Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Slovácká Fruta, a.s.
IČO: 48907171

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 6. 1993
Obchodní firma
od 2. 9. 2002

Slovácká Fruta, a.s.

od 22. 2. 1996 do 2. 9. 2002

OTMA - Slovácká Fruta, a.s.

od 1. 6. 1993 do 22. 2. 1996

Slovácká Fruta, a.s.

Sídlo
od 15. 9. 2009 do 22. 6. 2015
Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
od 1. 6. 1993 do 15. 9. 2009
Kunovice, Na drahách 814, PSČ 686 04
IČO
od 1. 6. 1993

48907171

DIČ

CZ48907171

Identifikátor datové schránky:axggb5m
Právní forma
od 1. 6. 1993
Akciová společnost
Spisová značka1060 B, Krajský soud v Brně
Předmět podnikání
od 6. 3. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaná vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 4. 8. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 4. 8. 2009 do 6. 3. 2015
- Silniční motorová doprava - nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně
od 22. 2. 1996 do 4. 8. 2009
- silniční motorová doprava
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- výroba konzervovaných potravin na bázi ovoce, zeleniny, masa, lesních plodů, planých plodů, hub a bylin
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- výroba nealkoholických nápojů
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- výroba pochutin, přísad, vonných a chuťových látek
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- vývoj potravinářských výrobků
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- nájem a pronájem nemovitostí včetně úklidu
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 1. 6. 1993 do 4. 8. 2009
- obchodní činnost
Ostatní skutečnosti
od 14. 9. 2005 do 3. 10. 2011
- Usnesení mimořádné valné hromady konané dne 30.8.2005 ve správní budově společnosti HAMÉ, a.s. v Babicích č. 572, okres Uherské Hradiště na základě žádosti hlavního akcionáře ze dne 20.7.2005 doručené společnosti dne 20.7.2005, přijaté v souladu s ustanov ením § 183i až 183n zák. č. 513/1991 Sb. 1. určení a osvědčení hlavního akcionáře: valná hromada určuje, že hlavním akcionářem společnosti Slovácká Fruta a.s. je společnost HAMÉ, a.s. se sídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vložka 866 (dále též "hlavní ak cionář"), která je vlastníkem akcií Společnosti, představujících 98,566% na základním kapitálu Společnosti. Konstatuje se, že vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením a fyzickou kontrolou hromadných listin a jednotlivých akcií ke dn i konání valné hromady, seznamem akcionářů Společnosti, čestným prohlášením hlavního akcionáře a potvrzením nezávislého auditora Ing. Aloise Berky, č.d. 249 KAČR, se sídlem Zlín, Fügnerovo nábř. 1505. Z předložených hromadných listin, jednotlivých akcií a seznamu akcionářů vedeného Společností vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 41.727 kusů kmenových akcií emitovaných Společností znějících na majitele o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 11.82 3 kmenových akcií emitovaných Společností znějících na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč, všech vydaných v listinné podobě, což představuje 53.550 hlasů, a tedy 98,566% základního kapitálu společnosti Slovácká Fruta, a.s., IČ: 48907171 který činí 54.32 9.000,- Kč při celkovém počtu 11.823 ks akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč a 42.506 ks akcií na majitele ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Valná hromada konstatuje, že společnost HAMÉ, a.s., se sídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, vlastní podíl na hlasovacích právech společnosti a základním kapitálu Společnosti přesahující 90% a je hlavním akcionářem oprávněným k přechodu vlastnického práva k akciím ostatních akcionářů Společnosti na jeho osobu dle § 183i a násl. Zák. č. 513/1991 Sb. 2. Rozhodnutí o přechodu akcií Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený jí hlavním akcionářem a na základě toho rozhoduje o přechodu akcií ve vlastnictví ostatních akcionářů takto: Všechny kmenové, listinné akcie emitované Společností ve formě na majitele nebo na jméno o jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč, které nejsou ke dni konání této valné hromady ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů, odlišných od osoby hlavního akcionáře), přecházejí na hlavního akcionáře - společnost HAMÉ, a.s., se s ídlem Babice 572, okres Uherské Hradiště, IČ: 46903305, zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Brně v odd. B, vložka 866, za podmínek stanovených § 183i až 183n zák. č. 513/1991 Sb., a rozhodnutí této valné hromady. Účinnost přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře nastává uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Brně. 3. Určení výše protiplnění a závěry znaleckého posudku: Valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 1.674,- Kč (slovy: jedentisícšestsetsedmdesátčtyři koruny české) za každou jednu kmenovou akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč znějící na majitele či na jméno. Výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 128-21/2005 ze dne 19.7.2005, zpracovaným Ing. Liborem Bučkem, znalcem v oboru ekonomika, ceny a odhady, specializace cenné papíry. Z uvedeného znal eckého posudku vyplývá závěr, že "při zvážení všech předpokladů a skutečností v posudku obsažených považuje znalec za přiměřenou hodnotu protiplnění částku 1674,- Kč." 4. Způsob, místo a lhůta pro předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci předloží akcie Společnosti v sídle Společnosti do 30 dnů po přechodu vlastnického práva k těmto akciím na hlavního akcionáře (tj. po účinnosti přechodu dle bodu 2) tak, že je předají v uvedené lhůtě v sídle Společnosti každý pracovní d en v době od 8,00 do 15,00 hod. Společnost vydá každému dosavadnímu akcionáři potvrzení o převzetí akcií s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení odevzdaných akcií. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění. 5. Lhůta pro poskytnutí protiplnění: Valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen jej poskytnout oprávněným osobám (ostatním akcionářům) bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 dnů od splnění podmínek stanovených v § 183m odst. 2 zák. č. 513/ 1991 Sb., to je poté, co dojde k předání akcií oprávněnou osobou společnosti. Oprávněnou osobou bude vždy vlastník akcie (akcií), ledaže bude zjištěno zastavení akcie (akcií). V takovém případě bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastn ík akcie (akcií) neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Po dobu prodlení dosavadního vlastníka akcií s jejich předložením Společnosti nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři pr otiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcií tyto akcie do jednoho měsíce ode dne účinnosti přechodu vlastnického práva na hlavního akcionáře dle bodu 2, a ani v dodatečné třicetidenní lhůtě, bude postupováno dle § 214 odst. 1 až 3 obch. Zákoníku s důsledkem prohlášení nepředaných akcií za neplatné. Sdělení ke způsobu výplaty protiplnění: Hlavní akcionář bude provádět výplatu protiplnění ve lhůtě uvedené v bodě 5 po předložení akcií jejím zasláním poštovní poukázkou na adresu (sídlo) oprávněné osoby. Platba může být také provedena převodem na účet oprávněné osoby nebo předáním v hotovosti v sídle hlavního akcionáře, požádá-li o to oprávněná osoba v souvislosti s předložením akcií a dovolují-li to zvláštní právní předpisy v souvislosti s limitem provádění hotovostních plateb. Náklady provedení úhrady nese hlavní akcionář. Zmocnění představenstvu: Představenstvo Společnosti je povinno bez zbytečného odkladu po přijetí usnesení podat návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, znění tohoto usnesení uveřejnit způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně je p ovinno notářský zápis, osvědčující tohoto rozhodnutí valné hromady uložit v sídle společnosti k nahlédnutí každému akcionáři, a na toto oprávnění akcionáře upozornit. Skutečnost, že usnesení bylo zapsáno v obchodním rejstříku bude rejstříkovým soudem zveř ejněna v Obchodním věstníku.
od 11. 1. 2000 do 2. 9. 2002
- Společnost se řídí stanovami ze dne 7.11.1997, úplné nové znění stanov společnosti ze dne 14.10.1999.
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
- Společnost se řídí stanovami ze dne 7.11.1997.
Kapitál
od 1. 6. 1993
Základní kapitál 54 329 000 Kč
od 6. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 54 329 v listinné podobě.
od 28. 7. 2008 do 6. 3. 2015
Akcie na jméno err, počet akcií: 54 329 v listinné podobě.
od 28. 7. 2008 do 6. 3. 2015
Převoditelnost akcií: Akcionář je oprávněn převést či zastavit své akcie na jméno pouze s předchozím souhlasem představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, jsou akcie na jméno volně převoditelné.
od 21. 2. 2004 do 28. 7. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 823.
od 21. 2. 2004 do 28. 7. 2008
v listinné podobě
od 21. 2. 2004 do 28. 7. 2008
Akcie na majitele err, počet akcií: 42 506.
od 21. 2. 2004 do 28. 7. 2008
v listinné podobě
od 1. 6. 1993 do 21. 2. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 11 823.
od 1. 6. 1993 do 21. 2. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 42 506.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 8. 2. 2020
Ing. PETR NOVÁK - Člen představenstva
Ústín, , PSČ 783 46
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 8. 2. 2020
ONDŘEJ SKÁLA - Člen představenstva
Praha - Horní Měcholupy, Nad přehradou, PSČ 109 00
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 5. 12. 2018 do 8. 2. 2020
PAWEŁ SZCZEŚNIAK - předseda představenstva
Konstancin Jeziorna, Piaseczno, Dolna 1B, Polská republika
den vzniku členství: 2. 10. 2018 - 6. 2. 2020
den vzniku funkce: 2. 10. 2018 - 6. 2. 2020
od 13. 12. 2017 do 15. 10. 2018
Ing. MARTIN ŠTRUPL - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Václava Kulíška, PSČ 686 05
den vzniku členství: 1. 11. 2017 - 2. 10. 2018
den vzniku funkce: 1. 11. 2017 - 2. 10. 2018
od 26. 10. 2017 do 13. 12. 2017
Ing. PETR ZÁBOJNÍK - předseda představenstva
Uherský Brod, Na Chmelnici, PSČ 688 01
den vzniku členství: 3. 6. 2017 - 31. 10. 2017
den vzniku funkce: 3. 6. 2017 - 31. 10. 2017
od 26. 10. 2017 do 8. 2. 2020
Ing. BOHUMIL VRÁBLÍK, Ph.D. - člen představenstva
Pozlovice, Antonína Václavíka, PSČ 763 26
den vzniku členství: 3. 6. 2017 - 6. 2. 2020
od 18. 9. 2015 do 8. 2. 2020
HANA ŠVEJCAROVÁ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Derflanská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 27. 2. 2015 - 6. 2. 2020
od 3. 7. 2015 do 26. 10. 2017
Ing. BOHUMIL VRÁBLÍK, Ph.D. - člen představenstva
Pozlovice, Antonína Václavíka, PSČ 763 26
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 2. 6. 2017
od 6. 3. 2015 do 18. 9. 2015
HANA ŠVEJCAROVÁ - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Derflanská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 27. 1. 2012 - 27. 1. 2015
od 19. 8. 2014 do 3. 7. 2015
Ing. BOHUMIL VRÁBLÍK - člen představenstva
Pozlovice, Antonína Václavíka, PSČ 763 26
den vzniku členství: 2. 6. 2014
od 19. 8. 2014 do 26. 10. 2017
Ing. PETR ZÁBOJNÍK - předseda představenstva
Uherský Brod, Na Chmelnici, PSČ 688 01
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 2. 6. 2017
den vzniku funkce: 2. 6. 2014 - 2. 6. 2017
od 22. 2. 2012 do 6. 3. 2015
Hana Švejcarová - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Derflanská, PSČ 686 05
den vzniku členství: 27. 1. 2012
od 31. 8. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. Petr Zábojník - předseda představenstva
Uherský Brod, Na Chmelnici 2321, PSČ 688 01
den vzniku členství: 1. 6. 2011 - 1. 6. 2014
den vzniku funkce: 1. 6. 2011 - 1. 6. 2014
od 31. 8. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. Bohumil Vráblík - člen představenstva
Pozlovice, Antonína Václavíka, PSČ 763 26
den vzniku členství: 1. 6. 2011 - 1. 6. 2014
od 8. 1. 2009 do 31. 8. 2011
Ing. Petr Zábojník - předseda představenstva
Uherský Brod, Na Chmelnici 2321, PSČ 688 01
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 27. 5. 2011
den vzniku funkce: 16. 12. 2008 - 27. 5. 2011
od 8. 1. 2009 do 22. 2. 2012
Hana Švejcarová - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Vladislava Vaculky 1013, PSČ 686 05
den vzniku členství: 11. 12. 2008 - 12. 12. 2011
od 28. 7. 2008 do 8. 1. 2009
Ing. Markéta Kavanová - předseda představenstva
Jalubí, 617, PSČ 687 05
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 11. 12. 2008
den vzniku funkce: 29. 5. 2008 - 11. 12. 2008
od 28. 7. 2008 do 8. 1. 2009
Ing. Petr Zábojník - člen představenstva
Uherský Brod, Na Chmelnici 2321, PSČ 688 01
den vzniku členství: 27. 5. 2008
od 28. 7. 2008 do 31. 8. 2011
Ing. Bohumil Vráblík - člen představenstva
Pozlovice, Antonína Václavíka 430, PSČ 763 26
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 27. 5. 2011
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Leoš Novotný - předseda představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
den vzniku funkce: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Martin Nuhlíček - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Františka Kretze 1379, PSČ 686 05
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Radim Hlaváček - člen představenstva
Boršice, Zápotočí 681, PSČ 687 09
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Leoš Novotný - předseda představenstva
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1378, PSČ 686 05
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Martin Nuhlíček - člen představenstva
Uherské Hradiště, Františka Kretze 1379, PSČ 686 05
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Radim Hlaváček - člen představenstva
Boršice, Zápotočí 681, PSČ 687 09
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Zdeněk Otruba - předseda představenstva
Hodonín, Jižní 3764/15
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ing. Pavel Machálek - místopředseda představenstva
Uherské Hradiště, Stavařská 722
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Roman Šmejkal - člen představenstva
Schlüsselbergstr.25, Mnichov, , Spolková republika Německo
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
- v ČR: přechodně Uherské Hradiště-Mařatice, Sokolovská 291
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Petr Skalka - člen představenstva
Hroznová Lhota, 139
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ing. Eduard Klimeš - člen představenstva
Praha 9, Újezd nad Lesy, Soběšínská 1512
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Mgr. Miroslav Maňásek - člen představenstva
Uherské Hradiště - Mařatice, Sokolovská 325
od 14. 10. 1996 do 4. 2. 1998
Roman Šmejkal - předseda představenstva
Mnichov, SRN, Schusselbergstr.25
od 14. 10. 1996 do 4. 2. 1998
- Uherské Hradiště - Mařatice Stavařská 722
od 22. 2. 1996 do 4. 2. 1998
ing. Pavel Machálek - člen představenstva
Uherské Hradiště, Stavařská 722
od 19. 7. 1995 do 22. 2. 1996
ing. Pavel Machálek - člen představenstva
Uherské Hradiště, nám. 1. máje 67
od 19. 7. 1995 do 14. 10. 1996
Roman Šmejkal - předseda představenstva
Mnichov, SRN, Schusselbergstr.25
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
Petr Skalka - místopředseda představenstva
Hroznová Lhota, 139
od 1. 6. 1993 do 19. 7. 1995
Ing. Jan Fišer - člen představenstva
Uherské Hradiště-Sady, Pod Lipkami 332
od 1. 6. 1993 do 4. 2. 1998
Stanislav Mika - člen představenstva
Kunovice, tř. Vítězství 1 007
od 1. 6. 1993 do 4. 2. 1998
Vojtěch Luža - člen představenstva
Velehrad, Zahradní 214
od 8. 2. 2020
Za společnost jedná představenstvo. Každý člen představenstva zastupuje společnost ve všech věcech samostatně.
od 6. 3. 2015 do 8. 2. 2020
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jedná buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo.
od 5. 8. 2008 do 6. 3. 2015
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo.
od 28. 7. 2008 do 5. 8. 2008
Způsob jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná jménem společnosti buď samostatně předseda představenstva, nebo společně dva členové představenstva, nebo samostatně pověřený člen představenstva, a to v rámci pověření, které mu udělilo představenstvo. Kteří tak při podepisování činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. V případě zřízení prokury prokurista jedná a podepisuje za společnost tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s doložkou, že jedná jako prokurista.
od 11. 1. 2000 do 28. 7. 2008
Způsob jednání: Společnost jedná prostřednictvím představenstva nebo pověřených zástupců. V rozsahu vyplývajícím ze zákona jednají a podepisují za společnost buď všichni členové představenstva -nebo samostatně předseda představenstva -nebo dva libovolní členové představenstva, kteří tak při podepisování činí způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis. V případě zřízení prokury prokurista jedná a podepisuje za společnost tak, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis s doložkou, že jedná jako prokurista.
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Způsob jednání: Společnost se podepisuje tak, že ke znění jejího obchodního jména připojí svůj podpis a) buď všichni členové představenstva, anebo b) předseda nebo místopředseda představenstva společně s dalšími dvěma členy představenstva, c) popřípadě ten člen představenstva, který k tomu byl usnesením představenstva pověřen, v takovém případě jedná jako zástupce a prokazuje se plnou mocí, podepsanou nejméně čtyřmi členy představenstva.
od 1. 6. 1993 do 4. 2. 1998
Zastupování: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí podpis k obchodnímu jménu společnosti.
Prokura
od 30. 6. 2019 do 13. 3. 2020
Ing. DAVID KLADROBA
Horní Moštěnice, Pod Skalkou, PSČ 751 17
od 13. 12. 2017 do 30. 6. 2019
Ing. DAVID KLADROBA
Přerov - Přerov I-Město, Dr. Skaláka, PSČ 750 02
od 28. 7. 2008 do 8. 1. 2009
Ing. David Kladroba
Přerov - Přerov I - Město, Dr. Skaláka 1319/6, PSČ 750 01
od 31. 3. 2000 do 28. 7. 2008
Ing. Radoslav Bečička
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 314, PSČ 686 01
od 9. 7. 1999 do 31. 3. 2000
Mgr. Miroslav Maňásek
Uherské Hradiště, Sokolovská 325
od 4. 2. 1998 do 9. 7. 1999
Vojtěch Luža
Velehrad, Zahradní 214
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ing. Jan Fišer
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 332
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
ing. Jan Fišer
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 332
od 13. 12. 2017 do 13. 3. 2020
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k napsané či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis dodatek označujicí prokuru.
od 28. 7. 2008 do 6. 3. 2015
Prokurista jedná za společnost samostatně a podepisuje tím způsobem, že k napsané či vytištěné firmě společnosti připojí svůj podpis a dodatek označující prokuru.
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Každý z prokuristů je oprávněn k zastupování a podepisování za společnost samostatně. Prokurista se podepisuje tím, způsobem, že k obchodnímu jménu za společnost připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 8. 2. 2020
Ing. JAROSLAV DUFEK - Člen dozorčí rady
Praha - Liboc, Naardenská, PSČ 162 00
den vzniku členství: 6. 2. 2020
od 13. 12. 2017 do 8. 2. 2020
Ing. ZDEŇKA HRUBÁ - člen dozorčí rady
Těmice, , PSČ 696 84
den vzniku členství: 1. 11. 2017 - 6. 2. 2020
od 26. 10. 2017 do 13. 12. 2017
Ing. DAVID KLADROBA - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Dr. Skaláka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 3. 6. 2017 - 31. 10. 2017
od 18. 9. 2015 do 8. 2. 2020
Mgr. ONDŘEJ KUNC - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Šromova, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 2. 2015 - 6. 2. 2020
den vzniku funkce: 27. 2. 2015 - 6. 2. 2020
od 18. 9. 2015 do 8. 2. 2020
Bc. PAVEL MORÁVEK - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Pláňavy, PSČ 698 01
den vzniku členství: 28. 2. 2015 - 6. 2. 2020
od 6. 3. 2015 do 18. 9. 2015
Mgr. ONDŘEJ KUNC - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Šromova, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 1. 2012 - 27. 1. 2015
den vzniku funkce: 28. 1. 2012 - 27. 1. 2015
od 6. 3. 2015 do 18. 9. 2015
Bc. PAVEL MORÁVEK - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Pláňavy, PSČ 698 01
den vzniku členství: 4. 9. 2012 - 27. 2. 2015
od 19. 8. 2014 do 26. 10. 2017
Ing. DAVID KLADROBA - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I-Město, Dr. Skaláka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 2. 6. 2014 - 2. 6. 2017
od 4. 10. 2012 do 6. 3. 2015
Bc. Pavel Morávek - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Pláňavy, PSČ 698 01
den vzniku členství: 4. 9. 2012
od 22. 2. 2012 do 6. 3. 2015
Mgr. Ondřej Kunc - předseda dozorčí rady
Uherské Hradiště, Šromova, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 1. 2012
den vzniku funkce: 28. 1. 2012
od 31. 8. 2011 do 22. 2. 2012
Ing. Markéta Kavanová - předseda dozorčí rady
Jalubí, , PSČ 687 05
den vzniku členství: 1. 6. 2011 - 27. 1. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2011 - 27. 1. 2012
od 16. 3. 2011 do 16. 3. 2011
Ing. David Kladroba - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Dr. Skaláka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 26. 1. 2011
od 16. 3. 2011 do 19. 8. 2014
Ing. David Kladroba - člen dozorčí rady
Přerov - Přerov I - Město, Dr. Skaláka, PSČ 750 02
den vzniku členství: 26. 1. 2011 - 26. 1. 2014
od 16. 9. 2009 do 4. 10. 2012
Bc. Pavel Morávek - člen dozorčí rady
Veselí nad Moravou, Tř. Masarykova 534, PSČ 698 01
den vzniku členství: 1. 9. 2009 - 3. 9. 2012
od 25. 9. 2008 do 16. 3. 2011
Ing. Jan Fišer - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Sady, Pod Lipkami 332, PSČ 686 01
den vzniku členství: 27. 8. 2008 - 31. 12. 2010
od 25. 9. 2008 do 31. 8. 2011
Ing. Ladislav Plšek - předseda dozorčí rady
Zlín - Malenovice, Slatiny 997, PSČ 763 02
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 27. 5. 2011
den vzniku funkce: 16. 9. 2008 - 27. 5. 2011
od 28. 7. 2008 do 25. 9. 2008
Ing. Ladislav Plšek - člen dozorčí rady
Zlín - Malenovice, Slatiny 997, PSČ 763 02
den vzniku členství: 27. 5. 2008
od 28. 7. 2008 do 16. 9. 2009
Ing. Ivana Podškubková - člen dozorčí rady
Podolí, 69, PSČ 686 04
den vzniku členství: 27. 5. 2008 - 1. 9. 2009
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Ivana Podškubková - člen dozorčí rady
Kunovice - Podolí, 69, PSČ 686 04
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Ladislav Plšek - člen dozorčí rady
Zlín, Slatiny 997, PSČ 760 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 6. 12. 2007 do 28. 7. 2008
Ing. Jan Fišer - člen dozorčí rady
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 332, PSČ 686 01
den vzniku členství: 29. 6. 2007 - 27. 5. 2008
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Dagmar Filípková - členka
Uherský Ostroh, Polní 881, PSČ 687 24
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Ladislav Plšek - člen
Zlín, Slatiny 997, PSČ 760 01
od 11. 1. 2000 do 6. 12. 2007
Ing. Jan Fišer - člen
Uherské Hradiště - Sady, Pod lipkami 332, PSČ 686 01
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ivana Šmejkalová - členka
Uherské Hradiště - Mařatice, Sokolovská 291
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Stanislava Skalková - členka
Hroznová Lhota, 139
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Eva Klimešová - členka
Praha 9, Újezd nad Lesy, Soběšínská 1512
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ing. Jan Otruba - člen
Strážnice, Obchodní 1406/7
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
PhDr. Jiří Nosterský - člen
Uherské Hradiště, Štěpnická 1138
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Mgr. Marie Machálková - členka
Uherské Hradiště, Tůně 849
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Ing. Antonín Kusák - člen
Ostrožská Nová Ves, Záhumení 229
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Marie Koníčková - členka
Vlčnov, J.Plesla 472
od 4. 2. 1998 do 11. 1. 2000
Petr Cileček - člen
Buchlovice, Řadová 640
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
ing. Eduard Klimeš - předseda
Praha 9, Soběšínská 1512
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
Zdeněk Otruba - člen
Strážnice, Obchodní 1406
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
Vratislav Mika - člen
Brno, Holíkova 32
od 19. 7. 1995 do 4. 2. 1998
Marie Machálková - členka
Uherské Hradiště, Tůně 849
od 1. 6. 1993 do 19. 7. 1995
Ctibor Lakomý - člen
Polešovice, 508
od 1. 6. 1993 do 4. 2. 1998
Marie Koníčková - člen
Vlčnov, 480
od 1. 6. 1993 do 4. 2. 1998
Ing. Antonín Kusák - člen
Ostrožská Nová Ves, 229
Akcionáři
od 6. 3. 2015
Hamé s.r.o., IČO: 28213556
Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
od 5. 8. 2009 do 6. 3. 2015
Hamé s.r.o., IČO: 28213556
Kunovice, Na Drahách 814, PSČ 686 04
od 28. 7. 2008 do 5. 8. 2009
HAMÉ, a.s., IČO: 46903305
Babice, 572
Hodnocení firmy
-1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

23. 10. 2020 | | Jiří Hovorka | 12 komentářů

Exekutoři se nedostanou do bytu. Stopka i pro dražby

Exekutoři nebudou moct do konce ledna provádět dražby nemovitostí sloužících k bydlení a také nebudou moct zabavovat věci, tedy provádět takzvané mobiliární exekuce. Týká se to i exekucí zahájených už dříve.

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

22. 10. 2020 | | Petr Kučera | 63 komentářů

Ošetřovné při zavřené škole. Aktuální přehled a kalkulačka

Delší, pro trochu víc lidí a nakonec i vyšší. Změny v ošetřovném, když zůstanete s dítětem doma kvůli zavřené škole, schválili poslanci. Projděte si odpovědi na časté otázky.

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

21. 10. 2020 | | Petr Kučera | 36 komentářů

Kompenzační bonus se vrací. Nová podpora má plno omezení

Podnikatelé mohou opět žádat o takzvaný kompenzační bonus, tedy paušální příspěvek od státu. Má jim aspoň symbolicky nahradit část ztrát, které jim vznikly kvůli koronavirovým omezením.

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 11 komentářů

Nové zákazy a výjimky: Zavřou obchody, omezí se pohyb

Od čtvrtečních šesti hodin ráno začnou platit další omezení. Tady je jejich přehled.

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

21. 10. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 79 komentářů

Zaplať stovku a máš klid. Paušální daň pro OSVČ prošla

Poslanci schválili návrh na paušální daň pro OSVČ. Limit příjmů bude na jednom milionu korun, tedy stejně jako v původním plánu.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 735,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 745,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,90 Kč
ČSOB 2 795,90 Kč
Expobank CZ 2 803,70 Kč
Komerční banka 2 806,66 Kč
Česká spořitelna 2 816,00 Kč
Raiffeisenbank 2 847,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 858,10 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 957 951 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Ewa Farna

Ewa Farna

- zpěvačka

+12
+
-
2.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-187
+
-
3.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-189
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-195
+
-
5.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

-210
+
-

Články na Heroine.cz

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Budoucnost vaší pleti. Řada Hyaluron Cellular Filler od Nivea

Nivea představuje inovovanou řadu Hyaluron Celullar Filler a posouvá tak anti-age péči...více

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

Nejsou to „ženské potíže“. Pokud máte bolestivou menstruaci, může to být endometrióza

„Odpočítávala jsem minuty, kdy si budu moct vzít léky na bolest,“ říká šestatřicetiletá...více

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Rychlé výsledky mají svá rizika, říká dentální hygienistka

Třikrát patnáct minut a zuby o osm odstínů světlejší? Lákavá představa, ale bohužel také...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Přerušené studium
Poradna > Daně > Daně z příjmů > Studenti a daně > Přerušené studium

Otázka: Dobrý den, ráda bych se zeptala na placení daní v případě, že jsem s brigádou začínala jako ne-student. V mezidobí mezi státnicemi a přijímačkami, kdy jsem nebyla student, jsem nastoupila na brigádu na...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services