Tranquilo Max a.s.
IČO: 28592921

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu1. 7. 2009
Obchodní firma
od 18. 11. 2009

Tranquilo Max a.s.

od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009

Dalmatex United a.s.

Sídlo
od 1. 7. 2009 do 30. 3. 2015
Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 702 00
IČO
od 1. 7. 2009

28592921

Identifikátor datové schránky:nkcehdj
Právní forma
od 1. 7. 2009
Akciová společnost
Spisová značka4175 B, Krajský soud v Ostravě
Předmět podnikání
od 26. 3. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
Předmět činnosti
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
- Pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor
Ostatní skutečnosti
od 8. 10. 2009 do 18. 11. 2009
- Rozhodnutí jediného akcionáře ze dne 6.10.2009 o zvýšení základního kapitálu: 1. Konstatuje, že základní kapitál obchodní společnosti Dalmatex United a.s. se sídlem Ostrava, Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 702 00, identifikační číslo: 285 92 921, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddí lu B, vložka 4175 ( dále též jen "Společnost" ) ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých ) byl v plné výši splacen. 2. Rozhoduje o zvýšení základního kapitálu Společnosti o částku ve výši 5.000.000,- Kč ( slovy: pět milionů korun českých ), tedy z částky ve výši 2.000.000,- Kč ( slovy: dva miliony korun českých ) na částku ve výši 7.000.000,- Kč ( slovy: sedm milionů korun českých ). Upisování akcií nad tuto částku se nepřipouští. 3. Důvodem zvýšení základního kapitálu Společnosti je zejména zajištění předpokladů pro další rozvoj podnikatelské činnosti, zvýšení bonity Společnosti a jejího postavení na trhu a tím i zajištění zvýšení ochrany věřitelů, posílení stability hospodářské a ekonomické situace Společnosti, a to vše s ohledem na tu skutečnost, že Společnost může nepeněžitý vklad využít ve vztahu ke svému předmětu podnikání. 4. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno vydáním 25 ks (slovy: dvaceti pěti kusů) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých ); všechny akc ie na zvýšení základního kapitálu budou vydány v listinné podobě a nebudou kótovány. Zvýšení základního kapitálu bude provedeno výlučně nepeněžitým vkladem určitého zájemce. 5. Konstatuje, že s ohledem na tu skutečnost, že zvýšení základního kapitálu bude provedeno pouze nepeněžitým vkladem zájemce, přednostní právo stávajícího akcionáře se neuplatní. 6. Určuje, že akcie na zvýšení základního kapitálu budou nabídnuty k upsání určitému zájemci takto: 25 ks ( slovy: dvacet pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých ) bude nabídnuto k upsání určitému zájemci, kterým je pan Jan Baluše k, rodné číslo 49-08-21/095, bytem Svobodné Heřmanice, Sokolovská 248; 7. Určuje, že místem upsání akcií bez využití přednostního práva je notářská kancelář JUDr. Jarmily Valigurové, notáře se sídlem v Ostravě, ul. 28. října 41/3138, Ostrava, Moravská Ostrava, PSČ 702 00, a to vždy v každý pracovní den lhůty od 9,00 hodin do 14,00 hodin. 8. Určuje lhůtu pro upisování akcií bez využití přednostního práva tak, představenstvo Společnosti je povinno ve lhůtě tří dnů ode dne nabytí právní moci usnesení rejstříkového soudu o zápisu tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního r ejstříku Krajského soudu v Ostravě nebo od zápisu tohoto rozhodnutí do příslušného obchodního rejstříku oznámit předem určenému zájemci písemně doporučeným dopisem odeslaným nebo osobně předaným počátek běhu lhůty pro upsání akcie s tím, že akcie budou up sány způsobem dle § 204 odst. 5 obchodního zákoníku, tedy písemnou smlouvou o upsání akcií s úředně ověřenými podpisy smluvních stran s tím, že k upsání akcií je povinna Společnost poskytnout lhůtu 15 (slovy: patnáct) dnů od doručení návrhu na uzavření sm louvy o upsání akcií, a to vše s odkládací podmínkou podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku a rozvazovací podmínkou, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhod nutí jediného akcionáře o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. 9. Emisní kurs upisovaných akcií se rovná jejich jmenovité hodnotě a činí tak 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě tisíc korun českých ). 10. Určuje a schvaluje upisování akcií tímto nepeněžitým vkladem předem určeného zájemce: Předmětem tohoto nepeněžitého vkladu jsou nemovitosti ve vlastnictví předem určeného zájemce, tedy ve vlastnictví pana Jana Baluška, rodné číslo 49-08-21/095, bytem Svobodné Heřmanice, Sokolovská 248, a to: - budova čp. 248 v části obce Svobodné Heřmanice na pozemku parcelního čísla St. 317 - zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelního čísla St. 317 - zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelního čísla St. 133/2 - zastavěná plocha a nádvoří - pozemek parcelního čísla 207/2 - trvalý travní porost - pozemek parcelního čísla 207/3 - trvalý travní porost - pozemek parcelního čísla 207/4 - ostatní plocha, neplodná půda vše zapsáno v katastru nemovitostí na listu vlastnictví číslo 91 pro katastrální území Svobodné Heřmanice, obec Svobodné Heřmanice vedeném Katastrálním úřadem pro Moravskoslezský kraj, Katastrální pracoviště Bruntál. Schvaluje výši ocenění tohoto nepeněžitého vkladu určenou posudkem znalce pana Františka Čuboně, Lomená 15, 792 01 Bruntál, pod pořadovým číslem 134/3875/2009 částkou ve výši 5.001.850,-Kč ( slovy: pět milionů jeden tisíc osm set padesát korun českých ); znalec byl jmenován Usnesením Krajského soud v Ostravě pod č.j. 29Nc 4203/2009-16 ze dne 16.9.2009. Určuje a schvaluje, že za tento nepeněžitý vklad bude předem určenému zájemci vydáno 25 ks ( slovy: dvacet pět kusů ) nových kmenových akcií znějících na majitele v listinné podobě ve jmenovité hodnotě jedné akcie ve výši 200.000,- Kč ( slovy: dvě stě ti síc korun českých ) za celkový emisní kurs ve výši 5.000.000,- Kč ( slovy: pět milionů korun českých ); rozdíl mezi hodnotou nepeněžitého vkladu a jme-novitou hodnotou akcií, jež budou předem určenému zájemci vydány jako protiplnění, tedy částka ve výši 1 .850,-Kč ( slovy: jeden tisíc osm set padesát korun českých ), bude použit na tvorbu rezervního fondu. Bere na vědomí písemnou zprávu představenstva Společnosti uvádějící důvody upisování nepeněžitým vkladem a odůvodňující výši navrhovaného emisního kurzu akcií. Konstatuje, že zvýšení základního kapitálu tímto nepeněžitým vkladem je v důležitém zájmu Společnosti, když Společnost může tento vklad využít k provozování své podnikatelské činnosti a hodnota tohoto majetku je hospodářsky zjistitelná a s ohledem na před mět podnikání společnosti lze tento nepeněžitý vklad hospodářsky využít. Konstatuje, že tento nepeněžitý vklad musí být splacen před podáním návrhu na zápis zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Upisovatel - vkladatel je povinen předat společnosti písemné prohlášení dle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku před zápi sem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Vklad je splacen předáním tohoto prohlášení spolu s předáním nemovitosti společnosti.
Kapitál
od 18. 11. 2009
Základní kapitál 7 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 31. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 100 %.
od 1. 7. 2009 do 31. 7. 2009
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 30 %.
od 26. 3. 2015
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 35.
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
Akcie na majitele err, počet akcií: 35.
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Akcie na majitele err, počet akcií: 10.
Statutární orgán
od 26. 3. 2015
Mgr. PATRIK HERZINGER
Brantice - Radim, , PSČ 794 01
den vzniku funkce: 29. 1. 2015
od 23. 7. 2014 do 26. 3. 2015
Mgr. PATRIK HERZINGER - předseda představenstva
Brantice - Radim, , PSČ 794 01
den vzniku členství: 10. 8. 2011 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 10. 8. 2011 - 29. 1. 2015
od 3. 10. 2011 do 23. 7. 2014
Mgr. Patrik Herzinger - předseda představenstva
Brantice, , PSČ 793 93
den vzniku členství: 10. 8. 2011
den vzniku funkce: 10. 8. 2011
od 3. 10. 2011 do 26. 3. 2015
Marian Jarkulák - člen představenstva
Šternberk, Obora, PSČ 785 01
den vzniku členství: 10. 8. 2011 - 29. 1. 2015
od 18. 11. 2009 do 3. 10. 2011
Ing. Roman Pavlík - předseda představenstva
Krnov - Pod Cvilínem, SPCH 444/41, PSČ 794 01
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 10. 8. 2011
den vzniku funkce: 7. 10. 2009 - 10. 8. 2011
od 18. 11. 2009 do 3. 10. 2011
Jaromír Láčík - člen představenstva
Horní Benešov - Luhy, 125, PSČ 793 12
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 10. 8. 2011
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
Václav Hnízdil - člen představenstva
Česká Lípa, Dlouhá 2603, PSČ 470 06
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 29. 1. 2015
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Monika Agler - člen představenstva
Praha 9 - Hrdlořezy, Mezilehlá 326/1, PSČ 190 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Gabriela Bordovská - předseda představenstva
Vřesina, Hlubočická 102, PSČ 742 85
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
od 26. 3. 2015
Společnost navenek ve všech věcech zastupuje statutární ředitel.
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
J e d n á n í : Za společnost jedná předseda představenstva samostatně, nebo dva členové představenstva společně.
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
J e d n á n í : Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
Správní rada
od 26. 3. 2015
Mgr. PATRIK HERZINGER - předseda správní rady
Brantice - Radim, , PSČ 794 01
den vzniku členství: 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 29. 1. 2015
Dozorčí rada
od 3. 10. 2011 do 26. 3. 2015
Mgr. Alois Čechák - člen dozorčí rady
Břidličná, Nádražní, PSČ 793 51
den vzniku členství: 10. 8. 2011 - 29. 1. 2015
od 18. 11. 2009 do 3. 10. 2011
Ing. Pavel Gregor, MBA - člen dozorčí rady
Uničov, Generála Svobody 1206, PSČ 783 91
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 10. 8. 2011
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
Ing. Jiří Havlíček, CSc. - předseda dozorčí rady
Hradec Králové - Malšova Lhota, Bezová 150/8, PSČ 500 09
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 29. 1. 2015
den vzniku funkce: 7. 10. 2009 - 29. 1. 2015
od 18. 11. 2009 do 26. 3. 2015
Ing. Petra Studničková - člen dozorčí rady
Neveklov - Neštětice, 31, PSČ 257 56
den vzniku členství: 7. 10. 2009 - 29. 1. 2015
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Jaromíra Doleželová - předseda dozorčí rady
Krnov - Pod Bezručovým vrchem, nám. Minoritů 129/20, PSČ 794 01
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
den vzniku funkce: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Jiří Satinský - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2961/60, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
Lucie Satinská - člen dozorčí rady
Ostrava - Moravská Ostrava, Poděbradova 2961/60, PSČ 702 00
den vzniku členství: 1. 7. 2009 - 7. 10. 2009
Akcionáři
od 1. 7. 2009 do 18. 11. 2009
EASY SUPPORT, s.r.o., IČO: 25891880
Ostrava - Moravská Ostrava, Sokolská třída 1615/50, PSČ 702 00
Hodnocení firmy
0
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazují pouze údaje, které jsou ze zákona veřejné a které je dle § 5 odst. 2 písm. d) zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění možné zveřejňovat i bez souhlasu dotčených osob. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Taťána Kuchařová

Taťána Kuchařová

- modelka, vítězka Miss World

-1
+
-
2.Tomáš Sedláček

Tomáš Sedláček

- ekonom

-22
+
-
3.Pavel Tykač

Pavel Tykač

- podnikatel, jeden z nejbohatších Čechů

-60
+
-
4.Karel Schwarzenberg

Karel Schwarzenberg

- šlechtic, podnikatel

-133
+
-
5.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-177
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  7 608 404 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Czech Exchange 2 585,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
MONETA Money Bank 2 645,00 Kč
Sberbank CZ 2 646,00 Kč
Expobank CZ 2 646,10 Kč
Oberbank 2 661,00 Kč
Česká spořitelna 2 691,00 Kč
ČSOB 2 685,00 Kč
Komerční banka 2 699,22 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 726,20 Kč
Raiffeisenbank 2 731,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Výše slevy při reklamaci
Poradna > Spotřebitelská poradna > Výše slevy při reklamaci

Otázka: Dobrý den, rád bych se informoval, jak vysokou slevu můžu požadovat při reklamaci zboží. Objednal jsem si trička s vlastním potiskem v hodnotě 12 000 Kč. Dodavatel na potisk použil špatná tisková data...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2017 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.