VESNA, a.s.
IČO: 60108614

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
Pracovní místa
 
Datum zápisu1. 1. 1994
Obchodní firma
od 1. 1. 1994

VESNA, a.s.

Sídlo
od 15. 10. 1999 do 1. 2. 2002
Čeperka, U Elektrárny 306, 532 15 Opatovice nad Labem
od 1. 1. 1994 do 15. 10. 1999
Opatovice nad Labem, U elektrárny 306
IČO
od 1. 1. 1994

60108614

DIČ

CZ60108614

Identifikátor datové schránky:4jfustz
Právní forma
od 1. 1. 1994
Akciová společnost
Spisová značka998 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 8. 7. 2014
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 8. 7. 2014
- malířství, lakýrnictví a natěračství
od 8. 7. 2014
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 25. 3. 2013 do 8. 7. 2014
- Malířství, lakýrnictví a natěračství
od 25. 3. 2013 do 8. 7. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 25. 3. 2013 do 8. 7. 2014
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
od 3. 8. 2006 do 25. 3. 2013
- Zprostředkování obchodu a služeb
od 3. 8. 2006 do 25. 3. 2013
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 3. 8. 2006 do 25. 3. 2013
- Dokončovací stavební práce
od 6. 6. 1994 do 25. 3. 2013
- pronájem nemovitostí, bytových a nebytových prostor včetně služeb souvisejících s pronájmem
od 1. 1. 1994 do 25. 3. 2013
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 8. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 8. 7. 2014 do 15. 12. 2014
- Jediný akcionář společnosti VESNA, a.s., IČO: 601 08 614, se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové pobočka v Pardubicích, oddíl B, vložka 998 (dále jen společnost), tj. Ing. Lubomír Motyčka, nar. dne 02.08.1952, bytem Chrudim IV, Střelecká 128, PSČ 537 01 (dále jen jediný akcionář) učinil při výkonu působnosti valné hromady následující rozhodnutí: Jediný akcionář schvaluje snížení základního kapitálu společnosti, a to a) základní kapitál společnosti se snižuje z dosavadní výše 80,000.000,-- Kč (slovy:osmdesátmilionů korun českých) na částku 10,000.000,-- Kč (slovy:desetmilionů korun českých), tj.o částku 70.000.000,-- Kč (slovy:sedmdesátmilionů korun českých), b) důvodem snížení základního kapitálu společnosti je optimalizace jeho kapitálové struktury. Tento postup nezmění situaci obchodních partnerů nebo zaměstnanců společnosti, přičemž částka odpovídající snížení základního kapitálu společnosti bude převedena do nerozděleného zisku, c) způsobem snížení základního kapitálu společnosti bude snížení jmenovité hodnoty akcií z dosavadní výše 10,000.000,- Kč u každé akcie na novou výši 1,250.000,-- Kč (jedenmiliondvěstěpadesáttisíc korun českých). Současně představenstvo společnosti vyzývá věřitele společnosti, aby přihlásili své pohledávky ve smyslu a lhůtě dle ustanovení § 518 odst. 3 zákona o obchodních společnostech a družstvech, v platném znění.
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 1
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 1
od 8. 8. 2005 do 19. 10. 2005
- Na mimořádné valné hromadě konané dne 27.7.2005 rozhodli akcionáři o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů společnosti na hlavního akcionáře v souladu s § 183i a násl. obchodního zákoníku tímto rozhodnutím: 1. Mimořádná valná hromada konstatuje, že hlavním akcionářem společnosti VESNA, a.s., se sídlem Čeperka 306, 532 15 Pardubice, IČ 60108614, je pan Ing. Lubomír Motyčka, rodné číslo: xxxx, trvale bytem Pardubice, Ve Lhotkách 662, který tuto skutečnos t osvědčil originálem výpisu ze Střediska cenných papírů ze dne 1.7.2005 o stavu svého účtu majitele cenných papírů, podle něhož a svého prohlášení je vlastníkem 64 936 kusů akcií emitovaných společností ve formě na majitele v zaknihované podobě o jmenov ité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč, což představuje podíl na základním kapitálu společnosti ve výši 93,328 %. Rovněž z výpisu z SCP vyhotovenému k rozhodnému dni a z listiny přítomných na této mimořádné valné hromadě vyplývá, že hlavní akcionář je vlastní kem výše uvedeného počtu akcií společnosti, čímž je naplněna podmínka § 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Mimořádná valná hromada společnosti schvaluje přechod vlastnického práva ke všem ostatním účastnickým cenným papírům (dále jen "ostatní akcie") z celkového počtu 69 578 kusů akcií emitovaných společností ve formě zaknihovaných akcií na majitele ve jmen ovité hodnotě 1.000,- Kč, na hlavního akcionáře. Vlastnické právo k ostatním akciím přejde na hlavního akcionáře po uplynutí jednoho měsíce od zveřejnní zápisu usnesení valné hromady do Obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). K tomuto datu součas ně zaniká zástavní právo k těmto ostatních akciím. 3. Hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním akcionářům společnosti za ostatní akcie společnosti protiplnění ve výši 348,29 Kč (slovy: třistačtyřicetosmkorunčeskýchdvacetdevět haléřů) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč. Tato výše protiplně ní odpovídá hodnotě protiplnění uvedené ve znaleckém posudku č. 473/51/05, zpracovaným ke dni 1.7.2005 znalcem Ing. Otto Šmídou, se sídlem Liberec 6, Na jezírku 628, PSČ 460 06. Znalecký posudek je přílohou žádosti hlavního akcionáře o svolání mimořádné valné hromady za účelem uplatnění práva výkupu ostatních akcií podle ust. § 183i odst. 1 obchodního zákoníku a je k dispozici všem akcionářům k nahlédnutí od data uveřejnění oznám ení o konání mimořádné valné hromady. Představenstvo společnosti na základě závěru výše uvedeného posudku, ve kterém kontrolovalo správnost uvedených údajů, na základě znalosti všech známých skutečností a s přihlédnutím k cenám, za které byly dle informací dostupných představenstvu akcie obch odovány v předešlém období, považuje protiplnění ve výši 348,29 Kč za spravedlivé. 4. Hlavní akcionář je povinen vyplatit ostatním akcionářům společnosti protiplnění za jejich ostatní akcie bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě dvou měsíců ode dne převodu jejich akcií na majetkový účet hlavního akcionáře ve SCP. Protiplnění poskyt ne hlavní akcionář akcionářům společnosti přímo v hotovosti, příp. poštovní poukázkou nebo prostřednictvím společnosti SEC Corporate, s.r.o., IČ: 26444925, se sídlem v Zeleném údolí 5/1301, Praha 4, PSČ: 148 00, tak, že v uvedené lhůtě bude celková částka protiplnění (zaokrouhlená nahoru), odpovídající počtu skutečně převedených akcií ve SCP (vlastněných ke dni účinnosti daným akcionářem) vyplacena v sídle společnosti přímo proti podpisu akcionáři či poštovní poukázkou na jeho adresu uvedenou dle výpisu z e SCP, popř. bezhotovostním převodem na bankovní účet nebo na adresu sdělenou akcionářem písemně. 5. Pokud bude při přechodu vlastnického práva prokázáno zastavení vykoupených akcií a nebude prokázáno, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi vlastníkem akcie a zástavním věřitelem určuje jinak, vyplatí hlavní akcionář částku odpovídající hodn otě zastavených akcií zástavnímu věřiteli. Ohledně částky a způsobu výplaty se obdobně použití ustanovení předchozího odstavce 4. 6. Představenstvu se ukládá do seznamu akcionářů získanému ze SCP doplnit částky protiplnění u jednotlivých akcionářů, uvést údaje o zastavení akcií společnosti a identifikaci zástavních věřitelů, a to ke dni účinnosti a předat tento seznam hlavnímu akcio náři nejpozději do sedmi pracovních dnů po dni účinnosti za účelem zaslání protiplnění akcionářům společnosti (popř. částky odpovídající hodnotě zastavených akcií zástavním věřitelům) v souladu s bodem 4 tohoto rozhodnutí a dále předat hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu případné změny údajů nahlášené společnosti ze strany akcionářů za účelem možnosti opakovaného zaslání částek, které se vrátily zpět jako nedoručitelné nebo neuplatněné akcionáři k výplatě.
Kapitál
od 15. 12. 2014
Základní kapitál 10 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 6. 8. 2011 do 15. 12. 2014
Základní kapitál 80 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2011
Základní kapitál 69 578 000 Kč
od 15. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 1 250 000, počet akcií: 8.
od 8. 7. 2014 do 15. 12. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 8.
od 25. 3. 2013 do 8. 7. 2014
Kmenové akcie na jméno 10 000 000, počet akcií: 8.
od 6. 8. 2011 do 25. 3. 2013
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1.
od 1. 1. 1994 do 6. 8. 2011
Akcie na majitele err, počet akcií: 69 578.
Statutární orgán
od 13. 6. 2017
Mgr. Ing. RONALD KHOM - předseda představenstva
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 8. 2015
den vzniku funkce: 1. 6. 2017
od 13. 6. 2017
Ing. IVANA MOTYČKOVÁ KHOMOVÁ - místopředseda představenstva
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 1. 6. 2017
den vzniku funkce: 1. 6. 2017
od 2. 9. 2015
DAGMAR HAVRDOVÁ - člen představenstva
Hradec Králové - Nový Hradec Králové, třída Edvarda Beneše, PSČ 500 12
den vzniku členství: 25. 8. 2015
od 2. 9. 2015
Ing. JIŘÍ PLAČEK - člen představenstva
Přelouč, Foersterova, PSČ 535 01
den vzniku členství: 25. 8. 2015
od 2. 9. 2015 do 20. 4. 2017
Ing. LUBOMÍR MOTYČKA - předseda představenstva
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 8. 2015 - 25. 3. 2017
den vzniku funkce: 25. 8. 2015 - 25. 3. 2017
od 2. 9. 2015 do 13. 6. 2017
Mgr. Ing. RONALD KHOM - místopředseda představenstva
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 25. 8. 2015
den vzniku funkce: 25. 8. 2015 - 1. 6. 2017
od 3. 1. 2014 do 8. 7. 2014
Ing. STANISLAV PANTŮČEK - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, nábřeží Závodu míru, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 27. 6. 2014
od 3. 1. 2014 do 2. 9. 2015
Ing. LUBOMÍR MOTYČKA - předseda představenstva
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 25. 8. 2015
den vzniku funkce: 26. 7. 2010 - 25. 8. 2015
od 6. 8. 2011 do 3. 1. 2014
Ing. Lubomír Motyčka - předseda představenstva
Chrudim IV, Střelecká 128, PSČ 537 01
den vzniku členství: 26. 7. 2010
den vzniku funkce: 26. 7. 2010
od 25. 8. 2010 do 6. 8. 2011
Ing. Lubomír Motyčka - předseda představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 7. 2010
den vzniku funkce: 26. 7. 2010
od 25. 8. 2010 do 3. 1. 2014
Ing. Stanislav Pantůček - člen představenstva
Pardubice, Závodu míru 2740, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 27. 6. 2014
od 25. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Dagmar Havrdová - člen představenstva
Hradec Králové, Třída Edvarda Beneše, PSČ 500 12
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 27. 6. 2014
od 2. 8. 2007 do 25. 8. 2010
Ing. Lubomír Motyčka - Předseda představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 26. 7. 2010
den vzniku funkce: 2. 7. 2007 - 26. 7. 2010
od 2. 8. 2007 do 25. 8. 2010
Věra Vrbová - Člen představenstva
Pohránov 29, pošta Opatovice nad Labem, PSČ 533 45
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 26. 7. 2010
od 2. 8. 2007 do 25. 8. 2010
Ing. Stanislav Pantůček - Člen představenstva
Pardubice, Závodu míru 2740, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 26. 7. 2010
od 4. 9. 2004 do 2. 8. 2007
Ing. Lubomír Motyčka - Předseda představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 4. 9. 2004 do 2. 8. 2007
Věra Vrbová - Člen představenstva
Pohránov 29, pošta Opatovice nad Labem, PSČ 533 45
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 4. 9. 2004 do 2. 8. 2007
Ing. Stanislav Pantůček - Člen představenstva
Pardubice, Závodu míru 2740, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 1. 2. 2002 do 4. 9. 2004
Věra Vrbová - Člen představenstva
Pardubice, Sokolovská 2388, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 18. 6. 2004
od 1. 2. 2002 do 4. 9. 2004
Ing. Stanislav Pantůček - Člen představenstva
Třebařov, 80, PSČ 569 33
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 18. 6. 2004
od 12. 1. 1998 do 1. 2. 2002
Ing. Josef Milata - Člen představenstva
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615, PSČ 530 02
od 16. 9. 1996 do 12. 1. 1998
Zdeněk Raichart - Člen představenstva
Vilémov č.283,okr.Děčín,
od 16. 9. 1996 do 4. 9. 2004
Ing. Lubomír Motyčka - Předseda představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662
od 17. 7. 1995 do 16. 9. 1996
Zdeněk Raichart - Předseda představenstva
Vilémov č.283,okr.Děčín,
od 1. 1. 1994 do 17. 7. 1995
Ing. Jaroslava Kozáková - Člen představenstva
Rakovského 3142, Praha 4
od 1. 1. 1994 do 16. 9. 1996
Ing. Lubomír Motyčka - Člen představenstva
Pardubice, Ve Lhotkách 662
od 1. 1. 1994 do 1. 2. 2002
JUDr. Josef Chládek - Člen představenstva
Hradec Králové, Kampanova 1087
od 2. 9. 2015
Společnost zastupuje předseda představenstva nebo místopředseda nebo alespoň tři členové představenstva.
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
Společnost zastupuje představenstvo - člen představenstva - předseda představenstva a podepisuje tak, že k plně vypsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 12. 1. 1998 do 8. 7. 2014
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám (právnickým i fyzickým ), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 16. 9. 1996 do 12. 1. 1998
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná a zastupuje ji vůči třetím osobám ( právnickým před soudem i fyzickým ), před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Za společnost podepisují: - buď samostatně předseda představenstva, - či společně všichni členové představenstva, - nebo samostatně ten člen představenstva, který k tomu byl ostatními členy představenstva písemně zmocněn. Všichni to činí tak, že k plně vypsanému jménu společnosti nebo otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 1. 1. 1994 do 16. 9. 1996
Způsob jednání za společnost: Za společnost jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že buď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, připojí svůj podpis k názvu společnosti či otisku razítka společnosti.
Dozorčí rada
od 13. 6. 2017
BLANKA TLAPÁKOVÁ - předseda dozorčí rady
Chrudim - Chrudim III, U Stadionu, PSČ 537 03
den vzniku členství: 1. 6. 2017
den vzniku funkce: 1. 6. 2017
od 20. 4. 2017 do 13. 6. 2017
Ing. IVANA MOTYČKOVÁ KHOMOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 8. 2015 - 1. 6. 2017
od 2. 9. 2015 do 20. 4. 2017
Ing. IVANA MOTYČKOVÁ KHOMOVÁ - člen dozorčí rady
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
den vzniku členství: 25. 8. 2015
od 8. 7. 2014 do 2. 9. 2015
VĚRA VRBOVÁ - předseda dozorčí rady
Srch - Pohránov, , PSČ 533 45
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 25. 8. 2015
den vzniku funkce: 5. 8. 2010 - 25. 8. 2015
od 25. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Alena Kašparová - člen dozorčí rady
Pardubice, Žitná 2600, PSČ 530 02
den vzniku členství: 21. 6. 2010 - 27. 6. 2014
od 25. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Ing. Josef Milata - člen dozorčí rady
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 7. 2010 - 27. 6. 2014
od 25. 8. 2010 do 8. 7. 2014
Věra Vrbová - předseda dozorčí rady
Srch - Pohránov, , PSČ 533 45
den vzniku členství: 26. 7. 2010
den vzniku funkce: 5. 8. 2010
od 2. 8. 2007 do 25. 8. 2010
Ing. Josef Milata - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 26. 7. 2010
den vzniku funkce: 10. 7. 2007 - 26. 7. 2010
od 2. 8. 2007 do 25. 8. 2010
Ing. Ivana Khomová - člen dozorčí rady
Pardubice, Ve Lhotkách 662, PSČ 530 02
den vzniku členství: 30. 6. 2007 - 31. 12. 2009
od 4. 9. 2004 do 2. 8. 2007
Ing. Josef Milata - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
den vzniku funkce: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 4. 9. 2004 do 2. 8. 2007
Mgr. Ondřej Ševčík - Člen
Chrudim, Čáslavská 1162, PSČ 537 01
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 30. 6. 2007
od 19. 7. 2003 do 25. 8. 2010
Alena Kašparová - Člen
Pardubice, Žitná 2600, PSČ 530 02
den vzniku členství: 26. 5. 2003 - 21. 6. 2010
od 1. 2. 2002 do 4. 9. 2004
Ing. Josef Milata - Předseda dozorčí rady
Pardubice, Arnošta z Pardubic 2615, PSČ 530 02
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 15. 6. 2001 - 18. 6. 2004
od 30. 9. 1998 do 4. 9. 2004
Mgr. Josef Janata
Pardubice, Lonkova 461, PSČ 530 09
od 12. 1. 1998 do 1. 2. 2002
Věra Vrbová
Pardubice, Sokolovská 2388, PSČ 530 02
od 12. 1. 1998 do 19. 7. 2003
Jana Mročková
Pardubice, Družstevní 115, PSČ 530 09
od 1. 1. 1994 do 12. 1. 1998
Mgr. Ondřej Ševčík
Chrudim, Čáslavská 1162
od 1. 1. 1994 do 12. 1. 1998
Iva Jedličková
Hradec Králové, Na kotli 1176
od 1. 1. 1994 do 30. 9. 1998
Ing. Marie Hrstková
Pardubice, Kosmonautů 188
Akcionáři
od 9. 8. 2016
Ing. IVANA MOTYČKOVÁ KHOMOVÁ
Pardubice - Bílé Předměstí, Ve Lhotkách, PSČ 530 03
od 3. 1. 2014 do 9. 8. 2016
Ing. LUBOMÍR MOTYČKA
Chrudim - Chrudim IV, Střelecká, PSČ 537 01
od 6. 8. 2011 do 3. 1. 2014
Ing. Lubomír Motyčka
Chrudim IV, Střelecká 128, PSČ 537 01
od 19. 10. 2005 do 6. 8. 2011
Ing. Lubomír Motyčka
Pardubice, Ve Lhotkách 662, PSČ 530 02
Hodnocení firmy
+1
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

19. 3. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Miliardový bumerang. Vrátí pojišťovny peníze za špatně nastavené investiční pojistky?

Klienti chtějí zpátky peníze, které naposílali na špatně nastavené investiční pojistky. Po rozhodnutí finančního arbitra zatím pojistné v jednotlivých případech vracely Česká pojišťovna a Axa. Hraje se ale možná o statitisíce pojistek a miliardy korun. Rozhodovat budou soudy.

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

19. 3. 2018 | Jak na to | Jana Poncarová | 1 komentářů

Elektrika, plyn a extra poplatky. Tisíc za fakturu, stovka za upomínku

Na faktuře za elektřinu nebo zemní plyn můžete objevit podivné poplatky. Například za to, že jste zavolali na zákaznickou linku. Nebo za to, že vám dodavatel poslal opis ztracené smlouvy. Zjistili jsme, co všechno vám dodavatelé naúčtují k ceně energií.

Dieselgate. Než se to promlčí

18. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 3 komentáře

Dieselgate. Než se to promlčí

Aféra dieselgate: koncern Volkswagen přiznal, že naftové motory vybavoval softwarem zkreslujícím výsledky emisních testů. Letos v září to budou tři roky. A je možné, že kdo si přijde stěžovat později, na toho Volkswagen udělá dlouhý nos: Je to promlčené!

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

17. 3. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Dieselgate. Koupili jste cinknuté auto? Řekněte si o odškodné

V Česku je přes 150 tisíc dieselových aut, do kterých automobilky koncernu Volkswagen instalovaly podvodný software. Ten vozům pomohl projít emisními testy. Když to prasklo, v Americe koncern své zákazníky plošně odškodňoval tisíci dolarů. Jinde se mu do toho nechce. Zatím?

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

16. 3. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 9 komentářů

Proč si to všechno nechají Pražáci líbit?

Kolapsy zpestřená stagnace Prahy je jedním z nejvíc fascinujících příběhů porevolučního Česka.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- tenista

+118
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+109
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-47
+
-
4.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-51
+
-
5.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-67
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Czech Exchange 2 557,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 619,00 Kč
Expobank CZ 2 619,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 662,00 Kč
ČSOB 2 657,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 699,70 Kč
Raiffeisenbank 2 703,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Příspěvek na bydlení
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Příspěvek na bydlení

Otázka: Dobry den, Bydlím v pronajatém bytě za 10 000. Beru plat 14000. Jsem s manželem v insolvenci. Ale nežijeme spolu. Jsem sama se synem. Trvaly pobyt tam mam ja, syn i manžel. Ale nebydlí tam. Mam vubec...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.