Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Obchodní rejstřík BEST-BETA, a.s.
IČO: 45192308 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
DPH
 
 
 
 
 
Datum zápisu30. 4. 1992
Datum zániku1. 9. 2013
StavVymazáno
Obchodní firma
od 22. 12. 2009 do 1. 9. 2013

BEST-BETA, a.s.

od 30. 4. 1992 do 22. 12. 2009

BETA Olomouc a.s.

Adresa sídla
od 6. 9. 2000 do 22. 12. 2009
Olomouc, Balbínova 15
od 23. 8. 1993 do 6. 9. 2000
Olomouc, Vejdovského 4
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
Olomouc, Dimitrovova 4
IČO
od 30. 4. 1992 do 1. 9. 2013

45192308

DIČ

CZ45192308

Právní forma
od 30. 4. 1992 do 1. 9. 2013
Akciová společnost
Spisová značka391 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 1. 8. 2011 do 1. 9. 2013
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 16. 2. 2002 do 1. 8. 2011
- provádění jednoduchých a drobných staveb, jejich změn a odstraňování
od 17. 4. 1996 do 1. 8. 2011
- dlaždické práce
od 23. 8. 1993 do 1. 8. 2011
- výroba cementového zboží a umělého kamene
od 23. 8. 1993 do 1. 8. 2011
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 23. 8. 1993 do 1. 8. 2011
- silniční motorová doprava
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
- b/ zabezpečuje - výchovu a výuku žáků a pracovníků - obchodní činnost - obchodně technické služby pro vybrané výrobky - přepravně zasílatelskou činnost - stavební práce - typizace, normalizaci a metrologii v rozsahu výrobní činnosti podniku
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
- Základním předmětem podnikání společnosti je: a/ výroby - betonové směsi - materiálů a hmot pro stavebnictví - formování techniky a zámenčických výrobků b/ montáž objektů a stavebních dílců V souladu s tímto základním předmětem podnikání společnost: a/ provozuje - zařízení pro výchovu a vzdělání - ubytovací, stravovací a rehabilitační zařízení
Ostatní skutečnosti
od 1. 9. 2013 do 1. 9. 2013
- Společnost BEST-BETA, a.s., IČ 451 92 308, se sídlem Ostrava - Hrabová, Paskovská 181/227, PSČ 720, zanikla fúzí sloučením s nástupnickou společností BEST, a.s., IČ 252 01 859, se sídlem Rybnice 148, okres Plzeň-sever, PSČ 331 51. V důsledku této fúze slo učením přešlo jmění zanikající společnosti BEST-BETA, a.s. na nástupnickou společnost BEST, a.s.
od 27. 8. 2008 do 1. 9. 2013
- Na společnost BETA Olomouc a.s., se sídlem Olomouc, Balbínova 15, IČ: 451 92 308, jako nástupnickou společnost, přešlo v důsledku fúze sloučením obchodní jmění zanikající společnosti BETA LOGOS s.r.o., se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, IČ: 651 39 6 91. Smlouva o fúzi byla mezi zúčastněnými společnostmi uzavřena 14.7.2008 s rozhodným dnem fúze dne 1.4.2008.
od 26. 8. 2005 do 13. 9. 2006
- 1. Určení hlavního akcionáře - mimořádná valná hromada určuje, že dle seznamu akcionářů společnosti BETA Olomouc a.s. je společnost BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, identifikační číslo 65139691, zapsaná v obchodním rejstříku u K rajského soudu v Ostravě v oddílu C, vložka 14538, hlavním akcionářem společnosti BETA Olomouc a.s. se sídlem Olomouc, Balbínova 15, identifikační číslo 45192308, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě v oddílu B, vložka 391 s podílem n a hlasovacích právech společnosti BETA Olomouc a.s. ve výši 93,49% (slovy Devadesáttřicelých a čtyřicetdevětsetin procenta), neboť vlastní účastnické cenné papíry společnosti o souhrnné jmenovité hodnotě 83,009.000,-Kč (slovy Osmdesáttřimilionůdevěttisíc korun českých) Osvědčení BETA LOGOS s.r.o. jako hlavního akcionáře valná hromada konstatuje a osvědčuje, že akcionář BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, identifikační číslo 65139691, zapsaná v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ostravě, o ddíl C, vložka 14538 je ve smyslu ustanovení § 183i odstavec 1 písmeno c) ObchZ hlavním akcionářem oprávněným k přechodu ostatních účastnických cenných papírů (akcií) od dosavadních vlastníků ostatních účastnických cenných papírů (akcionářů) na jeho osobu podle ObchZ Rozhodnutí o přechodu účastnických cenných papírů, které nejsou v majetku hlavního akcionáře na hlavního akcionáře - mimořádná valná hromada schvaluje návrh usnesení předložený hlavním akcionářem a rozhoduje o přechodu všech ostatních účastnických cenných papírů ? akcií ? takto: všechny listinné akcie na jméno, o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun čes kých), které nejsou ve vlastnictví hlavního akcionáře (tj. akcie ve vlastnictví ostatních akcionářů), přecházejí na hlavního akcionáře BETA LOGOS s.r.o. se sídlem Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00, identifikační číslo: 65139691, obchodní společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 14538, za podmínek stanovených zákonem 513/1991 Sb. v platném znění, §§ 183i až 183n; Určení výše protiplnění - mimořádná valná hromada určuje, že výše protiplnění činí 351,-Kč(slovy Třistapadesátjedna korun českých) za každou jednu listinnou akcii na jméno o jmenovité hodnotě 1.000,-Kč (slovy Jedentisíc korun českých), a že výše protiplnění je doložena znaleckým posudkem znalce Ing. Josefa Přikryla, Skřípov 179, Konice ze dne 30.06.2005 (slovy Třicátého června roku dvatisícepět), který je zapsán ve znaleckém deníku pod číslem 033-05/2005; Přechod vlastnického práva k účastnickým cenným papírům - vlastnické právo k účastnickým cenným papírům přechází na hlavního akcionáře uplynutím 1 (slovy Jednoho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku; Způsob, místo a lhůta pro předání - předložení účastnických cenných papírů dosavadními vlastníky dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů (dosavadní akcionáři) tyto předloží v sídle společnosti do 30 (slovy Třiceti) dnů od přechodu vlastnického práva k těmto účastnickým cenným papí rům (akciím) na hlavního akcionáře dle předcházejícího odstavce. Dosavadní vlastník účastnických cenných papírů (akcionář) předá účastnické cenné papíry (akcie) osobně v sídle společnosti v kanceláři právníka společnosti, a to každý pracovní den ode dne n ásledujícího po přechodu vlastnického práva, v pracovní době od 8.00 do 12.00 hodin. Společnost vydá dosavadnímu vlastníku účastnických cenných papírů (akcionáři) potvrzení o převzetí účastnických cenných papírů (akcií) s uvedením počtu, jmenovité hodnoty a číselného označení účastnických cenných papírů. V případě, že bude zjištěno zastavení účastnických cenných papírů (akcií), bude protiplnění poskytnuto zástavnímu věřiteli, pokud vlastník účastnického cenného papíru neprokáže, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitel em určuje jinak. Společnost bez zbytečného odkladu předá hlavnímu akcionáři údaje potřebné pro poskytnutí protiplnění; Lhůta pro poskytnutí protiplnění mimořádná valná hromada určuje lhůtu pro poskytnutí protiplnění tak, že hlavní akcionář je povinen poskytnout ostatním dosavadním vlastníkům účastnických cenných papírů (ostatním akcionářům) protiplnění ve lhůtě 10 (slo vy Deseti) dnů od splnění podmínek stanovených § 183m odstavec 2 ObchZ, to je poté, co předají účastnické cenné papíry, o jejichž přechodu na hlavního akcionáře bylo rozhodnuto, společnosti dle odstavce 6 tohoto usnesení. Po dobu prodlení dosavadního vlas tníka účastnických cenných papírů s jejich předáním ? předložením společnosti, nemůže dosavadní vlastník požadovat na hlavním akcionáři protiplnění. Nepředloží-li dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto účastnické cenné papíry do 1 (slovy Jed noho) měsíce ode dne zveřejnění zápisu tohoto usnesení do obchodního rejstříku a ani do dodatečné lhůty, kterou určí představenstvo společnosti a která nebude kratší než 14 (slovy Čtrnáct) dní, bude postupováno dle § 214 odstavce 1 až 3 ObchZ; Zmocnění představenstvu - mimořádná valná hromada zmocňuje představenstvo a ukládá mu, aby bez zbytečného odkladu podalo návrh na zápis tohoto usnesení do obchodního rejstříku, aby znění tohoto usnesení uveřejnilo způsobem určeným stanovami společnosti pro svolání valné hromady a současně, aby uložilo notářský zápis osvědčující toto rozhodnutí v sídle společnosti k nahlédnutí.
od 30. 4. 1992 do 6. 4. 1993
- Základní jmění: Základní jmění společnosti činí 88.554.000,- Kčs (slovy: osmdesátosmmilionůpětsetpadesátčtyřitisice korunčeskoslovenských) a je rozděleno na 88.554 akcií na majitele po 1000,- Kčs jmenovité hodnoty.
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
- Dozorčí rada: Ing. Pavel J o h n , bytem Trnkova 8, Olomouc Miluše A u g u s t i n o v á , bytem Nešporova, Olomouc Ing. Jiří C h y t i l , bytem Soukupova 1, Olomouc
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
- J e d n á n í : Společnost zastupuje bůči třetím osobám, před soudem a před jinými orgány v celém rozsahu, představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva, nebo anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen.
od 30. 4. 1992 do 1. 9. 2013
- Způsob založení: Akciová společnost byla založena podle § 172 zák.č . 513/1991 Sb. obchodního zákoníku. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 1, Gorkého náměstí 32.
od 30. 4. 1992 do 1. 9. 2013
- Den vzniku:01.05.1992
Kapitál
od 6. 4. 1993 do 1. 9. 2013
Základní kapitál 88 790 000 Kč
od 27. 8. 2008 do 1. 9. 2013
Akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 1. 1. 2005 do 27. 8. 2008
Akcie na jméno err, počet akcií: 88 790.
od 1. 1. 2005 do 27. 8. 2008
v listinné podobě
od 6. 4. 1993 do 1. 1. 2005
Akcie na majitele err, počet akcií: 88 790.
Dluží vám tato firma
Statutární orgán
od 22. 12. 2009 do 1. 9. 2013
Iveta Churavá - místopředseda představenstva
Zruč-Senec, Zlatá 578, PSČ 330 08
den vzniku členství: 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 29. 10. 2009 do 22. 12. 2009
Iveta Churavá - místopředseda představenstva
Plzeň, Radyňská 35, PSČ 326 00
den vzniku členství: 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 29. 10. 2009 do 1. 9. 2013
Ing. Tomáš Březina - předseda představenstva
Rybnice, 148, PSČ 331 51
den vzniku členství: 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 10. 2009
od 29. 10. 2009 do 1. 9. 2013
Věra Oktábcová - člen představenstva
Roztoky, Lidická 1734, PSČ 252 63
den vzniku členství: 8. 10. 2009
od 27. 4. 2009 do 29. 10. 2009
Ing. Lubomír Outrata - předseda představenstva
Dolany, 515, PSČ 783 16
den vzniku členství: 27. 8. 2004 - 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 4. 2009 - 8. 10. 2009
od 27. 4. 2009 do 29. 10. 2009
Ing. Ivo Ostrožný - místopředseda představenstva
Ostrava - Třebovice, Třebovická 5566/84B, PSČ 722 00
den vzniku členství: 8. 4. 2009 - 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 8. 4. 2009 - 8. 10. 2009
od 16. 4. 2009 do 27. 4. 2009
Ing. Ivo Ostrožný - člen představenstva
Ostrava - Třebovice, Třebovická 5566/84B, PSČ 722 00
den vzniku členství: 8. 4. 2009
od 16. 4. 2009 do 29. 10. 2009
Radovan Zeman - člen představenstva
Dolany, 455, PSČ 783 16
den vzniku členství: 8. 4. 2009 - 8. 10. 2009
od 6. 9. 2000 do 1. 12. 2008
Ing. Jiří Till - předseda představenstva
Dolany, 511
od 6. 9. 2000 do 27. 4. 2009
Ing. Lubomír Outrata - místopředseda představenstva
Dolany, 515
od 2. 10. 1996 do 1. 12. 2008
ing. Miroslav Pavlica - člen představenstva
Přerov VIII-Henčlov, Hliník 21
od 24. 1. 1996 do 2. 10. 1996
Ing. Jiří Ficner - člen představenstva
Olomouc, Trnkova 35
od 24. 1. 1996 do 6. 9. 2000
Ing. Jiří Till - předseda představenstva
Olomouc, Urxova 2
od 24. 1. 1996 do 6. 9. 2000
Ing. Lubomír Outrata - místopředseda představenstva
Olomouc, Zikova 26
od 23. 8. 1993 do 24. 1. 1996
Ing. Jiří Ficner - předseda představenstva
Olomouc, Trnkova 35
od 23. 8. 1993 do 2. 10. 1996
Ing. Jaromír Gajda - člen představenstva
Olomouc, Lamblova 38
od 23. 8. 1993 do 2. 10. 1996
Ing. David Kukla - člen představenstva
Olomouc, Wolkerova 24
od 30. 4. 1992 do 23. 8. 1993
Ing. Milan Urbášek - člen představenstva
Olomouc, Na letné 29
od 30. 4. 1992 do 24. 1. 1996
Ing. Jiří Till - člen představenstva
Olomouc, Urxova 2
od 30. 4. 1992 do 24. 1. 1996
Ing. Lubomír Outrata - člen představenstva
Olomouc, Zikova 26
od 24. 9. 1997 do 1. 9. 2013
Jednání za společnost: Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda představenstva nebo místopředseda. Představenstvo může písemně pověřit k samostatnému jednání i jinou osobu.
od 23. 8. 1993 do 24. 9. 1997
Jednání: Za společnost podepisují duď společně všichni členové představenstva, nebo společně předseda nebo místopředseda a jeden člen představenstva, nebo samostatně další osoba, která k tomu byla představenstvem písemně pověřena. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 28. 7. 2011 do 1. 9. 2013
Ivana Kaclová - předseda dozorčí rady
Praha 6, Evropská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 10. 2009
den vzniku funkce: 24. 1. 2011
od 28. 7. 2011 do 1. 9. 2013
Alexej Šít - člen dozorčí rady
Kaznějov, Ke Škále, PSČ 331 51
den vzniku členství: 22. 1. 2011
od 29. 10. 2009 do 28. 7. 2011
Ivana Kaclová - člen dozorčí rady
Praha 6, Evropská 515/8, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 10. 2009
od 29. 10. 2009 do 1. 9. 2013
Petra Koudelová - člen dozorčí rady
Horní Hradiště, 47, PSČ 331 01
den vzniku členství: 8. 10. 2009
od 1. 12. 2008 do 29. 10. 2009
Ing. Jiří Ficner - člen
Olomouc, Lazecká 550/20c, PSČ 779 00
od 1. 12. 2008 do 22. 12. 2009
Ing. Jiří Chytil - předseda
Olomouc - Nový Svět, Boční 89/3, PSČ 779 00
od 2. 10. 1996 do 1. 12. 2008
ing. Jiří Chytil - předseda
Olomouc, Werichova 13
od 2. 10. 1996 do 1. 12. 2008
ing. Jiří Ficner - člen
Olomouc, Trnkova 35
od 2. 10. 1996 do 29. 10. 2009
ing. Jaromír Gajda - člen
Olomouc, Lamblova 38
od 23. 8. 1993 do 2. 10. 1996
Ing. Josef Vysloužil - předseda
Bohuňovice, č. 347
od 23. 8. 1993 do 2. 10. 1996
Ing. Miroslav Stadler - člen
Olomouc, Lužická 16
od 23. 8. 1993 do 2. 10. 1996
Ing. Jiří Chytil - člen
Olomouc, Werichova 13
Akcionáři
od 28. 7. 2011 do 1. 9. 2013
BEST, a.s., IČO: 25201859
Rybnice, , PSČ 331 51
od 13. 9. 2006 do 27. 8. 2008
BETA LOGOS s.r.o., IČO: 65139691
Olomouc, Urxova 2, PSČ 772 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Články o podnikání

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

29. 11. 2020 | | Petr Kučera | 8 komentářů

Obchody a služby otevřou ve čtvrtek, zmírní i další omezení

Do třetího stupně protiepidemického systému PES se Česko přesune od čtvrtka 3. prosince. Rozhodla o tom vláda na nedělním jednání. Otevřou se všechny obchody a služby včetně restaurací. Od pondělí do středy platí ještě dosavadní omezení.

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

27. 11. 2020 | | Petr Kučera | 6 komentářů

Skoro devět z deseti hospod otevře hned, jak to půjde

Naprostá většina hospod a restaurací otevře okamžitě v den, kdy jim to vládní rozhodnutí umožní. Ukázal to průzkum Plzeňského Prazdroje na vzorku 8200 tuzemských podniků, kam dodává svá piva.

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

27. 11. 2020 | | Jiří Hovorka, Ondřej Tůma | 23 komentářů

Odklad, nebo definitivní konec? EET očima expertů

Jak se za čtyři roky fungování osvědčila elektronická evidence tržeb? A má smysl ji za dva roky resuscitovat, nebo spíš zaslouží poslední ránu z milosti?

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

25. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 15 komentářů

Progresivní daň se rozšíří na víc příjmů. Změny pohledem experta

Zahodit a napsat celý znovu. Tak by podle Michala Jelínka z poradenské skupiny V4 Group bylo nejlepší naložit se zákonem o daních z příjmů. „Podnikatelské prostředí potřebuje stabilní daňový systém. Jeho neustálé změny, v horším případě navíc pouze dočasné, firmy nesmyslně zatěžují,“ říká v rozhovoru, který se týká nejen čerstvě schváleného balíčku.

Čínu jde porazit jedině kvalitou

15. 11. 2020 | | Renata Lichtenegerová | 6 komentářů

Čínu jde porazit jedině kvalitou

Navzdory koronakrizi pokračujeme v expanzi na nové zahraniční trhy. Druhá vlna zatím odběratele zasáhla méně než ta jarní, říká v rozhovoru Jiří Fejt, manažer pro export ve společnosti Huddy Diamonds.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 640,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 650,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 693,80 Kč
ČSOB 2 693,80 Kč
Czech Exchange 2 695,00 Kč
Expobank CZ 2 698,60 Kč
Komerční banka 2 701,80 Kč
Česká spořitelna 2 716,00 Kč
Raiffeisenbank 2 744,71 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 754,20 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  13 173 369 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Michael Kocáb

Michael Kocáb

- zpěvák

0
+
-
2.Miluše Bittnerová

Miluše Bittnerová

- herečka

0
+
-
3.Jaroslav  Starka

Jaroslav Starka

- podnikatel, vlastník 1. FK Příbram

-1
+
-
4.Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-1
+
-
5.Václav Kočka

Václav Kočka

- podnikatel, Matějská pouť

-1
+
-

Články na Heroine.cz

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Uzel zahradníkem 2: „Polovina ohlášených případů obtěžování je vymyšlená.“

Každý může občas něco plácnout. V mluveném projevu se nám to může stát snadno, v psaném...více

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

Když superženy nestíhají. Zvládnout všechno není normální

V novém čísle časopisu Heroine se věnujeme vyhoření, přetížení a přepracování - stavům,...více

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Ordinace končí. Proč každá potřebujeme svého televizního gynekologa

Končí jeden z legendárních „nekonečných“ seriálů, kterému zřejmě neunikl žádný Čech, který...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let
Poradna > Hypoteční úvěr > Hypo vs Uver stav.spoř. prvních 5 let

Otázka: Dobrý den, mám nabídku na klasickou hypoteku od Raifaisen s urokem 2,05% p.a.a fixací na 5 let. Poté mám druhou nabídku na uvěr ze stavebního sporeni od lišky s urokem 1,59% p.a. a fixací na 6 let. Jde...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services