STIM TOOLS a.s.
IČO: 47116749

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu25. 2. 1993
Obchodní firma
od 25. 2. 1993

STIM TOOLS a.s.

Sídlo
od 25. 2. 1993 do 24. 1. 2006
Praha 3, Vinohradská 184
IČO
od 25. 2. 1993

47116749

DIČ

CZ47116749

Identifikátor datové schránky:78rgghz
Právní forma
od 25. 2. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1913 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 19. 8. 2002 do 6. 8. 2007
- Provádění dobrovolných dražeb movitých věcí podle zákona o veřejných dražbách
od 26. 1. 2002
- Zprostředkování obchodu
od 26. 1. 2002
- Zprostředkování služeb
od 26. 1. 2002
- Realitní činnost
od 25. 2. 1993
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej s vyj. činností uvedených v přílohách zákona č. 455/91 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 16. 2. 2005
- Usnesení mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu
od 16. 2. 2005
- Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. konaná dne 8.11.2004, osvědčená notářským zápisem sepsaným JUDr. Alenou Klocovou, notářkou v Praze 5, NZ 345/2004, N 450/2004, rozhodla o zvýšení základního kapitálu takto:
od 16. 2. 2005
- Mimořádná valná hromada společnosti STIM TOOLS a.s. z v y š u j e základní kapitál společnosti ze stávající výše 107.700.000,-Kč (slovy: jednostosedmmilionůsedmsettisíc korun českých) na 161.762.000 (slovy: jednostošedesátjedenmilionsedmsetšedesátdvatis íc korun českých, tedy o 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilonůsemsetšedesátdvatisíce korun českých) za těchto podmínek a tímto způsobem:
od 16. 2. 2005
- a) Upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu společnosti se nepřipouští.
od 16. 2. 2005
- b) Počet, forma, druh, podoba a jmenovitá hodnota upisovaných akcií a jejich emisní kurs: Na zvýšení základního kapitálu budou upsány: 1 (slovy: jedna) kmenová akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony k orun českých), 1 (slovy: jedenmilion korun českých) a 1 (slovy: jedna) kmenové akcie na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých). Emisní kurs upisovaných akcií je roven jejich jmenovité hodnotě. Emisní ážio činí: 0,-Kč (slovy: nula korun českých)
od 16. 2. 2005
- c) Přednostní právo akcionářů k upisování akcií se nevylučuje, avšak akcionáři Merona Holding AG, STROJIMPORT a.s., Michal Brzák, Ing. Petr Smrž a pan Ing. Radovan Vlk se svého přednostního práva k upisování akcií před přijetím tohoto rozhodnutí vzdali.
od 16. 2. 2005
- d) Akcie, které mají být upsány na zvýšení základního kapitálu podle tohoto rozhodnutí budou upsány předem určeným zájemcem ve smlouvě o upsání akcií ve smyslu ustanovení § 204 odst. (5) obchodního zákoníku, a to společností STIMBUILDING a.s., IČ 6185939 7, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 2818.
od 16. 2. 2005
- e) Upisování akcií je ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí mimořádné valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 2. 2005
- f) Místo a lhůta pro upisování akcií, způsob oznámení počátku běhu lhůty a emisní kurs takto upisovaných akcií: Místem pro upsání akci je advokátní kancelář advokáta JUDr. Ladislava Sádlíka na adrese Praha 5, Holečkova 31. Lhůta pro upsání nově emitovanýc h akcií je 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od doručení návrhu smlouvy na upsání akcií, přičemž nabídka nebude učiněna dříve, než po podání návrhu na zapsání zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, a možnost upsání akcií skončí nejpozději 30 (slovy: třicet) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Dřívější upisování akcií před právní mocí usnesení soudu o zapsání zámyslu na zvýšení základního kapitálu bude ve smyslu ust. § 203 odst. (4) obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí této valné hormady o zvýšení základního kapitálu ve smyslu tohoto rozhodnutí musí být provedeno nejpozději do 15 slovy (slovy : patnácti) dnů od rozhodnutí této valné hromady. Počátek běhu lhůty pro upsání akcií bude upisovateli oznámen bez zbytečného odkladu představenstvem předanou nabídkou k upsání akcií, která bude mít formu dopisu, přičemž spolu s tímto dopisem bude upisova teli předán i návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií. Emisní kurs takto upisovaných akcií činí: jedenkrát 53.000.000,-Kč (slovy: padesáttřimiliony korun českých), jedenkrát 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) a jedenkrát 762.000,-Kč (slovy: sedmsetšedesátdvatisíce korun českých).
od 16. 2. 2005
- g) Připouští se možnost započtení části peněžité pohledávky společnosti STIMBULDING a.s. za společností STIM TOOLS a.s. proti pohledávce na splacení emisního kursu akcií, a to: části pohledávky, která byla společnosti STIMBUILDING a.s. postoupena společno sti Merona Holding AG smlouva o postoupení pohledávky v celkové výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) uzavřenou dne 30.8.2004. (Jedná se o část peněžité pohledávky, která společnosti Merona Holding AG vz nikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999. Část této pohledáv ky ve výši 4.575.796,-EUR (slovy:čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) byla smlouvou o postoupení pohledávky uzavřenou dne 30.8.2004 postoupena Merona Holdinga AG na společnost STIMBUILDING a.s. Toto postoupení bylo dlužníkovi ozná meno přípisem ze dne 16.9.2004.
od 16. 2. 2005
- h) Stanovují se tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení:
od 16. 2. 2005
- 1. smlouva o započtení bude uzavřena mezi společností STIM TOOLS a.s., IČ 47116749, se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, zapsanou v obchodním rejstíku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1913, a předem určeným zájemcem - společností STIMBUI LDING a.s., se sídlem Praha 3, Vinohradská 184, IČ 61859397, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č.2818,
od 16. 2. 2005
- 2. na splacení emisního kursu se připouští započtení části pohledávky ve výši 54.762.000,-Kč (slovy: padesátčtyřimilionůsedmsetšedesátdvatisíce korun českých) vzniklé společnosti STIMBUILDING a.s. na základě smlouvy o postoupení pohledávky uzavřenou dne 3 0.8.2004, kterou jí byla postoupena společností Merona Holding AG pohledávka této společnosti za společností STIM TOOLS a.s., ve výši 4.575.796,-EUR (slovy: čtyřimilionypětsetsedmdesátpěttisícsedmsetdevadesátšest euro) která společnosti Merona Holding AG vznikla na základě smlouvy o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999, dohody o poskytnutí úvěru ze dne 19.8.1997, ve znění jejího I. dodatku ze dne 1.12.1997 a jejího doplňku (dodatku) ze dne 17.8.1999, a dohody o posky tnutí úvěru ze dne 10.2.1998 ve znění jejího doplňku ze dne 17.8.1999. Předmětné postoupení pohledávky bylo dlužníkovi oznámeno přípisem ze dne 16.9.2004.
od 16. 2. 2005
- 3. návrh smlouvy o započtení bude předložen v písemné podobě spolu s návrhem smlouvy o upsání akcií představenstvem společnosti, a to bez zbytečného odkladu. Lhůta pro přijetí tohoto návrhu činí 21 (slovy: dvacetjedna) dnů od obdržení návrhu dohody o zapo čtení. Dohoda o započtení bude uzavřena nejpozději do 30 (slovy: třiceti) dnů od právní moci usnesení soudu o zapsání záměru zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 2. 2005
- i) Upisovatel je povinen splatit 100% (slovy: jednosto procent) emisního kursu upsaných akcií ve lhůtě 30 (slovy: třeceti) dnů od zápisu zámyslu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
od 16. 2. 2005
- j) Vydání poukázek na akcie podle § 204b zákoníku se neschvaluje.
od 5. 3. 2003 do 22. 9. 2003
- Mimořádná valná hromada ze dne 19.12.2002 přijala usnesení o zvýšení základního kapitálu společnosti z částky Kč 27.000.000,- o částku Kč 80.000.000,- na částku Kč 107.000.000,- a to upsáním 800 nových kmenových listinných akcií na jméno o jmenovité hodnotě Kč 100.000,- každá s tím, že emisní kurs jednotlivé akcie odpovídá její jmenovité hodnotě. Nepřipouští se upisování nad výše uvedenou částku. Vylučuje se přednostní právo akcionářů k upisování akcií z důvodu hrozícího prohlášení konkurzu na majetek společnosti. Výše uvedené akcie upíše akcionář Merona AG, se sídlem Birmensdorferstrasse 83, CH-8003 Züruch, Švýcarsko, který má vůči společnosti STIM TOOLS a.s. pohledávky ve výši Kč 80.000.000,-, které získal od společností Merona Holding AG se sídlem Weissbadstrasse 44, Appenzell, Švýcarsko a Escona AG se sídlem Weissbadstrasse 44, Appenzell, Švýcarsko a které představují úroky z úvěrů poskytnutých společnosti STIM TOOLS a.s. dle úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG a STIM TOOLS a.s. ze dne 19.8.1997 upravené dodatkem ze dne 17.8.1999, úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG a STIM TOOLS a.s. ze dne 10.2.1998 upravené dodatkem ze dne 17.8.1999, úvěrové smlouvy uzavřené mezi Merona Holding AG a STIM TOOLS a.s. ze dne 19.8.1997 upravené dodatkem ze dne 1.12.1997 a úvěrové smlouvy uzavřené mezi Escona AG a STIM TOOLS a.s. ze dne 3.11.1997 upravené dodatkem ze dne 8.12.1997 a protokolem ze dne 23.3.2000, v celkové výši Kč 80.000.000,-. Pro upsání výše uvedených akcií je stanovena lhůta 15 dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií v sídle společnosti. Ke splacení výše uvedených akcií je stanovena lhůta 15 dnů po upsání akcií v sídle společnosti s tím, že předmětné akcie budou splaceny započtení pohledávek mezi společnostmi STIM TOOLS a.s. a Merona AG. Smlouva o započtení bude uzavřena dle § 580 a následující občanského zákoníku s tím, že návrh předloží společnost STIM TOOLS a.s.
od 30. 7. 1998 do 16. 12. 1998
- Mimořádná valná hromada schvaluje zvýšení základního jmění o Kč 2.000.000,- na částku Kč 27.000.000,- s tím, že se nepřipouští upisování nad tuto částku, nabídnutím akcionářům a to Strojimportu Kč 1.800.000,-, Ladislavu Brzákovi (oprávněný dědic) Kč 100.000,- a Ing. Ondřeji Daniševskému Kč 100.000,- podle § 203 odst. 2 písm. d) obch.zák. s tím, že na uvedené zvýšení se vydají tyto akcie: 5 kusů kmenových akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 100.000,- jedné akcie 3 kusy kmenových akcií na jméno v jmenovité hodnotě Kč 500.000,- jedné akcie vše v listinné podobě - přednostní právo na upisování akcií se vylučuje z důvodu, aby byl dodržen poměr stejných podílů jednotlivých akcionářů - akcie budou nabídnuty takto: Strojimport a.s. Kč 1.800.000,- Ladislav Brzák (oprávněný dědic) Kč 100.000,- Ing. Ondřej Daniševský Kč 100.000,- - místem pro upisování akcií je sídlo obchodní společnosti STIM TOOLS a.s. Praha 3, Vinohradská 184. Lhůta k upisování akcií činí 5 dnů a počíná běžet od data zápisu usnesení valné hromady do obchodního rejstříku s tím, že emisní kurs se rovná jmenovité hodnotě - upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs do 1 měsíce od skončení upisování na účet u banky: Československá obchodní banka a.s., číslo účtu 00000-0700xxxx.
od 31. 10. 1997
- Společnost STIM TOOLS a.s. je právním nástupcem společnosti OSANIA a.s. se sídlem v Praze 3, Vinohradská 184, identifikační číslo 49240358, která byla ke dni 31.10.1997 vymazána bez likvidace z obchodního rejstříku vložky Rg. B 1992.
od 25. 2. 1993 do 28. 11. 1994
- Splaceno je 9.300.000,-Kč.
Kapitál
od 16. 3. 2005
Základní kapitál 161 762 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 9. 2003 do 16. 3. 2005
Základní kapitál 107 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 16. 12. 1998 do 22. 9. 2003
Základní kapitál 27 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 10. 1997 do 16. 12. 1998
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 29. 4. 1996 do 31. 10. 1997
Základní kapitál 15 000 000 Kč
od 28. 11. 1994 do 29. 4. 1996
Základní kapitál 12 000 000 Kč
od 25. 2. 1993 do 28. 11. 1994
Základní kapitál 10 000 000 Kč
od 16. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 16. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 16. 3. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 22. 9. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 902.
od 16. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 3.
od 16. 12. 1998 do 22. 9. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 102.
od 31. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 065.
od 31. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 514.
od 31. 10. 1997 do 16. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 97.
od 29. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 19.
od 29. 4. 1996 do 31. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 045.
od 29. 4. 1996 do 31. 10. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 486.
od 28. 11. 1994 do 29. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 020.
od 28. 11. 1994 do 29. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 18.
od 28. 11. 1994 do 29. 4. 1996
Akcie na jméno err, počet akcií: 189.
od 25. 2. 1993 do 28. 11. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 10 000.
Statutární orgán
od 17. 8. 2014
Ing. RUDOLF SKUHRA, CSc. - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Lannova, PSČ 110 00
den vzniku členství: 11. 4. 2007
den vzniku funkce: 11. 4. 2007
od 5. 12. 2007
Ing. Zdeněk Macháček - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců 112
den vzniku funkce: 31. 10. 2007
od 6. 8. 2007 do 17. 8. 2014
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Lannova 1540/6
den vzniku členství: 11. 4. 2007
den vzniku funkce: 11. 4. 2007
od 28. 2. 2006 do 30. 6. 2006
Ing. Karel Malý - člen
Praha 10 - Malešice, Černokostelecká 131, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 1. 2006 - 31. 5. 2006
od 16. 3. 2005 do 6. 8. 2007
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Lannova 1540/6
den vzniku funkce: 1. 2. 2002 - 11. 4. 2007
od 16. 2. 2005 do 16. 3. 2005
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - předseda představenstva
Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 6
den vzniku funkce: 1. 2. 2002
od 16. 2. 2005 do 5. 12. 2007
Ing. Zdeněk Macháček - člen představenstva
Vsetín, Bratří Hlaviců 112
den vzniku funkce: 16. 9. 2004 - 31. 10. 2007
od 3. 7. 2002 do 16. 2. 2005
Ing. Rudolf Skuhra, CSc. - Člen představenstva
Praha 1, Nábřeží Ludvíka Svobody 6
den vzniku funkce: 1. 2. 2002
od 11. 7. 2001 do 3. 7. 2002
Ing. Radovan Vlk - člen představenstva
Praha 10, Brigádníků 2931/95
den vzniku funkce: 1. 2. 2001 - 1. 2. 2002
od 13. 3. 2000 do 11. 7. 2001
Ing. Miloš Langr - člen představenstva
Praha 5, Záhorského 884
od 13. 3. 2000 do 16. 2. 2005
Ing. Věra Žejdlíková - člen představenstva
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18
od 13. 3. 2000 do 21. 9. 2005
Ing. Karel Hebik - člen představenstva
Praha 10, Limuzská 530
od 29. 11. 1996 do 13. 3. 2000
Ing. Pavel Stránský - člen představenstva
Praha 4, Cuřínova 585
od 7. 8. 1996 do 13. 3. 2000
ing. Miloš Ondráček - člen představenstva
Praha 4, Kubištova 1
od 25. 2. 1993 do 7. 8. 1996
ing. Miloš Odráček - člen představenstva
Praha 4, Kubištova 1
od 25. 2. 1993 do 29. 11. 1996
Ladislav Brzák - člen představenstva
Praha 4, Plevenská 3110
od 25. 2. 1993 do 13. 3. 2000
Alois Drážný - člen představenstva
Praha 6, U silnice 20
od 6. 3. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo nebo dva členové představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva nebo dva členové představenstva.
od 3. 3. 2000 do 6. 3. 2000
Jménem společnosti jedná představenstvo, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, nebo společně dva prokuristé. Prokuristé připojí ke svému podpisu dodatek označující prokuru.
od 25. 2. 1993 do 3. 3. 2000
Způsob jednání jménem společnosti: společnost zastupuje představenstvo, jednotliví členové představenstva, pokud jsou k tomu představenstvem písemně zmocněni, prokurista se samostatnou prokurou nebo společně dva prokuristé s kolektivní prokurou. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis všichni členové představenstva, popř. jeden nebo několik členů představenstva, pokud k tomu byli písemně zmocněni, nebo prokurista nebo společně dva prokuristé, kteří podpisují vždy s dodatkem označujícím prokuru.
Prokura
od 25. 2. 1993 do 6. 3. 2000
kol.prok. František Borovička
Praha 10, Želivecká 2811
od 25. 2. 1993 do 6. 3. 2000
kol.prok. Antonín Procházka
Praha 9, vysočanská 232
od 25. 2. 1993 do 6. 3. 2000
kol.prok.ing. Radovan Vlk
Praha 10, Černokostelecká 70
Dozorčí rada
od 17. 9. 2016
MARIE BLÁHOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Praha - Chodov, Brandlova, PSČ 149 00
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 5. 12. 2007
Ing. Ivan Čapek - člen
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18, PSČ 130 00
den vzniku funkce: 20. 9. 2007
od 16. 2. 2005
Ing. Věra Žejdlíková - předseda dozorčí rady
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 18
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 16. 2. 2005 do 16. 2. 2005
Marie Bláhová - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Brandlova 1381/18
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 16. 2. 2005 do 17. 9. 2016
Marie Bláhová - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Brandlova 1381/18
den vzniku funkce: 30. 6. 2004
od 26. 1. 2002 do 16. 2. 2005
Stanislava Dušková - člen
Praha 10, Na Groši 1349/4A
od 26. 1. 2002 do 16. 2. 2005
Ing. Ivan Čapek - předseda
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
od 26. 1. 2002 do 5. 12. 2007
Zdenka Borovcová - člen
Praha 3, Koněvova 4/155
den vzniku funkce: 19. 7. 2001 - 20. 9. 2007
od 3. 3. 2000 do 13. 3. 2000
Ing. Miloš Langr - člen
Praha 5, Záhorského 884
od 3. 3. 2000 do 26. 1. 2002
Ing. Ivan Čapek - člen
Praha 3, Za Žižkovskou vozovnou 2687/18
od 3. 3. 2000 do 26. 1. 2002
Jiří Hronček - člen
Kolín II, ul. Rimavské Soboty 906
od 31. 10. 1997 do 3. 3. 2000
JUDr. Miroslava Otčenáčková
Praha 9, Českolipská 15/386
od 25. 2. 1993 do 31. 10. 1997
JUDr. Antonín Malík
Praha 10, Kišiněvská 806/4
od 25. 2. 1993 do 26. 1. 2002
Stanislava Dušková
Praha 9, Varnsdorfská 336
od 25. 2. 1993 do 26. 1. 2002
ing. Soňa Dostálová
Praha 10, K Botiči 1457
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+413
+
-
2.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-97
+
-
3.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-121
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-250
+
-
5.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-286
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.