Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s.
IČO: 60193859 - Vymazáno

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
 
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu3. 1. 1994
Datum zániku1. 10. 2008
StavVymazáno
Obchodní firma
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008

SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s.

Sídlo
od 3. 6. 2002 do 1. 10. 2008
Praha 9, Travná č.p.1293, PSČ 198 00
od 1. 12. 1999 do 3. 6. 2002
Praha 9, Travná 1293, PSČ 198 00
od 3. 1. 1994 do 1. 12. 1999
Praha 1, Senovážné nám. 15
IČO
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008

60193859

Právní forma
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
Akciová společnost
Spisová značka2400 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- podnikání v oblasti nakládání s odpady
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- sběr, výkup, třídení, úprava, zpracování a prodej druhotných (sběrných) surovin, zejména sběrového papíru, textilu, skla, kovového odpadu,plastů , pryže,fotochemických lázní, odpadů s obsahem drahých kovů, kůží a kožek, peří, živočišných vláken a jiných druhotných surovin,
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- zajišťování doplňkových služeb, zejména výkup, úprava a prodej použitých předmětů a výrobků i neprůmyslového charakteru a komisní prodej zboží v tomto oboru.
Ostatní skutečnosti
od 1. 10. 2008 do 1. 10. 2008
- Společnost SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., se sídlem Praha 9, Travná č.p. 1293, PSČ 198 00, IČ 601 93 859 se vymazává z obchodního rejstříku. Právní důvod výmazu: Společnost SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA, a.s., jako společnost zanikající, zanikla fúzí splynutím se společnostmi KOVOŠROT PRAHA, a.s., IČ 458 05 962, se sídlem Praha 10, Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289, PSČ 100 37, KOVOŠROT Děčín, a.s., IČ 477 82 978, se sídlem D ěčín, Papírnická 604/3, KOVOŠROT GROUP, s.r.o., IČ 273 93 666, se sídlem Praha 1, Nové Město, Vodičkova 707/37, PSČ 110 00, a KOVOŠROT Hradec Králové, s.r.o., IČ 632 20 440, se sídlem Hradec Králové 3, Vážní čp. 857, PSČ 500 03, jako dalšími zanikajícími společnostmi. Jmění všech zanikajících společností přešlo na nástupnickou společnost KOVOŠROT GROUP CZ a.s., se sídlem Děčín , Papírnická 604/3, PSČ 405 02.
od 3. 8. 2006 do 1. 10. 2008
- Mimořádná valná hromada společnosti SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s. přijala dne 25.srpna 2005 toto rozhodnutí: Valná hromada Společnosti rozhodla ve smyslu ustanovení § 183i a násl. obchodního zákoníku o přechodu akcií společnosti SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., IČ 60193859, ve vlastnictví akcionářů odlišných od hlavního akcionáře, kterým je společnost KOVOŠROT PRAHA, a.s., IČ 45805962, se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289, PSČ 100 37, přičemž toto usnesení má tyto další náležitosti: I. Určení hlavního akcionáře Hlavním akcionářem Společnosti je KOVOŠROT PRAHA, a.s., IČ 45805962, se sídlem Praha 10 - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289, PSČ 100 37, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze odd.B, vložka 1674 (dále jen hlavní akcionář), který vl astní akcie Společnosti, jejichž souhrnná jmenovitá hodnota představuje podíl odpovídající 98,95 % (slovy:devadesátosmcelých devadesátpět setin procenta) na základním kapitálu Společnosti. Vlastnictví akcií hlavního akcionáře bylo osvědčeno předložením po tvrzení JUDr. Jana Hofmanna, notáře se sídlem v Praze, kancelář Praha 2,Karlovo nám.28 o uložení 13.630,- ks akcií Společnosti hlavním akcionářem a dále předložením 7.938 ks listinných akcií Společnosti znějících na majitele, které má ve svém fyzickém drž ení hlavní akcionář, z čehož vyplývá, že hlavní akcionář je vlastníkem celkem 21.568 ks akcií emitovaných Společností, jejichž souhrnná hodnota dohromady představuje podíl ve výši 98,95% (slovy: devadesátosmcelých devadesátpět setin procenta) na základním kapitále Společnosti. Hlavní akcionář je tedy osobou oprávněnou vykonat právo výkupu ve smyslu ustanovení % 183i a násl. obchodního zákoníku. 2. Přechod ostatních akcií vydaných Společností na hlavního akcionáře. Valná hromada Společnosti schválila podle %183i a násl. obchodního zákoníku přechod vlastnického práva ke všem akciím vydaným Společností ve vlastnictví akcionářů Společnosti odlišných od hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí 1 (slovy : jednoho) měsíce od zveřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále jen den účinnosti přechodu akcií). Na hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu akcií přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž v lastníkem budou k takovému okamžiku osoby odlišné od hlavního akcionáře. 3. Výše protiplnění Hlavní akcionář poskytne za vykupované akcie Společnosti peněžité protiplnění ve výši 396,- Kč (slovy: třistadevadesátšest korun českých) na každých 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) nominální hodnoty akcie, tj. poskytne 396,- Kč (slovy: třistadevadesátšest korun českých) za akcii ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč (slovy: jedentisíc korun českých). Navržená výše protiplnění je v souladu s § 183m odst. 1 písm.b) obchodního zákoníku doložená znaleckým posudkem č. ZU - 479/2005 ze dne 20.7.200 5 vypracovaným KOPPREA - znalecký ústav, spol. s r.o., se sídlem Praha 9, U Svobodárny 12, PSČ 192 00, IČ: 45808830) dále jen znalecký posudek. Z výrokové části znaleckého posudku vyplývá, že hodnota přiměřeného protiplnění v penězích akcionářům společnosti SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA a.s., IČ: 60193859, při výkupu akcií Společnosti v nominální hodnotě 1.000,- Kč (slovy : jedentisíc korun českých) podle § 183i a násl. obchodního zákoníku k 20.7.2005 činí 396,- Kč (slovy: třistadevadesátšest korun českých). Jak vyplývá ze znaleckého posudku, při posouzení přiměřenosti navrženého protiplnění, byla hodnota jedné akcie stanovena za použití ustanovení § 20 odst.1 písm.a)zákona č. 151/1997 Sb. o oceňování majetku v platném znění. 4. Poskytnuté protiplnění Hlavní akcionář poskytne protiplnění v příslušné výši oprávněným osobám bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 2 (slovy: dvou) měsíců ode dne předání akcií oprávněnou osobou Společnosti. Osobou oprávněnou bude vždy vlastník akcie, ledaže bude pro kázáno zastavení akcie či akcií, v takovém případě hlavní akcionář poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli. To neplatí, prokáže-li vlastník akcie či akcií, že zástavní právo již zaniklo nebo že dohoda mezi ním a zástavním věřitelem určuje jinak. Konkrétn í způsob poskytnutí protiplnění bude oprávněné osobě oznámen způsobem určeným stanovami Společnosti a zákonem pro svolání valné hromady Společnosti. 5. Předložení akcií Společnosti a předání hlavnímu akcionáři Dosavadní vlastníci akcií je předloží Společnosti do 30 (slovy: třiceti) dnů po přechodu vlastnického práva. Nepředloží-li dosavadní vlastníci akcie do 1 (slovy: jednoho) měsíce, stanovuje Společnost dodatečnou lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů pro předl ožení akcií dle § 183i odst.6 obch.zák. Pokud dosavadní vlastníci nepředloží akcie ani v dodatečné lhůtě, bude Společnost postupovat podle § 214 odst. 1 až 3 obch. zák. (prohlášení akcií za neplatné apod.). Vrácené akcie předá Společnost hlavnímu akcionář i bez zbytečného odkladu. Za akcie prohlášené za neplatné vydá představenstvo Společnosti bez zbytečného odkladu hlavnímu akcionáři nové akcie stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 31. 3. 2000 do 1. 10. 2008
- Rozhodnutí valné hromady obchodní společnosti Sběrné suroviny Praha a.s. ze dne 18.2.2000: Valná hromada schválila: 1) snížení základního jmění společnosti z dosavadní výše 173.974.000,- Kč na 123.839.000,- Kč z důvodu úhrady ztráty společnosti a plnění zákonné povinnosti snížit základní jmění společnosti o nabyté vlastní akcie 2) rozsah snížení základního jmění o 50.135.000,- Kč 3) ralizaci snížení základního jmění vzetím z oběhu 50.135 ks vlastních akcií ISIN CZ 0009065157, které jsou ve vlastnictví společnosti, každou o jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 4) provedení snížení počtu akcií, které jsou v zaknihované podobě, jejich zrušením ve Středisku cenných papírů na základě příkazu společnosti
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- Akciová společnost byla založena podle § 172 obch. zák. Jediným zakladatelem společnosti je Fond národního majetku České republiky se sídlem v Praze 2, rašínovo nábřeží 42, na který přešel majetek státního podniku ve smyslu § 11 ods. 3 zák. č.92/1991 Sb. ve znění pozdějších předpisů.
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- V zakladatelské listině učiněné ve formě notářského zápisu ze dne 27.12.1993 bylo rozhodnuto o schválení stanov, jmenování členů představenstva a dozorčí rady společnosti.
od 3. 1. 1994 do 1. 10. 2008
- Zakladatel splatil 100% základního jmění společnosti, které je představováno cenou vkládaného hmotného a dalšího majetku uvedeného v zakladatelské listině. Ocenění tohoto majetku je obsaženo ve schváleném privatizačním projektu státního podniku SBĚRNÉ SUROVINY PRAHA, s.p. Praha.
Kapitál
od 30. 6. 2000 do 1. 10. 2008
Základní kapitál 123 839 000 Kč
od 3. 1. 1994 do 30. 6. 2000
Základní kapitál 173 974 000 Kč
od 29. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 29. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 2.
od 29. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 39.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 70.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
v listinné podobě
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 300.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
v listinné podobě
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 150.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
v listinné podobě
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
Akcie na majitele err, počet akcií: 13 640.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
v listinné podobě
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 699.
od 5. 7. 2002 do 29. 8. 2007
v listinné podobě
od 30. 6. 2000 do 5. 7. 2002
Akcie na majitele err, počet akcií: 115 140.
od 30. 6. 2000 do 5. 7. 2002
v zaknihované podobě
od 3. 1. 1994 do 30. 6. 2000
Akcie na majitele err, počet akcií: 165 275.
od 3. 1. 1994 do 5. 7. 2002
Akcie na jméno err, počet akcií: 8 699.
od 3. 1. 1994 do 5. 7. 2002
v zaknihované podobě
Statutární orgán
od 16. 7. 2008 do 1. 10. 2008
Ing. Jan Železný - člen představenstva
Praha 10, Ke Strašnické 50/16, PSČ 100 00
den vzniku členství: 25. 6. 2008
od 16. 8. 2007 do 16. 8. 2007
Steffen Lutz Hofman - místopředseda představenstva
Halle (Saale), Friedenstrasse 1E, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 6. 2007
den vzniku funkce: 26. 6. 2007
od 16. 8. 2007 do 16. 7. 2008
Ing. Vladimír Ptáček - člen představenstva
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1153, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 2. 2007 - 25. 6. 2008
od 16. 8. 2007 do 16. 7. 2008
Steffen Lutz Hofmann - místopředseda představenstva
Halle (Saale), Friedenstrasse 1E, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 13. 6. 2007 - 25. 6. 2008
den vzniku funkce: 26. 6. 2007 - 25. 6. 2008
od 3. 4. 2007 do 16. 8. 2007
Ing. Vladimír Ptáček - místopředseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Bajgarova 1153, PSČ 198 00
den vzniku členství: 15. 2. 2007
den vzniku funkce: 15. 2. 2007 - 26. 6. 2007
od 3. 4. 2007 do 1. 10. 2008
Jaroslava Königová - předseda představenstva
Praha 6 - Bubeneč, Eliášova 922/21, PSČ 160 00
den vzniku členství: 15. 2. 2007
den vzniku funkce: 15. 2. 2007
od 16. 11. 2006 do 3. 4. 2007
Ing. Antonio Hvolka - člen představenstva
Teplice, Mikoláše Alše 1627/1, PSČ 415 01
den vzniku funkce: 14. 9. 2006 - 15. 2. 2007
od 12. 11. 2004 do 3. 4. 2007
Ing. Miroslav Bartoš - místopředseda představenstva
Praha 10, Hákova 528/4, PSČ 109 00
den vzniku členství: 4. 6. 2001 - 15. 2. 2007
den vzniku funkce: 21. 6. 2001 - 15. 2. 2007
od 18. 1. 2002 do 12. 11. 2004
Ing. Miroslav Bartoš - místopředseda představenstva
Praha 10, Nad Přehradou 405, PSČ 109 00
den vzniku členství: 4. 6. 2001
den vzniku funkce: 21. 6. 2001
od 18. 1. 2002 do 3. 4. 2007
Ing. Ondřej Sýkora - předseda představenstva
Praha 10 - Štěrboholy, Novoštěrboholská 377/9, PSČ 102 00
od 1. 12. 1999 do 18. 1. 2002
Ing. Vladimír Ptáček - místopředseda představenstva
Praha 9, Bajgarova 1153
od 1. 12. 1999 do 18. 1. 2002
Ing. Ondřej Sýkora - předseda představenstva
Praha 10, Bělinského 963/5
od 4. 3. 1999 do 16. 11. 2006
Josef Vrbata - Člen představenstva
Praha 9, Domanovická 1120
od 11. 7. 1996 do 4. 3. 1999
Josef Vrbata - Člen představenstva
Praha 9, Bajgarova 1157
od 11. 7. 1996 do 1. 12. 1999
JUDr. Helena Dobiášová - Místopředseda představenstva
Praha 5, Fantova 1761/1
od 11. 7. 1996 do 1. 12. 1999
Ivanka Blahoutová - Člen představenstva
Praha 4, Protivova 12/1375
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
Ing. Radko Nechvátal - Místopředseda představenstva
Praha 6, Českomalínská 15
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
JUDrIng. Josef Škoda - Člen představenstva
Praha 5, Postřekovská 774
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
Stanislava Marvanová - Člen představenstva
Praha 1, V jirchářích 3
od 3. 7. 1995 do 1. 12. 1999
Ing. Petr Švec - Člen představenstva
Praha 8, Pod Čimickým hájem 7
od 3. 7. 1995 do 1. 12. 1999
Ing. Vladimír Ptáček - Předseda představenstva
Praha 9, Bajgarova 233
od 3. 7. 1995 do 1. 12. 1999
Doc.Ing. Jaroslav Tuček, CSc. - Místopředseda představenstva
Rokycany, Pražská 612
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
JUDr. Tomáš Kaiser - člen představenstva
Praha 7, Strojnická 3
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Josef Podr - člen představenstva
Praha 4, Šalamounova 1932
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
JUDr. Dalibor Tesař - člen představenstva
Praha 1, Kamzíkova 1
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Drahuše Coufalová - člen představnstva
Praha 5, Bohmova 1892
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Ing. Radko Nechvátal - člen představenstva
Praha 6, Českomalínská 15
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Ing. Jiří Volek - člen představnstva
Praha 2, Korunní 53
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 16. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Jménem společnosti jedná představenstvo. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti předseda nebo místopředseda představenstva samostatně nebo člen představenstva zároveň s předsedou nebo místopředsedou představenstva společně.
od 3. 6. 2002 do 16. 8. 2007
Jednání a podepisování za společnost: Jménem společnosti jsou oprávněni jednat bez omezení členové představenstva, a to tak, že jedná buď samostatně předseda představenstva anebo jednají společně místopředseda a jeden člen představenstva. Za společnost se podepisují bez omezení členové představenstva, a to tak, že k napsané nebo vytištěné obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis buď předseda představenstva nebo společně místopředseda a jeden člen představenstva.
od 3. 1. 1994 do 3. 6. 2002
Způsob jednání jménem společnosti : Společnost zastupuje představenstvo,a to buď všichni členové představenstva společně, nebo samostatně jeden člen představensta ,který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se uskutečňuje tak, že všichni členové představenstva nebo společně předseda či místopředseda a jeden člen představenstva, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl před-stavenstvem písemně pověřen připojí k názvu společnosti či otisku razítka společnosti svůj podpis.
Dozorčí rada
od 16. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Markus König - předseda dozorčí rady
Mögglingen, Schillerstrasse 55, PSČ 735 63, Spolková republika Německo
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 9. 7. 2007
od 16. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Pavel Hanek - místopředseda dozorčí rady
Praha 9, Běchorská 2228
den vzniku členství: 14. 6. 2007
den vzniku funkce: 9. 7. 2007
od 16. 8. 2007 do 1. 10. 2008
Ing. Lubomír Pecák - člen
Praha 10, Litevská 1207/9
den vzniku členství: 14. 6. 2007
od 1. 12. 1999 do 16. 8. 2007
Ing. Lubomír Pecák - člen
Praha 10, Litevská 1207/9
od 4. 3. 1999 do 1. 12. 1999
Jaroslav Tuček - člen
Rokycany, Pražská 612/II
od 4. 3. 1999 do 16. 8. 2007
Ing. Jaromír Hloupý - předseda
Praha 4, Láskova 1794
od 4. 3. 1999 do 16. 8. 2007
Ing. Pavel Hanek - člen
Praha 9, Běchorská 2228
od 11. 7. 1996 do 4. 3. 1999
RNDr. Ivo Sitenský, CSc. - Předseda dozorčí rady
Vrané nad Vltavou, V zídkách 127
od 11. 7. 1996 do 4. 3. 1999
ing. Jaromír Hloupý - Člen dozorčí rady
Praha 4, Láskova 1794
od 11. 7. 1996 do 4. 3. 1999
Stanislava Marvanová - Člen dozorčí rady
Praha 1, V Jirchářích 3
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
Blanka Šorelová - Člen dozorčí rady
Praha 4, Novodvorská 740
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
Štěpán Tuturil - Člen dozorčí rady
Praha 5, V Hůrkách 2092
od 3. 7. 1995 do 11. 7. 1996
Miluše Vejvodová - Člen dozorčí rady
Praha 8, Na stráži 40
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
RNDr. Jiří Mašek, CSc. - člen
Praha 5, Běhounkova 2307
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Ing. Marie Dytrychová - člen
Praha 5, Stašnická 15
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Ing. Jaroslav Rutar - člen
Praha 10, Jandova 9
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Miluše Vejvodová - člen
Praha 8, Na stráži 40
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Jiří Drábek - člen
Praha 5, Tomáškova 7
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č.xxxx
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
Štěpán Tuturil - člen
Praha 5, V hůrkách 2092
od 3. 1. 1994 do 3. 7. 1995
- r.č. xxxx
Akcionáři
od 3. 4. 2007 do 1. 10. 2008
KOVOŠROT PRAHA, a.s., IČO: 45805962
Praha 10 - Dolní Měcholupy, Ke Kablu 289, PSČ 100 37
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Rozhodnuto. Osobní bankrot má nové noty, mírnější pravidla navržená Senátem neprošla

24. 1. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková

Rozhodnuto. Osobní bankrot má nové noty, mírnější pravidla navržená Senátem neprošla

Poslanci rozhodli o konečném znění novely insolvenčního zákona. Osobní bankrot má být dostupnější, nejchudší ale na oddlužení pravděpodobně nedosáhnou. Projděte si přehled změn, které zájemce o osobní bankrot čekají.

Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019

24. 1. 2019 | Co se děje | Jan Traxler

Komodity – bilancování roku 2018 a výhled na rok 2019

Komodity jsou v průměru stále velmi levné. Cena ropy a průmyslových kovů výrazně poklesla. Zlato nadále přešlapuje na místě. Káva je nejlevnější od roku 2005. Nejvíc podražil uran a kakao.

Přídavky na dítě 2019. Kolik dělají a kdo má nárok?

23. 1. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková

Přídavky na dítě 2019. Kolik dělají a kdo má nárok?

Přídavek na dítě je dlouhodobá sociální dávka pro rodiny s nízkými příjmy. S naší kalkulačkou si lehce spočtete, jestli na přídavky na děti dosáhnete a kolik vám úřady měsíčně vyplatí.

Desítky tisíc neplatných exekucí. Budou exekutoři vracet peníze?

23. 1. 2019 | Co se děje | Petr Němec | 4 komentáře

Desítky tisíc neplatných exekucí. Budou exekutoři vracet peníze?

Exekutoři musejí vracet peníze z nezákonných exekucí, potvrdil Krajský soud v Ostravě. Začíná boj pro desítky tisíc poškozených.

Za první tři dny nemoci dostanou zaměstnanci znovu peníze

22. 1. 2019 | Co se děje | Monika Veselíková | 6 komentářů

Za první tři dny nemoci dostanou zaměstnanci znovu peníze

Novinka v nemocenské prošla. Poslanecká sněmovna přetlačila senátory. Novela zákoníku práce teď čeká na podpis prezidenta. Pravidla, podle kterých nemocní zaměstnanci budou za první tři pracovní dny v pracovní neschopnosti dostávat náhradu mzdy, by měla začítl platit od letošního července.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Broadway Change 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
Expobank CZ 2 640,90 Kč
Česká spořitelna 2 688,00 Kč
Sberbank CZ 2 695,00 Kč
ČSOB 2 680,50 Kč
Komerční banka 2 710,54 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 726,20 Kč
Raiffeisenbank 2 762,00 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  9 690 778 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

+733
+
-
2.Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

+101
+
-
3.Petr Kellner

Petr Kellner

- podnikatel, majoritní vlastník holdingové společnosti PPF Group N.V

-19
+
-
4.Jaromír Jágr

Jaromír Jágr

- hokejista, mistr světa a olympijský vítěz

-72
+
-
5.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-87
+
-

Další čtení na flowee.cz

Proč je nicnedělání jednou ze zásadních věcí, které můžeme udělat

Proč je nicnedělání jednou ze zásadních věcí, které můžeme udělat

Internet je plný motivačních videí, knih a spíkrů, až může nejeden mladý člověk nabýt...více

Co se po nás na Zemi najde za 100 milionů let

Co se po nás na Zemi najde za 100 milionů let

Budeme-li hodní, budeme zapomenuti navěky. Pokud vám to zní jako protimluv všeho, co o...více

Vědci dokázali, že skok s padákem je stejně bezpečný jako skok s batohem

Vědci dokázali, že skok s padákem je stejně bezpečný jako skok s batohem

Než si nad čtením základního sdělení výzkumu, který vypovídá o významu padáků, začnete...více

Zdroj: Logo Flowee
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: změna pracovní smlouvy
Poradna > Právní poradna > Pracovní právo > změna pracovní smlouvy

Otázka: Dobrý den, náš zaměstnanec chce změnit pracovní smlouvu z neurčitého pracovního poměru na určitý poměr . Důvodem je jeho důchodový věk, který u něj nastane 30.4.2019, ale přesto chce dále pracovat. Nevím,...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek
Partners Financial Services