Alšova jihočeská galerie, IČO: 00073512 - Obchodní rejstřík

Tento výpis z obchodního rejstříku obsahuje údaje o společnosti Alšova jihočeská galerie Údaje byly staženy 9. 8. 2022 z datové služby justice.cz dle IČO 00073512. Z důvodu ochrany osobních údajů nejsou na stránce data narození a úplné adresy fyzických osob. Kompletní výpis včetně dat narození a adres lze zobrazit po zadání IČO 00073512 na originální stránce obchodního rejstříku justice.cz.

Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu26. 2. 2002
Obchodní firma
od 2. 2. 2016

Alšova jihočeská galerie

od 26. 2. 2002 do 2. 2. 2016

Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou

Prověřit exekuceReputace firmy
Adresa sídla
od 26. 2. 2002 do 9. 2. 2016
Hluboká nad Vltavou, čp.144, PSČ 373 41
IČO
od 26. 2. 2002

00073512

Identifikátor datové schránky:xnxkgsd
Právní forma
od 26. 2. 2002
Příspěvková organizace
Spisová značka125 Pr, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět činnosti
od 19. 9. 2005
- Vymezení hlavního účelu - předmět činnosti : 1. Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jen "organizace") plní funkci muzea ve smyslu ustanovení § 2, odst. 3 až 8 zákona č. 483/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších z ákonů, ve znění zákona č. 186/2004 Sb., čímž zajišťuje veřejné kulturní služby. 2. Zřizuje se za účelem získávat a shromažďovat lidské výtvory z oboru výtvarného umění pro vědecké a studijní účely, zkoumat prostředí, z něhož jsou tyto výtvory získávány, z vybraných uměleckých výtvorů vytvářet sbírky a tyto trvale uchovávat, evidovat a odborně zpracovávat. Umožňovat způsobem zaručujícím rovný přístup všem bez rozdílu jejich využívání a zpřístupňování poskytováním vybraných veřejných služeb, přičemž účelem těchto činností není zpravidla dosažení zisku. Předmět hlavní činnosti: Účelu svého zřízení dosahuje muzeum zejména těmito činnostmi: 1. Provádí soustavnou sbírkotvornou činnost: pečuje o hmotné doklady dějin výtvarného umění a shromažďuje sbírky hmotných dokladů vývoje výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13.století do současnosti, se zvlá štním zřetelem na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti, a to v souladu s charakteristikou sbírek, uvedenou v centrální evidenci (CES) Ministerstva kultury ČR. Sbírku tvoří na zákl adě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti, sbírkové předměty odborně zpracovává a pořizuje jejich dokumentaci podle platných právních předpisů. 2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu. 3. Sbírku spravuje podle zákona č.122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů, v platném znění. 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou. 5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti. 6.Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti. 7. Pořádá samostatně nebo na základě uzavřených smluv s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympózia a semináře vztahující se k předmětu činnosti. 8. Výsledky své sbírkotvorné, odborné i výzkumné činnosti je muzeum povinno zpřístupňovat veřejnosti prostřednictvím standardizovaných veřejných služeb dle § 2 odst.6 až 8 a § 10a zákona č.483/2004 Sb. K tomu účelu jsou stanoveny následující standardy: a) standard územní dostupnosti - muzeum je součástí sítě poskytovatelů, zveřejněné Ministerstvem kultury ČR (dle § 10a, odst. 1 zák. č. 483/2004 Sb.) b) standard časové dostupnosti - muzeum zpřístupňuje sbírku nebo vybrané sbírkové předměty z této sbírky, popřípadě sbírkové předměty zapůjčené, prostřednictvím muzejních expozic výstav se stanovenou návštěvní dobou v každém kalendářním roce (dle § 10a odst. 2 písm. a) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum pořádá každoročně muzejní programy ( vzdělávací akce včetně přednášek a jejich cyklů, kulturní a kulturně společenské akce, včetně koncertů, výstav a dalších způsobů sdělování autorských děl (ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb.) veřejnosti, čerpající ze sbírkových předmětů ze spravované sbírky nebo z předmětů zapůjčených, a to pro širokou veřejnost včetně specifických skupin návštěvníků, například dětí a mládeže, osob se zdravotním postižením, seniorů, nár odnostních menšin apod. (dle § 10a odst.2 písm. b) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum každoročně zpracovává informace o své činnosti ve výroční zprávě, zveřejněné prostřednictvím tisku nebo v informačním systému s dálkovým přístupem (včetně vlastních www stránek) a dále každoročně zpracovává zprávy a informace o muzejních programe ch nebo muzejní publikace o poznatcích, získaných zkoumáním sbírkových předmětů a výzkumem prostředí, ze kterého jsou sbírkové předměty získávány (dle § 10a odst. 2 písm. c) zák. č. 483/2004 Sb.) - muzeum zajišťuje průběžné poskytování informací o sbírce, kterou spravuje, o připravovaných expozicích a výstavách, muzejních programech, vlastní ediční činnosti, o historii výtvarného umění území, na němž působí i z něhož shromažďuje své sbírky, nebo informací o ostatních poskytovatelích standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a ost. 2 písm. d) zák. č. 483/2004 Sb.). K tomu účelu vydává a veřejně šíří neperiodické publikace (ve smyslu zákona č. 37/1995 Sb., tj. včetně pohlednic, kalendářů, map - s výjimkou státních mapových děl - apod.) - muzeum zpracovává odborné posudky, expertízy, stanoviska a pojednání v oborech své působnosti s využitím sbírky, kterou spravuje, poznatků o území, na kterém působí a poznatků z výzkumu prostředí, z něhož získává sbírkové předměty, a to na základě žádos ti a za úplatu (dle § 10a odst. 2 písm. e) zák. č. 483/2004 Sb.) c) standard ekonomické dostupnosti - muzeum poskytuje zlevněné, skupinové nebo volné vstupné, a to pro děti do 6 let, žáky základních škol, studenty středních a vysokých škol, seniory a pro skupiny žáků nebo studentů čítající alespoň 5 osob včetně pedagog ického doprovodu, a osoby a skupiny osob se zdravotním postižením (dle § 10a odst. 3 zák. č. 483/2004 Sb.) d) standard fyzické dostupnosti - muzeum odstraňuje, pokud to stavební podstata objektů, ve kterých působí a způsob jejich ochrany dle požadavků státní památkové péče dovolí, architektonické a jiné bariéry, znemožňující osobám s omezenou schopností pohybu a orientace užívání standardizovaných veřejných služeb (dle § 10a odst. 4 zák. č. 483/2004 Sb.) V souladu s výše uvedenými standardy vykonává dále následující činnosti: 9. Pořizuje, vytěžuje a zužitkovává databáze (ve smyslu zákona č.121/2000 Sb.). 10. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti 11. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle zákona č.71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty. 12. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými partnery i zahraničními partnery. 13. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování kopií dokum entů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídají cí uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeb en a laboratoří. Poskytuje reklamní služby pri zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti. 14. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury č.275/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy. 15. Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených zákonem č.122/2000 Sb., v platném znění a interním badatelským řádem.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- Alšova jihočeská galerie v Hluboké nad Vltavou (dále jen organizace) plní funkci galerie ve smyslu ustanovení § 10 odst.6 zák.č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů. Zřizuje se za účelem získávat, shromažďovat, trvale uchovávat, evidovat, odborně zpracovávat a zpřístupňovat veřejnosti sbírky muzejní povahy.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- l. Organizace shromažďuje sbírky výtvarného umění české i zahraniční provenience, zaměřené zejména na české umění od 13.století do současnosti, se zvláštním zaměřením na jihočeský region, na evropské umění 16.-18. století a na českou a světovou keramiku 20.století až do současnosti. Sbírku tvoří na základě vědeckého poznání a vlastní koncepce sbírkotvorné činnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 2. Spravuje historický knižní fond (sbírkový) a odbornou knihovnu.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 3. Sbírku spravuje podle z.č. 122/2000 Sb., o ochraně muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 4. Ke sbírkovým předmětům pořizuje odbornou dokumentaci písemnou a podle potřeby i obrazovou, případně zvukovou.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 5. Sbírkové předměty odborně zpracovává a vytěžuje z nich poznatky o dějinách výtvarného umění a dějinách společnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 6. Provádí vědecký výzkum v oboru své působnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 7. Sbírkové předměty, odbornou dokumentaci k nim a poznatky získané jejich odborným zpracováním prezentuje zejména prostřednictvím stálých expozic a krátkodobých výstav, vlastní publikační a přednáškovou činností v České republice a v zahraničí a dalšími kulturně-výchovnými aktivitami určenými pro nejširší veřejnost, speciálně pak zejména dětem a mládeži, seniorům a handicapovaným občanům.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 8. Zapůjčuje sbírkové předměty do expozic a na výstavy pořádané jinými subjekty v České republice i v zahraničí nebo za účelem jejich vědeckého zkoumání nebo konzervování a restaurování, za předpokladu, že je zajištěna jejich bezpečnost a ochrana ve smyslu z.č.122/2000 Sb., Umožňuje studium svých sbírek badatelům za podmínek stanovených z.č.122/2000 Sb., a badatelským řádem, který organizace sama vydá.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 9. Vydává a veřejně šíří periodické i neperiodické publikace.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 10. Pořádá samostatně nebo ve spolupráci s jinými právnickými nebo fyzickými osobami odborné konference, sympozia a semináře, vztahující se k předmětu činnosti a výstavy vypůjčených výtvarných děl.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 11. Pořádá kulturní a vzdělávací programy vyplývající z předmětu činnosti (hudební, divadelní, literární, filmové a multimediální). Provádí přednáškovou a vzdělávací činnost.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 12. Vstupuje do profesních sdružení za účelem koordinace odborné činnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 13. Na základě pověření Ministerstva kultury České republiky vydává osvědčení k vývozu předmětů kulturní hodnoty podle z.č. 71/1994 Sb., o prodeji a vývozu předmětů kulturní hodnoty.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 14. V oboru své činnosti spolupracuje s tuzemskými i zahraničními partnery.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 15. Vykonává činnosti vyplývající z předmětu činnosti a ve vztahu k zajištění provozu veřejně přístupných prostor. Umožňuje za úplatu návštěvu expozic, výstav a dalších kulturních akcí. Vybírá poplatky za fotografování, filmování a pořizování videozáznamů, pořizování kopií dokumentů, poskytování fotografií, negativů a diapozitivů. Prodává katalogy a jiné tiskoviny, upomínkové předměty a další zboží propagující předmět činnosti, kopie, repliky a další rozmnoženiny sbírkových předmětů, výrobky z ušlechtilých materiálů s odpovídající uměleckou úrovní, nosiče audio a video nahrávek. Pronajímá dočasně nevyužívané prostory v objektech, k nimž vykonává právo hospodaření, pokud to není v rozporu s jejím kulturním posláním. Poskytuje služby konzervátorských a restaurátorských dílen, učeben a laboratoří. Poskytuje reklamní služby při zpřístupňování svých sbírek. Zpracovává odborné posudky, rešerše a expertízy. Poskytuje informační služby související s předmětem činnosti.
od 26. 2. 2002 do 19. 9. 2005
- 16. Ve smyslu přílohy č.5 vyhlášky Ministerstva kultury č.275/2000 Sb., kterou se provádí z.č.122/2000 Sb., o ochraně sbírek muzejní povahy a o změně některých dalších zákonů poskytuje odbornou pomoc a služby vlastníkům sbírek muzejní povahy.
Ostatní skutečnosti
od 26. 2. 2002 do 9. 2. 2016
- Zřizovatel: Jihočeský kraj, U zimního stadionu 1952/2 370 76 České Budějovice IČ: 708 90 650
Rizikovost společnosti

Rizikovost společnosti
Statutární orgán
od 9. 2. 2016
Mgr. ALEŠ SEIFERT - Ředitel
Jihlava, U Pivovaru, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 1. 7. 2012
od 9. 10. 2012 do 9. 2. 2016
Mgr. Aleš Seifert - Ředitel
Jihlava, U Pivovaru, PSČ 586 01
den vzniku funkce: 1. 7. 2012
od 20. 6. 2007 do 9. 10. 2012
Ing. Lubomír Bednář - ředitel
České Budějovice, Polní 4, PSČ 370 01
den vzniku funkce: 1. 12. 2005 - 30. 4. 2011
od 26. 2. 2002 do 20. 6. 2007
PhDr. Hynek Rulíšek - ředitel
České Budějovice, J.Haška 18, PSČ 370 04
den vzniku funkce: 26. 2. 2002
od 26. 2. 2002
Jménem organizace jedná ředitel samostatně v rámci oprávnění daných zřizovací listinou. Ředitel za organizaci podepisuje tak, že k otisku razítka příspěvkové organizace připojí svůj vlastnoruční podpis.
Nadační fond
od 20. 6. 2007
Jihočeský kraj, IČO: 70890650
České Budějovice, U Zimního stadionu 1952/2, PSČ 370 76
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Aktualizovat data

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce. Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je, obraťte se s žádostí o opravu dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce všechno v pořádku a chyba je pouze u nás, klikněte níž na tlačítko Aktualizovat data a vyčkejte. Aktualizace může trvat i několik málo desítek sekund.

Celebrity v rejstříku

Ester Ledecká

Ester Ledecká

- sportovkyně, olympijská vítězka

+90

+
-
Martin Dejdar

Martin Dejdar

- herec

-13

+
-
Roman Berbr

Roman Berbr

- fotbalový funkcionář

-30

+
-
Václav Klaus

Václav Klaus

- bývalý prezident

-73

+
-
Radim Jančura

Radim Jančura

- podnikatel a majitel Student Agency

-82

+
-
Tomio Okamura

Tomio Okamura

- moravsko-japonský podnikatel

-112

+
-

A tohle už jste četli?

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Nové fastfoody i netradiční fitness. Tyhle franšízy chtějí do Česka

Na jaké značky se můžete jako spotřebitel těšit, když najdou v Česku obchodní partnery? Nebo jim chcete pomoct se vstupem na trh rovnou jako franšízant?

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Přihlaste se o přeplatek na silniční dani. Zbývá přes 1,5 miliardy

Podnikatelé a firmy mají na daňových účtech celkový přeplatek ve výši 1,5 miliardy, který vznikl z uhrazených záloh na silniční daň. Ty byly v průběhu roku 2022 zrušeny. Finanční správa proto podnikatele upozorňuje, aby si zkontrolovali stav svých daňových účtů a případně zažádali o vrácení přeplatku či o jeho převedení na jinou daň.

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Pomoc s drahými energiemi přijde i pro firmy

Firmy, na které se nebude vztahovat cenový strop oznámený vládou v pondělí, by měly mít od listopadu k dispozici dotační program na úlevu od vysokých cen energií. Po jednání vlády to oznámil ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Firmy s podobným IČO

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  16 620 057 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Doporučujeme

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Kam zaparkovat peníze, aby moc neztrácely, ale byly po ruce? Čtyři možnosti

Jak se dostat na vyšší výnos než na běžném účtu, ale zároveň nepodstupovat příliš velké riziko a mít...

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Tvůrci série Pozadí událostí nevidí, v čem je problém. A to je právě ten problém

Uvedení detektivní minisérie v režii Jana Hřebejka vyvolalo u části kritiky značné pobouření. Zatímco...

Partners Financial Services