NOWACO mrazírny a.s.
IČO: 45192235 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu5. 5. 1992
Datum zániku1. 12. 2006
StavVymazáno
Obchodní firma
od 1. 1. 2001 do 1. 12. 2006

NOWACO mrazírny a.s.

od 14. 8. 1997 do 1. 1. 2001

Mrazírny Oceán a.s.

od 15. 11. 1996 do 14. 8. 1997

Slezské mrazírny - Oceán a.s.

od 5. 6. 1995 do 15. 11. 1996

Slezské mrazírny - Oceán akciová společnost

od 5. 5. 1992 do 5. 6. 1995

Slezské mrazírny Opava, a. s.

Sídlo
od 5. 6. 1995 do 1. 11. 2002
Opava - Jaktař, Palhanecká 15
od 5. 5. 1992 do 5. 6. 1995
Opava, Těšínská 1
IČO
od 5. 5. 1992 do 1. 12. 2006

45192235

Právní forma
od 5. 5. 1992 do 1. 12. 2006
Akciová společnost
Spisová značka8006 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 16. 8. 1999 do 1. 12. 2006
- překladiště nákladů a skladování potravin
od 16. 8. 1999 do 1. 12. 2006
- mlékárenství
od 26. 7. 1994 do 1. 12. 2006
- hostinská činnost (bez ubytovacích zařízení), vyjma prodeje nealkoholických nápojů, lahvového piva a doplňkového prodeje potravin na veřejných prostranstvích
od 26. 7. 1994 do 1. 12. 2006
- kovoobrábění
od 26. 7. 1994 do 1. 12. 2006
- zámečnictví
od 12. 7. 1993 do 1. 12. 2006
- výroba nápojů a potravin - mimo řemeslné a koncesované živnosti
od 12. 7. 1993 do 1. 12. 2006
- silniční motorová doprava
od 12. 7. 1993 do 1. 12. 2006
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 12. 7. 1993 do 1. 12. 2006
- pronájem nemovitostí včetně doplňkových služeb
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- 1. mrazírenská výroba
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- 2. nákup surovin a výroby polotovarů
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- 3. poskytování mrazírenských a chladírenských služeb ve skladování
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- 5. obchodní a odbytová činnost
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- 6. ošetřování zásob federálních hmotných rezerv
Ostatní skutečnosti
od 1. 12. 2006 do 1. 12. 2006
- Společnost NOWACO mrazírny a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, PSČ 150 00, IČ 451 92 235 zanikla sloučením s nástupnickou společností NOWACO Czech Republic s.r.o., se sídlem Kralupy nad Vltavou, Růžové údolí 553, PSČ 278 01, IČ 271 02 360 a zan ikající společností NOWACO Garant s.r.o., se sídlem Velké Meziříčí, Průmyslová 2050, PSČ 594 01, IČ 469 62 107. Obchodní společnost NOWACO mrazírny a.s., se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, PSČ 150 00, IČ 451 92 235 se vymazává ke dni nabytí právní moci tohoto usnesení z obchodního rejstříku Městského soudu v Praze, a to z důvodu sloučení fúzí.
od 27. 9. 2005 do 1. 12. 2006
- Valná hromada společnosti NOWACO mrazírny a.s. se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, PSČ 150 00, IČ 45192235 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B., vložka 8006 (dále jen "Společnost") konaná dne 2.srpna 2005 schválila t oto usnesení: Valná hromada společnosti NOWACO mrazírny a.s. rozhoduje ve smyslu ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti NOWACO mrazírny a.s. ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, tj. společnosti NOWACO Czech Republic s .r.o., na hlavního akcionáře, tj. společnost NOWACO Czech Republic s.r.o., přičemž toto usesení má tyto další náležitosti: 1. Určení hlavního akcionáře : Hlavním akcionářem Společnosti je společnost NOWACO Czech Republic s.r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 7225, se sídlem Praha 5 - Smíchov, Nábřežní 4, IČ 45313172 (dále jen " hlavní akcionář"), který vlastní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl ve výši 99,46 % na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením hromadných listin a jednotlivých ak cií ke dni konání valné hromady a čestným prohlášením hlavního akcionáře. Z předložených hromadných listin vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 275 282 kusů kmenových akcií emitovaných Společností o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden t isíc korun českých) znějících na majitele, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota dohromady představuje podíl na základním kapitálu Společnosti ve výši 99,46 %, a že tedy hlavní akcionář je osobou oprávněnou vykonat právo výkupu podle ust. § 183i a násl. obc hodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře: Valná hromada Společnosti schvaluje dle ust. § 183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře na hlavního akcináře, a to s účinností ke dn i uplynutí jednoho měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen "den účinnosti přechodu akcií"). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění: Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 1 929,- Kč (slovy: tisíc devětset dvacet devět korun českých) za jednu akcii o jmenovité hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých). Navr žená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm. b) obchodního zákoníku doložena znaleckým posudkem č. 313/58/2005 vypracovaným společností ACTIVITIES, a.s., znalecký ústav, se sídlem Platnéřská 191/6, Praha 1, IČ: 60196891 (dále jen "znalecký po sudek"). Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že: "Hodnota přiměřeného protiplnění v penězích akcionářům společnosti NOWACO mrazírny a.s., IČ: 45192235, při výkupu účastnických cenných papírů v nominální hodnotě 1 000,- Kč (slovy: jeden tisíc kor un českých) podle § 183i a násl. obchodního zákoníku, k 30.6.2005: 1 929 Kč (slovy: jeden tisíc devětset dvacet devět korun českých)". Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění byla hodnota jedné akcie stanovena metodou minulých kapitalizovaných čistých výnosů. 4.Poskytnutí protiplnění: Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do dvou měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie či ak cií, ledaže bude prokázáno zastavení akcie či akcií, pak hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo, nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. K onkrétní způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři: Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 dnů po dni účinnosti přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do měsíce bude Společností stanovena dodatečná lhůta pro předložení akcií, která nesmí být kratší než 14 dnů. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě budou prohlášeny za neplatné. Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionáři bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odklad u hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 7. 8. 2003 do 12. 1. 2005
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 277 085 000,-- Kčs /dvěstěsedmdesátsedmmilionůosmdesátpěttisíc korun československých/ a je rozděleno na 277 085 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty v listinné podobě
od 5. 5. 1992 do 12. 7. 1993
- Dozorčí rada: Ing. Boris Z á v i s l á k , bytem Opava 5, Kolárova 2. Ing. Marie G r o h o v á , bytem Opava, Těšínská 2. Jiří K a š p á r e k , bytem Suché Lazce, Přerovecká 100.
od 5. 5. 1992 do 26. 7. 1994
- Způsob jednání za společnost: Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 5. 5. 1992 do 7. 8. 2003
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 277 085 000,-- Kčs /dvěstěsedmdesátsedmmilionůosmdesátpěttisíc korun československých/ a je rozděleno na 277 085 akcií na majitele po 1 000,-- Kčs jmenovité hodnoty.
od 5. 5. 1992 do 1. 12. 2006
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 z. č. 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
od 5. 5. 1992 do 1. 12. 2006
- Den vzniku: 5.5.1992
Kapitál
od 17. 6. 2004 do 1. 12. 2006
Základní kapitál 276 774 000 Kč, splaceno 100 %.
od 7. 8. 2003 do 17. 6. 2004
Základní kapitál 277 085 000 Kč, splaceno 100 %.
od 17. 6. 2004 do 1. 12. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 276 774.
od 17. 6. 2004 do 1. 12. 2006
v listinné podobě
od 7. 8. 2003 do 17. 6. 2004
Akcie na majitele err, počet akcií: 277 085.
od 7. 8. 2003 do 17. 6. 2004
v listinné podobě
Statutární orgán
od 24. 2. 2006 do 1. 12. 2006
MVDr. Bohumil Volf - předseda představenstva
Praha 6 - Břevnov, Šultysova 613/9, PSČ 169 00
od 22. 8. 2001 do 1. 12. 2006
MVDr. Antonín Rubáš - člen představenstva
Praha 8, Nad Vavrouškou 696/25
den vzniku členství: 5. 4. 2001
od 25. 10. 2000 do 22. 8. 2001
Ing. Jiří Oslizlo - člen představenstva
Opava, Raškova 21
od 25. 10. 2000 do 24. 2. 2006
MVDr. Bohumil Volf - předseda představenstva
Praha 5, Bedrnova 247/4
od 4. 11. 1999 do 25. 10. 2000
MVDr. Bohumil Volf - člen představenstva
Praha 5, Bedrnova 247/4
od 16. 8. 1999 do 4. 11. 1999
MVDr. Bohumil Volf - člen představenstva
Praha 6, Španielova 1249
od 16. 8. 1999 do 1. 12. 2006
Ing. Martin Vastl - člen představenstva
Praha 6, Makovského 1145
od 15. 11. 1996 do 16. 8. 1999
Ing. Boris Zawislak - člen představenstva
Opava, Opava-předměstí, Gudrichova 1641/16
od 5. 6. 1995 do 15. 11. 1996
Ing. Jan Kubný - člen představenstva
Kobeřice, Louky 11
od 5. 6. 1995 do 15. 11. 1996
Ing. Petr Ferkl - člen představenstva
Praha 9 - Letňany, Ostravská 621
od 3. 5. 1995 do 15. 11. 1996
Boris Zawislák - člen představenstva
Opava, Kollárova 2
od 3. 5. 1995 do 16. 8. 1999
Zdeněk Šotek - člen představenstva
Opava, Sladkého 12
od 7. 11. 1994 do 3. 5. 1995
Vladimír Juha - člen představenstva
Opava, Otická 53 b
od 7. 11. 1994 do 5. 6. 1995
Ing. Jan Kubný - místopředseda představenstva
Kobeřice, Louky 11
od 7. 11. 1994 do 15. 11. 1996
Ing. Leopold Trojančík - člen představenstva
Neplachovice, 115
od 7. 11. 1994 do 25. 10. 2000
Ing. Jiří Oslizlo - předseda představenstva
Opava, Raškova 21
od 26. 7. 1994 do 7. 11. 1994
Ing. Milan Pekárek - člen představenstva
Praha 8, Ratibořská 754
od 26. 7. 1994 do 7. 11. 1994
Ing. Vladimír Blesk - člen představenstva
Praha 9, Zárubská 671
od 26. 7. 1994 do 3. 5. 1995
Ing. Vladimír Látal - člen představenstva
Děhylov, K hájku 2
od 31. 1. 1994 do 26. 7. 1994
Ing. Arnošt Koutek - člen představenstva
Liberec 30, Tulipánova 1051
od 31. 1. 1994 do 26. 7. 1994
Ing. Václava Vondrová - člen představenstva
Praha 4 - Lhotka, Snopkova 13
od 31. 1. 1994 do 26. 7. 1994
Jaromír Holowka - člen představenstva
Ostrava-Fifejdy, gen. Janouška 2823
od 31. 1. 1994 do 7. 11. 1994
Ing. Dalibor Kavan - člen představenstva
Hlavnice, 157
od 31. 1. 1994 do 7. 11. 1994
Ing. Jaroslav Beránek - člen představenstva
Budišovice, 129
od 22. 2. 1993 do 31. 1. 1994
Ing. Jitka Pantůčková - člen představenstva
Praha 7, Heřmanova 24
od 5. 5. 1992 do 22. 2. 1993
Ing. Oldřich Solnický - člen představenstva
Opava, Ant. Sovy 3
od 5. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Ing. Petr Hlista - člen představenstva
Krnov, nám. Míru 8
od 5. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Dr. Přemysl Skála, CSc. - člen představenstva
Praha 4 - Modřany, Daškova 3072
od 5. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Petr Křížek - člen představenstva
Ostrava 1, Lechowitzova 2
od 5. 5. 1992 do 31. 1. 1994
Dr. Pavel Němec - člen představenstva
Ostrava 1, Lechowitzova 2
od 16. 8. 1999 do 1. 12. 2006
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně každý člen představenstva.
od 5. 6. 1995 do 16. 8. 1999
Jednání: Jménem společnosti je oprávněn jednat samostatně předseda představenstva nebo společně celé představenstvo.
od 26. 7. 1994 do 5. 6. 1995
Jednání: Za společnost jedná vůči třetím osobám před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď všichni společně, nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva.
Dozorčí rada
od 20. 9. 2002 do 1. 12. 2006
Olga Porubová - člen
Dolní Benešov, Osada míru 240
den vzniku členství: 9. 4. 2002
od 25. 10. 2000 do 1. 12. 2006
Jana Maťátková - člen
Mělník, Blatecká 2027
od 16. 8. 1999 do 25. 10. 2000
Ing. Boris Zawislák - člen
Opava, Gudrichova 16
od 15. 11. 1996 do 16. 8. 1999
Ing. Ivana Štenclová - člen
Opava, Otáhalova 13
od 15. 11. 1996 do 1. 12. 2006
Ing. Tomáš Sajda - člen
Ostrava-Mariánské Hory, Přemyslovců 59
od 26. 7. 1994 do 15. 11. 1996
Ing. Ivana Brtníková - člen
Praha 10, Kounická ul.
od 31. 1. 1994 do 15. 11. 1996
Igor Ryšavý - člen
Brno, Dřevařská 33
od 31. 1. 1994 do 20. 9. 2002
Ladislav Rybka - člen
Suché Lazce, Střední 15
od 12. 7. 1993 do 31. 1. 1994
Ing. Marie G r o h o v á - člen
Opava, Těšínská 2
od 12. 7. 1993 do 31. 1. 1994
Jiří Kašpárek - člen
Suché Lazce, Přerovecká 100
od 12. 7. 1993 do 26. 7. 1994
Ing. Petr Z a ch - člen
Praha 7, pplk. Sochora 1
Hodnocení firmy
+1
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

20. 6. 2018 | Co se děje | Jan Traxler

Finanční renta je sexy. A nemuset platit daně je lepší

Finanční nezávislost. Kdo by nechtěl být rentiérem! Často volíme řešení, které je na pohled sexy, jenže nemusí být výhodné. Jak efektivně čerpat rentu, abyste nemuseli zbytečně platit daně?

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

20. 6. 2018 | Jak na to | Terezie Nývltová Vojáčková

Podpora v nezaměstnanosti, kterou není z čeho počítat: brutálně nízká

V některých případech se podpora v nezaměstnanosti neurčuje z výdělku v posledním zaměstnání, ale z průměrné mzdy. Taková podpora je ovšem velmi nízká.

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

19. 6. 2018 | Jak na to | Monika Veselíková

Na co dát pozor při placení v cizině? Pár dobrých rad

Spolehnout radši na kartu, nebo směnit hotovost? Kdo dá lepší kurz a stojí výběry z bankomatu pořád tolik? Peníze.cz přinášejí několik užitečných rad pro každého, kdo letos vymění české rybníky za šplouchání moře.

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

19. 6. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 2 komentáře

Desetiprocentní výnosy jsou reálné

I v předražené Praze dává smysl investovat do nemovitostí. Přesněji: do kanceláří. Ještě přesněji: do komplexů za 400 milionů až miliardu a půl.

Babiš vlevo vybočený

18. 6. 2018 | Komentář | Pavel Jégl | 11 komentářů

Babiš vlevo vybočený

Páteř chystané vlády Andreje Babiše bude vychýlená doleva. Postarají se o to jak sociální demokraté, tak komunisté.

Další čtení na flowee.cz - Peníze.cz doporučují

Ahoj mami, už nejsem dcera, ale syn

Ahoj mami, už nejsem dcera, ale syn

„Svou dceru jsem viděla naposledy před dvěma lety, pak mi poslala video: Jsem tvůj syn Christopher . Odpověděla jsem sms: Mám tě ráda, Christophere.“ V rámci osmého ročníku...více

Když zklame disciplína, dejte si facku

Když zklame disciplína, dejte si facku

„Vždycky jsem chtěl od života něco víc a pořád jsem hledal způsoby, jak toho dosáhnout. A i když jsem býval hodně líný, časem mi došlo, aby se mi sny naplnily, musím pro to...více

Mladí si místo pivka dají jointa. Je to výhra?

Mladí si místo pivka dají jointa. Je to výhra?

Kaliforňané ve věku kolem dvaceti let přecházejí podle nejčerstvějšího výzkumu čím dál více z alkoholu na konopí. A s postupující legalizací budou tento trend následovat mladí...více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

+21
+
-
2.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-61
+
-
3.Dominik Hašek

Dominik Hašek

- hokejista, olympijský vítěz a držitel Stanley Cupu

-73
+
-
4.Šárka Grossová

Šárka Grossová

- manželka bývalého premiéra Stanislava Grosse a podnikatelka

-171
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-193
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 577 785 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 589,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 595,00 Kč
Czech Exchange 2 600,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 610,00 Kč
MONETA Money Bank 2 652,00 Kč
Expobank CZ 2 659,50 Kč
Sberbank CZ 2 660,00 Kč
Česká spořitelna 2 700,00 Kč
ČSOB 2 697,00 Kč
Komerční banka 2 711,93 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 736,40 Kč
Raiffeisenbank 2 746,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR

Další čtení na flowee.cz

Ahoj mami, už nejsem dcera, ale syn

Ahoj mami, už nejsem dcera, ale syn

„Svou dceru jsem viděla naposledy před dvěma lety, pak mi poslala video: Jsem tvůj syn...více

Když zklame disciplína, dejte si facku

Když zklame disciplína, dejte si facku

„Vždycky jsem chtěl od života něco víc a pořád jsem hledal způsoby, jak toho dosáhnout....více

Mladí si místo pivka dají jointa. Je to výhra?

Mladí si místo pivka dají jointa. Je to výhra?

Kaliforňané ve věku kolem dvaceti let přecházejí podle nejčerstvějšího výzkumu čím dál...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Převod bytu s podnájemníky z DV do OV
Poradna > Realitní poradna > Převod bytu s podnájemníky z DV do OV

Otázka: Dobrý den, koupila jsem byt v DV (a také jsem se stala členkou družstva a nájemcem bytu). Byt jsem pak na základě podnájemní smlouvy na rok pronajala. V průběhu toho roku byl byt převeden z OV do DV....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.