FEROSTAV, a.s., IČO: 63078937 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti FEROSTAV, a.s. Údaje byly staženy 9. 11. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 63078937. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 63078937 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu14. 4. 1995
Obchodní firma
od 14. 4. 1995

FEROSTAV, a.s.

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
Kolín II, Chaloupky 531, PSČ 280 02
IČO
od 14. 4. 1995

63078937

DIČ

CZ63078937

Identifikátor datové schránky:h2s3u3a
Právní forma
od 14. 4. 1995
Akciová společnost
Spisová značka3123 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 1. 3. 1999
- provádění staveb, jejich změn a odstraňování
od 14. 4. 1995
- montáž, opravy a revize vyhrazených plynových zařízení (v rozsahu oprávnění)
od 14. 4. 1995
- revize a zkoušky provozovaných kotlů a tlakových nádob (v rozsahu osvědčení)
od 14. 4. 1995
- revize a zkoušky vyhrazených plynových zařízení (v rozsahu osvědčení)
od 14. 4. 1995
- výroba, montáž, opravy, rekonstrukce vyhrazených tlakových zařízení (v rozsahu oprávnění)
od 14. 4. 1995
- projektová činnost v investiční výstavbě - technologická zařízení staveb
od 14. 4. 1995
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodej a prodej, mimo obory vyhrazené živnostenským zákonem
Ostatní skutečnosti
od 29. 1. 2009 do 18. 2. 2009
- Mimořádná valná hromada společnosti FEROSTAV, a.s. rozhodla dne 19.11.2008 takto: Vzhledem k tomu, že akcionáři zcela splatili emisní kurs dříve upsaných akcií a je tedy přípustné zvýšení základního kapitálu novými nepeněžitými vklady, bylo rozhodnuto o následujícím: a) Základní kapitál společnosti ve výši 51.000.000,- Kč, (slovy: padesát jedna milionů korun českých), se zvyšuje na částku 112 650 000,- Kč, (slovy: Jedno sto dvanáct milionů šest set padesát tisíc korun českých), a to o částku 61 650 000,- Kč, (slovy: š edesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), přičemž se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovanou na zvýšení základního kapitálu. b) Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, jejichž emisní kurs bude splacen nepeněžitými vklady. Na navržené zvýšení základního kapitálu mají být upsány 3 (slovy: tři), nové kmenové akcie společnosti o jmenovité hodnot ě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pětset padesát tisíc korun českých), emisní kurs nových akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Nové akcie budou znít na jméno a budou po splacení emisního kursu a po zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku vydány v listinné podobě. c) Vzhledem k tomu, že emisní kurz všech nových akcií upisovaných ke zvýšení základního kapitálu má být upsán nepeněžitými vklady, nemají stávající akcionáři přednostní právo na upisování nových akcií a všechny nové akcie budou upsány bez využití přednos tního práva. Všechny nové akcie budou ve smyslu ust. § 203 odst. 1, písm. d) obch. zák. nabídnuty k upsání určitým zájemcům, jimiž jsou: 1) Vladimír Hora, r.č. xxxx, bytem Kolín IV, U Cihelny 849, 2) Jan Zadražil, r.č. xxxx, bytem Kolín IV, Jabloňová 841, 3) Petr Zeman, r.č. xxxx, bytem Kolín III, Roháčova 429. (dále jen ?upisovatel nebo upisovatelé?). Každému upisovateli bude nabídnuta k upsání jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě akcie 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), a to za emisní kurs rovnající se jmenovité hodnotě a kcie. Celkem budou upsány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kursu akcií 61 650 000,- Kč, slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých. Upisovatelé splatí emisní kurs nových akcií nepeněžitými vklady, a to třemi spoluvlastni ckými podíly, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití ? výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína. d) Valná hromada konstatuje, že jí byla předložena zpráva dle § 204 odst. 3 obch. zák. příloha č. 5 a vyslovuje souhlas s tím, aby emisní kurs nových akcií byl splacen nepeněžitými vklady upisovatelů. Předmětem nepeněžitých vkladů upisovatelů jsou tři spo luvlastnické podíly upisovatelů, z nichž každý představuje tři ideální desetiny (tj. 9/30), celku budovy bez čp/če (způsob využití - výroba), postavené na st. 642/2 a st. 6349/2, tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 6349/2 o výměře celku 4083 m2 v katastrálním území Kolín a tři ideální desetiny (tj. 9/30) celku zastavěné plochy a nádvoří st. 642/2 o výměře celku 751 m2 v katastrálním území Sendražice u Kolína (dále jen "nemovitosti"). Předmět nepeněžitých vkladů je podrobně specifikován ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Františka Mayera ze dne 22. října 2008 pod č.j. 1777/94/08. Uvedeným znaleckým posudkem byl spoluvlastnický podíl každého upisovatele, tedy spoluvlastnický podíl ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/ 30) celku nemovitostí oceněn na částku v celkové výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Za každý nepeněžitý vklad ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), bude jako p rotiplnění vydána jedna nová listinná akcie společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých). Celkem budou vydány tři nové akcie společnosti v úhrnném emisním kurzu 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), které budou splaceny nepeněžitými vklady upisovatelů oceněnými dle znaleckého posudku na částku v celkové výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc k orun českých), která odpovídá devíti ideálním desetinám (tj. 27/30) celku nemovitostí, tedy třem spoluvlastnickým podílům ve výši tří ideálních desetin (tj. 9/30) celku nemovitostí. Úhrnný emisní kurs nových akcií upisovaných nepeněžitými vklady upisovate lů se rovná celkové hodnotě nepeněžitých vkladů dle znaleckého posudku, tj. částce ve výši 61 650 000,- Kč, (slovy: šedesát jedna milionů šest set padesát tisíc korun českých), což představuje částku ve výši 20 550 000,- Kč, (slovy: dvacet milionů pět set padesát tisíc korun českých), na jednu novou akcii. e) Nové akcie mohou upisovatelé upsat ve lhůtě dvou měsíců, která počíná běžet dnem právní moci zápisu tohoto usnesení o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti Kolín II, Chaloupky 531, PSČ 280 02. Představenstvo společnosti je povinno zaslat upiso-vatelům písemné oznámení o počátku lhůty pro upisování akcií společně s návrhem smlouvy o upsání akcií, která musí obsahovat emisní kurs a další náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku . Lhůta pro přijetí návrhu na uzavře-ní smlouvy činí dvacet (20) dní. Upsání akcií nabývá účinnosti dnem předání nebo doručení akceptovaného návrhu smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti. f) Nepeněžité vklady jsou upisovatelé povinni splatit do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne účinného upsání akcií (tj. ode dne doručení podepsané smlouvy o upsání akcií do sídla společnosti), jinak je upisování neúčinné. Místem pro splacení nepeněžitých vkla dů je sídlo společnosti.
od 5. 2. 2001 do 11. 12. 2008
- Základní jmění společnosti bude zvýšeno o částku 32.250.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstěpadesáttisíc korun českých) upsáním nových akcií. Akcie budou nabídnuty určitým, níže specifikovaným zájemcům. Zvýšení základního jmění bude provedeno částečně peněžitým vkladem o částku 32.220.000,- Kč (třicetdvamilionůdvěstědvacettisíc korun českých) a částečně nepeněžitým vkladem o částku 30.000,- Kč (třicettisíc korun českých). Předmětem nepeněžitého vkladu jsou pozemky parc.č.1368/2 - ostatní plocha a parc.č. 1368/5 - orná půda, vše zapsáno na LV č. 733, pro katastrální území Nová Ves I, obec Nová Ves I, okr. Kolín u Katastrálního úřadu Kolín, které jsou popsány ve znaleckém posudku soudního znalce Ing. Bohuslava Špinky, ze dne 20.11.2000, pod poř.č.3291/2000 a oceněny na částku 33.530,- Kč (třicettřitisícpětsettřicet korun českých). Uvedené nemovitosti vlastní akcionáři Vladimír Hora, Jan Zadražil a Petr Zeman, každý jednou třetinou . Nepeněžitý vklad se pro účely zvýšení základního jmění oceňuje částkou 30.000,- Kč. Upisování akcií nad stanovenou částku zvýšení základního jmění se nepřipouští. Celkem bude upsáno 3.225 ks (třitisícedvěstědvacetpět kusů) akcií veřejně neobchodovatelných, znějících na jméno, v listinné podobě, ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (desettisíc korun českých) ze jednu (jednu) akcii. Emisní kurs nových upsaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě. Všechny akcie budou upsány těmito zájemci: 1) Janem Zadražilem, r.č. xxxx, bytem Kolín IV, Jeronýmova 792 2) Vladimírem Horou, r.č. xxxx, bytem Kolín II, Masarykova 869 3) Petrem Zemanem, r.č. xxxx, bytem Kolín IV, Kostnická 727 Každý z uvedených zájemců upíše 1.075 ks (jedentisícsedmdesátpět) kusů akcií. Přednostní právo na upsání nových akcí se vylučuje, protože je v důležitém zájmu společnosti, aby součástí jejího základního jmění byly i shora popsané nemovitosti, které nezbytně potřebuje ke svým dalším podnikatelským aktivitám. Protože § 204a odst.1 obchodního zákoníku připouští zvýšení základního jmění s využitím přednostního práva pouze pokud se akcie upisují peněžitými vklady, je nutno v daném případě toto přednostní právo vyloučit. Místem pro upisování akcií je sídlo společnosti. Lhůta pro upisování nových akcií počíná běžet patnáctý den od zveřejnění rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění ve dvou celostátně distribuovaných denících, určených představenstvem společnosti. Upisovatelé již splatili každý částku 10.240.000,- Kč (desetmilionůdvěstěčtyřicettisíc korun českých), tedy dohromady částku 30.720.000,- Kč (třicetmilionůsedmsetdvacettisíc korun českých) jako zálohu na zvýšení základního jmění. Splacení záloh a jejich zaúčtování v účetnictví společnosti je potvrzeno osvědčením auditora - společnosti ACTA, spol. s r.o. ze dne 14.12.2000. Vkládané nemovitosti jsou povinni předat společnosti do 30 dnů od upsání akcií, jinak je upisování neúčinné. Celý emisní kurs akcií splatí upisovatelé do jednoho roku od jejich upsání na účet č.9277xxxx0, vedený u Komerční banky, a.s.. Akcie, které by nebyly upsány shora jmenovanými určitými zájemci, budou všechny upsány akcionáři na základě dohody podle § 205 obch.zákoníku. Lhůta k uzavření dohody počíná běžet následující den po marném uplynutí lhůty k upsání určitými zájemci a činí třicet dnů. V případě marného uplynutí i této lhůty pozbývá rozhodnutí této valné hromady o zvýšení základního jmění platnosti. Důvodem zvýšení základního jmění společnosti je zvýšení kapitálové přiměřenosti vzhledem k předpokládaným aktivitám společnosti a možnosti dalšího rozvoje.
Kapitál
od 18. 2. 2009
Základní kapitál 112 650 000 Kč, splaceno 100 %.
od 4. 3. 2004 do 18. 2. 2009
Základní kapitál 51 000 000 Kč
od 28. 12. 1995 do 4. 3. 2004
Základní kapitál 18 750 000 Kč
od 14. 4. 1995 do 28. 12. 1995
Základní kapitál 1 050 000 Kč
od 18. 2. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 3 v listinné podobě.
od 4. 3. 2004
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 225.
od 28. 12. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 375.
od 14. 4. 1995 do 28. 12. 1995
Akcie na jméno err, počet akcií: 21.
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 4. 11. 2022
JAROSLAV HORA - Člen představenstva
Kolín - Sendražice, K Veltrubům, PSČ 280 02
den vzniku členství: 12. 8. 2022
od 27. 7. 2020
JAN ZADRAŽIL - člen představenstva
Kutná Hora - Kutná Hora-Vnitřní Město, Tylova, PSČ 284 01
den vzniku členství: 8. 6. 2020
od 9. 7. 2020
PETR ZEMAN - člen představenstva
Kolín - Kolín III, Roháčova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 4. 5. 2019
od 9. 7. 2020 do 27. 7. 2020
JAN ZADRAŽIL - člen představenstva
Kolín - Kolín IV, Jabloňová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 4. 5. 2019 - 8. 6. 2020
od 9. 7. 2020 do 4. 11. 2022
VLADIMÍR HORA - člen představenstva
Kolín - Kolín IV, U Cihelny, PSČ 280 02
den vzniku členství: 4. 5. 2019 - 12. 8. 2022
od 26. 5. 2014 do 9. 7. 2020
PETR ZEMAN - člen představenstva
Kolín - Kolín III, Roháčova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 5. 2014 - 4. 5. 2019
od 26. 5. 2014 do 9. 7. 2020
VLADIMÍR HORA - člen představenstva
Kolín - Kolín IV, U Cihelny, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 5. 2014 - 4. 5. 2019
od 26. 5. 2014 do 9. 7. 2020
JAN ZADRAŽIL - člen představenstva
Kolín - Kolín IV, Jabloňová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 5. 2014 - 4. 5. 2019
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
VLADIMÍR HORA
Kolín - Kolín IV, U Cihelny, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
PETR ZEMAN
Kolín - Kolín III, Roháčova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 3. 2000 - 15. 2. 2005
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
PETR ZEMAN
Kolín - Kolín III, Roháčova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
JAN ZADRAŽIL
Kolín - Kolín IV, Jabloňová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 3. 2000 - 15. 2. 2005
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
JAN ZADRAŽIL
Kolín - Kolín IV, Jabloňová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 2. 2005 - 2. 2. 2010
od 3. 1. 2014 do 3. 1. 2014
VLADIMÍR HORA - člen představenstva
Kolín - Kolín IV, U Cihelny, PSČ 280 02
den vzniku členství: 1. 3. 2000 - 15. 2. 2005
od 3. 1. 2014 do 26. 5. 2014
VLADIMÍR HORA
Kolín - Kolín IV, U Cihelny, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 3. 1. 2014 do 26. 5. 2014
PETR ZEMAN
Kolín - Kolín III, Roháčova, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 3. 1. 2014 do 26. 5. 2014
JAN ZADRAŽIL
Kolín - Kolín IV, Jabloňová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 2. 2. 2010
od 24. 3. 2004 do 3. 1. 2014
Vladimír Hora - člen představenstva
Kolín IV, U Cihelny 849
od 24. 3. 2004 do 3. 1. 2014
- r.č. xxxx
od 24. 3. 2004 do 3. 1. 2014
Petr Zeman - člen představenstva
Kolín III, Roháčova 429
od 24. 3. 2004 do 3. 1. 2014
- r.č. xxxx
od 7. 11. 2001 do 3. 1. 2014
Jan Zadražil - člen představenstva
Kolín IV, Jabloňová 841
od 7. 11. 2001 do 3. 1. 2014
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 7. 11. 2001
Jan Zadražil - člen představenstva
Kolín IV, Jeronýmova 792
od 14. 4. 1995 do 7. 11. 2001
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 24. 3. 2004
Vladimír Hora - člen představenstva
Kolín II, Masarykova 869
od 14. 4. 1995 do 24. 3. 2004
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 24. 3. 2004
Petr Zeman - člen představenstva
Kolín IV, Kostnická 727
od 14. 4. 1995 do 24. 3. 2004
- r.č. xxxx
od 26. 5. 2014
Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování ze společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu připojují své podpisy dva členové představenstva. V běžných záležitostech je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen předst avenstva samostatně. To se netýká prodeje a nákupu nemovitostí a základních prostředků.
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
Způsob jednání za společnost: Jménem společnosti jednají společně dva členové představenstva. Podepisování ze společnost se děje tak, že k obchdnímu jménu připojují své podpisy dva členové představenstva. V běžných záležitostech je oprávněn jednat jménem společnosti každý člen představenstva samostatně. To se netýká prodeje a nákupu nemovitostí a základních prostředků.
Dozorčí rada
od 25. 3. 2022
EVA SOBOTKOVÁ - člen dozorčí rady
Velký Osek, Jiráskova, PSČ 281 51
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 25. 3. 2022
-
od 26. 5. 2014
MARTIN STANĚK - člen dozorčí rady
Radovesnice II, , PSČ 281 28
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 26. 5. 2014
EVA LOUVAROVÁ - člen dozorčí rady
Veltruby - Hradišťko I, Nová, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 26. 5. 2014 do 25. 3. 2022
EVA SOBOTKOVÁ - člen dozorčí rady
Radovesnice I, Dlouhá, PSČ 280 02
den vzniku členství: 15. 5. 2014
od 26. 5. 2014 do 25. 3. 2022
-
od 11. 4. 2000 do 26. 5. 2014
Eva Sobotková
Radovesnice I, Dlouhá 79
od 14. 4. 1995 do 11. 4. 2000
Jiří Vodička
Tři Dvory, okr. Kolín, Okružní 42
od 14. 4. 1995 do 11. 4. 2000
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 7. 11. 2001
Josef Staněk
okr. Kolín, Radovesnice II, čp. 30
od 14. 4. 1995 do 7. 11. 2001
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
Milan Kyncl
Hradišťko, okr. Kolín, Polní 11
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
- r.č. xxxx
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
Petr Stempák
okr. Kolín, Tři Dvory 175
od 14. 4. 1995 do 26. 5. 2014
- r.č. xxxx
Hodnocení firmy
+2
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Roman Vaněk

Roman Vaněk

- kuchař

-3

+
-
Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-46

+
-
Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-49

+
-
Vladimír Franz

Vladimír Franz

- výtvarník, bývalý kandidát na prezidenta

-53

+
-
Richard Krajčo

Richard Krajčo

- zpěvák

-62

+
-
Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-69

+
-

A tohle už jste četli?

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Změna v registraci k DPH. Co teď udělat, abyste už neplatili

Limit pro registraci k DPH stoupne z jednoho na dva miliony korun. Kdo se chce rychle zbavit dosavadní povinnosti, má čas jenom do 8. prosince.

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Evidence skutečných majitelů už nemá být přístupná každému

Soudní dvůr Evropské unie zrušil ustanovení, podle kterého mají být evidence skutečných majitelů firem v členských státech veřejně přístupné. Posuzoval dva případy z Lucemburska, kde místní soudy odmítly znepřístupnit některé osobní údaje o fyzických osobách – skutečných vlastnících řady právnických osob.

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

EET definitivně končí. Nevrátí se ani jako dobrovolná

Podnikatelé se už nebudou muset znovu zapojit do elektronické evidence tržeb (EET), jejímž původním cílem bylo omezit daňové úniky. Definitivní zrušení této povinnosti dnes potvrdili poslanci na návrh koaliční vlády ODS, STAN, KDU-ČSL, TOP 09 a Pirátů.

Doporučujeme

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Vláda mění plány. Energetická krize zbourala její pravicovou politiku

Pravicová politika – taková, kterou si nalinkovala občanskými demokraty vedená pětikoalice – bere za...

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

Poprvé v historii namalovala, jak žena vnímá obtěžování. Její akty pohoršovaly, dnes se očišťují

V umění po staletí dominovali muži. Ženy oficiálně profesionálními malířkami být nemohly. První ženou...

Partners Financial Services