Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s., IČO: 47116072 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s. Údaje byly staženy 23. 4. 2023 z datové služby justice.cz dle IČO 47116072. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 47116072 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1992
Obchodní firma
od 29. 12. 1992

Burzovní společnost pro kapitálový trh,a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 1. 11. 2016 do 1. 3. 2020
Praha, Masarykovo nábřeží , PSČ 110 00
od 12. 6. 1997 do 1. 11. 2016
Praha l, Masarykovo nábř. 28
od 21. 3. 1995 do 12. 6. 1997
Praha l, Václavské nám. 66
od 8. 2. 1995 do 21. 3. 1995
Praha 2, Vocelova 3
od 29. 12. 1992 do 8. 2. 1995
Praha 4, nám Hrdinů 3, PSČ 140 00
IČO
od 21. 3. 1995

47116072

od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995

47116072

DIČ

CZ47116072

Identifikátor datové schránky:eevt8pg
Právní forma
od 29. 12. 1992
Akciová společnost
Spisová značka1826 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 7. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 7. 2002
- nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související činnosti
od 31. 5. 2002 do 30. 7. 2002
- nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej a související s činnosti
od 8. 2. 1995 do 12. 6. 1997
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 29. 12. 1992
- prostředkování nákupu,prodeje a vydávání cenných papírů a posky- tování s tím souvisejících služeb
od 29. 12. 1992 do 12. 6. 1997
- činnost organizačních a ekonomických poradců
od 29. 12. 1992 do 31. 5. 2002
- nákup a vydávání cenných papírů za účelem jejich dalšího prodeje, prodej související s činností
Ostatní skutečnosti
od 15. 2. 2011
- Jediný akcionář společnosti rozhodl o snížení základního kapitálu společnosti z dosavadní výše 117.000.000,- Kč ( slovy : sto sedmnáct milionů korun českých) o částku 114.894.000,- Kč ( slovy : sto čtrnáct milionů osm set devadesát čtyři tisíc korun český ch) na novou výši základního kapitálu 2.106.000,- Kč ( slovy : dva miliony sto šest tisíc korun českých). Důvodem pro snížení základního kapitálu je jednak vyrovnání nepříznivého poměru mezi pasivními a aktivními položkami a optimalizace kapitálové strukt ury Společnosti a jednak přebytek vlastních zdrojů Společnosti. Účelem snížení základního kapitálu je tedy jak pokrytí kumulovaných ztrát, tak i uvolnění části vnitřních zdrojů financování Společnosti s tím, že příslušná částka volného kapitálu bude rozdě lena mezi akcionáře v poměru jmenovitých hodnot jimi vlastněných akcií ke jmenovité hodnotě akcií všech akcionářů ( ke dni rozhodnutí jediného akcionáře v působnosti valné hromady má Společnost pouze jednoho akcionáře). Snížení základního kapitálu bude provedeno poměrným snížením jmenovité hodnoty všech stávajících akcií Společnosti tak, že u každého jednoho kusu kmenové listinné akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na jméno se sníží jmenovitá hodnota o částku 9 82,- Kč na částku 18 Kč. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu bude naloženo tak, že část ve výši 35.128.577,68 Kč bude použita na úhradu ztráty a zaúčtována na účet 429 000 - neuhrazené ztráty minulých let a zbývající část ve výši 79.765.42 2,32 Kč bude účetně zaevidována, daňově zohledněna a následně bude vyplacena akcionářům Společnosti, a to v poměru jmenovitých hodnot akcií, které tito akcionáři vlastní. Snížení jmenovité hodnoty akcií se provede výměnou stávajících akcií za akcie s nižš í jmenovitou hodnotou. Představenstvo Společnosti vyzve způsobem určeným zákonem a stanovami pro svolání valné hromady akcionáře, kteří mají listinné akcie, aby je předložili za účelem výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou, a to ve lhůtě třiceti (30 ) dnů ode dne zápisu snížení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí v působnosti valné hromady do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. Dále se tímto ve smyslu ust. § 215 odst. 2 obchodního zákoníku vyzývají věřitelé, kterým vznikly pohledávky přede dnem , v němž se rozhodnutí o snížení základního kapitálu stalo účinným vůči třetím osobám, aby podle ust. § 215 odst. 3 obchodního zákoníku přihlásili své pohledávky do 90 dnů ode dne , kdy obdrží oznámení o snížení základního kapitálu, jinak do 90 dnů ode dne druhého zveřejnění této výzvy, s tím, že jsou tito oprávněni požadovat, aby splnění jejich neuhrazených pohledávek, jež nebyly splatn é v době, kdy jim byla výzva doručena, nebo v době jejího druhého zveřejnění v Obchodním věstníku, bylo dostatečným způsobem zajištěno, jestliže se v důsledku snížení základního kapitálu Společnosti zhorší dobytnost jejich pohledávek. Marným uplynutím tét o lhůty toto právo zaniká. Nedojde-li mezi věřitelem a Společností k dohodě o způsobu zajištění pohledávky nebo má-li věřitel za to, že se zhoršila dobytnost pohledávek, rozhodne na návrh věřitele o dostatečném zajištění soud s ohledem na druh a výši pohl edávky.
od 20. 2. 2009 do 27. 4. 2009
- Mimořádná valná hromada Burzovní společnosti pro kapiálový trh, a.s. konaná dne 2.9.2005 přijala následující usnesení: Valná hromada bere na vědomí, že hlavním akcionářem, který vlastní účastnické cenné papíry Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodno ta činí více než 90% základního kapitálu Společnosti, je společnost SPGroup a.s., se sídlem Masarykovo nábřeží 28, Praha 1, PSČ: 110 00 , IČ: 630 78 571, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3078 ( dále jen " Hla vní akcionář"), který ke dni konání mimořádné valné hromady vlastní 116.110, slovy stošestnácttisícstodeset kusů kmenových akcií Společnosti znějící na jméno v zaknihované podobě každá o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, slovy jedentisíc korun českých ( dál e jen "Akcie Společnosti") v souhrnné jmenovité hodnotě 116.110.000,- Kč, tj. slovy stošestnáctmilionůstodesettisíc korun českých, což představuje 99,24% podíl na základním kapitálu Společnosti, přičemž vlastnické právo k Akciím Společnosti bylo ze strany hlavního akcionáře doloženo výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů, a to výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenných papírů, a Hlavní akcionář doložil a osv ědčil, že je osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu Akcií Společnosti podle ust. § 183i a násl. zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen " Obchodní zákoník"). Valná hromada schvaluje většinou hlasů rozho dnutí o přechodu účastnických cenných papírů Společnosti ve vlastnictví akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře na Hlavního akcionáře ve smyslu ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Právní účinky spojené s přechodem Akcií Společnosti na Hlavního akcionáře nastávají uplynutím lhůty jednoho ( 1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku ( dále jen " Den účinnosti"). Dnem ú činnosti se stává Hlavní akcionář vlastníkem všech Akcií Společnosti , které budou k danému okamžiku ve vlastnictví Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře a současně na Hlavního akcionáře přecházejí tímto okamžikem veškerá práva spojená s vykupovaný mi Akciemi Společnosti. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti v rámci přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 1.071,- Kč ( slovy : jedentisícsedmdesátjedna korun českých) za jednu Akcii Společnos ti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. slovy jedentisíc korun českých. Hodnota protiplnění za vykupované Akcie Společnosti je stanovena na základě znaleckého posudku č. 671 ze dne 15.srpna 2005 vypracovaného Doc. Ing. Josefem luňákem, CSc. znalcem jmeno vaným ministrem spravedlnosti ( č.j. ZT 2167/92 a zapsaným v seznamu znalců vedeném Městským soudem v Praze ( dále jen " Posudek"). Výše navrženého peněžitého protiplnění v částce 1.071,- Kč, tj. slovy : jedentisícsedmdesátjedna koruna česká za jednu Ak cii Společnosti o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, tj. slovy jedentisíc korun českých, odpovídá ocenění podle Posudku, které je určeno na základě užité kombinované metody, a to váženým průměrem hodnot získaných majetkovou a výnosovou metodou, přičemž stejná váha byla přiřazena znalcem oběma hodnotám. Peněžitá částka ve výši navrženého protiplnění je na základě kalkulací hodnoty Společnosti znalcem a v souladu se závěry Posudku přiměřená hodnotě vykupovaných Akcií Společnosti ve smyslu ust. § 183k Obchodního zákoníku. Výplata peněžitého protiplnění b ude provedena všem osobám, které budou ke Dni účinnosti (i) vlastníky Akcií Společnosti anebo (ii) prokážou či osvědčí, že jsou zástavními věřiteli, jimž svědčí zástavní právo k Akciím Společnosti ( nebude-li Hlavnímu akcionáři doloženo, že došlo k zánik u zástavního práva k Akciím Společnosti nebo nevyplývá-li z dohody uzavřené mezi zástavcem a zástavním věřitelem jinak.) peěžitá částka ve výši odpovídající hodnotě protiplnění bude zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na adresu bydliště nebo sídl a oprávněné osoby uvedenou v zákonné evidenci zaknihovaných cenných papírů vedené Střediskem cenných papírů ke Dni účinnosti. protiplnění v příslušné výši bude poskytnuto oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději do deseti (10) pracovních dnů ode dne zápisu vlastnického práva k vykoupeným Akciím Společnosti na majetkovém účtu v evidenci zaknihovaných cenných papírů. O právněným osobám, kterým se nepodaří protiplnění vyplatit ( např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty nebo nevyzvednutí protiplnění), bude protiplnění opětně vyplaceno na základě jejich individuální písemné žádosti a jimi sdělených výplatních d ispozic. Úrok z prodlení související s výplatou protiplnění nezaviněný Hlavním akcionářem nebude Hlavní akcionář hradit.
od 15. 1. 2003 do 27. 4. 2009
- Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 10.000.000,- Kč ( slovy desetmilionů korun českých) s tím, že se připouští upisování nad tuto částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až do 12.000.000,- Kč ( slovy: dvanáctmilionů korun českých). Každý upisovatel má právo za každých 10 stávajících akcií, které vlastní, upsat 1 novou akcii o stejné jmenovité hodnotě. Emisní kurs nově upsaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním nejméně 10.000 kusů ( slovy: desettisíc kusů) nových akcií, maximálně 12.000 kusů ( slovy: dvanácttisíc kusů) nových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč ( slovy: jedentisíc korun českých) v zaknihované podobě. Nově vydané akcie budou stejného druhu jako akcie dosavadní a budou s nimi spojena stejná práva podle stanov. O konečné částce zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo společnosti. Přednostní právo úpisu mají stávající akcionáři podle poměru na základním kapitálu.Navrhovaný úpis bude proveden v pracovních dnech po dobu 7 dnů, vždy od 9:00 hod. do 15:00 hod. v sídle společnosti počínaje 30. dnem po nabytí právní moci rozhodnutí Městského soudu v Praze o povolení zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. O zahájení úpisu bude každý akcionář písemně informován na adresu uvedenou v seznamu akcionářů zpracovaným pro účely účasti na valné hromadě Střediskem cenných papírů Praha. Zaplacení celé upsané částky bude provedeno na účet vedený u Credit Lyonnais Bank Praha č. 01/xxxx/00/0 do 14-ti dnů od skončení úpisu. Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že Burzovní společnost pro kapitálový trh, a.s. vykazuje vlastní jmění nižší než je 50% základního kapitálu.
od 8. 2. 1995
- Obchodní jméno v jazyce anglickém: Capital Management Company PLC.
od 29. 12. 1992 do 27. 4. 2009
- Datum notářského zápisu.9.12.1992
Kapitál
od 9. 8. 2011
Základní kapitál 2 106 000 Kč, splaceno 100 %.
od 3. 4. 2003 do 9. 8. 2011
Základní kapitál 117 000 000 Kč
od 21. 3. 1995 do 3. 4. 2003
Základní kapitál 107 000 000 Kč
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 9. 8. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 117 000 v listinné podobě.
od 8. 7. 2009 do 9. 8. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 117 000 v listinné podobě.
od 3. 4. 2003 do 8. 7. 2009
Akcie na jméno err, počet akcií: 117 000.
od 3. 4. 2003 do 8. 7. 2009
v zaknihované podobě
od 23. 3. 2001 do 3. 4. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 107 000.
od 23. 3. 2001 do 3. 4. 2003
v zaknihované podobě
od 21. 3. 1995 do 23. 3. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 107 000.
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 23. 6. 2021
Ing. MIROSLAV NOVOTNÝ - místopředseda představenstva
Písek - Hradiště, Na Ryšavce, PSČ 397 01
den vzniku členství: 30. 4. 2021
den vzniku funkce: 30. 4. 2021
od 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany - Vysoká Lhota, Pod Radinama, PSČ 257 22
den vzniku členství: 1. 8. 2017
od 19. 12. 2018 do 23. 6. 2021
JIŘÍ STANĚK - místopředseda představenstva
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014 - 30. 4. 2021
den vzniku funkce: 15. 8. 2014 - 30. 4. 2021
od 26. 7. 2018 do 19. 12. 2018
JIŘÍ STANĚK - místopředseda představenstva
Praha - Letňany, Chlebovická, PSČ 199 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Letňany, Velešínská, PSČ 199 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 30. 8. 2017 do 22. 2. 2019
PAVEL BALÁK - člen představenstva
Čerčany, Sukova, PSČ 257 22
den vzniku členství: 1. 8. 2017
od 16. 10. 2014 do 30. 8. 2017
PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014 - 31. 7. 2017
od 16. 10. 2014 do 17. 5. 2018
PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 16. 10. 2014 do 26. 7. 2018
JIŘÍ STANĚK - místopředseda představenstva
Praha - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 15. 8. 2014
od 28. 12. 2013 do 16. 10. 2014
Ing. JIŘÍ STANĚK - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova vrchu, PSČ 155 00
den vzniku členství: 4. 5. 2009 - 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 4. 5. 2009 - 15. 8. 2014
od 18. 9. 2013 do 16. 10. 2014
Ing. PETR KACHLÍK - člen představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami, PSČ 109 00
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 15. 8. 2014
od 31. 5. 2013 do 16. 10. 2014
ing. PAVEL SEHNAL - předseda představenstva
Praha 4 - Braník, Vavřenova, PSČ 142 00
den vzniku členství: 4. 5. 2009 - 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 4. 5. 2009 - 15. 8. 2014
od 8. 7. 2009 do 31. 5. 2013
ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova l44O, PSČ 142 00
den vzniku členství: 4. 5. 2009
den vzniku funkce: 4. 5. 2009
od 8. 7. 2009 do 28. 12. 2013
Ing. Jiří Staněk - místopředseda představenstva
Praha 5 - Stodůlky, U Albrechtova Vrchu 150/26, PSČ 155 00
den vzniku členství: 4. 5. 2009
den vzniku funkce: 4. 5. 2009
od 27. 4. 2009 do 18. 9. 2013
Ing. Petr Kachlík - člen představenstva
Praha 10, Za Zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 14. 4. 2009
od 31. 5. 2002 do 8. 7. 2009
Ing. Jiří Staněk - místopředseda představenstva
Praha 4, Kazimírova 1005
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 4. 5. 2009
od 19. 5. 2000 do 31. 5. 2002
JUDr. Jana Petráková - člen-místopředseda představenstva
Praha-západ, Ohrobecké údolí 59
den vzniku funkce: 19. 5. 2000 - 21. 6. 2001
od 19. 5. 2000 do 27. 4. 2009
Ing. Jaroslav Šafařík - člen
Praha 4 - Nusle, Nuselská 26, PSČ 140 00
od 21. 4. 1998 do 3. 4. 2000
Ing. Petr Kachlík - člen-místopředseda představenstva
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Za zahradami 398, PSČ 109 00
od 12. 6. 1997 do 19. 5. 2000
JUDr. Jana Petráková - člen představenstva
Praha-západ, Ohrobecké údolí 59
od 21. 3. 1995 do 12. 6. 1997
ing. Evžen Pospíšil - člen představenstva
Praha lO, Na lázeňce 527
od 21. 3. 1995 do 21. 4. 1998
ing. Petr Kachlík - místopředseda
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 3O
od 21. 3. 1995 do 8. 7. 2009
ing. Pavel Sehnal - předseda představenstva
Praha 4, Vavřenova l44O
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Vladimír Sajaš - Představenstvo předseda
Opava, Liptovská 978
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Pavel Sehnal - 1.místopředseda
Praha 4, Vavřenova 1440
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Štefan Bažant - 2.místopředseda
Praha 3, Ondříčkova 10
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Josef Pleticha
Kladno 2, Brožíkova 843
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
RNDr. Zdeněk Somr
Nymburk, J.Gagarina 1979
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Jiří Švejcar
Praha 6, Na Pernikářce 20
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
Vlastimil Hadraba
Záhřeb, Hoštějn 82
od 16. 10. 2014
Za společnost jedná samostatně předseda představenstva nebo pověřený člen představenstva.
od 21. 3. 1995 do 16. 10. 2014
Způsob zstupování a podepisování: podepisování za společ- nost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva.
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
1) Jménem společnosti jsou oprávněni jednat všichni členové představenstva,generální ředitel,nebo všichni zmocněnci v roz- sahu plné moci udělené představenstvem. 2) Zavazování za společnost se děje tak,že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj vlastnoruční podpis -dva členové představenstva současně,a to předseda a jeden další člen představenstva,nebo místopředseda a jeden další člen představenstva -další zmocnění pracovníci v rozsahu udělené plné moci,podepsané předsedou,nebo místopředsedou představenstva a spolupodepsané dalším členem představenstva -generální ředitel a ostatní pracovníci společnosti v rozsahu oprávnění daného organizačním nebo podpisovým řádem společnosti
Dozorčí rada
od 17. 9. 2020
Ing TOMÁŠ POLÁK, MBA - člen dozorčí rady
Říčany, Na Vysoké, PSČ 251 01
den vzniku členství: 17. 8. 2020
od 19. 8. 2020 do 17. 9. 2020
PAVEL DRABINA - člen dozorčí rady
Praha - Podolí, Podolská, PSČ 147 00
den vzniku členství: 15. 8. 2014 - 10. 8. 2020
od 1. 11. 2016 do 19. 8. 2020
PAVEL DRABINA - člen dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 15. 8. 2014
od 16. 10. 2014 do 1. 11. 2016
Pavel Drabina - člen dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 15. 8. 2014
od 9. 2. 2013 do 16. 10. 2014
MICHAL ŽABA - člen
Praha 10 - Křeslice, Mátová, PSČ 104 00
den vzniku členství: 27. 4. 2012 - 15. 8. 2014
od 30. 8. 2012 do 16. 10. 2014
Mgr. Pavel Drabina - předseda dozorčí rady
Bílov, , PSČ 743 01
den vzniku členství: 29. 6. 2012 - 15. 8. 2014
den vzniku funkce: 29. 6. 2012 - 15. 8. 2014
od 27. 4. 2009 do 30. 8. 2012
Mgr. Milan Kolanda - předseda dozorčí rady
Praha 9, Za Černým mostem 1519, PSČ 198 00
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 29. 6. 2012
den vzniku funkce: 14. 4. 2009 - 29. 6. 2012
od 27. 4. 2009 do 16. 10. 2014
Ing. Václav Beneš - člen dozorčí rady
Černíny - Hetlín, 1, PSČ 109 00
den vzniku členství: 14. 4. 2009 - 15. 8. 2014
od 19. 5. 2008 do 27. 4. 2009
RNDr.Mgr. Libor Juška - člen dozorčí rady
Praha 8, K sadu 3, PSČ 182 00
den vzniku členství: 30. 4. 2008 - 14. 4. 2009
od 1. 10. 2007 do 9. 2. 2013
Ing. Michal Žaba - člen dozorčí rady
Praha 10 - Křeslice, Mátová 210, PSČ 104 00
den vzniku členství: 27. 4. 2007 - 27. 4. 2012
od 28. 8. 2004 do 19. 5. 2008
Ing. Jan Brabenec - člen dozorčí rady
Mirovice, K.Čapka 303, PSČ 398 06
den vzniku členství: 14. 5. 2004 - 30. 4. 2008
od 31. 5. 2002 do 9. 10. 2006
JUDr. Jana Petráková - předseda dozorčí rady
Praha - západ, Ohrobecké údolí 59
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 2. 9. 2005
od 31. 5. 2002 do 27. 4. 2009
RNDr. Petr Krýda - člen dozorčí rady
Praha 4, Vokrojova 3376/8
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 14. 4. 2009
od 3. 4. 2000 do 3. 4. 2000
Pavel Domasta - člen
Praha 9, Bryksova 941, PSČ 198 00
od 3. 4. 2000 do 28. 8. 2004
Pavel Semotán - člen
Praha 9, Bryksova 941, PSČ 198 00
od 12. 6. 1997 do 31. 5. 2002
PhDr. Adéla Petrášková - člen dozorčí rady
Praha 4, Pšenčíkova 681
den vzniku funkce: 12. 6. 1997 - 21. 6. 2001
od 21. 3. 1995 do 12. 6. 1997
ing. Jan Herškovič - člen dozorčí rady
Praha l, Řeznická l4
od 21. 3. 1995 do 3. 4. 2000
ing. Zbyněk Žoha - člen dozorčí rady
Praha 2, Čermákova 4
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Petr Kachlík
Praha 6, Jugoslávských partyzánů 30
od 29. 12. 1992 do 21. 3. 1995
ing. Josef Sajaš
Praha 7, Tussarova 11
od 29. 12. 1992 do 31. 5. 2002
Jaroslava Kuklišová
Praha 4, Na Sádce 1749
den vzniku funkce: 29. 12. 1992 - 21. 6. 2001
Akcionáři
od 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha - Nové Město, Na struze, PSČ 110 00
od 27. 4. 2009 do 3. 3. 2020
SPGroup a.s., IČO: 63078571
Praha 1, Masarykovo nábřeží 235/28, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
-107
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

+40

+
-
Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

0

+
-
Jiří Šlégr

Jiří Šlégr

- hokejista, olympijský vítěz

-40

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-98

+
-
Radim Passer

Radim Passer

- miliardář

-110

+
-
Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-144

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services