ZZN Polepy a.s., IČO: 49901397 - Vymazáno - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti ZZN Polepy a.s. Údaje byly staženy 16. 12. 2015 z datové služby justice.cz dle IČO 49901397. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 49901397 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Datum zániku30. 9. 2007
StavVymazáno
Obchodní firma
od 23. 9. 1997 do 30. 9. 2007

ZZN Polepy a.s.

od 16. 9. 1996 do 23. 9. 1997

Zemědělské zásobování a nákup v Lovosicích a.s., se sídlem v Polepech

od 13. 12. 1995 do 16. 9. 1996

Zemědělské zásobování a nákup v Lovosicích, a.s.

od 1. 1. 1994 do 13. 12. 1995

Zemědělské zásobování a nákup v Lovosicích

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 21. 8. 1998 do 30. 9. 2007
Polepy 171, PSČ 411 47
od 1. 1. 1994 do 21. 8. 1998
Polepy, 171
IČO
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007

49901397

DIČ

CZ49901397

Právní forma
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007
Akciová společnost
Spisová značka486 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 21. 8. 1998 do 30. 9. 2007
- zpracování účetnictví
od 16. 9. 1996 do 30. 9. 2007
- zemědělská výroba dle § 3 živn. zákona
od 28. 7. 1995 do 30. 9. 2007
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (vyjma živností uvedených v příl. 2-3 zák.č. 455/9l Sb.)
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007
- silniční motorová doprava
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007
- výroba krmných směsí včetně odbytu
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 2007
- provoz veřejného vážení na vážních zařízení
Ostatní skutečnosti
od 30. 9. 2007 do 30. 9. 2007
- Společnost ZZN Polepy a.s. se sídlem Polepy 171, PSČ 411 47, identifikační číslo 499 01 397 se vymazává z obchodního rejstříku. Společnost zanikla sloučením s nástupnickou společností Agrona, a.s. se sídlem Nebanice 30, PSČ 350 02, identifikační číslo 453 59 237. Společnost ZZN Polepy a.s. se sídlem Polepy 171, PSČ 411 47, identifikační číslo 499 01 397 byla zrušena bez likvidace a zanikla sloučením s nástupnickou společností Agrona, a.s. se sídlem Nebanice 30, PSČ 350 02, identifikační číslo 453 59 237 zapsanou d o obchodního rejstříku vedeného Krajským soudem v Plzni oddíl B, vložka číslo 208.
od 13. 10. 2006 do 2. 7. 2007
- Valná hromada společnosti přijala dne 10.října 2006 toto rozhodnutí: 1. Určení hlavního akcionáře Valná hromada určuje, že společnost Agropol Group, a.s., se sídlem Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76, IČ: 25100025, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B, vložce 4501 ( dále jen "hlavní akcionář" ), je hlavním akcio nářem společnosti ZZN Polepy, a.s. ( dále jen "společnost"), ve smyslu ustanovení § 183i odst. 1 obchodního zákoníku, čili osobou oprávněnou vykonat právo výkupu akcií společnosti podle ustanovení § 183i a následujících obchodního zákoníku. Tato skutečnos t je osvědčena: a) listinou přítomných akcionářů na valné hromadě osvědčující, že hlavní akcionář na valné hromadě předložil akcie vydané společností, a to 10 (deset) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 10 000 000,- Kč (desetmilionů Kč), 5 (pět) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000 000,- Kč (jedenmilion Kč), 7 (sedm) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 100 000,- Kč ( jednostotisíc Kč) a 9 481 (devětti sícčtyřistaosmdesátjedna) kusů kmenových listinných akcií ve formě na majitele ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jedentisíc Kč); b) prohlášením představenstva společnosti z 10.10.2006, jímž je osvědčeno, že ve společnosti neexistují žádné jiné účastnické cenné papíry než akcie a že jsou vydány pouze akcie zapsané u společnosti v obchodním rejstříku; c) čestným prohlášením hlavního akcionáře z 12.7.2006, že je vlastníkem akcií vydaných společností, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota činí 115 181 000,- Kč a představují podíl 90,2 % na základním kapitálu a hlasovacích právech ve společnosti, a že hrani ci 90 % podílu na základním kapitálu a hlasovacích právech společnosti překročil dne 12.7.2006, čímž nabyl rozhodný podíl podle § 183i odst. 1 obchodního zákoníku; d) stanovami společnosti, podle jejichž článku 6 odst. 1 je s každým 1 000,- Kč jmenovité hodnoty každé akcie spojen jeden hlas, to znamená, že podíl hlavního akcionáře na hlasovacích právech ve společnosti je stejný jako podíl jeho akcií na základním kap itálu společnosti, a to 90,2 %. 2. Přechod akcií Všechny ostatní akcie společnosti, to znamená všechny akcie vydané společností ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jedentisíc Kč), které jsou ve vlastnictví všech ostatních vlastníků odlišných od hlavního akcionáře, přecházejí na hlavního akcionáře. K přecho du akcií dojde podle § 1831 odst. 3 obchodního zákoníku uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění zápisu usnesení o přechodu akcií do obchodního rejstříku. 3. Výše protiplnění a) Výše protiplnění podle § 183m odst. 1 obchodního zákoníku za akcie přecházející podle tohoto rozhodnutí je v návaznosti na postup podle § 183j odst. 6 obchodního zákoníku určena tak, že za každou kmenovou akcii na majitele vydanou společností v listin né podobě ve jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (jedentisíc Kč), jíž se přechod týká, náleží protiplnění ve výši 458,- Kč (čtyřistapadesátosm Kč). b) Přiměřenost protiplnění je v souladu s ustanovením § 183m odst. 1 obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem znaleckého ústavu, společnosti BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. znalecký ústav, se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 00, IČ: 25640585, a to zna lecký posudek č. 060810 vyhotovený dne 10. srpna 2006, jímž je zjištěna hodnota akcie, jíž se přechod týká, rovněž ve výši 458,- Kč (čtyřistapadesátosm Kč). c) Česká národní banka rozhodnutím č.j. 45/N/95/2006/7 2006/5999/540 ze dne 14.8.2006 udělila v souladu s § 183i odst. 5 obchodního zákoníku souhlas k přijetí usnesení valné hromady společnosti o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společ nosti na hlavního akcionáře, a to rovněž za protiplnění ve výši 458,- Kč (čtyřistapadesátosm Kč). 4. Předložení akcií a poskytnutí protiplnění a) K provedení výplaty protiplnění podle § 183m odst. 3 a 4 obchodního zákoníku a k převzetí akcií společnosti je pověřen obchodník s cennými papíry GAUDEA a.s., Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 186 30, IČ: 61250309 (dále jen "obchodník s cennými papíry"). b) Hlavní akcionář podle § 183i odst. 6 obchodního zákoníku předal obchodníkovi s cennými papíry peněžní prostředky ve výši 5 725 458,-Kč (pětmilionůsedmsetdvacettisícčtyřista-padesátosm Kč) potřebné k výplatě protiplnění a valné hromadě to doložil potvr zením obchodníka s cennými papíry ze dne 9.10.2006. c) Předložení akcií společnosti ve lhůtě podle § 1831 odst. 5 popřípadě 6 obchodního zákoníku budou dosavadní vlastníci akcií společnosti přecházejících podle tohoto rozhodnutí (dále jen "dosavadní akcionáři"), kteří mají tyto listinné akcie v držení, us kutečňovat tak, že tyto akcie předloží v sídle a do rukou obchodníka s cennými papíry, a to v pracovních dnech v době od 9:00 do 15:00 hod. Tímto předáním akcií vznikne těmto akcionářům právo na zaplacení protiplnění. Při předání akcií, o němž obchodník s cennými papíry vyhotoví protokol s potřebnými údaji, dosavadní akcionáři uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou); pokud výše protiplnění vypláceného akcionáři nepřesáhne 5 000,- Kč (pěttisíc Kč), může b ýt výplata provedena na místě v hotovosti. Dosavadní akcionáři mohou akcie předložit i formou jejich zaslání poštou na adresu obchodníka s cennými papíry, pokud k akciím připojí písemnou žádost o výplatu protiplnění se svým úředně ověřeným podpisem. V žád osti uvedou požadovaný způsob výplaty protiplnění (bankovním převodem nebo poštovní poukázkou). Veškerá rizika spojená se zasláním akcií nese dosavadní akcionář. V případě, že v písemné žádosti nebude uveden požadavek na způsob výplaty protiplnění, bude p rotiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. d) Lhůta pro poskytnutí protiplnění se určuje tak, že protiplnění bude poskytnuto dosavadnímu akcionáři bez zbytečného odkladu po vzniku práva na zaplacení protiplnění podle § 183m odst. 2 obchodního zákoníku, nejpozději však do dvou měsíců od tohoto vzni ku práva. e) Osobou oprávněnou k obdržení protiplnění bude vždy dosavadní akcionář, ledaže bude prokázáno zastavení akcií. V tomto případě bude protiplnění odpovídající hodnotě zastavených akcií poskytnuto zástavnímu věřiteli (to neplatí, prokáže-li dosavadní akcio nář, že zástavní právo zaniklo, nebo že dohoda mezi dosavadním akcionářem a zástavním věřitelem určuje jinak).
od 21. 8. 1998 do 30. 9. 2007
- Valná hromada akciové společnosti přijala na jednání řádné valné hromady akciové společnosti dne 27. května 1998 Stanovy v novém znění.
od 23. 9. 1997 do 21. 8. 1998
- Valná hromada akciové společnosti přijala na jednání řádné valné hromady dne 9. června 1997 Stanovy v novém znění.
od 24. 3. 1997 do 21. 8. 1998
- Rozsah splacení základního jmění: 100 %
od 16. 9. 1996 do 21. 8. 1998
- Valná hromada akciové společnosti přijala na jednání řádné valné hromady akciové společnosti dne 24. 6. 1996 stanovy v novém znění.      
Kapitál
od 21. 8. 1998 do 30. 9. 2007
Základní kapitál 127 682 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 21. 8. 1998
Základní kapitál 127 682 000 Kč
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 12.
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 6.
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 2.
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 8.
od 8. 9. 2005 do 2. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
od 8. 9. 2005 do 2. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 5.
od 8. 9. 2005 do 2. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 7.
od 8. 9. 2005 do 2. 7. 2007
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 21 982.
od 1. 1. 1994 do 8. 9. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 127 682.
od 1. 1. 1994 do 8. 9. 2005
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Ing. Milan Růžička - Předseda představenstva
Vilémov, Žatecká 125, PSČ 431 54
den vzniku členství: 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 1. 3. 2007
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Věra Větrovcová - Místopředseda představenstva
Cheb, Mánesova 1207/34, PSČ 350 02
den vzniku členství: 1. 3. 2007
den vzniku funkce: 29. 5. 2007
od 13. 10. 2006 do 2. 7. 2007
Ing. Renata Hašková - Předseda představenstva
Jince, Ke Koupališti 367, PSČ 262 23
den vzniku členství: 14. 3. 2003 - 28. 2. 2007
den vzniku funkce: 1. 5. 2004 - 28. 2. 2007
od 13. 10. 2006 do 30. 9. 2007
Jaroslava Jerychová - Člen představenstva
Litoměřice - Předměstí, Dalimilova 1725/17, PSČ 412 01
den vzniku členství: 1. 5. 2004
od 3. 11. 2004 do 13. 10. 2006
Ing. Renata Hašková - Předseda představenstva
Jince, Ke Koupališti 67, PSČ 262 23
den vzniku členství: 14. 3. 2003
den vzniku funkce: 1. 5. 2004
od 3. 11. 2004 do 13. 10. 2006
Jaroslava Jerychová - Člen představenstva
Litoměřice, Liškova 63, PSČ 412 01
den vzniku členství: 1. 5. 2004
od 11. 12. 2003 do 3. 11. 2004
Dr. Florian Michlík - Předseda představenstva
Ústí nad Labem, V Oblouku 576/6, PSČ 400 07
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 22. 6. 2004
den vzniku funkce: 19. 5. 2003 - 22. 6. 2004
od 11. 12. 2003 do 2. 7. 2007
Oldřich Kuklík - Člen představenstva
bytem Milín 313, PSČ 262 31
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 28. 2. 2007
od 23. 10. 2003 do 3. 11. 2004
Ing. Renata Hašková - Člen představenstva
Jince, Ke Koupališti 67, PSČ 262 23
den vzniku členství: 14. 3. 2003
od 11. 6. 2003 do 23. 10. 2003
Mgr. Zuzana Jurásková - Člen představenstva
Praha 2, Nezamyslova 6, PSČ 128 00
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 14. 3. 2003
od 11. 6. 2003 do 11. 12. 2003
Ing. Ivan Flek - Člen představenstva
Praha 9, Bojčenkova 1101, PSČ 198 00
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 19. 5. 2003
od 11. 6. 2003 do 11. 12. 2003
Adam Blecha - Člen představenstva
Praha 1, Opatovická 4, PSČ 110 00
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 19. 5. 2003
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Antonín Kučera, CSc. - Předseda představenstva
Litoměřice, Březinova cesta 21, PSČ 412 01
den vzniku členství: 18. 10. 1999 - 31. 10. 2002
den vzniku funkce: 18. 10. 1999 - 31. 10. 2002
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Pavel Pajonk - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na Urbance 1667, PSČ 413 01
den vzniku členství: 18. 10. 1999 - 31. 10. 2002
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Jan Brabec - Člen představenstva
Litoměřice, Rooseweltova 1001, PSČ 412 01
den vzniku členství: 18. 10. 1999 - 31. 10. 2002
od 2. 12. 1999 do 30. 5. 2002
Ing. Antonín Kučera, CSc. - Předseda představenstva
Litoměřice, Březinova cesta 21
od 2. 12. 1999 do 30. 5. 2002
Ing. Pavel Pajonk - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na Urbance 1667
od 2. 12. 1999 do 30. 5. 2002
Ing. Jan Brabec - Člen představenstva
Litoměřice, Rooseweltova 1001
od 7. 9. 1999 do 2. 12. 1999
Ing. Antonín Kučera, CSc. - předseda představenstva
Litoměřice, Březinova cesta 211
od 7. 9. 1999 do 2. 12. 1999
Ing. Lenka Hubálková - člen představenstva
Teplice, Svatoplukova 6
od 7. 9. 1999 do 2. 12. 1999
Ing. Pavel Pajonk - Člen představenstva
Roudnice nad Labem, Na Urbance 1667
od 21. 8. 1998 do 7. 9. 1999
Ing. Petr Vodenka - Člen představenstva
p. Třebenice, Jenčice 79
od 16. 9. 1996 do 7. 9. 1999
Ing. Lenka Hubálková - Předseda představenstva
Teplice, Svatoplukova 6
od 28. 7. 1995 do 16. 9. 1996
Ing. Miroslav Polák - Člen představenstva
Litoměřice, Sadová 451
od 28. 7. 1995 do 16. 9. 1996
Ing. Josef Kasper - Člen představenstva
Litoměřice, Pokratická 92
od 28. 7. 1995 do 21. 8. 1998
Ing. Jarmila Paclová - Člen představenstva
Polepy, 69
od 28. 7. 1995 do 7. 9. 1999
Josef Kelich - Člen představenstva
Radovesice, 174
od 20. 3. 1995 do 16. 9. 1996
Jan Vlk - Člen představenstva
p. Liběšice, Chotiněves čp. 50
od 1. 1. 1994 do 20. 3. 1995
Stanislav Macht - Člen představenstva
Litoměřice, Nezvalova 1818/26
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Ing. Petr Beran - Člen představenstva
Lovosice, Vodní 998
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Jaromír Hrubý - Člen představenstva
Kopidlno, Havlíčkova 314
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Za představenstvo navenek jménem společnosti jedná předseda představenstva samostatně něbo místopředseda představenstva samostatně.
od 11. 6. 2003 do 2. 7. 2007
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány představenstvo. K platnému jednání a rozhodování jménem společnosti je třeba souhlasného projevu vůle nejméně dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě připojí svůj podpis alespoň dva členové představenstva.
od 21. 8. 1998 do 21. 8. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva.Představenstvo může písemně pověřit jiného člena představenstva nebo jinou zmocněnou osobu. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná či pověřená jednat za společnost, se podepíše k
od 21. 8. 1998 do 11. 6. 2003
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva.Představenstvo může písemně pověřit jiného člena představenstva nebo jinou zmocněnou osobu. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná či pověřená jednat za společnost, se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.
od 23. 9. 1997 do 21. 8. 1998
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit jiného člena představenstva nebo ředitele společnosti. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná či pověřená jednat za společnost, se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.
od 16. 9. 1996 do 23. 9. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo nebo předseda představenstva. Představenstvo může písemně pověřit jiného člena představenstva nebo zaměstnance společnosti. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že osoba oprávněná či pověřená jednat za společnost, se podepíše k napsanému či natištěnému názvu společnosti a uvede svoji funkci.
od 1. 1. 1994 do 16. 9. 1996
Jednání jménem společnosti: Společnost zastupuje představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně dva členové před- stavenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Vladimír Vítek - Člen dozorčí rady
Sokolov, Švabinského 1727, PSČ 356 01
den vzniku členství: 1. 3. 2007
od 13. 10. 2006 do 30. 9. 2007
Ing. Marek Hofta - Předseda dozorčí rady
Praha 2 - Vinohrady, Čermákova 1236/6, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 5. 2003
den vzniku funkce: 19. 5. 2003
od 11. 12. 2003 do 13. 10. 2006
Ing. Marek Hofta - Předseda dozorčí rady
Česká Lípa, Brněnská 2560, PSČ 470 01
den vzniku členství: 19. 5. 2003
den vzniku funkce: 19. 5. 2003
od 11. 12. 2003 do 2. 7. 2007
Ing. Hana Himmelová - Člen dozorčí rady
bytem Kozárovice 125, PSČ 262 84 p. Zalužany
den vzniku členství: 19. 5. 2003 - 28. 2. 2007
od 11. 6. 2003 do 11. 12. 2003
Ing. Jiří Hlavica, CSc. - Člen dozorčí rady
Brno venkov, Kanice 145
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 19. 5. 2003
od 11. 6. 2003 do 11. 12. 2003
Jean-Louis de Potesta - Člen dozorčí rady
Waasehaff, L 7430 Grand-Duchy of Luxemburk
den vzniku členství: 31. 10. 2002 - 19. 5. 2003
od 11. 6. 2003 do 30. 9. 2007
Josef Kafka - Člen dozorčí rady
Roudnice nad Labem, Bořivojova 1777, PSČ 413 01
den vzniku členství: 1. 11. 2002
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Jan Plocek - Člen dozorčí rady
Praha 5, Na cihelně 415, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 10. 1999 - 31. 10. 2002
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ing. Alois Hňup - Člen dozorčí rady
Praha 10, Světická 8, PSČ 100 00
den vzniku členství: 18. 10. 1998 - 31. 10. 2002
od 30. 5. 2002 do 11. 6. 2003
Ivana Ditrichová - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Plešivecká 1865/27, PSČ 412 00
den vzniku členství: 30. 3. 2001 - 1. 11. 2002
od 20. 7. 2001 do 30. 5. 2002
Ivana Ditrichová - Člen dozorčí rady
Litoměřice, Plešivecká 1865/27
den vzniku funkce: 30. 3. 2001
od 2. 12. 1999 do 30. 5. 2002
Ing. Jan Plocek - Člen dozorčí rady
Praha 5, Na cihelně 415
od 2. 12. 1999 do 30. 5. 2002
Ing. Alois Hňup - Člen dozorčí rady
Praha 10, Světická 8
od 7. 9. 1999 do 2. 12. 1999
Josef Kelich - Člen dozorčí rady
Libochovice, Radovesice 174
od 21. 8. 1998 do 7. 9. 1999
František Kuberka - Člen dozorčí rady
Liberec III., Na Humnech 17
od 21. 8. 1998 do 2. 12. 1999
Jiří Kupka - Člen dozorčí rady
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru č. 1068
od 21. 8. 1998 do 20. 7. 2001
Ing. Božena Hajná - Člen dozorčí rady
Libochovice, Tyršova 358
od 23. 9. 1997 do 21. 8. 1998
Ing. František Novák - Člen
Litoměřice, Tolstého ul. č. 8
od 23. 9. 1997 do 21. 8. 1998
Jiří Kupka - Člen
Kralupy nad Vltavou, U cukrovaru č. 1068
od 16. 9. 1996 do 23. 9. 1997
Ing. Josef Kasper
Litoměřice, Pokratická 92
od 28. 7. 1995 do 16. 9. 1996
Ing. Jaroslav Holub
Litoměřice, Mírové nám. 38
od 28. 7. 1995 do 23. 9. 1997
Ing. Milan Gajdoš
Libochovany, 98
od 20. 3. 1995 do 21. 8. 1998
Ing. Božena Hajná
Libochovice, Tyršova 358
od 1. 1. 1994 do 20. 3. 1995
Jan Vlk
Chotiněves, 50
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Jan Mazač
Litoměřice, Dalimilova 13
od 1. 1. 1994 do 28. 7. 1995
Jaroslava Šinfeldová
Roudnice nad Labem, Bořivojova 1778
Akcionáři
od 2. 7. 2007 do 30. 9. 2007
Agropol Group, a.s., IČO: 25100025
Praha 1, Opletalova 1535/4, PSČ 113 76
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

+241

+
-
Kateřina Neumannová

Kateřina Neumannová

- klasická lyžařka a manažerka

-30

+
-
Milan Hnilička

Milan Hnilička

- hokejový brankář, olympijský vítěz, poslanec

-99

+
-
Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-113

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-353

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-404

+
-

A tohle už jste četli?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Změny v zákoníku práce prošly. Co čeká zaměstnance?

Dohodáři získají nárok na dovolenou i na příplatky. Rodiče malých dětí si mohou říct o home office. Novela, kterou definitivně potvrdili poslanci, přináší i řadu dalších změn.

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Air Bank nabízí podnikatelům jednoduchou fakturaci v aplikaci

Podnikatelé s účtem od Air Bank mohou nově jednoduše fakturovat přímo v mobilní aplikaci My Air. Služba je propojená s bankovním účtem a umožňuje klientům snadno a zdarma vystavovat profesionální faktury, upozornit na faktury po splatnosti nebo třeba přidat na fakturu QR kód pro snadné zaplacení.

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Maloobchodní centra a kancelářské budovy prožívají zlaté období

Nejsme Amerika, rádi chodíme do práce a při nakupování nedáme dopustit na živý kontakt. Fondy zaměřené na maloobchodní centra a kancelářské budovy zažívají poslední roky v regionu střední Evropy velmi dobré období. Krizím navzdory.

Získejte nyní 5 % zpět z každého tankování

Spořící účet plně online

Spořící účet plně online

Spořte s úrokem 5,3 % ročně bez podmínek

Doporučujeme

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Zkušený lékař zakládá kliniku celostní medicíny. Pacient není jen diagnóza, říká

Stál u zrodu tří zdravotnických zařízení, které prodal, když mohla naplno fungovat bez něj. Pak ale v...

Partners Financial Services