Používáte nástroj pro blokování reklamy. Pokud nám chcete pomoci, vypněte si blokování reklamy na našem webu. Zde najdete jednoduchý návod. Děkujeme.

Turf Praha a.s.
IČO: 25157736

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu13. 1. 1997
Obchodní firma
od 15. 3. 2002

Turf Praha a.s.

od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002

Českomoravská drůbež, a.s.

Sídlo
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
Vodňany, Radomilická 886
IČO
od 13. 1. 1997

25157736

Identifikátor datové schránky:jvqgsg4
Právní forma
od 13. 1. 1997
Akciová společnost
Spisová značka7800 B, Městský soud v Praze
Předmět podnikání
od 24. 6. 2014
- Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
- provozování dostihových sázek podle § 2. písm. k/zák. č.202/1990 Sb. v platném znění
od 13. 1. 1997 do 24. 6. 2014
- Koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
Ostatní skutečnosti
od 18. 12. 2018 do 25. 1. 2019
- Valná hromada společnosti přijala dne 11. prosince 2018 usnesení následujícího znění: Valná hromada schvaluje zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5, Velká Chuchle, Radotínská 69, PSČ 159 00, IČO 251 57 736, zapsané v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze v oddílu B, vložka 7800 (dále jen Společn ost), takto: 1. Základní kapitál Společnosti se zvyšuje o částku 65 090 000,- Kč (šedesát pět milionů devadesát tisíc korun českých). Upisování akcií nad nebo pod navrhovanou částku zvýšení základního kapitálu se nepřipouští. 2. Zvýšení základního kapitálu Společnosti bude provedeno upsáním nových akcií, přičemž nově budou upsány akcie takto: Počet upisovaných akcií bude 6 509 (šest tisíc pět set devět) akcií. Jmenovitá hodnota jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých), Druh akcií: kmenové, Forma akcií: akcie na jméno, Akcie budou vydány jako (listinné) cenné papíry, Emisní kurs jedné akcie: 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) (dále společně též Akcie nebo každá jednotlivě jen Akcie). 3. Akcionáři mohou uplatnit přednostní právo na upsání nových Akcií v advokátní kanceláři RYBÁŘ, SOPPÉ & PARNEŘI na adrese Praha 1, Purkyňova 2121/3, PSČ 110 00, a to ve lhůtě od 3. ledna 2019 (včetně) do 17. ledna 2019 (včetně) v pracovních dnech v době od 10:00 hod. do 12:00 hod. a od 14:00 hod. do 16:00 hod. (dále jen upisovací lhůta). Na jednu dosavadní akcii Společnosti o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) připadá podíl ve výši 1,9 na jedné nové Akcii o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých). Upisovat lze pouze celé Akcie. Nové Akcie, tj. 6 509 (šest tisíc pět set devět) kusů kmenových akcií vydaných jako cenný papír na jméno o jmenovité hodnotě 10 000,- Kč (deset tisíc korun českých) každá, budou upsány s využitím přednostního práva. Emisní kurs jedné Akcie činí 10 000,- K č (deset tisíc korun českých). Nebudou-li ve výše uvedené upisovací lhůtě upsány všechny Akcie s využitím přednostního práva, budou neupsané Akcie nabídnuty určenému zájemci nebo určeným zájemcům. Určeným zájemcem nebo určenými zájemci se rozumí akcionář nebo akcionáři, kteří upsali Ak cie s využitím přednostního práva v upisovací lhůtě. Pokud o Akcie projeví zájem více určených zájemců, upíší Akcie poměrně, a to podle poměru svých podílů. Upisovatelé jsou povinni splatit celý emisní kurs upsaných Akcií na bankovní účet číslo 4158xxxx, vedený u obchodní společnosti Komerční banka, a.s., a to nejpozději do 21 (dvaceti jednoho) dne ode dne upsání Akcií. 4. Valná hromada schvaluje, že s účinností ode dne zápisu zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku se stanovy Společnosti změní takto: Článek IV. ZÁKLADNÍ KAPITÁL, AKCIE SPOLEČNOSTI A ZMĚNY ZÁKLADNÍHO KAPITÁLU odstavce (1) až (3) stanov Společnosti se mění a nadále budou znít takto: "(1) Základní kapitál společnosti činí 99.350.000,- Kč (slovy: devadesát devět milionů tři sta padesát tisíc korun českých) a byl zcela splacen. (2) Základní kapitál společnosti je rozdělen na 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět) kmenových akcií znějících na jméno o jmenovité hodnotě 10.000,- Kč (slovy: deset tisíc korun českých) každá. (3) Všechny akcie společnosti jsou stejného druhu a jsou s nimi spojena stejná práva. S každou akcí je spojen jeden hlas. Celkový počet hlasů ve společnosti 9.935 (slovy: devět tisíc devět set třicet pět)."
od 8. 10. 2014 do 25. 6. 2015
- Počet členů statutárního orgánu: 7
od 8. 10. 2014 do 25. 6. 2015
- Počet členů dozorčí rady: 6
od 21. 4. 2004 do 24. 6. 2014
- Povoluje se zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s., se sídlem Praha 5 - Velká Chuchle, Radotínská 69, IČO: 25157736, o částku 5.060.000,- Kč tj. z původní výše 29.200.000,- Kč na částku 34.260.000,- Kč s tím, že upisování akcií nad částk u zvýšení základního kapitálu tj nad částku 5.060.000,- Kč se nepřipouští. Valná hromada schválila zvýšení základního kapitálu společnosti z důvodu spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Chuchli, oddlužení společnosti a získání nových finančních zdrojů na rozvoj podnikání společnosti a tím i posílení ekonomické situace společnosti. Dále valná hromada rozhodla tak, že na zvýšení základního kapitálu společnosti bude vydáno 506 kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě každé akcie 10.000,- Kč. Nově vydané akcie nebudou registrované ani se nebude vydávat nový druh akcií. Emisní kurs nově upisovaných akcií bude shodný s jejich jmenovitou hodnotou, tj. 10.000,- Kč za jednu akcii. S nově upisovanými akciemi jsou spojena stejná práva jako s akciemi dříve upsanými. Valná hromada schválila vyloučení přednostního práva akcionářů k nově upisovaným akciím. Upisování nových akcií bude provedeno předem určenými zájemci, což odpovídá zájmům společnosti na posílení její ekonomické a personální stability v případě peněžitého vkladu a navrhovaného způsobu jeho splacení, a zlepšení podmínek pro vlastní činnost společnosti v případě nepeněžitého vkladu. Tímto způsobem dojde k oddlužení společnosti a k získání dalších prostor k vlastní činnosti. Valná hromada dále schválila splacení emisního kursu akcií upisovaných na zvýšení základního kapitálu: I. Nepeněžitým vkladem ve výši 2.550.000,-, který tvoří nemovitosti zapsané v katastru nemovitostí u Katastrálního úřadu Praha - město, na LV 326 pro obec Praha, Katastrální území Lahovice, a to budova čp. 68 postavená na stavební parcele č.parc. 208 a p ozemek p.č. 208 zastavěná plocha a nádvoří. Tyto nemovitosti jsou popsány ve znaleckém posudku vypracovaném ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví jmenovaném usnesením MS v Praze ze dne 27. listopadu 2003, čj. : Nc 45 94/2003-5, které nabylo právní moci dne 10. prosince 2003. V tomto znaleckém posudku jsou nemovitosti oceněny částkou 2.550.000,-- Kč. Důvodem zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vkladem je spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5, Velké Chuchli. Upisovatelem, jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, se sídlem Praha 5, Radotínská 69. Upisovatel Jockey Club České republiky upíše 255 kusů akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 2.550.000,--Kč, které splatí výše popsaným nep eněžitým vkladem. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Lhůta k upsání akcií činí 14 dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Sdružení Jockey Club České republiky je povinno splatit emisní kurs upsaných akcií předáním písemného prohlášení podle § 60 odst. 1 obchodního zákoníku navrhovateli, na jehož základě se provede vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad n a zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen. II. Peněžitým vkladem v celkové výši 2.510.000,-- Kč 1. Započtením pohledávek v celkové výši 2.000.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité hodnoty Jockey Club České republiky, Radotínská 69, Praha 5, rezignace ze dne 17.4.1991 pod čj. VS/1-6291/91-R za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jockey Club České republiky jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 30. dubna 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 1.000.000,--Kč Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Ing. Josefa Hovorky, r.č. 53-02-04/020, bytem Třebechovická 824, 500 03 Hradec Králové za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Ing. Josefem Hovorkou jako věřitelem a navrhov atelem jako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávce Jiřího Charváta, r.č. 62-08-16/0486, bytem Zbraslavice 744/2, 285 21 Zbraslavice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jiřím Charvátem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužníkem dne 22. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jaroslavy Matuškové, r.č. 58-54-02/1239, bytem Hněvčeves 16, 503 15 Nechanice, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Jaroslavou Matuškovou jako věřitelem a navrhovatelem j ako dlužníkem dne 31. října 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Jana Vedrala, r.č. 67-03-13/0181, bytem Kovařovicova 1139, Praha 4, 140 00 za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Janem Vedralem jako věřitelem a navrhovatelem jako dlužník em dne 23. září 2002 proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Valná hromada vyslovila souhlas se započtením peněžité pohledávky Stáj Wrbna s.r.o., se sídlem Wenzigova 7, Praha 2, 120 00, IČO: 25 05 86 14, za navrhovatelem z titulu smlouvy o úvěru uzavřené mezi Stáj Wrbná s.r.o. jako věřitelem a navrhovatelem jako dl užníkem proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu v celkové výši 200.000,--Kč. Možnost započtení peněžitých pohledávek výše uvedených věřitelů, kterou mají vůči navrhovateli proti pohledávce navrhovatele na splacení emisního kursu byla připuštěna z důvodu oddlužení společnosti. Valná hromada dále rozhodla, že: - Jockey Club ČR, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 100 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Ing. Josef Hovorka, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč každé z nich, - Jiří Charvát, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jaroslava Matušková, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kůsů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Jan Vedral, jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, - Stáj Wrbna, s.r.o., jako předem určený zájemce, upíše a splatí 20 kusů kmenových listinných akcií na jméno, o jmenovité hodnotě 10.000,--Kč, Místem pro upisovýní akcií bude sídlo navrhovatele a lhůta pro upisování akcií bude 14 pracovních dnů ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodníh o zákoníku bude doručen předem určeným výše označeným zájemcům spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Akcie budou upsány bez využití přednostního práva předem ur čenými zájemci výše uvedenými a proto zašle představenstvo těmto předem určeným zájemcům doporučeným dopisem oznámení o počátku běhu lhůty pro upisování výše uvedených akcií bez zbytečného odkladu poté, kdy bude toto usnesení valné hromady o zvýšení zákl adního kapitálu zapsáno do obchodního rejstříku vedeného MS v Praze. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 2.000.000,--Kč uzavřením smluv o započtení tak že: a) lhůta 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určeným zájemců m spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro uzavření smlouv o započtení počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouvy o započtení. Návrh smlouvy o započtení podepsaný navrhovatelem, bude doručen předem určeným zájemcům poté, co tito doručí společnosti uzavře nou smlouvu o upsání akcií 2. Finanční prostředky v celkové výši 510.000,--Kč Upisovatelem jako předem určeným zájemcem bude sdružení Jockey Club České republiky, který upíše 51 kusů akcií v souhrnné hodnotě 510.000,--Kč, které splatí peněžními prostředky ve výši 510.000,--Kč na zvláštní účet číslo 511722xxxx, vedený u Komer ční banky, a.s. Praha 5-Smíchov, Štefánikova 22, zřízený navrhovatelem za účelem splacení emisního kursu akcií na zvýšení základního kapitálu společnosti. Místem pro upisování akcií je sídlo navrhovatele. Valná hromada schválila pravidla postupu pro splacení peněžitého vkladu ve výši 510.000,--Kč finančními prostředky složenými na zvláštní účet společnosti tak že: a) lhůty 14 pracovních dnů pro upsání akcií počne běžet ode dne doručení návrhu na uzavření smlouv o upsání akcií. Návrh smlouvy o upsání akcií obsahující alespoň náležitosti uvedené v § 205 odst. 3 obchodního zákoníku bude doručen předem určenému zájemc i spolu s oznámením, že bylo zapsáno usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vedeného Městským soudem v Praze. b) lhůty 10 pracovních dnů pro splacení peněžitého vkladu finančními protředky počne běžet ode dne uzavření smlouvy o upsání akcií. Upisovatel je povinnen splatit na zvláštní účet u banky zřízený společností za účelem splacení emisního kursu akcií na z výšení základního kapitálu společnosti a to účet číslo 511722xxxx vedený u Komerční banky, a.s. Praha 5 - Smíchov, Štefánikova 22.
od 15. 1. 2003 do 26. 3. 2003
- Jediný akcionář rozhoduje o zvýšení základního kapitálu společnosti Turf Praha a.s. z původní výše 1.200.000,- Kč (slovy: jeden milion dvě stě tisíc korun českých) na kterém se sdružení Jockey Club České republiky, jako jediný akcionář podílí akciemi o jmenovité hodnotě 1.200.000,- Kč (slovy: jedenmiliondvěstětisíc korun českých), jejichž emisní kurz byl splacen a to o částku 28.000.000,- Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) s tím, že upisování akcií bude splaceno nepeněžitým vkladem spočívajícím v těchto nemovitostech: pozemky: parc. č. 719 - zastavěná plocha a nádvoří, parc. č. 753/1- zastavěná plocha a nádvoří, č. parc. 769/2 - zastavěná plocha a nádvoří, a budovy č.p. 62 postavené na parcele č.parc. 769/2, č.p. 69 postavené na parcele č.parc. 778/2, č.p. 77 postavené na parcele č.parc. 753/1, č.p. 251 postavené na parcele č.parc. 719, budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 751/2, budovy bez čp./če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 752/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 753/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/1, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/2, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/3, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/4, budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parceleč. parc. 764/5 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 764/6 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 774/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 778/5 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/6 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/7 budovy bez čp/če obč. vyb. postavené na parcele č.parc. 778/8 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 801 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 809/2 budovy bez čp/če-zem.stav. postavaené na parcele č.parc. 810/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 810/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 810/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/1 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 822/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č.parc. 823/1 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcelel č.parc. 823/2 budovy bez čp/če-zem. stav. postavené na parcele č. parc. 823/3 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č. parc. 824/1 budovy bez čp/če-zem stav. postavené na parcele č.parc. 824/2 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/1 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č. parc. 831/3 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcele č.parc. 831/4 budovy bez čp/če obč.vyb. postavené na parcelel č.parc. 832 budovy bez čp/če-zem.stav. postavené na parcele č.parc. 853 v katastrálním území Velká Chuchle, okres Hl.m. Praha, zapsáno v katastru nemovitostí Katastrálního úřadu Praha - město na listu vlastnictví č. 1207 pro katastrální území Velká Chuchle. Tyto nemovitosti jsou popsány a oceněny ve znaleckém posudku č. 805-077/02 ze dne 1.7.2002 ve znění jeho dodatku č.1 ze dne 3.7.2002 vypracovaných ing. Lubomírem Wernerem, znalcem pro základní obory ekonomika a stavebnictví (dále jen "nemovitosti") ustanoveným usnesením MS v Praze ze dne 17.6.2002, č.j. Nc 4243/2002-8, které nabylo právní moci dne 1.7.2002. Jediný akcionář společnosti schvaluje ocenění výše uvedeného nepeněžitého vkladu určeného na zvýšení základního kapitálu společnosti částkou 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých). Celková výše základního kapitálu po jeho zvýšení bude činit 29.200.000,--Kč (slovy: dvacetdevětmilionůdvěstětisíckorun českých). Důvodem zvýšení základního kapitálu bylo posílení ekonomické situace navrhovatele, zejména spojení vlastnických a užívacích práv k nemovitostem, které jsou součástí dostihového závodiště v Praze 5-Velké Chuchli, neboť v současné době je vlastníkem těchto nemovitostí jediný akcionář navrhovatele, a to situace, kdy navrhovatel v tomto rozsahu areálu provozuje svoji činnost v souladu se zapsaným předmětem svého podnikání. Písemná zpráva předložená představenstvem jedinému akcionáři v působnosti valné hromady ve které jsou uvedeny důvody upisování akcií nepeněžitým vkladem a odůvodnění výše navrhovaného emisního kursu tvoří přílohu číslo 3 notářského zápisu. Zvýšení základního kapitálu společnosti bude provedeno upsáním nových akcií. Základní kapitál bude zvýšen upsáním nově vydávaných akcií v počtu 280 kusů o jmenovité hodnotě každé akcie 100.000,--Kč (slovy: jednostotisíckorun českých), a to kmenových akcií na jméno. Nově vydávané akcie nebudou registrované a budou vydány v listinné podobě. Upisování akcií nad částku zvýšení základního kapitálu tj. nad částku 28.000.000,--Kč (slovy: dvacetosmmilionůkorun českých) se nepřipouští. Sdružení Jockey Club České republiky jako jediný akcionář společnosti Turf Praha a.s. podle ust. § 204a obchodního zákoníku přednostní právo k upsání akcií při zvýšení základního kapitálu, a to v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu. Sdružení Jockey Club České republiky se tohoto přednostního práva v plném rozsahu vzdává. Všechny akcie, které mají upsány podle tohoto rozhodnutí budou nabídnuty sdružení Jockey Club České republiky, jako předem určenému zájemci ve smyslu § 203 odst.2 písm.d) obchodního zákoníku. Akcie při zvýšení budou v celém rozsahu zvýšení základního kapitálu, tj. všech 280 kusů nových akcií v souhrnné jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč upsány jediným akcionářem tj. sdružením Jockey Club České republiky, jako předem určeným zájemcem, a to smlouvou o upsání akcií uzavřenou mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. podle ustanovení § 204 odst. 5 obchodního zákoníku. Jediný akcionář společnosti ukládá představenstvu společnosti Turf Praha a.s., aby podalo návrh na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku nejpozději do 30dnů od přijetí tohoto rozhodnutí a oznámilo jedinému akcionáři podání návrhu na zápis tohoto rozhodnutí do obchodního rejstříku bez zbytečného odkladu poté, co tato skutečnost nastane. Upisování podle smlouvy o upsání akcií uzavřené mezi sdružením Jockey Club České republiky a společností Turf Praha a.s. bude ve smyslu ustanovení § 203 odst.4 obchodního zákoníku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku vázáno na rozvazovací podmínku pro případ, že nabude právní moci rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis tohoto rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Představenstvo Turf Praha a.s. je povinno předat jedinému akcionáři návrh na uzavření smlouvy o upsání akcií podepsaný jménem společnosti Turf Praha a.s. bez zbytečného odkladu od přijetí tohoto rozhodnutí. Sdružení Jockey Club České republiky jako předem určený zájemce upíše akcie doručením akceptované smlouvy o úpisu akcií (již podepsané jménem společnosti Turf Praha a.s.do výše uvedeného sídla společnosti Turf Praha a.s., tzn. smlouvy o úpisu akcií podepsané jménem sdružení Jockey Club České republiky. Emisní kurz upisovaných akcií bude jediným akcionářem, jako předem určeným zájemcem, tj. sdružením Jockey Club České republiky splacen u 280 ks upisovaných akcií ve jmenovité hodnotě 28.000.000,--Kč nepeněžitým vkladem, a to nemovitostmi výše popsanými. Jediný akcionář je povinen splatit emisní kurz předáním písemného prohlášení podle § 60 odst.1 obchodního zákoníku společnosti Turf Praha a.s., na jehož základě se provádí vklad do katastru nemovitostí před zápisem zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Předáním tohoto prohlášení spolu s předáním vkládaných nemovitostí je vklad na zvýšení základního kapitálu spočívající v nemovitostech splacen.
Kapitál
od 25. 1. 2019
Základní kapitál 99 350 000 Kč, splaceno 100 %.
od 5. 9. 2005 do 25. 1. 2019
Základní kapitál 34 260 000 Kč, splaceno 100 %.
od 26. 3. 2003 do 5. 9. 2005
Základní kapitál 29 200 000 Kč, splaceno 100 %.
od 13. 1. 1997 do 26. 3. 2003
Základní kapitál 1 200 000 Kč
od 25. 1. 2019
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 9 935.
od 5. 9. 2005 do 25. 1. 2019
Akcie na jméno err, počet akcií: 3 426.
od 26. 5. 2003 do 5. 9. 2005
Akcie na jméno err, počet akcií: 2 920.
od 26. 3. 2003 do 26. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 280.
od 13. 1. 1997 do 26. 5. 2003
Akcie na jméno err, počet akcií: 120.
Statutární orgán
od 19. 12. 2017
Ing. Mgr. MARTIN NĚMEČEK - Předseda představenstva
Praha - Staré Město, Jakubská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 19. 12. 2017
od 19. 12. 2017
Ing. ZDENĚK HAVELKA - Člen představenstva
Praha - Hradčany, Loretánská, PSČ 118 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 9. 9. 2016 do 19. 12. 2017
PETR DRAHOŠ - Člen představenstva
Slatiňany - Škrovád, , PSČ 538 21
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 9. 9. 2016
PETR DRAHOŠ - Člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 18. 6. 2015
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
VÁCLAV LUKA - Předseda představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
FRANTIŠEK HRUBÝ - Místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
JAN VEDRAL - Místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
VIKTOR KOMÁREK - Člen představenstva
Praha - Nebušice, Nad Želivkou, PSČ 164 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
MARCELA HRADILOVÁ - Člen představenstva
Praha - Smíchov, Na Zatlance, PSČ 150 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. VÁCLAV LUKA - předseda představenstva
Praha 4 - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. FRANTIŠEK HRUBÝ - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
PhDr. ZBYNĚK PULEC - místopředseda představenstva
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, PSČ 407 22
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. LUBOŠ HRUBÝ - člen představenstva
Sendražice, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. VIKTOR KOMÁREK - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou, PSČ 164 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
PETR DRAHOŠ - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. JAN VEDRAL - člen představenstva
Praha 1 - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 8. 10. 2014
Ing. LUBOŠ HRUBÝ - člen představenstva
Sendražice, , PSČ 503 03
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 2. 7. 2014
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. VÁCLAV LUKA - předseda představenstva
Praha - Točná, K výboru, PSČ 143 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. FRANTIŠEK HRUBÝ - místopředseda představenstva
Praha - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
PhDr. ZBYNĚK PULEC - místopředseda představenstva
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, PSČ 407 22
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. VIKTOR KOMÁREK - člen představenstva
Praha - Nebušice, Nad Želivkou, PSČ 164 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
PETR DRAHOŠ - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. JAN VEDRAL - člen představenstva
Praha - Nové Město, Revoluční, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 8. 2. 2014 do 24. 6. 2014
PhDr. ZBYNĚK PULEC - místopředseda představenstva
Benešov nad Ploučnicí, Pod Táborským vrchem, PSČ 407 22
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 10. 11. 2013 do 24. 6. 2014
Ing. FRANTIŠEK HRUBÝ - místopředseda představenstva
Praha 1 - Nové Město, Václavské náměstí, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 10. 8. 2013 do 24. 6. 2014
PETR DRAHOŠ - člen představenstva
Pardubice - Zelené Předměstí, Na Spravedlnosti, PSČ 530 02
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 10. 8. 2013
Petr Drahoš - člen představenstva
Pardubice, Ke Kamenci 1093
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 10. 11. 2013
Ing. František Hrubý - místopředseda představenstva
okr. Praha - východ, Kamenice č.p. 560
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 8. 2. 2014
PhDr. Zbyněk Pulec - místopředseda představenstva
Praha 9 - Kyje, Branská 417, PSČ 198 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Václav Luka - předseda představenstva
Praha 4, K výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Luboš Hrubý - člen představenstva
Smiřice, Sendražice 4, PSČ 503 03
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 30. 7. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Viktor Komárek - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 443
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Jan Vedral - člen představenstva
Praha 1, Revoluční 1403/28, PSČ 110 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 6. 5. 2003 do 30. 7. 2008
Ing. Viktor Komárek - člen představenstva
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 443
den vzniku členství: 19. 2. 2003 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 6. 5. 2003
Ing. Zdeněk Boháč, CSc., - člen představenstva
Malšice, 121
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 19. 2. 2003
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. Václav Luka - předseda představenstva
Praha 4, K výboru 43, PSČ 140 00
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. František Hrubý - místopředseda představenstva
okr. Praha - východ, Kamenice č.p. 560
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
PhDr. Zbyněk Pulec - místopředseda představenstva
Praha 2, Sekaninova 58-30, PSČ 120 00
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. Luboš Hrubý - člen představenstva
Černožice, Družstevní 252
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
Petr Drahoš - člen představenstva
Pardubice, Ke Kamenci 1093
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 15. 3. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. Jan Vedral - člen představenstva
Praha 4, Kovařovicova 1139
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 22. 1. 2001 do 15. 3. 2002
Ing. Milan Říha - místopředseda představenstva
Vodňany, Výstavní 1045/II
od 22. 1. 2001 do 15. 3. 2002
Ing. Jaroslav Tůma - člen představenstva
Čkyně, 305
od 13. 1. 1997 do 22. 1. 2001
Ing. František Tupec - místopředseda představenstva
Libějovice, Chelčice 118
od 13. 1. 1997 do 22. 1. 2001
Ing. Milan Říha - člen představenstva
Vodňany, Výstavní 1045/II
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
Ing. František Bartoš - předseda představenstva
Svatý Jiří, 38
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
Josef Zahrádka - místopředseda představenstva
Uhersko, Trusnov II/7
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
MVDr. Jiří Kaprálek - místopředseda představenstva
Opava, Olomoucká 38
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
Richard Peisker - člen představenstva
Jaroměř-Josefov, 5.května 134
od 19. 12. 2017
Za společnost jedná každý člen představenstva samostatně.
od 25. 6. 2015 do 19. 12. 2017
Za společnost jedná předseda nebo místopředseda představenstva spolu s dalším členem představenstva.
od 15. 3. 2002 do 25. 6. 2015
Jménem společnosti jedná předseda nebo místopředseda spolu s dalším členem představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k vytištěné nebo napsané obchodní firmě připojují jednající osoby svůj podpis.
od 13. 1. 1997 do 15. 3. 2002
Jménem společnosti jedná celé představenstvo nebo samostatně předseda a každý z místopředsedů. Podepisování za společnost se provádí tak, že k vytištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu připojí svůj podpis předseda nebo některý z místopředsedů.
Dozorčí rada
od 19. 12. 2017
MILAN TRNĚNÝ - Člen dozorčí rady
Brno - Kohoutovice, Bellova, PSČ 623 00
den vzniku členství: 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
FRANTIŠEK JANŮ - Předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
LADISLAV JEZDINSKÝ - Místopředseda dozorčí rady
Valy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
TOMÁŠ KRŮTA - Místopředseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
den vzniku funkce: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
IVAN PŘIKRYL - Člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
JAN MANĎÁK - Člen dozorčí rady
Praha - Velká Chuchle, Dubnická, PSČ 159 00
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 6. 6. 2017
od 9. 10. 2015 do 19. 12. 2017
JOSEF HOVORKA - Člen dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Třebechovická, PSČ 500 03
den vzniku členství: 18. 6. 2015 - 19. 12. 2017
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. FRANTIŠEK JANŮ - předseda dozorčí rady
Praha 7 - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. JIŘÍ KOVÁŘ - místopředseda dozorčí rady
Senice na Hané, Rudé armády, PSČ 783 45
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 5. 10. 2011
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 5. 10. 2011
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
TOMÁŠ KRŮTA - místopředseda dozorčí rady
Praha 5 - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
den vzniku funkce: 25. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
MUDr. IVAN PŘIKRYL - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
JUDr. JAN MANĎÁK - člen dozorčí rady
Praha 5 - Velká Chuchle, Dubnická, PSČ 159 00
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. VÁCLAV KOZEL - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce, PSČ 373 41
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. JOSEF HOVORKA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Třebechovická, PSČ 500 03
den vzniku členství: 24. 6. 2010 - 27. 6. 2012
od 24. 6. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. VÁCLAV KOZEL - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce, PSČ 373 41
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 31. 12. 2013
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. FRANTIŠEK JANŮ - předseda dozorčí rady
Praha - Holešovice, Tusarova, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
LADISLAV JEZDINSKÝ - místopředseda dozorčí rady
Valy, , PSČ 535 01
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
TOMÁŠ KRŮTA - místopředseda dozorčí rady
Praha - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
den vzniku funkce: 28. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
MUDr. IVAN PŘIKRYL - člen dozorčí rady
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
JUDr. JAN MANĎÁK - člen dozorčí rady
Praha - Velká Chuchle, Dubnická, PSČ 159 00
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 24. 6. 2014 do 9. 10. 2015
Ing. JOSEF HOVORKA - člen dozorčí rady
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Třebechovická, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 6. 2012 - 18. 6. 2015
od 7. 6. 2014 do 24. 6. 2014
MUDr. IVAN PŘIKRYL - člen
Brno - Černá Pole, Sýpka, PSČ 613 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 31. 5. 2014 do 24. 6. 2014
Ing. JOSEF HOVORKA - člen
Hradec Králové - Slezské Předměstí, Třebechovická, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 15. 12. 2013 do 24. 6. 2014
TOMÁŠ KRŮTA, Dr. - místopředseda
Praha 5 - Jinonice, U kříže, PSČ 158 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 15. 12. 2013
Tomáš Krůta, Dr. - místopředseda
Praha 5, U Kříže 632/24, PSČ 150 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 31. 5. 2014
Ing. Josef Hovorka - člen
Hradec Králové, Třebechovická 824, PSČ 500 03
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 7. 6. 2014
MUDr. Ivan Přikryl - člen
Brno, Sýpka 15/1345, PSČ 613 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. František Janů - předseda
Praha 7, Tusarova 22/1519, PSČ 170 00
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Jiří Kovář - místopředseda
Sezemice, Za Humny 636
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
den vzniku funkce: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
JUDr. Jan Manďák - člen
Praha 4, Petra Rezka 12
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 30. 7. 2008 do 24. 6. 2014
Ing. Václav Kozel - člen
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 725
den vzniku členství: 27. 6. 2007 - 24. 6. 2010
od 14. 12. 2002 do 6. 5. 2003
Viktor Komárek - člen
Praha 6 - Nebušice, Nad Želivkou 443
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 19. 2. 2003
od 14. 12. 2002 do 6. 5. 2003
Ing. Jaroslav Konvalina - člen
Praha 5, Zborovská 56/79
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 19. 2. 2003
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. František Janů - předseda
Praha 7, Tuzarova 22
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. Jiří Kovář - místopředseda
Pardubice, Třída míru 60
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
Tomáš Krůta, Dr. - místopředseda
Praha 4, Na veselí 3
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
den vzniku funkce: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
MUDr. Ivan Přikryla - člen
Brno, Sýpka 15
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
Dr. John Mandák - člen
Praha 4, Petra Rezka 12
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
Ing. Václav Kozel - člen
Hluboká nad Vltavou, Na Vyhlídce 725
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 14. 12. 2002 do 30. 7. 2008
JUDr. Ing. Jiří Charvát - člen
Lípa nad Orlicí - pošta Týniště nad Orlicí, 122
den vzniku členství: 17. 1. 2002 - 27. 6. 2007
od 13. 1. 1997 do 14. 12. 2002
Ing. Zbyněk Gebauer - předseda
Opava-Kylešovice, Liptovská 26
od 13. 1. 1997 do 14. 12. 2002
Ludmila Blažková - člen
Choceň, U koupaliště 1458
od 13. 1. 1997 do 14. 12. 2002
Ing. Zdeněk Boháč - člen
Malšice, 181
Hodnocení firmy
0
+
-

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

21. 10. 2019 | | Jiří Hovorka | 13 komentářů

Zaplať a nic neřeš. Spočítali jsme, komu se vyplatí nová paušální daň

Vládní koalice podpořila záměr ministerstva financí: Když drobný podnikatel zaplatí kolem 5500 Kč měsíčně, zbaví se starostí s daněmi i povinnými odvody. Těm nejmenším se to ale nevyplatí.

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

21. 10. 2019 | | Pavel Běhounek | 15 komentářů

Změny ve výpočtu DPH: Zaokrouhlení už nepovede k více správným výsledkům

Změny zákona o DPH ohledně zaokrouhlování rozpoutaly diskuse, poněkud překvapujícím způsobem se vyjádřila i Finanční správa. Náš článek chce uvést rozporuplné informace na pravou míru.

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

17. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Hotovost nebereme, jenom karty. Obchodníci chtějí jasnější zákon

Podle ministerstva financí se může obchodník rozhodnout, že chce přijímat jenom karty. Naopak podle ČNB musí podnikatelé až na výjimky vždycky přijímat i hotovost.

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

10. 10. 2019 | | Petr Kučera | 44 komentářů

Paušální daň pro OSVČ: Stačí stovka měsíčně, ale bez slev

Ministerstvo financí přišlo s novou variantou, koalice by měla doladit detaily v příštím týdnu. Souhlasí i opozice, nechce ale rušit daňové slevy.

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

13. 9. 2019 | | Petr Kučera | 67 komentářů

Rozšíření EET neuteče skoro nikdo. Projděte si, co schválili poslanci

Poslanci definitivně schválili rozšíření elektronické evidence tržeb. Vládní koalice odmítla většinu opozičních návrhů, přehlasovala i senátní veto. Láká na nižší DPH a úlevu pro drobné podnikatele.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Exchange s.r.o. VIP 2 560,00 Kč
Broadway Change 2 560,00 Kč
Czech Exchange 2 565,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 570,00 Kč
Česká spořitelna 2 618,00 Kč
Expobank CZ 2 625,50 Kč
Komerční banka 2 626,50 Kč
Sberbank CZ 2 640,00 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 676,30 Kč
TIP: Získejte výhodný VIP kurz na výměnu valut
vytiskněte si slevový kupón.
TIP: Jak na platby do zahraničí ZDARMA? - šetřete na poplatcích, podmínky ZDE.

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  11 198 704 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Radovan Krejčíř

Radovan Krejčíř

- kontroverzní podnikatel

-20
+
-
2.Leoš Mareš

Leoš Mareš

- moderátor

-30
+
-
3.Miroslav Pelta

Miroslav Pelta

- podnikatel a majitel fotbalového klubu z Jablonce nad Nisou

-57
+
-
4.Milan Jančík

Milan Jančík

- podnikatel, bývalý místopředseda pražské ODS a starosta Prahy 5

-59
+
-
5.Simona Janoušková

Simona Janoušková

– podnikatelka a manželka Romana Janouška, která se nerada fotí

-63
+
-

Články na Heroine.cz

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Advokátka Hrdá: O domácím násilí na seniorech se nedozvíte

Když na pokojové dveře narazí další prázdná plechovka od piva, ještě hlouběji se vtiskne...více

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Pražský drag: „Moje identita je víc než jen žena nebo muž“

Můžete je potkat na drag show i na burlesce. Mnohé z nich inspirovala slavná reality show...více

Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: Darovací daň
Poradna > Daně > Majetkové daně > Daň dědická, darovací a z nabytí nemovitých věcí > Darovací daň

Otázka: Dobrý den, partner by mi chtěl darovat pozemek, na kterém proběhne výstavba nového rodinného domu. Nyní žijeme třetím rokem ve společné domácnosti v pronajatém bytě, kde máme také oba trvalou adresu....Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Partners Financial Services