Nemocnice Třebotov a.s.
IČO: 28061543

Výpis z obchodního rejstříku


Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu8. 2. 2007
Obchodní firma
od 27. 6. 2007

Nemocnice Třebotov a.s.

od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007

LDN Třebotov a.s.

Sídlo
od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007
České Budějovice, Rudolfovská tř. 202/88, PSČ 370 01
IČO
od 8. 2. 2007

28061543

Identifikátor datové schránky:srdfc9e
Právní forma
od 8. 2. 2007
Akciová společnost
Spisová značka12197 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 9. 11. 2007
- Praní, žehlení, opravy a údržba oděvů, bytového textilu a osobního zboží
od 9. 11. 2007
- Ubytovací služby
od 9. 11. 2007
- zprostředkování obchodu a služeb
od 9. 11. 2007
- realitní činnost
od 9. 11. 2007
- správa a údržba nemovitostí
od 9. 11. 2007
- reklamní činnost a marketing
od 9. 11. 2007
- mimoškolní výchova a vzdělávání
od 9. 11. 2007
- nákup, skladování a prodej zdravotnických prostředků a) třídy IIb a III, s výjimkou kondomů, b) třídy I a IIa, které mohou být prodávány prodejci zdravotnických prostředků
od 9. 11. 2007
- Provozování nestátního zdravotnického zařízení v Rozsahu Rozhodnutí o registraci nestátního zdravotnického zařízení č.j. 98949/2007/KUSK
od 8. 2. 2007
- velkoobchod
od 8. 2. 2007
- specializovaný maloobchod a maloobchod se smíšeným zbožím
Ostatní skutečnosti
od 17. 8. 2009 do 2. 2. 2012
- usnesení mimořádné valné hromady konané dne 8. ledna 2009: Mimořádná valná hromada rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Nemocnice Třebotov a.s., se sídlem Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, IČ 280 61 543 zapsané u obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 12197 (dále jen ?Společnost?) takto: Důvodem navrhovaného zvýšení základního kapitálu je posílit ekonomickou stabilitu společnosti a možnost realizovat závazky společnosti vyplývající ze smlouvy o prodeji části podniku uzavřené s Oblastní nemocnicí Příbram, a.s. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno v souladu s ust. § 203 a násl. obchodního zákoníku upsáním nových akcií peněžitými vklady. Ke zvýšení základního kapitálu dojde upsáním nových akcií, a to zvýšením základního kapitálu z částky 3.000.000,- Kč (slovy: tři miliony korun českých) o částku 9.000.000,- Kč (slovy: devět miliónů korun českých) na částku 12.000. 000,- Kč (slovy: dvanáct milionů korun českých) s tím, že se nepřipouští upisování nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu. Ke zvýšení základního kapitálu Společnosti bude vydáno 90 (slovy: devadesát) kusů kmenových akcií znějících na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč (slovy: jednosto tisíc korun českých). Práva spojená s vlastnictvím a držením akcií, jež přísluší podle zákona a stanov Společnosti akcionáři zůstanou zachována. Společnost může vydat hromadné listiny, jež nahrazují tyto listinné akcie na jméno v případě potřeby. Každý akcionář má přednostní právo upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jeho podílu na základním kapitálu Společnosti. Úpis akcií bude proveden ve dvou kolech, a to tak, že v 1. kole mohou upisovat ve smyslu ust. § 204a odst. 1 obchodního zákoníku pouze dosavadní akcionáři, pokud tito nepřevedli přednostní právo podle ust. § 156a odst. 3 obchodního zákoníku, jako realizaci svého přednostního (prioritního) práva upsat část nových akcií určených ke zvýšení základního kapitálu v rozsahu jejich podílů na základním kapitálu Společnosti. Tento podíl se stanoví tak, že na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč lze upsat tři nové kmenové akcie o jmenovité hodnotě 100.000,- Kč, znějící na jméno v listinné podobě. Lhůta k upisování nových akcií v 1. kole s využitím přednostního práva potrvá dva (2) týdny a počne běžet dnem zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Tato informace bude uveřejněna způsobem určeným stanovami pro svolání valné hromady, tj. zasláním písemného oznámení na adresu sídla či bydliště osoby akcionáře uvedenou v seznamu akcionářů bez zbytečného odkladu, nejpozději však do pěti (5) pracovních dnů, kdy nabude právní moci rozhodnutí příslušného soudu o zápisu usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Informace o přednostním (prioritním) právu akcionářů bude v souladu se zákonem bez zbytečného odkladu po zápisu usnesení o záměru zvýšit základní kapitál do obchodního rejstříku zveřejněna v Obchodním věstníku. Místem pro vykonání přednostního práva je sídlo Společnosti na adrese Třebotov, V Lesoparku 81, PSČ 252 26, sekretariát ředitele a to v pracovních dnech od 9. 00 hod. do 16.00 hod. Emisní kurz akcií upisovaných v 1. kole s využitím přednostního práva, jakož i akcií upisovaných ve 2. kole je shodný a činí 100.000,- Kč (slovy: jedno sto tisíc korun českých).) za jednu akcii, tj. rovná se jmenovité hodnotě nových akcií. Emisní kurz nových akcií upsaných v 1. kole s využitím přednostního práva jsou upisovatelé povinni splatit v plné výši na účet č. 240xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika tak, aby úhrada plné výše emisního kurzu byla na tento účet připsána nejpozději do 5 (slovy: pěti) pracovních dnů od posledního dne, kdy bylo možné upsat akcie v rámci 1. kola, jinak bude upsání nových akcií, jejichž emisní kurz (jmenovitá hodnota) nebude v této lhůtě splacen, neúčinné a tyto nové akcie budou nabídnuty k upsání v rámci 2. kola. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet. Nově vydávané akcie, které nebudou účinně upsány s využitím přednostního práva v 1. kole budou všechny nabídnuty určitým zájemcům z řad akcionářů a sice paní Ing. Haně Smržové, bytem Praha 2, Římská 32, r.č. 646109/ 1329 a Ing. Augustinovi Sobolovi, bytem Praha 5, Nad Palatou 2675/13, r.č. xxxx. Tito určití zájemci upisují akcie ve smlouvě o upsání akcií, kterou uzavírají se Společností. Podpisy účastníků na smlouvě o upsání akcií musí být úředně ověřeny. Smlouva o upsání akcií musí obsahovat alespoň náležitosti uvedené v ustanovení § 205 odst. 3 obchodního zákoníku. K upsání akcií bude těmto určitým zájemcům poskytnuta lhůta čtrnácti (14) kalendářních dnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií s tím, že návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií doručí představenstvo Společnosti určitým zájemcům společnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději však do čtrnácti (14) kalendářních dnů od uplynutí lhůty určené pro úhradu emisního kurzu akcií upsaných v 1. kole. Určití zájemci jsou povinni splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií na účet Společnosti č. 240xxxx zřízený za tím účelem emitentem u Oberbank AG pobočka Česká republika a to ve lhůtě čtrnácti (14) kalendářních dnů ode dne upsání akcií, tj. uzavření smlouvy o upsání akcií. Splacením emisního kurzu se rozumí připsání částky ve výši odpovídající souhrnnému emisnímu kurzu upsaných akcií na shora uvedený účet.
Kapitál
od 2. 2. 2012
Základní kapitál 12 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 8. 2. 2007 do 2. 2. 2012
Základní kapitál 3 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 2. 2. 2012
Akcie na jméno 100 000, počet akcií: 90 v listinné podobě.
od 2. 2. 2012
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 12. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 30 v zaknihované podobě.
od 12. 10. 2011
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 27. 6. 2007 do 12. 10. 2011
Kmenové akcie na jméno 100 000, počet akcií: 30 v listinné podobě.
od 27. 6. 2007 do 12. 10. 2011
Akcie jsou převoditelné pouze se souhlasem představenstva společnosti mimo převodu mezi manželi a na děti akcionářů.
od 8. 2. 2007 do 27. 6. 2007
Kmenové akcie na majitele 100 000, počet akcií: 30 v listinné podobě.
Statutární orgán - představenstvo
od 25. 6. 2014
Ing. MICHAL SMRŽ - člen představenstva
Praha 10 - Vršovice, Novorossijská, PSČ 100 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
od 21. 2. 2012
Ing. Hana Smržová - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Římská, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012
den vzniku funkce: 8. 2. 2012
od 21. 2. 2012
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2012
od 7. 9. 2009 do 25. 6. 2014
Ing. Michal Smrž - člen představenstva
Praha 10, Novorossijská 890/10, PSČ 100 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
od 3. 3. 2009 do 21. 2. 2012
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 1463/32, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
od 29. 12. 2008 do 3. 3. 2009
Ing. Milouš Kvaček - člen představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 554/15, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
od 29. 12. 2008 do 21. 2. 2012
Ing. Hana Smržová - předseda představenstva
Praha 2, Římská 32, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 7. 2. 2012
den vzniku funkce: 22. 12. 2008 - 7. 2. 2012
od 8. 2. 2007 do 29. 12. 2008
Ing. Milouš Kvaček - předseda představenstva
Praha 2 - Vinohrady, Francouzská 554/15
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 11. 12. 2008
od 8. 2. 2007 do 29. 12. 2008
Ing. Hana Smržová - člen představenstva
Praha 2, Římská 32, PSČ 120 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007
od 8. 2. 2007 do 3. 3. 2009
Ing. Augustin Sobol - člen představenstva
Praha 5, Nad Palatou 2675/13, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007
den vzniku funkce: 8. 2. 2007
od 25. 8. 2009
Za společnost jednají vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu vždy dva členové představenstva společně. Za společnost podepisují vždy dva členové představenstva společně. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 8. 2. 2007 do 25. 8. 2009
Za společnost jedná vůči třetím osobám, před soudy a před jinými orgány v celém rozsahu samostatně kterýkoliv člen představenstva. Za společnost podepisuje samostatně kterýkoliv člen představenstva. Činí to tak, že k vytištěné, razítkem vyznačené nebo jinak napsané obchodní firmě společnosti připojí svůj podpis.
Dozorčí rada
od 25. 6. 2014
Mgr. FILIP SOBOL - Předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská, PSČ 160 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
den vzniku funkce: 3. 4. 2014
od 25. 6. 2014
VIKTOR LABSKÝ - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Holečkova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 3. 2014
od 28. 6. 2012
Sabina Petrtýlová - člen dozorčí rady
Praha 5 - Radotín, Jarkovská, PSČ 153 00
den vzniku členství: 29. 5. 2012
od 21. 9. 2009 do 28. 6. 2012
MUDr. Martina Nováková - člen dozorčí rady
Nučice, Pražská 14, PSČ 252 16
den vzniku členství: 20. 8. 2009 - 31. 3. 2012
od 21. 9. 2009 do 25. 6. 2014
Mgr. Filip Sobol - předseda dozorčí rady
Praha 6 - Dejvice, Vostrovská 1463/32, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
den vzniku funkce: 3. 3. 2009 - 8. 1. 2014
od 17. 8. 2009 do 21. 9. 2009
Mgr. Filip Sobol - člen dozorčí rady
Praha 6, Ostrovská 1463, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009
od 17. 8. 2009 do 25. 6. 2014
Viktor Labský - člen dozorčí rady
Praha 5 - Smíchov, Holečkova 332/5, PSČ 150 00
den vzniku členství: 8. 1. 2009 - 8. 1. 2014
od 20. 9. 2008 do 21. 9. 2009
MUDr. Kateřina Toběrná - člen dozorčí rady
Praha 4 - Podolí, Lopatecká 23/360, PSČ 147 00
den vzniku členství: 24. 6. 2008
od 8. 2. 2007 do 20. 9. 2008
Soňa Janulíková - člen dozorčí rady
Říčany, Babice 148, PSČ 251 01
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 24. 6. 2008
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 24. 6. 2008
od 8. 2. 2007 do 10. 3. 2009
MUDr. Lucie Jordáková - předseda dozorčí rady
Praha 6, Pod Mohylou 10, PSČ 160 00
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
od 8. 2. 2007 do 17. 8. 2009
MUDr. Jiří Hladík - člen dozorčí rady
Mnichovice, Jiráskova 748, PSČ 251 64
den vzniku členství: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
den vzniku funkce: 8. 2. 2007 - 8. 1. 2009
Hodnocení firmy
-6
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Informace z těchto stránek mají pouze informativní charakter. Provozovatel portálu neručí za správnost poskytnutých informací.


Tip redakce

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Kalkulačka čisté mzdy 2015: Kolik dostanete a kolik vám vezmou

Naše mzdová kalkulačka pro rok 2015 přehledně a jednoduše propočte čistou, hrubou i superhrubou mzdu. Dozvíte se... Více

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si, o kolik bude větší váš

Důchody od roku 2015 mimořádně rostou! Spočtěte si...

Pravidla pro valorizaci důchodů se od roku 2015 vracejí k pravidlům, která platila před rokem 2013. Starobní důchod... Více

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Daň z nemovitých věcí 2015: Kdo zaplatí víc? Přehled a formuláře

Na podání přiznání k dani z nemovitých věcí máte čas do konce ledna. Přečtěte si, jak a kde podat daňové přiznání, kolik na dani... Více

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Karel Gott

Karel Gott

- zpěvák

+745
+
-
2.Karel Poborský

Karel Poborský

- fotbalista

+151
+
-
3.Ivan Mládek

Ivan Mládek

- hudebník

+82
+
-
4.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-20
+
-
5.David Rath

David Rath

- podnikatel a sociálnědemokratický politik

-317
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  3 802 686 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 710,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 720,00 Kč
Oberbank 2 733,00 Kč
ERB Bank 2 754,00 Kč
Poštovní spořitelna 2 757,10 Kč
Sberbank CZ 2 784,00 Kč
Expobank CZ 2 784,10 Kč
Citibank 2 800,21 Kč
Česká spořitelna 2 825,00 Kč
ČSOB 2 812,10 Kč
GE Money Bank 2 827,00 Kč
Komerční banka 2 839,24 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 841,12 Kč

TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut – vytiskněte si slevový kupón.

Slevy na mobilní paušály

Chcete neveřejnou slevu na svůj tarif? Vyplňte svůj telefon! Dokážeme snížit cenu paušálu až o 50 %.
Odesláním souhlasím se zpracováním osobních údajů.
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Dobrý den.Přišla mi exekuce na plat a strhávají mi 1/3.Ze zbytku mi ještě odejde poplatek za stravování,příspěvek odborům a 500 na penzijní připojištění.Na účet mi přijde kolem 10000kč,z nich musím zaplatit asi 6400 úvěry,přispět příteli na bydlení,d
Poradna > Poradna při finanční tísni > Dobrý den.Přišla mi exekuce na plat a strhávají mi 1/3.Ze zbytku mi ještě odejde poplatek za stravování,příspěvek odborům a 500 na penzijní připojištění.Na účet mi přijde kolem 10000kč,z nich musím zaplatit asi 6400 úvěry,přispět příteli na bydlení,dál mám ještě u banky kreditní kartu a kontokorent.Mám nějakou šanci se s exekutorem dohodnout na takových splátkách,abych měla něco na živobytí?Děkuji za odpověď.

Otázka: Dobrý den.Přišla mi exekuce na plat a strhávají mi 1/3.Ze zbytku mi ještě odejde poplatek za stravování,příspěvek odborům a 500 na penzijní připojištění.Na účet mi přijde kolem 10000kč,z nich musím zaplatit...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek

Největší sbírka platných i historických bankovek na českém internetu.

Muzeum bankovek

Udělejte přátelům radost a pošlete jim peníze!

Naposledy navštívené

Články

Produkty a instituce

Kalkulačky

Poradna

Finanční subjekty

Nabídky práce

Obchodní rejstřík

Osoby v obchodním rejstříku

Části obce

Městské části

Obce

Okresy

Témata

mzda a plat, airbnb, cashback, pronájem nemovitosti, e-shopy, vzdělanost, stavba RD, PC, mclane company, flow, l’oreal, venture investoři, daňová politika, detailní pravidla, philipp rösler, hypotéční kalkulačka, elektřina, plyn, cestovní pojištění online, povinné ručení, půjčky

7S75216, 1SA7116, 5M07525, 1SA7112, 1SA7117, 9A66288, 8B43634, 9A66289, 8B43635, 1SA7153, 1SA7154, 1SA7155, 8B43637, 8B43638, 1SA7157

Všechny materiály © 2000 - 2015 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SPIR - Sdružení pro internetovou reklamu. Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.