Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s.
IČO: 47675781 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku9. 8. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 1994 do 9. 8. 2013

Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s.

Sídlo
od 5. 3. 2002 do 20. 11. 2012
Šenov u Nového Jičína, Jeremenkova ulice č.p.9, PSČ 742 42
od 1. 1. 1994 do 5. 3. 2002
Nový Jičín, Jeremenkova 9
IČO
od 1. 1. 1994 do 9. 8. 2013

47675781

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 9. 8. 2013
Akciová společnost
Spisová značka705 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- velkoobchod
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- specializovaný maloobchod
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- poskytování služeb pro zemědělství a zahradnictví
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- výroba krmiv a krmných směsí
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- zprostředkování obchodu
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- skladování zboží a manipulace s nákladem
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- realitní činnost
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- testování, měření a analýzy
od 22. 6. 2002 do 9. 8. 2013
- zasílatelství
od 1. 1. 1994 do 22. 6. 2002
- vnitrostátní zasilatelství
od 1. 1. 1994 do 22. 6. 2002
- koupě zboží za účelem dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 22. 6. 2002
- výroba hotových krmných směsí
od 1. 1. 1994 do 9. 8. 2013
- silniční motorová doprava
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2013
- Společnost Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., se sídlem ve Studénce - Butovicích, Oderská 832, PSČ 742 13, identifikační číslo 47675781, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, v oddílu B, vložce 705, zanikla v důsle dku rozdělení rozštěpením sloučením a příslušné části jejího jmění včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů, které byly uvedeny v Projektu rozštěpení sloučením ze dne 27.6.2013, přešly na jednotlivé nástupnické společnosti, a to na společnost NAVOS FARM TECHNIC s.r.o., se sídlem v Kralicích na Hané, Kralický Háj 322, PSČ 798 12, identifikační číslo 63489911, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 21693, a na společnost NAVOS, a.s., se sídlem v Kroměř íži, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, identifikační číslo 47674857, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu B, vložce 4091.
od 28. 5. 2013 do 9. 8. 2013
- Valná hromada rozhodla v souladu s ustanoveními §183i až 183n, zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znění pozdějších předpisů takto: a) Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem společnosti Zemědělské zásobování a nákup Nový Jičín, a.s., se sídlem Studénka - Butovice, Oderská 832, PSČ 742 13, IČO 47675781 (dále jen „Společnost“), ve smyslu § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou v ykonat právo výkupu akcií Společnosti podle ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku, je společnost NAVOS, a.s., se sídlem Kroměříž, Čelakovského 1858, PSČ 767 16, IČO 47674857 (dále jen „Hlavní akcionář“). Toto určení se zakládá na skute čnosti, že podle předložení kmenových akcií Společnosti na majitele v listinné podobě ke dni konání valné hromady a podle listiny přítomných akcionářů na valné hromadě je Hlavní akcionář osobou, která vlastní ve Společnosti 114.581 ks listinných kmenových akcií na majitele, o jmenovité hodnotě 200,- Kč, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 22.916.200,- Kč, tj. 95,0627 % základního kapitálu Společnosti a jsou s nimi spojena hlasovací práva, jakož i na skutečnosti, že ve Společnosti nejsou vydány žádné j iné účastnické cenné papíry, než listinné kmenové akcie na majitele a počet hlasů spojených s těmito akciemi se podle čl. 8. odst. 4. stanov Společnosti řídí jmenovitou hodnotou akcií, a z těchto důvodů je s uvedenými akciemi ve vlastnictví Hlavního akcio náře spojen stejně vysoký podíl na hlasovacích právech ve Společnosti, jaký má jejich souhrnná jmenovitá hodnota na základním kapitálu Společnosti, to jest 95,0627 %. b) Přechod akcií Valná hromada tímto rozhoduje, že všechny ostatní akcie Společnosti, to znamená všechny akcie vydané Společností, které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků jako menšinových akcionářů odlišných od Hlavního akcionáře, přecházejí na Hlavního akcion áře. Účinnost tohoto přechodu nastává tak, že vlastnické právo k akciím menšinových akcionářů přechází podle § 183l odst. 3 obchodního zákoníku na Hlavního akcionáře uplynutím měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku provedeného podle § 183l odst. 1 obchodního zákoníku. c) Výše protiplnění Valná hromada schvaluje výši protiplnění v penězích určenou Hlavním akcionářem podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za listinné kmenové akcie na majitele vydané Společností, které přecházejí na základě tohoto usnesení z vlastnictví menšinových akcioná řů do vlastnictví Hlavního akcionáře, tak, že oprávněným osobám náleží protiplnění ve výši 22,- Kč za jednu kmenovou listinnou akcii na majitele o jmenovité hodnotě 200,- Kč. Přiměřenost tohoto protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 575-51-2013 ze dne 15.3.2013 vypracovaným STATIKUM s.r.o., se sídlem Brno, Hudcova 533/78c, PSČ 612 00, IČO 15545881, která je ústavem kvalifikovaným pro znaleckou činnost. d) Způsob předložení akcií a způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění Dosavadní vlastníci akcií, jejichž vlastnictví přešlo na základě tohoto usnesení na Hlavního akcionáře, předloží tyto akcie podle § 183l odst. 5 obchodního zákoníku Společnosti tak, že je předloží k rukám pověřeného obchodníka s cennými papíry, jímž je sp olečnost EFEKTA CONSULTING, a.s., se sídlem Brno - Trnitá, Křenová 478/72, PSČ 602 00, IČ 60717068 (dále jen „Obchodník“), a to do 30 dnů od přechodu vlastnického práva. Tomuto Obchodníkovi Hlavní akcionář předal před konáním valné hromady pen ěžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění a jeho potvrzením tuto skutečnost doložil Společnosti. Poskytnutí protiplnění v penězích zajišťuje Obchodník po vzniku práva na zaplacení za podmínek podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, tj. po p ředání akcií Společnosti k rukám Obchodníka na adrese jeho sídla v pondělí, středu a pátek od 10:00 do 15:00 hodin. Lhůta pro poskytnutí protiplnění je určena tak, že Obchodník protiplnění poskytne podle § 183m odst. 3 obchodního zákoníku bez zbytečného o dkladu po předání akcií, nejpozději však do deseti pracovních dnů po tomto předání.
od 29. 7. 2011 do 3. 5. 2012
- Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: 1. Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je skutečnost, že společnost vykázala za poslední účetní období ztráty v celkové výši 59.335.006,33 Kč tj. 80,7% základního kapitálu / z toho ztráta vytvořená výsledkem hospodaření za rok 2010 ve výši 35. 150.856,33 Kč a neuhrazená ztráta minulýchl let ve výši 24.184.150 Kč./ 2. Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu : - částka ve výši 47.400.606,03 Kč bude použita na úhradu ztrát z hospodaření, které nejsou pokryty rezervou, - částka ve výši 2.017.513,97 Kč /tj v rozsahu 10% základního kap itálu/ bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty. 3. Rozsah snížení základního kapitálu : Základní kapitál společnosti se sníží o částku 49.418.120,--Kč, slovy: čtyřicet devět milionů čtyřista osmnáct tisíc jedno sto dvacet korun českých, tj. z částky 73.524.520,--Kč, na částku 24.106.400,--Kč, slovy: dv acet čtyři miliony jedno sto šest tisíc čtyři sta korun českých. 4. Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj. 120.532 kusů akcií každé o jmenovité hodnotě 610,--Kč/kus na jmenovitou hodnotu 200,--Kč/kus.
od 30. 7. 2010 do 30. 9. 2010
- Valná hromada rozhodla o snížení základního kapitálu společnosti: 1) Důvodem snížení základního kapitálu společnosti jsou ztráty vykázané společností za poslední účetní období, a to neuhrazená ztráta z minulých let ve výši 35 073 079,70 Kč, což představuje 29,09 % základního kapitálu 2) Způsob jak bude naloženo s částkou odpovídající snížení základního kapitálu: - částka ve výši 35 073 079,70 Kč bude použita na úhradu ztráty minulých let, - částka ve výši 11 934 400,30 Kč (tj v rozsahu 10 % základního kapitálu) bude použita k převodu do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty 3) Rozsah snížení základního kapitálu: Základní kapitál společnosti se sníží o částku 47 007 480,00 Kč, slovy: čtyřicet sedm milionů sedm tisíc čtyři sta osmdesát korun českých tj. z částky 120 532 000,-- Kč, slovy: jedno sto dvacet milionů pět set třicet dva tisíc korun českých na částku 73 524 520,-- Kč, slovy: sedmdesát tři miliony pět set dvacet čtyři tisíc pět set dvacet korun českých. 4) Způsob snížení základního kapitálu: Snížení základního kapitálu se provede snížením jmenovité hodnoty všech akcií společnosti, tj 120 532 kusů akcií každé o jmenovité hodnotě 1.000,-- Kč/kus na jmenovitou hodnotu 610,--Kč/kus.
od 1. 1. 1994 do 9. 8. 2013
- Údaje o zřízení: Akciová společnost byla založena podle par. 172 obchodního zákoníku a jediným zakladatelem společnosti je Pozemkový Fond ČR se sídlem v Praze. Zakladatel splatil celé základní jmění společnosti, které je přestavováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku ve schváleném privatizačním projektu státního podniku Zemědělské zásobování a nákup v Novém Jičíně.
Kapitál
od 3. 5. 2012 do 9. 8. 2013
Základní kapitál 24 106 400 Kč
od 30. 9. 2010 do 3. 5. 2012
Základní kapitál 73 524 520 Kč
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2010
Základní kapitál 120 532 000 Kč
od 20. 11. 2012 do 9. 8. 2013
Akcie na majitele err, počet akcií: 120 532.
od 3. 5. 2012 do 20. 11. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 120 532.
od 30. 9. 2010 do 3. 5. 2012
Akcie na majitele err, počet akcií: 120 532.
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2010
Akcie na majitele err, počet akcií: 120 532.
Statutární orgán
od 23. 8. 2012 do 9. 8. 2013
Ing. Petr Foukal - předseda představenstva
Kurovice, , PSČ 768 52
den vzniku členství: 20. 7. 2012
den vzniku funkce: 23. 7. 2012
od 23. 8. 2012 do 9. 8. 2013
Ing. Alois Matěj - místopředseda představenstva
Nový Malín, , PSČ 788 03
den vzniku členství: 20. 7. 2012
den vzniku funkce: 23. 7. 2012
od 23. 8. 2012 do 9. 8. 2013
Miroslav Lerch - člen představenstva
Opava - Předměstí, Slámova, PSČ 746 01
den vzniku členství: 20. 7. 2012
od 9. 12. 2008 do 23. 8. 2012
Ing. Vladimír Suchý - člen představenstva
Praha 7, Veletržní 47, PSČ 170 00
den vzniku členství: 30. 10. 2008 - 19. 7. 2012
od 15. 10. 2007 do 23. 8. 2012
Ing. Ivo Cesar - místopředseda představenstva
Havířov - Město, Karvinská 1254/52, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 9. 2007 - 19. 7. 2012
den vzniku funkce: 27. 9. 2007 - 19. 7. 2012
od 20. 7. 2007 do 9. 12. 2008
Ing. Vladimír Slavík - člen představenstva
Nový Jičín, Gregorova 36, PSČ 741 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 30. 10. 2008
od 20. 7. 2007 do 23. 8. 2012
Ing. Zdeněk Řehák - předseda představenstva
Nový Jičín, Pod Skalkou 2154/55, PSČ 741 01
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 19. 7. 2012
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 19. 7. 2012
od 8. 1. 2007 do 20. 7. 2007
Ing. Karel Andrš - člen představenstva
Jeseník nad Odrou, 156, PSČ 742 33
den vzniku členství: 15. 12. 2006 - 26. 6. 2007
od 8. 1. 2007 do 15. 10. 2007
Ing. Leopold Vrána - místopředseda představenstva
Hustopeče nad Bečvou, Vysoká 19, PSČ 753 66
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 27. 9. 2007
den vzniku funkce: 15. 12. 2006 - 27. 9. 2007
od 31. 10. 2005 do 20. 7. 2007
Ing. Josef Suchánek - předseda představenstva
Přerov, Havlíčkova 15/97, PSČ 750 02
den vzniku členství: 1. 10. 2005 - 26. 6. 2007
den vzniku funkce: 1. 10. 2005 - 26. 6. 2007
od 27. 7. 2005 do 8. 1. 2007
Ing. Leopold Vrána - člen představenstva
Hustopeče nad Bečvou, Vysoká 19, PSČ 753 66
den vzniku členství: 10. 6. 2005
od 2. 7. 2003 do 27. 7. 2005
Ing. František Rosa - člen představenstva
Nový Jičín - Loučka, č.p. 55, PSČ 741 01
den vzniku členství: 1. 4. 2003 - 10. 6. 2005
od 2. 7. 2003 do 8. 1. 2007
Ing. Lubomír Konšel - místopředseda představenstva
Kojetín, M. Gardavské 1146, PSČ 752 01
den vzniku členství: 3. 1. 2003 - 15. 12. 2006
den vzniku funkce: 3. 1. 2003 - 15. 12. 2006
od 20. 11. 2002 do 2. 7. 2003
Ing. Pavel Olšanský - místopředseda představenstva
Mořice, 165
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 3. 1. 2003
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 3. 1. 2003
od 20. 11. 2002 do 31. 10. 2005
Ing. Jan Šustek - předseda představenstva
Spálov, 295
den vzniku členství: 10. 6. 2002 - 30. 9. 2005
den vzniku funkce: 10. 6. 2002 - 30. 9. 2005
od 2. 5. 2000 do 20. 11. 2002
Ing. Josef Janošek - předseda představenstva
Frýdek-Místek, Mozartova 1781
od 2. 5. 2000 do 20. 11. 2002
Ing. Bohumír Rada - místopředseda představenstva
Boskovštejn, 6
od 2. 5. 2000 do 2. 7. 2003
Ing. Jaroslav Hajda, CSc. - člne představenstva
Olomouc, tř. Svornosti 53
od 7. 9. 1999 do 2. 5. 2000
Ing. Eduard Rzymanek - místopředseda představenstva
Klimkovice, Poštovní 33
od 7. 9. 1999 do 2. 5. 2000
Ing. Jaroslav Palas - předseda představenstva
Město Albrechtice, U koupaliště 3
od 7. 9. 1999 do 2. 5. 2000
Ing. Jaroslav Hajda, CSc. - člen představenstva
Olomouc, tř. Svornosti 53
od 7. 9. 1999 do 2. 5. 2000
Ing. Jiří Drastík - člen představenstva
Těškovice, 149
od 3. 9. 1998 do 7. 9. 1999
Ing. Stanislav Kozák - předseda představenstva
Jičín, Jinolice 7
od 3. 9. 1998 do 7. 9. 1999
Ing. Karel Andrš - místopředseda představenstva
Jeseník n.O. č. 156
od 3. 9. 1998 do 7. 9. 1999
Jiří Netík - člen představenstva
Týn nad Vltavou, Kolodějská 410
od 3. 9. 1998 do 7. 9. 1999
Ing. Eduard Rzymanek - člen představenstva
Klimkovice, Poštovní 33
od 3. 9. 1998 do 2. 5. 2000
Ing. Stanislav Labounek - člen přestavenstva
Praha 4, V Hodkovičkách 27
od 14. 1. 1998 do 3. 9. 1998
Ing. Zbyněk Máca - místopředseda představenstva
Praha 8, Luhovská 1735/15
od 10. 10. 1995 do 14. 1. 1998
Ing. Antonín Schaumann - místopředseda představenstva
Bílovec, Nad Střelnicí č. 18
od 10. 10. 1995 do 3. 9. 1998
Ing. Václav Hanzelka - předseda představenstva
Bernartice nad Odrou, č. 63
od 10. 10. 1995 do 3. 9. 1998
- r.č. xxxx
od 19. 9. 1995 do 10. 10. 1995
Ing. Antonín Schaumann - člen představenstva
Bílovec, Nad Střelnicí č. 18
od 19. 9. 1995 do 3. 9. 1998
Ing. Josef Kovář - člen představenstva
Mankovice, č. 85
od 19. 9. 1995 do 3. 9. 1998
- r.č. xxxx
od 19. 9. 1995 do 3. 9. 1998
PhDr.,ing. Bedřich Žárský - člen představenstva
Kopřivnice-Lubina č.p. 70,
od 19. 9. 1995 do 3. 9. 1998
Rudolf Ševčík - člen představenstva
Tichá, č. 102
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Ing. Josef Chuchma - člen představenstva
Kopřivnice, Pod Hradbami č. 1293
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Antonín Hrabal - člen představenstva
Suchdol nad Odrou, Na zahrádkách č. 175
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Rudolf Ševčík - člen představenstva
Nový Jičín, Vančurova 6
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Ing. Rudolf Tvrdoň - člen představenstva
Bílovec, Nad přehradou č. 3
od 1. 1. 1994 do 10. 10. 1995
Ing. Václav Hanzelka - člen představenstva
Bernartice nad Odrou, č. 63
od 20. 11. 2012 do 9. 8. 2013
Jménem společnosti jedná představenstvo: a) společně dvěma členy představenstva, z nichž alespoň jeden je předsedou nebo místopředsedou představenstva, není-li dále stanoveno jinak. Pokud předseda ani místopředseda nejsou zvoleni, jednají společně alespoň tři členové představenstva; b) samostatně předsedou nebo místopředsedou představenstva na základě písemného pověření představenstva, a to v rozsahu tohoto pověření; c) společně všemi členy představenstva při zcizování kapitálových účastí, a to i jen jejich částí.
od 5. 3. 2002 do 20. 11. 2012
J e d n á n í : Jménem společnosti jednají všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu ostatními členy představenstva písemně zmocněn.
od 2. 5. 2000 do 5. 3. 2002
J e d n á n í : Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, nebo samostatně jeden člen představenstva, který byl k tomu představenstvem písemně zmocněn.
od 3. 9. 1998 do 2. 5. 2000
Jednání: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány představenstvo jako celek, předseda představenstva, nebo místopředseda.
od 1. 1. 1994 do 3. 9. 1998
Jednání: Společnost zastupuje samostatně předseda představenstva. Jiný člen představenstva je oprávněn zastupovat společnost pouze na základě písemné plné moci podepsané zbývajícími členy představenstva. Podepisování za společnost: Za společnost se podepisuje tak, že osoba oprávněná jednat za společnost se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.
Dozorčí rada
od 20. 11. 2012 do 9. 8. 2013
Mgr. Soňa Brejchová - předseda dozorčí rady
Lužice, U Stadionu, PSČ 696 18
den vzniku členství: 17. 10. 2012
den vzniku funkce: 17. 10. 2012
od 20. 11. 2012 do 9. 8. 2013
Ing. Ryszard Legierski - člen dozorčí rady
Třinec - Lyžbice, Olšová, PSČ 739 61
den vzniku členství: 17. 10. 2012
od 20. 11. 2012 do 9. 8. 2013
Mgr. Pavel Široký - člen dozorčí rady
Staré Město, Alšova, PSČ 686 03
den vzniku členství: 17. 10. 2012
od 23. 8. 2012 do 20. 11. 2012
Ing. Martin Karban - předseda dozorčí rady
Kunice, , PSČ 251 63
den vzniku členství: 21. 6. 2012 - 16. 10. 2012
den vzniku funkce: 18. 7. 2012 - 16. 10. 2012
od 17. 6. 2011 do 20. 11. 2012
Ing. Jiří Baštýř - člen dozorčí rady
Praha 9 - Vysočany, Rubeška, PSČ 190 00
den vzniku členství: 18. 2. 2011 - 16. 10. 2012
od 17. 6. 2011 do 20. 11. 2012
Mgr. Martin Engel - člen dozorčí rady
Mnichovice, Na Vráži, PSČ 251 64
den vzniku členství: 18. 2. 2011 - 16. 10. 2012
od 1. 10. 2009 do 17. 6. 2011
Jiří Novotný - člen dozorčí rady
Mořkov, Dílky 369, PSČ 742 72
den vzniku členství: 17. 8. 2009 - 18. 2. 2011
den vzniku funkce: 17. 8. 2009 - 18. 2. 2011
od 28. 5. 2008 do 1. 10. 2009
Milan Vala - člen dozorčí rady
Nový Jičín, Karla Čapka 1714/5, PSČ 741 01
den vzniku členství: 21. 5. 2008 - 31. 7. 2009
od 20. 7. 2007 do 17. 6. 2011
Ing. Šárka Froňková - člen dozorčí rady
Ostrava, Bohumínská 446/59, PSČ 710 00
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 18. 2. 2011
od 20. 7. 2007 do 23. 8. 2012
Ing. Martin Karban - předseda dozorčí rady
Kunice, 86, PSČ 251 63
den vzniku členství: 26. 6. 2007 - 21. 6. 2012
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 21. 6. 2012
od 8. 1. 2007 do 20. 7. 2007
Ing. Vladimír Klečka - člen dozorčí rady
Bartošovice, 19, PSČ 742 54
den vzniku členství: 24. 11. 2006 - 26. 6. 2007
od 7. 2. 2006 do 8. 1. 2007
Dr. Alexander Keviczky - člen dozorčí rady
Praha 1, Vladislavova 16, PSČ 110 00
den vzniku členství: 12. 1. 2006 - 24. 11. 2006
od 7. 2. 2006 do 20. 7. 2007
Ing. Petr Buchal - předseda dozorčí rady
Lázně Bohdaneč, Spojovací 665, PSČ 533 41
den vzniku členství: 12. 1. 2006 - 26. 6. 2007
den vzniku funkce: 12. 1. 2006 - 26. 6. 2007
od 27. 7. 2005 do 7. 2. 2006
Ing. Blanka Helanová - člen
Praha 8 - Karlín, Křižíkova 127, PSČ 186 00
den vzniku členství: 10. 6. 2005 - 12. 1. 2006
od 5. 11. 2003 do 28. 5. 2008
Milan Vala - člen
Nový Jičín, Karla Čapka č. 1714/5
den vzniku členství: 20. 5. 2003 - 20. 5. 2008
od 5. 4. 2003 do 27. 7. 2005
Ing. Eva Sekerová - člen
Praha 10, Boloňská 304, PSČ 109 00
den vzniku členství: 3. 1. 2003 - 10. 6. 2005
od 5. 4. 2003 do 7. 2. 2006
RNDr. Lubomír Netolický - předseda
Praha 9, Sýkovecká 147/19, PSČ 198 00
den vzniku členství: 3. 1. 2003 - 12. 1. 2006
den vzniku funkce: 3. 1. 2003 - 12. 1. 2006
od 2. 5. 2000 do 5. 4. 2003
Ing. Lubomír Konšel - předseda
Kojetín, M. Gardavské 1146
od 2. 5. 2000 do 5. 4. 2003
Ing. Eduard Rzymanek - člen
Klimkovice, Poštovní 33
od 3. 9. 1998 do 2. 5. 2000
Ing. Tomáš Zmeškal - předseda
Lysá n. L., Tyršova ul. č.774, PSČ 289 22
od 3. 9. 1998 do 2. 5. 2000
Ing. Josef Kovář - člen
Mankovice 85
od 14. 1. 1998 do 3. 9. 1998
Ing. Bohdan Šindel - člen
Bílovec, Valová 168/36
od 19. 9. 1995 do 14. 1. 1998
Ing. Jozef Horváth - člen
Dunajská Streda, Kúpelná 767/4
od 19. 9. 1995 do 14. 1. 1998
- r.č. xxxx
od 19. 9. 1995 do 3. 9. 1998
Ing. Josef Kudělka - člen
Nový Jičín, Na Stráni č. 4
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Adolf Gorný - člen
Bílovec, Komenského č. 909/4
od 1. 1. 1994 do 19. 9. 1995
Josef Honč - člen
Nový Jičín, Dlouhá 1870/34
od 1. 1. 1994 do 5. 11. 2003
Marie Davidová - člen
Nový Jičín, Jiráskova č. 47
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler | 7 komentářů

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem na světě. Na paty mu však stále více začíná šlapat Jack Ma. Jeho společnost Alibaba...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost zdatné rétoriky přitom představuje dovednost, která může pomoci s pokrokem v kariéře,...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace. Různé konopné produkty čím dál častěji prezentují také umělci. A nejen prezentují. Zakládají...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-101
+
-
2.František Chvalovský

František Chvalovský

- podnikatel a kontroverzní fotbalový funkcionář

-161
+
-
3.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-197
+
-
4.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-250
+
-
5.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-278
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 656,00 Kč
Expobank CZ 2 657,40 Kč
Sberbank CZ 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 702,00 Kč
Komerční banka 2 712,90 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 739,20 Kč
Raiffeisenbank 2 749,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Za vším hledej ženu. I za multimiliardovou Alibabou

Zakladatel Amazonu Jeff Bezos je podle březnového vydání časopisu Forbes nejbohatším člověkem...více

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Jak se zbavit strachu z mluvení na veřejnosti

Strach z mluvení na veřejnosti trápí podle statistik každého čtvrtého člověka. Schopnost...více

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Konopné výrobky nahrazují CD či mp3. Fungují jako nosiče hudby

Legalizace konopí postupuje západním světem a k prodeji patří samozřejmě i prezentace....více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.