Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Racie, a.s. v likvidaci
IČO: 25062638 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 7. 1996
Datum zániku18. 12. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 11. 7. 2006 do 18. 12. 2008

Racie, a.s. v likvidaci

od 3. 7. 1996 do 11. 7. 2006

Racie, a.s.

Sídlo
od 3. 7. 1996 do 18. 12. 2008
Praha 1, Platnéřská 4
IČO
od 3. 7. 1996 do 18. 12. 2008

25062638

DIČ

CZ25062638

Právní forma
od 3. 7. 1996 do
Akciová společnost
Spisová značka4165 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 15. 4. 1998 do 18. 12. 2008
- činnost realitní kanceláře
od 3. 7. 1996 do 18. 12. 2008
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej - vyjma zboží uvedeného v příl.zák.č.455/1991 Sb. a zboží tímto zák. vyloučeného
od 3. 7. 1996 do 18. 12. 2008
- zprostředkování v investiční výstavbě
Ostatní skutečnosti
od 18. 12. 2008 do 18. 12. 2008
- Obchodní společnost Racie, a.s. v likvidaci se sídlem Praha 1, Platnéřská 4, PSČ 110 00, IČ 250 62 638 se vymazává se ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku. Právním důvodem výmazu je skončení likvidace.
od 12. 6. 2006 do 18. 12. 2008
- Právním důvodem zrušení společnosti a vstupu společnosti do likvidace ke dni 1. května 2006 je rozhodnutí jediného akcionáře učiněné dne 7. dubna 2006 sepsané formou notářského zápisu NZ 103/2006 N 97/2006.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- a) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 215,000.000,- Kč (slovy: dvěstěpatnáctmilionů korun českých) z částky 16,000.000,- Kč (slovy: šestnáctmilionů korun českých) na konečnou částku ve výši 231,000.000,- Kč (slovy: dvěstětřicetjedenmilion ko run českých), a to upsáním nových akcií peněžitými vklady. Emisní kurz nově emitovaných akcií se bude rovnat jejich jmenovité hodnotě. Nepřipouští se upisování nad stanovenou částku.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- b) Základní kapitál Společnosti se zvyšuje upsáním 43 kusů nových kmenových akcií, znějících na majitele, o jmenovité hodnotě jedné akcie 5,000.000,- Kč (slovy: pětmilionů korun českých), všechny nové akcie budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovan é. S novými akciemi budou spojena stejná práva jako s dosud vydanými akciemi.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- c) Všechny nově emitované akcie budou nabídnuty k upsání Jedinému akcionáři Společnosti, tedy obchodní společnosti N & P Alliance, s.r.o., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00, IČ: 62 57 73 95.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- d) Jediný akcionář je oprávněn upsat nové akcie v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Platnéřská 4, PSČ: 110 00. Jediný akcionář upíše nové akcie uzavřením smlouvy se Společností o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií musí obsahovat náležitosti uve dené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. Společnost doručí návrh smlouvy o upsání akcií Jedinému akcionáři do 30 dnů ode dne právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu Společnosti do obchodního rejstří ku. Doručením návrhu na uzavření smlouvy počíná běžet lhůta pro uzavření smlouvy o upsání akcií. Jediný akcionář je oprávněn upsat nově emitované akcie pouze ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. K upsání akcií dojde okamžikem, kdy smlouva o upsání akcií bude uzavřena a podpisy smluvních stran budou úředně ověřeny.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- e) Pro případ upsání nových akcií Jediným akcionářem, se připouští započtení pohledávky Společnosti na splacení emisního kurzu takto upsaných akcií proti následujícím pohledávkám Jediného akcionáře vůči Společnosti: pohledávky ve výši 133,645.813,89 Kč (slovy: jednostotřicettřimilionůšestsetčtyřicetpěttisícosmsettřináct korun českých osmdesátdevět haléřů), z toho jistina ve výši 107,150.000,- Kč (slovy: jednostosedmmilionůstopadesáttisíc korun českých), úrokové přísl ušenství ke dni 26. ledna 2004 ve výši 26,495.813,89 kč (slovy: dvacetšestmilionůčtyřistadevadesátpěttisícosmsetřináct korun českých osmdesátdevět haléřů), vzniklá na základě smlouvy o úvěru ze dne 5.8.1999 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Jedin ým akcionářem jako věřitelem a Společností jako dlužníkem, na základě které věřitel poskytl dlužníkovi peněžní prostředky ve výši 107,150.000,- Kč (slovy: jednostosedmmilionůstopadesáttisíc korun českých) pohledávka ve výši 81,755.120,50 Kč (slovy: osmdesátjedenmilionsedmsetpadesátpěttisícstodvacet korun českých padesát haléřů), z toho jistina ve výši 60,008.104,00 Kč (slovy: šedesátmilionůosmtisícstočtyři korun českých), úrokové příslušenství ke dni 26. l edna 2004 ve výši 21,747.016,50 Kč (slovy: dvacetjedenmilionůsedmsetčtyřicetsedmtisícšestnáct korun českých padesát haléřů), vzniklá na základě smlouvy ze dne 28.12.1998 ve znění pozdějších dodatků, uzavřené mezi Jediným akcionářem jako věřitelem a Společ ností jako dlužníkem, na základě které se věřitel zavázal poskytnout dlužníkovi peněžní prostředky až do výše 200,000.000,- Kč (slovy: dvěstěmilionů korun českých) Započtení bude provedeno proti celé výši emisního kursu Jediným akcionářem upsaných nových akcií. Jediný akcionář vyslovuje s tímto započtením souhlas.
od 18. 2. 2005 do 11. 5. 2005
- f) Společnost doručí návrh smlouvy o započtení Jedinému akcionáři nejpozději do 15 dnů ode dne upsání akcií. Smlouva o započtení musí být pak uzavřena v sídle Společnosti na adrese Praha 1, Platnéřská 4, PSČ: 110 00. Jediný akcionář musí smlouvu o započte ní podepsat a předat Společnosti nejpozději do 15 dnů ode dne doručení návrhu této smlouvy Jedinému akcionáři. Společnost musí smlouvu o započtení podepsat nejpozději do 10 dnů ode dne doručení podepsaného návrhu Jediným akcionářem. Uzavřením smlouvy o za počtení je povinnost splatit emisní kurz akcií splněna do výše započtených pohledávek. Společnost není oprávněna podat návrh na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku před uzavřením smlouvy o započtení.
od 15. 4. 1998 do 18. 2. 2005
- Dne 12.1.1998 jediný akcionář společnosti při výkonu valné hromady přijal následující usnesení o zvýšení základního jmění : Základní jmění společnosti se zvyšuje o 15.000.000,- Kč (slovy patnáct miliónů korun českých), t.j. na výslednou částku 16.000.000,- Kč, a to upsáním nových akcií v počtu 150 kusů, znějících na majitele po 100.000,- Kč jmenovité hodnoty. Akcie budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního jmění se nepřipouští. Jediný akcionář rozhodl o vyloučení přednostního práva na upsání nových akcií, a to vzhledem ke skutečnosti, že v případě úpisu akcií s využitím přednostního práva musí být uveřejněna informace o přednostním právu. Uveřejnění informace o přednostním právu v případě společnosti s jediným akcionářem se jeví nadbytečným a společnosti by bezdůvodně vznikly náklady spojené s takovým uveřejněním. Nadto by došlo ke zdržení při upisování a splácení nově vydaných akcií v době, kdy společnost potřebuje další finanční prostředky na realizaci svých obchodních plánů. Vzhledem k tomu, že bylo vyloučeno přednostní právo na upsání všech nových akcií, jediný akcionář ing. Petr Kovář, r.č. xxxx, trvale bytem Veltěžská 13, Praha 8, upíše všech 150 kusů akcií na majitele v úhrnné částce 15.000.000,- Kč. Upisování akcií se uskuteční v kancelářích společnosti Racie, a.s., Platnéřská 4, Praha 1 do 15 dnů ode dne právní moci usnesení Krajského obchodního soudu v Praze o povolení zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního jmění společnosti do obchodního rejstříku. Emisní kurs každé upisované akcie činí 100.000,- Kč za jednu akcii. Akcionář ing. Petr Kovář upíše akcie peněžitým vkladem ve výši 15.000.000,- Kč, který splatí v plné výši na účet společnosti č. 841xxxx vedený u Girokredit, a.s. se sídlem v Praze a to nejpozději do 15 dnů ode dne upsání akcií.
od 10. 11. 1997 do 15. 12. 1998
- Jediný akcionář: Ing. Petr Kovář, r.č. xxxx Praha 8, Veltěžská 13
Kapitál
od 18. 12. 2008 do 18. 12. 2008
Základní kapitál 231 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 10. 2. 2006 do 10. 2. 2006
Základní kapitál 16 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 15. 12. 1998 do 15. 12. 1998
Základní kapitál 1 000 000 Kč
od 10. 2. 2006 do 18. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 43.
od 11. 5. 2005 do 18. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
od 11. 5. 2005 do 18. 12. 2008
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 150.
od 15. 12. 1998 do 11. 5. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 150.
od 3. 7. 1996 do 11. 5. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 1 000.
Statutární orgán
od 4. 12. 2004 do 18. 12. 2008
Mgr. Vladimír Komár - člen představenstva
Vranov nad Topl´ou, Sídlisko II/1214, PSČ 093 01, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 1. 2004
od 8. 6. 1999 do 4. 12. 2004
Ing. Petr Kovář - místopředseda představenstva:
Praha 8, Veltěžská 13
od 8. 6. 1999 do 4. 12. 2004
- ve funkci ředitele
od 8. 6. 1999 do 4. 12. 2004
Dr. Aleš Rozehnal - předseda představenstva:
Praha 1, Krakovská 15
od 15. 12. 1998 do 15. 12. 1998
Ing. Josef Hron - člen
Praha 9, Hraboská 745
od 15. 12. 1998 do 8. 6. 1999
Dr. Aleš Rozehnal - člen
Praha 1, Krakovská 15
od 15. 12. 1998 do 4. 12. 2004
Mgr. Ondřej Kuchař - člen
Benešov, Pavlíkova 1503
od 10. 11. 1997 do 15. 12. 1998
Dušan Tovačovský - člen představenstva
Praha 14, Světská 1230
od 10. 11. 1997 do 15. 12. 1998
Radka Chytilová - člen představenstva
Praha 3, Ševčíkova 6
od 3. 7. 1996 do 10. 11. 1997
Ing. Vladimír Kubiš, CSC. - člen představenstva
Praha 4, Hrdličkova 2187
od 3. 7. 1996 do 10. 11. 1997
Ing. Jaroslav Košťál - člen představenstva
Praha 5, Barrandovská 58
od 3. 7. 1996 do 8. 6. 1999
Ing. Petr Kovář - člen představenstva
Praha 8, Veltěžská 13
od 4. 12. 2004 do 18. 12. 2008
Jménem společnosti jedná a podepisuje každý člen představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k vytištěné či napsané firmě společnosti připojí svůj podpis člen představenstva. Má-li společnost jediného akcionáře, jedná a pode pisuje jménem společnosti jediný člen představenstva.
od 15. 12. 1998 do 15. 12. 1998
Za společnost ve všech věcech jednají a podepisují dva členové představenstva s tím, že jedním z těchto členů je pan Ing. Petr Kovář.
od 15. 12. 1998 do 4. 12. 2004
Za společnost jedná představenstvo. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti Ing. Petr Kovář, r.č. xxxx a Dr. Aleš Rozehnal, r.č. xxxx a to vždy společně.
od 10. 11. 1997 do 15. 12. 1998
Za společnost ve všech věcech jednají a podepisují dva členové představenstva s tím, že jedním z těchto členů je pan Dušan Tovačovský.
od 3. 7. 1996 do 10. 11. 1997
Za společnost ve všech věcech navenek jedná a podepisuje kterýkoliv člen představenstva společnosti samostatně.
Likvidace
od 31. 7. 2006 do 18. 12. 2008
Michaela Mlejnková
Praha 9 - Hostavice, Jakubovská 515, PSČ 198 00
od 12. 6. 2006 do 31. 7. 2006
Michaela Večlová
Praha 10 - Štěrboholy, Upravená 248/15, PSČ 100 00
Dozorčí rada
od 12. 6. 2006 do 18. 12. 2008
Ing. Marcela Šťastná - člen dozorčí rady
Praha 9 - Miškovice, Bendlova 160/25, PSČ 196 00
den vzniku členství: 26. 1. 2004
od 18. 2. 2005 do 18. 12. 2008
Mgr. Miloš Badida - předseda dozorčí rady
Košice, Trieda SNP 51, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 1. 2004
den vzniku funkce: 3. 11. 2004
od 18. 2. 2005 do 18. 12. 2008
- Pobyt v ČR: Žateckých 10, Praha 4, PSČ: 140 00
od 18. 2. 2005 do 18. 12. 2008
Ing. Jaroslav Slivoně - člen dozorčí rady
Domažlice, Luženická 669, PSČ 344 01
den vzniku členství: 3. 11. 2004
od 4. 12. 2004 do 18. 2. 2005
Ing. Jan Gerner - předseda dozorčí rady
Karlovy Vary, Nábřeží Jana Palacha 4, PSČ 360 01
den vzniku členství: 26. 1. 2004 - 3. 11. 2004
den vzniku funkce: 26. 1. 2004 - 3. 11. 2004
od 4. 12. 2004 do 18. 2. 2005
Mgr. Miloš Badida - člen dozorčí rady
Košice, Trieda SNP 51, Slovenská republika
den vzniku členství: 26. 1. 2004
od 4. 12. 2004 do 18. 2. 2005
- Pobyt v ČR: Žateckých 10, Praha 4, PSČ: 140 00
od 4. 12. 2004 do 12. 6. 2006
Ing. Marcela Prokýšková - člen dozorčí rady
Česká Skalice, Na Kamenci 593, PSČ 552 03
den vzniku členství: 26. 1. 2004
od 15. 12. 1998 do 4. 12. 2004
Mgr. Tomáš Zlesák - člen
Praha 4, Štichova 581
od 10. 11. 1997 do 15. 12. 1998
Julie Langerová
pošta Mariánské Lázně, Prameny č.p. 36
od 10. 11. 1997 do 4. 12. 2004
Miloš Rytina
Praha 4, V rohu 725
od 3. 7. 1996 do 10. 11. 1997
Dr. Jan Bouchal
Praha 10, Jabloňová 2881
od 3. 7. 1996 do 10. 11. 1997
Ing. Věra Košťálová
Praha 5, Barrandovská 58
od 3. 7. 1996 do 4. 12. 2004
Luděk Kovář
Praha 9, Ruprechtická 2277
Akcionáři
od 4. 12. 2004 do 18. 12. 2008
N & P Alliance, s.r.o., IČO: 62577395
Praha 1, Na Příkopě 12, PSČ 110 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

3. 6. 2020 | | Petr Kučera | 2 komentáře

Hledá se Absurdita roku. Vyberte, co zbytečně komplikuje podnikání

Čtrnáctý ročník ankety o Absurditu roku odstartoval. Akci opět pořádají Hospodářské noviny v rámci soutěží Vodafone Firma roku a Moneta Živnostník roku.

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

29. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 1 komentářů

Ztrátu půjde odepsat zpětně. Klesne DPH na ubytování a vstupné

Vládní koalice prosadila možnost zpětného odepisování ztráty i přes varování expertů. Součástí daňového balíčku je i snížení DPH nebo úlevy v silniční dani.

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

28. 5. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Daně konečně vyřídíte online. Schillerové vlajková loď proplula

Novelu daňového řádu, která umožní vznik online finančního úřadu a projektu Moje daně, schválili poslanci. Už bez trojského koně, kterého do něj vláda původně umístila.

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

27. 5. 2020 | | Jiří Hovorka | 47 komentářů

Pětistovku na den dostanou i menší firmy, pěstouni a dobrovolníci

Na kompenzační bonus dosáhnou majitelé malých a rodinných společností s ručením omezeným. Prošel i návrh Pirátů na další rozšíření.

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

26. 5. 2020 | | Jiří Hovorka

Ošetřovné vyplácejte i OSVČ v exekuci, vzkazuje ombudsman

Ombudsman Stanislav Křeček se zastal osob samostatně výdělečně činných, které jsou v exekuci. Ty totiž ministerstvo průmyslu a obchodu vyloučilo z možnosti čerpání ošetřovného pro OSVČ.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 670,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 680,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 735,90 Kč
ČSOB 2 735,90 Kč
Komerční banka 2 740,97 Kč
Expobank CZ 2 751,10 Kč
Česká spořitelna 2 756,00 Kč
Raiffeisenbank 2 780,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 794,40 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 239 891 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Pavel Novotný

Pavel Novotný

- starosta

+52
+
-
2.Václav Bláha

Václav Bláha

- zpěvák, kytarista, frotman kapely Divoký Bill

+6
+
-
3.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-3
+
-
4.Tomáš Berdych

Tomáš Berdych

- bývalý tenista

-3
+
-
5.Jaromír  Soukup

Jaromír Soukup

- moderátor, mediální magnát

-30
+
-

Články na Heroine.cz

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Udělají vás psychedelika lepším rodičem? Mikrodávkují matky i manažeři

Britské mámy sahají po překvapivém prostředku, jak si ulevit. Je mikrodávkování psychedelik...více

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Vít Samek Na vlastní otvor 2. Vyšetření karpálního tunelu

Dneska se podíváme na otravnou diagnózu, kterou si mohou uhnat jak kancelářské krysy,...více

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Sdílené pracovní místo: Nová forma zaměstnání neřeší vše, ale i tak může matkám pomoct

Poslanecká sněmovna minulý týden schválila velkou novelu zákoníku práce, které přináší...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Vymáhání po roce a půl neužívání služeb
Poradna > Spotřebitelská poradna > Vymáhání po roce a půl neužívání služeb

Otázka: Dobrý den, od srpna 2018, kdy jsem měla autonehodu, nepoužívám služby firmy T-Mobile. Plně chápu, že mi poté přišlo vymáhání na cca 4500 Kč, které jsem uhradila a v dopise bylo uvedeno, ze tímto vymáháním...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services