SK Dynamo České Budějovice, a. s.
IČO: 25187791

Tento výpis má pouze informativní charakter. Doporučujeme informace ověřit v oficiálním veřejném rejstříku.
Tyto stránky navštíví měsíčně 1 000 000 lidí. Chcete inzerci na míru? Napište nám!

Výpis z obchodního rejstříku

Rejstřík
ARES
 
 
 
 
 
 
 
Datum zápisu20. 1. 1999
Obchodní firma
od 11. 2. 2004

SK Dynamo České Budějovice, a. s.

od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004

SK České Budějovice, a. s.

Sídlo
od 20. 1. 1999 do 11. 10. 2016
České Budějovice, Střelecký ostrov 3
IČO
od 20. 1. 1999

25187791

Identifikátor datové schránky:fngsg67
Právní forma
od 20. 1. 1999
Akciová společnost
Spisová značka974 B, Krajský soud v Českých Budějovicích
Předmět podnikání
od 11. 11. 2014
- poskytování tělovýchovných a sportovních služeb v oblasti tělesné výchovy a sportu
od 11. 11. 2014
- pronájem a půjčování věcí movitých
od 11. 11. 2014
- prodej kvasného lihu, konzumního lihu a lihovin
od 5. 6. 2009
- výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona
od 5. 6. 2009 do 11. 11. 2014
- poskytování tělovýchovných služeb
od 16. 4. 2004
- hostinská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pořádání sportovních a kulturních akcí
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- manažerská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- zprostředkovatelská činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- koupě zboží za účelem jeho dalšího prodeje a prodej
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pronájem movitého a nemovitého majetku
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- reklamní činnost
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- pedagogická činnost v oblasti sportu
od 20. 1. 1999 do 5. 6. 2009
- provozování tělovýchovných zařízení sloužících k regeneraci a rekondici
od 20. 1. 1999 do 11. 11. 2014
- činnosti spojené se sportovní činností v oblasti kopané
Ostatní skutečnosti
od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004
- Vzhledem k tomu, že: - je splněna podmínka § 203, odst. 1 ObchZ. rozhodl jediný akcionář obchodní společnosti SK ČB na návrh představenstva SK ČB o zvýšení základního kapitálu SK ČB postupem podle dle § 202, 203 a násl. ObchZ. upsáním nových akcií SK ČB dle následujícího určení takto: - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. a) ObchZ.: základní kapitál SK ČB se zvyšuje o 12.000.000,--Kč (z dosavadní výše 2.000.000,--Kč), přičemž se připouští upisování akcií nad částku tohoto navrhovaného zvýšení základního kapitálu, a to až o 2.400.000,--Kč, t.j. na výslednou maximální částku základního kapitálu SK ČB až 16,400.000,--Kč. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm b) ObchZ.: o počet upisovaných akcií: 120, při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu SK ČB o 22 kusů akcií dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. až 144 ks o jmenovitá hodnota upisovaných akcií: 100.000,--Kč o druh upisovaných akcií: kmenové o forma upisovaných akcií: na jméno, s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných apředstavenstvem) o podoba upisovaných akcií: listinná (akcie je možné vydat též formou hromadných akcií) akcie nebudou přijaty k obchodování na veřejných trzích. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm c) ObchZ.: přednostní právo k úpisu nově emitovaných akcií: přednostní právo k úpisu 100% nově emitovaných akcií SK ČB, specifikovaných v předchozím odstavci, má jediný akcionář, který toto právo vykoná způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností SK ČB postupem dle ObchZ. - místo a lhůta pro vykonání přednostního práva: podpisem smlouvy dle § 204, odst. 5 ObchZ. ve lhůtě 3 týdnů od doručení návrhu na uzavření smlouvy o upsání akcií, a to v sídle jediného akcionáře, s následným úředním ověřením podpisů oprávněných zástupců SK ČB a jediného akcionáře na smlouvy o upsání akcií. -počet nových akcií, které lze upsat na jednu dosavadní akcii SK ČB s nominální hodnotou 100.000,--Kč: na 1 původní akcii s nominální hodnotou 100.000,--Kč lze upsat 6 ks nových akcií s nominální hodnotou 100.000,-Kč (upisovací poměr je roven 1:6), při povoleném úpisu akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu dle výše uvedeného § 203, odst. 2a ObchZ. je jediný akcionář oprávněn upsat na stávajících 20 ks akcií ve svém majetku až 144 kusů nových akcií SK ČB) - jmenovitá hodnota, druh, forma, podoba a emisní kurz akcií upisovaných s využitím přednostního práva nebo způsob jeho určení: jmenovitá hodnota: 100.000,-Kč, druh: kmenové akcie, forma: akcie na jméno s omezenou převoditelností (převod akcií možný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem), podoba: listinná, emisní kurz: je roven jmenovité hodnotě akcií, t.j. 100.000,--Kč.
od 5. 4. 2004 do 16. 4. 2004
- - ve smyslu § 203, odst. 2, písm d) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK ČB budou upsány (jediným akcionářem) s využitím přednostního práva způsobem dle § 204, odst. 5 Obch., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnosti SK ČB, proto n ebudou existovat žádné akcie neupsané s využitím přednostního práva. Žádné akcie tak nebudou nabídnuty k upsání na základě veřejné nabídky. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. e) ObchZ.: všechny výše specifikované nově emitované akcie SK Čb budou upsány (jediným akcionářem ) s využitím přednostního práva postupem a způsobem dle § 204, odst. 5 ObchZ., t.j. podpisem smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společností S K ČB, proto nebudou existovat žádné akcie upisované bez využití přednostního práva. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm. f) ObchZ.: účet u banky a lhůta, v níž je jediný akcionář jako upisovatel všech výše uvedených, ev. jiní výše uvedení upisovatelé nově emitovaných akcií SK ČB povinen splatit část emisního kurzu upsaných akcií: jediný akcionář jako upisovatel všech výše specifikovaných nově emitovaných akcií SK ČB je povinen splatit 100% emisního kurzu upsaných akcií nejpozději do 20 pracovních dnů ode dne úpisu akcií, t.j. do 20 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy o ups ání akcií, kterou uzavře se společností SK ČB, a to na bankovní účet SK ČB, č.ú.: 4200xxxx, vedený u VOLKSBANK CZECH REPUBLIC. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm g) ObchZ.: vydání nového druhu akcií se neprovádí - ve smyslu § 203, odst. 2, písm h) ObchZ: upisování akcií nepeněžitými vklady se nepřipouští - ve smyslu § 203, odst. 2 písm. i) ObchZ: upisování akcií nad částku navrhovaného zvýšení základního kapitálu se připouští s tím, že o určení konečné částky zvýšení základního kapitálu rozhodne představenstvo SK ČB ve shodě s podmínkami smlouvy o upsání akcií dle § 204, odst. 5 ObchZ., ktero u uzavře jediný akcionář s SK ČB - ve smyslu § 203, odst. 2, písm j) ObchZ.: možnost započtení peněžitých pohledávek vůči společnosti SK ČB proti pohledávce na splacení emisního kurzu se připouští. V tomto případě je pak upisovatel oprávněn započítst své stávající pohledávky vůči SK ČB proti pohledávce SK ČB na splacení emis ního kurzu, a to až do plné výše pohledávky SK ČB na splacení emisního kurzu. Příslušnou dohodu o započtení SK ČB a upisovatel uzavřenou bez zbytečného odkladu a zavazují se poskytnout si k tomu nezbytnou součinnost. - ve smyslu § 203, odst. 2, písm k) ObchZ.: vydání poukázek na akcie podle § 204b ObchZ. se neschvaluje - ve smyslu § 203, odst. 4 ObchZ.: upisování akcií hlavním akcionářem fornou podpisu smlouvy o upsání akcií, kterou uzavře jediný akcionář se společnostíSK ČB, je vázáno na rozvazovací podmínku, jíž je právní moc rozhodnutí o zamítnutí návrhu na zápis rozhodnutí valné hromady, resp. j ediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady, o zvýšení základního kapitálu SK ČB do obchodního rejstříku. - nově emitované akcie SK ČB je možné vydat jako hromadné, a to až do výše 10 násobku jednotlivých akcií. Pravidla pro výměnu hromadných akcií SK ČB budou doplněna do stávajícího znění stanov SK ČB doplněním stanov v následujícím bodu tohoto rozhodn utí jediného akcionáře SK ČB. - Je splněna podmínka § 203 odst. 2 a ObchZ. o obsahu rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu společnosti SK ČB. Výše uvedené rozhodnutí valné hromady SK ČB, resp. jediného akcionáře SK ČB v působnosti valné hromady SK ČB ve smyslu § 190, o zvýšení základního kapitálu, má za následek změnu stávajícího obsahu stanov SK ČB a toto výše uvedené rozhodnutí nahrazuje ve smyslu § 173, odst. 3 ObchZ. rozhodnutí o změně stanov SK ČB. Představenstvo SK ČB je povinno vyhotovit bez zbytečného odkladu poté, co se kterýkoli člen představenstva o takové věci doví, úplné znění stanov ve smyslu § 173, odst. 4 ObchZ.
od 27. 4. 2001 do 12. 10. 2001
- Rozhodnutí o snížení základního jmění společnosti: - důvod snížení - úhrada ztrát společnosti za minulé období - rozsah snížení - základní jmění bude sníženo z částky 44,800.000,- Kč, slovy čtyřicetčtyřimiliónůosmsettisíc korun českých o 42,800.000,- Kč, slovy čtyřicetdvamiliónůosmsettisíc korun českých na novou výši 2,000.000,- Kč, slovy dvamilióny korun českých - způsob snížení základního jmění - snížení základního jmění bude provedeno bezplatným vzetím akcií z oběhu, přičemž vzaty z oběhu budou tyto akcie v držení jediného akcionáře: 380 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč 60 ks akcií ve jmenovité hodnotě 50.000,- Kč 1000 ks akcií ve jmenovité hodnotě 1.000,- Kč 1600 ks akcií ve jmenovité hodnotě 500,- Kč navrhovaný stav po snížení: základní jmění ve výše 2,000.000,- Kč je rozděleno do akcií na jméno takto: 20 ks akcií ve jmenovité hodnotě 100.000,- Kč
Kapitál
od 16. 4. 2004
Základní kapitál 16 400 000 Kč, splaceno 16 400 000 Kč.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Základní kapitál 2 000 000 Kč, splaceno 2 000 000 Kč.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Základní kapitál 44 800 000 Kč, splaceno 44 800 000 Kč.
od 19. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164.
od 19. 1. 2018
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady.
od 11. 11. 2014 do 19. 1. 2018
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164.
od 11. 11. 2014 do 19. 1. 2018
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady.
od 16. 4. 2004 do 11. 11. 2014
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 164.
od 16. 4. 2004 do 11. 11. 2014
v listinné podobě Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a.s.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 20.
od 12. 10. 2001 do 16. 4. 2004
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a.s.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Kmenové akcie na jméno err, počet akcií: 400.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 60.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 000.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Akcie na jméno err, počet akcií: 1 600.
od 20. 1. 1999 do 12. 10. 2001
Převod akcií na jméno je přípustný jen s předchozím souhlasem představenstva a dozorčí rady, za podmínek daných představenstvem a. s.
Statutární orgán
od 12. 9. 2017
MARTIN VOZÁBAL - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Kaštanová, PSČ 373 41
den vzniku členství: 4. 9. 2017
od 2. 3. 2015 do 12. 9. 2017
MARTIN VOZÁBAL - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Kaštanová, PSČ 373 41
den vzniku členství: 25. 2. 2015 - 31. 8. 2017
od 21. 6. 2013 do 2. 3. 2015
KAREL POBORSKÝ - předseda představenstva
Praha 1 - Josefov, Pařížská, PSČ 110 00
den vzniku členství: 10. 3. 2011 - 25. 2. 2015
den vzniku funkce: 11. 3. 2011 - 25. 2. 2015
od 2. 7. 2012 do 21. 6. 2013
Karel Poborský - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách, PSČ 373 41
den vzniku členství: 10. 3. 2011
den vzniku funkce: 11. 3. 2011
od 2. 7. 2012 do 2. 3. 2015
Ing. Daniela Marková - člen představenstva
Borovany, Hlubocká, PSČ 373 12
den vzniku členství: 10. 3. 2011 - 25. 2. 2015
od 7. 2. 2008 do 31. 5. 2013
Mgr. Jiří Kotrba - člen představenstva
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 978, PSČ 373 41
den vzniku členství: 21. 1. 2008 - 19. 5. 2013
od 17. 8. 2007 do 7. 2. 2008
Ing. Pavel Matoušek - člen představenstva
Česká Třebová - Parník, Dr. E.Beneše 594, PSČ 560 02
den vzniku členství: 24. 7. 2007 - 21. 1. 2008
od 27. 2. 2006 do 2. 7. 2012
Karel Poborský - předseda představenstva
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 373 41
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
den vzniku funkce: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
od 27. 2. 2006 do 2. 7. 2012
Ing. Daniela Marková - člen představenstva
Borovany, Hlubocká 611, PSČ 373 12
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 10. 3. 2011
od 25. 6. 2005 do 3. 8. 2005
Ing. Božena Stachová - člen představenstva
České Budějovice, Zavadilka 2505, PSČ 370 05
od 25. 6. 2005 do 17. 8. 2007
Zdeněk Kořínek - člen představenstva
Dubné, 103, PSČ 373 84
od 11. 2. 2004 do 25. 6. 2005
Ing. Lubomír Skála - člen představenstva
Třeboň, U Francouzů 1131
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 18. 2. 2005
od 11. 2. 2004 do 25. 6. 2005
Ing. Miloslav Varady - člen představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 18. 2. 2005
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
Mgr. Radomil Procházka - předseda představenstva
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
od 12. 10. 2001 do 11. 2. 2004
Jiří Stiegler - místopředseda představenstva
Strakonice, 1. máje 1142
den vzniku členství: 13. 6. 2001 - 29. 7. 2003
den vzniku funkce: 14. 6. 2001 - 29. 7. 2003
od 27. 9. 2001 do 12. 10. 2001
Jiří Stiegler - místopředseda představenstva
Strakonice, 1. máje 1142
den vzniku členství: 13. 6. 2001
den vzniku funkce: 14. 6. 2001
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Miloslav Varady - předseda představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
- - člen představenstva od 20.1.1999 - místopředseda představenstva od 14.6.1999 - předseda představenstva od 14.6.2001
od 27. 9. 2001 do 11. 2. 2004
Miroslav Leroch - člen představenstva
České Budějovice, Pekárenská 13
den vzniku členství: 13. 6. 2001 - 29. 7. 2003
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
Zdeněk Čadek - člen představenstva
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
JUDr. Stanislav Flaška - člen představenstva
České Budějovice, Strádova 37
od 27. 7. 2000 do 27. 9. 2001
Ing. Lubomír Skála - předseda představenstva
Třeboň II., U Francouzů 1131
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Zdeněk Čadek - předseda představenstva
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Miroslav Leroch - člen představenstva
České Budějovice, Pekárenská 13
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
Zdeněk Procházka - člen představenstva
České Budějovice, Nám. Přemysla Otakara II č. 12
od 20. 1. 1999 do 27. 9. 2001
Ing. Miloslav Varady - místopředseda představenstva
České Budějovice, Prachatická 23
od 27. 3. 2015
Společnost zastupuje člen představenstva samostatně. Podepisování za společnost se děje tak, že člen představenstva k firmě společnosti připojí svůj podpis.
od 27. 2. 2006 do 27. 3. 2015
Jménem společnosti jedná každý z členů představenstva samostatně. K právním úkonům, kterými se zcizují nebo zatěžují nemovitosti, je zapotřebí podpisu dvou členů představenstva. Podepisování za společnost se děje tak, že k firmě společnosti připojí svůj p odpis člen představenstva.
od 20. 1. 1999 do 27. 2. 2006
Jménem společnosti jedná vůči třetím osobám v celém rozsahu představvenstvo, a to každý člen představenstva samostatně. Za společnost podepisují předseda a místopředseda představenstva každý samostatně nebo dva členové představenstva společně, a to tak, že k natištěnému nebo napsanému obchodnímu jménu společnosti připojí svůj podpis.
Prokura
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
Emil Kristek
České Budějovice 2, Milady Horákové 1395/16
Dozorčí rada
od 8. 11. 2016
MAREK VOCHOZKA - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 6, Kpt. Nálepky, PSČ 370 08
den vzniku členství: 10. 10. 2016
od 11. 10. 2016
Mgr. RADOMIL PROCHÁZKA - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 25. 1. 2011
den vzniku funkce: 26. 1. 2011
od 11. 10. 2016
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 11. 10. 2016
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 3. 12. 2015
Ing. ZDENĚK BLAŽEK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, Horní, PSČ 370 08
den vzniku členství: 20. 12. 2000
od 5. 11. 2015
VLADIMÍR HOMOLA - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 15. 4. 2013
od 30. 7. 2015
KAREL HÁJEK - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov, PSČ 373 41
den vzniku členství: 15. 4. 2009
od 3. 1. 2014 do 11. 10. 2016
Ing. TOMÁŠ JINDRA, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 3. 10. 2013 do 11. 10. 2016
ANTONÍN ŠŤASTNÝ - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 26. 8. 2013
MIROSLAV DVOŘÁK - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 26. 8. 2013
od 26. 8. 2013 do 2. 2. 2017
ONDŘEJ VITHA - člen dozorčí rady
České Budějovice - České Budějovice 5, E. Beneše, PSČ 370 06
den vzniku členství: 26. 8. 2013 - 19. 1. 2017
od 21. 6. 2013 do 5. 11. 2015
VLADIMÍR HOMOLA - člen dozorčí rady
Písek - Václavské Předměstí, Vnislavova, PSČ 397 01
den vzniku členství: 15. 4. 2013
od 25. 10. 2012 do 11. 10. 2016
Mgr. Radomil Procházka - předseda dozorčí rady
Nová Ves - Hůrka, , PSČ 370 06
den vzniku členství: 25. 1. 2011
den vzniku funkce: 26. 1. 2011
od 2. 7. 2012 do 26. 8. 2013
Ing. Miroslav Dvořák - člen dozorčí rady
Staré Hodějovice, K Hůrce, PSČ 370 08
den vzniku členství: 25. 8. 2008 - 25. 8. 2013
od 2. 7. 2012 do 26. 8. 2013
Ing. Ondřej Vitha - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše
den vzniku členství: 25. 8. 2008 - 25. 8. 2013
od 2. 7. 2012 do 30. 7. 2015
Karel Hájek - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou - Vondrov, , PSČ 373 41
den vzniku členství: 15. 4. 2009
od 12. 11. 2010 do 3. 1. 2014
Ing. Tomáš Jindra, MBA - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě 393, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 12. 11. 2010
Bc. Tomáš Jindra - člen dozorčí rady
Dolní Bukovsko, Na Chobotě 393, PSČ 373 65
den vzniku členství: 16. 10. 2009
od 10. 11. 2009 do 21. 6. 2013
Ing. Jan Špika - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, Jabloňová 2128/30
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 15. 4. 2013
den vzniku funkce: 13. 3. 2006 - 15. 4. 2013
od 16. 3. 2009 do 21. 6. 2013
David Gorčica - člen dozorčí rady
Chlumec, 18, PSČ 383 32
den vzniku členství: 14. 1. 2009 - 15. 4. 2013
od 16. 3. 2009 do 3. 10. 2013
Antonín Šťastný - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Masarykova 971, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 1. 2009
od 20. 2. 2007 do 10. 11. 2009
Pavel Míka - člen dozorčí rady
Veselí nad Lužnicí, Alešovo nábřeží 443, PSČ 391 81
den vzniku členství: 7. 12. 2006 - 16. 10. 2009
od 25. 10. 2006 do 16. 3. 2009
Ing. David Částek - člen dozorčí rady
Brno - Lesná, Tomečkova 890/4, PSČ 638 00
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 14. 1. 2009
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009
Ing. Jan Špika - místopředseda dozorčí rady
České Budějovice, K.Lavičky 18
den vzniku členství: 29. 7. 2003
den vzniku funkce: 13. 3. 2006
od 25. 10. 2006 do 10. 11. 2009
Mgr. Pavel Matoušek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Vrbenská 2217/39, PSČ 370 06
den vzniku členství: 13. 7. 2006 - 16. 10. 2009
od 25. 10. 2006 do 25. 10. 2012
Mgr. Radomil Procházka - předseda dozorčí rady
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 24. 1. 2006 - 25. 1. 2011
den vzniku funkce: 13. 3. 2006 - 25. 1. 2011
od 27. 2. 2006 do 25. 10. 2006
Mgr. Radomil Procházka - člen dozorčí rady
Nová Ves u Českých Budějovic, Hůrka 34
den vzniku členství: 27. 1. 2006
od 3. 8. 2005 do 3. 8. 2005
Petr Kocar - člen dozorčí rady
České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 370 11
den vzniku členství: 13. 6. 2005
od 3. 8. 2005 do 27. 2. 2006
Ivana Kulhavá - člen dozorčí rady
Doudleby, 40, PSČ 370 07
den vzniku členství: 13. 6. 2005 - 24. 1. 2006
od 3. 8. 2005 do 21. 6. 2013
Petr Kocar - člen dozorčí rady
České Budějovice, České Vrbné 2194, PSČ 370 11
den vzniku členství: 13. 6. 2005 - 15. 4. 2013
od 17. 8. 2004 do 3. 8. 2005
Karel Poborský - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Na Čtvrtkách 1034, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 13. 6. 2005
od 17. 8. 2004 do 27. 2. 2006
Ing. Jiří Glowacz - člen dozorčí rady
Český Krumlov, Vyšehrad 158, PSČ 381 01
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 24. 1. 2006
od 17. 8. 2004 do 27. 2. 2006
Ladislav Marek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Chelčického 15, PSČ 370 01
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 24. 1. 2006
od 17. 8. 2004 do 20. 2. 2007
Ing. Jiří Bažata - člen dozorčí rady
Praha 5 - Zbraslav, Studniční 1362, PSČ 150 00
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 7. 12. 2006
od 17. 8. 2004 do 16. 3. 2009
Mgr. Stanislav Gorčica - člen dozorčí rady
Boršov nad Vltavou, Třešňová 317, PSČ 373 82
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 14. 1. 2009
od 17. 8. 2004 do 2. 7. 2012
Karel Hájek - člen dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou, Vondrov 762, PSČ 373 41
den vzniku členství: 14. 4. 2004 - 15. 4. 2009
od 11. 2. 2004 do 3. 8. 2005
Zdeněk Čadek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Suchovrbenské nám. 6
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 13. 6. 2005
od 11. 2. 2004 do 27. 2. 2006
JUDr. Vladimír Koubek - místopředseda dozorčí rady
Hluboká nad Vltavou-Zámostí, Křesínská 1117
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
den vzniku funkce: 29. 7. 2003 - 24. 1. 2006
od 11. 2. 2004 do 10. 11. 2009
Ing. Tomáš Kubín - člen dozorčí rady
České Budějovice, Pekárenská 5
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 16. 10. 2009
od 11. 2. 2004 do 2. 7. 2012
Ing. Miroslav Dvořák - člen dozorčí rady
České Budějovice, Roudné 167
den vzniku členství: 29. 7. 2003 - 25. 8. 2008
od 11. 2. 2004 do 2. 7. 2012
Ing. Ondřej Vitha - člen dozorčí rady
České Budějovice, E. Beneše 2244/100
den vzniku členství: 1. 8. 2003 - 25. 8. 2008
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Antonín Ješátko - člen dozorčí rady
České Budějovice-Pohůrka, Jabloňová 32, 370 06
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Karel Hudera - člen dozorčí rady
České Budějovice, Jírovcova 77, PSČ 370 04
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Mgr. Stanislav Křída - člen dozorčí rady
České Budějovice, Hosínská 9, PSČ 370 10
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
JUDr. Josef Průcha - člen dozorčí rady
České Budějovice, K Dolíčku 1, PSČ 370 06
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 11. 2. 2004
Ing. Karel Matoušek - člen dozorčí rady
Jindřichův Hradec, Vajgar 680/III, PSČ 377 01
den vzniku členství: 20. 12. 2000 - 29. 7. 2003
od 27. 4. 2001 do 3. 12. 2015
Ing. Zdeněk Blažek - člen dozorčí rady
České Budějovice, Staré Hodějovice 142, 370 08
den vzniku členství: 20. 12. 2000
od 20. 1. 1999 do 27. 7. 2000
JUDr. Stanislav Flaška - člen dozorčí rady
České Budějovice, Strádova 37
od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004
Doc. RNDr. Miroslav Tetter, CSc. - člen dozorčí rady
České Budějovice, Plzeňská 5
od 20. 1. 1999 do 11. 2. 2004
Ing. Petr Jánský - člen dozorčí rady
České Budějovice, Pekárenská 44
od 20. 1. 1999 do 25. 10. 2006
Ing. Jan Špika - předseda dozorčí rady
České Budějovice, K. Lavičky 18
od 20. 1. 1999 do 21. 6. 2013
Vladislav Kurz - člen dozorčí rady
České Budějovice, S.K. Neumanna 12
Hodnocení firmy
+3
+
-

Vizualizace vztahů

Vizualizace zobrazuje pouze první úroveň vazeb. Pro zobrazení všech vazeb klikněte zde.

Další odkazy

Peníze.cz zobrazuje pouze údaje, které byly zveřejněny na základě zákona v různých rejstřících. Seznam odkazů na zdrojové informace naleznete na této stránce.Vydavatel tímto způsobem zpracovává osobní údaje v souladu s čl. 6 odst. 1 odst. f) Obecného nařízení o ochraně osobních údajů, tedy pro účely oprávněných zájmů uživatelů této webové služby, která umožňuje, mimojiné, vyhledávání v rejstřících z jednoho místa, aniž by údaje z těchto rejstříků sdružovala.

Pokud jste na našich stránkách objevili, že uváděná data neodpovídají realitě, zkontrolujte prosím nejdříve, zda chyba není přímo v příslušném zdrojovém rejstříku. Pokud je tomu tak, obraťte se s opravou dat na příslušnou instituci uvedenou na této stránce. Tím zajistíte aktuálnost dat na našich stránkách a v mnoha dalších komerčních databázích. Pokud je na zdrojové stránce vše v pořádku a chyba je pouze u nás, kontaktujte nás prosím na emailu redakce@penize.cz a uveďte stránku, na níž se nesrovnalost na našem webu nachází, případně IČ subjektu. S maximálním úsilím chybu co nejdříve opravíme.

Články o podnikání

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

21. 5. 2018 | Co se děje | Monika Hájková | 5 komentářů

Programové prohlášení vlády. Staré dluhy, nové sliby

Víc peněz pro důchodce a rodiče, zrušení superhrubé mzdy, slevy na jízdném i zálohované výživné. Projděte si priority nové vládní koalice.

Sazby na vytápění a ohřev vody. Jak získat levnější elektřinu

21. 5. 2018 | Co se děje | Jana Poncarová

Sazby na vytápění a ohřev vody. Jak získat levnější elektřinu

Noční proud je minulostí, ale pokud doma máte přímotopy nebo bojler, může vám i tak do zásuvek proudit levnější elektřina. Jak získat výhodnější sazbu? A jak poznáte, že jde lacinější proud?

Josef Šíma: Proč by do toho stát měl vůbec mluvit?

19. 5. 2018 | Rozhovor | Martin Vlnas | 4 komentáře

Josef Šíma: Proč by do toho stát měl vůbec mluvit?

„Stavět paralely mezi fungováním ať už rodiny nebo firmy a společnosti je nesmírně nebezpečné. My přece nemáme vládu proto, aby o nás pečovala jako rodiče. Potřebujeme jen, aby nám někdo vytvořil prostor pro mírumilovné soužití,“ vysvětluje Josef Šíma, rektor soukromé vysoké školy CEVRO Institut.

Spalničky: největší biomatka je stát

18. 5. 2018 | Co se děje | Michal Kašpárek | 14 komentářů

Spalničky: největší biomatka je stát

Z očkování se stala drahá záležitost individuální zodpovědnosti – a teď se divíme, že jsou lidi škudliví a nezodpovědní.

Očima expertů: Zdanit pojišťovnám rezervy?

18. 5. 2018 | Očima expertů | Ondřej Tůma | 5 komentářů

Očima expertů: Zdanit pojišťovnám rezervy?

Slibem nezarmoutíš. Andrej Babiš by mohl vyprávět. Sehnat peníze na realizaci plánů z cest po krajích a z vládního prohlášení, ale nebude hračka. Nějaká ta miliardička by se našla třeba u pojišťoven. Může si ji vzít, nebude chybět, když přijde velká pohroma a budou se muset vyplácet pojistky?

Celebrity v rejstříku

Jsou to frajeři, nebo lupiči? Hlasujte v hitparádě o krále a největšího podvraťáka našeho obchodního rejstříku. Pokud nevidíte svého favorita, zkuste si stránku znovu načíst, objeví se další várka…

1.Andrej Babiš

Andrej Babiš

- podnikatel, majitel holdingu Agrofert a jeden z nejbohatších Čechů

-60
+
-
2.Jiří Pomeje

Jiří Pomeje

- herec a producent, bývalý manžel zpěvačky Ivety Bartošové

-60
+
-
3.Bohumír Ďuričko

Bohumír Ďuričko

- podnikatel toho času ve výkonu trestu

-95
+
-
4.Marek Dalík

Marek Dalík

- lobbista a podnikatel

-198
+
-
5.Martin Michal

Martin Michal

- podnikatel a manžel zpěvačky Heleny Vondráčkové

-203
+
-

Ušetřete s Peníze.cz

Naši čtenáři s námi ušetřili už  8 434 173 Kč. Podívejte se na poslední poptávky a vyzkoušejte nás také. Vše je zcela zdarma.

Nejlepší kurz

NázevCelkem zaplatíte
Online směnárna Peníze.cz *
Broadway Change 2 569,00 Kč
Czech Exchange 2 578,00 Kč
Exchange s.r.o. VIP 2 580,00 Kč
Exchange s.r.o. 2 590,00 Kč
MONETA Money Bank 2 640,00 Kč
Expobank CZ 2 642,00 Kč
Sberbank CZ 2 644,00 Kč
Česká spořitelna 2 682,00 Kč
ČSOB 2 684,00 Kč
Komerční banka 2 693,73 Kč
UnicreditBank Czech Republic 2 722,10 Kč
Raiffeisenbank 2 725,00 Kč
* minimální výše transakce 1000 EUR
Ušetřete za elektřinu a plyn

Zdají se vám vaše účty za elektřinu a plyn podezřele vysoké, ale nechce se vám do srovnávání nabídek? Odrazuje vás od změny dodavatele nekonečné papírování? Máme řešení: porovnáme distribuční sazby za elektřinu i plyn a vybereme tu pro vás nejvýhodnější. A pokud budete chtít, zařídíme za vás i změnu dodavatele.

Průměrně šetříme 2320 korun ročně na elektřině a 2560 korun na plynu.

Víte, kde najdete nejlevnější benzin ve svém okolí? My ano. Vyzkoušejte naše vyhledávání čerpacích stanic podle adresy nebo místa, kde se právě nacházíte.

Vývoj ceny benzinu a ceny nafty

Poradna

Poslední dotaz: DPČ a výpočet mateřské
Poradna > Sociální poradna > Mateřská dovolená > DPČ a výpočet mateřské

Otázka: Dobrý den, manželka je doma na mateřské dovolené, od 1.5.2018 začne čerpat rodičovskou. Díky tomu pro ni bude možné začít pracovat na částečný úvazek. Zaměstnavatel ji nabídl DPČ. Pokud nabídku přijme...Více

Právní poradna

Sociální poradna

Investiční poradna

Interaktivní grafiky

Spočítejte si osobní inflaci

Spočítejte si osobní inflaci

Inflace se měří indexem cen průměrného koše výrobků a služeb. Jenže každý kupuje něco jiného, proto na každého inflace působí jinak.

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Jak se vyvíjejí v Česku mzdy a nezaměstnanost

Unikátní mapa, na které můžete sledovat vývoj nezaměstnanosti a průměrných platů v jednotlivých českých krajích od roku 2006.

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Průvodce výpisem z katastru nemovitostí

Vyznat se ve výpisu z katastru nemovitostí je často složité. Připravili jsme průvodce, který vám pomůže se zorientovat v jeho jednotlivých částech.

Muzeum bankovek a mincí

Na Peníze.cz najdete největší sbírku platných i historických bankovek a mincí.

Muzeum bankovek

Všechny materiály © 2000 - 2018 Peníze.CZ a dodavatelé. Všechna práva vyhrazena.

ISSN 1213-2217. Doslovné ani částečné přebírání materiálů není povoleno bez uvedení zdroje a předchozího písemného svolení.
Peníze.CZ vydává společnost Partners media, s.r.o.
Člen SVIT - Sdružení vydavatelů internetových titulů při UVDT.