Zemědělská akciová společnost Mlázovice
IČO: 64829545

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu27. 12. 1995
Obchodní firma
od 27. 12. 1995

Zemědělská akciová společnost Mlázovice

Sídlo
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
Mlázovice, Nádražní 101, PSČ 507 58
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Mlázovice, , PSČ 507 58
IČO
od 27. 12. 1995

64829545

DIČ

CZ64829545

Identifikátor datové schránky:issg43q
Právní forma
od 27. 12. 1995
Akciová společnost
Spisová značka1307 B, Krajský soud v Hradci Králové
Předmět podnikání
od 16. 9. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona.
od 16. 9. 2014
- Zámečnictví, nástrojařství.
od 16. 9. 2014
- Opravy ostatních dopravních prostředků a pracovních strojů.
od 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava - nákladní provozovaný vozidly nebo jízdními soupravami o největší povolené hmotnosti nepřesahující 3,5 tuny, jsou-li určeny k přepravě zvířat nebo věcí
od 16. 9. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence.
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Výroba zemědělských strojů
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Opravy pracovních strojů
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Montáž, opravy, údržba a revize vyhrazených elektrických zařízení
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava nákladní
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Silniční motorová doprava osobní
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Činnost podnikatelských, finančních, organizačních a ekonomických poradců
od 11. 2. 2002 do 16. 9. 2014
- Činnost účetních poradců, vedení účetnictví
od 27. 12. 1995
- Zemědělská výroba
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Výroba a opravy zemědělských strojů
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Stavitel (provádění jednoduchých staveb a poddodávek)
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Řeznictví a uzenářství
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Revize elektrických zařízení
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Montáž,oprava, údržba vyhrazených elektrických zařízení
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
- Silniční motorová doprava
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Zámečnictví
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Truhlářství
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej (mimo činností uvedených v přílohách č.1-3 zákona č.455/1991 Sb.)
Ostatní skutečnosti
od 27. 9. 2017
- Valná hromada přijala dne 22.09.2017 následující usnesení: Valná hromada Společnosti, 1. určuje, že hlavním akcionářem Společnosti je GMEA arg s.r.o., se sídlem Dřevná 382/2, Nové Město, 128 00 Praha 2, IČ: 04378962 (dále jen Hlavní akcionář), který vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále jen též Akcie), jejichž souhrnná jmeno vitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % (devadesát procent) základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% (devadesátiprocentní) podíl na hlasov acích právech ve Společnosti. Vlastnictví Akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno dne 21.08.2017 představenstvu Společnosti s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1 ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář je vlastníkem kmenových akcií Společnosti ve formě na jméno, v listinné podobě, jejichž souhrnná jmenovitá hodnot a v souhrnné výši 75.620.000,- Kč (sedmdesát pět milionů šest set dvacet tisíc korun českých) představuje 90,02 % základního kapitálu a 90,02 % podílu na hlasovacích právech Společnosti. GMEA arg s.r.o. je tedy jako Hlavní akcionář Společnosti oprávněnou osobou vykonat právo nuceného přechodu účastnických cenných papírů podle ust. § 375 a násl. ZOK od ostatních akcionářů na svoji osobu. 2. rozhoduje ve smyslu § 375 a násl. ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zveř ejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen Den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke Dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku os oby odlišné od Hlavního akcionáře. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění v následující výši za každou jednu kmenovou akcii Společnosti ve formě na jméno v listinné podobě rozlišené dle nominální hodnoty akcií: - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (deset tisíc korun českých): 4.700,- Kč (čtyři tisíce sedm set korun českých); - kmenové akcie na jméno v listinné podobě ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých): 470,- Kč (čtyři sta sedmdesát korun českých). Přiměřenost hodnoty protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo P 066/2017 zpracovaným dne 10.08.2017 Doc. Ing. Karlem Novotným, Csc., se sídlem Praha 5, Vacínovská 831/4, soudním znalcem v oboru ekonomika, odvětví ceny a odhady, číslo: M 1261/98. Znalecký posudek byl zpracován k rozhodnému datu ocenění 31.12.2016 a znalcem potvrzen ke dni 30.06.2017. Znalecký posudek tvoří, jako příloha č.3, nedílnou součást tohoto notářského zápisu; Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městského soudu v Praze, spis. značka B 1731, j akožto pověřené osobě dle § 378 ZOK. Hlavní akcionář osvědčil předání peněžních prostředků ve výši celkového protiplnění před konáním řádné valné hromady potvrzením společnosti J&T BANKA, a.s. 3. informuje, že veřejná listina - notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady ze dne 22.09.2017, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1 ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.0 0 hod. do 14.00 hod. 4. schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím pověřené osoby uvedené v § 378 ZOK, společnosti J&T BANKA, a.s., se sídlem Pobřežní 297/14, 186 00 Praha 8, IČ: 47115378, zapsané v obchodním rejstříku, vedeném u Městské ho soudu v Praze, spis. značka B 1731, která dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí protiplnění (dle § 389 ZOK), včetně případného úroku, bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 10 (deseti) dnů po předložení akcií. Akcionářům Sp olečnosti, kteří předloží akcie na jméno, bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený v seznamu akcionářů, nebo poštovní poukázkou. 5. stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1 ZOK do 30 (třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva pověřené osobě, a to ve společnosti J&T BANKA, a.s., na adrese Sokolovská 675/9 186 00, Praha 8 Florenc, v pracovníc h dnech, v době 8.00 hod. do 14.00 hod. 6. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do 1 (jednoho) měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností v délce minimálně 15 (patnácti) dnů, bude Společnost postupovat podle § 346 odst. 1 ZOK věty první. Společnost J&T BANKA, a.s. poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těmto cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (§ 389 odst. 2 ZOK). 7. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3 ZOK předá společnost J&T BANKA, a.s. bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4 ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 16. 9. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních korporacích a družstvech.
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 3
Kapitál
od 27. 12. 1995
Základní kapitál 84 000 000 Kč
od 29. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 7 900.
od 29. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 5 000.
od 29. 12. 1998
akcie nejsou veřejně obchodovatelné
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Akcie na jméno err, počet akcií: 84 000.
Statutární orgán
od 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ KŘÍŽ - Člen představenstva
Kardašova Řečice, Lomnického, PSČ 378 21
den vzniku členství: 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018
RADEK TOMAN - Člen představenstva
Nehvizdy, Jirenská, PSČ 250 81
den vzniku členství: 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ KŘÍŽ - člen představenstva
Kardašova Řečice, Lomnického, PSČ 378 21
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
RADEK TOMAN - člen představenstva
Nehvizdy, Jirenská, PSČ 250 81
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Dobrovského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředseda představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
den vzniku funkce: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
PAVEL MATOUŠEK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Postupická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
MATOUŠ KUBŮ - člen představenstva
Letohrad, Šedivská, PSČ 561 51
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
VLADIMÍR BURIAN - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
Ing. PAVEL KRAMÁŘ - člen představenstva
Mladkov - Petrovičky, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
VÁCLAV STÁREK - předseda představenstva
Přelouč, Tůmy Přeloučského, PSČ 535 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředseda představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
den vzniku funkce: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
PAVEL MATOUŠEK - člen představenstva
Praha - Záběhlice, Postupická, PSČ 141 00
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
MATOUŠ KUBŮ - člen představenstva
Letohrad, Šedivská, PSČ 561 51
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
VLADIMÍR BURIAN - člen představenstva
Provodov-Šonov - Šonov u Nového Města nad Metují, , PSČ 549 08
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
Ing. PAVEL KRAMÁŘ - člen představenstva
Mladkov - Petrovičky, , PSČ 561 64
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 29. 1. 2016 do 11. 5. 2016
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - člen představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 27. 10. 2015 do 11. 5. 2016
Ing. MARCELA SVOBODOVÁ - člen představenstva
Šárovcova Lhota, , PSČ 507 59
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 5. 2. 2016
od 24. 2. 2015 do 11. 5. 2016
Ing. FRANTIŠEK DOBIÁŠ - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. FRANTIŠEK DOBIÁŠ - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
Ing. JIŘÍ TICHÝ - člen představenstva
Sobčice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 26. 6. 2015
od 16. 9. 2014 do 29. 1. 2016
ZDEŇKA STOKLASOVÁ - místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012 - 9. 12. 2015
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
JIŘÍ HORÁK - člen představenstva
Choteč, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
VÁCLAV NOVOTNÝ - člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, , PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
VLADIMÍR ČERNÝ - člen představenstva
Choteč, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
OLDŘICH SLÁMA - člen představenstva
Mlázovice, Gebauerova, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012 - 5. 2. 2016
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. František Dobiáš - předseda představenstva
Mlázovice, Hořická 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Zdeňka Stoklasová - místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Jiří Horák - člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Václav Novotný - člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Vladimír Černý - člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Ing. Jiří Tichý - člen představenstva
Sobčice, 107, PSČ 508 01
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 4. 9. 2012 do 16. 9. 2014
Oldřich Sláma - člen představenstva
Mlázovice, V Sadě 214, PSČ 507 58
den vzniku členství: 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Ing. František Dobiáš - Předseda představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Zdeňka Stoklasová - Místopředsedkyně představenstva
Mlázovice, Jičínská č.p. 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
den vzniku funkce: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Jiří Horák - Člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Václav Novotný - Člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Vladimír Černý - Člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Jana Hronešová - Členka představenstva
Mlázovice, Hořická 203, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 11. 6. 2007 do 4. 9. 2012
Oldřich Sláma - Člen představenstva
Mlázovice, V Sadě 214, PSČ 507 58
den vzniku členství: 20. 4. 2007 - 1. 6. 2012
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Ing. František Dobiáš - Předseda představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Jiří Kutnar - Člen představenstva
Mlázovice, Hořická 106, PSČ 507 58
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 24. 5. 2006 do 11. 6. 2007
Václav Novotný - Člen představenstva
Podhorní Újezd a Vojice - Vojice, 179, PSČ 508 01
den vzniku členství: 24. 3. 2006 - 20. 4. 2007
od 17. 9. 2004 do 11. 6. 2007
Jiří Horák - Člen představenstva
Choteč, 107, PSČ 507 81
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 20. 4. 2007
od 29. 10. 2003 do 17. 9. 2004
Tomáš Komárek - Člen představenstva
Nymburk, Brigádnická 24/1813, PSČ 288 03
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 18. 6. 2004
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 24. 7. 2003
od 29. 10. 2003 do 11. 6. 2007
Miroslav Perný - Místopředseda představenstva
Lázně Bělohrad, Svatojanský Újezd č.p. 8, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
den vzniku funkce: 24. 7. 2003 - 20. 4. 2007
od 19. 7. 2002 do 29. 10. 2003
Tomáš Komárek - Místopředseda představenstva
Nymburk, Brigádnická 24/1813, PSČ 288 03
den vzniku členství: 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 29. 10. 2003
Miroslav Perný - Člen představenstva
Lázně Bělohrad, Svatojanský Újezd č.p. 8, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Ing. Oldřich Vodička - Předseda představenstva
Jičín, Denisova č.p. 546, PSČ 506 01
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
den vzniku funkce: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Ing. František Dobiáš - Člen představenstva
Mlázovice, Hořická č.p. 204, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002
od 19. 7. 2002 do 24. 5. 2006
Karel Ulvr - Člen představenstva
Hořice - Šárovcova Lhota, Tikov č.p. 5, PSČ 508 01
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 24. 3. 2006
od 19. 7. 2002 do 11. 6. 2007
Josef Miller - Člen představenstva
Lázně Bělohrad - Choteč, č.p. 53, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 19. 7. 2002 do 11. 6. 2007
Zdena Stoklasová - Člen představenstva
Mlázovice, Jičínská č.p. 131, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 4. 2002 - 20. 4. 2007
od 11. 2. 2002 do 19. 7. 2002
Josef Lánský - Člen představenstva
L. Bělohrad - Choteč, 132, PSČ 507 81
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 11. 2. 2002 do 19. 7. 2002
Pavel Vích - Člen představensva
Šárovcova Lhota, 86, PSČ 507 59
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 15. 6. 1999 do 19. 7. 2002
Ing. Václav Dobeš - Předseda představenstva
Šárovcova Lhota, 2
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 15. 6. 1999 do 19. 7. 2002
Marta Černá - Člen představenstva
Choteč, 131, PSČ 507 81
den vzniku členství: 26. 3. 1999 - 26. 4. 2002
od 29. 12. 1998 do 19. 7. 2002
Jiří Kutnar - Člen představenstva
Mlázovice, 106, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 3. 1999 - 26. 4. 2002
od 22. 10. 1996 do 15. 6. 1999
Ing. Oldřich Vodička - Předseda představenstva
Jičín, Denisova 546
od 22. 10. 1996 do 19. 7. 2002
Ing. Jaromír Pour - Místopředseda představenstva
Šárovcova Lhota, 59
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
den vzniku funkce: 29. 6. 2001
od 27. 12. 1995 do 22. 10. 1996
Ing. Jaromír Pour - Člen představenstva
Šárovcova Lhota, 59
od 27. 12. 1995 do 22. 10. 1996
Ing. Oldřich Vodička - Člen představenstva
Jičín, Denisova 546
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Josef Hartman - Člen představenstva
Mlázovice, 199
od 27. 12. 1995 do 15. 6. 1999
Ing. Václav Dobeš - Člen představenstva
Šárovcova Lhota, 2
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Josef Miller - Člen představenstva
Choteč, 53
od 27. 12. 1995 do 11. 2. 2002
Miroslav Perný - Člen představenstva
Svatojánský Újezd, 8
od 27. 12. 1995 do 19. 7. 2002
Josef Špáta - Člen představenstva
Choteč, 98
den vzniku členství: 15. 6. 2001 - 26. 4. 2002
od 21. 2. 2018
Každý člen představenstva zastupuje společnost ve všech záležitostech samostatně.
od 16. 9. 2014 do 21. 2. 2018
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo navenek jedná předseda představenstva nebo místopředseda představenstva nebo současně dva členové představenstva. Kdo za společnost podepisuje, připojí k jejímu názvu svůj podpis a údaj o své funkci.
od 27. 12. 1995 do 16. 9. 2014
Jednání a podepisování za společnost: Za společnost jsou oprávněni jednat navenek všichni členové představenstva samostatně. Je-li předepsána písemná forma právního úkonu podepisuje za společnost předseda představenstva a v jeho nepřítomnosti nebo neschopnosti vykonávat funkci místopředseda představenstva a pokud ani ten nemůže podepisovat, podepisuje další pověřený člen představenstva.
Prokura
od 27. 10. 2015 do 2. 7. 2016
Ing. MILAN KRÁTKÝ
Třebnouševes - Vinice, , PSČ 508 01
od 16. 9. 2014 do 24. 2. 2015
Ing. JIŘÍ TICHÝ
Sobčice, , PSČ 508 01
od 8. 2. 2006 do 16. 9. 2014
Ing. Jiří Tichý
Sobčice, 107, PSČ 508 01
od 8. 2. 2006 do 24. 2. 2015
Prokurista podepisuje tím způsobem, že k firmě podnikatele, za kterého jedná, připojí dodatek označující prokuru a svůj podpis.
Dozorčí rada
od 21. 2. 2018
JIŘÍ DIVOKÝ - Člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, U Zahradního města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 20. 2. 2018
od 21. 2. 2018 do 21. 2. 2018
JIŘÍ DIVOKÝ - Člen dozorčí rady
Praha - Záběhlice, U Zahradního města, PSČ 106 00
den vzniku členství: 8. 2. 2018 - 20. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
JIŘÍ LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 4. 2017 do 21. 2. 2018
RICHARD JANESPAL - člen dozorčí rady
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
JIŘÍ LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 11. 4. 2017
RICHARD JANESPAL - člen dozorčí rady
Letohrad - Orlice, , PSČ 561 51
den vzniku členství: 5. 2. 2016 - 1. 4. 2016
od 11. 5. 2016 do 21. 2. 2018
DAVID LESÁK - člen dozorčí rady
Žamberk, Tylova, PSČ 564 01
den vzniku členství: 2. 4. 2016 - 7. 2. 2018
od 27. 10. 2015 do 11. 5. 2016
EVA GABRIELOVÁ - člen dozorčí rady
Mlázovice, V Sadě, PSČ 507 58
den vzniku členství: 26. 6. 2015 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 27. 10. 2015
KAMILA STOKLASOVÁ - člen dozorčí rady
Mlázovice, Na Ohrádce, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 26. 6. 2015
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
Ing. ALEŠ KODYDEK - předseda dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
den vzniku funkce: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
od 16. 9. 2014 do 11. 5. 2016
JAN NOSEK - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, , PSČ 507 81
den vzniku členství: 4. 6. 2010 - 5. 2. 2016
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Ing. Aleš Kodydek - předseda dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská 21, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 4. 6. 2010
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Jan Nosek - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, 44, PSČ 507 81
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 5. 8. 2010 do 16. 9. 2014
Kamila Stoklasová - člen dozorčí rady
Mlázovice, Jičínská, PSČ 507 58
den vzniku členství: 4. 6. 2010
od 9. 7. 2009 do 5. 8. 2010
Josef Vrabec - Člen dozorčí rady
Mlázovice, Hořická 216, PSČ 507 58
den vzniku členství: 19. 6. 2009 - 4. 6. 2010
od 26. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Ing. Aleš Kodydek - předseda dozorčí rady
Mlázovice, 21, PSČ 507 58
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 4. 6. 2010
den vzniku funkce: 2. 6. 2005 - 4. 6. 2010
od 26. 8. 2005 do 5. 8. 2010
Jan Nosek - člen dozorčí rady
Svatojanský Újezd, 44, PSČ 507 81
den vzniku členství: 29. 4. 2005 - 4. 6. 2010
od 17. 9. 2004 do 9. 7. 2009
Josef Vrabec - Člen dozorčí rady
Mlázovice, 216, PSČ 507 58
den vzniku členství: 18. 6. 2004 - 19. 6. 2009
od 29. 12. 1998 do 26. 8. 2005
Ing. Aleš Kodydek
Mlázovice, 21
od 27. 12. 1995 do 29. 12. 1998
Ing. Aleš KODYDEK
Mlázovice, 21
od 27. 12. 1995 do 17. 9. 2004
Jiří Novotný
Šárovcova Lhota, 5
od 27. 12. 1995 do 26. 8. 2005
Jan Nosek
Svatojánský Újezd, 44
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

21. 3. 2018 | Jak na to | Jan Traxler | 4 komentáře

Jak poskládat portfolio. Návod pro začínající investory.

Mám investovat do akciových fondů a jak velkou část majetku? Nebo bych se měl raději držet konzervativních investic či rovnou nechat peníze na spořicím účtu? Jednoduchý návod pro úplné začátečníky.

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

20. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Mateřská na druhé dítě: kdo ji dostane, kdo ne

Druhé dítě se narodí v době, kdy ještě berete rodičovský příspěvek na prvního potomka nebo krátce po dočerpání dávky. Dostanete na druhé dítě mateřskou? Jak se liší pravidla u zaměstnankyň a podnikatelek?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+109
+
-
2.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-70
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-115
+
-
4.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-307
+
-
5.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-308
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 618,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 635,00 Kč
Česká spořitelna 2 658,00 Kč
ČSOB 2 656,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 696,10 Kč
Raiffeisenbank 2 702,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Rychlá odchod z práce a podpora?
Poradna > Sociální poradna > Ostatní > Rychlá odchod z práce a podpora?

Otázka: Dobrý den, posledních 10 měsíců marodím a během této doby, kdy mi končila 3. letá pracovní smlouva, jsme se se zaměstnavatelem domluvili, že novou již nepodepíšeme. Nyní tedy pobírám nemocenské dávky...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.