Hornický penzijní fond Ostrava, a.s.
IČO: 60792167 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu9. 1. 1995
Datum zániku31. 12. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 25. 8. 2000 do 31. 12. 2006

Hornický penzijní fond Ostrava, a.s.

od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000

Hornický penzijní fond, a.s.

od 9. 1. 1995 do 27. 4. 2000

Hornický penzijní fond Ostrava, akciová společnost

Sídlo
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
Ostrava-Moravská Ostrava a Přívoz, Sokolská třída 26a, PSČ 702 00
od 9. 9. 1996 do 27. 4. 2000
Ostrava, Sokolská třída 26
od 9. 1. 1995 do 9. 9. 1996
Ostrava, Českobratrská 2
IČO
od 9. 1. 1995 do 31. 12. 2006

60792167

Právní forma
od 9. 1. 1995 do 31. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka959 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 9. 1. 1995 do 31. 12. 2006
- Předmětem činnosti fondu je provádění penzijního připojištění podle zákona č.42/1994 Sb. o penzijním připojištění se státním příspěvkem, t.j. shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků penzijního připojištění, nakládání s těmito prostředky a vyplácení dávek penzijního připojištění.
od 9. 1. 1995 do 31. 12. 2006
- Jinou činnost než penzijní připojištění může fond vykonávat jen pokud tato jiná činnost bezprostředně souvisí s penzijním připojištěním.
Ostatní skutečnosti
od 31. 12. 2006 do 31. 12. 2006
- Vymazává se ke dni 31.12.2006 z obchodního rejstříku obchodní společnost Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 26a/1616, PSČ 702 00, identifikační číslo 607 92 167. Právní důvod výmazu: Společnost Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. zanikla sloučením se společností ČSOB Penzijní fond Progres, a.s., člen skupiny ČSOB se sídlem Praha 1, Perlová 371/5, PSČ 110 00, IČ: 609 17 776.
od 2. 3. 2005 do 31. 12. 2006
- Omezení převoditelnosti akcií: Platnost smlouvy o převoditelnosti akcií je podmíněna souhlasem představenstva společnosti ve lhůtě 60 dnů po doručení žádosti akcionáře do sídla společnosti.
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 1. Důvod zvýšení základního jmění: Důvodem zvýšení základního jmění je potřeba rychlého a efektivního získání peněžních prostředků za účelem zlepšení postavení společnosti a získání nových finančních prostředků pro další rozvoj společnosti
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 2. Způsob zvýšení: Zvýšení základního jmění bude provedeno upsáním nových kmenových akcií peněžitým vkladem akcionářem OKD, a.s. se sídlem Ostrava-Moravská Ostrava, Prokešovo náměstí 6, identifikační číslo: 00 00 25 93 na základě dohody akcionářů dle ust. § 205 obchodního zákoníku a novým peněžitým vkladem určitého zájemce, a to obchodní společnosti OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost se sídlem Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10, identifikační číslo: 47 67 60 19
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 3. Rozsah zvýšení: Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 17,200.000,-Kč, slovy: sedmnáctmiliónůdvěstětisíc korun českých, upisování nad tuto částku se nepřipouští
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 4. Navrhovaný druh, podoba, forma a počet nově vydaných akcií: Vydáno bude 172 ks kmenových akcií. Akcie budou vydány v listinné podobě na jméno o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč,- slovy: stotisíc korun českých každá.
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 5. Navrhovaná výše emisního kursu: Navrhovaným emisním kursem jedné akcie je částka 119.000,-Kč, slovy: stodevatenácttisíc korun českých za každou akcii
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 6. Vylučuje se přednostní právo stávajících akcionářů, a to z důležitého zájmu společnosti spočívajícího v podobě získání efektivních finančních zdrojů
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 7. Vklady: Určuje se, aby akcie, respektive jejich určená část ve výši 52 ks byla upsána peněžitým vkladem akcionářem OKD, a.s. se sídlem Moravská Ostrava - Ostrava, Prokešovo náměstí 6 na základě doho- dy akcionářů podle § 205 obchodního zákoníku s tím, že ostatní akcionáři v rámci této dohody nepřejímají závazek k úpisu akcií na zvýšení základního jmění a zbývající část ve výši 120 ks nabídnuta určitému zájemci, a to OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost se sídlem Ostrava - Radvanice, Lihovarská 10 rovněž peněžitým vkladem
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 8. Lhůta a místo pro upsání akcií: Lhůta pro upsání akcií činí 10 dnů ode dne zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku.
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 9. Lhůta ke splacení a účet u banky, v níž je upisovatel povinen splácet: Lhůta ke splacení činí 10 dnů (deset) od úpisu a upisovatel je povinen splatit celé emisní ážio a 30 % upsaného vkladu ve stanovené lhůtě 10-ti dnů na účet společnosti číslo 2261xxxx, vedený u Union Banky, a.s. Ostrava, zbývající část pak nejpozději do 30. června 2000.
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
- 10.Ukládá představenstvu podat návrh na zápis tohoto usnesení do třiceti dnů od usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění; po jeho zápisu do obchodního rejstříku bude usnesení zveřejněno
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- Rozhodnutí valné hromady o zvýšení základního jmění společnosti a) valná hromada zvyšuje základní jmění společnosti o 17.200.000,-Kč (slovy: sedmnáct milionů dvěstě tisíc korun českých), s tím, že upisování akcií nad tuto částku se n e p ř i p o u š t í.
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- b) na zvýšení základního jmění bude upsáno 172 ks kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,-Kč (slovy: stotisíc korun českých) k a ž d á
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- c) přednostní právo stávajících akcionářů na upisování akcií se vylučuje pro všechny akcionáře v důležitém zájmu společnosti, aby mohl být nabídnut úpis všech akcií na zvýšení základního jmění společnosti strategickému partnerovi
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- d) všech 172 ks upisovaných akcií bude nabídnuto jedinému zájemci a to společnosti OKD, Revírní báňská záchranná stanice, akciová společnost se sídlem 716 03 Ostrava-Radvanice, Lihovarská 10, IČ: 47 67 60 19
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- e) upisování akcií bez využití přednostního práva se uskuteční v sídle společnosti Hornický penzijní fond Ostrava, a.s. se sídlem Ostrava, Sokolská třída 26, ve lhůtě jednoho měsíce počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o povolení zápisu tohoto usnesení valné hromady o zvýšení základního jmění do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé takto upisované akcie činí 120.000,-Kč
od 19. 10. 1998 do 17. 6. 1999
- f) upisovatel je povinen splatit celý peněžitý vklad včetně celého emisního ážia do jednoho měsíce ode dne úpisu akcií na účet společnosti č. 2261xxxx vedený u Union banky, a.s. Ostrava.
od 5. 11. 1997 do 17. 6. 1999
- Rozhodnutím valné hromady společnosti ze dne 7.5.1997 bylo rozhodnuto zvýšení základního jmění společnosti o 12.500.000,-Kč. Zvýšení základního jmění nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. b) Na zvýšení základního jmění se bude upisovat 125 ks kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě 100 000,-Kč každá v listinné podobě. c) Přednostní právo na upisování akcií se vylučuje v důležitém zájmu společnosti a to pro všechny akcionáře. Přednostní právo úpisu akcií se vylučuje proto, aby společnost získala nemovitost, v níž sídlí do svého vlastnictví a mohla tak zvýšit efektivitu podnikání a dále výrazně rozvíjet svoji činnost. d) Všechny akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, to jest 125 ks budou nabídnuty k úpisu určitému zájemci a to akcionáři OKD, a.s. se sídlem Ostrava, Prokešovo nám. 6. e) Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti, to jest Ostrava, Sokolská 26. Lhůta pro upisování akcií bez využití přednostního práva činí 2 měsíce, počínaje třetím dnem ode dne nabytí právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Ostravě o zápisu usnesení o zvýšení základního jmění do Obchodního rejstříku. Emisní kurz takto upisovaných akcií je stejný, jako jejich jmenovitá hodnota a činí 100 000,-Kč za jednu akcii, to jest 12 500 000,-Kč. f) Předmětem vkladů je dům č.p. 1616 s parc. č. 962/1 - zast. plocha spolu s pozemky par. č. 962/1 - zastavěná plocha, 962/2 - ostatní plocha, 962/3- ostatní plocha, ostatní komunikace v kat. území Moravská Ostrava, oceněný znaleckými posudky: a) znalce ing. Františka Pazdery ze dne 23.2.1997, č. 635-7/97 částkou 12 965 870,-Kč b) znalce Josefa Bartka ze dne 7.3.1997, č. 1859/97 částkou 12 598 330,-Kč.
Kapitál
od 2. 3. 2005 do 31. 12. 2006
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 25. 8. 2000 do 2. 3. 2005
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 22. 4. 1998 do 25. 8. 2000
Základní kapitál 32 800 000 Kč
od 9. 1. 1995 do 22. 4. 1998
Základní kapitál 20 300 000 Kč
od 13. 6. 2005 do 31. 12. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 100.
od 2. 3. 2005 do 13. 6. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 25. 8. 2000 do 2. 3. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 500.
od 22. 4. 1998 do 25. 8. 2000
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 328.
od 9. 1. 1995 do 22. 4. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 203.
Statutární orgán
od 21. 11. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Roman Kozel, Ph.D. - místopředseda představenstva
Ostrava - Poruba, Francouzská 6018/63, PSČ 708 00
den vzniku členství: 28. 6. 2006
den vzniku funkce: 30. 6. 2006
od 31. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Martin Kala - člen představenstva
Praha 8 - Bohnice, Feřtekova 545/11, PSČ 180 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006
od 31. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Jan Biheller - člen představenstva
Praha 5, Nad Turbovou 1190/13, PSČ 150 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006
od 16. 1. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Miloš Filip, Ph.D. - předseda představenstva
Brno - Žabovřesky, Sirotkova 324/14, PSČ 616 00
den vzniku členství: 14. 12. 2005
den vzniku funkce: 21. 12. 2005
od 18. 8. 2004 do 16. 1. 2006
JUDr. Milan Gryga - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 14. 12. 2005
den vzniku funkce: 27. 5. 2004 - 14. 12. 2005
od 18. 8. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Vladimír Kostelný - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka, Za podjezdem 1153, PSČ 725 25
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 21. 2. 2006
den vzniku funkce: 27. 5. 2004 - 21. 2. 2006
od 18. 8. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Zdeněk Carbol - člen představenstva
Frýdek - Místek, Malé náměstí 99, PSČ 738 01
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 21. 2. 2006
od 18. 8. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Josef Richter - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Petra Bezruče 1538/2
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 21. 2. 2006
od 18. 8. 2004 do 31. 5. 2006
Ing. Miroslav Luzar - člen představenstva
Havířov - Podlesí, ul. 17. listopadu 34/1110, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 5. 2004 - 21. 2. 2006
od 11. 8. 2003 do 18. 8. 2004
Ing. Zdeněk Carbol - člen představenstva
Frýdek - Místek, Malé náměstí 99, PSČ 738 01
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
od 11. 8. 2003 do 18. 8. 2004
JUDr. Miroslava Poláková - člen představenstva
Ostrava 3, Bělikovova 3/1515, PSČ 700 30
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
od 11. 8. 2003 do 18. 8. 2004
Ing. Vladimír Kostelný - místopředseda představenstva
Ostrava - Polanka, Za podjezdem 1153, PSČ 725 25
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
den vzniku funkce: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
od 11. 8. 2003 do 18. 8. 2004
JUDr. Milan Gryga - předseda představenstva
Ostrava - Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
den vzniku funkce: 1. 6. 2002 - 27. 5. 2004
od 4. 2. 2002 do 11. 8. 2003
Ing. Zdeněk Carbol - člen představenstva
Frýdek-Místek, Malé náměstí 99, PSČ 738 01
den vzniku funkce: 31. 5. 1999
od 4. 2. 2002 do 11. 8. 2003
JUDr. Miroslava Poláková - člen představenstva
Ostrava 3, Bělikovova 3/1515, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 31. 5. 1999
od 4. 2. 2002 do 11. 8. 2003
Ing. Vladimír Kostelný - místopředseda představenstva
Ostrava-Polanka, Za podjezdem 1153, PSČ 725 25
den vzniku funkce: 31. 5. 1999 - 31. 5. 2002
od 4. 2. 2002 do 11. 8. 2003
JUDr. Milan Gryga - předseda představenstva
Ostrava, Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00
den vzniku funkce: 31. 5. 1999 - 31. 5. 2002
od 4. 2. 2002 do 18. 8. 2004
Ing. Miroslav Luzar - člen představenstva
Havířov - Podlesí, ul. 17. listopadu 34/1110, PSČ 736 01
den vzniku funkce: 11. 10. 2001
od 25. 8. 2000 do 4. 2. 2002
Ing. Zdeněk Carbol - člen představenstva
Frýdek-Místek, Malé náměstí 99
od 27. 4. 2000 do 4. 2. 2002
JUDr. Milan Gryga - místopředseda představenstva
Ostrava, Moravská Ostrava, Husova 1285/2, PSČ 702 00
od 27. 4. 2000 do 4. 2. 2002
Ing. Jan Przybyla - předseda představenstva
Těrlicko-Horní Těrlicko, 775, PSČ 735 42
od 10. 2. 2000 do 27. 4. 2000
Ing. Jan Przybyla - člen představenstva
Těrlicko-Horní Těrlicko, 775, PSČ 735 42
od 17. 6. 1999 do 27. 4. 2000
JUDr. Milan Gryga - předseda představenstva
Ostrava 1, Husova 2, PSČ 702 00
od 5. 11. 1997 do 17. 6. 1999
PaedDr. Jiří Klaban - předseda představenstva
Ostrava - Poruba, Nezvalovo náměstí 844, PSČ 708 00
od 5. 11. 1997 do 10. 2. 2000
Ing. Petr Bronček - člen představenstva
Orlová-Lutyně, Ke Studánce 1048
od 5. 11. 1997 do 25. 8. 2000
Ing. Zdeněk Carbol - místopředseda představenstva
Frýdek-Místek, Malé náměstí 99
od 5. 11. 1997 do 4. 2. 2002
JUDr. Miroslava Poláková - člen představenstva
Ostrava 3, Bělikovova 3/1515
od 5. 11. 1997 do 4. 2. 2002
Ing. Vladimír Kostelný - člen představenstva
Ostrava-Polanka, Za podjezdem 1153
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Vladimír Sláma - předseda představenstva
Havířov - Bludovice, E. Krásnohorské 15
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Zdeněk Carbol - člen představenstva
Frýdek - Místek, Novodvorská 3052
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Oldřich Volný, CSc. - člen představenstva
Frýdek - Místek, J. Opletala 682
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Stanislav Wolf - člen představenstva
Ostrava - Výškovice, Šeříková 11
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
PaedDr. Jiří Klaban - místopředseda představenstva
Ostrava 4, Opletalova 791
od 13. 6. 2005 do 31. 12. 2006
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a člen představenstva.
od 27. 4. 2000 do 13. 6. 2005
Jednání: Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo společně předseda a místopředseda představenstva.
od 17. 6. 1999 do 27. 4. 2000
J e d n á n í : Jménem společnosti jedná představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn.
od 9. 1. 1995 do 17. 6. 1999
Jednání za společnost: 1. Za fond je oprávněn jednat předseda představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva. 2. Podepisování za fond se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu fondu připojí svůj podpis předseda představenstva a jeden člen představenstva nebo místopředseda představenstva a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 31. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Ing. Jan Poulík - místopředseda dozorčí rady
Opava, Šrámkova 1277/14, PSČ 746 01
den vzniku členství: 1. 3. 2006
den vzniku funkce: 7. 3. 2006
od 31. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Mgr. Přemysl Štenc - člen dozorčí rady
Praha 6, Nad Alejí 1751/24, PSČ 160 00
den vzniku členství: 1. 3. 2006
od 13. 8. 2003 do 18. 8. 2004
Ing. Josef Richter - člen
Havířov - Podlesí, Petra Bezruče 1538/2
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 27. 5. 2004
od 13. 8. 2003 do 18. 8. 2004
Ing. Hana Picálková - člen
Ostrava - Moravská Ostrava, Hornická 2675/50
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 27. 5. 2004
od 13. 8. 2003 do 31. 5. 2006
Jaroslav Vlach - místopředseda
Petřvald, Školní 51
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 28. 2. 2006
den vzniku funkce: 5. 6. 2003 - 28. 2. 2006
od 13. 8. 2003 do 31. 5. 2006
Ing. David Vínovský - člen
Havířov - Město, Dlouhá třída 462/5
den vzniku členství: 29. 5. 2003 - 28. 2. 2006
od 13. 8. 2003 do 31. 12. 2006
Ing. Marek Sosna - předseda
Orlová - Lutyně, Lesní 813, PSČ 735 14
den vzniku členství: 29. 5. 2003
den vzniku funkce: 5. 6. 2003
od 11. 8. 2003 do 13. 8. 2003
Jaroslav Vlach - člen
Petřvald, Školní 51
den vzniku členství: 30. 5. 2002 - 29. 5. 2003
od 4. 2. 2002 do 11. 8. 2003
Ing. Jaroslav Fikáček - člen
Šenov, Kaštanová 762, PSČ 739 34
den vzniku funkce: 31. 5. 1999
od 4. 2. 2002 do 13. 8. 2003
Ing. Vojslav Klepáč - člen
Havířov-Suchá, Zručná 3/912, PSČ 735 64
den vzniku funkce: 31. 5. 1999 - 29. 5. 2003
od 4. 2. 2002 do 13. 8. 2003
Ing. Václav Burda - člen
Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 48A, PSČ 700 30
den vzniku funkce: 31. 5. 1999 - 29. 5. 2003
od 4. 2. 2002 do 13. 8. 2003
Ing. Jan Wytrzens - předseda
Karviná část Ráj, Zelená 1141/9, PSČ 734 01
den vzniku funkce: 29. 2. 2000 - 29. 5. 2003
od 4. 2. 2002 do 13. 8. 2003
Ing. Marek Sosna - místopředseda
Orlová - Lutyně, Lesní 813, PSČ 735 14
den vzniku funkce: 29. 2. 2000 - 29. 5. 2003
od 25. 8. 2000 do 4. 2. 2002
Ing. Jan Wytrzens - předseda
Karviná část Ráj, Zelená 1141/9
od 25. 8. 2000 do 4. 2. 2002
Ing. Marek Sosna - místopředseda
Dětmarovice, část Dětmarovice 1023
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
Ing. Jan Wytrzens - člen
Karviná část Ráj, Zelená 1141/9
od 27. 4. 2000 do 25. 8. 2000
Ing. Marek Sosna - člen
Dětmarovice, část Dětmarovice 1023
od 5. 11. 1997 do 4. 2. 2002
Ing. Vojslav Klepáč - člen
Havířov-Suchá, Zručná 3/912, PSČ 735 64
od 5. 11. 1997 do 4. 2. 2002
Ing. Jaroslav Fikáček - člen
Šenov, Kaštanová 762
od 5. 11. 1997 do 4. 2. 2002
Ing. Václav Burda - člen
Ostrava-Zábřeh, Čujkovova 48A
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Boleslav Buchwaldek - člen
Ostrava - Výškovice, Nováčkova 21
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Vladimír Lajdolf - člen
Ostrava - Kunčičky, Lorišova 2
od 9. 1. 1995 do 5. 11. 1997
Ing. Otto Hlavica - člen
Ostrava - Pustkovec, Aksamitova 208
od 9. 1. 1995 do 27. 4. 2000
JUDr. Jindřich Gebara - předseda
Havířov - Bludovice, Želivského 7
od 9. 1. 1995 do 27. 4. 2000
Ing. Stanislav Valušek - člen
Opava, Březinova 17
od 9. 1. 1995 do 27. 4. 2000
- r.č.: xxxx
Akcionáři
od 31. 5. 2006 do 31. 12. 2006
Československá obchodní banka, a.s., IČO: 00001350
Praha 1 - Nové Město, Na Příkopě 854/14, PSČ 115 20
Hodnocení firmy
-2
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-75
+
-
2.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-197
+
-
3.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-217
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-257
+
-
5.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-303
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,70 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.