Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Jihočeské tiskárny, akciová společnost
IČO: 00013854 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Firmy se stejným IČO


Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu29. 12. 1990
Datum zániku1. 10. 2009
StavVymazáno
Obchodní firma
od 8. 1. 2003 do 1. 10. 2009

Jihočeské tiskárny, akciová společnost

od 29. 12. 1990 do 8. 1. 2003

Jihočeské tiskárny, akciová společnost, v cizojazyčné mutaci:Jihočeské tiskárny,Company Limited, Jihočeské tiskárny,Aktiengesellschaft

Sídlo
od 29. 12. 1990 do 1. 10. 2009
České Budějovice, Vrbenská 23
IČO
od 29. 12. 1990 do 1. 10. 2009

00013854

DIČ

CZ00013854

Právní forma
od 29. 12. 1990 do
Akciová společnost
Spisová značka33 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 6. 1. 2009 do 1. 10. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 6. 5. 1999 do 6. 1. 2009
- polygrafická výroba
od 3. 10. 1995 do 6. 5. 1999
- sítotisk, gumotisk,chemigrafie,stereotypie,galvanoplastika, ofsetový tisk
od 3. 10. 1995 do 6. 5. 1999
- knihtisk
od 3. 10. 1995 do 23. 12. 2004
- silniční motorová doprava
od 3. 10. 1995 do 6. 1. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 3. 10. 1995 do 6. 1. 2009
- nakladatelská a vydavatelská činnost
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- - navrhování a grafická úprava polygrafických výrobků
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- - výroba a prodej výrobků oboru 627 - výroba neperiodických publikací vydávaných v souladu s tiskovým zákonem - vlastní vydavatelská a nakladatelská činnost v souladu s povolením MK ČR č.j. 8219/90 OKK - zhodnocování a prodej druhotných surovin - provádění zahraničně obchodní činnosti v rozsahu povolení FMZO č.j. 13/08623/90 z 28. 8. 1990, registr. č. 108001387
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- - provozování a poskytování ubytovacích a stravovacích služeb
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- - výroba a prodej polygrafických výrobků
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- - poskytování tiskových služeb pro obyvatelstvo
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2009
- I. Společnost Jihočeské tiskárny, akciová společnost se sídlem České Budějovice, Vrbenská 23, IČ 000 13 854 zanikla sloučením se společností Obchodní tiskárny , akciová společnost se sídlem Kolín IV, Plynárenská 233, okres Kolín, PSČ 280 57, IČ 000 13 790, z apsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddílu B vložce 845, jako společností nástupnickou s tím, že na nástupnickou společnost přešlo podle projektu vnitrostátní fúze formou sloučení, schváleného dne 23. 7. 2009, s rozhodným dnem sloučení 1. 1. 2009 veškeré jmění zaniklé společnosti včetně práv a povinností z pracovněprávních vztahů. II. Z obchodního rejstříku se vymazává společnost Jihočeské tiskárny, akciová společnost se sídlem České Budějovice, Vrbenská 23, IČ 000 13 854 včetně všech ostatních zapsaných skutečností.
od 23. 5. 2006 do 1. 10. 2009
- K zápisu jediného akcionáře, tj. společnosti Obchodní tiskárny, akciová společnost, IČ: 00 01 37 90, jako vlastníka všech účastnických cenných papírů společnosti Jihočeské tiskárny, akciová společnost, IČ: 00 01 38 54, do obchodního rejstříku došlo v soul adu s ustanovením § 1831 odst. 3 zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník.
od 25. 8. 2005 do 23. 5. 2006
- Usnesení mimiřádné valné hromady ze dne 29. 7. 2005: Identifikace hlavního akcionáře a právo na výkup účastnických cenných papírů: Hlavním akcionářem Společnosti je společnost Obchodní tiskárny, akciová společnost Kolín IV, Plynárenská 233, PSČ 280 57, IČ: 000 13 790, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložky 845, který ke dni konání mimořádn é valné hromady vlastní 110.261 kusů (slovy: jednostodesettisícdvěstěšedesátjedna) kmenových akcií Jihočeské tiskárny, akciová společnost (Společnosti) znějících na majitele v zaknihované podobě každý o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc koru n českých) v souhrnné jmenovité hodnotě 110,261.000,- Kč (slovy: jednostodesetmiliónůdvěstěšedesátjednatisíc korun českých), což představuje 90,13 % (devadesát celých třináct setin procentní) podíl na základním kapitálu Společnosti. Vlastnické právo k akc iím společnosti bylo ze strany Hlavního akcionáře doloženo výpisem ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů vedené střediskem cenných papírů, a to výpisem z účtu majitele cenných papírů vedeného pro Hlavního akcionáře Střediskem cenný papírů. Hlav ní akcionář doložil a osvědčil, že je osobou oprávněnou uplatnit a vykonat právo výkupu akcií Jihočeské tiskárny, akciová společnost podle ust. § 183i a násl zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů (dále jen "obchodní zákoník "). Přechod akcií společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře: Valná hromada schvaluje ve smyslu ust. § 183i odst. 2 obchodního zákoníku přechod vlastnického práva k akciím Společnosti ve vlastnictví ostatních akcionářů na Hlavního akcionáře. Právní účinky spojené s přechodem akcií Společnosti na Hlavního akcion áře nastávají uplynutím lhůty jednoho (1) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku v Obchodním věstníku (dále jen "Den účinnosti"). Dnem účinnosti se stává Hlavní akcionář (společnost Obchodní tiskárny, akciová spo lečnost Kolín IV, Plynárenská 233, PSČ 280 57, IČ:000 13 790) vlastníkem všech akcií společnosti, které budou k danému okamžiku ve vlastnictví ostatních akcionářů Společnosti odlišných od Hlavního akcionáře a současně na Hlavního akcionáře přecházejí tímt o okamžikem veškerá práva spojená s vykupovanými akciemi Společnosti. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne ostatním akcionářům Společnosti v rámci přechodu účastnických cenných papírů na Hlavního akcionáře protiplnění ve výši 557,- Kč (slovy: pětsetpadesátsedm korun českých) za jednu akcii Společnosti. Hodnota protiplnění za vykup ované akcie Společnosti je stanovena na základě znaleckého posudku č. 0580630 ze dne 30. 6. 2005 vypracovaného znaleckým ústavem BOHEMIA EXPERTS, s.r.o. se sídlem Praha 8, Křižíkova 1, PSČ 180 00 (dále jen"Posudek"). Výše navrženého peněžitého protiplnění v částce 557,- Kč za jednu akcii Společnosti odpovídá ocenění podle posudku, které je určeno na základě užití metody výnosové (DCF entity). Peněžitá částka ve výši navrženého protiplnění je na základě kalkulací hodnoty Společnosti znalcem a v souladu se závěry posudku přiměřená hodnotě vykupovaných akcií Společnosti ve smyslu ust. § 183k obchodního zákoníku. Způsob a lhůta pro poskytnutí protiplnění: Výplata peněžitého protiplnění bude všem osobám, které budou ke dni účinnosti vlastníky akcií Společnosti anebo prokáží či osvědčí, že jsou zástavními věřiteli, jimž svědčí zástavní právo k akciím Společnosti (nebude-li hlavnímu akcionáři doloženo, ž e došlo k zániku zástavního práva k akciím Společnosti nebo nevyplývá-li z dohody uzavřené mezi zástavcem a zástavním věřitelem jinak), a jeho výplata bude zaslána prostřednictvím poštovní poukázky na adresu bydliště nebo sídla oprávněné osoby uvedenou v  zákonné evidenci zaknihovaných cenný papírů vedené Střediskem cenných papírů ke dni účinnosti. Protiplnění bude poskytnuto ve lhůtě šedesáti (60) dnů ode dne předání výpisu z registru emitenta Společnosti Hlavnímu akcionáři. Oprávněným osobám, kterým se nepodaří protiplnění vyplatit (např. z důvodu nesprávných údajů pro účely výplaty nebo nevyzvednutí protiplnění), bude protiplnění opětně vyplaceno na základě jejich individuální písemné žádosti a jimi sdělených výplatníc h dipozic. Úrok z prodlení související s výplatou protiplnění nezaviněný Hlavním akcionářem nebude Hlavní akcionář hradit. Výpis ze zákonné evidence zaknihovaných cenných papírů: Představenstvo Společnosti zajistí ke Dni účinnosti vyhotovení výpisu z registru emitenta cenných papírů vedeného Střediskem cenných papírů a bezodkladně, nejpozději však do tří (3) pracovních dnů jej předá Hlavnímu akcionáři za účelem vypořádání záv azků z titulu poskytnutí protiplnění v rámci procesu výkupu účastnických cenných papírů Společnosti podle ust. § 183i a násl. Obchodního zákoníku.
od 19. 9. 1992 do 7. 2. 1994
- Výše základního jmění společnosti: Výše základního jmění společnosti činí 88 338 000,- Kčs, slovy osmdesátosmmilionůtřistatřicetosmtisíc korun čsl.
od 19. 9. 1992 do 7. 2. 1994
- Počet, druh a jmenovitá hodnota akcií: Je vydáno 88.338 akcií jmenovité hodnoty 1.000,- Kčs, znějících na majitele
od 29. 12. 1990 do 19. 9. 1992
- Výše základního kapitálu společnosti činí 88, 337. 996,- Kčs, slovy osmdesátosmmiliónůtřistatřicesedmtisícdevětsetdevadesátšest korun čsl. Z toho nepeněžní vklad ohodnocený znalce činí 87. 146,- Kčs. Počet, forma a jmenovitá hodnota akcií: je vydáno 8. 833 kusů akcií znějících na jméno, při čemž jmenovitá hodnota každé akcie činí 10. 000,- Kčs.
od 29. 12. 1990 do 3. 10. 1995
- Společnost zastupuje představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti a jiné osoby. Práva a povinnosti členů představenstva a způsob, kterým zavazují společnost upravují stanovy. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
od 29. 12. 1990 do 1. 10. 2009
- Akciová společnost byla založena jednorázově rozhodnutím ministra průmyslu České republiky č. 558/1990 ze dne 27. 12. 1990, jímž byl v souladu s ustanovením § 32 zákona č. 111/1990 Sb. o státním podniku zrušen bez likvidace dnem 30. 12. 1990 státní podnik Jihočeské tiskárny se sídlem v Českých Bujovicích a vložen jeho celý hmotný majetek dnem 31. 12. 1990 do akciové společnosti s obchodním názvem Jihočeské tiskárny, akciová společnost, se sídlem v Českých Budějovicích. Zakladatelský plán a stanovy byly přiloženy.
Kapitál
od 1. 10. 2009 do 1. 10. 2009
Základní kapitál 122 338 000 Kč
od 2. 8. 2006 do 1. 10. 2009
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 122 338.
od 7. 2. 1994 do 2. 8. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 122 338.
Statutární orgán
od 11. 9. 2008 do 1. 10. 2009
Ing. Jiří Hájek - člen představenstva
Rychnov nad Kněžnou, Mírová 1444, PSČ 516 01
den vzniku členství: 3. 7. 2008
od 31. 3. 2008 do 11. 9. 2008
Ivica Punčikar - člen představenstva
48000 Koprivnica, Stjepana Kukeca 12, Chorvatská republika
den vzniku členství: 7. 1. 2008 - 3. 7. 2008
od 31. 3. 2008 do 11. 9. 2008
- Pobyt v ČR na adrese: Praha 8, Nad Okrouhlíkem 2365/17, PSČ 182 00
od 23. 8. 2007 do 1. 10. 2009
Ing. Bohumil Vrhel - člen představenstva
Strakonice, Českých lesů 248, PSČ 386 01
den vzniku členství: 28. 6. 2007
od 5. 3. 2007 do 31. 3. 2008
Ing. Tomáš Svatoň - člen představenstva
Pardubice, Dlouhá 720, PSČ 530 06
den vzniku členství: 1. 1. 2007 - 19. 12. 2007
od 12. 6. 2006 do 5. 3. 2007
Ing. Jan Hejčl - člen představenstva
Čáslav, J.Kratochvílové 1691, PSČ 286 01
den vzniku členství: 8. 10. 2004 - 1. 1. 2007
od 12. 6. 2006 do 6. 1. 2009
Ing. Ladislav Blacký - místopředseda představenstva
Staňkov, Wenigova 100, PSČ 345 61
den vzniku členství: 24. 6. 2005 - 30. 9. 2008
den vzniku funkce: 16. 5. 2006 - 30. 9. 2008
od 12. 6. 2006 do 1. 10. 2009
Ing. Petr Ryska, Ph.D. - předseda představenstva
Praha 2, Na Kozačce 4/1212, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005
den vzniku funkce: 16. 5. 2006
od 12. 6. 2006 do 1. 10. 2009
Eva Boušková - člen představenstva
České Budějovice, Lidická 72, PSČ 370 01
den vzniku členství: 2. 5. 2006
od 12. 12. 2005 do 23. 8. 2007
Ing. Petr Brabenec - člen představenstva
Praha 4, Podolská 138, PSČ 147 00
den vzniku členství: 7. 11. 2005 - 28. 6. 2007
od 4. 8. 2005 do 12. 6. 2006
Ing. Petr Ryska, Ph.D. - člen představenstva
Praha 2, Na Kozačce 4/1212, PSČ 120 00
den vzniku členství: 24. 6. 2005
od 4. 8. 2005 do 12. 6. 2006
Ing. Ladislav Blacký - člen představenstva
Staňkov, Wenigova 100, PSČ 345 61
den vzniku členství: 24. 6. 2005
od 23. 12. 2004 do 4. 8. 2005
Eva Boušková - člen představenstva
České Budějovice, Lidická 72, PSČ 370 01
den vzniku členství: 8. 10. 2004 - 24. 6. 2005
od 23. 12. 2004 do 4. 8. 2005
Ing. Zdeněk Šťástka - člen představenstva
Praha 4, Starochodovská 530, PSČ 149 00
den vzniku členství: 8. 10. 2004 - 24. 6. 2005
od 23. 12. 2004 do 12. 12. 2005
Ing. Petr Šorm - člen představenstva
Kolín, Smetanova 241, PSČ 280 03
den vzniku členství: 8. 10. 2004 - 7. 11. 2005
od 23. 12. 2004 do 12. 6. 2006
Ing. Miroslav Halouzka, CSc. - předseda představenstva
Hradištko, Rajchardov 338, PSČ 252 09
den vzniku členství: 8. 10. 2004 - 18. 4. 2006
den vzniku funkce: 22. 10. 2004 - 18. 4. 2006
od 23. 12. 2004 do 12. 6. 2006
Ing. Jan Hejčl - místopředseda představenstva
Čáslav, J. Kratochvílové 1691, PSČ 286 01
den vzniku členství: 8. 10. 2004
den vzniku funkce: 22. 10. 2004 - 16. 5. 2006
od 27. 10. 2001 do 23. 12. 2004
Christian Senff - člen představenstva
D-93182 Duggendorf, Albrecht Altdorfer Strasse 4, Spolková republika Německo
od 27. 10. 2001 do 23. 12. 2004
- v ČR: Nýřany, Školní 486 člen představenstva od 26.5.2000
od 22. 11. 2000 do 27. 10. 2001
Christian Senff - člen představenstva
D-93182 Duggendorf, Albrecht Altdorfer Strasse 4, Spolková republika Německo
od 22. 11. 2000 do 27. 10. 2001
- v ČR: Nýřany, Školní 486
od 16. 3. 1998 do 23. 12. 2004
Ing. František Procházka - předs. předst. a ředitel a.s.
Roudné, Roudné 163, PSČ 377 07
od 16. 3. 1998 do 23. 12. 2004
- člen představenstva od l.l.l991 místopředseda představenstva od l9.9.1992 do 26.9.1994 předseda představenstva od 26.9.1994
od 8. 9. 1997 do 8. 9. 1997
Ing. Miloš Brachtl - člen představenstva
Prha 7, Veverkova 9
od 29. 8. 1996 do 22. 11. 2000
Quirin Wimmer
Strasskirchen, Sonnenweg 15, PSČ 941 21, Spolková republika Německo
od 29. 8. 1996 do 22. 11. 2000
- nar. 3.ll.l959
od 3. 10. 1995 do 8. 9. 1997
Ing. Miloš Brachtl - člen představenstva
Praha 7, Veverkova 9
od 3. 10. 1995 do 23. 12. 2004
Eva Boušková - člen představenstva
České Budějovice, Lidická 72
od 3. 10. 1995 do 23. 12. 2004
- člen představenstva od 3.10.1995
od 26. 9. 1994 do 26. 9. 1994
Ing. Václav Hrách - předs. předst. a ředitel a.s.
Vimperk II, , 386
od 26. 9. 1994 do 3. 10. 1995
Ing. Václav Hrách - člen představenstva
Vimperk II, č. 386
od 26. 9. 1994 do 16. 3. 1998
Ing. František Procházka - předs. předst. a ředitel a.s.
České Budějovice, Netolická 1
od 26. 9. 1994 do 23. 12. 2004
Ing. Zdeněk Korbel - místopředseda
Praha 4 - Libuš, Jirčanská 548/1
od 26. 9. 1994 do 23. 12. 2004
- člen představenstva od 26.9.1994 místopředseda představenstva od 26.9.1994
od 7. 2. 1994 do 26. 9. 1994
Zdeněk Fekar - člen představenstva
Praha 4, Vyskočilova 1326
od 7. 2. 1994 do 3. 10. 1995
ing. Pavel Pršala, CSc. - člen představenstva
Praha 3, Bořivojova 5
od 7. 2. 1994 do 29. 8. 1996
Franz Xaver Hirtreiter - člen představenstva
D-94034 Passau, St.Engmar-Str.lO
od 7. 2. 1994 do 8. 9. 1997
ing. Rudolf Kyncl - člen představenstva
Praha 4, Benkova 1401
od 7. 2. 1994 do 23. 12. 2004
Dr. Alois Bauer - člen představenstva
Hundsdorf 46,D-94136 Passau,
od 7. 2. 1994 do 23. 12. 2004
- pobyt v ČR: Starý Plzenec, Dvořákova 871 člen představenstva od 7.2.1994
od 19. 9. 1992 do 7. 2. 1994
Ing. Luboš Bušek - člen představenstva
Prachatice ., Mírová 1013
od 19. 9. 1992 do 26. 9. 1994
Ing. František Procházka - místopředseda představenstva
České Budějovice, Netolická 1
od 19. 9. 1992 do 26. 9. 1994
Ing. Václav Hrách - předseda předst. a ředitel a.s
Vimperk II, , 386
od 29. 12. 1990 do 19. 9. 1992
Ing. Václav Hrách - člen představenstva
Vimperk II, , 386
od 29. 12. 1990 do 19. 9. 1992
Ing. František Procházka - člen představenstva
České Budějovice, Netolická 1
od 29. 12. 1990 do 19. 9. 1992
Ing. Jiří Štrunc - člen představenstva
Plzeň, V Bezovce 7
od 29. 12. 1990 do 7. 2. 1994
Luděk Bečvařík - člen představenstva
Jindřichův Hradec, 950/II
od 29. 12. 1990 do 7. 2. 1994
Ing. Josef Vais - člen představenstva
Praha 10, Kodaňská 48
od 23. 12. 2004 do 1. 10. 2009
Za společnost jedná a vůči třetím osobám, státním a jiným orgánům společnost zastupuje představenstvo. Za společnost podepisují společně dva členové představenstva. Podepisování se děje tak, že k napsanému nebo vytištěnému názvu obchodní firmy připojí svůj podpis dva členové představenstva.
od 8. 9. 1997 do 23. 12. 2004
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva společně a nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Za společnost podepisují buď předseda nebo místopředseda představenstva nebo dva členové představenstva a nebo jiný člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Všichni tak činí působem, že k vypsanému obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 3. 10. 1995 do 8. 9. 1997
Společnost zastupuje představenstvo jako její statutární orgán. Představenstvo může pověřit výkonem svých práv další orgány společnosti a jiné osoby. Práva a povinnosti členů představenstva a způsob, kterým zavazují společnost upravují stanovy. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis před- seda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepří- tomnosti předsedy a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 23. 12. 2004 do 1. 10. 2009
Ing. Pavel Sehnal - předseda dozorčí rady
Praha 4, Vavřenova 1440, PSČ 142 00
den vzniku členství: 8. 10. 2004
den vzniku funkce: 8. 10. 2004
od 23. 12. 2004 do 1. 10. 2009
Ing. Petr Kachlík - člen dozorčí rady
Praha 10, Za zahradami 398/6, PSČ 109 00
den vzniku členství: 8. 10. 2004
od 23. 12. 2004 do 1. 10. 2009
Lenka Maziniová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Průběžná 34, PSČ 370 01
den vzniku členství: 8. 10. 2004
od 18. 2. 2004 do 23. 12. 2004
Věra Ramešová - člen dozorčí rady
České Budějovice, Třebízského 1047/7
den vzniku členství: 10. 12. 2003 - 8. 10. 2004
od 29. 7. 2003 do 18. 2. 2004
Tomáš Kodíček - člen dozorčí rady
Praha 9, Bílinská 514/8
den vzniku členství: 14. 5. 2003 - 10. 12. 2003
od 27. 10. 2001 do 29. 7. 2003
Quirin Wimmer - člen dozorčí rady
94121 Strasskirchen, Sonnenweg 15, Spolková republika Německo, Spolková republika Německo
od 27. 10. 2001 do 29. 7. 2003
- člen dozorčí rady od 31.5.2001
od 27. 10. 2001 do 23. 12. 2004
Jaroslav Sedlák - člen dozorčí rady
České Budějovice, Jar. Ježka 26, PSČ 370 06
od 27. 10. 2001 do 23. 12. 2004
- člen dozorčí rady od 31.5.2001
od 8. 9. 1997 do 23. 12. 2004
Jiří Vodvárko - člen dozorčí rady
Semily, Nad školami 573
od 3. 10. 1995 do 27. 10. 2001
ing. Vlastimil Košťál - člen
Praha 4 - Modřany, Hájenská 1868/6
od 7. 2. 1994 do 3. 10. 1995
ing. Luboš Bušek - člen
Prachatice, Mírová 1013, PSČ 383 01
od 7. 2. 1994 do 3. 10. 1995
Eva Boušková - člen
České Budějovice, Lidická 72
od 7. 2. 1994 do 3. 10. 1995
Doc.ing. Jiří Pokorný, CSc. - člen
Praha 3, Příběnická 8, PSČ 130 00
od 7. 2. 1994 do 8. 9. 1997
ing. Eliška Štěpánová - člen
Rudolfov, Zahradní 14, PSČ 373 71
od 7. 2. 1994 do 27. 10. 2001
Luděk Bečvařík - člen
Jindřichův Hradec, U nádraží 950/II.
Akcionáři
od 23. 5. 2006 do 1. 10. 2009
Obchodní tiskárny, akciová společnost, IČO: 00013790
Kolín IV, Plynárenská 233, PSČ 280 57
od 23. 5. 2006 do 1. 10. 2009
- zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 845
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkázal ombudsman Havlíčkovi

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Stát odpustí menším firmám pojištění, když udrží lidi

Firmám do 50 zaměstnanců vláda odpustí sociální pojištění za letošní červen až srpen. Návrh ministerstva práce a sociálních věcí schválila na dnešním jednání.

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

25. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 2 komentáře

Nižší DPH i zpětné odepsání ztráty. Schillerová má nový balíček

Daň z přidané hodnoty z ubytování a ze vstupného na kulturu a sport by měla klesnout z 15 na 10 procent. A letošní ztrátu si budou moci firmy a podnikatelé odečíst od výsledku hospodaření v minulých dvou letech. To jsou hlavní návrhy z nového protikrizového balíčku ministerstva financí, který dnes podpořila vláda.

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

22. 5. 2020 | | Ondřej Tůma | 13 komentářů

Smrtwings! Zachraňování strategických (?) firem očima expertů

V jakém případě by měl stát v době krize finančně pomáhat velkým strategickým společnostem? A které to vlastně jsou?

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

20. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Firmy mohou odložit sociální pojištění, schválil Senát

Firmy mohou odložit platbu sociálního pojištění za své zaměstnance v následujících třech měsících. Vládní návrh dnes schválili senátoři, k definitivní změně zákona zbývá už jenom podpis prezidenta a zveřejnění ve Sbírce.

Firmy se stejným IČO

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. 2 730,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 730,00 Kč
Czech Exchange 2 730,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 795,60 Kč
ČSOB 2 795,60 Kč
Expobank CZ 2 798,50 Kč
Komerční banka 2 802,63 Kč
Česká spořitelna 2 819,00 Kč
Raiffeisenbank 2 848,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 860,50 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 203 988 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jakub Štáfek

Jakub Štáfek

- herec

+179
+
-
2.Zdeněk  Pohlreich

Zdeněk Pohlreich

- kuchař

+62
+
-
3.Helena Vondráčková

Helena Vondráčková

- zpěvačka

-126
+
-
4.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-189
+
-
5.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-242
+
-

Články na Heroine.cz

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Pravé české burrito. Má smysl se honit za autentickou světovou kuchyní?

Praha už si vydobyla místo v žebříčku gastronomických velkoměst. Existuje tu komunita...více

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Matky v šestinedělí nejsou zvířata v ZOO. Nechte jim čas pro sebe

Šestinedělí bych přirovnala k situaci, když se někdo snaží zvládnout novou práci, ale...více

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Spisovatelka, modelka i prostitutka. Dokument Pátrání po Evě zkoumá ženskou identitu

Eva je tulačka, bloggerka, lesba, prostitutka, spisovatelka, panna, žena v domácnosti,...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services