PANAV, a.s.
IČO: 47672731

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu25. 2. 1993
Obchodní firma
od 25. 2. 1993

PANAV, a.s.

Sídlo
od 31. 10. 2001 do 15. 11. 2016
Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45
od 25. 2. 1993 do 31. 10. 2001
Senice na Hané, Nádražní 212
IČO
od 25. 2. 1993

47672731

DIČ

CZ47672731

Identifikátor datové schránky:ju8fjv4
Právní forma
od 25. 2. 1993
Akciová společnost
Spisová značka549 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 29. 6. 2011
- zámečnictví, nástrojářství
od 29. 6. 2011
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 29. 6. 2011
- opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů
od 8. 7. 2003 do 29. 6. 2011
- provozování tělovýchovných a sportovních zařízení a zařízení sloužících regeneraci a rekondici
od 18. 12. 1998
- hostinská činnost
od 18. 12. 1998 do 29. 6. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 18. 6. 1998 do 29. 6. 2011
- opravy ostatních dopravních prostředků
od 18. 6. 1998 do 29. 6. 2011
- výroba ostatních motorových dopravních prostředků
od 18. 6. 1998 do 29. 6. 2011
- výroba nemotorových dopravních prostředků
od 18. 6. 1998 do 29. 6. 2011
- silniční motorová doprava osobní
od 18. 6. 1998 do 29. 6. 2011
- silniční motorová doprava nákladní
od 25. 2. 1993 do 18. 6. 1998
- výroba a opravy ostatních motorových dopravních prostředků
od 25. 2. 1993 do 29. 6. 2011
- stavba strojů s mechanickým pohonem
od 25. 2. 1993 do 29. 6. 2011
- zámečnictví
od 25. 2. 1993 do 29. 6. 2011
- výroba nástrojů
Ostatní skutečnosti
od 11. 9. 2017
- Na základě splnění všech zákonných podmínek došlo k fúzi sloučením, kdy se společnost TT Parts, s.r.o., IČ: 483 94 041, sídlem: K Mrazírnám 1303/16, Hodolany, Olomouc, sloučila do společnosti PANAV, a.s., IČ:: 476 72 731, sídlem Nádražní 212, Senice na Ha né. Fúzí sloučením tak společnost TT Parts, s.r.o. zanikla, a veškeré její jmění přešlo na nástupnickou společnost PANAV, a.s. Společnost PANAV, a.s. je tak právním nástupcem zaniklé společnosti TT Parts, s.r.o.
od 30. 11. 2016
- Na základě projektu rozdělení odštěpením sloučením ze dne 27.06.2016 ve znění jeho dodatku č. 1 ze dne 29.06.2016 byla z rozdělované společnosti PANAV, a.s., IČO 476 72 731, se sídlem Nádražní 212, 783 45 Senice na Hané, odštěpena část jejího jmění a tato byla sloučena do nástupnické společnosti AML Aviation s.r.o., IČO 039 93 736, se sídlem třída Míru 2800, 530 02 Pardubice.
od 19. 8. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 19. 8. 2014 do 15. 1. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 3
od 19. 8. 2014 do 15. 1. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 30. 11. 2012
- V důsledku rozdělení odštěpením se z rozdělované společnosti PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, odštěpila část jmění, která přešla na nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772.
od 18. 10. 2012
- Na nástupnickou společnost PANAV, a.s., se sídlem Senice na Hané, Nádražní 212, PSČ 783 45, IČ 47672731, přešla odštěpená část jmění z rozdělované společnosti KOVOTEK, s.r.o., se sídlem Litovel - Unčovice 132, PSČ 784 01, IČ 48394041, a dále se z této roz dělované společnosti KOVOTEK, s.r.o. odštěpila další část jmění, která přešla na druhou nástupnickou společnost AML Holding a.s., se sídlem Pardubice, K Vinici 1256, PSČ 530 02, IČ 28819772.
od 16. 12. 2011
- Usnesení mimořádné valné hromady ze dne 5. 12. 2011 o přechodu všech ostatních akcií společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 549 (d ále jen "Společnost"), na osobu hlavního akcionáře podle ustanovení § 183i a násl. Obchodního zákoníku. Mimořádná valná hromada Společnosti, přijala dne pátého prosince roku dvoutisícího jedenáctého (5.12.2011) na místě samém, v místě konání valné hromady v zasedací místnosti v sídle Společnosti na adrese Senice na Hané, Nádražní 212, okres Olomouc, svými usneseními tato rozhodnutí:
od 16. 12. 2011
- Určení hlavního akcionáře: Hlavním akcionářem společnosti PANAV, a.s. se sídlem Nádražní 212, PSČ: 783 45 Senice na Hané, IČ: 476 72 731, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. B 549, je ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 O bchodního zákoníku, tj. osobou, která vlastní akcie společnosti PANAV, a.s., jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí více než 90 % základního kapitálu Společnosti, s nímž jsou spojena hlasovací práva, a s nimiž je spojen více než 90 % podíl na hlasovacích právech společnosti, společnost KOVOTEK, s.r.o., se sídlem Unčovice 132, PSČ: 784 01 Litovel, IČ: 483 94 041, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě pod sp. zn. C 6224 (dále jen "hlavní akcionář"). Toto určení hlavního akcionáře se zakládá na skutečnosti, že podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě hlavní akcionář vlastní ve Společnosti listinné kmenové akcie na majitele, a to 118 399 ks akcií o jmenovité hodnotě každé z nich 1.000,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 96,80% základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, přičemž vzhledem k tomu, že ve Společnosti nejsou vydány žádné jiné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele, a po čet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 15. odst. 1. stanov Společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií (akcie o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč = 1 hlas), je s uvedenými akciemi ve vlastnictví hlavního akcionáře spojen stejně vysoký podíl na hlasov acích právech ve Společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu Společnosti, to jest 96,8%.
od 16. 12. 2011
- Přechod akcií: Mimořádná valná hromada tímto rozhoduje, že se všechny ostatní akcie Společnosti, to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, p řecházejí na hlavního akcionáře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle ustanovení § 1831 odst. 3 Obchodního zákoníku na hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnes ení do obchohdního rejstříku provedeného podle ustanovení § 1831 odst. 1 Obchodního zákoníku.
od 16. 12. 2011
- Výše protiplnění: Mimořádná valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou hlavním akcionářem podle ustanovení § 183j odst. 6 Obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usn esení z vlastnictví menšinových akcionářů do vlastnictví hlavního akcionáře, tak, že ostatním akcionářům Společnosti, případně zástavním věřitelům, bude-li prokázán vznik zástavního práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti, bude poskytnuto protiplně ní ve výši 305,66 Kč za každou jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 Obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 26-03/11 ze dne 20. 10. 2011 vypracovaným Ing. Petrem Pe lcem, Ph.D., znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady se specializací na akcie a deriváty kapitálového trhu, cenné papíry a obchodování s nimi.
od 16. 12. 2011
- Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 1831 odst. 5 Obchodního zákoníku Společnosti. Hlavní a kcionář předal před konáním valné hromady obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění, tuto skutečnost lze prokázat potvrzením. Pověřeným obchodníkem s cennými papíry je společnost CYRPUS CORPORATE FINANCE, a.s ., se sídlem Brno, Veveří 111, PSČ 616 00, IČ: 277 58 419 (dále jen "obchodník s cennými papíry"). Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje obchodník s cennými papíry po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle ustanovení § 183m odst. 2 Obchodního z ákoníku, tj. po předání akcií Společnosti. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že obchodník s cennými papíry protiplnění poskytne podle ustanovení § 183m odst. 3 Obchodního zákoníku bez zbytečného odkladu po předání akcií, nejpozději však do d eseti pracovních dnů po tomto předání.
od 9. 8. 1999 do 2. 10. 2002
- Akcie: Akcie nemají charakter veřejně obchodovatelných papírů - nejsou veřejně obchodovatelné.
od 22. 3. 1994 do 9. 8. 1999
- Akcie: Akcie mají charakter veřejně obchodovatelných papírů.
od 25. 2. 1993
- Den vzniku: 25. února 1993.
Kapitál
od 30. 11. 2012
Základní kapitál 61 155 500 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 10. 2002 do 30. 11. 2012
Základní kapitál 122 311 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 2. 1993 do 2. 10. 2002
Základní kapitál 122 311 000 Kč
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 000 000, počet akcií: 61.
od 19. 8. 2014
Kmenové akcie na jméno 155 500, počet akcií: 1.
od 30. 11. 2012 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele 1 000 000, počet akcií: 61.
od 30. 11. 2012 do 19. 8. 2014
Kmenové akcie na majitele 155 500, počet akcií: 1.
od 2. 10. 2002 do 30. 11. 2012
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 122 311.
od 2. 10. 2002 do 30. 11. 2012
v listinné podobě
od 22. 3. 1994 do 2. 10. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 122 311.
od 22. 3. 1994 do 2. 10. 2002
v listinné podobě
od 25. 2. 1993 do 22. 3. 1994
Akcie na jméno err, počet akcií: 1.
Statutární orgán
od 12. 7. 2017
Ing. BLANKA PETROVÁ - místopředseda představenstva
Pardubice - Lány na Důlku, , PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 3. 2017
den vzniku funkce: 27. 3. 2017
od 21. 12. 2015
Ing. JIŘÍ SVOZIL - předseda představenstva
Křelov-Břuchotín - Křelov, Větrná, PSČ 783 36
den vzniku členství: 30. 7. 2013
den vzniku funkce: 2. 9. 2015
od 21. 12. 2015
Ing. VLADIMÍR JORDA - člen představenstva
Náklo - Lhota nad Moravou, , PSČ 783 32
den vzniku členství: 24. 8. 2015
od 15. 1. 2015 do 21. 12. 2015
JIŘÍ SVOZIL - místopředseda představenstva
Křelov-Břuchotín - Křelov, Větrná, PSČ 783 36
den vzniku členství: 30. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2013 - 2. 9. 2015
od 15. 1. 2015 do 12. 7. 2017
BEDŘICH POLÁŠEK - člen představenstva
Náměšť na Hané, Sokolská, PSČ 783 44
den vzniku členství: 25. 8. 2014 - 27. 3. 2017
od 17. 9. 2013 do 15. 1. 2015
PAVLA ENDLOVÁ - člen představenstva
Chrudim - Chrudim IV, Čáslavská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 12. 9. 2013 - 25. 8. 2014
od 14. 8. 2013 do 15. 1. 2015
JIŘÍ SVOZIL - místopředseda představenstva
Cholina, , PSČ 783 22
den vzniku členství: 30. 7. 2013
den vzniku funkce: 30. 7. 2013
od 14. 8. 2013 do 21. 12. 2015
FRANTIŠEK SVOZIL - předseda představenstva
Cholina, , PSČ 783 22
den vzniku členství: 30. 7. 2013 - 22. 7. 2015
den vzniku funkce: 30. 7. 2013 - 22. 7. 2015
od 10. 9. 2012 do 24. 6. 2013
Ing. Daniel Tamchyna - předseda představenstva
Pardubice, Mezi Mosty, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 24. 4. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 24. 4. 2013
od 10. 9. 2012 do 14. 8. 2013
Ing. Petr Kuna - místopředseda představenstva
Brno-Žabovřesky - Žabovřesky, Kainarova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 1. 9. 2012 - 30. 7. 2013
den vzniku funkce: 1. 9. 2012 - 30. 7. 2013
od 31. 5. 2012 do 14. 8. 2013
Ing. Jiří Svozil - člen představenstva
Cholina, , PSČ 783 22
den vzniku členství: 30. 4. 2012
od 19. 8. 2011 do 10. 9. 2012
Ing. Daniel Tamchyna - místopředseda představenstva
Pardubice, Mezi Mosty, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 2. 8. 2011 - 1. 9. 2012
od 19. 8. 2011 do 10. 9. 2012
Roman Šmidberský - předseda představenstva
Pardubice, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 9. 2012
den vzniku funkce: 2. 8. 2011 - 1. 9. 2012
od 24. 6. 2010 do 19. 8. 2011
Ing. Lubomír Vořech - předseda představenstva
Olomouc, Polní, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995 - 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 1. 8. 2011
od 24. 6. 2010 do 19. 8. 2011
Ing. Miroslav Bureš, CSc. - místopředseda představenstva
Olomouc, Trnkova, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995 - 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 1. 8. 2011
od 24. 6. 2010 do 31. 5. 2012
Ing. Pavel Komárek - člen představenstva
Olomouc, Pod Letištěm, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 30. 4. 2012
od 13. 8. 2009 do 24. 6. 2010
Ing. Lubomír Vořech - místopředseda představenstva
Olomouc, Polní 4, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 17. 6. 2010
od 13. 8. 2009 do 24. 6. 2010
Ing. Pavel Komárek - předseda představenstva
Olomouc, Pod Letištěm 864/25, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 3. 8. 2009 - 17. 6. 2010
od 13. 8. 2009 do 19. 8. 2011
Ing. Ladislav Fryčák - člen představenstva
Příkazy, 190, PSČ 783 33
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 1. 8. 2011
od 11. 6. 2008 do 13. 8. 2009
Ing. Lubomír Vořech - člen představenstva
Olomouc, Polní 4, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
od 11. 6. 2008 do 13. 8. 2009
Ing. Ladislav Fryčák - předseda představenstva
Příkazy, 190, PSČ 783 33
den vzniku členství: 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 3. 8. 2009
od 11. 6. 2008 do 13. 8. 2009
Ing. Pavel Komárek - místopředseda představenstva
Olomouc, Pod Letištěm 864/25, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 3. 8. 2009
od 11. 6. 2008 do 24. 6. 2010
Ing. Miroslav Bureš, CSc. - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
od 8. 7. 2003 do 11. 6. 2008
Ing. Lubomír Vořech - místopředseda představenstva
Olomouc, Polní 4, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
den vzniku funkce: 2. 4. 2003 - 29. 5. 2008
od 31. 10. 2001 do 8. 7. 2003
Libuše Foglarová - místopředseda představenstva
Praha 9, Šumperská 382, PSČ 190 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995 - 2. 1. 2003
den vzniku funkce: 29. 8. 1995 - 2. 1. 2003
od 31. 10. 2001 do 8. 7. 2003
Ing. Lubomír Vořech - člen představenstva
Olomouc, Polní 4, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
od 31. 10. 2001 do 11. 6. 2008
Ing. Miroslav Bureš, CSc. - předseda představenstva
Olomouc, Trnkova 16, PSČ 779 00
den vzniku členství: 29. 8. 1995
den vzniku funkce: 29. 8. 1995 - 29. 5. 2008
od 31. 10. 2001 do 11. 6. 2008
Ing. Eliška Dostálová - člen představenstva
Senice na Hané, Vodní 45, PSČ 783 45
den vzniku členství: 29. 8. 1995 - 29. 5. 2008
od 31. 10. 2001 do 11. 6. 2008
Ing. Petr Lukovics - člen představenstva
Zlín, Obeciny 3617, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 8. 1995 - 29. 5. 2008
od 29. 8. 1995 do 31. 10. 2001
Ing. Eliška Dostálová - člen představenstva
Senice na Hané, Vodní 45
od 29. 8. 1995 do 31. 10. 2001
Ing. Petr Lukovics - člen představenstva
Zlín, Obeciny 3617
od 25. 2. 1993 do 29. 8. 1995
Ing. Jaroslav Kvapilík - člen představenstva
Senice na Hané, prap. F. Vrzala 375
od 25. 2. 1993 do 31. 10. 2001
Ing. Miroslav Bureš, CSc. - předseda představenstva
Olomouc, Trnkova 16
od 25. 2. 1993 do 31. 10. 2001
Libuše Foglarová - místopředseda představenstva
Praha 9, Šumperská 382
od 25. 2. 1993 do 31. 10. 2001
Ing. Lubomír Vořech - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 16
od 19. 8. 2014
Společnost zastupuje navenek buď předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 23. 7. 2012 do 19. 8. 2014
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to: a) samostatně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva b) člen představenstva jedná a podepisuje jménem společnosti jen společně s předsedou nebo místopředsedou představenstva
od 29. 6. 2011 do 23. 7. 2012
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, a to společně dva členové představenstva a to tím způsobem, že jedná či podepisuje předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva.
od 30. 11. 2001 do 29. 6. 2011
J e d n á n í : Společnost zastupuje a za ni jedná představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva; za společnost podepisují tak, že k vyznačené či vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 31. 10. 2001 do 30. 11. 2001
J e d n á n í : Společnost zastupuje a za ni jedná představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva.
od 18. 6. 1998 do 31. 10. 2001
J e d n á n í : Společnost zastupuje a jedná za ni vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to tím způsobem, že jedná předseda a místopředseda představenstva společně nebo jeden z nich společně s dalším členem představenstva. Podepisování: Osoby jednající za společnost ve smyslu ust. předchozího odstavce podepisují tím způsobem, že k napsanému či vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
od 25. 2. 1993 do 18. 6. 1998
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování: Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 15. 1. 2015
PAVLA ENDLOVÁ - místopředseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim IV, Čáslavská, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 8. 2014
den vzniku funkce: 25. 8. 2014
od 15. 1. 2015
LADISLAV ŠTAFA - člen dozorčí rady
Senice na Hané, Hliníky, PSČ 783 45
den vzniku členství: 25. 8. 2014
od 13. 9. 2014
ROMAN ŠMIDBERSKÝ - předseda dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2012
od 24. 6. 2013 do 15. 1. 2015
MARTINA HALLEROVÁ - místopředseda dozorčí rady
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Záboří, PSČ 530 02
den vzniku členství: 14. 5. 2013 - 25. 8. 2014
den vzniku funkce: 23. 5. 2013 - 25. 8. 2014
od 24. 6. 2013 do 15. 1. 2015
BEDŘICH POLÁŠEK - člen dozorčí rady
Náměšť na Hané, Sokolská, PSČ 783 44
den vzniku členství: 15. 5. 2013 - 25. 8. 2014
od 10. 9. 2012 do 13. 9. 2014
Roman Šmidberský - předseda dozorčí rady
Pardubice, Bulharská, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 9. 2012
den vzniku funkce: 1. 9. 2012
od 24. 11. 2011 do 10. 9. 2012
Mgr. Augustin Kohoutek - předseda dozorčí rady
Kosoř, Štěrková, PSČ 252 26
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 9. 2012
den vzniku funkce: 10. 8. 2011 - 1. 9. 2012
od 24. 11. 2011 do 24. 6. 2013
Ing. Jaroslav Šuda - místopředseda dozorčí rady
Čelákovice, Příční, PSČ 250 88
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 14. 5. 2013
den vzniku funkce: 10. 8. 2011 - 14. 5. 2013
od 24. 6. 2010 do 24. 11. 2011
Miloslav Valouch - místopředseda dozorčí rady
Litovel, Vítězná, PSČ 784 01
den vzniku členství: 17. 6. 2010 - 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 17. 6. 2010 - 1. 8. 2011
od 11. 6. 2008 do 24. 6. 2010
doc. Ing. Jaroslav Rektořík, CSc. - místopředseda dozorčí rady
Šlapanice, Brněnská 87, PSČ 664 51
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 31. 3. 2010
den vzniku funkce: 6. 6. 2008 - 31. 3. 2010
od 11. 6. 2008 do 24. 11. 2011
Ing. Jiří Klvač, CSc. - předseda dozorčí rady
Olomouc, Václava III. 24, PSČ 772 00
den vzniku členství: 29. 5. 2008 - 1. 8. 2011
den vzniku funkce: 6. 6. 2008 - 1. 8. 2011
od 23. 6. 2004 do 11. 6. 2008
Ing. Pavel Komárek - místopředseda
Olomouc, Pod Letištěm 864/25, PSČ 779 00
den vzniku členství: 17. 5. 1999 - 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 21. 6. 1999 - 29. 5. 2008
od 31. 10. 2001 do 23. 6. 2004
Miloslav Valouch - člen
Litovel, Vítězná 1166, PSČ 784 01
den vzniku členství: 31. 5. 1999 - 28. 4. 2004
od 31. 10. 2001 do 23. 6. 2004
Ing. Jiří Klvač, CSc. - člen
Olomouc, Václava III. 24, PSČ 772 00
den vzniku členství: 17. 5. 1999 - 28. 4. 2004
od 31. 10. 2001 do 23. 6. 2004
Ing. Pavel Komárek - místopředseda
Olomouc, Lužická 14, PSČ 779 00
den vzniku členství: 17. 5. 1999
den vzniku funkce: 21. 6. 1999
od 31. 10. 2001 do 23. 6. 2004
František Svozil - člen
Cholina č. 102, , PSČ 783 22
den vzniku členství: 17. 5. 1999 - 28. 4. 2004
od 31. 10. 2001 do 11. 6. 2008
Ing. Ladislav Fryčák - předseda
Příkazy 190, , PSČ 783 33
den vzniku členství: 17. 5. 1999 - 29. 5. 2008
den vzniku funkce: 21. 6. 1999 - 29. 5. 2008
od 31. 10. 2001 do 24. 6. 2013
Jiří Bršťák - člen
Olomouc, Otakara Jeremiáše 14, PSČ 779 00
den vzniku členství: 31. 5. 1999 - 15. 5. 2013
od 9. 8. 1999 do 31. 10. 2001
Ing. Ladislav Fryčák - předseda
Příkazy 190,
od 9. 8. 1999 do 31. 10. 2001
Ing. Pavel Komárek - místopředseda
Olomouc, Lužická 14
od 18. 12. 1998 do 9. 8. 1999
Marie Walterová - člen
Olomouc, Křižíkova 7
od 18. 6. 1998 do 18. 12. 1998
Bedřich Polášek - člen
Náměšť na Hané, Sokolská 322
od 18. 6. 1998 do 9. 8. 1999
Ing. Ivan Machát - člen
Přerov, Malá Dlážka č. 10
od 18. 6. 1998 do 9. 8. 1999
Ing. Pavel Komárek - člen
Olomouc, Lužická 14
od 18. 6. 1998 do 31. 10. 2001
František Svozil - člen
Cholina č. 102,
od 29. 8. 1995 do 9. 8. 1999
JUDr. Ing. Maxmilián Jaška - předseda
Olomouc, Dlouhá 42
od 29. 8. 1995 do 9. 8. 1999
Ing. Ladislav Fryčák - místopředseda
Příkazy 190,
od 29. 8. 1995 do 31. 10. 2001
Ing. Jiří Klvač, CSc. - člen
Olomouc, Václava III. 24
od 22. 3. 1994 do 31. 10. 2001
Jiří Bršťák - člen
Olomouc, Otakara Jeremiáše 14
od 22. 3. 1994 do 31. 10. 2001
Miloslav Valouch - člen
Litovel, Vítězná 1166
od 25. 2. 1993 do 29. 8. 1995
Ing. Jaroslav Snášel - člen
Bedihošť 415,
od 25. 2. 1993 do 29. 8. 1995
JUDr. Zdeněk Gurďalský - člen
Olomouc, Dělnická 13
od 25. 2. 1993 do 29. 8. 1995
Ing. Miroslav Študent - předseda
Olomouc, Blažíčkova 26
od 25. 2. 1993 do 29. 8. 1995
Ing. Jiří Staněk - člen
Náměšť na Hané, Nádražní 332
Akcionáři
od 15. 1. 2015
AML Holding a.s., IČO: 28819772
Pardubice - Zelené Předměstí, třída Míru, PSČ 530 02
od 10. 1. 2014 do 15. 1. 2015
AML Holding a.s., IČO: 28819772
Pardubice, K Vinici, PSČ 530 02
od 14. 8. 2013 do 10. 1. 2014
AML Holding a.s., IČO: 28819772
Pardubice, K Vinici, PSČ 530 02
od 14. 12. 2012 do 14. 8. 2013
AML Holding a.s., IČO: 28819772
Pardubice, K Vinici, PSČ 530 02
od 31. 5. 2012 do 14. 12. 2012
KOVOTEK, s.r.o., IČO: 48394041
Litovel - Unčovice, , PSČ 784 01
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 10 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

18. 6. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová | 3 komentáře

Levnější elektřina za tisíce korun. Podvodníci si oblíbili aukce energií

Nejdřív to byly LED žárovky. Teď mezi podomními prodejci a neúnavnými telefonisty frčí energetické aukce. Slibují nejnižší cenu elektřiny. Možná ji opravdu dostanete. Možná ale zaplatíte tisícikorunovou pokutu.

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

16. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Bez realiťáka dnes prodáte cokoliv

„Nefungujeme jako realitky, ale jako supermarket. Nestanovujeme různé ceny pečiva nebo masa podle toho, jakým jste do obchodu přijeli autem. To je absurdní. U nás si dáte do košíku jen to, co potřebujete, a platíte jen za služby, které skutečně využijete a které byste si nezvládli zajistit sami,“ vysvětluje výhody prodeje bez realitky šéf Bezrealitky.cz Hendrik Meyer.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr zdravotnictví a druhý celostní lékař, který se specializuje na výživu, může z toho být...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou cestu po Asii ve dvacátých letech minulého století, odhaluje jeho kontroverzní názory...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno vás štve a na nic nemáte náladu. V práci nemůžete přežít dotěrné otázky vlezlých...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-67
+
-
2.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-93
+
-
3.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-101
+
-
4.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

-169
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-172
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 584,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
MONETA Money Bank 2 647,00 Kč
Expobank CZ 2 648,10 Kč
Sberbank CZ 2 651,00 Kč
Česká spořitelna 2 699,00 Kč
ČSOB 2 691,00 Kč
Komerční banka 2 709,11 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 740,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Lékař, který má zlepšit stravu v nemocnicích, píše o "vnitřním matrixu"

Když se spojí dva mladí lidé, může z toho něco být. Když je navíc jeden z nich ministr...více

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Einstein popsal Číňany jako "upracované, špinavé a tupé"

Publikace soukromých deníků Alberta Einsteina, ve kterých autor podrobně popisuje svou...více

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Nenávidím tě, protože tě miluji. Trpím totiž "negativní projekcí"

Den blbec. Jen co ráno vstanete, cítíte v kostech, že dnes to rozhodně nebude ono. Všechno...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.