. Valná hromada dále pověřuje předsta venstvo společnosti k poskytnutí potřebné součinnosti hlavnímu akcionáři v souvislosti s výplatou protiplnění oprávněným osobám. 6. Informace představenstva o uložení notářského zápisu Představenstvo společnosti sděluje, že v sídle společnosti je každý pracovní den v době od 8.00 do 13.00 hod. k nahlédnutí notářský zápis o rozhodnutí mimořádné valné hromady společnosti ze dne 2. září 2005, který byl sepsán JUDr. Josefem Kawulokem, notář em v Ostravě.
od 14. 12. 1995 do 2. 12. 1997
- Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva.
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
- Zastupování: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo jeden člen představenstva, který byl k tomu písemně pověřen.
od 22. 1. 1992 do 2. 12. 1997
- Názvy společnosti: anglicky: CEMOS Ostrava Ltd. německy: CEMOS Ostrava AG francouzsky: CEMOS Ostrava S.A.
od 22. 1. 1992 do 30. 6. 2006
- Den vzniku: 22. 1. 1992
od 22. 1. 1992 do 30. 6. 2006
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zákona č. 513/91 Sb.
Kapitál
od 18. 6. 2003 do 30. 6. 2006
Základní kapitál 342 941 000 Kč
od 3. 4. 1992 do 18. 6. 2003
Základní kapitál 342 941 000 Kč
od 22. 1. 1992 do 3. 4. 1992
Základní kapitál 167 941 000 Kč
od 18. 6. 2003 do 30. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 234 500.
od 18. 6. 2003 do 30. 6. 2006
v listinné podobě
od 18. 6. 2003 do 30. 6. 2006
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 108 441.
od 18. 6. 2003 do 30. 6. 2006
v zaknihované podobě
od 2. 12. 1997 do 18. 6. 2003
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 342 941.
od 14. 12. 1995 do 2. 12. 1997
Akcie na majitele err, počet akcií: 342 941.
od 3. 4. 1992 do 14. 12. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 342 941.
od 22. 1. 1992 do 3. 4. 1992
Akcie na majitele err, počet akcií: 167 941.
Statutární orgán
od 6. 11. 2001 do 30. 6. 2006
Ing. Jaromír Chmela - předseda představenstva
Hranice, Hromůvka 1872
den vzniku členství: 27. 6. 2001
den vzniku funkce: 27. 6. 2001
od 6. 11. 2001 do 30. 6. 2006
Ing. Roman Michalčík - člen představenstva
Teplice nad Bečvou, čp. 79
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 6. 11. 2001 do 30. 6. 2006
Ing. Jiří Haša - člen představenstva
Hranice, Teplická 893
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Joel Bravard - předseda představenstva
Rakousko, A 1060 Wien, Marchettigasse 2-6/7
den vzniku členství: 9. 12. 1993 - 27. 6. 2001
den vzniku funkce: 9. 12. 1993 - 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Zdeněk Špiřík - člen představenstva
Hranice, Havlíčkova 353
den vzniku členství: 14. 12. 1995 - 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Rüdiger Körner - člen představenstva
SRN, 34369 Hofgeismar, Mühlentor 5
den vzniku členství: 22. 4. 1997 - 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Volker Sonnabend - člen představenstva
SRN, 65 189 Wiesbaden, Uhlaudstrasse 15
den vzniku členství: 22. 4. 1997 - 27. 6. 2001
od 10. 3. 1997 do 2. 12. 1997
Magda Pištorová - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Soukenická 2060
od 13. 1. 1997 do 10. 3. 1997
Maurizio Caneppele - člen představenstva
Trento, Itálie, Via Regina Pacis 1
od 13. 1. 1997 do 2. 12. 1997
Jean-Yves Gestin - člen představenstva
Rueil-Malmaison, Francie, 30 Avenue du Stade
od 13. 1. 1997 do 2. 12. 1997
Ali Ihsan Kücükoglu - člen představenstva
Marmados Sitesi 22/B, Turecko, Daire 8. Tuzla/Istanbul
od 13. 1. 1997 do 2. 12. 1997
Zdeněk Špiřík - místopředseda představenstva
Hranice, Havlíčkova 353
od 14. 12. 1995 do 13. 1. 1997
Jean-Yves Gestin - člen představenstva
Francie, 30 Avenue du Stade, 93 Rueil-Malmaison
od 14. 12. 1995 do 13. 1. 1997
Zdeněk Špiřík - člen představenstva
Hranice, Havlíčkova 353
od 9. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Cyrille Ragoucy - člen představenstva
Paříž, Francie, 5 rue Vercingelori
od 9. 12. 1993 do 13. 1. 1997
Xavion Blutel - člen představenstva
Paříž, Francie, 35 rue Vaneau
od 9. 12. 1993 do 2. 12. 1997
Joel Bravard - předseda představenstva
Berlín, SRN, Duisburgesrstr. 4
od 9. 10. 1992 do 9. 12. 1993
Gianlugi Regiani - člen představenstva
Milano, D.DE. Marchi 8
od 9. 10. 1992 do 9. 12. 1993
Vittorio Ortolani - člen představenstva
Bergamo, Via Carrieroni 42
od 9. 10. 1992 do 14. 12. 1995
Lionello Sammartin - člen představenstva
Bergamo, Via Langeri 17
od 22. 1. 1992 do 9. 10. 1992
Ing. Emil Balej - člen představenstva
Ostrava 3, Markova 28
od 22. 1. 1992 do 9. 12. 1993
Ing. Václav Špůra - člen představenstva
Praha 5, Janáčkovo nábřeží 57
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
Ing. Václav Šimeček - člen představenstva
Mokré Lazce, U kaplice 249
od 2. 12. 1997 do 30. 6. 2006
Jednání: Představenstvo jedná navenek jménem společnosti: a) všemi svými členy nebo b) dvěma členy představenstva, kteří byli zplnomocněni písemnou formou představenstvem, c) pouze jedním členem představenstva, který byl zplnomocněn písemnou formou představenstvem. Členové představenstva se za společnost podepisují tak, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis s uvedením své funkce v představenstvu.
Dozorčí rada
od 9. 6. 2003 do 30. 6. 2006
Volker Sonnabend - člen
In der Sandgrub 11, Kierich, SRN
den vzniku členství: 24. 4. 2003
od 3. 6. 2002 do 9. 6. 2003
Stefan Leo Fink - člen
In den langen Ruten 3a, Weisbaden, SRN
den vzniku členství: 22. 3. 2002 - 24. 4. 2003
od 3. 6. 2002 do 30. 6. 2006
Georg Kleger - předseda
Höllweg 33, 65439 Flörsheim am Main, SRN
den vzniku členství: 27. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 3. 2002
od 6. 11. 2001 do 3. 6. 2002
Ing. Zdeněk Špiřík - předseda
Hranice, Havlíčkova 353
den vzniku členství: 27. 6. 2001 - 22. 3. 2002
den vzniku funkce: 27. 6. 2001 - 22. 3. 2002
od 6. 11. 2001 do 3. 6. 2002
Georg Kleger - člen
Höllweg 33, 65439 Flörsheim am Main, SRN
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 6. 11. 2001 do 30. 6. 2006
JUDr. Zuzana Polášková - člen
Hranice, Mlýnský příkop 1788
den vzniku členství: 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Herbert Braun - předseda
SRN, 65191 Wiesbaden, Nauroder Strasse 44 a
den vzniku členství: 22. 4. 1997 - 27. 6. 2001
den vzniku funkce: 22. 4. 1997 - 27. 6. 2001
od 2. 12. 1997 do 6. 11. 2001
Alfred Walter - člen
SRN, 55122 Mainz, Kerschensteiner Strasse 94
den vzniku členství: 22. 4. 1997 - 27. 6. 2001
od 13. 1. 1997 do 2. 12. 1997
Philippe Marchat - předseda
Paříž 15, 17 Bis, Boulevard Pasteur
od 14. 12. 1995 do 13. 1. 1997
Nicolas Cornet - předseda
Paříž, Francie, Tour Ariane, 92088 Paris La Défense Cedex
od 14. 12. 1995 do 6. 11. 2001
Hugo Schwarzer - člen
Kobeřice, Opavská 676
den vzniku členství: 21. 3. 1997 - 27. 6. 2001
od 9. 12. 1993 do 14. 12. 1995
Marchand Tonel - předseda
Paříž, Francie, 14 Place Etienne Pernet
od 9. 12. 1993 do 2. 12. 1997
Georges Frick - člen
Uraniastr. 12. Zurich, Švýcarsko
od 9. 10. 1992 do 9. 12. 1993
Ing. Emil Balej - člen
Ostrava 3, Markova 28
od 9. 10. 1992 do 9. 12. 1993
Roberto Giannini - člen
Milano, Via Pellarcina 22
od 22. 1. 1992 do 9. 10. 1992
Ing. Bronislav Kohut - člen
Ostrava-Svinov, Rošického 1064
od 22. 1. 1992 do 9. 10. 1992
RNDr. Radim Misiaček - člen
Ostrava 4, Martinů 715
od 22. 1. 1992 do 14. 12. 1995
Ing. Zdeněk Skalný - člen
Ostrava-Svinov, Urbaníkova 1033
Akcionáři
od 29. 3. 2006 do 30. 6. 2006
Cement Hranice, akciová společnost, IČO: 15504077
Hranice - Hranice I-Město, Bělotínská 288, PSČ 753 39
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Asijská mise

23. 6. 2018 | Rozhovor | Ondřej Tůma

Asijská mise

O byznysu na druhém konci světa, systému půjček v rozvojových zemích, divokém životě v Indii a boji s monopolem na Filipínách. Příběh manažera Vlastimila Hrabala.

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

22. 6. 2018 | Očima expertů | Gabriel Pleska | 17 komentářů

Očima expertů: Lidi nám nemyslí. Zakažte reklamu na půjčky!

U každé nabídky úvěru musí být dneska plný ruksak informací, aby se každý mohl bez obtíží dozvědět, za jakou cenu a za jakých podmínek si půjčuje. Jenže ouha – jsou lidi, kteří vědět nechtějí. Říkají, že si mám půjčit, abych se měl líp, tak si půjčím. Skupina poslanců z KDU-ČSL proto přichází s návrhem reklamu na půjčky prostě zakázat. Může to fungovat?

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

21. 6. 2018 | Rozhovor | Monika Veselíková | 14 komentářů

Martin Šimáček: Stát si vyrábí vlastní chudé

„Obce a ani stát si nevědí rady, nedokážou dlouhodobě uplatnit politiku vedoucí k sociálnímu začleňování. Občas se sice najde výjimka, obecně ale vidíme hlavně řadu špatných rozhodnutí,“ říká Martin Šimáček, ředitel Institutu pro sociální inkluzi.

2018: Jak reklamovat a nepohořet

21. 6. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

2018: Jak reklamovat a nepohořet

Chcete reklamovat? Potřebujete reklamovat? Musíte reklamovat? A víte, na co máte právo?

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 10 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou Švédů, ty potom vystřídali Rusové. V roce 1917 sice Finové získali samostatnost,...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky i televizní obrazovky ukrajují z denního času i několik hodin. Aktuální Internet...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010 ředitel Time Warner Jeff Bewkes o společnosti s ručením omezeným jménem Netflix, který...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

+85
+
-
2.Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-82
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-169
+
-
4.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-178
+
-
5.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-233
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 658,00 Kč
Sberbank CZ 2 659,00 Kč
Expobank CZ 2 660,50 Kč
Česká spořitelna 2 705,00 Kč
ČSOB 2 705,00 Kč
Komerční banka 2 712,59 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 743,40 Kč
Raiffeisenbank 2 753,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

5 kroků, které z Finska udělaly nejlepší zemi na světě

Až donedávna to severský stát neměl vůbec jednoduché. Do začátku 19. století byl pod nadvládou...více

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Kolik času s displejem je u dětí příliš?

Stále více času trávíme zahleděni do displejů. Mobilní telefony, tablety, počítače, notebooky...více

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

Tak tuhle disrupci si Netflix asi nepřál

„Pro nás představují zhruba stejné nebezpečí jako albánská armáda ,“ řekl v roce 2010...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vracení zboží 14 dnů
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vracení zboží 14 dnů

Otázka: Dobrý den, zakoupil jsem zboží 17.června 2018 v kamenné prodejně. Jedná se o powerbanku cca za 450 Kč. Doma po rozbalení a připojení na nabíječku jsem zjistil že daný produkt (powerbanka) se nenabijí....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.