Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

OTAVAN Třeboň a.s.
IČO: 13503031

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu19. 3. 1991
Obchodní firma
od 9. 9. 2015

OTAVAN Třeboň a.s.

od 19. 3. 1991 do 9. 9. 2015

OTAVAN Třeboň a.s.,cizojazyčné mutace : OTAVAN COMPANY Limited,OTAVAN Aktiengesselschaft,OTAVAN Sociéte Anonyme,OTAVAN Sociedad Anonima,OTAVAN

Sídlo
od 27. 3. 2006 do 16. 11. 2016
Třeboň, Nádražní 641, PSČ 379 20
od 19. 3. 1991 do 27. 3. 2006
Třeboň, Nádražní 641
IČO
od 19. 3. 1991

13503031

Identifikátor datové schránky:8swcggz
Právní forma
od 19. 3. 1991
Akciová společnost
Spisová značka88 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 21. 1. 2009
- Hostinská činnost
od 21. 1. 2009
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 30. 6. 1994 do 21. 1. 2009
- 4. Ubytovací služby
od 30. 6. 1994 do 21. 1. 2009
- 5. Provoz předškolního zařízení
od 25. 2. 1994 do 21. 1. 2009
- 1. Výroba oděvů
od 25. 2. 1994 do 21. 1. 2009
- 2. Obchodní činnost - koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej, kromě případů vyžadujících zvláštní povolení
od 25. 2. 1994 do 21. 1. 2009
- 3. Silniční motorová doprava v rámci podmínek stanovených v koncesní listině č.j. 303/00/93/1066 Okresního úřadu v Jindřichově Hradci
od 19. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- Předmětem podnikání společnosti je: 1./ Výroba a prodej svrchních oděvů 2./ provoz maloobchodních podnikových prodejen 3./ maloobchodní prodej textilních výrobků a odpadů 4./ provoz předškolních zařízení 5./ provoz závodního stravování 6./ stavební činnost investičního a neinvestičního charakteru
od 19. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- 7./ renovace strojů z dovozu, výroba náhradních dílů pro výrobní techniku a prodej jiným organizacím 8./ provoz a poskytování služeb výpočetní techniky 9./ provoz a správa ubytovacích zařízení a bytového hospodářství 10./ provoz veřejného stravování 11./ provoz a poskytování služeb autodopravy 12./ zprostředkování služeb nevýrobní povahy
od 19. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- 13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s vyjímkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení.
od 19. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- 13./ provádění zahraničně obchodní činnosti s výjimkou vývozu a dovozu věcí k jejichž provádění se vyžaduje povolení
Ostatní skutečnosti
od 4. 11. 2018
- Jediný akcionář učinil dne 01.11.2018 formou notářského zápisu toto rozhodnutí: "Ve smyslu §529 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění a §434 zákona č. 90/2012. Sb., o obchodních korporacích v platném znění, rozhodujeme o přeměně všech 313 108 ks kmenových akcií na jméno ve jmenovité hodnotě 10,- Kč (slovy: deset korun českých) společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, IČ: 13503031 na zaknihované akcie."
od 17. 9. 2018
- Řádná valná hromada společnosti konaná dne 29.08.2018 přijala toto usnesení: I. Určuje, že hlavním akcionářem společnosti OTAVAN Třeboň a.s., se sídlem Nádražní 641, Třeboň II, 379 01 Třeboň, Doručovací číslo: 37920, IČO: 135 03 031, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, spisová značka B 88 (Společnost) je společnost Otavan Holding s.r.o., se sídlem Jeremiášova 2722/2a, Stodůlky, 155 00 Praha 5, identifikační číslo 06827233, zaps. v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, spisová značka C 289667 (dále též jen Hlavní akcionář), k terý vlastní ve Společnosti účastnické cenné papíry (dále též jen akcie), jejichž souhrnná jmenovitá hodnota ke dni doručení jeho žádosti o svolání řádné valné hromady ze dne 6.8.2018 přesahovala a ke dni konání této valné hromady přesahuje 90 % základního kapitálu Společnosti a je s nimi spojen více než 90% podíl na hlasovacích právech ve Společnosti. Vlastnictví akcií Hlavního akcionáře bylo osvědčeno z výpisu ze seznamu akcionářů Společnosti, z čestného prohlášení Hlavního akcionáře a ze skutečnosti, že akcie ve vlastnictví Hlavního akcionáře byly představenstvu Společnosti předloženy dne 6.8.2018 s tím, že Hlavní akcionář k tomuto dni byl a v den konání valné hromady je řádně zapsán v seznamu akcionářů, který vede Společnost. V souladu s § 265 odst. 1) ZOK se má za to, že ve vztahu ke Společnosti je akcionářem ten, kdo je zapsán v seznamu akcionářů. Hlavní akcionář vlastní ve Společnosti 5 (slovy: pět) kusy hromadné listiny nahrazující 309.311 (slovy: tři-sta-devět-tisíc-tři-sta-jedenáct) kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě jedné akcie 10,- Kč (slovy: deset korun českých) v listinné pod obě, pořadové číslo akcií 1 až 309.311, přičemž souhrnná jmenovitá hodnota těchto akcií činí 3.093.110,- Kč (slovy: tři miliony devadesát tři tisíc sto deset korun českých), což odpovídá 98.79% základního kapitálu ve společnosti a 98.79% podíl na hlasovac ích právech ve společnosti. II. Rozhoduje ve smyslu § 375 a násl., ZOK o nuceném přechodu vlastnického práva ke všem akciím Společnosti ve vlastnictví akcionářů Společnosti, odlišných od Hlavního akcionáře, na Hlavního akcionáře, a to s účinností ke dni uplynutí jednoho měsíce od zv eřejnění zápisu tohoto usnesení valné hromady do obchodního rejstříku (dále též jen den účinnosti přechodu). Na Hlavního akcionáře tedy ke dni účinnosti přechodu přejde vlastnické právo ke všem akciím Společnosti, jejichž vlastníkem budou k takovému okamž iku osoby odlišné od Hlavního akcionáře. III. Určuje, že Hlavní akcionář Společnosti poskytne ostatním akcionářům Společnosti protiplnění ve výši 5,- Kč (pět korun českých) za každou jednu listinnou kmenovou akcii Společnosti znějící na jméno o jmenovité hodnotě 10,- Kč (deset korun českých). Přiměřenost výše protiplnění doložil Hlavní akcionář znaleckým posudkem číslo 437-18/2018 ze dne 8. května 2018 vypracovaného Ing. Evou Jiráčkovou, Devonská 1179/4, 152 00 Praha 5, soudním znalcem v oboru Ekonomika ceny a odhady podniků, čímž byla splněna podmínka podle § 376 odst. 1 ZOK. V bodě číslo 9 na straně číslo 42 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uvedeno následující shrnutí: 9 Závěrečné shrnutí Pro účely odhadu hodnoty jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. jsem vycházela z následujících metodických postupů s těmito dílčími výsledky: 1) Účetní hodnota vlastního kapitálu => - 3 632 tis. Kč; 2) Substanční metoda => 1 464 tis. Kč; 3) Výnosová metoda diskontovaných provozních peněžních toků DCF equity (dvoufázová metoda) => 0 Kč; Výše uvedenými metodickými postupy bylo zjištěno, že ocenění různými metodami má podstatný rozptyl dílčích hodnot jmění společnosti, pohybují se od + 1 464 tis. Kč až do - 3 632 tis. Kč. Výnosový potenciál společnosti odpovídá situaci, kdy není v souladu s majetkovým vybavením. Rekapitulace základních principů použitých metodických přístupů je tato: a) Výnosová metoda DCF equity zohledňuje hledisko investora, který na svou potenciální investici pohlíží z hlediska budoucích výnosů (tzn. porovnává vynaložené prostředky s jejich návratností v budoucnosti). Investor porovnává výnosnost investice z hledis ka času s jinými alternativními možnostmi pro investování. Použitá výnosová metoda DCF je praktikována při hledání hodnoty podniku z pohledu vlastníků; b) Substanční metoda (individuálního přecenění jednotlivých položek majetku a závazků) je založena na simulaci principu náhrady výdajů na pořízení majetkové podstaty (substance) podniku. c) Účetní hodnota vlastního kapitálu vyjadřuje historický pohled na hodnotu majetku a závazků. Tuto metodu považuji za vhodnou jako srovnávací a doplňkovou k další metodě. Pro ocenění jmění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. pro účely nepeněžitého vkladu (příplatku mimo základní kapitál), jsem se, po zvážení dle mého názoru všech významných aspektů ovlivňujících rozhodování, přiklonila k výsledku ocenění dosaženému substanční m etodou. Dle mého názoru výsledek dosažený touto metodou odpovídá požadavku na stanovení ceny obvyklé, je odpovídající, respektuje potřeby tohoto daného případu ocenění z hlediska praktického použití a současně se mi jeví jako nejvíce vhodný a přiměřený. Stanovení hodnoty přiměřeného protiplnění na jednu akcii Společnost OTAVAN Třeboň a.s. je emitentem 313 108 ks kmenových akcií na jméno. Celková hodnota jmění dosažená výše uvedeným oceněním bude rozpočítána na každou jednu akcii takto: 1 464 000 Kč/313 108 ks akcií = 4,6757 Kč/1 akcie Hodnota čistého jmění (100% akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. byla k 31.12.2017, v souladu s použitými principy výše popsaných metodických postupů, stanovena na částku 1 464 tis. Kč. Hodnota přiměřeného vypořádání na jednu akcii emitenta sp olečnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (po zaokrouhlení). V bodě číslo 10 na straně číslo 43 znaleckého posudku číslo 437-18/2018 je uveden následující výsledek ocenění: 10 Výsledek ocenění jmění a přiměřená hodnota protiplnění společnosti OTAVAN Třeboň a.s. Jmění (100 % akciového podílu) společnosti OTAVAN Třeboň a.s. bylo k datu 31.12.2017, v souladu s výše popsanou metodikou, oceněno částkou 1 464 tis. Kč (slovy: Jeden milion čtyři sta šedesát čtyři tisíce korun českých) Hodnota přiměřeného protiplnění v procesu přechodu účastnických cenných papírů na jednu akcii společnosti OTAVAN Třeboň a.s. činí 5 Kč (slovy: Pět korun českých). Peněžní prostředky ve výši potřebné k výplatě protiplnění předal Hlavní akcionář obchodníku s cennými papíry společnosti CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s., IČ: 277 58 419, sídlem Veveří 111, 616 00 Brno (dále jen Obchodník s cennými papíry), a to složením n a bankovní účet vedený Československou obchodní bankou, a. s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČO: 00001350, zapsanou v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B: XXXVI, vložka 46 (dále též jen Banka). Předání peněžních pro středků ve výši celkového protiplnění bylo doloženo před konáním řádné valné hromady potvrzením Banky. IV. Informuje, že notářský zápis, který osvědčuje přijetí usnesení řádné valné hromady, bude po jeho zhotovení v souladu s § 384 odst. 1) ZOK uložen k nahlédnutí v sídle Společnosti, a to v pracovních dnech, v době od 8.00 hod. do 14.00 hod Termín nahlédn utí je možné předem dojednat se Společností na tel. čísle: +420 384 751 177 nebo + 420 384 751 106 V. Schvaluje, že Hlavní akcionář poskytne protiplnění na své náklady prostřednictvím Obchodníka s cennými papíry, který dosavadním akcionářům, respektive zástavním věřitelům, vyplatí v souladu s § 389 ZOK protiplnění, bez zbytečného odkladu, nejpozději vš ak do deseti pracovních dnů po předložení akcií. Akcionářům Společnosti bude protiplnění vyplaceno na bankovní účet uvedený při předložení akcií, anebo poštovní poukázkou. V případě, že akcionář Společnosti, odlišný od Hlavního akcionáře neuvede požadavek na způsob poskytnutí protiplnění, bude protiplnění poskytnuto poštovní poukázkou. VI. Stanoví, že listinné akcie Společnosti se předkládají v souladu s § 387 odst. 1) ZOK do třiceti dnů po přechodu vlastnického práva Společnosti, a to v sídle Společnosti v pracovních dnech v době od 8.00 hod. do 14.00 hod. Společnost je také možné kont aktovat za účelem domluvy o předložení akcií na tel čísle + 420 384 751 177 nebo+ 420 384 751 106 VII. Upozorňuje, že pokud nepředloží dosavadní vlastníci účastnických cenných papírů tyto cenné papíry Společnosti do jednoho měsíce po přechodu vlastnického práva, případně v dodatečné lhůtě určené Společností, která nebude kratší čtrnácti dnů, bude Spol ečnost postupovat podle § 346 odst. 1) ZOK věty první. Obchodník s cennými papíry poskytne protiplnění tomu, kdo byl vlastníkem účastnických cenných papírů Společnosti k okamžiku přechodu vlastnického práva, ledaže je prokázán vznik zástavního práva k těm to cenným papírům, pak poskytne protiplnění zástavnímu věřiteli - to neplatí, prokáže-li vlastník, že zástavní právo ještě před přechodem vlastnického práva zaniklo (viz § 389 ZOK). VIII. Konstatuje, že vrácené účastnické cenné papíry v souladu s § 387 odst. 3) ZOK předá Společnost bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři. Za účastnické cenné papíry prohlášené za neplatné vydá Společnost v souladu s § 387 odst. 4) ZOK bez zbytečného odkladu Hlavnímu akcionáři nové účastnické cenné papíry stejné formy, podoby, druhu a jmenovité hodnoty.
od 18. 7. 2016
- Valná hromada společnosti OTAVAN Třeboň a.s. rozhodla dne 28.6.2016 o snížení základního kapitálu společnosti za účelem úhrady ztráty takto: 1. Důvody a účel snížení základního kapitálu Důvodem snížení základního kapitálu je existence neuhrazené ztráty společnosti z minulých let. Účelem snížení základního kapitálu společnosti je úhrada ztráty společnosti z minulých let. Vzhledem k tomu, že společnost snižuje základní kapitál za účele m úhrady ztráty, nepoužijí se v souladu s § 544 odst. 1 zákona o obchodních korporacích ustanovení zákona o obchodních korporacích o ochraně věřitelů. 2. Rozsah a způsob snížení základního kapitálu Základní kapitál se snižuje z částky 313.108.000,- Kč (slovy třistatřináctmilionůstoosmtisíc korun českých) o částku 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) na částku 3.131.080,- Kč (slovy třimi lionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých). Společnost nemá v majetku vlastní akcie. Snížení základního kapitálu bude provedeno způsobem podle § 521 odst. 2 a § 524 a násl. zákona o obchodních korporacích, tj. snížení bude provedeno snížením jmenovité hodnoty všech akcií, které společnost emitovala, s tím že jmenovitá hodnota každé akcie se sníží poměrně v rozsahu o 99%, tj. poměrné snížení jmenovité hodnoty všech akcií z 1.000,- Kč (slovy jedentisíc korun českých) na akcii na 10,- Kč (slovy deset korun českých) na akcii. Snížení jmenovité hodnoty akcií se bude realizovat výměnou stávajíc ích akcií za akcie s vyznačenou sníženou jmenovitou hodnotou. 3. Způsob naložení s částkou odpovídající snížení základního kapitálu Částka 309.976.920,- Kč (slovy třistadevětmilionůdevětsetsedmdesátšesttisícdevětsetdvacet korun českých) odpovídající částce snížení základního kapitálu bude použita k úhradě ztráty společnosti z minulých let a jiného výsledku hospodaření minulých let. 4. Lhůta pro předložení akcií k výměně V rozsahu snížení základního kapitálu společnosti snížením jmenovité hodnoty akcií společnosti jsou akcionáři povinni předložit akcie společnosti k výměně do třiceti dnů po účinném zápisu snížení základního kapitálu společnosti do obchodního rejstříku. Sp olečnost bude postupovat v souladu s § 526 zákona o obchodních korporacích. 5. Základní kapitál společnosti a akcie po provedeném snížení Základní kapitál společnosti po jeho snížení činí 3.131.080,- Kč (slovy třimilionyjednostotřicetjedentisícosmdesát korun českých) a je tvořen 313.108 kusy kmenových akcií na jméno v listinné podobě o jmenovité hodnotě každé akcie 10,- Kč (slovy deset koru n českých).
od 29. 8. 1996 do 17. 1. 2002
- Mimořádná valná hromada dne 4.4.1996 schválila změnu stanov společnosti
od 10. 10. 1995 do 17. 1. 2002
- Rozhodnutím valné hromady a.s. ze dne 12.5.1995 byly přijaty změny stanov společnosti - úplné znění stanov tvoří přílohu k notářskému zápisu z uvedené valné hromady.
od 3. 4. 1992 do 25. 2. 1994
- Zapisuje se změna stanov a.s. v článku VII., písm. B, odstavci 4 a článku VII písm. C, odst. 2. Změny se týkají vnitřních poměrů v družstvu. Článek VII, písm. D se ruší.
od 12. 11. 1991 do 25. 2. 1994
- Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Dále společnost zastupuje ředitel, výrobní ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, ředitel nebo výrobní ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista se podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista".
od 29. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- V důsledku toho se zapisují tyto změny: 1./ Vypouští se slovo "Zakladatel" ať stojí v kterémkoliv mluvnickém pádu kdekoli je v textu v závorce uvedeno v souvislosti se státním podnikem Otavan Třeboň. 2./ Zapisuje se: Základní kapitál společnosti činí 222 073 tis. Kčs. V základním kapitálu společnosti není zahrnuta hodnota pozemků, které má společnost ve vlastnictví. Na akciovou společnost přešla veškerá práva a závazky zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň, včetně práv k ochranným známkám, patentům a průmyslovým vzorům.
od 29. 3. 1991 do 25. 2. 1994
- Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydána jedna hromadná akcie o nominální hodnotě 100.000,-- Kčs, která byla převedena ze zrušeného státního podniku OTAVAN Třeboň rozhodnutím č. 203/1991 ministra průmyslu ČR na Českou republiku, zastoupenou ministerstvem průmyslu ČR. Dále byla vydána jedna akcie o nominální hodnotě 221 973 tis. Kčs. Majitelem těchto akcií znějící na jméno, je ministerstvo průmyslu ČR jako jediný akcionář.
od 29. 3. 1991 do 17. 1. 2002
- Podle rozhodnutí ministra průmyslu ČR č. 203/1991 ze dne 27.3.1991 o zrušení státního podniku Otavan se sídlem v Třeboni, o opatření o veškerém majetku, právech a závazcích zrušeného státního podniku, změně stanov a zvýšení základního kapitálu a.s. OTAVAN Třeboň schválila valná hromada akciové společnosti OTAVAN Třeboň a.s. dne 27.3.1991 dodatek č. 1 ke stanovám.
od 29. 3. 1991 do 17. 1. 2002
- K majetku v hodnotě 12 986 tis. Kčs, který sloužil zrušenému státnímu podniku ke dni 30.6.1990 převážně pro přípravu mládeže na povolání, a který představuje hodnotu středního odborného učiliště v Třeboni má akciová společnost pouze právo hospodaření.
od 29. 3. 1991 do 17. 1. 2002
- Výkon práv a povinností valné hromady: Veškerá práva a povinnosti valné hromady vykonává ministerstvo průmyslu ČR /pokud výkonem nepověří jiné orgány společnosti/, a to do doby, kdy se právoplatným držitelem akcií stane akcionář společnosti. Rozhodnutí č. 203/ 1991 ministra průmyslu ČR ze dne 27.3.1991 a dodatek č. 1 ke stanovám akciové společnosti Otavan, a.s. se sídlem v Třeboni, byly připojeny.
od 19. 3. 1991
- Den vzniku 19. 3. 1991.
od 19. 3. 1991 do 29. 3. 1991
- Základní kapitál společnosti: Základní kapitál společnosti činí 100.000,- Kčs, slovy jednostotisíc korun čsl. Počet, jmenovitá hodnota a forma akcií: Na základní kapitál je vydaná jedna hromadná akcie znějící na jméno. Jejím majitelem je zakladatel.
od 19. 3. 1991 do 12. 11. 1991
- Zastupování společnosti a podepisování za společnost: Akciovou společnost zastupuje představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Podepisování za společnost se značí tak, že k vytištěnému nebo napsanému názvu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda v době nepřítomnosti předsedy a vždy nejméně jeden člen představenstva.
od 19. 3. 1991 do 17. 1. 2002
- Akciová společnost byla založena jednorázově jediným státním podnikem OTAVAN Třeboň podle zakladatelského plánu za dne 12.2.1991, jímž vytvořil též orgány akciové společnosti a schválil stanovy společnosti, po udělení vyjímky z ustanovení § 1 odst. 2 zákonného opatření předsednictva FS č. 364/1990 Sb. ministerstvem průmyslu ČR dne 7.3.1991. Zakladatelský plán, stanovy akciové společnosti a rozhodnutí Ministerstva průmyslu ČR byly připojeny.
Kapitál
od 18. 7. 2016
Základní kapitál 3 131 080 Kč
od 25. 2. 1994 do 18. 7. 2016
Základní kapitál 313 108 000 Kč
od 4. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 313 108.
od 18. 7. 2016 do 4. 11. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 313 108.
od 22. 5. 2015 do 18. 7. 2016
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 313 108.
od 27. 3. 2006 do 22. 5. 2015
Kmenové akcie na majitele err, počet akcií: 313 108.
od 21. 12. 1995 do 27. 3. 2006
Akcie na majitele err, počet akcií: 313 108.
Statutární orgán
od 5. 6. 2018
Ing. JAROMÍR PETRÁSEK - člen představenstva
Lomnice nad Lužnicí, Fr. Sochora, PSČ 378 16
den vzniku členství: 1. 5. 2018
od 29. 6. 2017
ing. RASTISLAV RENKO - předseda představenstva
Praha - Podolí, Pod Klaudiánkou, PSČ 147 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 29. 6. 2017
Ing. LUBOMÍR SKÁLA - člen představenstva
Třeboň - Třeboň II, U Francouzů, PSČ 379 01
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 29. 6. 2017 do 5. 6. 2018
ANDREJ KEBLÚŠEK - člen představenstva
Praha - Krč, U Habrovky, PSČ 140 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017 - 9. 4. 2018
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 25. 5. 2016 do 29. 6. 2017
VAŽA KIKNAVELIDZE - předseda představenstva
Praha - Suchdol, Lysolajská, PSČ 165 00
den vzniku členství: 24. 6. 2015 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 24. 6. 2015 - 22. 6. 2017
od 9. 9. 2015 do 25. 5. 2016
VAŽA KIKNAVELIDZE - předseda představenstva
Tuchoměřice, Buková, PSČ 252 67
den vzniku členství: 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 24. 6. 2015
od 18. 10. 2014 do 9. 9. 2015
Ing. VÁCLAV RYŠÁNEK - předseda představenstva
Šenov, Nad Olšinou, PSČ 739 34
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 24. 6. 2015
den vzniku funkce: 31. 7. 2014 - 24. 6. 2015
od 18. 10. 2014 do 29. 6. 2017
Ing. LUBOMÍR SKÁLA - místopředseda představenstva
Třeboň - Třeboň II, U Francouzů, PSČ 379 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 31. 7. 2014 - 22. 6. 2017
od 15. 12. 2013 do 9. 9. 2015
Ing. JIŘÍ NĚMEC - člen představenstva
Havířov - Podlesí, Kosmonautů, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 24. 6. 2015
od 16. 11. 2013 do 18. 10. 2014
Ing. VÁCLAV RYŠÁNEK - místopředseda představenstva
Šenov, Nad Olšinou, PSČ 739 34
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 31. 7. 2014
od 17. 8. 2012 do 15. 12. 2013
Ing. Jiří Němec - člen představenstva
Havířov, Kosmonautů 5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012
od 23. 9. 2010 do 16. 11. 2013
Ing. Václav Ryšánek - místopředseda představenstva
Šenov, Nad Olšinou 1400, PSČ 739 34
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010
od 23. 9. 2010 do 18. 10. 2014
Ing. Lubomír Skála - předseda představenstva
Třeboň II, U Francouzů 1131, PSČ 379 01
den vzniku členství: 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 29. 6. 2010 - 31. 7. 2014
od 4. 9. 2007 do 17. 8. 2012
Ing. Jiří Němec - člen představenstva
Havířov, Kosmonautů 5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 27. 6. 2012
od 9. 6. 2005 do 23. 9. 2010
Ing. Václav Ryšánek - místopředseda představenstva
Šenov, Nad Olšinou 1400, PSČ 739 34
den vzniku členství: 27. 4. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 4. 2005 - 29. 6. 2010
od 11. 12. 2004 do 9. 6. 2005
Ing. Jaromír Petrásek - místopředseda představenstva
Třeboň II, Nádražní 640, PSČ 379 01
den vzniku členství: 26. 8. 2004 - 26. 4. 2005
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 26. 4. 2005
od 11. 12. 2004 do 4. 9. 2007
Ing. Jiří Němec - člen představenstva
Havířov, Kosmonautů 5, PSČ 736 01
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 29. 5. 2007
od 11. 12. 2004 do 23. 9. 2010
Ing. Lubomír Skála - předseda představenstva
Třeboň II, U Francouzů 1131, PSČ 379 01
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 26. 8. 2004 - 29. 6. 2010
od 22. 10. 2002 do 11. 12. 2004
Ing. Josef Vlasák - předseda představenstva
Bohumín, Šunychelská 981, PSČ 735 81
den vzniku členství: 30. 8. 2000 - 7. 8. 2004
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 7. 8. 2004
od 22. 10. 2002 do 11. 12. 2004
Ing. Lubomír Skála - místopředseda představenstva
Třeboň II, U Francouzů 1131, PSČ 379 01
den vzniku členství: 30. 8. 2000
den vzniku funkce: 21. 6. 2002 - 25. 8. 2004
od 19. 10. 2001 do 22. 10. 2002
Ing. Miroslav Kurka - předseda představentva
Praha 4-Lhotka, Mirotická 956/11
den vzniku členství: 4. 4. 1996
den vzniku funkce: 4. 4. 1996
od 19. 10. 2001 do 22. 10. 2002
Ing. Josef Vlasák - místopředseda představenstva
Bohumín, Šunychelská 981, PSČ 735 81
den vzniku členství: 30. 8. 2000
den vzniku funkce: 30. 8. 2000 - 21. 6. 2002
od 11. 10. 2000 do 19. 10. 2001
Ing. Josef Vlasák - místopřed.předst.a gen.ředitel
Bohumín, Šunychelská 981, PSČ 735 81
od 11. 10. 2000 do 22. 10. 2002
Ing. Lubomír Skála - člen představenstva
Třeboň II, U Francouzů 1131, PSČ 379 01
od 11. 10. 2000 do 22. 10. 2002
- člen představenstva od 19.03.1991 místopředseda představenstva od 4.4.1996 do 30.08.2000 předseda představenstva od 19.03.1991 do 4.4.1996
od 1. 3. 2000 do 11. 10. 2000
Ing. Lubomír Skála - místopředseda představenstva
Třeboň, U Francouzů 1131, PSČ 379 01
od 16. 12. 1997 do 1. 3. 2000
Ing. Lubomír Skála - místopředseda představenstva
Třeboň, Táboritská 1102/II, PSČ 379 01
od 20. 2. 1997 do 11. 10. 2000
Ing. Bedřich Tauš - člen představenstva
Plzeň, Krašovská 10
od 29. 8. 1996 do 20. 2. 1997
Ing. David Miřejovský - člen představenstva
Praha 5, Peroutkova 3
od 29. 8. 1996 do 16. 12. 1997
Ing. Lubomír Skála - místopředseda a generální ředitel
Třeboň, Táboritská 1102/II, PSČ 379 01
od 29. 8. 1996 do 19. 10. 2001
Ing. Miroslav Kurka - předseda představentva
Praha 4, Mirotická 11/956
od 29. 8. 1996 do 22. 10. 2002
Ing. Jan Vojáček - člen představenstva
Frýdek-Místek, Pionýrů 801
den vzniku členství: 4. 4. 1996
od 29. 8. 1996 do 11. 12. 2004
Ing. Jiří Němec - člen představenstva
Havířov, Kosmonautů 5
den vzniku členství: 4. 4. 1996
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Ing. Soňa Kašparová - člen představenstva
Praha 4, Plickova 572
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Ing. Tomáš Machanec - člen představenstva
Střítež nad Ludinou, 212
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Ing. Marie Korandová - člen představenstva
České Budějovice, Dobrovodská 149
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Ing. Eliška Rohlová, CSc. - místopředseda představenstva
Praha 8, Bergerova 1115/2
od 20. 7. 1994 do 29. 8. 1996
ing. Lubomír Skála - předseda předst.a gen.ředitel
Třeboň, Táboritská 1102/II., PSČ 379 01
od 30. 6. 1994 do 10. 10. 1995
ing. Hynek Jan - člen představenstva
České Budějovice, Jindřicha Jindřicha 16
od 30. 6. 1994 do 10. 10. 1995
ing. Zdeněk Fridrich - člen představenstva
Praha - Chodov, Ledvinova 717
od 25. 2. 1994 do 30. 6. 1994
Ing. Zdeněk Fridřich - člen představenstva
Praha 4 - Chodov, Ledvinova 1717
od 25. 2. 1994 do 20. 7. 1994
Ing. Lubomír Skála - člen. předst. a gen. ředitel
Třeboň, Táboritská 1102/II
od 25. 2. 1994 do 10. 10. 1995
Ing. Jiří Karger - ekonom. řed. spol.
Třeboň II, B. Němcové 812
od 12. 11. 1991 do 25. 2. 1994
Ing. Lubomír Skála - předseda předst.a ředitel a.s.
Třeboň, Táboritská 11O2/II
od 12. 11. 1991 do 10. 10. 1995
Stanislav Trnka - výrobní ředitel,stat.zást.řed.
Český Krumlov, Česká 16
od 12. 11. 1991 do 10. 10. 1995
Ing. Jiří Lexa - místpř. předst. a prokurista
Třeboň, Táboritská 1104
od 19. 3. 1991 do 12. 11. 1991
ing. Lubomír Skála - předseda představenstva
Třeboň, Táboritská 1102/II
od 19. 3. 1991 do 3. 4. 1992
Zdeněk Staněk - místopředseda
Třeboň, Svobody 1020/II
od 19. 3. 1991 do 25. 2. 1994
Ing. Josef Hebnar - člen představenstva
Praha 8, Hovorčovická 15
od 19. 3. 1991 do 30. 6. 1994
Ing. Jan Hynek - člen představenstva
České Budějovice - Suché Vrbné, Jindřicha Jindřicha 6
od 19. 3. 1991 do 10. 10. 1995
Ing. František Skok - člen představenstva
Praha 4 - Háje, Ertova 719
od 29. 6. 2017
Společnost zastupuje ve všech záležitostech předseda představenstva nebo dva členové představenstva společně.
od 18. 10. 2014 do 29. 6. 2017
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti či otisku razítka připojí svůj podpis člen představenstva.
od 16. 12. 1997 do 18. 10. 2014
Činnost společnosti řídí a jedná jejím jménem představenstvo, které je jejím statutárním orgánem. Za představenstvo jedná navenek jménem společnosti každý člen představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis společně dva členové představenstva. Představenstvo může k jednání a podepisování za společnost zmocnit člena představenstva.
od 29. 8. 1996 do 16. 12. 1997
Společnost zastupuje vůči třetím osobám, před soudy a jinými orgány v celém rozsahu představenstvo, a to buď společně všichni členové představenstva nebo samostatně jeden člen, který tím byl představenstvem písemně pověřen a dále v rozsahu písemného pověření představenstvem i generální ředitel. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva nebo předseda nebo člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně zmocněn a v rozsahu písemného pověření i generální ředitel. Všichni tak činí tím způsobem, že k názvu společnosti či otisku razítka společnosti připojí svůj podpis.
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Společnost zastupuje a jejím jménem jedná představenstvo společnosti, a to buď společně všichni členové představensta nebo samostatně předseda představenstva a generální ředitel, nebo samostatně jeden člen představenstva, který tím byl představenstvem písemně pověřen. Prokurista je oprávněn ke všem úkonům vyplývajícím z činnosti jemu svěřené. Prokurista není oprávněn zcizovat nebo zatěžovat nemovitosti a.s. a podepisovat zástavní smlouvy a směnky na majetek a.s. a úvěrové smlouvy s peněžními ústavy. Za společnost podepisují buď společně všichni členové představenstva, nebo předseda představenstva a generální ředitel, nebo člen představenstva , který k tomu byl písemně pověřen a v rozsahu svých zmocně- ní i prokurista tak, že k napsanému nebo vytištěnému obcho- dnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s označením funkce.
od 30. 6. 1994 do 10. 10. 1995
Jménem společnosti jedná předseda představenstva společnosti /v době jeho nepřítomnosti místopředseda představenstva společnosti/, anebo samostatně jeden člen představenstva, který k tomu byl představenstvem písemně pověřen. Podepisování za společnost se děje v souladu s organizačním řádem tak, že k napsanému nebo vytištěnému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda popřípadě místo- předseda představenstva společnosti. V rozsahu daném zmocně- ním předstvanestva mohou takto podepisovat i zmocněné osoby. Představenstva společnosti může k zastupování a podepisování za společnost písemně zmocnit generálního ředitele, případně jiné osoby nebo udělit prokuru.
od 25. 2. 1994 do 30. 6. 1994
Akciovou společnost zastupuje představenstvo, dále pak společnost zastupuje generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel a prokurista. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis předseda představenstva, popřípadě místopředseda, generální ředitel, výrobní ředitel, ekonomický ředitel s uvedením své funkce v době nepřítomnosti předsedy vždy nejméně jeden člen představenstva. Prokurista podepisuje za společnost tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis s dodatkem "prokurista".
Prokura
od 10. 10. 1995 do 29. 8. 1996
Ing. Jiří Lexa
Třeboň, Táboritská 1104
Dozorčí rada
od 29. 6. 2017
ALEŠ POSPÍŠIL - předseda dozorčí rady
Praha - Strašnice, Na stezce, PSČ 100 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 29. 6. 2017
Ing. PETER SKLENÁR - člen dozorčí rady
Praha - Smíchov, Astlova, PSČ 150 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 29. 6. 2017
Mgr. PETR RUDLOVČÁK - člen dozorčí rady
Praha - Vysočany, Sokolovská, PSČ 190 00
den vzniku členství: 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 22. 6. 2017
od 18. 10. 2014 do 29. 6. 2017
Ing. JIŘÍ KARGER - předseda dozorčí rady
Třeboň - Třeboň II, Boženy Němcové, PSČ 379 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 22. 6. 2017
den vzniku funkce: 31. 7. 2014 - 22. 6. 2017
od 23. 10. 2013 do 18. 10. 2014
ALENA NOVOTNÁ - člen dozorčí rady
Slavonice, Brněnská, PSČ 378 81
den vzniku členství: 23. 9. 2013 - 31. 7. 2014
od 17. 8. 2012 do 18. 10. 2014
Ing. Petr Šimice - předseda dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 31. 7. 2014
den vzniku funkce: 27. 6. 2012 - 31. 7. 2014
od 17. 8. 2012 do 18. 10. 2014
Ing. Jiří Karger - člen dozorčí rady
Třeboň - Třeboň II, Boženy Němcové, PSČ 379 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 31. 7. 2014
od 11. 8. 2011 do 17. 8. 2012
Ing. Jaroslav Vít - předseda dozorčí rady
Svitavy, Předměstí Marie Majerové, PSČ 568 02
den vzniku členství: 29. 6. 2011 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 29. 6. 2011 - 27. 6. 2012
od 11. 8. 2011 do 17. 8. 2012
Ing. Petr Šimice - člen dozorčí rady
Ostrava - Slezská Ostrava, Tvardkova, PSČ 710 00
den vzniku členství: 29. 6. 2011
od 16. 3. 2011 do 11. 8. 2011
Ing. Jaroslav Vít - předseda dozorčí rady
Svitavy, Předměstí Marie Majerové, PSČ 568 02
den vzniku členství: 8. 12. 2010 - 29. 6. 2011
den vzniku funkce: 8. 12. 2010 - 29. 6. 2011
od 20. 1. 2009 do 23. 10. 2013
Alena Novotná - člen dozorčí rady
Slavonice, Brněnská 202, PSČ 378 81
den vzniku členství: 23. 9. 2008 - 22. 9. 2013
od 4. 9. 2007 do 16. 3. 2011
Jarmila Brodecká - člen dozorčí rady
Havířov, Na Nábřeží 81/653, PSČ 736 01
den vzniku členství: 29. 5. 2007 - 22. 12. 2010
od 15. 2. 2006 do 23. 9. 2010
Ing. Otmar Sikora - předseda dozorčí rady
Orlová - Poruba, Údolní 578, PSČ 735 14
den vzniku členství: 25. 10. 2005 - 29. 6. 2010
den vzniku funkce: 25. 10. 2005 - 29. 6. 2010
od 6. 10. 2005 do 15. 2. 2006
Ing. Petr Šimice - předseda dozorčí rady
Slezská Ostrava, Tvardkova 2/898, PSČ 710 00
den vzniku členství: 28. 6. 2005 - 21. 10. 2005
den vzniku funkce: 28. 6. 2005 - 21. 10. 2005
od 4. 11. 2003 do 6. 10. 2005
Tomáš Skála - předseda dozorčí rady
Hradec Králové 12, E. Beneše 1433, PSČ 500 12
den vzniku členství: 11. 6. 2003 - 28. 6. 2005
den vzniku funkce: 11. 6. 2003 - 28. 6. 2005
od 4. 11. 2003 do 20. 1. 2009
Alena Novotná - člen dozorčí rady
Slavonice, Brněnská 202, PSČ 378 81
den vzniku členství: 21. 8. 2003 - 22. 9. 2008
od 22. 10. 2002 do 4. 11. 2003
Ing. Lubomír Kroupa - člen dozorčí rady
Tábor, Budovatelů 2617, PSČ 390 02
od 16. 12. 1997 do 4. 9. 2007
Jarmila Brodecká - člen dozorčí rady
Havířov, Na Nábřeží 81/653
od 29. 8. 1996 do 16. 12. 1997
Ing. Jiří Karger - místopředseda dozorčí rady
Třeboň, B. Němcové 812/2
od 29. 8. 1996 do 22. 10. 2002
Ing. Lubomír Kroupa - člen dozorčí rady
Tábor, Budovatelů 2631, PSČ 390 02
od 29. 8. 1996 do 4. 11. 2003
Hana Kurková - předsedkyně dozorčí rady
Praha 4, Mirotická 11
od 24. 1. 1996 do 29. 8. 1996
Ing. Lubomír Kroupa - člen dozorčí rady
Tábor, Budovatelů 2621, PSČ 390 02
od 24. 1. 1996 do 29. 8. 1996
Ing. Martin Veselý - předseda dozorčí rady
Praha 9, Šluknovská 311/22
od 24. 1. 1996 do 29. 8. 1996
Ing. Jan Janák - místopředseda dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Kosmonautů 6/V
od 21. 12. 1995 do 24. 1. 1996
Ing. Martin Veselý - člen dozorčí rady
Praha 9, Šluknovská 311/22
od 21. 12. 1995 do 24. 1. 1996
Ing. Jan Janák - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Kosmonautů 6/V
od 25. 2. 1994 do 21. 12. 1995
Jaromír Studený
Jindřichův Hradec, Kosmonautů 15/5
od 25. 2. 1994 do 21. 12. 1995
Jan Měkuta
Rodvínov, 60, PSČ 378 41
od 25. 2. 1994 do 24. 1. 1996
Ing. Lubomír Kroupa - předseda
Tábor, Budovatelů 2621, PSČ 390 02
Akcionáři
od 4. 11. 2018
Otavan Holding s.r.o., IČO: 06827233
Praha - Stodůlky, Jeremiášova, PSČ 155 00
Hodnocení firmy
-23
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

26. 7. 2019 | | Petra Jaroměřská

BudgetBakers chystají novou aplikaci. Do Wallet se zapojí všechny banky

Podnikáte? Jsou vaši spolupracovníci dostatečně efektivní? Nebude váš byznys potřebovat během půl roku financování? I to umí zhodnotit nová aplikace s názvem Board z dílny české fintechové společnosti BudgetBakers. „Na trh ji uvedeme ještě během léta,“ říká její výkonný ředitel Michal Kratochvíl.

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

9. 6. 2019 | | Adam Páleníček | 34 komentářů

Zlevni jízdné, zabij konzum na vsi

Jízdné skoro zadarmo, to nejsou jen stovky a tisíce šťastných seniorů a studentů, kteří teď můžou brázdit Českem a nemyslet na to, kolik jim cinká v kapse. Dotované jízdenky můžou taky být po EET další hřebíček do rakve některých malých živností.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

7. 6. 2019 | | Petr Kučera | 43 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Další vlna elektronické evidence tržeb má zelenou. Vládní koalice odmítla většinu opozičních zlepšováků. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

30. 5. 2019 | | Šárka Pelikánová | 10 komentářů

 Můžu vystavit fakturu, i když nejsem podnikatel? Poradíme

Chtěli jste si jenom výjimečně přivydělat. A najednou po vás někdo chce fakturu. Co s tím?

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

25. 5. 2019 | | Ondřej Tůma

Můžeme dělat stejně dobrá vína jako ve Francii

„Autentisté nejedou na jistotu, neřeší všechno postřiky a pytli s pochybným práškem, co pak končí v nás konzumentech a v půdě,“ říká v obsáhlém rozhovoru o víně Bogdan Trojak.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 590,00 Kč
Czech Exchange 2 590,00 Kč
Broadway Change 2 595,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 600,00 Kč
Česká spořitelna 2 649,00 Kč
Expobank CZ 2 654,30 Kč
Komerční banka 2 655,45 Kč
Sberbank CZ 2 667,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 706,90 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  10 767 868 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

+1
+
-
2.Pavel Bém

Pavel Bém

- psychiatr, horolezec, podnikatel a bývalý pražský primátor

-60
+
-
3.Aleš Řebíček

Aleš Řebíček

- podnikatel a bývalý ministr dopravy

-75
+
-
4.Roman Janoušek

Roman Janoušek

– podnikatel a lobbista

-128
+
-
5.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-176
+
-

Články na Heroine.cz

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Vít Samek představuje: Hasič na záchrance

Možná vám zachránili život. Možná vás uchránili od trvalých následků těžkého zranění....více

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Pseudověda na sociálních sítích. V ohrožení jsme všichni

Konspirační videa mají na sociálních sítích obří dosah navzdory tomu, že jsou někdy až...více

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

Bylo nebylo v Hollywoodu aneb jak mluvit o novém Tarantinovi…

...a vypadat chytře ve sportbaru i hipsterkavárně v sedmi otázkách a odpovědích.

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Odstoupení od smlouvy bez sankcí
Poradna > Spotřebitelská poradna > Odstoupení od smlouvy bez sankcí

Otázka: Dobrý den, podobný dotaz jsem bohužel nenašel, proto se ptám: Jako dlouholetý klient spol. Telefonika 02 jsem si dne 14.6.2019 v prodejně 02 v Jablonci n/N objednal základní modem nutný pro připojení k...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services