Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.
IČO: 61858692

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 9. 1994
Obchodní firma
od 8. 2. 2013

Penzijní společnost České pojišťovny, a.s.

od 19. 9. 1994 do 8. 2. 2013

Penzijní fond České pojišťovny, a.s.

Sídlo
od 8. 2. 2013 do 8. 2. 2013
Praha 4, Na Pankráci , PSČ 140 21
od 3. 4. 2002 do 8. 2. 2013
Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00
od 31. 1. 1997 do 3. 4. 2002
Praha 1, Truhlářská 9
od 11. 9. 1995 do 31. 1. 1997
Praha 1, Školská 3
od 19. 9. 1994 do 11. 9. 1995
Praha 1, Spálená 16
IČO
od 19. 9. 1994

61858692

DIČ

CZ61858692

Identifikátor datové schránky:v48fm3u
Právní forma
od 19. 9. 1994
Akciová společnost
Spisová značka2738 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 8. 2. 2013
- shromažďování peněžních prostředků od účastníků penzijního připojištění a státu poskytnutých ve prospěch účastníků a nakládání s těmito prostředky ve smyslu zákona č. 42/1994 Sb.
od 8. 2. 2013
- vyplácení dávek penzijního připojištění (penzí)
od 8. 2. 2013
- shromažďování příspěvků účastníka, příspěvků zaměstnavatele a státních příspěvků podle zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření za účelem jejich umísťování do účastnických fondů, obhospodařování majetku v účastnických fondech a vyplácení dáv ek doplňkového penzijního spoření
od 8. 2. 2013
- shromažďování a obhospodařování prostředků účastníků spoření v důchodových fondech a vyplácení dávek podle zákona č. 426/2011 Sb., o důchodovém spoření
od 8. 2. 2013
- vyvíjení činnosti směřující k tomu, aby zájemce o doplňkové penzijní spoření nebo účastník měl příležitost s penzijní společností uzavřít smlouvu o doplňkovém penzijním spoření
od 8. 2. 2013
- uzavírání smluv o doplňkovém penzijním spoření jménem a na účet penzijní společnosti
od 19. 9. 1994 do 8. 2. 2013
- penzijní připojištění ve smyslu zák. č. 42/1994 Sb.
Ostatní skutečnosti
od 5. 5. 2017
- ROZHODNUTÍ JEDINÉHO AKCIONÁŘE při výkonu působnosti valné hromady ve smyslu ust. § 12 odst. 1 a § 421 odst. 2 zákona č. 90/2012 Sb., zákon o obchodních korporacích v platném znění o snížení základního kapitálu: 1.Důvodem snížení základního kapitálu je skutečnost, že s ukončením důchodového spoření dle zákona č. 376/2015 Sb., o ukončení důchodového spoření, ve znění pozdějších předpisů zanikla penzijním společnostem povinnost držet základní kapitál dle zákona 426 /20011 Sb. o důchodovém spoření ve výši 300.000.000,- Kč (slovy: tři sta milionů korun českých), a není tak důvod, aby společnost nadále držela základní kapitál ve stávající výši. 2.Základní kapitál společnosti se snižuje za účelem dosažení minimální výše základního kapitálu vyžadované zákonem č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření, ve znění pozdějších předpisů. 3.Základní kapitál společnosti se snižuje z částky 300.000.000,- (slovy: tři sta milionů korun českých) na částku 50.000.000,- Kč (slovy: padesát milionů korun českých). 4.S částkou ve výši 250.000.000,- Kč (slovy: dvě stě padesát milionů korun českých), odpovídající snížení základního kapitálu, bude naloženo tak, že společnost ji převede na účet Jediného akcionáře až poté, co snížení základního kapitálu bude zapsáno do o bchodního rejstříku. 5.Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno na základě návrhu adresovaném akcionáři na bezplatné vzetí akcií z oběhu, základní kapitál bude snížen o pevnou částku uvedenou v bodě 4 tohoto rozhodnutí, z oběhu bude vzato 250.000.000 kusů kmenov ých akcií, ve formě na jméno, o jmenovité hodnotě 1,- Kč, emitovaných společností jako zaknihovaný cenný papír, označení emise CZ0008039443. 6.Návrh smlouvy o bezplatném vzetí akcí z oběhu bude doručen akcionáři a bude uveřejněn na internetových stránkách společnosti s tím, že doba závaznosti návrhu bude činit jeden měsíc ode dne jeho uveřejnění. 7.Představenstvo společnosti podá příkaz ke zrušení zaknihovaných cenných papírů v Centrálním depozitáři cenných papírů po zapsání výše základního kapitálu po jeho snížení do obchodního rejstříku. 8.Ukládá se představenstvu společnosti, aby vyhotovilo úplné znění stanov společnosti, k jejichž změně dochází v důsledku snížení základního kapitálu společnosti.
od 16. 7. 2014
- Počet členů statutárního orgánu: 5
od 16. 7. 2014
- Počet členů dozorčí rady: 3
od 16. 7. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 30. 6. 2013
- Na společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s., se sídlem Praha 4 - Nusle, Na Pankráci 1720/123, PSČ 140 21, IČO 618 58 692, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 2738 jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku vnitrostátní fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti Generali penzijní společnost a.s., se sídlem Praha 2, Bělehradská 132, PSČ 120 84, identifikační číslo 639 98 475, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 3422 a společnost Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. zároveň vstoupila do právního postavení společnosti Generali penzijní společnost a.s., nestanovil-li zvláštní zákon něco jiného. Projekt vnitrostátní fúze sloučením byl podepsán ze strany statutárních orgánů společnosti Penzijní společnost České pojišťovny, a.s. a společnosti Generali penzijní společnost a.s. dne 27. března 2013 s rozhodným dnem fúze ke dni 1. ledna 2013.
od 14. 9. 2005 do 15. 1. 2007
- 1. Valná hromada společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s. (dále jen "společnost") schvaluje ve smyslu § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím společnosti ve vlastnictví akcionářů společnosti, odlišných od hlavn ího akcionáře, kterým je společnost Česká pojišťovna a.s., IČ 45 27 29 56, se sídlem Spálená 75/16, Praha 1, PSČ 113 04 (dále jen "hlavní akcionář"), na hlavního akcionáře, přičemž vlastnické právo přechází ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění záp isu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti"). Na hlavního akcionáře tak ke dni účinnosti přejde vlastnické právo ke všem akciím společnosti, jejichž vlastníkem k tomuto okamžiku budou osoby odlišné od hlavního akcio náře. Oprávnění hlavního akcionáře realizovat právo výkupu bylo doloženo (i) výpisem z majetkového účtu hlavního akcionáře vedeného Střediskem cenných papírů vyhotoveným ke dni konání mimořádné valné hromady společnosti, (ii) výpisem z registru emitenta c enných papírů vedeného pro společnost Střediskem cenných papírů vyhotoveným k rozhodnému dni pro účast na této mimořádné valné hromadě, tedy k 11.8.2005, a (iii) čestným prohlášením hlavního akcionáře. Dle výpisu vlastní hlavní akcionář 194.742.752 kusů a kcií na jméno, o jmenovité hodnotě po 1,- Kč, emitovaných společností, což představuje podíl ve výši cca 91,13% na základním kapitálu společnosti. 2. Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům společnosti za akcie společnosti protiplnění ve výši 13,40 Kč (slovy: třináct korun českých a čtyřicet haléřů) za každou jednu akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 1,- Kč. Přiměřenost navržené výše protipln ění je v souladu se zákonem doložena znaleckým posudkem vypracovaným E&Y Valuations s.r.o., IČ: 16 19 05 81, se sídlem Karlovo náměstí 10, Praha 2, č. 18/12425932/05, ze dne 29.7.2005 (dále jen "znalecký posudek"). Výroková část posudku zní: "Hlavní akcionář nám dne 28.7.2005 sdělil, že v procesu využití práva výkupu účastnických cenných papírů společnosti Penzijní fond České pojišťovny, a.s., navrhuje výši protiplnění minoritním akcionářům Společnosti ve výši 13,40 Kč na jednu akcii Společno sti o nominální hodnotě 1,- Kč. Znalec na základě svých kalkulací hodnoty Společnosti dospěl k závěru, že tato navržená výše protiplnění je přiměřená ve smyslu §183i a následujících Obchodního zákoníku ve znění účinném k 1.7.2005." 3. Hlavní akcionář poskytne oprávněným osobám protiplnění ve lhůtě dvou měsíců ode dne zápisu přechodu vlastnického práva k akciím společnosti (tj. k těm, jejichž vlastnické právo přejde na hlavního akcionáře v důsledku realizace práva výkupu podle tohoto usnesení) na majetkovém účtu hlavního akcionáře ve Středisku cenných papírů, k němuž dojde uplynutím jednoho měsíce od zveřejnění usnesení valné hromady v obchodním rejstříku. Konkrétní způsob poskytnutí protiplnění sdělí hlavní akcionář ostatním akcioná řům nejpozději do sedmi pracovních dnů ode dne účinnosti, způsobem určeným stanovami společnosti a zákonem pro svolání valné hromady, a v téže lhůtě jej sdělí společnosti za účelem uveřejnění konkrétního způsobu poskytnutí protiplnění na webových stránkách společnosti. 4. Představenstvo společnosti zabezpečí vyhotovení výpisu z registru společnosti jako emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů zpracovaného ke dni účinnosti a předá jej společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději do dvou pracovních dn ů ode dne účinnosti, hlavnímu akcionáři za účelem poskytnutí protiplnění oprávněným osobám.
od 1. 10. 2004
- Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61858692, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti Nový ČP Penzijní fond, a.s., IČ 60741775, se sídlem Brno - Černovice, Olomoucká č.p. 1159/40, PSČ 618 00 zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně v oddíle B, vložce 1539.
od 1. 8. 2003
- Na základě smlouvy o fúzi převzala obchodní společnost Penzijní fond České pojišťovny, a.s., IČ 61 85 86 92, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00, jako nástupnická společnost, jmění zanikající obchodní společnosti ČP penzijní fond, a.s., IČ 61 85 86 17, se sídlem Praha 1, Truhlářská 1106/9, PSČ 110 00 zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložce 2730.
od 6. 2. 2002 do 10. 4. 2002
- a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 100.000.000,- Kč ze stávající částky 110.000.000,- Kč na částku 210.000.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. b) Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ustanoveními § 203 a násl. obchodního zákoníku úpisem 1000 kusů nových kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 100.000,- Kč, znějících na jméno v zaknihované podobě. Emisní kurs každé z upisovaných akcií činí 150.000,- Kč, přičemž z této částky emisního kursu tvoří jmenovitá hodnota každé z akcií částku 100.000,- Kč a emisní ážio každé z upisovaných akcií částku 50.000,- Kč. Emisní kurs všech upisovaných akcií činí 150.000.000,- Kč, přičemž z této částky připadá na emisní ážio všech upisovaných akcií částka 50.000.000,- Kč. c) Přenostní právo Jediného akcionáře na úpis nových akcií Společnosti se neuplatní, neboť se Jediný akcionář Společnosti ještě před rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu vzdal svého přednsotního práva na upisování nových akcií, v souladu s ust. § 203 odst. 2 písm. d) a § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v platném znění. Akcie, jejichž úpisem se realizuje zvýšení základního kapitálu, budou upsány předem určeným zájemcem, kterým je Jediný akcionář Společnosti. d) Úpis nových akcií bude proveden ve smyslu ust. § 204 odst. 5 obchodního zákoníku v platném znění, uzavřením Smlouvy o upsání akcií mezi Jediným akcionářem (t.j. společností Česká pojišťovna a.s.) a Společností ( Penzijní fond České pojišťvny, a.s.), podle ust. § 204, odst. 5 a § 205 obchodního zákoníku v platném znění. Podle této Smlouvy o upsání akcií upíše Česká pojišťovna a.s. 1000 kusů nových kmenových akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč každá v zaknihované podobě. Písemný návrh Smlouvy o upsání akcií bude Společností zaslán Jedinému akcionáři nejpozději 30 dnů poté, co bude Společnosti doručeno usnesení o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, podle § 203, odst. 4 obchodního zákoníku v platném znění. Upsání akcií bude provedeno v sídle Společnosti, a to ve 14 denní lhůtě ode dne doručení návrhu Smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři, přičemž představenstvo Společnosti je oprávněno takový návrh Smlouvy o upsání akcií doručit Jedinému akcionáři až poté, co nabude právní moci usnesení, kterým bylo zapsáno v příslušném obchodním rejstříku rozhodnutí Jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu Společnosti. Počátek této lhůty bude oznámen Jedinému akcionáři doporučeným dopisem do jeho sídla. Nebudou-li nové akcie účinně upsány jak je stanoveno tímto rozhodnutím, bude upisování neúčinné a bude postupováno v souladu s ust. § 167 obchodního zákoníku v platném znění. e) Upisovatel je povinen splatit 100% emisního kursu upsaných akcií poněžitým vkladem upisovatele, a to převodem ve prospěch zvláštního účtu Společnosti u banky, který za tím účelem Společnost otevřela na své jméno: číslo účtu 166xxxx, vedený u Československé obchodní banky, a.s., a to ve lhůtě 14 dnů ode dne úpisu akcií upisovatelem, t.j. ve lhůtě 14 dnů ode dne nabytí účinnosti Smlouvy o upsání akcií.
od 13. 2. 1997 do 13. 11. 2002
- Základní jmění ve výši 110 000 00,- Kč bylo splaceno.
od 13. 2. 1997 do 13. 11. 2002
- Jediný akcionář: Česká pojišťovna a.s. se sídlem v Praze 1, Spálená 16, identifikační číslo: 45 27 29 56
od 31. 1. 1997 do 13. 2. 1997
- Česká pojišťovna a.s. jako jediný akcionář Penzijního fondu České pojišťovny, akciové společnosti, rozhodl dne 3.1.1997 ve smyslu § 190 a 202 odst. 5 - § 205 obchodního zákoníku o zvýšení základního jmění společnosti Penzijní fond České pojišťovny, akciová společnost, z dosavadních 50 000 000,- Kč na 110 000 000,- Kč, tedy o 60 000 000,- Kč upsáním nových akcií. Rozhodnutí o zvýšení základního jmění bylo učiněno formou notářského zápisu a jeho obsah je uveden v bodech 1.- 5. tohoto notářského zápisu.
Kapitál
od 25. 9. 2017
Základní kapitál 50 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 11. 7. 2012 do 25. 9. 2017
Základní kapitál 300 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 10. 2004 do 11. 7. 2012
Základní kapitál 213 699 560 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 4. 2002 do 1. 10. 2004
Základní kapitál 210 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 2. 1997 do 10. 4. 2002
Základní kapitál 110 000 000 Kč
od 19. 9. 1994 do 13. 2. 1997
Základní kapitál 50 000 000 Kč
od 25. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 50 000 000.
od 25. 9. 2017
akcie v zaknihované podobě
od 11. 7. 2012 do 25. 9. 2017
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 300 000 000.
od 11. 7. 2012 do 25. 9. 2017
akcie v zaknihované podobě
od 1. 10. 2004 do 11. 7. 2012
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 213 699 560.
od 1. 10. 2004 do 11. 7. 2012
akcie v zaknihované podobě
od 10. 4. 2002 do 1. 10. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2 100.
od 10. 4. 2002 do 1. 10. 2004
akcie v zaknihované podobě
od 6. 2. 2002 do 10. 4. 2002
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1 100.
od 6. 2. 2002 do 10. 4. 2002
akcie v zaknihované podobě
od 13. 2. 1997 do 6. 2. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 100.
od 19. 9. 1994 do 13. 2. 1997
Akcie na jméno err, počet akcií: 500.
Statutární orgán
od 7. 4. 2018
MARCEL HOMOLKA - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Kryšpínova, PSČ 111 01
den vzniku členství: 1. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 6. 2015
od 8. 1. 2016
MIROSLAV CHROMČÍK - místopředseda představenstva
Praha - Střížkov, Českolipská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 7. 2015
den vzniku funkce: 1. 1. 2016
od 12. 6. 2015 do 8. 1. 2016
MIROSLAV CHROMČÍK - člen představenstva
Praha - Střížkov, Českolipská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 12. 6. 2015 do 7. 4. 2018
MARCEL HOMOLKA - předseda představenstva
Praha - Dolní Měcholupy, Kryšpínova, PSČ 109 00
den vzniku členství: 1. 6. 2015
den vzniku funkce: 1. 6. 2015
od 27. 3. 2015
Mgr. MIROSLAV ŽBEL - člen představenstva
Beroun - Beroun-Zavadilka, Cajthamlova, PSČ 266 01
den vzniku členství: 1. 3. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2015
od 27. 3. 2015 do 8. 1. 2016
MARTIN PŠAIDL - místopředseda představenstva
Suchdol, , PSČ 285 02
den vzniku členství: 15. 1. 2014 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 30. 1. 2015 - 31. 12. 2015
od 27. 3. 2015 do 26. 1. 2016
Ing. JOSEF BENEŠ - člen představenstva
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 3. 2015 - 31. 12. 2015
den vzniku funkce: 1. 3. 2015
od 27. 2. 2014 do 27. 3. 2015
MARTIN PŠAIDL - člen představenstva
Suchdol, , PSČ 285 02
den vzniku členství: 15. 1. 2014
od 27. 2. 2014 do 20. 7. 2015
RNDr. JIŘÍ FIALKA - člen představenstva
Dolní Břežany, U Parku, PSČ 252 41
den vzniku členství: 15. 1. 2014 - 30. 6. 2015
od 9. 10. 2013 do 11. 11. 2013
Ing. ROBERT HLAVA - člen představenstva
Brno - Žabovřesky, Jindřichova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 2. 9. 2013
od 15. 8. 2013 do 12. 6. 2015
VLADIMÍR BEZDĚK - předseda představenstva
Dobřichovice, Krátká, PSČ 252 29
den vzniku členství: 1. 8. 2013 - 31. 5. 2015
den vzniku funkce: 2. 8. 2013 - 31. 5. 2015
od 2. 8. 2013 do 15. 8. 2013
VLADIMÍR BEZDĚK - člen představenstva
Dobřichovice, Krátká, PSČ 252 29
den vzniku členství: 1. 8. 2013
od 22. 2. 2012 do 2. 8. 2013
Mgr. Ing. Zdeněk Románek - člen představenstva
Praha 5, Naskové, PSČ 150 00
den vzniku členství: 23. 1. 2012 - 30. 6. 2013
od 7. 7. 2011 do 2. 8. 2013
Ing. Tomáš Matoušek - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem, PSČ 182 00
den vzniku členství: 23. 5. 2011 - 31. 7. 2013
den vzniku funkce: 23. 5. 2011 - 31. 7. 2013
od 28. 12. 2010 do 9. 10. 2013
Ing. Robert Hlava - člen představenstva
Brno, Jindřichova, PSČ 616 00
den vzniku členství: 26. 11. 2010 - 2. 9. 2013
od 19. 3. 2010 do 27. 3. 2015
Ing. Pavel Šoukal - místopředseda představenstva
Úvaly, Moravská 1767, PSČ 250 82
den vzniku členství: 13. 10. 2009 - 31. 12. 2014
den vzniku funkce: 8. 12. 2009 - 31. 12. 2014
od 16. 12. 2009 do 7. 7. 2011
Ing. Tomáš Matoušek - předseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2291/5, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 22. 5. 2011
den vzniku funkce: 3. 11. 2009 - 22. 5. 2011
od 24. 11. 2009 do 19. 3. 2010
Ing. Pavel Šoukal - člen představenstva
Úvaly, Moravská 1767, PSČ 250 82
den vzniku členství: 13. 10. 2009
od 24. 11. 2009 do 8. 11. 2010
Ing. Štefan Tillinger - člen představenstva
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách 515/8, PSČ 147 00
den vzniku členství: 13. 10. 2009 - 31. 8. 2010
od 24. 11. 2009 do 27. 3. 2015
Ing. Libor Pergl - člen představenstva
Lety, Sokolská 224, PSČ 252 29
den vzniku členství: 3. 11. 2009 - 3. 11. 2014
od 29. 7. 2008 do 24. 11. 2009
Ing. Ivo Foltýn - předseda představenstva
Praha 8 - Dolní Chabry, Nová 848/7, PSČ 184 00
den vzniku členství: 1. 7. 2008 - 31. 7. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2008 - 31. 7. 2009
od 8. 6. 2006 do 16. 12. 2009
Ing. Tomáš Matoušek - místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2291/5, PSČ 182 00
den vzniku členství: 22. 5. 2006
den vzniku funkce: 22. 5. 2006 - 3. 11. 2009
od 8. 6. 2006 do 7. 7. 2011
Ing. Václav Šrajer - člen představenstva
Olomouc, Dvořákova 6, PSČ 779 00
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 22. 5. 2011
od 24. 5. 2005 do 8. 6. 2006
Ing. Tomáš Matoušek - místopředseda představenstva
Praha 8 - Libeň, Nad Okrouhlíkem 2291/5
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 22. 5. 2006
den vzniku funkce: 24. 10. 2001 - 22. 5. 2006
od 6. 12. 2004 do 24. 11. 2009
Ing. Petr Kopecký - člen
Horoměřice, Statenice 237
den vzniku členství: 1. 10. 2004 - 13. 10. 2009
od 6. 12. 2004 do 24. 11. 2009
Ing. Tomáš Machanec - člen
Praha 9, Bošilecká 1509, PSČ 198 00
den vzniku členství: 1. 10. 2004 - 3. 11. 2009
od 13. 11. 2002 do 6. 12. 2004
Ing. Radek Peřina - místopředseda představenstva
Kladno, Budapešťská 2132
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 30. 9. 2004
den vzniku funkce: 13. 9. 2002 - 30. 9. 2004
od 13. 11. 2002 do 18. 12. 2007
Ing. Ivo Foltýn - předseda představenstva
Praha 9, Trytova 1123
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 26. 8. 2007
den vzniku funkce: 13. 9. 2002 - 26. 8. 2007
od 3. 4. 2002 do 24. 5. 2005
Ing. Tomáš Matoušek - místopředseda představenstva
Praha 4 - Chodov, V průčelí 1653/8
den vzniku členství: 5. 6. 2001
den vzniku funkce: 24. 10. 2001
od 6. 2. 2002 do 3. 4. 2002
Ing. Tomáš Matoušek - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, V průčelí 1653/8
den vzniku členství: 5. 6. 2001
od 6. 2. 2002 do 6. 12. 2004
Ing. Roman Stupka - člen představenstva
Praha 4, Korandova 2
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 30. 9. 2004
od 6. 2. 2002 do 27. 6. 2005
Ing. Václav Šrajer - člen představenstva
Olomouc, Dvořákova 6
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 26. 4. 2005
od 29. 12. 1998 do 13. 11. 2002
Radek Peřina - místopředseda představenstva
Kladno, Budapešťská 2132
den vzniku členství: 28. 5. 1998 - 12. 9. 2002
den vzniku funkce: 28. 5. 1998 - 12. 9. 2002
od 1. 12. 1998 do 6. 2. 2002
Ing. Petr Sedláček - člen představenstva
Praha 8 - Bohnice, Dolákova 551/20, PSČ 181 00
od 23. 9. 1997 do 6. 2. 2002
JUDr. Petr Poncar - místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 23. 9. 1997 do 13. 11. 2002
ing. Ivo Foltýn - předseda představenstva
Praha 9, Trytova 1123
den vzniku členství: 11. 8. 1997 - 12. 9. 2002
den vzniku funkce: 11. 8. 1997 - 12. 9. 2002
od 18. 8. 1997 do 23. 9. 1997
ing. Ivo Foltýn - místopředseda představenstva
Praha 9, Trytova 1123
od 18. 8. 1997 do 1. 12. 1998
ing. Ivo Martinec - místopředseda představenstva
Praha 4, Láskova 1815/14
od 18. 8. 1997 do 1. 12. 1998
- ve funkci generálního ředitele
od 18. 8. 1997 do 29. 12. 1998
Radek Peřina - člen představenstva
Kladno, Budapešťská 2132
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
ing. Ivo Martinec - člen představenstva
Praha 4, Láskova 1815/14
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
- ve funkci generálního ředitele
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
ing. Josef Kessler - člen představenstva
Praha 4, Kloboukova 2
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
RNDr. Jan Mazánek - člen představenstva
Praha 8, Šaldova 22
od 31. 1. 1997 do 23. 9. 1997
JUDr. Petr Poncar - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 31. 1. 1997 do 6. 2. 2002
Mgr. Vojtěch Bočinský - člen představenstva
Praha 4, Mezivrší 33
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
JUDr. Petr Poncar - předseda představenstva
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
ing. Ivo Martinec - člen představenstva
Praha 4, Láskova 1815/14
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
- ve funkci generálního ředitele
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
ing. Josef Kessler - člen představenstva
Praha 4, Kloboukova 2
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
Mgr. Vojtěch Bočinský - člen představenstva
Praha 4, Mezivrší 33
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
RNDr. Jan Mazánek - člen představenstva
Praha 8, Šaldova 22
od 11. 9. 1995 do 31. 1. 1997
RNDr. Miloslav Burda, CSc. - člen představenstva
Praha 5, Renoirova 619, PSČ 150 00
od 19. 9. 1994 do 11. 9. 1995
PhDr. Jan Švec - člen představenstva
Praha 4, Hanusova 1173/26
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
ing. Jan Šedina - předseda představenstva
Praha 8, Žalovská 434/28
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
JUDr. Petr Poncar - místopředseda představenstva
Brandýs nad Labem, Plantáž 402
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
ing. Bohumil Dolejší, CSc. - člen představenstva
Praha 10, Gutova 2403
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
- rč. xxxx
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
ing. Ivo Martinec - člen představenstva
Praha 4, Láskova 1815/14
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
ing. Jan Vostruha - člen představenstva
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 16. 7. 2014
Společnost zastupují společně vždy alespoň dva členové představenstva, z nichž jeden musí být předsedou nebo místopředsedou představenstva.
od 19. 3. 2010 do 16. 7. 2014
Jménem společnosti jedná představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo jiní dva členové představenstva společně. Pokud tak představenstvo písemně jednohlasně rozhodn e, je jím takto výslovně pověřený člen představenstva oprávněn za představenstvo jménem společnosti jednat samostatně.
od 4. 2. 2008 do 19. 3. 2010
Jménem společnosti jedná a podepisuje představenstvo, přičemž za představenstvo navenek jednají a podepisují předseda představenstva a místopředseda představenstva každý samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 6. 2. 2002 do 4. 2. 2008
Jménem společnosti jsou oprávněni jednat a podepisovat samostatně předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně. Rozhodne-li společnost o udělení prokury, je každý prokurista oprávněn jednat a podepisovat samostatně.
od 26. 9. 1995 do 6. 2. 2002
Za společnost jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud přestavenstvo na základě předchozího souhlasu valné hromady nezmocní jednoho člena představenstva. V rozsahu zmocnění daném mu představenstvem jedná za spo- lečnost generální ředitel, který je současně členem předsta- venstva. Za společnost podepisují společně dva členové představen- stva , nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen, nebo prokurista v rozsahu udělené prokury s tím, že k podpisu musí být připojen dodatek, že se jedná o prokuru. Všichni oprávnění tak činí tím způsobem, že k názvu společ- nosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis a vyznačí funkci v níž podepisují.
od 11. 9. 1995 do 26. 9. 1995
Za společnost jedná v plném rozsahu samostatně i předseda představenstva .
od 19. 9. 1994 do 11. 9. 1995
Jménem společnosti jednají vždy společně dva členové představen- stva, pokud valná hromada nezmocní jednoho člena předstanstva. jednání kteréhokoliv člena představenstva je možné v plném roz- sahu i na základě písemné plné moci udělené na základě předcho- zího odsouhlasení valnou hromadou společnosti.
Dozorčí rada
od 26. 1. 2016
JOSEF BENEŠ - předseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 1. 1. 2016
den vzniku funkce: 11. 1. 2016
od 20. 7. 2015
TOMÁŠ VYSOUDIL - Člen dozorčí rady
Říčany - Radošovice, Březská, PSČ 251 01
den vzniku členství: 1. 7. 2015
od 27. 3. 2015
Mgr. PETR BOHUMSKÝ - člen dozorčí rady
Praha - Modřany, Ke kapličce, PSČ 143 00
den vzniku členství: 1. 2. 2015
den vzniku funkce: 1. 2. 2015
od 3. 9. 2014 do 26. 1. 2016
GIANLUCA COLOCCI - člen dozorčí rady
Terst, Piazza Hortis 7, Italská republika
den vzniku členství: 1. 7. 2014 - 31. 12. 2015
od 3. 10. 2013 do 12. 6. 2015
Ing. ŠTEFAN TILLINGER - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, V mokřinách, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011 - 1. 6. 2015
od 9. 7. 2013 do 3. 9. 2014
MARCO MAFFIOLI - člen dozorčí rady
Terst, Via San Zaccaria 3, PSČ 341 00, Italská republika
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 30. 6. 2014
od 9. 7. 2013 do 27. 3. 2015
JAROSLAV MLYNÁŘ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Stodůlky, Píškova, PSČ 155 00
den vzniku členství: 1. 6. 2013 - 30. 10. 2014
od 4. 1. 2012 do 3. 10. 2013
Ing. Štefan Tillinger - člen dozorčí rady
Praha 4 - Hodkovičky, V Mokřinách, PSČ 147 00
den vzniku členství: 1. 8. 2011
od 28. 12. 2010 do 9. 7. 2013
Ing. Pavel Řehák - předseda dozorčí rady
Praha 6, Ke Kulišce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010 - 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 8. 9. 2010 - 31. 5. 2013
od 3. 9. 2010 do 28. 12. 2010
Ing. Pavel Řehák - člen dozorčí rady
Praha 6, Ke Kulišce, PSČ 164 00
den vzniku členství: 1. 8. 2010
od 19. 3. 2010 do 3. 9. 2010
Ing. Ivan Vodička - předseda dozorčí rady
Praha 5 - Košíře, Na pomezí 1228/17, PSČ 150 00
den vzniku členství: 25. 1. 2010 - 31. 5. 2010
den vzniku funkce: 9. 2. 2010 - 31. 5. 2010
od 19. 3. 2010 do 7. 7. 2011
Ing. Petr Kopecký - člen dozorčí rady
Horoměřice - Statenice, Ke Kulnám 237, PSČ 252 62
den vzniku členství: 26. 1. 2010 - 30. 6. 2011
od 19. 3. 2010 do 9. 7. 2013
Dr. Lorenzo Kravina - místopředseda dozorčí rady
Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125, Italská republika
den vzniku členství: 5. 8. 2008 - 31. 5. 2013
den vzniku funkce: 9. 2. 2010 - 31. 5. 2013
od 3. 11. 2008 do 16. 12. 2009
Ing. Jana Citterbergová - člen dozorčí rady
Praha 9, Bechlínská 705/2, PSČ 190 00
den vzniku členství: 5. 8. 2008 - 30. 11. 2009
od 8. 9. 2008 do 16. 12. 2009
Ing. Martin Dolanský - člen dozorčí rady
Praha 3, Jilmová 3, PSČ 130 00
den vzniku členství: 5. 8. 2008 - 30. 11. 2009
od 8. 9. 2008 do 19. 3. 2010
Dr. Lorenzo Kravina - člen dozorčí rady
Via Ruggero Timeus 1, Trieste, 34125, Italská republika
den vzniku členství: 5. 8. 2008
od 18. 12. 2007 do 8. 9. 2008
RNDr. Vít Šroller - člen
Praha 6, Na Petřinách 29/1897, PSČ 162 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 4. 8. 2008
od 18. 12. 2007 do 8. 9. 2008
Mgr. Helena Lazosová - člen
Praha 4, Zbudovská 768, PSČ 142 00
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 4. 8. 2008
od 18. 12. 2007 do 16. 12. 2009
RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D. - předseda
Přerov nad Labem, 318, PSČ 289 16
den vzniku členství: 24. 9. 2007 - 30. 11. 2009
den vzniku funkce: 5. 10. 2007 - 30. 11. 2009
od 18. 12. 2007 do 16. 12. 2009
RNDr. Marcela Středová - člen dozorčí rady
Praha 5, Tachovská 1439/14, PSČ 153 00
den vzniku členství: 14. 9. 2007 - 30. 11. 2009
od 8. 6. 2006 do 8. 9. 2008
Ing. Marek Mastník - člen dozorčí rady
Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1136
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 4. 8. 2008
od 8. 6. 2006 do 19. 3. 2010
Ing. Vladimír Filip - člen dozorčí rady
Rudná, V Aleji 1006, PSČ 252 19
den vzniku členství: 22. 5. 2006 - 25. 1. 2010
od 24. 5. 2005 do 7. 9. 2006
Mgr. Martin Brůha - člen
Ústí nad Labem, Šrámkova 67/3071, PSČ 400 11
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 30. 5. 2006
od 24. 5. 2005 do 23. 3. 2009
Mgr. Martin Vrba - člen
Pardubice, Marie Pujmanové 631, PSČ 533 51
den vzniku členství: 1. 12. 2004 - 31. 1. 2009
od 6. 12. 2004 do 3. 11. 2008
Ing. Petr Obst - člen
Brno, Hroznová 84/16b, PSČ 603 00
den vzniku členství: 1. 10. 2004 - 31. 7. 2008
od 6. 12. 2004 do 23. 3. 2009
Ing. Pavel Hlaváč - člen
Bradlec-Kosmonosy, U hřiště 111, PSČ 293 06
den vzniku členství: 1. 10. 2004 - 31. 12. 2008
od 13. 11. 2002 do 6. 12. 2004
Ing. Bohuslava Vohradská - člen
Loděnice, Palackého 125, PSČ 267 12
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 31. 8. 2004
od 13. 11. 2002 do 6. 12. 2004
Ing. Josef Kessler - člen
Praha 4, Klobouková 2
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 30. 9. 2004
od 13. 11. 2002 do 18. 12. 2007
RNDr. Vít Šroller - člen
Praha 6, Na Petřinách 29/1897
den vzniku členství: 13. 9. 2002 - 13. 9. 2007
od 13. 11. 2002 do 18. 12. 2007
RNDr. Darina Kocsisová, Ph.D. - předseda
Přerov nad Labem, 318, PSČ 289 16
den vzniku členství: 23. 9. 2002 - 23. 9. 2007
den vzniku funkce: 23. 9. 2002 - 23. 9. 2007
od 13. 11. 2002 do 18. 12. 2007
Mgr. Helena Lazosová - člen
Praha 4, Zbudovská 768, PSČ 142 00
den vzniku členství: 23. 9. 2002 - 23. 9. 2007
od 6. 2. 2002 do 6. 2. 2002
Ing. Bohuslava Vohradská - člen dozorčí rady
Loděnice, Školní 275
den vzniku členství: 6. 4. 1998
od 6. 2. 2002 do 13. 11. 2002
Ing. Bohuslava Vohradská - člen dozorčí rady
Loděnice, Palackého 125, PSČ 267 12
den vzniku členství: 6. 4. 1998 - 12. 9. 2002
od 6. 2. 2002 do 13. 11. 2002
JUDr. Petr Poncar - předseda
Stará Boleslav, Zahradníčkova 381/5
den vzniku členství: 5. 6. 2001 - 23. 9. 2002
den vzniku funkce: 12. 9. 2001 - 23. 9. 2002
od 6. 2. 2002 do 8. 6. 2006
Ing. Marek Mastník - člen
Lomnice nad Popelkou, Karla Čapka 1136
den vzniku členství: 6. 6. 2001 - 22. 5. 2006
od 20. 1. 1999 do 13. 11. 2002
Ing. Přemysl Gistr - člen
Zlín, Štípa 350, PSČ 763 14
den vzniku členství: 20. 4. 1998 - 23. 9. 2002
od 29. 12. 1998 do 6. 2. 2002
Ing. Bohuslava Vohradská - člen-předseda dozorčí rady
Loděnice, Školní 275
od 23. 9. 1997 do 13. 11. 2002
ing. Josef Kessler - člen
Praha 4, Klobouková 2
den vzniku členství: 10. 9. 1997 - 12. 9. 2002
od 18. 8. 1997 do 29. 12. 1998
ing. Bohuslava Vohradská - člen
Loděnice, Školní 275
od 18. 8. 1997 do 6. 2. 2002
Mgr. Jiří Fialka - člen
Praha 4 - Libuš, Zbudovská 767
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
JUDr. Jaromír Trojan - člen
Praha 4, Dačického 2
od 31. 1. 1997 do 18. 8. 1997
JUDr. Věra Škopová - člen
Praha 5, Na cihelně 361
od 31. 1. 1997 do 23. 9. 1997
ing. Jan Vostruha - člen
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 31. 1. 1997 do 1. 12. 1998
ing. Jan Seger - člen
Praha 10, U zdravotního ústavu 1
od 31. 1. 1997 do 13. 11. 2002
RNDr. Vít Šroller - člen
Praha 6, Na Petřinách 29/1897
den vzniku členství: 19. 9. 1994 - 12. 9. 2002
od 26. 9. 1995 do 31. 1. 1997
ing. Jan Vostruha - člen
Praha 8, Frýdlantská 1314/15
od 19. 9. 1994 do 26. 9. 1995
ing. Josef Kessler - člen
Praha 4, Kloboukova 2
od 19. 9. 1994 do 31. 1. 1997
ing. Jan Seger - člen
Praha 10, U zdravotního ústavu 1
od 19. 9. 1994 do 31. 1. 1997
RNDr. Vít Šroller - člen
Praha 6, Na Petřinách 29/1897
od 19. 9. 1994 do 31. 1. 1997
JUDr. Jaromír Trojan - člen
Praha 4, Dačického 2
od 19. 9. 1994 do 31. 1. 1997
JUDr. Věra Škopová - člen
Praha 5, Na cihelně 361
Akcionáři
od 17. 10. 2018
CP Strategic Investments N.V.
Amsterdam, De entree 91, Nizozemské království
od 28. 4. 2017 do 17. 10. 2018
CP Strategic Investments N.V.
Diemen, Diemerhof 42, Nizozemské království
od 16. 7. 2014 do 28. 4. 2017
CP Strategic Investments N.V.
Diemen, Diemerhof 32, Nizozemské království
od 27. 2. 2014 do 16. 7. 2014
CP Strategic Investments N.V.
Diemen, Diemerhof 32 933, Nizozemské království
od 13. 3. 2013 do 27. 2. 2014
CP Strategic Investments N.V.
Amsterdam, Strawinskylaan 933, Nizozemské království
od 25. 11. 2005 do 13. 3. 2013
Česká pojišťovna a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
od 13. 11. 2002 do 1. 10. 2004
Česká pojišťovna, a.s., IČO: 45272956
Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 33 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 42 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

30. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 33 komentářů

Klid za 500 korun. Spočítali jsme, komu se vyplatí paušální daň

Nechcete řešit daně ani pojištění? Zaplaťte 500 korun za měsíc. Takovou pobídku pro drobné podnikatele chystá ministerstvo financí. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

28. 8. 2019 | | Jiří Hovorka | 16 komentářů

Nový paušál pro OSVČ a méně papírování. Bude líp, slibuje desatero

Ministryně financí Alena Schillerová a ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček slibují živnostníkům a dalším osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) usnadnění podmínek pro podnikání.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 585,00 Kč
Broadway Change 2 585,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 595,00 Kč
Česká spořitelna 2 637,00 Kč
Komerční banka 2 643,63 Kč
Expobank CZ 2 649,20 Kč
Sberbank CZ 2 662,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 055 092 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+2
+
-
2.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-53
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-62
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-78
+
-
5.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-85
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

Vít Samek představuje: Primář z Bulovky

V zatím posledním díle seriálu o obyčejných hrdinech, kteří vám mohli zachránit – a třeba...více

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

Advokátka Hrdá: Jak dál neubližovat obětem znásilnění

„Ani po patnácti letech praxe mě nepřestává překvapovat, jak moc lidé podceňují traumata...více

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

23. Ji.hlava je tady: 277 filmů, od Sobojleva k Havlovi

Třiadvacátá Ji.hlava je za dveřmi. Mezinárodní festival dokumentárních filmů nabídne premiéry...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Úřad práce
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Úřad práce

Otázka: Dobrý den, dostala jsem doporučenku od ÚP. Nakonec jsem nebyla přijata a jako důvod zaměstnavatel uvedl zdravotní nezpůsobilost. Jednalo se o fyzicky náročnější práci a zaměstnavatel zřejmě usoudil, že...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services