Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

ČEZ Distribuce, a. s.
IČO: 27232425 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu31. 3. 2005
Datum zániku1. 10. 2010
StavVymazáno
Obchodní firma
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010

ČEZ Distribuce, a. s.

Sídlo
od 2. 6. 2006 do 1. 10. 2010
Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Praha 2, Vinohradská 325/8, PSČ 120 21
IČO
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010

27232425

DIČ

CZ27232425

Právní forma
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010
Akciová společnost
Spisová značka1704 B, Krajský soud v Ústí nad Labem
Předmět podnikání
od 5. 10. 2005 do 1. 10. 2010
- Distribuce elektřiny
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- činnost technických poradců v oblasti investiční výstavby, metrologie, distribuce a spotřeby elektřiny, jakosti a péče o životní prostředí
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- projektování elektrických zařízení
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- velkoobchod
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- specializovaný maloobchod a maloobchod smíšeným zbožím
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- podnikání v oblasti nakládání s nebezpečnými odpady
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- zpracování dat, služby databank, správa sítí
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- poskytování software a poradenství v oblasti software a hardware
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- správa a údržba nemovitostí
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- testování, měření, analýzy a kontroly
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- poskytování služeb v oblasti bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
od 23. 9. 2005 do 1. 10. 2010
- technicko-organizační činnost v oblasti požární ochrany
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010
- Inženýrská činnost v investiční výstavbě
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010
- Pronájem a půjčování věcí movitých
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010
- Nakládání s odpady (vyjma nebezpečných)
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2010 do 1. 10. 2010
- Společnost ČEZ Distribuce, a. s. se sídlem Děčín 4, Teplická 874/8, PSČ 405 02, identifikační číslo 272 32 425, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1704, zanikla bez likvidace fúzí splynutím se společnos tí ČEZ Distribuční zařízení, a.s. se sídlem Praha 4, Michle, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, identifikační číslo 289 22 727, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 15391, se vznikem nástupnické společnosti ČEZ Distribuc e, a. s. se sídlem Děčín, Děčín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PSČ 405 02, IČ 247 29 035, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145, na niž přešlo jmění obou zanikajících společností včetně práv a povinnos tí z pracovně právních vztahů.
od 24. 10. 2007 do 22. 1. 2008
- Obchodní společnost ČEZ, a.s., jako jediný akcionář společnosti ČEZ Distribuce, a.s., při výkonu působnosti valné hromady schválila dne 16.10.2007 zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce, a.s. a ve formě notářského zápisu (dále jen "notářsk ý zápis") přijala následující rozhodnutí: 1. Společnost ČEZ, a.s. sídlem Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53, IČ 452 74 649, zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1581 (dále též jen "ČEZ"), je jediným akcionářem společnosti ČEZ Distribuce, a.s. (dále též jen "ČEZ Distribuce" nebo "Sp olečnost") a vlastní 100 % (slovy: jednosto procent) všech akcií této Společnosti. Základní kapitál Společnosti byl zcela splacen. 2. Představenstva společností ČEZ Distribuce a společnosti Energetika Vítkovice, a.s. schválila záměr zvýšení základního kapitálu společnosti ČEZ Distribuce nepeněžitým vkladem movitého a nemovitého majetku společnosti Energetika Vítkovice, a.s. (dále jen "nepeněžitý vklad"), a to s účinností od 1.1.2008 (prvního ledna roku dvatisíceosm). 3. V souladu s § 59, odst. 3 obchodního zákoníku byla hodnota nepeněžitého vkladu stanovena posudkem znalce jmenovaného za tím účelem pravomocným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem, č.j. 72Nc 1069/2007-32 ze dne 25. června 2007. Podle posudku jmen ovaného znalce, pana Ing. Lukáše Křístka, MBA, znalce oboru ekonomika, Spr. č.405/2004, sídlem Jungmannova 1738, Roztoky u Prahy, PSČ 252 63, zpracovaném pod č. 44/5/2007 ze dne 10.8.2007 (dále jen "Posudek"), byla hodnota nepeněžitého vkladu ke dni 30.6. 2007 oceněna částkou 140.910.000,--Kč (slovy: jednostočtyřicetmilióndevětsetdesettisíc korun českých). 4. ČEZ, a.s., jako jediný akcionář ČEZ Distribuce, tímto rozhoduje o zvýšení základního kapitálu ČEZ Distribuce z částky 49.463.992.088,--Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliardčtyřistašedesáttřimiliónydevětsetdevadesátdvatisíceosmdesátosm korun českých) o částku 139.421.490,--Kč (slovy: jednostotřicetdevětmiliónůčtyřistadvacetjedentisícčtyřistadevadesát korun českých) na celkovou výši po zvýšení 49.603.413.578,--Kč (slovy: čtyřicetdevětmiliardšestsettřimiliónyčtyřistatřinácttisícpětsetsedmdesátosm korun českých) . 5. ČEZ, a.s., jako jediný akcionář ČEZ Distribuce, tímto schvaluje, že základní kapitál Společnosti bude zvýšen nepeněžitým vkladem společnosti Energetika Vítkovice, a.s., sídlem Výstavní 1144/103, Ostrava-Vítkovice, PSČ 706 02, IČ: 258 54 712, zapsané v  obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl B, vložka 2313, (dále jen "EVi" nebo "Upisovatel"), a to souborem movitého a nemovitého majetku sloužícího k zajišťování distribuce elektrické energie v lokální distribuční soustavě EVi na katas trálních územích Moravská Ostrava 713520 (kód katastru), Vítkovice 714071, Zábřeh-Hulváky 713970, Zábřeh-VŽ 714089 a Hrabůvka 714585; jedná se o movitý majetek uvedený v příloze číslo dvě notářského zápisu, nemovitý majetek zapsaný v katastru nemovitostí uvedený v příloze číslo tři notářského zápisu, a nemovitý majetek, který se nezapisuje do katastru nemovitostí, uvedený v příloze číslo čtyři notářského zápisu; Předmětný majetek byl položkově oceněn v Posudku uvedeném v příloze číslo pět notářského zápis u (výše specifikovaný majetek určený k nepeněžitému vkladu dále jen "Distribuční majetek EVi"). 6. Zvýšení základního kapitálu bude realizováno upsáním 1 (slovy: jednoho) kusu kmenové akcie znějící na jméno o jmenovité hodnotě 139.421.490,--Kč (slovy: jednostotřicetdevětmiliónůčtyřistadvacetjedentisícčtyřistadevadesát korun českých) mající listinnou podobu s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady (dále jen "Akcie"); upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. Upsání Akcie, která bude vydána na zvýšení základního kapitál u Společnosti, bude nabídnuto předem určenému zájemci, a to Upisovateli. 7. Akcie vydaná na zvýšení základního kapitálu dle tohoto rozhodnutí bude Upisovatelem upsána a splacena nepeněžitým vkladem Distribučního majetku EVi. Emisní kurs Akcie je stanoven na částku 140.910.000,--Kč (slovy: jednostočtyřicetmiliónůdevětsetdesetti síc korun českých) a odpovídá hodnotě nepeněžitého vkladu stanovené v Posudku. Rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu stanoveného Posudkem a jmenovitou hodnotou Akcie, která má být vydána Upisovateli jako protiplnění, se považuje za emisní ážio. Výše em isního ážia upsané akcie bude činit 1.488.510,--Kč (slovy: jedenmiliónčtyřistaosmdesátosmtisícpětsetdeset korun českých); emisní ážio bude zaúčtováno ve prospěch kapitálových fondů Společnosti. 8. Akcie bude upsána v sídle Společnosti smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi Upisovatelem a Společností, a to písemnou formou s úředně ověřenými podpisy. Akcii lze upsat ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií Upisovateli; návrh smlouvy o upsání akcií bude předán Upisovateli doručeným dopisem na adresu jeho sídla nebo osobně členu statutárního orgánu Upisovatele proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 10 (slovy: deseti) dnů od e dne zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Akcie bude splacena nepeněžitým vkladem v sídle Společnosti, a to uzavřením písemné smlouvy o vkladu majetku - Distribučního majetku EVi s úředně ověřenými podpisy, obsahující rovněž písemné prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku, spolu s f aktickým předáním Distribučního majetku EVi. Upisovatel je povinen splatit nepeněžitý vklad nejpozději do 1.1.2008 (prvního ledna roku dvatisíceosm).
od 9. 11. 2006 do 14. 11. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a.s., konaná dne 7.11.2006, přijala toto usnesení: Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a.s., rozhodla v souladu s čl. 11, odst. 2, písm. b) stanov o snížení základního kapitálu společnosti o částku 14 114 403 912,- Kč (slovy: čtrnáct miliard sto čtrnáct milionů čtyři sta tři tisíc devět se t dvanáct korun českých). Důvodem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty vzniklé v účetním období roku 2005 (neuhrazené ztráty minulých let) a dobrovolná tvorba rezervního fondu podle ust. § 216a obchodního zákoníku. S částkou odpovídající snížení základního kapitálu společnosti ve výši 14 114 403 912,- Kč (slovy: čtrnáct miliard sto čtrnáct milionů čtyři sta tři tisíc devět set dvanáct korun českých) bude naloženo takto: a) částka 11 760 648 600,87 (slovy: jedenáct miliard sedm set šedesát milionů šest set čtyřicet osm tisíc šest set korun českých osmdesát sedm haléřů) bude použita na úhradu ztráty vzniklé v účetním období roku 2005 ( neuhrazené ztráty minulých let), b) částka 2 353 755 311,13 Kč (slovy: dvě miliardy tři sta padesát tři milionů sedm set padesát pět tisíc tři sta jedenáct korun českých třináct haléřů) bude převedena do rezervního fondu na úhradu budoucí ztráty společnosti. Snížení základního kapitálu společnosti bude provedeno snížením jmenovité hodnoty akcií v souladu s ust. § 213a obchodního zákoníku, a to snížením jmenovité hodnoty každé akcie z původní jmenovité hodnoty 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) na n ovou jmenovitou hodnotu 778,- Kč (slovy: sedm set sedmdesát osm korun českých). Lhůta pro předložení listinných akcií společnosti za účelem jejich výměny za akcie s nižší jmenovitou hodnotou činí 2 (slovy: dva) měsíce a počíná běžet ode dne zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku.
od 23. 9. 2005 do 27. 2. 2006
- Mimořádná valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a. s., konaná dne 22.8.2005, přijala toto usnesení: Valná hromada společnosti ČEZ Distribuce, a. s., v souladu s ust. § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku a Čl. 11, odst. 2, písm. b) stanov a) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti o částku 63 553 396 000,- Kč (slovy: šedesát tři miliard pět set padesát tři milionů tři sta devadesát šest tisíc korun českých) s tím, že upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního ka pitálu se nepřipouští, upsáním 63 553 396 (slovy: šedesát tři milionů pět set padesát tři tisíc tři sta devadesát šest) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), b) rozhoduje, že nově upisované akcie společnosti budou upsány majiteli nepeněžitých vkladů uvedených pod písmenem d) tohoto rozhodnutí, c) určuje, že akcie budou upsány a splaceny v sídle společnosti nejpozději do 31. ledna 2006 (slovy: třicátého prvního ledna roku dva tisíce šest) s tím, že upisovatelům uvedeným pod písmenem b) tohoto rozhodnutí bude oznámen počátek běhu této lhůty písem ným oznámením, jehož přílohu bude tvořit kopie pravomocného usnesení Městského soudu v Praze o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku, d) schvaluje upisování akcií těmito nepeněžitými vklady oceněnými znaleckým ústavem HZ Praha, spol. s r.o.: - část podniku společnosti Severočeská energetika, a.s., IČ 499 03 179, se sídlem Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Severočeská energetika, a.s., ve s myslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 12 782 748 000,- Kč (slovy: dvanáct miliard sedm set osmdesát dva milionů sedm set čtyřicet osm tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společno sti Severočeská energetika, a.s., vydáno 12 782 748 (slovy: dvanáct milionů sedm set osmdesát dva tisíc sedm set čtyřicet osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představen stva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - část podniku společnosti Západočeská energetika, a.s., IČ 497 90 463, se sídlem Guldenerova 19, 303 28 Plzeň, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Západočeská energetika, a.s., ve smy slu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 8 071 115 000,- Kč (slovy: osm miliard sedmdesát jedna milionů sto patnáct tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Západočeská energeti ka, a.s., vydáno 8 071 115 (slovy: osm milionů sedmdesát jedna tisíc sto patnáct) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - část podniku společnosti Východočeská energetika, a.s., IČ 601 08 720, se sídlem Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Východočeská energetika, a.s., ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 13 689 105 000,- Kč (slovy: třináct miliard šest set osmdesát devět milionů sto pět tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnost i Východočeská energetika, a.s., vydáno 13 689 105 (slovy: třináct milionů šest set osmdesát devět tisíc sto pět)kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanov isku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - část podniku společnosti Středočeská energetická a.s., IČ 601 93 140, se sídlem Vinohradská 325/8, 120 21 Praha 2, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Středočeská energetická a.s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 14 493 120 000,- Kč (slovy: čtrnáct miliard čtyři sta devadesát tři milionů sto dvacet tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovateli - společnosti Střed očeská energetická a.s. vydáno 14 493 120 (slovy: čtrnáct milionů čtyři sta devadesát tři tisíc sto dvacet) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), - část podniku společnosti Severomoravská energetika, a. s., IČ 476 75 691, se sídlem 28. října 3123/152, 709 02 Ostrava, Moravská Ostrava, tvořená organizační jednotkou "Distribuce", která představuje samostatnou organizační složku společnosti Severomo ravská energetika, a. s. ve smyslu ust. § 487 obchodního zákoníku, oceněná znaleckým posudkem částkou 14 517 308 000,- Kč (slovy: čtrnáct miliard pět set sedmnáct milionů tři sta osm tisíc korun českých), s tím, že za tento nepeněžitý vklad bude upisovate li - společnosti Severomoravská energetika, a.s., vydáno 14 517 308 (slovy: čtrnáct milionů pět set sedmnáct tisíc tři sta osm) kusů kmenových akcií společnosti v listinné podobě, znějících na jméno, s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představe nstva po stanovisku dozorčí rady, o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých), s emisním kursem jedné akcie 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých).
Kapitál
od 22. 1. 2008 do 1. 10. 2010
Základní kapitál 49 603 413 578 Kč, splaceno 100 %.
od 14. 11. 2006 do 22. 1. 2008
Základní kapitál 49 463 992 088 Kč, splaceno 100 %.
od 28. 2. 2006 do 14. 11. 2006
Základní kapitál 63 578 396 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 3. 2005 do 28. 2. 2006
Základní kapitál 25 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 22. 1. 2008 do 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 1.
od 22. 1. 2008 do 1. 10. 2010
s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady
od 14. 11. 2006 do 1. 10. 2010
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 63 578 396.
od 14. 11. 2006 do 1. 10. 2010
s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady
od 28. 2. 2006 do 14. 11. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 63 578 396.
od 28. 2. 2006 do 14. 11. 2006
s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady
od 23. 9. 2005 do 28. 2. 2006
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 000.
od 23. 9. 2005 do 28. 2. 2006
s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady
od 31. 3. 2005 do 23. 9. 2005
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 25 000.
od 31. 3. 2005 do 23. 9. 2005
s omezenou převoditelností pouze se souhlasem představenstva po stanovisku dozorčí rady
Statutární orgán
od 23. 6. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Filip Secký - Člen
Velké Březno, Na Výsluní 358, PSČ 403 23
den vzniku členství: 13. 4. 2010
od 13. 5. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Petra Holomková - Místopředseda představenstva
Děčín X - Bělá, Jasná 283/40, PSČ 405 02
den vzniku členství: 15. 3. 2007
den vzniku funkce: 24. 2. 2010
od 13. 5. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Richard Vidlička - Předseda představenstva
Šestajovice, Na Výsluní, PSČ 250 92
den vzniku členství: 24. 2. 2010
den vzniku funkce: 24. 2. 2010
od 13. 5. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Jiří Koptík - Člen představenstva
Králův Dvůr - Zahořany, Luční, PSČ 267 01
den vzniku členství: 30. 3. 2010
od 21. 12. 2007 do 13. 5. 2010
Ing. Josef Holub - Předseda představenstva
Děčín IX, Sokolská 306, PSČ 405 05
den vzniku členství: 14. 12. 2007 - 24. 2. 2010
den vzniku funkce: 14. 12. 2007 - 24. 2. 2010
od 12. 4. 2007 do 13. 5. 2010
Ing. Petra Holomková - Člen představenstva
Děčín X - Bělá, Jasná 283/40, PSČ 405 02
den vzniku členství: 15. 3. 2007
od 6. 2. 2006 do 1. 10. 2010
Ing. Pavel Filipi - člen představenstva
Moravská Třebová, Palackého 962/19, PSČ 571 01
den vzniku členství: 1. 1. 2006
od 6. 10. 2005 do 23. 6. 2010
Ing. Filip Secký - Člen
Velké Březno, Na Výsluní 358, PSČ 403 23
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 13. 4. 2010
od 23. 9. 2005 do 12. 4. 2007
Ing. Věra Kučerová - člen
Ostrava - Moravská-Ostrava, Nádražní 2681/56, PSČ 702 00
den vzniku členství: 19. 8. 2005 - 15. 3. 2007
od 31. 3. 2005 do 6. 10. 2005
Ing. Filip Secký - Člen
Ústí nad Labem, Brandtova 3271/22, PSČ 400 11
den vzniku členství: 31. 3. 2005
od 31. 3. 2005 do 21. 12. 2007
Ing. Jiří Kudrnáč - Předseda
Děčín, Slovanská 1180/74, PSČ 405 02
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 14. 12. 2007
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 14. 12. 2007
od 31. 3. 2005 do 13. 5. 2010
Ing. Martin Němeček - Místopředseda
Děčín 2, Riegrova 56, PSČ 405 01
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 24. 2. 2010
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 24. 2. 2010
od 31. 3. 2005 do 1. 10. 2010
Jménem společnosti jednají a podepisují ve všech věcech společně alespoň dva členové představenstva. Jménem společnosti může jednat i jeden člen představenstva, pokud k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Při podepisování jménem společnosti členové představenstva k obchodní firmě společnosti připojí své podpisy.
Dozorčí rada
od 13. 5. 2010 do 1. 10. 2010
Karel Čech - Člen dozorčí rady
Havlíčkův Brod, Jihlavská, PSČ 580 01
den vzniku členství: 5. 3. 2010
od 10. 3. 2010 do 1. 10. 2010
JUDr. Michaela Chaloupková - Člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 1070/8, PSČ 323 00
den vzniku členství: 2. 11. 2009
od 3. 2. 2010 do 10. 3. 2010
JUDr. Michaela Chaloupková - Člen dozorčí rady
Plzeň, Bzenecká 1070/8, PSČ 323 00
den vzniku členství: 22. 9. 2009 - 2. 11. 2009
od 3. 2. 2010 do 1. 10. 2010
Ing. Milan Špatenka - Člen dozorčí rady
Libouchec, 507, PSČ 403 35
den vzniku členství: 2. 11. 2009
od 5. 8. 2009 do 3. 2. 2010
Ing. Milan Špatenka - Člen dozorčí rady
Libouchec, 507, PSČ 403 35
den vzniku členství: 21. 7. 2009 - 2. 11. 2009
od 5. 8. 2009 do 1. 10. 2010
Ing. Jaroslav Janda - Místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Na Květnici 13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 21. 7. 2009
od 27. 6. 2008 do 1. 10. 2010
Ing. Jiří Kudrnáč - Předseda
Děčín, Slovanská 1180/74, PSČ 405 02
den vzniku členství: 22. 5. 2008
den vzniku funkce: 17. 6. 2008
od 25. 2. 2008 do 3. 2. 2010
Mgr. Zdeněk Pasák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 180 00
den vzniku členství: 15. 1. 2008 - 22. 9. 2009
od 19. 10. 2007 do 25. 2. 2008
Mgr. Zdeněk Pasák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Vavrouškou 720/28, PSČ 180 00
den vzniku členství: 9. 8. 2007 - 15. 1. 2008
od 18. 9. 2007 do 19. 10. 2007
Mgr. Zdeněk Pasák - Člen dozorčí rady
Praha 8, Nad Vavruškou 720/28, PSČ 110 08
den vzniku členství: 9. 8. 2007
od 2. 6. 2006 do 18. 9. 2007
Ing. Miroslav Kekule - člen dozorčí rady
Jablonec nad Nisou, Mechová 5, PSČ 466 04
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 9. 8. 2007
od 2. 6. 2006 do 27. 6. 2008
Ing. Tomáš Pleskač, MBA - předseda dozorčí rady
Třebíč - Horka-Domky, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 22. 5. 2008
den vzniku funkce: 19. 5. 2006 - 22. 5. 2008
od 2. 6. 2006 do 5. 8. 2009
Ing. Otto Karl - místopředseda dozorčí rady
Praha 4, Levského 3204, PSČ 143 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006 - 19. 5. 2009
den vzniku funkce: 19. 5. 2006 - 19. 5. 2009
od 2. 6. 2006 do 5. 8. 2009
Ing. Jaroslav Janda - člen dozorčí rady
Praha 4, Na Květnici 13, PSČ 140 00
den vzniku členství: 11. 5. 2006
od 2. 6. 2006 do 3. 2. 2010
Ing. Pavel Kraják - člen dozorčí rady
Hradec Králové, Pod Zámečkem 293/72, PSČ 500 06
den vzniku členství: 9. 5. 2006 - 17. 12. 2009
od 2. 6. 2006 do 1. 10. 2010
Irena Klůsová - člen dozorčí rady
Děčín 2, Dvořákova 1322/25, PSČ 405 01
den vzniku členství: 9. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Tomáš Pleskač, MBA - Předseda
Třebíč - Horka - Domky, Hladíkova 1176/36, PSČ 674 01
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Otto Karl - Místopředseda
Praha 4, Levského 3204, PSČ 143 00
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
den vzniku funkce: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Martin Koch - Člen
Budišovice, 164, PSČ 747 64
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Miroslav Kekule - Člen
Jablonec nad Nisou, Mechová 5, PSČ 466 04
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 11. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Antonín Ješátko - Člen
České Budějovice, Jabloňová 32, PSČ 370 06
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 9. 5. 2006
od 31. 3. 2005 do 2. 6. 2006
Ing. Lubomír Štěpán - Člen
Hradec Králové, Tř. E. Beneše 1431, PSČ 500 12
den vzniku členství: 31. 3. 2005 - 9. 5. 2006
Akcionáři
od 4. 11. 2008 do 1. 10. 2010
ČEZ, a. s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
od 19. 10. 2007 do 22. 1. 2008
ČEZ, a.s., IČO: 45274649
Praha 4, Duhová 2/1444, PSČ 140 53
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

5. 7. 2020 | | Martina Fojtů | 3 komentáře

Zubaři brněnských ulic. Developer se teď obává hlavně reakce bank

Jejich práce čas od času připomíná náročný zubařský zákrok. Z domu vykutají všechno špatné, třeba moc nezbyde, ale s trochou energie se pak do ulice usmívá nová naleštěná stavba.

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

30. 6. 2020 | | Jiří Hovorka, Petr Kučera | 63 komentářů

Zaplať paušál a máš klid. Novinka bude pro méně OSVČ

Paušální daň má fungovat už od příštího roku. Oproti původnímu návrhu od ministerstva financí se vláda dohodla na kompromisu - paušál budou moci využít podnikatelé s ročním příjmem do 800 000 korun.

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Končí příjem žádostí o kompenzační bonus za první období

V pondělí 29. června je poslední den pro podání žádosti o „kompenzační bonus“ z programu Pětadvacítka za období od 12. března do 30. dubna.

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

26. 6. 2020 | | Petr Kučera

Zmatek v termínu pro přehledy OSVČ. Ministři spolu nemluví

Vláda připravila další absurditu: Lhůta pro podání přehledu zdravotní pojišťovně letos skončí dřív než pro samotné daňové přiznání.

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

26. 6. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Stát zaplatí podnikatelům polovinu nájmu. Startuje příjem žádostí

O podporu mohou požádat podnikatelé a firmy, kterým stát zakázal prodej zboží nebo poskytování služeb zákazníkům v provozovnách alespoň v části období od 13. března do 30. června.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Czech Exchange 2 680,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 685,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 700,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 730,70 Kč
ČSOB 2 730,70 Kč
Expobank CZ 2 739,80 Kč
Komerční banka 2 746,19 Kč
Česká spořitelna 2 751,00 Kč
Raiffeisenbank 2 791,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 792,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  12 419 406 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

+24
+
-
2.Tomáš Čupr

Tomáš Čupr

- podnikatel, Rohlik.cz, Slevomat

+9
+
-
3.Aleš Zavoral

Aleš Zavoral

- zakladatel Alza.cz

+7
+
-
4.Simona Kijonková

Simona Kijonková

- podnikatelka, investorka, Zásilkovna.cz

+4
+
-
5.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-19
+
-

Články na Heroine.cz

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Vztek matek. Proč se neovládáme a pak se za to nenávidíme

Občas cítím na své dítě obrovský vztek, který stěží ovládnu. Nebo neovládnu. Strategie,...více

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Nemáte s kým vyrazit do hor? Nebojte se. Vandr o samotě zvládne každá z nás

Zavřené hranice spoustu z nás donutily plánovat prázdniny v Česku. Chcete taky vyrazit...více

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Stříhat za dvojí ceny muže a ženy není fér, říká kadeřnice Klára Váňová z Barberette

Klára Váňová samu sebe nenazývá kadeřnicí, ale holičkou, přesněji anglickou slovní hříčkou...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odeslání stornované objednávky
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odeslání stornované objednávky

Otázka: Dobrý den, objednala jsem potisk trička s mnou vyrobeným nápisem, který měl být svatebním darem. Firma má na stránkách uvedeno, že zboží bude odesláno do 10 dnů od objednání. Po 10 dnech, kdy zboží nepřišlo,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services