Česká pohledávková, a.s. v likvidaci
IČO: 27376281 - Zaniklý subject, Vyhlášena likvidace

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 9. 2005
Datum zániku26. 1. 2011
StavZaniklý subject, Vyhlášena likvidace
Obchodní firma
od 5. 10. 2009 do 26. 1. 2011

Česká pohledávková, a.s. v likvidaci

od 1. 12. 2005 do 5. 10. 2009

Česká pohledávková, a.s.

od 5. 9. 2005 do 1. 12. 2005

AUDUBON a.s.

Sídlo
od 22. 11. 2005 do 2. 5. 2008
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
Praha 1, Ovocný trh 572/11, PSČ 110 00
IČO
od 5. 9. 2005 do 26. 1. 2011

27376281

Právní forma
od 5. 9. 2005 do 26. 1. 2011
Akciová společnost
Spisová značka10156 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 5. 10. 2009 do 26. 1. 2011
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 22. 11. 2005 do 5. 10. 2009
- velkoobchod
od 22. 11. 2005 do 5. 10. 2009
- služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské povahy
od 5. 9. 2005 do 26. 1. 2011
- pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor bez poskytování jiných než základních služeb zajišťujících řádný provoz nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 26. 1. 2011 do 26. 1. 2011
- Vymazává se ke dni nabytí právní moci rozhodnutí z obchodního rejstříku společnost Česká pohledávková, a.s. v likvidaci, se sídlem Praha 5, Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00, IČ 273 76 281. Právní důvod výmazu: ukončení likvidace.
od 5. 10. 2009 do 26. 1. 2011
- Na základě rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 24.9.2009 byla společnost Česká pohledávková, a.s. ke dni 1. 10. 2009 zrušena s likvidací a jmenován likvidátor.
od 2. 5. 2006 do 30. 5. 2006
- Jediný akcionář společnosti rozhodl dne 11.4.2006 o zvýšení základního kapitálu za těchto podmínek: Před přijetím níže uvedeného rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu jediný akcionář společnosti Česká pohledávková, a.s., pan Ing. Radovan Prchlík, prohlásil, že se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku v plném rozsahu vzdává svého přednostního práva na upisování akcií v souvislosti s níže uvedeným rozhodnutím o zvýšení základního kapitálu peněžitým vkladem o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyricetdvamiliony korun českých). Jediný akcionář společnosti Česká pohledávková, a.s., tj. pan Ing. Radovan Prchlík, činí v souladu s ustanovením § 190 odst. 1 obchodního zákoníku a dalších souvisejících ustanovení obchodního zákoníku, při výkonu působnosti valné hromady toto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu: 1) rozhoduje o zvýšení základního kapitálu o částku 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých) upsáním nových akcií podle ustanovení § 203 obchodního zákoníku s tím, že se nepřipouští upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základníh o kapitálu, 2) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. b) obchodního zákoníku stanovuje, že na zvýšení základního kapitálu bude vydáno 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), z nějící na jméno a mající listinnou podobu, 3) akcie budou upsány peněžitým vkladem, 4) konstatuje, že jediný akcionář společnosti se v souladu s ustanovením § 204a odst. 7 obchodního zákoníku před přijetím tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu, učiněného při výkonu působnosti valné hromady, v plném rozsahu vz dal svého přednostního práva na upisování akcií, a to formou prohlášení obsaženém v tomto notářském zápise, 5) konstatuje, že s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář společnosti se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, nejsou v tomto rozhodnutí uváděny údaje týkající se přednostního práva ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. c) obchod ního zákoníku, 6) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. d) obchodního zákoníku a s přihlédnutím ke skutečnosti, že jediný akcionář se vzdal svého přednostního práva na upisování akcií, určuje, že kmenové akcie, které nebudou upsány s využitím přednostního práva, tj. 42 (slovy: čtyřicetdva) kusů kmenových akcií o jmenovité hodnotě jedné akcie 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých), znějící na jméno a mající listinnou podobu, které mají být na zvýšení základního kapitálu vydány, budou nabídnuty určitému (před em určenému) zájemci, a to panu Ing. Radovanovi Prchlíkovi, r.č. xxxx, bytem Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ: 500 03, 7) konstatuje, že ve smyslu ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku určitý (předem určený) zájemce upisuje akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírá se společností, přičemž tato smlouva musí mít písemnou formu a podpisy na ní musí být úředně ov ěřeny, 8) ve smyslu ustanovení § 203 odst. 2 písm. e) obchodního zákoníku stanovuje, že veškeré akcie lze upsat v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. na adrese Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03, ve lhůtě 30 (slovy: třicet) dnů, počínaje dnem násle dujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci; tento návrh smlouvy o upsání akcií společnosti upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci předá tak, že jej buď zašle doporučeným dopisem na adresu jeho bydliště nebo mu jej osobně předá proti písemnému potvrzení o jeho převzetí, a to do 30 (slovy: třiceti) dnů ode dne, kdy nabylo právní moci usnesení soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku; p očátek běhu lhůty pro upisování akcií bude upisovateli - tj. určitému (předem určenému) zájemci oznámen tím, že mu bude doručen uvedený návrh smlouvy o upsání akcií; součástí zásilky obsahující návrh smlouvy o upsání akcií bude navíc sdělení představenstv a, že lhůta pro upisování akcií počíná běžet dnem následujícím po dni doručení návrhu smlouvy o upsání akcií; emisní kurs upisovaných akcií činí částku 1.000.000,-Kč (slovy: jedenmilion korun českých) na jednu akcii, 9) v souladu s ustanoveními § 203 odst. 2 písm. j) a § 187 odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku se připouští možnost započtení níže specifikovaných peněžitých pohledávek určitého (předem určeného) zájemce - pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti pro ti pohledávce společnosti na splacení emisního kursu akcií, které mají být vydány na toto zvýšení kapitálu: 1. přičemž se jedná o tyto pohledávky pana Ing. Radovana Prchlíka, které budou započteny vždy ve výši, jak je u každé jednotlivé pohledávky uvedeno: a) peněžitá pohledávka ve výši 33.232.087,55Kč (slovy: třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátpět haléřů) - dále jen "pohledávka č. 1", tato pohledávka č. 1 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s., IČ: 00009296 (dále jen "MOTORPAL, a.s.") jako pohledávka z kupní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 12.12.2005 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení po hledávek č. 1"); následně byla tato pohledávka č. 1 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek ze dne 31.3.2006 uzavřené mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a pane m Ing. Radovanem Prchlíkem jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 2"); k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 1, tj. částka ve výši 33.232.087,55Kč (třicettřimilionydvěstětřicetdvatisíceosmdesátsedm korun českých padesátp ět haléřů) b) peněžitá pohledávka ve výši 1.547.925,84Kč (slovy: jedenmilionpětsetčtyřicetsedmtisícdevětsetdvacetpět korun českých osmdesátčtyři haléře) - dále jen "pohledávka č. 2", tato pohledávka č. 2 vznikla původně společnosti MOTORPAL, a.s. jako pohledávka z k upní ceny na základě Smlouvy o postoupení pohledávek uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako postupitelem a společností Česká pohledávková, a.s. jako postupníkem (dále jen "Smlouva o postoupení pohledávek č. 3"); následně byla tato pohl edávka č. 2 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita část pohledávky č. 2, a to částka ve výši 1.256.907,45Kč (slovy: jedenmiliondvěstěpadesátše sttisícdevětsetsedm korun českých čtyřicetpět haléřů) c) peněžitá pohledávka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých) - dále jen "pohledávka č. 3", tato pohledávka č. 3 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplat ném převodu cenných papírů uzavřené dne 6.1.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 3 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prc hlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 3, tj. částka ve výši 4.500.045,-Kč (slovy: čtyřimilionypětsettisícčtyřicetpět korun českých), d) peněžitá pohledávka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých) - dále jen "pohledávka č. 4", tato pohledávka č. 4 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o úplatn ém převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 4 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radovana Prc hlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 4, tj. částka ve výši 2.069.500,-Kč (slovy: dvamilionyšedesátdevěttisícpětset korun českých), e) peněžitá pohledávka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých) - dále jen "pohledávka č. 5", tato pohledávka č. 5 původně vznikla jako pohledávka na zaplacení ceny za převod cenných papírů na základě Smlouvy o  úplatném převodu cenných papírů uzavřené dne 15.2.2006 mezi společností MOTORPAL, a.s. jako prodávajícím a společností Česká pohledávková, a.s. jako kupujícím; následně byla tato pohledávka č. 5 postoupena ze společnosti MOTORPAL, a.s. na pana Ing. Radova na Prchlíka, a to na základě Smlouvy o postoupení pohledávek č. 2; k započtení bude použita celá výše pohledávky č. 5, tj. částka ve výši 941.460,-Kč (slovy: devětsetčtyřicetjednatisícčtyřistašedesát korun českých), 2. celková výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka činí 42.291.018,39Kč (slovy: čtyřicetdvamilionydvěstědevadesátjedentisícosmnáct korun českých třicetdevět haléřů), přičemž v souladu s tím, co je uvedeno v bodě 1. shora, bude k započtení použita celk em částka ve výši 42.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetdvamiliony korun českých); 3. existence celkové výše pohledávek pana Ing. Radovana Prchlíka vůči společnosti Česká pohledávková, a.s. je doložena Auditorskou zprávou pro zvláštní účely ze dne 9.4.2006, vypracovanou Ing. Jakubem Šteinfeldem, auditorem č. osvědčení 2014, FS AUDIT, s. r.o. č. osvědčení 410; 4. shora uvedené pohledávky byly ze strany společnosti Česká pohledávková, a.s. uznány jako závazky formou písemného uznání závazku ze dne 4.4.2006; 10) v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákoníku stanovuje tato pravidla pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek: - při upsání akcií bude určitému (předem určenému) zájemci předán představenstvem společnosti návrh smlouvy o započtení pohledávek, - lhůta pro uzavření smlouvy o započtení pohledávek činí 2 (slovy: dva) měsíce ode dne upsání akcií, - smlouvu o započtení pohledávek lze uzavřít ve shora stanovené lhůtě v sídle společnosti Česká pohledávková, a.s. nebo na jiném místě dohodnutém oběma smluvními stranami, 11) s přihlédnutím ke skutečnosti, že emisní kurs akcií upisovaných na toto zvýšení základního kapitálu bude v plném rozsahu splacen výhradně započtením pohledávek, neobsahuje toto rozhodnutí v souladu s ustanovením § 203 odst. 2 písm. j) obchodního zákon íku údaje podle § 203 odst. 2 písm. f) obchodního zákoníku, 12) konstatuje, že celková výše základního kapitálu po realizaci jeho zvýšení v souladu s tímto rozhodnutím bude činit 44.000.000,-Kč (slovy: čtyřicetčtyřimilionů korun českých).
Kapitál
od 30. 5. 2006 do 26. 1. 2011
Základní kapitál 44 000 000 Kč
od 5. 9. 2005 do 30. 5. 2006
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 30. 5. 2006 do 26. 1. 2011
Akcie na jméno err, počet akcií: 42.
od 1. 12. 2005 do 26. 1. 2011
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 10.
od 5. 9. 2005 do 1. 12. 2005
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 25. 1. 2007 do 26. 1. 2011
Ing. Radovan Prchlík - člen
Hradec Králové, Pelclova 414/6, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 22. 11. 2005 do 25. 1. 2007
Ing. Radovan Prchlík - člen
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
Ing. Zuzana Herichová - člen představenstva
Praha 3, Koněvova 188, PSČ 130 00
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 5. 9. 2005 do 26. 1. 2011
Jménem společnosti jedná představenstvo, a to tak, že navenek za něj jedná jménem společnosti jediný člen představenstva.
Likvidace
od 5. 10. 2009 do 26. 1. 2011
Ing. Petr Ferkl
Praha 9, Ostravská 621, PSČ 199 00
od 5. 10. 2009 do 26. 1. 2011
Likvidátor jménem společnosti činí úkony směřující k likvidaci.
Dozorčí rada
od 15. 12. 2005 do 26. 1. 2011
Tomáš Gajda - člen
Zašová, 119, PSČ 756 51
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 22. 11. 2005 do 26. 1. 2011
Ing. Alena Prchlíková - předseda
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
den vzniku členství: 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 26. 10. 2005
od 22. 11. 2005 do 26. 1. 2011
Pavel Bělůnek - člen
Rožnov pod Radhoštěm, 1.máje 1163, PSČ 756 61
den vzniku členství: 26. 10. 2005
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
Petra Matoušková - předseda dozorčí rady
Čerčany, Jiráskova 393, PSČ 257 22
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
Petr Malivánek - člen dozorčí rady
Chrudim, U stadionu 730, PSČ 537 03
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
Jana Bartošová - člen dozorčí rady
Uničov, Hrubého 699, PSČ 783 91
den vzniku členství: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
den vzniku funkce: 5. 9. 2005 - 26. 10. 2005
Akcionáři
od 24. 2. 2010 do 26. 1. 2011
VETRELLAN s.r.o., IČO: 28476484
Praha 5 - Smíchov, Na Zatlance 2174/5, PSČ 150 00
od 25. 1. 2007 do 24. 2. 2010
MPJ Kapitálová, a.s., IČO: 27710785
Jihlava, Strojírenská 5/9, PSČ 587 22
od 8. 8. 2006 do 25. 1. 2007
MOTORPAL, a.s., IČO: 00009296
Jihlava, Humpolecká 313/5, PSČ 587 41
od 22. 11. 2005 do 8. 8. 2006
Ing. Radovan Prchlík
Hradec Králové, Šimkova 904/2, PSČ 500 03
od 5. 9. 2005 do 22. 11. 2005
NORDIC VICTORY s.r.o., IČO: 27135403
Praha 10, Na Výsluní 201/13, PSČ 100 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

23. 3. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 1 komentářů

Očima expertů: Česko. Bankovní ráj to na pohled

Česko je pro banky ráj. V čem banky, které působí v Česku, excelují a kde mají naopak slabiny? Ptáme se odborníků ze světa peněz.

Josef Šlerka: Jak umlčet média

23. 3. 2018 | Rozhovor | Michal Kašpárek | 4 komentáře

Josef Šlerka: Jak umlčet média

Říká o sobě, že je optimista. Paradoxně i proto dal dohromady kuchařku receptů na likvidaci nezávislých médií. Aby lidé poznali, kdy je začít bránit.

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

22. 3. 2018 | Jak na to | Petra Dlouhá

Přehled příjmů a výdajů pro sociálku za rok 2017. Rady, kalkulačka, formuláře

Přehled o příjmech a výdajích pro správu sociálního zabezpečení za loňský rok se odevzdává nejpozději měsíc po daňovém přiznání. Máme pro vás čerstvé formuláře, kalkulačku i aplikaci, která přehled snadno a rychle vyplní.

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

22. 3. 2018 | Když se řekne | Terezie Nývltová Vojáčková

Dostali jste dar? Kdy ho dárce může chtít zpátky

Možná znáte úsloví „co se dá, to se nikdy nevydá“. Neplatí vždycky. Dárce si někdy může darování rozmyslet a obdarovaný musí dar vrátit. Nebo celý či částečně zaplatit.

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

21. 3. 2018 | Když se řekne | Petra Dlouhá | 1 komentářů

Přehled pro zdravotní pojišťovnu za rok 2017. Pravidla, kalkulačka, formuláře

Podáním daňového přiznání podnikatelům povinnosti nekončí. Zbývá ještě odevzdat přehledy pro zdravotní pojišťovnu a správu sociálního zabezpečení. Nabízíme kalkulačku, čerstvé formuláře i aplikaci, která daňové přiznání a přehledy hravě vyplní za vás.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Bartoška

Jiří Bartoška

- herec a ředitel filmového festivalu

-27
+
-
2.Libuše Šmuclerová

Libuše Šmuclerová

- bývalá programová ředitelka TV Nova, dnes vede nakladatelství Ringier

-126
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-231
+
-
4.Viktor Kožený

Viktor Kožený

- mezinárodně stíhaný podnikatel

-282
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-344
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 111 046 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Exchange s.r.o. VIP 2 555,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 560,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 565,00 Kč
MONETA Money Bank 2 615,00 Kč
Sberbank CZ 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 618,30 Kč
Oberbank 2 632,00 Kč
Česká spořitelna 2 660,00 Kč
ČSOB 2 655,00 Kč
Komerční banka 2 671,43 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 698,20 Kč
Raiffeisenbank 2 701,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Změna mzdového výměru
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > Změna mzdového výměru

Otázka: Dobrý den , jsem zaměstnaný u menší firmy a mám mzdu stanovenou výměrem. To , že může zaměstnavatel mzdový výměr měnit bez mého souhlasu vím. Podmínkou je akorát písemné oznámení této skutečnosti zaměstnanci.Můj...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.