Viktoria Žižkov a.s.
IČO: 25794931

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu7. 9. 1999
Obchodní firma
od 7. 9. 1999

Viktoria Žižkov a.s.

Sídlo
od 21. 2. 2006 do 30. 5. 2017
Praha 3, Seifertova Stadion-tribuna, PSČ 130 00
od 7. 9. 1999 do 21. 2. 2006
Praha 3, Seifertova 3
IČO
od 7. 9. 1999

25794931

DIČ

CZ25794931

Identifikátor datové schránky:3w4jtv4
Právní forma
od 7. 9. 1999
Akciová společnost
Spisová značka6098 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 17. 12. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 7. 9. 1999 do 17. 12. 2009
- konzultační a poradenská činnost v oblasti sportovního managementu
od 7. 9. 1999 do 17. 12. 2009
- zprostředkovatelská činnost v oblasti sportovního managementu
Ostatní skutečnosti
od 28. 7. 2014 do 14. 11. 2014
- Jediný akcionář společnosti přijal dne 18.7.2014 v působnosti valné hromady společnosti následující rozhodnutí o snížení základního kapitálu : (1) Jediný akcionář společnosti Viktoria Žižkov a.s. rozhoduje o snížení základního kapitálu společnosti Viktoria Žižkov a.s. ze současné výše základního kapitálu 181.000.000,- Kč (jedno sto osmdesát jedna milionů korun českých) o částku 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých) na novou výši 70.590.000,- Kč (sedmdesát milionů pět set devadesát tisíc korun českých) po snížení základního kapitálu. (2) Důvodem pro snížení základního kapitálu je změna podnikatelské koncepce společnosti spočívající v převzetí realizace podnikatelského záměru jediným akcionářem. V souvislosti s touto skutečností nebude potřebný základní kapitál v dosavadní výši. Účelem navrhovaného snížení základního kapitálu je vyplacení přebývajících finančních prostředků akcionáři společnosti ve výši navrhovaného snížení základního kapitálu společnosti. (3) Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií a to tak, že poměr výše jmenovité hodnoty každé akcie v době přijetí tohoto rozhodnutí vůči nové jmenovité hodnotě každé akcie po provedení snížení základního kapi tálu společnosti bude odpovídat poměru aktuální výše základného kapitálu společnosti vůči nové výši základního kapitálu společnosti; vzhledem k tomu, že společnost vydala 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podob ě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých), vydá společnost po snížení základního kapitálu 17 (sedmnáct) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 10.000.000,- Kč (deset milionů korun českých) novou hodnotu 3.900.000,- Kč (tři miliony devět set tisíc korun českých), 9 (devět) kusů kmenových akcií společnosti Viktoria Žižko v a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000.000,- Kč (jeden milion korun českých) novou hodnotu 390.000,- Kč (tři sta devadesát tisíc korun českých), 64 (šedesát čtyři) kusů kmenových akcií společno sti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 30.000,- Kč (třicet tisíc korun českých) novou hodnotu 11.700,- Kč (jedenáct tisíc sedm set korun českých) a 80 (osmdesát) kusů kmenových akc ií společnosti Viktoria Žižkov a.s. v listinné podobě znějících na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie na místo původních 1.000,- Kč (jeden tisíc korun českých) novou hodnotu 390,- Kč (tři sta devadesát korun českých), ke snížení jmenovité hodnoty akcií tak dojde u všech ve stejném poměru. Jediný akcionář je povinen do 60 (šedesáti) dnů ode dne zápisu usnesení společnosti o snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku k předložení akcií za účelem jejich výměny. K předložení akcií bude nadto jediný akcionář ještě zvlášť p ísemně vyzván představenstvem společnosti. Částka ve výši 110.410.000,- Kč (jedno sto deset milionů čtyři sta deset tisíc korun českých), o níž bude základní kapitál společnosti snížen, bude použita pro vypořádání vzájemných závazkových vztahů (peněžitých pohledávek) mezi společností a jejím jedi ným akcionářem započtením vzájemných pohledávek, které budou včetně příslušenství vyčísleny a takto vypořádány do 3 (třech) měsíců ode dne zápisu nové výše základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku a případná zbylá část bude jedinému akcioná ři společností vyplacena, a to ve stejné lhůtě, nebude-li mezi společností a jediným akcionářem písemně dohodnuto jinak. Jedná se tedy o snížení základního kapitálu společnosti, které je v plném rozsahu úplatné, a výše úplaty odpovídá celkové částce, o n íž bude základní kapitál společnosti snížen.
od 13. 6. 2014
- Obchodní korporace se podřídila zákonu jako celku postupem podle § 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech.
od 29. 9. 2009 do 4. 11. 2009
- Valná hromada společnosti přijala na svém zasedání konaném dne 21.9.2009 v sídle společnosti níže uvedené rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu. O rozhodnutí valné hromady byl sepsán notářský zápis N 717/2009, NZ 714/2009, JUDr. Václavem Halbichem, not ářem v Praze. Valná hromada schválila tento návrh: a) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií peněžitým vkladem (akcionář FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.), b) na zvýšení základního kapitálu upsáním nových akcií nepeněžitým vkladem (akcionář Městská část Praha 3). 1) Zvýšení základního kapitálu oběma způsoby Zvyšuje se základní kapitál společnosti o 180.000.000,- Kč (slovy: jedno sto osmdesát milionů korun českých), tj. z 1.000.000,- Kč na 181.000.000 Kč, a to a) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. peněžitým vkladem o 100.047.000,- Kč (slovy: jedno sto milionů čtyřicet sedm tisíc korun českých), b) zvýšením dosavadního vkladu akcionáře Městská část Praha 3 nepeněžitým vkladem (vkladem nemovitostí) o 79.953.000,- Kč (slovy: sedmdesát devět milionů devět set padesát tři tisíc korun českých). 2) Zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem a) Vklad akcionáře FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s.. bude zvýšen upsáním 100.047 ks (slovy: jedno sto čtyřicet sedm kusů) nových akcií. b) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. upíše tyto akcie peněžitým vkladem. c) Upisovatel FK VIKTORIA ŽIŽKOV a.s. splatí částku 30.014.100,- Kč (30% emisního kursu) na zvláštní účet u banky, splňující požadavky § 204 odst. 2 poslední věta obchodního zákoníku, a to nejpozději ve lhůtě uvedené v dalších ustanoveních tohoto rozhodn utí. d) Zvláštním účtem u banky je účet č. 10110 u Podnikatelské družstevní záložny, IČ: 63083868, se sídlem Praha 1, Celetná 17/595, PSČ 110 00. e) Zbývající část emisního kursu ve výši 70%, tj. částku 70.032.900,- Kč (slovy sedmdesát miliónů třicet dva tisíce devět set korun českých), splatí tento upisovatel do jednoho roku od uzavření dohody podle § 205 obch. zák., a to bezhotovostním převodem n a účet společnosti. 3) Zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem Před přednesením další části návrhu oba akcionáři prohlásili, že se seznámili se zprávou představenstva společnosti podle § 204 odst. 3 obch. zák., obsahující důvody k upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu. a) Vklad akcionáře Městská část Praha 3 bude zvýšen upsáním 79.953 ks (slovy: sedmdesát devět tisíc devět set padesát tři kusů) nových akcií. b) Upisovatel Městská část Praha 3 upíše tyto akcie výlučně nepeněžitým vkladem, kterým je tento nemovitý majetek: - pozemek č. 163/4 o výměře 207 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/6 o výměře 104 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek č. 163/7 o výměře 95 m2, zastavěná plocha a nádvoří, - pozemek 166/2 o výměře 8.019 m 2, ostatní plocha, jiná plocha, které s výjimkou pozemku č. 163/6 vznikly na základě geometrického oddělovacího plánu zhotoveného Danou Staňkovou pod č. 2064-9/2009, ověřeného Ing. Marií Moresovou dne 13.2.2009 pod č. 12/2 009 a odsouhlaseného Katastrálním úřadem pro Hlavní město Prahu, kat. prac. Praha dne 17.2.2009 pod č. 554-2009, vše dosud zapsáno (před oddělením) na LV č. 1636 pro kat. území Žižkov, obec Praha, u Katastrálního úřadu pro hl. m. Prahu, Katastrální pracov iště Praha, který byl ve znaleckém posudku Ing. arch. Jana Havlíčka č. 907-09 ze dne 20.8.2009 oceněn na částku 79.953.000,- Kč (slovy sedmdesát devět miliónů devět set padesát tři tisíc korun českých), přičemž předmět a cena nepeněžitého vkladu se schva lují. c) Upisovatel Městská část Praha 3 splatí tento nepeněžitý vklad předáním prohlášení podle § 60 odst. 1 a 2 obch. zák. společnosti a fyzickým předáním nemovitostí společnosti, o čemž bude pořízena listina ?Předávací protokol?, a to nejpozději ve lhůtě uv edené v dalších ustanoveních tohoto rozhodnutí. 4) Společná rozhodnutí pro peněžitý a nepeněžitý vklad a) upisování nad částku 180.000.000,- Kč (slovy jedno sto osmdesát miliónů korun českých) se nepřipouští, b) emisní kurs všech nově upsaných akcií bude totožný s jejich jmenovitou hodnotou, c) veškeré upisované a nově emitované akcie budou: - druh ? kmenové, - forma ? na jméno, - podoba ? listinná, - jmenovitá hodnota každé akcie činí 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - akcie nebudou obchodovány na regulovaném trhu s investičními nástroji, zejména nebudou obchodovány na českém či mezinárodním trhu s cennými papíry, tj. nebudou kótované. d) veškeré nové akcie budou upsány v Dohodě o úpisu akcií uzavřené mezi akcionáři podle § 205 obch. zák., přičemž valná hromada požaduje, - aby tato dohoda byla uzavřena u kteréhokoliv notáře v České republice formou notářského zápisu nejpozději do 10 dnů od podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - aby lhůta pro splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu byla nejvýše 60 dnů od uzavření Dohody o úpisu akcií podle § 205 obch.zák., - aby tato dohoda byla uzavřena s rozvazovací podmínkou, kterou je právní moc rozhodnutí rejstříkového soudu o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 5) Podmínky pro podání návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku - podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, - úpis akcií ? uzavření dohody podle § 205 obch. zák. - splacení 30 % peněžitého vkladu a veškerého nepeněžitého vkladu 6) Emise nových akcií Valná hromada ukládá představenstvu společnosti, aby emitovalo veškeré nové akcie do 15 dnů ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a vyzvalo oba akcionáře doporučenými dopisy zaslanými na jejich adresy, aby je převzali v sídle společnosti, a to ve lhůtě nejméně 10 pracovních dnů a nejvýše 20 pracovních dnů po celou pracovní dobu, tj. od 8.00 do 16.00 hod., přičemž tato lhůta musí skončit nejpozději 60. den ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku.
Kapitál
od 14. 11. 2014
Základní kapitál 70 590 000 Kč
od 17. 12. 2009 do 14. 11. 2014
Základní kapitál 181 000 000 Kč
od 4. 11. 2009 do 17. 12. 2009
Základní kapitál 181 000 000 Kč
od 29. 10. 2009 do 4. 11. 2009
Základní kapitál 181 000 000 Kč
od 6. 11. 2000 do 29. 10. 2009
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 9. 1999 do 6. 11. 2000
Základní kapitál 1 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64.
od 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80.
od 1. 12. 2011 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 17.
od 1. 12. 2011 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9.
od 1. 12. 2011 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 64.
od 1. 12. 2011 do 14. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 80.
od 29. 10. 2009 do 1. 12. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 180 000.
od 7. 9. 1999 do 1. 12. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 100.
Statutární orgán
od 23. 7. 2014 do 14. 11. 2014
Ing. LUDĚK VINŠ - člen představenstva
Praha 10 - Malešice, Rektorská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 5. 11. 2014
od 15. 8. 2013
JIŘÍ MUŠKA - předseda představenstva
Praha - Nové Město, Horská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 19. 6. 2013
den vzniku funkce: 19. 6. 2013
od 15. 8. 2013 do 14. 11. 2014
DANIELA URBANOVÁ - místopředseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Mánesova, PSČ 120 00
den vzniku členství: 19. 6. 2013 - 5. 11. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2013 - 5. 11. 2014
od 15. 10. 2012 do 23. 7. 2014
Miroslav Fabík - člen
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 27. 9. 2012 - 16. 6. 2014
od 27. 1. 2012 do 15. 8. 2013
Ing. Marie Sládková - místopředseda představenstva
Praha 10, Brigádníků, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
od 1. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Ing. Marie Sládková - člen představenstva
Praha 10, Brigádníků, PSČ 100 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011
od 1. 12. 2011 do 15. 8. 2013
Ján Horváth - předseda představenstva
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
od 18. 10. 2010 do 1. 12. 2011
ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10 - Malešice, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
od 18. 10. 2010 do 1. 12. 2011
Jiří Muska - místopředseda představenstva
Praha 10, Francouzská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
od 18. 10. 2010 do 15. 10. 2012
Zdeněk Lochman - člen představenstva
Praha 3, Slezská 1487/70, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 27. 9. 2012
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
Michal Kucián - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Blodkova 1476/4, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009 - 31. 8. 2010
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10 - Malešice, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009
den vzniku funkce: 21. 9. 2009
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
Zdeněk Lochman - člen představenstva
Praha 3, Slezská 1487/70, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 1. 10. 2009
Michal Kucián - člen představenstva
Praha 3 - Žižkov, Biskupcova 33, PSČ 130 00
den vzniku členství: 10. 1. 2005
den vzniku funkce: 12. 1. 2005 - 15. 11. 2005
od 21. 2. 2006 do 1. 10. 2009
ing. Luděk Vinš - předseda představenstva
Praha 10 - Malešice, Rektorská 234/40, PSČ 108 00
den vzniku členství: 15. 11. 2005
den vzniku funkce: 15. 11. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
Michal Kucián - předseda představenstva
Praha 3, Biskupcova 33
den vzniku členství: 10. 1. 2005
den vzniku funkce: 12. 1. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
Jan Hnilička - člen představenstva
Praha 5, Pod Brentovou 555/6
den vzniku členství: 10. 1. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
ing. arch. Nikolaj Stojanov - člen představenstva
Praha 8, Chotovická 1788/14
den vzniku členství: 10. 1. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
Rudolf Procházka - člen představenstva
Praha 3, Přemyslovská 44
den vzniku členství: 10. 1. 2002 - 15. 11. 2005
od 5. 8. 2005 do 1. 10. 2009
Jiří Daněk - člen představenstva
Praha 3, Kouřimská 7
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 21. 9. 2009
od 7. 11. 2000 do 5. 8. 2005
Jiří Daněk - člen
Praha 3, Kouřimská 7
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
ing. Milan Cingroš - místopředseda
Praha 8, Balabánova 10
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
ing. Vladimír Neuman - člen
Praha 8, Chotovická 16/1788
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
Jiří Steinbroch - předseda
Praha 3, Přemyslovská 46
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
ing. Luboš Mleziva - člen
Praha 4, U rybářství 1002
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
ing. Milan Cingoš
Praha 8, Balabánova 10
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
ing. Vladimír Neuman
Praha, Chotovická 16/1788
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
Jiří Steinbroch
Praha 3, Přemyslovská 46
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
ing. Luboš Mleziva
Praha 4, U rybářství 1002
od 14. 11. 2014
Člen představenstva zastupuje společnost samostatně.
od 18. 10. 2010 do 14. 11. 2014
Jménem společnosti jedná představenstv. Za představenstvo jednají navenek jménem společnosti předseda představenstva a místopředseda představenstva společně.
od 21. 2. 2006 do 18. 10. 2010
Jménem společnosti jednají nejméně dva členové představenstva společně nebo předseda představenstva samostatně. Podepisování jménem společnosti se děje tak, že k obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis dva členové představenstva společně, přičemž j eden z nich musí být předseda představenstva, nebo předseda představenstva samostatně.
od 7. 9. 1999 do 21. 2. 2006
Společnost zastupují navenek jednotliví členové představenstva a to každý samostatně. Podepisování za společnost se provádí tak,že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis tři členové představenstva.
Dozorčí rada
od 25. 10. 2016
MICHAELA MERTOVÁ - člen dozorčí rady
Praha - Kobylisy, Kyselova, PSČ 182 00
den vzniku členství: 27. 9. 2016
od 23. 7. 2014 do 27. 10. 2014
VÁCLAV CHVÁLA - člen dozorčí rady
Praha 6 - Veleslavín, José Martího, PSČ 162 00
den vzniku členství: 16. 6. 2014 - 5. 9. 2014
od 15. 8. 2013 do 27. 10. 2014
MICHAL KUCIÁN - místopředseda dozorčí rady
Praha - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 5. 9. 2014
den vzniku funkce: 19. 6. 2013 - 5. 9. 2014
od 15. 8. 2013 do 25. 10. 2016
MARIE SLÁDKOVÁ - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Brigádníků, PSČ 100 00
den vzniku členství: 19. 6. 2013 - 27. 9. 2016
den vzniku funkce: 19. 6. 2013 - 27. 9. 2016
od 28. 1. 2013 do 15. 8. 2013
JIŘÍ MUŠKA - předseda dozorčí rady
Praha 2 - Nové Město, Horská, PSČ 128 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
den vzniku funkce: 13. 10. 2011 - 19. 6. 2013
od 27. 1. 2012 do 15. 4. 2013
Ing. Luděk Vinš - místopředseda dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Rektorská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011 - 2. 5. 2012
den vzniku funkce: 13. 10. 2011 - 2. 5. 2012
od 1. 12. 2011 do 27. 1. 2012
Ing. Luděk Vinš - člen dozorčí rady
Praha 10 - Malešice, Rektorská, PSČ 108 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011
od 1. 12. 2011 do 28. 1. 2013
Jiří Muška - předseda dozorčí rady
Praha 10, Francouzská, PSČ 101 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011
den vzniku funkce: 13. 10. 2011
od 1. 12. 2011 do 15. 8. 2013
Michal Kucián - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 13. 10. 2011
od 15. 6. 2011 do 1. 12. 2011
Michal Kucián - člen dozorčí rady
Praha 3 - Žižkov, Blodkova, PSČ 130 00
den vzniku členství: 8. 2. 2011 - 13. 10. 2011
od 18. 10. 2010 do 15. 6. 2011
Ing. Aleš Kořený - místopředseda dozorčí rady
Praha 4 - Modřany, Semická, PSČ 140 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 8. 2. 2011
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 8. 2. 2011
od 18. 10. 2010 do 1. 12. 2011
Ján Horváth - předseda dozorčí rady
Hostivice, Jasanová, PSČ 253 01
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
den vzniku funkce: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
od 18. 10. 2010 do 1. 12. 2011
Eduard Číž - člen dozorčí rady
Praha 3, Korunní, PSČ 130 00
den vzniku členství: 31. 8. 2010 - 13. 10. 2011
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
Ing. Ján Bulla - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Náměstí Bořislavka 2028/3, PSČ 160 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009 - 31. 8. 2010
den vzniku funkce: 21. 9. 2009 - 31. 8. 2010
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
Rudolf Procházka - člen dozorčí rady
Praha - Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská 44, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009 - 31. 8. 2010
od 1. 10. 2009 do 18. 10. 2010
Eduard Číž - člen dozorčí rady
Praha 3, Korunní 806/91, PSČ 130 00
den vzniku členství: 21. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 1. 10. 2009
JUDr. Josef Buzek - předseda dozorčí rady
Praha - Praha 5, Podbělohorská 3129/24B, PSČ 150 00
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 21. 9. 2009
den vzniku funkce: 16. 11. 2005 - 21. 9. 2009
od 21. 2. 2006 do 1. 10. 2009
Rudolf Procházka - člen dozorčí rady
Praha - Praha 3 - Žižkov, Přemyslovská 44, PSČ 130 00
den vzniku členství: 15. 11. 2005
den vzniku funkce: 15. 11. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
ing. Luděk Vinš - předseda dozorčí rady
Praha 10, Rektorská 234/40
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 15. 11. 2005
den vzniku funkce: 18. 1. 2005 - 15. 11. 2005
od 5. 8. 2005 do 21. 2. 2006
JUDr. Josef Buzek - člen dozorčí rady
Praha 5, Podbělohorská 3129/24B
den vzniku členství: 10. 1. 2005
od 5. 8. 2005 do 1. 10. 2009
Karel Kupka - člen dozorčí rady
Praha 3, Blahoslavova 10
den vzniku členství: 10. 1. 2005 - 21. 9. 2009
od 7. 11. 2000 do 5. 8. 2005
Karel Kupka - člen
Praha 3, Blahoslavova 10
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
Václav Karásek - předseda
Praha 8, Třebenická 1294
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
Mgr. Jitka Hlaváčová - člen
Úhonice, Jenečská 21
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
Rudolf Procházka - místopředseda
Praha 3, Přemyslovská 44
od 27. 3. 2000 do 5. 8. 2005
Dr. Josef Neštický - člen
Praha 4, Brandlova 1560/9
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
Václav Karásek
Praha 8, Třebenická 1294
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
Mgr. Jitka Hlaváčová
Úhonice, Jenečská 21
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
Rudolf Procházka
Praha 3, Přemyslovská 44
od 7. 9. 1999 do 27. 3. 2000
Dr. Josef Neštický
Praha 4, Brandlova 1560/9
Akcionáři
od 23. 7. 2014
CTR Viktoria Center s.r.o., IČO: 24733857
Praha 3, Sladkovského nám., PSČ 130 00
Hodnocení firmy
-2
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Lovci talentu

21. 4. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas

Lovci talentu

Martin Jahoda a Honza Březina pomohli vybrat ideální sport pro tři sta tisíc dětí. I díky nim mají poprvé v dějinách školáci z měst lepší kondici než jejich vrstevníci na venkově.

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

20. 4. 2018 | Komentář | Michal Kašpárek | 13 komentářů

Brno se chtělo stát velkoměstem, dopadlo to jako vždycky

Osekávání projektu přesunu brněnského nádraží je tragické pro Brno – a příznačné pro celou republiku.

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

20. 4. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 2 komentáře

Očima expertů: Neprodávejte jídlo moc levně!

Ministr zemědělství v demisi Jiří Milek by chtěl stanovením minimálních marží zabránit obchodním řetězcům, aby prodávaly potraviny pod cenou. Pomůže to v praxi českým zemědělcům a potravinářům, nebo by se měl stát v téhle problematice angažovat jinak, pokud vůbec?

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

19. 4. 2018 | Co se děje | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Srovnání spořicích účtů: nováčci útočí

Kdo vám dnes na spořicím účtu nejvíc zhodnotí sto tisíc a kdo milion korun? V čele našeho žebříčku jsou nové banky.

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

19. 4. 2018 | Co se děje | Terezie Nývltová Vojáčková

Zaměstnavatel dluží. Od května rostou „náhradní výplaty“ vyplácené úřadem práce

Zaměstnanci, kterým insolventní zaměstnavatel dluží mzdu, si můžou říct o „náhradní výplatu“ na úřadu práce. Od 1. května se zvyšuje maximální částka, kterou úřad vyplácí.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Iveta Pomeje Bartošová

Iveta Pomeje Bartošová

- zpěvačka

-13
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-94
+
-
3.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-121
+
-
4.Milan Richtr

Milan Richtr

- politik a oděvní podnikatel

-122
+
-
5.Zdeněk Bakala

Zdeněk Bakala

- podnikatel a uhlobaron

-195
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 254 658 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 540,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 545,00 Kč
Czech Exchange 2 550,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 555,00 Kč
MONETA Money Bank 2 608,00 Kč
Expobank CZ 2 608,00 Kč
Sberbank CZ 2 612,00 Kč
Česká spořitelna 2 650,00 Kč
ČSOB 2 647,00 Kč
Komerční banka 2 667,07 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 689,30 Kč
Raiffeisenbank 2 698,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Zamítnutá reklamace MT
Poradna > Spotřebitelská poradna > Zamítnutá reklamace MT

Otázka: Dobrý den, popis viz níže. Dne 29.3.2018 byl zakoupen nový mobilní telefon (dále jen MT) přes E-SHOP. Dne 10.4.2018 jsme tento MT reklamovali z důvodu deformace ohnutí/prohnutí, které mělo být údajně...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.